Glossary and Vocabulary for Mencius 《孟子》, 梁惠王上 King Hui of Liang I

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 72 yuē to speak / to say 王曰
2 60 wáng Wang 王曰
3 27 mín the people / citizen / subjects 文王以民力為台為沼
4 18 rén person / people / a human being 古之人與民偕樂
5 14 desire 民欲與之偕亡
6 10 xīn heart 是心足以王矣
7 10 can / may / permissible 如之何則可
8 9 gain / advantage / benefit 亦將有以利吾國乎
9 9 天下 tiānxià China 斯天下之民至焉
10 9 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子見梁惠王
11 9 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 五十者可以衣帛矣
12 9 néng can / able 故能樂也
13 9 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 是心足以王矣
14 8 happy / glad / cheerful / joyful 賢者亦樂此乎
15 8 jiàn to see 孟子見梁惠王
16 8 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 而不足以舉一羽
17 8 one
18 7 百姓 bǎixìng common people 百姓皆以王為愛也
19 7 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人之於國也
20 7 shèng to beat / to win / to conquer 穀不可勝食也
21 7 different / other 是何異於刺人而殺之
22 7 不能 bù néng cannot / must not / should not 非不能也
23 7 zhī to know 王如知此
24 7 to die 是使民養生喪死無憾也
25 7 bǎi one hundred 必百乘之家
26 6 shí time / a point or period of time 斧斤以時入山林
27 6 wén to hear 晉文之事可得聞乎
28 6 fish 於牣魚躍
29 6 shí food / food and drink 穀不可勝食也
30 6 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可
31 6 to starve / to be hungry 數口之家可以無饑矣
32 6 shì matter / thing / item 入以事其父兄
33 6 chǔ state of Chu 南辱於楚
34 5 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 弒其君者
35 5 bǎo to defend / to protect 保民而王
36 5 enemy / foe 夫誰與王敵
37 5 to reach 予及女皆亡
38 5 chén minister / statesman / official 臣未之聞也
39 5 jīn today / modern / present / current / this / now 今夫天下之人牧
40 5 big / great / huge / large / major 以小易大
41 5 easy / simple 深耕易耨
42 5 使 shǐ to make / to cause 是使民養生喪死無憾也
43 5 不為 bùwéi to not do 不為不多矣
44 5 梁惠王 Liáng Huì Wáng King Hui of Wei / King Hui of Liang 孟子見梁惠王
45 5 不忍 bù rěn cannot bear to / disturbed 吾不忍其觳觫
46 5 jiā house / home / residence 何以利吾家
47 5 父母 fùmǔ parents / mother and father 為民父母
48 5 zhǎo a lake / a pool / a fishpond 王立於沼上
49 4 wèi Eighth earthly branch 未之有也
50 4 è evil / vice 且人惡之
51 4 suì age 歲也
52 4 ài to love 百姓皆以王為愛也
53 4 guó a country / a state / a kingdom 亦將有以利吾國乎
54 4 a man / a male adult 夫誰與王敵
55 4 無罪 wúzuì innocent / not guilty 王無罪歲
56 4 qǐng to ask / to inquire 請以戰喻
57 4 妻子 qīzi wife 兄弟妻子離散
58 4 qiú to request 反而求之
59 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 臣固知王之不忍也
60 4 wèi to call 謂其台曰靈台
61 4 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 無恆產而有恆心者
62 4 meaning / sense 苟為後義而先利
63 4 無恆 wúhéng to lack patience 無恆產而有恆心者
64 4 食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating 七十者可以食肉矣
65 4 power / force / strength 文王以民力為台為沼
66 4 jiāo to teach / to educate / to instruct 謹庠序之教
67 4 to defend / to resist 孰能御之
68 4 duó to take by force / to rob / to snatch 不奪不饜
69 4 殺人 shārén to murder 殺人以梃與刃
70 4 yáng sheep / goat 以羊易之
71 4 to raise animals 雞豚狗彘之畜
72 4 silk / plain silk 五十者可以衣帛矣
73 4 sàng to lose / to die 時日害喪
74 4 clothes / clothing 五十者可以衣帛矣
75 4 不見 bújiàn to not see 就之而不見所畏焉
76 3 zhì to create / to make / to manufacture 可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣
77 3 zhèng government / administration 察鄰國之政
78 3 dialect / language / speech 語人曰
79 3 shì to be fond of / to have a weakness for 不嗜殺人者能一之
80 3 五十 wǔshí fifty 或五十步而後止
81 3 chéng to mount / to climb onto 萬乘之國
82 3 a step 或百步而後止
83 3 qín Shaanxi 西喪地於秦七百里
84 3 yòu immature / young 幼吾幼
85 3 yún cloud 詩云
86 3 夫子 fūzǐ master 夫子之謂也
87 3 yòng to use / to apply 材木不可勝用也
88 3 qiān one thousand 必千乘之家
89 3 bīng soldier / troops 棄甲曳兵而走
90 3 chéng honesty / sincerity 誠有百姓者
91 3 gǒu dog 雞豚狗彘之畜
92 3 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 君子之於禽獸也
93 3 rén a kernel / a pit 未有仁而遺其親者也
94 3 lǎo old / aged / elderly / aging 老吾老
95 3 yuàn to hope / to wish / to desire 寡人願安承教
96 3 shòu a beast / a quadruped / an animal 此率獸而食人也
97 3 七十 qīshí seventy / 70 七十者可以食肉矣
98 3 míng bright / brilliant 明足以察秋毫之末
99 3 shǐ beginning / start 經始靈台
100 3 líng agile / nimble 王在靈囿
101 3 食人 shírén man-eating (beast) / to eat people / fig. to oppress the people 狗彘食人食而不知檢
102 3 zài in / at 王在靈囿
103 3 jīng to go through / to experience 經始靈台
104 3 shì a gentleman / a knight 士庶人曰
105 3 to lift / to hold up / to raise 吾力足以舉百鈞
106 3 shī poem / verse 詩云
107 3 鄰國 línguó bordering country / neighboring country 察鄰國之政
108 3 miáo a seedling 王知夫苗乎
109 3 five 五畝之宅
110 3 不可以 bù kě yǐ may not 然則小固不可以敵大
111 3 死地 sǐdì a place of death 若無罪而就死地
112 3 gēng to plow / to till 使不得耕耨以養其父母
113 3 zhì a swine 雞豚狗彘之畜
114 3 yán to speak / to say / said 夫子言之
115 3 niú an ox / a cow / a bull 牛何之
116 3 wood / lumber 材木不可勝用也
117 3 xiǎo small / tiny / insignificant 齊國雖褊小
118 3 alone / independent / single / sole 豈能獨樂哉
119 3 ēn kindness / grace / graciousness 今恩足以及禽獸
120 3 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者亦樂此乎
121 3 ěr ear 盡心焉耳矣
122 2 zōu Zou 鄒人與楚人戰
123 2 shī to lose 無失其時
124 2 hán cold / wintry / chilly 黎民不饑不寒
125 2 xíng to walk / to move 夫我乃行之
126 2 凶年 xiōng nián year of famine 凶年免於死亡
127 2 to take / to get / to fetch 萬取千焉
128 2 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 非我也
129 2 問曰 wèn yuē to ask 卒然問曰
130 2 guǎ few 刑於寡妻
131 2 孝悌 xiàotì filial piety and fraternal duty 申之以孝悌之義
132 2 xíng punishment / penalty 刑於寡妻
133 2 hair 塗有餓莩而不知發
134 2 soil / ground / land 西喪地於秦七百里
135 2 shàng top / a high position 王立於沼上
136 2 推恩 tuīēn to extend kindness 故推恩足以保四海
137 2 仁義 rén yì benevolence and righteousness 亦有仁義而已矣
138 2 rate / frequency / proportion / ratio 此率獸而食人也
139 2 zhǐ to stop / to halt 或百步而後止
140 2 to bow down / to face down / to look down 俯足以畜妻子
141 2 valley / gorge / ravine 穀不可勝食也
142 2 tǐng a club / a weapon 殺人以梃與刃
143 2 麋鹿 mílù elk 顧鴻雁麋鹿
144 2 tún a suckling pig 雞豚狗彘之畜
145 2 tián field / farmland 百畝之田
146 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 蓋亦反其本矣
147 2 庶民 shùmín the common people / plebeian 庶民攻之
148 2 北海 Běi Hǎi Bohai Sea 挾太山以超北海
149 2 yǎng to look up 必使仰足以事父母
150 2 shì to murder a superior 弒其君者
151 2 kuài fast / quick 然後快於心與
152 2 to press down 抑王興甲兵
153 2 河東 hédōng Hedong 則移其民於河東
154 2 shēn to extend 申之以孝悌之義
155 2 pèi copious / abundant 沛然下雨
156 2 道路 dàolù a road / a path 頒白者不負戴於道路矣
157 2 xìn a quarrel 將以釁鐘
158 2 chí a pool / a pond 雖有台池鳥獸
159 2 鹿 deer 麀鹿攸伏
160 2 dài to put on / to wear 頒白者不負戴於道路矣
161 2 nòu hoe 深耕易耨
162 2 折枝 zhézhī to snap a branch 為長者折枝
163 2 靈台 língtái Lingtai 經始靈台
164 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 然則廢釁鐘與
165 2 even / equal / uniform 東敗於齊
166 2 餓莩 è fú starving people 塗有餓莩而不知發
167 2 sāng mulberry tree 樹之以桑
168 2 qiáng strong / powerful 天下莫強焉
169 2 無後 wúhòu to lack male offspring 其無後乎
170 2 zāi disaster / calamity 無後災
171 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 不為不多矣
172 2 wilderness 野有餓莩
173 2 capacity / degree / a standard / a measure
174 2 feather 而不足以舉一羽
175 2 huán to pace / to linger 齊桓
176 2 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟妻子離散
177 2 hàn to regret 是使民養生喪死無憾也
178 2 黎民 límín the common people / the great unwashed 黎民不饑不寒
179 2 zhēng to prove / to confirm 上下交征利而國危矣
180 2 biē freshwater soft-shelled turtle 魚鼈不可勝食也
181 2 所為 suǒwèi what one does / doings 以若所為
182 2 wáng to die 予及女皆亡
183 2 crane 白鳥鶴鶴
184 2 頒白 bānbái grizzled / graying 頒白者不負戴於道路矣
185 2 shù tree 樹之以桑
186 2 to enter 數罟不入洿池
187 2 hòu after / later 苟為後義而先利
188 2 chicken / rooster 雞豚狗彘之畜
189 2 rèn edged tool / cutlery / knife edge 殺人以梃與刃
190 2 chá to examine / to inquire / to inspect 察鄰國之政
191 2 太山 tàishān Taishan 挾太山以超北海
192 2 觳觫 húsù to be frightened / to tremble with fear 吾不忍其觳觫
193 2 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼曰
194 2 color 民有饑色
195 2 不知 bùzhī do not know 狗彘食人食而不知檢
196 2 gōng merit 而功不至於百姓者
197 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善推其所為而已矣
198 2 庠序 xiángxù a school 謹庠序之教
199 2 to stand 王立於沼上
200 2 xīn fuel / firewood 而不見輿薪
201 2 zhàn war / fighting / battle 請以戰喻
202 2 養生 yǎngshēng to keep in good health / to keep fit 是使民養生喪死無憾也
203 2 zǒu to walk / to go / to move 棄甲曳兵而走
204 2 zhōng clock 將以釁鐘
205 2 wǎng to deceive 是罔民也
206 2 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 河內凶
207 2 qīng light / not heavy 輕暖不足於體與
208 2 nián year
209 2 ancient / old / palaeo- 古之人與民偕樂
210 2 河內 Hénèi Hanoi 河內凶
211 2 to move / to shift / to remove 則移其民於河東
212 2 之類 zhī lèi and so on / and such 非挾太山以超北海之類也
213 2 sǒu an old gentleman
214 2 wàn ten thousand 萬乘之國
215 2 終身 zhōngshēn lifelong 樂歲終身飽
216 2 lái to come 不遠千里而來
217 2 to give 予及女皆亡
218 2 xīng to flourish / to be popular 則苗浡然興之矣
219 2 seven 七八月之間旱
220 2 shī the practice of selfless giving / dāna 王如施仁政於民
221 2 xié to clasp under the arm 挾太山以超北海
222 2 jǐn to be cautious / to be careful 謹庠序之教
223 2 wàng to gaze / to look towards 望之不似人君
224 2 eight 以一服八
225 2 xiào to smile / to laugh 王笑曰
226 2 zhái residence / dwelling / home 五畝之宅
227 2 其父 qí fù his father 入以事其父兄
228 2 cái material / stuff 材木不可勝用也
229 2 shǔ to count 數罟不入洿池
230 2 shēn human body / torso 何以利吾身
231 2 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 挾太山以超北海
232 2 cháo to face 朝秦楚
233 2 輿 a cart / sedan chair / a carriage 而不見輿薪
234 2 jiǎ armor 棄甲曳兵而走
235 2 死亡 sǐwáng to die 凶年免於死亡
236 2 yōu a female deer / a roe / a doe 麀鹿攸伏
237 2 to bear / to carry 頒白者不負戴於道路矣
238 1 to attend / to be present / to administer / to approach 蒞中國而撫四夷也
239 1 jiē to join 兵刃既接
240 1 我愛 wǒài self-love 宜乎百姓之謂我愛也
241 1 yùn to move / to transport / to use / to apply 天下可運於掌
242 1 qián front 便嬖不足使令於前與
243 1 鳥獸 niǎoshòu birds and beasts / fauna 雖有台池鳥獸
244 1 féi fat / plump / obese 廄有肥馬
245 1 jiù a stable / a barn 廄有肥馬
246 1 tīng to listen 聲音不足聽於耳與
247 1 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 海內之地方千里者九
248 1 female / feminine 予及女皆亡
249 1 家邦 jiābāng a nation / a state 以御於家邦
250 1 shēng to be born / to give birth 見其生
251 1 to conceal / to hide / to ambush 麀鹿攸伏
252 1 guī to go back / to return 民歸之
253 1 以求 yǐqiú in order to 將以求吾所大欲也
254 1 favorite 便嬖不足使令於前與
255 1 zhǎng palm of the hand 天下可運於掌
256 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 不日成之
257 1 è to be hungry 父母凍餓
258 1 bǎo to eat one's fill 樂歲終身飽
259 1 免於 miǎnyú to be saved from / to be spared 凶年免於死亡
260 1 to fill up / to stuff 於牣魚躍
261 1 shì an official 使天下仕者皆欲立於王之朝
262 1 不識 bù shí do not recognize [a person] 不識有諸
263 1 dòng to freeze 父母凍餓
264 1 zhuàng robust 壯者以暇日修其孝悌忠信
265 1 不違農時 bù wéi nóng shí not miss the farming season / do farm work in the right season 不違農時
266 1 thorn / sting / prick 是何異於刺人而殺之
267 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 王說曰
268 1 老者 lǎorén an old person / old people / the aged 老者衣帛食肉
269 1 mother 使不得耕耨以養其父母
270 1 bitterness / bitter flavor 樂歲終身苦
271 1 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 抑為采色不足視於目與
272 1 不舉 bùjǔ erectile dysfunction / impotence 然則一羽之不舉
273 1 大過 dàguò serious mistake / major demerit 古之人所以大過人者
274 1 shì to look at / to see 抑為采色不足視於目與
275 1 jiǔ nine 海內之地方千里者九
276 1 to gnaw / to bite / to nibble 臣聞之胡齕曰
277 1 鴻雁 hóngyàn swan goose 顧鴻雁麋鹿
278 1 to open 欲闢土地
279 1 恆心 héngxīn perseverance 無恆產而有恆心者
280 1 disease / sickness / ailment 天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王
281 1 ruò weak 弱固不可以敵強
282 1 horse 廄有肥馬
283 1 liǎn to collect 薄稅斂
284 1 to drag 棄甲曳兵而走
285 1 忖度 cǔndù to speculate / to surmise / to wonder whether / to guess 予忖度之
286 1 to be full/ to gush 則苗浡然興之矣
287 1 shě to give 舍之
288 1 王道 wángdào the Way of the King / statecraft / benevolent rule 王道之始也
289 1 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者無敵
290 1 千乘之國 qiān chéng zhī guó a state with a thousand chariots (to fight a war) / a powerful state 千乘之國
291 1 a drum 填然鼓之
292 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 則王以為孰勝
293 1 牛羊 niúyáng cattle and sheep / livestock 則牛羊何擇焉
294 1 有心 yǒuxīn to be considerate 他人有心
295 1 合於 héyú to tally / to accord with / to fit 此心之所以合於王者
296 1 zhòng many / numerous 寡固不可以敵眾
297 1 gài a lid / top / cover 蓋亦反其本矣
298 1 引領 yǐnlǐng to lead / to receive 則天下之民皆引領而望之矣
299 1 sān three
300 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 善推其所為而已矣
301 1 shǎo few 鄰國之民不加少
302 1 to urge on / to drive 然後驅而之善
303 1 shā to kill / to murder / to slaughter 是何異於刺人而殺之
304 1 上下 shàngxià to go up and down 上下交征利而國危矣
305 1 páo kitchen 庖有肥肉
306 1 to associate with / be near 願比死者壹洒之
307 1 shāng to injure / to wound / to be injured 無傷也
308 1 zhái to pick (fruit, etc) 則牛羊何擇焉
309 1 始作俑者 shǐ zuò yǒng zhě the first person to bury funerary dolls / the originator of an evil practice 始作俑者
310 1 tuī to push / to shove 善推其所為而已矣
311 1 yóu oil / fat / grease / lard 天油然作雲
312 1 gōng to attack / to assault 庶民攻之
313 1 辟邪 bìxié bixie / a mythical animal that brings luck 放辟邪侈無不為已
314 1 hài to injure / to harm to 時日害喪
315 1 洿 stagnant water 數罟不入洿池
316 1 八月 bāyuè August / the Eighth Month 七八月之間旱
317 1 五十步笑百步 wǔshí bù xiào bǎi bù the one who has retreated 50 steps laughs at the one who has retreated 100 steps 以五十步笑百步
318 1 ròu meat / muscle 不忍食其肉
319 1 liáng a bridge 孟子見梁襄王
320 1 甲兵 jiǎbīng armor and weapons 抑王興甲兵
321 1 tiān day 天油然作雲
322 1 shì to vow / to pledge / to swear 湯誓曰
323 1 wife 刑於寡妻
324 1 unhusked millet 移其粟於河內
325 1 to go / to visit / to attend 天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王
326 1 zuò to sit 王坐於堂上
327 1 七百 qī bǎi seven hundred 西喪地於秦七百里
328 1 jiā to add 言舉斯心加諸彼而已
329 1 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 然則王之大欲可知已
330 1 xíng appearance 不為者與不能者之形何以異
331 1 to allow / to permit 則王許之乎
332 1 jiān hard / strong / firm 可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣
333 1 土地 tǔdì territory 欲闢土地
334 1 肥甘 féigān fine foods 為肥甘不足於口與
335 1 大夫 dàifu doctor 大夫曰
336 1 wǎng to go (in a direction) 王往而征之
337 1 聲音 shēngyīn voice / sound 聲音不足聽於耳與
338 1 商賈 shānggǔ a merchant 商賈皆欲藏於王之市
339 1 暇日 xiá rì a day of rest 壯者以暇日修其孝悌忠信
340 1 four
341 1 to help / to assist 願夫子輔吾志
342 1 shěng province 省刑罰
343 1 入山 rùshān to retire to the mountains 斧斤以時入山林
344 1 chéng to bear / to carry / to hold 寡人願安承教
345 1 無敵 wúdí unequalled / without rival 仁者無敵
346 1 gǎo to dry out / to go rotten 則苗槁矣
347 1 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王以民力為台為沼
348 1 to accuse 天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王
349 1 地方 dìfāng place 海內之地方千里者九
350 1 cái money / wealth / riches / valuables 我非愛其財而易之以羊也
351 1 chuán to transmit 是以後世無傳焉
352 1 apprentice / disciple 仲尼之徒
353 1 明君 míngjūn enlightened ruler 是故明君制民之產
354 1 an axe / a hatchet 斧斤以時入山林
355 1 bái white 白鳥鶴鶴
356 1 行政 xíngzhèng government administration 行政
357 1 jìn to enter 不能進於是矣
358 1 yōu distant / far 麀鹿攸伏
359 1 chǐ a shame / a sense of shame 寡人恥之
360 1 to hit / to beat 可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣
361 1 Tu 塗有餓莩而不知發
362 1 定於 dìngyú to be set at / to be scheduled at 定於一
363 1 之所以 zhī suǒyǐ the reason why 此心之所以合於王者
364 1 孝悌忠信 xiào tì zhōng xìn Confucian moral injunctions of fidelity 壯者以暇日修其孝悌忠信
365 1 仁政 rénzhèng benevolent rule / humane government 王如施仁政於民
366 1 深耕 shēngēng deep plowing / thorough penetration / thorough development (of a market segment etc) 深耕易耨
367 1 長子 zhǎngzǐ eldest son 長子死焉
368 1 yòu to pen up 王在靈囿
369 1 báo thin / slight / weak 薄稅斂
370 1 好戰 hǎozhàn warlike 王好戰
371 1 biǎn cramped / narrow / crowded 齊國雖褊小
372 1 shàn to support / to provide aid 此惟救死而恐不贍
373 1 便 biàn convenient / handy / easy 便嬖不足使令於前與
374 1 長上 zhǎng shàng elders / superiors 出以事其長上
375 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 奚暇治禮義哉
376 1 齊集 qíjí to gather / to assemble 齊集有其一
377 1 使令 shǐlìng to direct / to order 便嬖不足使令於前與
378 1 quán authority / power
379 1 yàn to be satiated / to eat one's full 不奪不饜
380 1 end / final stage / latter part 明足以察秋毫之末
381 1 yǐn to hide / to conceal 王若隱其無罪而就死地
382 1 無道 wú dào tyrannical / brutal 無道桓
383 1 豈能 qǐnéng how can it be possible? 豈能獨樂哉
384 1 百里 bǎilǐ two-character surname Baili 方百里而可以王
385 1 之間 zhījiān between / among 七八月之間旱
386 1 嘗試 chángshì to try / to attempt 請嘗試之
387 1 fàng to put / to place 放辟邪侈無不為已
388 1 xiān first 苟為後義而先利
389 1 時日 shírì time / auspicious time / time and date / long period of time / this day 時日害喪
390 1 shēng sound 聞其聲
391 1 lài snare 數罟不入洿池
392 1 xiōng elder brother 入以事其父兄
393 1 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi 齊宣王問曰
394 1 to defend / to resist 莫之能禦也
395 1 yíng to trade / to operate / to run / to manage 經之營之
396 1 皆然 jiērán to be all the same way 物皆然
397 1 bài to defeat / to vanquish 東敗於齊
398 1 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 奚暇治禮義哉
399 1 不遠千里 bùyuǎn qiān lǐ make light of traveling a thousand li / go to the trouble of traveling a long distance 不遠千里而來
400 1 nán south 南辱於楚
401 1 xiá leisure / relaxation / spare time 奚暇治禮義哉
402 1 one 願比死者壹洒之
403 1 xiū to decorate / to embellish 壯者以暇日修其孝悌忠信
404 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 上下交征利而國危矣
405 1 在位 zài wèi to rule / to reign 焉有仁人在位罔民而可為也
406 1 出於 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 行旅皆欲出於王之途
407 1 tāng soup 湯誓曰
408 1 to console / to comfort 蒞中國而撫四夷也
409 1 陷溺 xiànnì to become entrapped and sink 彼陷溺其民
410 1 beard / mustache 臣聞之胡齕曰
411 1 jiǎn to check 狗彘食人食而不知檢
412 1 用心 yòngxīn diligently / with all one's heart / wholeheartedly / attentively 無如寡人之用心者
413 1 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin 晉文之事可得聞乎
414 1 clothes / dress / garment 以一服八
415 1 proper / suitable / appropriate 宜乎百姓之謂我愛也
416 1 táng main hall / a large room 王坐於堂上
417 1 緣木求魚 yuán mù qiú yú climbing a tree to catch a fish 緣木求魚
418 1 行旅 xínglǚ a traveler / a wanderer 行旅皆欲出於王之途
419 1 gōng to present to / to supply / to provide 皆足以供之
420 1 長短 chángduǎn length / duration 然後知長短
421 1 jiù to save / to rescue 此惟救死而恐不贍
422 1 thing / matter 物皆然
423 1 四夷 sìyí four barbarians 蒞中國而撫四夷也
424 1 不樂 bùlè unhappy 不樂也
425 1 jūn great / your (honorific) 吾力足以舉百鈞
426 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 為其像人而用之也
427 1 zuì crime / sin / vice 及陷於罪
428 1 濯濯 zhuó zhuó bare and bald (of mountains) / bright and brilliant / fat and sleek 麀鹿濯濯
429 1 inside / interior 西喪地於秦七百里
430 1 child / son 庶民子來
431 1 cáng to hide 商賈皆欲藏於王之市
432 1 shuì taxes / duties 薄稅斂
433 1 dōng east 東敗於齊
434 1 zhí straight 直不百步耳
435 1 èr two
436 1 shì a city 商賈皆欲藏於王之市
437 1 wén writing / text 文之事者
438 1 肥肉 féiròu fat 庖有肥肉
439 1 兵刃 bīngrèn (bladed) weapons 兵刃既接
440 1 biē freshwater soft-shelled turtle 樂其有麋鹿魚鱉
441 1 多於 duōyú more than / greater than 則無望民之多於鄰國也
442 1 刑罰 xíngfá punishment 省刑罰
443 1 中國 zhōngguó China 蒞中國而撫四夷也
444 1 hàn dry 七八月之間旱
445 1 離散 lísàn to be scattered / to be separated 兄弟妻子離散
446 1 yún cloud 天油然作雲
447 1 秋毫 qiūháo new down (fine feather) 明足以察秋毫之末
448 1 yuán fate / predestined affinity 猶緣木而求魚也
449 1 fāng square / quadrilateral / one side 方百里而可以王
450 1 to humiliate / to insult / to abuse 南辱於楚
451 1 a shepherd 今夫天下之人牧
452 1 其一 qíyī first / number one of the above 齊集有其一
453 1 晉國 Jìn Guó state of Jin 晉國
454 1 長者 zhǎngzhě the elderly 為長者折枝
455 1 wèi to fear / to dread 就之而不見所畏焉
456 1 yuè month
457 1 way / route / road 行旅皆欲出於王之途
458 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 棄甲曳兵而走
459 1 仁術 rénshù kindness / benevolence / to govern in humanitarian way 是乃仁術也
460 1 戚戚 qīqī intimate / closely related / sorrowful / distressed 於我心有戚戚焉
461 1 庶人 shùrén common people 士庶人曰
462 1 wéi dangerous / precarious 危士臣
463 1 四海 sìhǎi the four seas 故推恩足以保四海
464 1 yuè to jump / to leap 於牣魚躍
465 1 無望 wúwàng to be without hope / hopeless 則無望民之多於鄰國也
466 1 to resemble / to similar to to 望之不似人君
467 1 gòu frame / building / structure 構怨於諸侯
468 1 國危 guó wēi the state will be in danger 上下交征利而國危矣
469 1 所知 suǒ zhī known / what one knows 叟之所知也
470 1 to leave behind 未有仁而遺其親者也
471 1 to sprinkle / to splash 願比死者壹洒之
472 1 to look after / to attend to 顧鴻雁麋鹿
473 1 dài dangerous / perilous 殆有甚焉
474 1 牽牛 qiānniú morning glory 有牽牛而過堂下者
475 1 mǐn fast / quick / clever / smart 我雖不敏
476 1 kǒng fearful / apprehensive 此惟救死而恐不贍
477 1 tián to fill in / to fill up 填然鼓之
478 1 齊國 Qí guó state of Qi 齊國雖褊小
479 1 qīn relatives 未有仁而遺其親者也
480 1 襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou 孟子見梁襄王
481 1 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 王無異於百姓之以王為愛也
482 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子之於禽獸也
483 1 後世 hòushì later generations / posterity 是以後世無傳焉
484 1 歡樂 huānlè happy / joyous / gay 而民歡樂之
485 1 lín a wood / a forest / a grove 斧斤以時入山林
486 1 下雨 xiàyǔ to rain 沛然下雨
487 1 ān calm / still / quiet / peaceful 寡人願安承教
488 1 Germany 德何如則可以王矣
489 1 yuàn to blame / to complain 構怨於諸侯
490 1 a human or animal body 輕暖不足於體與
491 1 chǐ luxurious / extravagant / wasteful 放辟邪侈無不為已
492 1 an item 抑為采色不足視於目與
493 1 使不得 shǐ bù dé cannot be used / must not 使不得耕耨以養其父母
494 1 西 The West 西喪地於秦七百里
495 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 願比死者壹洒之
496 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 使不得耕耨以養其父母
497 1 hūn confused / forgetful / silly 吾惛
498 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 願夫子輔吾志
499 1 海內 hǎinèi the whole world / throughout the land / everything under the sun 海內之地方千里者九
500 1 輕重 qīng zhòng weight 然後知輕重

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 118 zhī him / her / them / that 萬乘之國
2 72 yuē to speak / to say 王曰
3 60 also / too 未有仁而遺其親者也
4 60 wáng Wang 王曰
5 39 so as to / in order to 亦將有以利吾國乎
6 36 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 不遠千里而來
7 35 his / hers / its / theirs 弒其君者
8 34 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 弒其君者
9 34 in / at 王立於沼上
10 27 mín the people / citizen / subjects 文王以民力為台為沼
11 26 yǒu is / are / to exist 亦將有以利吾國乎
12 25 not / no 不為不多矣
13 23 final particle 亦有仁義而已矣
14 22 and 古之人與民偕樂
15 21 wèi for / to 苟為後義而先利
16 18 rén person / people / a human being 古之人與民偕樂
17 17 I 亦將有以利吾國乎
18 16 yān where / how 萬取千焉
19 15 otherwise / but / however 則移其民於河東
20 14 what / where / which 何也
21 14 no 無如寡人之用心者
22 14 desire 民欲與之偕亡
23 13 shì is / are / am / to be 是亦走也
24 12 expresses question or doubt 亦將有以利吾國乎
25 11 duì to / toward 孟子對曰
26 10 xīn heart 是心足以王矣
27 10 can / may / permissible 如之何則可
28 9 gain / advantage / benefit 亦將有以利吾國乎
29 9 天下 tiānxià China 斯天下之民至焉
30 9 jiē all / each and every / in all cases 予及女皆亡
31 9 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子見梁惠王
32 9 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 五十者可以衣帛矣
33 9 ruò to seem / to be like / as 若寡人者
34 9 néng can / able 故能樂也
35 9 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 是心足以王矣
36 8 happy / glad / cheerful / joyful 賢者亦樂此乎
37 8 jiàn to see 孟子見梁惠王
38 8 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 而不足以舉一羽
39 8 one
40 7 also / too 亦將有以利吾國乎
41 7 百姓 bǎixìng common people 百姓皆以王為愛也
42 7 this / these 賢者亦樂此乎
43 7 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人之於國也
44 7 shèng to beat / to win / to conquer 穀不可勝食也
45 7 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故能樂也
46 7 rán correct / right / certainly 河東凶亦然
47 7 different / other 是何異於刺人而殺之
48 7 不能 bù néng cannot / must not / should not 非不能也
49 7 I / me / my 我非愛其財而易之以羊也
50 7 zhī to know 王如知此
51 7 to die 是使民養生喪死無憾也
52 7 bǎi one hundred 必百乘之家
53 6 zāi exclamatory particle 豈能獨樂哉
54 6 shí time / a point or period of time 斧斤以時入山林
55 6 such as / for example / for instance 無如寡人之用心者
56 6 wén to hear 晉文之事可得聞乎
57 6 fish 於牣魚躍
58 6 shí food / food and drink 穀不可勝食也
59 6 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可
60 6 to starve / to be hungry 數口之家可以無饑矣
61 6 shì matter / thing / item 入以事其父兄
62 6 chǔ state of Chu 南辱於楚
63 5 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 弒其君者
64 5 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 就之而不見所畏焉
65 5 bǎo to defend / to protect 保民而王
66 5 enemy / foe 夫誰與王敵
67 5 to reach 予及女皆亡
68 5 chén minister / statesman / official 臣未之聞也
69 5 jīn today / modern / present / current / this / now 今夫天下之人牧
70 5 何以 héyǐ why 何以利吾國
71 5 big / great / huge / large / major 以小易大
72 5 jiù right away 就之而不見所畏焉
73 5 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後知輕重
74 5 easy / simple 深耕易耨
75 5 使 shǐ to make / to cause 是使民養生喪死無憾也
76 5 不為 bùwéi to not do 不為不多矣
77 5 suī although / even though 不賢者雖有此
78 5 梁惠王 Liáng Huì Wáng King Hui of Wei / King Hui of Liang 孟子見梁惠王
79 5 shú which 孰能一之
80 5 不忍 bù rěn cannot bear to / disturbed 吾不忍其觳觫
81 5 jiā house / home / residence 何以利吾家
82 5 父母 fùmǔ parents / mother and father 為民父母
83 5 zhǎo a lake / a pool / a fishpond 王立於沼上
84 4 然則 ránzé then / in that case 然則廢釁鐘與
85 4 wèi Eighth earthly branch 未之有也
86 4 è evil / vice 且人惡之
87 4 suì age 歲也
88 4 unit of area equal to one fifteenth of a hectare 五畝之宅
89 4 ài to love 百姓皆以王為愛也
90 4 guó a country / a state / a kingdom 亦將有以利吾國乎
91 4 that / those 彼奪其民時
92 4 a man / a male adult 夫誰與王敵
93 4 無罪 wúzuì innocent / not guilty 王無罪歲
94 4 do not 經始勿亟
95 4 qǐng to ask / to inquire 請以戰喻
96 4 妻子 qīzi wife 兄弟妻子離散
97 4 qiú to request 反而求之
98 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 臣固知王之不忍也
99 4 wèi to call 謂其台曰靈台
100 4 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 無恆產而有恆心者
101 4 meaning / sense 苟為後義而先利
102 4 無恆 wúhéng to lack patience 無恆產而有恆心者
103 4 食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating 七十者可以食肉矣
104 4 power / force / strength 文王以民力為台為沼
105 4 jiāo to teach / to educate / to instruct 謹庠序之教
106 4 to defend / to resist 孰能御之
107 4 duó to take by force / to rob / to snatch 不奪不饜
108 4 殺人 shārén to murder 殺人以梃與刃
109 4 yáng sheep / goat 以羊易之
110 4 而後 érhòu after that / then 未有義而後其君者也
111 4 to raise animals 雞豚狗彘之畜
112 4 silk / plain silk 五十者可以衣帛矣
113 4 sàng to lose / to die 時日害喪
114 4 certainly / must / will / necessarily 必千乘之家
115 4 clothes / clothing 五十者可以衣帛矣
116 4 而已 éryǐ that is all 亦有仁義而已矣
117 4 fēi not / non- / un- 我非愛其財而易之以羊也
118 4 不見 bújiàn to not see 就之而不見所畏焉
119 3 zhì to create / to make / to manufacture 可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣
120 3 zhèng government / administration 察鄰國之政
121 3 dialect / language / speech 語人曰
122 3 shì to be fond of / to have a weakness for 不嗜殺人者能一之
123 3 五十 wǔshí fifty 或五十步而後止
124 3 chéng to mount / to climb onto 萬乘之國
125 3 a step 或百步而後止
126 3 qín Shaanxi 西喪地於秦七百里
127 3 yòu immature / young 幼吾幼
128 3 yún cloud 詩云
129 3 夫子 fūzǐ master 夫子之謂也
130 3 yòng to use / to apply 材木不可勝用也
131 3 qiān one thousand 必千乘之家
132 3 fǒu to negate / to deny
133 3 bīng soldier / troops 棄甲曳兵而走
134 3 chéng honesty / sincerity 誠有百姓者
135 3 gǒu dog 雞豚狗彘之畜
136 3 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 君子之於禽獸也
137 3 rén a kernel / a pit 未有仁而遺其親者也
138 3 lǎo old / aged / elderly / aging 老吾老
139 3 tái unit 文王以民力為台為沼
140 3 yuàn to hope / to wish / to desire 寡人願安承教
141 3 shòu a beast / a quadruped / an animal 此率獸而食人也
142 3 七十 qīshí seventy / 70 七十者可以食肉矣
143 3 míng bright / brilliant 明足以察秋毫之末
144 3 shǐ beginning / start 經始靈台
145 3 líng agile / nimble 王在靈囿
146 3 食人 shírén man-eating (beast) / to eat people / fig. to oppress the people 狗彘食人食而不知檢
147 3 zài in / at 王在靈囿
148 3 jīng to go through / to experience 經始靈台
149 3 shì a gentleman / a knight 士庶人曰
150 3 to lift / to hold up / to raise 吾力足以舉百鈞
151 3 不用 búyòng need not 為不用力焉
152 3 shī poem / verse 詩云
153 3 鄰國 línguó bordering country / neighboring country 察鄰國之政
154 3 miáo a seedling 王知夫苗乎
155 3 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 數口之家可以無饑矣
156 3 five 五畝之宅
157 3 不可以 bù kě yǐ may not 然則小固不可以敵大
158 3 de potential marker 晉文之事可得聞乎
159 3 死地 sǐdì a place of death 若無罪而就死地
160 3 gēng to plow / to till 使不得耕耨以養其父母
161 3 zhì a swine 雞豚狗彘之畜
162 3 未有 wèiyǒu is not / has never been 未有仁而遺其親者也
163 3 yán to speak / to say / said 夫子言之
164 3 this 斯天下之民至焉
165 3 zhū all / many / various 不識有諸
166 3 niú an ox / a cow / a bull 牛何之
167 3 jiāng will / shall (future tense) 亦將有以利吾國乎
168 3 wood / lumber 材木不可勝用也
169 3 xiǎo small / tiny / insignificant 齊國雖褊小
170 3 alone / independent / single / sole 豈能獨樂哉
171 3 shén what 心為甚
172 3 ēn kindness / grace / graciousness 今恩足以及禽獸
173 3 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者亦樂此乎
174 3 ěr ear 盡心焉耳矣
175 2 zōu Zou 鄒人與楚人戰
176 2 shī to lose 無失其時
177 2 xià next 由水之就下
178 2 hán cold / wintry / chilly 黎民不饑不寒
179 2 xíng to walk / to move 夫我乃行之
180 2 凶年 xiōng nián year of famine 凶年免於死亡
181 2 to take / to get / to fetch 萬取千焉
182 2 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 非我也
183 2 問曰 wèn yuē to ask 卒然問曰
184 2 guǎ few 刑於寡妻
185 2 孝悌 xiàotì filial piety and fraternal duty 申之以孝悌之義
186 2 以及 yǐjí as well as / too / and 以及人之老
187 2 xíng punishment / penalty 刑於寡妻
188 2 不至於 bù zhì yú cannot go so far / be unlikely 而功不至於百姓者
189 2 hair 塗有餓莩而不知發
190 2 soil / ground / land 西喪地於秦七百里
191 2 shàng top / a high position 王立於沼上
192 2 推恩 tuīēn to extend kindness 故推恩足以保四海
193 2 chū to go out / to leave 出以事其長上
194 2 仁義 rén yì benevolence and righteousness 亦有仁義而已矣
195 2 rate / frequency / proportion / ratio 此率獸而食人也
196 2 盡心 jìnxīn with all of one's heart 盡心焉耳矣
197 2 zhǐ to stop / to halt 或百步而後止
198 2 何如 hérú what / how 則何如
199 2 do not 天下莫強焉
200 2 to bow down / to face down / to look down 俯足以畜妻子
201 2 valley / gorge / ravine 穀不可勝食也
202 2 tǐng a club / a weapon 殺人以梃與刃
203 2 麋鹿 mílù elk 顧鴻雁麋鹿
204 2 tún a suckling pig 雞豚狗彘之畜
205 2 tián field / farmland 百畝之田
206 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 蓋亦反其本矣
207 2 庶民 shùmín the common people / plebeian 庶民攻之
208 2 北海 Běi Hǎi Bohai Sea 挾太山以超北海
209 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得吾心
210 2 yǎng to look up 必使仰足以事父母
211 2 shì to murder a superior 弒其君者
212 2 kuài fast / quick 然後快於心與
213 2 to press down 抑王興甲兵
214 2 河東 hédōng Hedong 則移其民於河東
215 2 shēn to extend 申之以孝悌之義
216 2 pèi copious / abundant 沛然下雨
217 2 道路 dàolù a road / a path 頒白者不負戴於道路矣
218 2 xìn a quarrel 將以釁鐘
219 2 chí a pool / a pond 雖有台池鳥獸
220 2 鹿 deer 麀鹿攸伏
221 2 若是 ruòshì if 若是其甚與
222 2 dài to put on / to wear 頒白者不負戴於道路矣
223 2 nòu hoe 深耕易耨
224 2 折枝 zhézhī to snap a branch 為長者折枝
225 2 靈台 língtái Lingtai 經始靈台
226 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 然則廢釁鐘與
227 2 even / equal / uniform 東敗於齊
228 2 餓莩 è fú starving people 塗有餓莩而不知發
229 2 sāng mulberry tree 樹之以桑
230 2 huò or / either / else 或百步而後止
231 2 qiáng strong / powerful 天下莫強焉
232 2 無後 wúhòu to lack male offspring 其無後乎
233 2 zāi disaster / calamity 無後災
234 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以後世無傳焉
235 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 不為不多矣
236 2 wilderness 野有餓莩
237 2 capacity / degree / a standard / a measure
238 2 shéi who / whoever 夫誰與王敵
239 2 feather 而不足以舉一羽
240 2 huán to pace / to linger 齊桓
241 2 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟妻子離散
242 2 hàn to regret 是使民養生喪死無憾也
243 2 黎民 límín the common people / the great unwashed 黎民不饑不寒
244 2 zhēng to prove / to confirm 上下交征利而國危矣
245 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 是乃仁術也
246 2 biē freshwater soft-shelled turtle 魚鼈不可勝食也
247 2 yóu follow / from / it is for...to 由水之就下
248 2 所為 suǒwèi what one does / doings 以若所為
249 2 wáng to die 予及女皆亡
250 2 crane 白鳥鶴鶴
251 2 頒白 bānbái grizzled / graying 頒白者不負戴於道路矣
252 2 shù tree 樹之以桑
253 2 to enter 數罟不入洿池
254 2 hòu after / later 苟為後義而先利
255 2 chicken / rooster 雞豚狗彘之畜
256 2 rèn edged tool / cutlery / knife edge 殺人以梃與刃
257 2 chá to examine / to inquire / to inspect 察鄰國之政
258 2 太山 tàishān Taishan 挾太山以超北海
259 2 gǒu in a sordid way 苟為後義而先利
260 2 觳觫 húsù to be frightened / to tremble with fear 吾不忍其觳觫
261 2 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼曰
262 2 color 民有饑色
263 2 不知 bùzhī do not know 狗彘食人食而不知檢
264 2 gōng merit 而功不至於百姓者
265 2 然而 ránér however / yet / but 然而不王者
266 2 already / afterwards 然則王之大欲可知已
267 2 wéi only / solely / alone 惟士為能
268 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善推其所為而已矣
269 2 庠序 xiángxù a school 謹庠序之教
270 2 to stand 王立於沼上
271 2 xīn fuel / firewood 而不見輿薪
272 2 zhàn war / fighting / battle 請以戰喻
273 2 養生 yǎngshēng to keep in good health / to keep fit 是使民養生喪死無憾也
274 2 zǒu to walk / to go / to move 棄甲曳兵而走
275 2 zhōng clock 將以釁鐘
276 2 wǎng to deceive 是罔民也
277 2 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 河內凶
278 2 不免 bùmiǎn unavoidablly / inevitably 不免於率獸而食人
279 2 qīng light / not heavy 輕暖不足於體與
280 2 nián year
281 2 不加 bùjiā without / not / un- 鄰國之民不加少
282 2 ancient / old / palaeo- 古之人與民偕樂
283 2 河內 Hénèi Hanoi 河內凶
284 2 to move / to shift / to remove 則移其民於河東
285 2 之類 zhī lèi and so on / and such 非挾太山以超北海之類也
286 2 sǒu an old gentleman
287 2 wàn ten thousand 萬乘之國
288 2 終身 zhōngshēn lifelong 樂歲終身飽
289 2 lái to come 不遠千里而來
290 2 xié together 古之人與民偕樂
291 2 to give 予及女皆亡
292 2 xīng to flourish / to be popular 則苗浡然興之矣
293 2 seven 七八月之間旱
294 2 shī the practice of selfless giving / dāna 王如施仁政於民
295 2 xié to clasp under the arm 挾太山以超北海
296 2 jǐn to be cautious / to be careful 謹庠序之教
297 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 吾何快於是
298 2 wàng to gaze / to look towards 望之不似人君
299 2 eight 以一服八
300 2 xiào to smile / to laugh 王笑曰
301 2 zhái residence / dwelling / home 五畝之宅
302 2 其父 qí fù his father 入以事其父兄
303 2 cái material / stuff 材木不可勝用也
304 2 běn measure word for books 蓋亦反其本矣
305 2 shǔ to count 數罟不入洿池
306 2 shēn human body / torso 何以利吾身
307 2 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 挾太山以超北海
308 2 cháo to face 朝秦楚
309 2 輿 a cart / sedan chair / a carriage 而不見輿薪
310 2 何必 hébì why 何必曰利
311 2 jiǎ armor 棄甲曳兵而走
312 2 死亡 sǐwáng to die 凶年免於死亡
313 2 yōu a female deer / a roe / a doe 麀鹿攸伏
314 2 to bear / to carry 頒白者不負戴於道路矣
315 1 to attend / to be present / to administer / to approach 蒞中國而撫四夷也
316 1 jiē to join 兵刃既接
317 1 我愛 wǒài self-love 宜乎百姓之謂我愛也
318 1 yùn to move / to transport / to use / to apply 天下可運於掌
319 1 qián front 便嬖不足使令於前與
320 1 鳥獸 niǎoshòu birds and beasts / fauna 雖有台池鳥獸
321 1 féi fat / plump / obese 廄有肥馬
322 1 jiù a stable / a barn 廄有肥馬
323 1 tīng to listen 聲音不足聽於耳與
324 1 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 海內之地方千里者九
325 1 female / feminine 予及女皆亡
326 1 家邦 jiābāng a nation / a state 以御於家邦
327 1 shēng to be born / to give birth 見其生
328 1 不日 bùrì within the next few days / in a few days time 不日成之
329 1 to conceal / to hide / to ambush 麀鹿攸伏
330 1 guī to go back / to return 民歸之
331 1 以求 yǐqiú in order to 將以求吾所大欲也
332 1 favorite 便嬖不足使令於前與
333 1 zhǎng palm of the hand 天下可運於掌
334 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 不日成之
335 1 è to be hungry 父母凍餓
336 1 how can it be that? 而王豈為是哉
337 1 bǎo to eat one's fill 樂歲終身飽
338 1 免於 miǎnyú to be saved from / to be spared 凶年免於死亡
339 1 to fill up / to stuff 於牣魚躍
340 1 shì an official 使天下仕者皆欲立於王之朝
341 1 卒然 cùrán suddenly 卒然問曰
342 1 不識 bù shí do not recognize [a person] 不識有諸
343 1 dòng to freeze 父母凍餓
344 1 zhuàng robust 壯者以暇日修其孝悌忠信
345 1 不違農時 bù wéi nóng shí not miss the farming season / do farm work in the right season 不違農時
346 1 thorn / sting / prick 是何異於刺人而殺之
347 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 王說曰
348 1 老者 lǎorén an old person / old people / the aged 老者衣帛食肉
349 1 mother 使不得耕耨以養其父母
350 1 bitterness / bitter flavor 樂歲終身苦
351 1 cóng from 故民之從之也輕
352 1 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 抑為采色不足視於目與
353 1 不舉 bùjǔ erectile dysfunction / impotence 然則一羽之不舉
354 1 大過 dàguò serious mistake / major demerit 古之人所以大過人者
355 1 zhì to / until 斯天下之民至焉
356 1 shì to look at / to see 抑為采色不足視於目與
357 1 jiǔ nine 海內之地方千里者九
358 1 to gnaw / to bite / to nibble 臣聞之胡齕曰
359 1 鴻雁 hóngyàn swan goose 顧鴻雁麋鹿
360 1 to open 欲闢土地
361 1 恆心 héngxīn perseverance 無恆產而有恆心者
362 1 disease / sickness / ailment 天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王
363 1 ruò weak 弱固不可以敵強
364 1 horse 廄有肥馬
365 1 liǎn to collect 薄稅斂
366 1 反而 fǎnér instead / rather 反而求之
367 1 to drag 棄甲曳兵而走
368 1 忖度 cǔndù to speculate / to surmise / to wonder whether / to guess 予忖度之
369 1 to be full/ to gush 則苗浡然興之矣
370 1 shě to give 舍之
371 1 王道 wángdào the Way of the King / statecraft / benevolent rule 王道之始也
372 1 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者無敵
373 1 千乘之國 qiān chéng zhī guó a state with a thousand chariots (to fight a war) / a powerful state 千乘之國
374 1 a drum 填然鼓之
375 1 he / him 無他焉
376 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 則王以為孰勝
377 1 牛羊 niúyáng cattle and sheep / livestock 則牛羊何擇焉
378 1 有心 yǒuxīn to be considerate 他人有心
379 1 合於 héyú to tally / to accord with / to fit 此心之所以合於王者
380 1 zhòng many / numerous 寡固不可以敵眾
381 1 gài a lid / top / cover 蓋亦反其本矣
382 1 引領 yǐnlǐng to lead / to receive 則天下之民皆引領而望之矣
383 1 sān three
384 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 善推其所為而已矣
385 1 shǎo few 鄰國之民不加少
386 1 to urge on / to drive 然後驅而之善
387 1 shā to kill / to murder / to slaughter 是何異於刺人而殺之
388 1 上下 shàngxià to go up and down 上下交征利而國危矣
389 1 páo kitchen 庖有肥肉
390 1 to associate with / be near 願比死者壹洒之
391 1 shāng to injure / to wound / to be injured 無傷也
392 1 zhái to pick (fruit, etc) 則牛羊何擇焉
393 1 始作俑者 shǐ zuò yǒng zhě the first person to bury funerary dolls / the originator of an evil practice 始作俑者
394 1 tuī to push / to shove 善推其所為而已矣
395 1 yóu oil / fat / grease / lard 天油然作雲
396 1 gōng to attack / to assault 庶民攻之
397 1 辟邪 bìxié bixie / a mythical animal that brings luck 放辟邪侈無不為已
398 1 hài to injure / to harm to 時日害喪
399 1 洿 stagnant water 數罟不入洿池
400 1 八月 bāyuè August / the Eighth Month 七八月之間旱
401 1 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故明君制民之產
402 1 五十步笑百步 wǔshí bù xiào bǎi bù the one who has retreated 50 steps laughs at the one who has retreated 100 steps 以五十步笑百步
403 1 ròu meat / muscle 不忍食其肉
404 1 liáng a bridge 孟子見梁襄王
405 1 甲兵 jiǎbīng armor and weapons 抑王興甲兵
406 1 tiān day 天油然作雲
407 1 shì to vow / to pledge / to swear 湯誓曰
408 1 wife 刑於寡妻
409 1 unhusked millet 移其粟於河內
410 1 to go / to visit / to attend 天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王
411 1 zuò to sit 王坐於堂上
412 1 七百 qī bǎi seven hundred 西喪地於秦七百里
413 1 jiā to add 言舉斯心加諸彼而已
414 1 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 然則王之大欲可知已
415 1 xíng appearance 不為者與不能者之形何以異
416 1 to allow / to permit 則王許之乎
417 1 jiān hard / strong / firm 可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣
418 1 qiě moreover / also 且人惡之
419 1 urgently / immediately / extremely 經始勿亟
420 1 what? / where? / why? 奚暇治禮義哉
421 1 土地 tǔdì territory 欲闢土地
422 1 肥甘 féigān fine foods 為肥甘不足於口與
423 1 大夫 dàifu doctor 大夫曰
424 1 wǎng to go (in a direction) 王往而征之
425 1 聲音 shēngyīn voice / sound 聲音不足聽於耳與
426 1 商賈 shānggǔ a merchant 商賈皆欲藏於王之市
427 1 暇日 xiá rì a day of rest 壯者以暇日修其孝悌忠信
428 1 four
429 1 yóu also / as if / still 猶緣木而求魚也
430 1 to help / to assist 願夫子輔吾志
431 1 yīn because 因無恆心
432 1 shěng province 省刑罰
433 1 入山 rùshān to retire to the mountains 斧斤以時入山林
434 1 chéng to bear / to carry / to hold 寡人願安承教
435 1 無敵 wúdí unequalled / without rival 仁者無敵
436 1 gǎo to dry out / to go rotten 則苗槁矣
437 1 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王以民力為台為沼
438 1 to accuse 天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王
439 1 地方 dìfāng place 海內之地方千里者九
440 1 cái money / wealth / riches / valuables 我非愛其財而易之以羊也
441 1 chuán to transmit 是以後世無傳焉
442 1 apprentice / disciple 仲尼之徒
443 1 明君 míngjūn enlightened ruler 是故明君制民之產
444 1 an axe / a hatchet 斧斤以時入山林
445 1 bái white 白鳥鶴鶴
446 1 行政 xíngzhèng government administration 行政
447 1 jìn to enter 不能進於是矣
448 1 yōu distant / far 麀鹿攸伏
449 1 promptly / right away / immediately 即不忍其觳觫
450 1 chǐ a shame / a sense of shame 寡人恥之
451 1 to hit / to beat 可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣
452 1 Tu 塗有餓莩而不知發
453 1 定於 dìngyú to be set at / to be scheduled at 定於一
454 1 之所以 zhī suǒyǐ the reason why 此心之所以合於王者
455 1 孝悌忠信 xiào tì zhōng xìn Confucian moral injunctions of fidelity 壯者以暇日修其孝悌忠信
456 1 仁政 rénzhèng benevolent rule / humane government 王如施仁政於民
457 1 深耕 shēngēng deep plowing / thorough penetration / thorough development (of a market segment etc) 深耕易耨
458 1 長子 zhǎngzǐ eldest son 長子死焉
459 1 yòu to pen up 王在靈囿
460 1 báo thin / slight / weak 薄稅斂
461 1 好戰 hǎozhàn warlike 王好戰
462 1 biǎn cramped / narrow / crowded 齊國雖褊小
463 1 shàn to support / to provide aid 此惟救死而恐不贍
464 1 便 biàn convenient / handy / easy 便嬖不足使令於前與
465 1 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 古之人所以大過人者
466 1 長上 zhǎng shàng elders / superiors 出以事其長上
467 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 奚暇治禮義哉
468 1 齊集 qíjí to gather / to assemble 齊集有其一
469 1 使令 shǐlìng to direct / to order 便嬖不足使令於前與
470 1 quán authority / power
471 1 yàn to be satiated / to eat one's full 不奪不饜
472 1 end / final stage / latter part 明足以察秋毫之末
473 1 yǐn to hide / to conceal 王若隱其無罪而就死地
474 1 already / since 兵刃既接
475 1 無道 wú dào tyrannical / brutal 無道桓
476 1 豈能 qǐnéng how can it be possible? 豈能獨樂哉
477 1 百里 bǎilǐ two-character surname Baili 方百里而可以王
478 1 之間 zhījiān between / among 七八月之間旱
479 1 嘗試 chángshì to try / to attempt 請嘗試之
480 1 fàng to put / to place 放辟邪侈無不為已
481 1 xiān first 苟為後義而先利
482 1 時日 shírì time / auspicious time / time and date / long period of time / this day 時日害喪
483 1 shēng sound 聞其聲
484 1 lài snare 數罟不入洿池
485 1 xiōng elder brother 入以事其父兄
486 1 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi 齊宣王問曰
487 1 to defend / to resist 莫之能禦也
488 1 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於兄弟
489 1 yíng to trade / to operate / to run / to manage 經之營之
490 1 如是 rúshì thus / so 其如是
491 1 皆然 jiērán to be all the same way 物皆然
492 1 bài to defeat / to vanquish 東敗於齊
493 1 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 奚暇治禮義哉
494 1 不遠千里 bùyuǎn qiān lǐ make light of traveling a thousand li / go to the trouble of traveling a long distance 不遠千里而來
495 1 nán south 南辱於楚
496 1 xiá leisure / relaxation / spare time 奚暇治禮義哉
497 1 one 願比死者壹洒之
498 1 xiū to decorate / to embellish 壯者以暇日修其孝悌忠信
499 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 上下交征利而國危矣
500 1 在位 zài wèi to rule / to reign 焉有仁人在位罔民而可為也

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
河内 河內 Hénèi Hanoi
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
晋文 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁惠王 Liáng Huì Wáng King Hui of Wei / King Hui of Liang
灵台 靈台 língtái Lingtai
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐宣王 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
太山 tàishān Taishan
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou
中国 中國 zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
zōu
 1. Zou
 2. Zou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English