Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》, 《世家‧吳太伯世家》 Genealogies - House of Wu Taibo

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 101 Wu 吳太伯世家
2 79 wáng Wang 皆周太王之子
3 54 yuē to speak / to say 長曰諸樊
4 53 chǔ state of Chu 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
5 51 child / son 皆周太王之子
6 39 to stand 太王欲立季歷以及昌
7 39 nián year 王壽夢二年
8 32 to cut down 以開晉伐虢也
9 27 to die 太伯卒
10 26 season / period 而王季歷之兄也
11 24 even / equal / uniform 子去齊立
12 22 使 shǐ to make / to cause 自晉使吳
13 20 bīng soldier / troops 教吳用兵乘車
14 19 guāng light 公子光伐楚
15 18 zhá letter / note / correspondence 次曰季札
16 18 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 公子荊
17 17 desire 太王欲立季歷以及昌
18 17 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 周章已君吳
19 17 bài to defeat / to vanquish 楚敗我師
20 16 father's elder brother / uncle 吳太伯世家
21 16 rén person / people / a human being 仲雍二人乃奔荊蠻
22 16 a man / a male adult 夫能夏則大
23 16 to go 子去齊立
24 15 extra / surplus / remainder 從而歸之千餘家
25 14 suì to comply with / to follow along 子熊遂立
26 12 jìn shanxi 是時晉獻公滅周北虞公
27 12 闔廬 hélú He Lu 是為吳王闔廬
28 12 liáo a bureaucrat / an official 乃立王餘眛之子僚為王
29 12 song / lyrics 為歌周南
30 12 wén to hear 吾聞衛康叔
31 12 zhōu Zhou Dynasty 皆周太王之子
32 11 younger brother 太伯弟仲雍
33 11 bēn to run fast / to flee 仲雍二人乃奔荊蠻
34 11 句踐 jùjiàn Ju Jian 越王句踐迎擊之檇李
35 11 guó a country / a state / a kingdom 攝行事當國
36 11 èr two 仲雍二人乃奔荊蠻
37 11 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 是時晉獻公滅周北虞公
38 10 district / county 以為奉邑
39 10 gōng public/ common / state-owned 是時晉獻公滅周北虞公
40 10 měi beautiful 美哉
41 10 jiàn to see 見舞象箾
42 10 季子 jìzǐ youngest brother / a period of two or three months 故號曰延陵季子
43 9 jīn today / modern / present / current / this / now 季子今逃位
44 9 fēng to seal / to close off 因而封之
45 9 to die 徐君已死
46 9 Germany 武公之德如是
47 9 shī teacher 楚敗我師
48 9 zhòng middle brother 太伯弟仲雍
49 9 wáng to die 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
50 9 guī to go back / to return 從而歸之千餘家
51 9 concerned about / anxious / worried 乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛
52 9 a mound / a lump 其孫伯嚭亡奔吳
53 8 shòu old age / long life 子壽夢立
54 8 sān three 王餘祭三年
55 8 mèng a dream 子壽夢立
56 8 Yǐng Ying 光謀欲入郢
57 8 xià summer 乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛
58 8 zài in / at 在中國
59 7 nán difficult / arduous / hard 聖人之難也
60 7 chà to differ 吳王使太子夫差伐楚
61 7 shì clan / a branch of a lineage 其有陶唐氏之遺風乎
62 7 zhèng government / administration 子速納邑與政
63 6 太宰 tàizǎi chancellor / prime minster 以大夫伯嚭為太宰
64 6 xīn heart 季札心知之
65 6 zhuān to monopolize / to take sole possession 乃求勇士專諸
66 6 bào newspaper 欲自報其仇耳
67 6 mèi dim / dark / obscure 次曰餘眛
68 6 to take / to get / to fetch 取而不貪
69 6 Xu 北過徐君
70 6 to enter 入于窟室
71 6 mán Man people 仲雍二人乃奔荊蠻
72 6 wèi to guard / to protect / to defend
73 6 伍子胥 wǔ zǐxū Wu Zixu 楚之亡臣伍子胥來奔
74 6 big / great / huge / large / major 壽夢立而吳始益大
75 6 yōng harmony 太伯弟仲雍
76 6 Shandong 吳使季札聘於魯
77 6 中國 zhōngguó China 在中國
78 6 néng can / able 能守節矣
79 6 shā to kill / to murder / to slaughter 王僚可殺也
80 6 four 壽夢有子四人
81 6 fán a railing / a fence an enclosed place 長曰諸樊
82 6 shì to murder a superior 楚公子圍弒其王夾敖而代立
83 6 chén Chen 歌陳
84 6 ancient barbarian tribes 子彊鳩夷立
85 5 tīng to listen 終身不聽琴瑟
86 5 guò to cross / to go over / to pass 北過徐君
87 5 shǐ beginning / start 壽夢立而吳始益大
88 5 meaning / sense 荊蠻義之
89 5 太子 tàizǐ a crown prince 迎楚故太子建母於居巢以歸
90 5 gōng to attack / to assault 吳亦攻楚
91 5 大夫 dàifu doctor 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
92 5 shì room / bedroom 季札棄其室而耕
93 5 yán to speak / to say / said 怨而不言
94 5 five 五聲和
95 5 to think / consider / to ponder 思而不懼
96 5 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說晏平仲曰
97 5 jīng brambles / thorns 仲雍二人乃奔荊蠻
98 5 諸侯 zhū hóu the feudal lords 列為諸侯
99 5 anger / rage / fury 二女家怒相滅
100 5 wèi Eighth earthly branch 猶未也
101 5 周章 zhōuzhāng effort / trouble / pains (to get something done) 子周章立
102 5 少康 shǎoKāng Shao Kang 逃於有仍而生少康
103 5 to dance / to posture / to prance 見舞象箾
104 5 dài to treat / to entertain / to receive guests 以待專諸之事
105 5 shū father's younger brother 子叔達立
106 5 to go through / to experience / to take place 而王季歷之兄也
107 5 guān to look at / to watch / to observe 請觀周樂
108 4 táng Tang Dynasty 歌唐
109 4 wéi to surround / to encircle / to corral 楚公子圍弒其王夾敖而代立
110 4 zhàn war / fighting / battle 吳王闔廬弟夫欲戰
111 4 hòu after / later 則王餘眛後立
112 4 qín Shaanxi 歌秦
113 4 yòng to use / to apply 示不可用
114 4 qiáng strong / powerful 子彊鳩夷立
115 4 to fear / be afraid of / to dread 思而不懼
116 4 píng flat / level / smooth 八風平
117 4 xiàn to offer / to present 是時晉獻公滅周北虞公
118 4 happy / glad / cheerful / joyful 請觀周樂
119 4 cài Cai 蔡之師
120 4 chén minister / statesman / official 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
121 4 lìng to make / to cause to be / to lead 令其子為吳行人
122 4 biān side / boundary / edge / margin 楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑
123 4 wèi to call 此之謂夏聲
124 4 zhèng Zheng 歌鄭
125 4 axe-handle 子柯相立
126 4 běi north 乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛
127 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為奉邑
128 4 líng mound / hill / mountain 季札封於延陵
129 4 zhòng many / numerous 有眾一旅
130 4 cáo Cao 曹宣公之卒也
131 4 dài to represent / to substitute / to replace 楚公子圍弒其王夾敖而代立
132 4 北伐 Běi Fá Northern Expedition 因北伐
133 4 seven 七年
134 4 can / may / permissible 王僚可殺也
135 4 méng oath / pledge / union 此則盟主也
136 4 fāng square / quadrilateral / one side 吳予慶封朱方之縣
137 4 to sacrifice to / to worship 次曰餘祭
138 4 yuàn to blame / to complain 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
139 4 jiā house / home / residence 從而歸之千餘家
140 4 to allow / to permit 始吾心已許之
141 4 zhī to know 季札心知之
142 3 zhí straight 曲而有直體
143 3 to strike / to hit / to beat 迎而擊之
144 3 定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding 吳王與晉定公爭長
145 3 yǐn to lead / to guide 乃引兵歸
146 3 lái to come 自齊來奔吳
147 3 十三 shísān thirteen 十三年
148 3 chuán to transmit 欲傳以次
149 3 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 王諸樊元年
150 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 以誅齊慶封
151 3 chēng to call / to address 稱王
152 3 十年 shí nián ten years / decade 十年
153 3 gāo high / tall 子頗高立
154 3 to attack by surprise 襲楚
155 3 yún Yun 奔鄖
156 3 female / feminine 以女妻之
157 3 十一 shíyī eleven 十一年
158 3 shǔ to belong to / be subordinate to 王已屬臣兵
159 3 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子曰
160 3 jiǔ nine 九年
161 3 jiǎn simple / terse / succinct 子季簡立
162 3 nán south 召南
163 3 免於 miǎnyú to be saved from / to be spared 乃免於難
164 3 huì can / be able to 楚靈王會諸侯而以伐吳之朱方
165 3 zāng a slave / success 將立子臧
166 3 xíng to walk / to move 行以德輔
167 3 yán to prolong / to delay / to postpone 季札封於延陵
168 3 qìng to celebrate / to congratulate 齊相慶封有罪
169 3 未可 wèikě cannot / not able to 國未可量也
170 3 居巢 jūcháo Juchao 迎楚故太子建母於居巢以歸
171 3 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 子句卑立
172 3 wài outside 方今吳外困於楚
173 3 disease / sickness / ailment 楚公子棄疾弒其君靈王代立焉
174 3 dōng east 其周之東乎
175 3 residence / dwelling 可勝而不能居也
176 3 zhào to call together / to summon / to convene 召南
177 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 季札棄其室而耕
178 3 father 光父先立
179 3 to give 吳予慶封朱方之縣
180 3 chāng Chang 而有聖子昌
181 3 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 以稱先王壽夢之意
182 3 gǎn bold / brave 誰敢干君
183 3 qǐng to ask / to inquire 請觀周樂
184 3 táo to escape / to run away / to flee 逃去
185 3 mín the people / citizen / subjects 民不堪也
186 3 liù six 燭庸以兵圍楚之六
187 3 chù a place / location / a spot / a point 子禽處立
188 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 不吾廢也
189 3 gain / advantage / benefit 說吳王僚以伐楚之利
190 3 shàng top / a high position 為使上國
191 3 chūn spring 十三年春
192 3 靈王 Líng Wáng King Ling of Zhou 是為靈王
193 3 jiàn to remonstrate / to admonish 伍子胥諫曰
194 3 谿 mountain stream 次於乾谿
195 3 sentence 自號句吳
196 3 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 季札讓不可
197 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 必致國於季札而止
198 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 示不可用
199 3 十二 shí èr twelve 十二世而晉滅中國之虞
200 3 to take / to receive / to accept 子速納邑與政
201 3 五千 wǔ qiān five thousand 遂以其部五千人襲冒楚
202 3 shēng to be born / to give birth 哀死事生
203 2 qín birds / fowl 子禽處立
204 2 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔居巢
205 2 十五 shíwǔ fifteen 十五年
206 2 文子 Wén Zǐ Wen Zi 文子聞之
207 2 chǐ luxurious / extravagant / wasteful 鄭之執政侈
208 2 to doubt / to disbelieve 子餘橋疑吾立
209 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 可勝而不能居也
210 2 zhì to place / to lay out 使專諸置匕首於炙魚之中以進食
211 2 Lu 子柯盧立
212 2 父兄 fùxiōng father and elder brother(s) / head of the family / patriarch 常以為吾父兄弟四人
213 2 qiān to move / to shift 而遷不淫
214 2 rich / wealthy 富於在齊
215 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 衛多君子
216 2 kāng Kang 吾聞衛康叔
217 2 a song 曲而有直體
218 2 bào abalone 子胥屬其子於齊鮑氏
219 2 gài a lid / top / cover 使公子蓋餘
220 2 yōng ordinary / normal 燭庸以兵圍楚之六
221 2 shī to lose 此時不可失也
222 2 hair 文身斷發
223 2 shì matter / thing / item 以待專諸之事
224 2 大敗 dàbài to defeat / to inflict a defeat on sb 大敗楚軍於豫章
225 2 hòu after / later 滅夏后帝相
226 2 zhòng heavy 越王句踐食不重味
227 2 楚昭王 Chǔ zhāo Wáng King Zhao of Chu 楚昭王亡出郢
228 2 其一 qíyī first / number one of the above 其一虞
229 2 xiān first 光父先立
230 2 mìng life 有命授弟餘祭
231 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 取而不貪
232 2 to cry / to weep / to wail 哭僚墓
233 2 gēng to plow / to till 季札棄其室而耕
234 2 shǐ history 史狗
235 2 jiāo to deliver / to turn over / to pay 鈹交於匈
236 2 liǎng two 取兩都而去
237 2 increase / benefit 壽夢立而吳始益大
238 2 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 而昌為文王
239 2 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu 將軍孫武曰
240 2 wife 以女妻之
241 2 to prevail 是時周武王克殷
242 2 to give an offering in a religious ceremony 茍先君無廢祀
243 2 內空 nèikōng empty within 而內空無骨鯁之臣
244 2 to know / to learn about / to comprehend 悉興師
245 2 qiú to request 求太伯
246 2 夫子 fūzǐ master 夫子獲罪於君以在此
247 2 yīn flourishing / abundant 是時周武王克殷
248 2 prosperous / splendid 熙熙乎
249 2 beryllium 人夾持鈹
250 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀而不愁
251 2 guǎng wide / large / vast 廣哉
252 2 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 鄖公弟欲弒昭王
253 2 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人之弘也
254 2 shuò musical instrument like pan-pipes / bamboo flute 見舞象箾
255 2 不亦 bùyì is that not also? 不亦難乎
256 2 世家 shì jiā Feudal Houses / Hereditary Houses 世家
257 2 平王 Píng Wáng King Ping of Zhou 楚平王卒
258 2 shēng sound 此之謂夏聲
259 2 to reach 非禹其誰能及之
260 2 to attain / to reach 子叔達立
261 2 jiā to add 無以加矣
262 2 在此 zàicǐ here 夫子獲罪於君以在此
263 2 不敢 bùgǎn to not dare 吾不敢觀
264 2 zhōu boat / ship 敗而亡王舟
265 2 yíng to receive / to welcome / to greet 迎楚故太子建母於居巢以歸
266 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 子轉立
267 2 shì a generation 十二世而晉滅中國之虞
268 2 curtain / screen 猶燕之巢于幕也
269 2 sàng to lose / to die 諸樊已除喪
270 2 盛德 chéngdé splendid virtue / majestic moral character / great kindness 盛德之所同也
271 2 姑蘇 gūsū Gusu 敗之姑蘇
272 2 cave / hole / grotto 光伏甲士於窟室
273 2 kuān wide / broad 大而寬
274 2 yuǎn far / distant 何憂之遠也
275 2 ruò weak 母老子弱
276 2 zhú a candle 燭庸以兵圍楚之六
277 2 guest / visitor 公子光客之
278 2 yáo a folk-song 子周繇立
279 2 十九 shíjiǔ nineteen 大凡從太伯至壽夢十九世
280 2 abdomen / stomach / belly 今越在腹心疾而王不先
281 2 匕首 bǐshǒu dagger 使專諸置匕首於炙魚之中以進食
282 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑
283 2 mother 迎楚故太子建母於居巢以歸
284 2 móu to plan / to scheme 舉伍子胥為行人而與謀國事
285 2 huàn to suffer from a misfortune 未有患也
286 2 zhǐ to stop / to halt 必致國於季札而止
287 2 rate / frequency 越王句踐率其眾以朝吳
288 2 soil / ground / land 如地之無不載也
289 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以成曹君
290 2 子產 zǐchǎn Zi Chan 見子產
291 2 wèi Wei Dynasty 歌魏
292 2 dào way / road / path 王僚使兵陳於道
293 2 grave / tomb 哭僚墓
294 2 yōu to worry / to be concerned 憂而不困者也
295 2 jié festival / a special day 非吾節也
296 2 feather 子屈羽立
297 2 自立 zìlì to be independent / to be self-reliant 聞公子光弒王僚自立
298 2 supreme ruler / emperor 滅夏后帝相
299 2 xiōng elder brother 而王季歷之兄也
300 2 xióng bear 子熊遂立
301 2 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子相魯
302 2 to bend / to flex 子屈羽立
303 2 xián virtuous / worthy 季歷賢
304 2 cháo to face 公子朝曰
305 2 táng main hall / a large room 而封夫槩於堂谿
306 2 to be fond of / to like 光喜
307 2 zhū vermilion 吳予慶封朱方之縣
308 2 興師 xīngshī to dispatch troops / to send an army / to mobilize forces 悉興師
309 2 shì a gentleman / a knight 越使死士挑戰
310 2 jǐng to cut the throat 自剄
311 2 tián field / farmland 有田一成
312 2 gào to tell / to say / said / told 告專諸曰
313 2 shì to match 適衛
314 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 吳王留楚不去
315 2 行人 xíngrén pedestrian 令其子為吳行人
316 2 之後 zhīhòu after / following / later 仲雍之後
317 2 guǒ a result / a consequence 季歷果立
318 2 shù tree 系之徐君冢樹而去
319 2 kùn to be sleepy / to be drowsy 憂而不困者也
320 2 hòu thick 厚獻遺之
321 2 zhēn to pour 昔有過氏殺斟灌以伐斟尋
322 2 jūn army / military 大敗楚軍於豫章
323 2 shí time / a period of time 是時周武王克殷
324 2 Emperor Yu 非禹其誰能及之
325 2 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟皆欲致國
326 2 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 楚發兵絕吳兵後
327 2 jiū a pigeon / a dove 子彊鳩夷立
328 2 𤅬 \N \N 𤅬
329 2 zhǔ owner 此則盟主也
330 2 jiǔ old 其能久乎
331 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 而又可以畔乎
332 2 to leave behind 厚獻遺之
333 2 shū relaxed / calm 楚封之於舒
334 2 xuān to declare / to announce 廣而不宣
335 2 jiàn sword / dagger / saber 徐君好季札劍
336 2 tiān day 如天之無不燾也
337 2 zhì sign / mark / flag 於是伍員知光有他志
338 2 to connect / to inherit / to succeed 君義嗣
339 2 huǐ to regret 後必悔之
340 2 shāng to injure / to wound / to be injured 傷吳王闔廬指
341 2 fèng to offer / to present 以為奉邑
342 2 shòu to teach 有命授弟餘祭
343 2 jiā to press from either side / to sandwich 楚公子圍弒其王夾敖而代立
344 2 qiáo bridge 子餘橋疑吾立
345 2 fēng \N 沨沨乎
346 1 衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng 至衡山
347 1 民人 mínrén people / citizen / inhabitants 民人無廢主
348 1 官職 guānzhí an official position 撫其官職
349 1 得以 déyǐ to be able to 楚昭王乃得以九月復入郢
350 1 bǎi one hundred 召魯哀公而徵百牢
351 1 zhǒng mound / burial mound / senior 系之徐君冢樹而去
352 1 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 乙酉
353 1 將死 jiāngsǐ to checkmate (in chess) / to be about to die 將死
354 1 jǐng sunlight 吳王夫差聞齊景公死而大臣爭寵
355 1 天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven 以待天命
356 1 舊物 jiùwù old property (especially inherited from former generation) / former territory 不失舊物
357 1 西 The West 蔡西伐楚
358 1 zuò to do 自太伯作吳
359 1 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 二十三年十一月丁卯
360 1 hǎo good 徐君好季札劍
361 1 dōng winter 十二年冬
362 1 告急 gàojí to report an emergency 楚告急秦
363 1 tuó a sack / a bag opening at both ends 衛之君會於橐皋
364 1 to give / to bestow favors 賜子胥屬鏤之劍以死
365 1 rén a kernel / a pit 延陵季子之仁心
366 1 kāi to open 以開晉伐虢也
367 1 弔死問疾 diàosǐ wèn jí to grieve for the sick and the dying / to show great concern for people's suffering 弔死問疾
368 1 devoid of content / void / false / empty / vain 乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛
369 1 甲兵 jiǎbīng armor and weapons 越王句踐乃以甲兵五千人棲於會稽
370 1 古文 gǔwén Classical Chinese 余讀春秋古文
371 1 force / compel / drive 近而不偪遠而不攜
372 1 bìn to encoffin a corpse / to carry to burial 君在殯而可以樂乎
373 1 to visit 而謁王僚飲
374 1 to rule by force / to usurp / to master 欲霸中國以全周室
375 1 大武 dàwǔ Dawu / Tawu 見舞大武
376 1 處女 chùnǚ virgin / maiden / inaugural 楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑
377 1 to connect / to relate 系之徐君冢樹而去
378 1 十四 shí sì fourteen 十四年春
379 1 號曰 hào yuē to be named / called 故號曰延陵季子
380 1 不怨 bù yuàn do not complain 然勤而不怨
381 1 martial / military 武公之德如是
382 1 xīng to flourish / to be popular 商之以興
383 1 以次 yǐcì in the proper order / the following 欲傳以次
384 1 kuài Kuai 自鄶以下
385 1 有序 biǎo regular / orderly 守有序
386 1 chéng to fill 周之盛也其若此乎
387 1 十七 shíqī seventeen 十七年
388 1 luán name of tree 是以免於欒高之難
389 1 qiū fall / autumn
390 1 bèi Bei 歌邶
391 1 to move one's abode / to shift / to migrate 楚恐而去郢徙鄀
392 1 shě to give 乃捨之
393 1 fēng wind 是其衛風乎
394 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 願附於子臧之義
395 1 thin / slender 其細已甚
396 1 齊魯 qílǔ Shandong culture 因留略地於齊魯之南
397 1 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 慕義無窮
398 1 孤老 gūlǎo a solitary old man or woman 孤老矣
399 1 huò to reap / to harvest 不索何獲
400 1 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 茍先君無廢祀
401 1 èr two 思而不貳
402 1 a shepherd 少康為有仍牧正
403 1 affairs / business / matter / activity 而務齊
404 1 至德 Zhìdé Zhide reign 太伯可謂至德矣
405 1 共王 Gòng Wáng King Gong of Zhou 楚共王伐吳
406 1 to ridicule / to jeer / to mock 無譏焉
407 1 to cry out / to shout
408 1 tile 楚使子常囊瓦伐吳
409 1 hán Korea / South Korea 韓宣子
410 1 行事 xíngshì to execute / to handle 攝行事當國
411 1 bǐng third heavenly stem
412 1 sāng mulberry tree 楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑
413 1 to be urgent 茍先君無廢祀
414 1 太公 tàigōng great-grandfather 其太公乎
415 1 biàn to change / to alter 以觀諸侯之變
416 1 jué to choose / to select 抉吾眼置之吳東門
417 1 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 闔廬乃以專諸子為卿
418 1 yuàn to hope / to wish / to desire 願附於子臧之義
419 1 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 於是吳王遂縱兵追之
420 1 zhuī to pursue / to chase 於是吳王遂縱兵追之
421 1 shēn human body / torso 子之身也
422 1 pond / pool / marsh / swamp 伐敗吳師於笠澤
423 1 pàn boundary path dividing fields 而又可以畔乎
424 1 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 辯而不德
425 1 to avoid / to shun 以避季歷
426 1 周南 zhōunán Zhou Nan 為歌周南
427 1 to ward off with hand / to defend 楚亦發兵拒吳
428 1 to happen upon / to meet with by chance 蓋餘二人將兵遇圍於楚者
429 1 my (polite) / poor / ruined / shabby / worn out / defeated 士皆罷敝
430 1 xiōng thorax / chest 鈹交於匈
431 1 shǒu hand 手匕首刺王僚
432 1 蕩蕩 dàngdàng fluttering 蕩蕩乎
433 1 軍門 jūnmén an entrance to a military camp 哭於軍門外三日
434 1 náng a bag /a purse / a sack 楚使子常囊瓦伐吳
435 1 辛苦 xīnkǔ hard / exhausting 且句踐為人能辛苦
436 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 社稷有奉
437 1 吳用 Wúyòng Wu Yong 教吳用兵乘車
438 1 mín cord / fishing-line / string of coins 帝相之妃后緡方娠
439 1 printing blocks 樹吾墓上以梓
440 1 一成 yī chéng for one person to become enlightened 有田一成
441 1 天下 tiānxià China 三以天下讓
442 1 to admire 慕義無窮
443 1 zào to make / to build / to manufacture 三行造吳師
444 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守有序
445 1 chóu an enemy / an opponent 伯嚭鞭平王之尸以報父讎
446 1 to associate with / be near 比至郢
447 1 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一年
448 1 shōu to receive / to accept 後遂收夏眾
449 1 觀止 guānzhǐ incomparably good 觀止矣
450 1 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 懼猶不足
451 1 zhì to roast / to broil 使專諸置匕首於炙魚之中以進食
452 1 lòu to carve / to inlay / to engrave 賜子胥屬鏤之劍以死
453 1 tóng like / same / similar 盛德之所同也
454 1 qiān one thousand 從而歸之千餘家
455 1 to humiliate / to treat with contempt 胥之父兄為僇於楚
456 1 láo secure 召魯哀公而徵百牢
457 1 a banquet 門階戶席
458 1 不堪 bùkān cannot bear / cannot stand 民不堪也
459 1 無主 wú zhǔ impermanence 國無主
460 1 夾持 jiāchí to clamp / tongs 人夾持鈹
461 1 不材 bùcái untalented / I / me (humble) 札雖不材
462 1 xiàng figure / image / appearance 見舞象箾
463 1 hóng a gate / a barrier 又何其閎覽博物君子也
464 1 biān a whip / a lash 伯嚭鞭平王之尸以報父讎
465 1 自衛 zìwèi to defend oneself 自衛如晉
466 1 chóu to worry about 哀而不愁
467 1 a human or animal body 曲而有直體
468 1 lún a silk cord 於是妻之以二女而邑之於綸
469 1 one 有眾一旅
470 1 a device / a tool / a utensil / an implement 令可為器
471 1 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong 季康子使子貢以周禮說太宰嚭
472 1 sháo beautiful 見舞韶護者
473 1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 猶有感
474 1 讓位 ràngwèi to abdicate / to yield 讓位季札
475 1 fèi fee / expenses 施而不費
476 1 qīng minister / high officer 闔廬乃以專諸子為卿
477 1 shēn to be pregnant 帝相之妃后緡方娠
478 1 樂而不淫 lè ér bù yín joyful without being licentious 樂而不淫
479 1 以下 yǐxià below / under / following 自鄶以下
480 1 huāng waste 樂而不荒
481 1 sacrifice for rain 至雩婁
482 1 chóu hatred / animosity / enmity 欲自報其仇耳
483 1 cán to be ashamed 猶有慚德
484 1 不滅 bùmiè not being extinguished 今不滅
485 1 老子 lǎozǐ Laozi 母老子弱
486 1 光伏 guāngfú photovoltaic (e.g. cell) 光伏甲士於窟室
487 1 勇士 yǒngshì a warrior / a brave person 乃求勇士專諸
488 1 列為 lièwéi to be classified as 列為諸侯
489 1 diān top / apex 且盤庚之誥有顛越勿遺
490 1 shuāi to weaken / to decline 其周德之衰乎
491 1 大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes 歌大雅
492 1 xiàn to submerge / to sink / to plunge 自令陷此
493 1 merit / accomplishment / result 復禹之績
494 1 pèi to blend 祀夏配天
495 1 capacity / degree / a standard / a measure 節有度
496 1 shī corpse 伯嚭鞭平王之尸以報父讎
497 1 蘧瑗 qúyuàn Qu Boyu 說蘧瑗
498 1 jiàng to descend / to fall / to drop 乃以其兵降楚
499 1 miǎn to encourage 吾子勉之
500 1 shēn deep 思深哉

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 116 zhī him / her / them / that 皆周太王之子
2 101 Wu 吳太伯世家
3 79 wáng Wang 皆周太王之子
4 76 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而王季歷之兄也
5 54 yuē to speak / to say 長曰諸樊
6 53 chǔ state of Chu 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
7 51 child / son 皆周太王之子
8 42 so as to / in order to 以避季歷
9 42 in / at 乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛
10 39 to stand 太王欲立季歷以及昌
11 39 nián year 王壽夢二年
12 37 also / too 而王季歷之兄也
13 32 his / hers / its / theirs 令其子為吳行人
14 32 to cut down 以開晉伐虢也
15 32 not / no 憂而不困者也
16 30 wèi for / to 是為王季
17 28 yuè more 伐越
18 27 to die 太伯卒
19 27 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 仲雍二人乃奔荊蠻
20 26 season / period 而王季歷之兄也
21 25 yǒu is / are / to exist 而有聖子昌
22 24 even / equal / uniform 子去齊立
23 24 expresses question or doubt 淵乎
24 22 使 shǐ to make / to cause 自晉使吳
25 20 I 子餘橋疑吾立
26 20 bīng soldier / troops 教吳用兵乘車
27 19 guāng light 公子光伐楚
28 18 zhá letter / note / correspondence 次曰季札
29 18 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 公子荊
30 17 desire 太王欲立季歷以及昌
31 17 zāi exclamatory particle 美哉
32 17 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 周章已君吳
33 17 bài to defeat / to vanquish 楚敗我師
34 16 and 諸侯與曹人不義曹君
35 16 father's elder brother / uncle 吳太伯世家
36 16 rén person / people / a human being 仲雍二人乃奔荊蠻
37 16 a man / a male adult 夫能夏則大
38 16 to go 子去齊立
39 15 jiāng will / shall (future tense) 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
40 15 extra / surplus / remainder 從而歸之千餘家
41 14 suì to comply with / to follow along 子熊遂立
42 14 zhì to / until 大凡從太伯至壽夢十九世
43 13 tài very / extremely 吳太伯世家
44 12 jìn shanxi 是時晉獻公滅周北虞公
45 12 闔廬 hélú He Lu 是為吳王闔廬
46 12 liáo a bureaucrat / an official 乃立王餘眛之子僚為王
47 12 song / lyrics 為歌周南
48 12 wén to hear 吾聞衛康叔
49 12 zhōu Zhou Dynasty 皆周太王之子
50 11 zhū all / many / various 長曰諸樊
51 11 no 無子
52 11 younger brother 太伯弟仲雍
53 11 bēn to run fast / to flee 仲雍二人乃奔荊蠻
54 11 句踐 jùjiàn Ju Jian 越王句踐迎擊之檇李
55 11 guó a country / a state / a kingdom 攝行事當國
56 11 èr two 仲雍二人乃奔荊蠻
57 11 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 是時晉獻公滅周北虞公
58 11 shì is / are / am / to be 是為王季
59 10 district / county 以為奉邑
60 10 gōng public/ common / state-owned 是時晉獻公滅周北虞公
61 10 naturally / of course / certainly 自太伯作吳
62 10 měi beautiful 美哉
63 10 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是太佰
64 10 final particle 能守節矣
65 10 jiàn to see 見舞象箾
66 10 季子 jìzǐ youngest brother / a period of two or three months 故號曰延陵季子
67 10 all 胥之父兄為僇於楚
68 9 jīn today / modern / present / current / this / now 季子今逃位
69 9 fēng to seal / to close off 因而封之
70 9 to die 徐君已死
71 9 Germany 武公之德如是
72 9 shī teacher 楚敗我師
73 9 zhòng middle brother 太伯弟仲雍
74 9 wáng to die 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
75 9 guī to go back / to return 從而歸之千餘家
76 9 concerned about / anxious / worried 乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛
77 9 a mound / a lump 其孫伯嚭亡奔吳
78 8 shòu old age / long life 子壽夢立
79 8 xiāng each other / one another / mutually 子柯相立
80 8 sān three 王餘祭三年
81 8 mèng a dream 子壽夢立
82 8 Yǐng Ying 光謀欲入郢
83 8 xià summer 乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛
84 8 again / more / repeatedly 復而不厭
85 8 certainly / must / will / necessarily 必致國於季札而止
86 8 zài in / at 在中國
87 8 already / afterwards 周章已君吳
88 7 nán difficult / arduous / hard 聖人之難也
89 7 chà to differ 吳王使太子夫差伐楚
90 7 shì clan / a branch of a lineage 其有陶唐氏之遺風乎
91 7 yīn because 故晏子因陳桓子以納政與邑
92 7 yóu also / as if / still 猶未也
93 7 zhèng government / administration 子速納邑與政
94 6 太宰 tàizǎi chancellor / prime minster 以大夫伯嚭為太宰
95 6 xīn heart 季札心知之
96 6 jiē all / each and every / in all cases 皆周太王之子
97 6 zhuān to monopolize / to take sole possession 乃求勇士專諸
98 6 bào newspaper 欲自報其仇耳
99 6 mèi dim / dark / obscure 次曰餘眛
100 6 to take / to get / to fetch 取而不貪
101 6 Xu 北過徐君
102 6 to enter 入于窟室
103 6 mán Man people 仲雍二人乃奔荊蠻
104 6 wèi to guard / to protect / to defend
105 6 伍子胥 wǔ zǐxū Wu Zixu 楚之亡臣伍子胥來奔
106 6 big / great / huge / large / major 壽夢立而吳始益大
107 6 yōng harmony 太伯弟仲雍
108 6 Shandong 吳使季札聘於魯
109 6 中國 zhōngguó China 在中國
110 6 néng can / able 能守節矣
111 6 shā to kill / to murder / to slaughter 王僚可殺也
112 6 four 壽夢有子四人
113 6 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 憂而不困者也
114 6 fán a railing / a fence an enclosed place 長曰諸樊
115 6 shì to murder a superior 楚公子圍弒其王夾敖而代立
116 6 chén Chen 歌陳
117 6 ancient barbarian tribes 子彊鳩夷立
118 5 shéi who / whoever 誰敢干君
119 5 tīng to listen 終身不聽琴瑟
120 5 guò to cross / to go over / to pass 北過徐君
121 5 shǐ beginning / start 壽夢立而吳始益大
122 5 meaning / sense 荊蠻義之
123 5 太子 tàizǐ a crown prince 迎楚故太子建母於居巢以歸
124 5 gōng to attack / to assault 吳亦攻楚
125 5 what / where / which 何憂之遠也
126 5 大夫 dàifu doctor 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
127 5 shì room / bedroom 季札棄其室而耕
128 5 I / me / my 楚敗我師
129 5 yán to speak / to say / said 怨而不言
130 5 five 五聲和
131 5 to think / consider / to ponder 思而不懼
132 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛
133 5 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說晏平仲曰
134 5 jīng brambles / thorns 仲雍二人乃奔荊蠻
135 5 this / these 此之謂夏聲
136 5 hái also / in addition / more 還至徐
137 5 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常以為吾父兄弟四人
138 5 yān where / how 令以漸至焉
139 5 諸侯 zhū hóu the feudal lords 列為諸侯
140 5 anger / rage / fury 二女家怒相滅
141 5 wèi Eighth earthly branch 猶未也
142 5 周章 zhōuzhāng effort / trouble / pains (to get something done) 子周章立
143 5 少康 shǎoKāng Shao Kang 逃於有仍而生少康
144 5 zhǎng director / chief / head / elder 長曰諸樊
145 5 to dance / to posture / to prance 見舞象箾
146 5 dài to treat / to entertain / to receive guests 以待專諸之事
147 5 shū father's younger brother 子叔達立
148 5 to go through / to experience / to take place 而王季歷之兄也
149 5 guān to look at / to watch / to observe 請觀周樂
150 5 de potential marker 得周章
151 4 táng Tang Dynasty 歌唐
152 4 wéi to surround / to encircle / to corral 楚公子圍弒其王夾敖而代立
153 4 zhàn war / fighting / battle 吳王闔廬弟夫欲戰
154 4 hòu after / later 則王餘眛後立
155 4 qín Shaanxi 歌秦
156 4 yòng to use / to apply 示不可用
157 4 qiáng strong / powerful 子彊鳩夷立
158 4 to fear / be afraid of / to dread 思而不懼
159 4 píng flat / level / smooth 八風平
160 4 xiàn to offer / to present 是時晉獻公滅周北虞公
161 4 happy / glad / cheerful / joyful 請觀周樂
162 4 cóng from 大凡從太伯至壽夢十九世
163 4 cài Cai 蔡之師
164 4 chén minister / statesman / official 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
165 4 lìng to make / to cause to be / to lead 令其子為吳行人
166 4 biān side / boundary / edge / margin 楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑
167 4 wèi to call 此之謂夏聲
168 4 dāng to be / to act as / to serve as 攝行事當國
169 4 zhèng Zheng 歌鄭
170 4 axe-handle 子柯相立
171 4 běi north 乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛
172 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為奉邑
173 4 líng mound / hill / mountain 季札封於延陵
174 4 zhòng many / numerous 有眾一旅
175 4 chū at first / at the beginning / initially 晉平公初立
176 4 cáo Cao 曹宣公之卒也
177 4 dài to represent / to substitute / to replace 楚公子圍弒其王夾敖而代立
178 4 北伐 Běi Fá Northern Expedition 因北伐
179 4 seven 七年
180 4 can / may / permissible 王僚可殺也
181 4 méng oath / pledge / union 此則盟主也
182 4 qiě moreover / also 且嘉季札之義
183 4 fāng square / quadrilateral / one side 吳予慶封朱方之縣
184 4 to sacrifice to / to worship 次曰餘祭
185 4 yuàn to blame / to complain 楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉
186 4 jiā house / home / residence 從而歸之千餘家
187 4 such as / for example / for instance 如天之無不燾也
188 4 to allow / to permit 始吾心已許之
189 4 yòu again / also 而又可以畔乎
190 4 zhī to know 季札心知之
191 3 zhí straight 曲而有直體
192 3 to strike / to hit / to beat 迎而擊之
193 3 定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding 吳王與晉定公爭長
194 3 yǐn to lead / to guide 乃引兵歸
195 3 lái to come 自齊來奔吳
196 3 十三 shísān thirteen 十三年
197 3 chuán to transmit 欲傳以次
198 3 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 王諸樊元年
199 3 zhū to execute / to put to death / to condemn 以誅齊慶封
200 3 chēng to call / to address 稱王
201 3 十年 shí nián ten years / decade 十年
202 3 gāo high / tall 子頗高立
203 3 to attack by surprise 襲楚
204 3 yún Yun 奔鄖
205 3 female / feminine 以女妻之
206 3 十一 shíyī eleven 十一年
207 3 shǔ to belong to / be subordinate to 王已屬臣兵
208 3 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子曰
209 3 jiǔ nine 九年
210 3 jiǎn simple / terse / succinct 子季簡立
211 3 nán south 召南
212 3 免於 miǎnyú to be saved from / to be spared 乃免於難
213 3 huì can / be able to 楚靈王會諸侯而以伐吳之朱方
214 3 zāng a slave / success 將立子臧
215 3 xíng to walk / to move 行以德輔
216 3 yán to prolong / to delay / to postpone 季札封於延陵
217 3 qìng to celebrate / to congratulate 齊相慶封有罪
218 3 suī although / even though 札雖不材
219 3 未可 wèikě cannot / not able to 國未可量也
220 3 居巢 jūcháo Juchao 迎楚故太子建母於居巢以歸
221 3 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 子句卑立
222 3 wài outside 方今吳外困於楚
223 3 a time 次曰餘祭
224 3 disease / sickness / ailment 楚公子棄疾弒其君靈王代立焉
225 3 dōng east 其周之東乎
226 3 residence / dwelling 可勝而不能居也
227 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 盛德之所同也
228 3 zhào to call together / to summon / to convene 召南
229 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 季札棄其室而耕
230 3 father 光父先立
231 3 to give 吳予慶封朱方之縣
232 3 chāng Chang 而有聖子昌
233 3 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 以稱先王壽夢之意
234 3 gǎn bold / brave 誰敢干君
235 3 qǐng to ask / to inquire 請觀周樂
236 3 táo to escape / to run away / to flee 逃去
237 3 mín the people / citizen / subjects 民不堪也
238 3 liù six 燭庸以兵圍楚之六
239 3 chù a place / location / a spot / a point 子禽處立
240 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 不吾廢也
241 3 gain / advantage / benefit 說吳王僚以伐楚之利
242 3 shàng top / a high position 為使上國
243 3 chūn spring 十三年春
244 3 靈王 Líng Wáng King Ling of Zhou 是為靈王
245 3 jiàn to remonstrate / to admonish 伍子胥諫曰
246 3 otherwise / but / however 夫能夏則大
247 3 谿 mountain stream 次於乾谿
248 3 sentence 自號句吳
249 3 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 季札讓不可
250 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 必致國於季札而止
251 3 不然 bùrán or else / otherwise / if not 不然
252 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 示不可用
253 3 fēi not / non- / un- 非吾節也
254 3 十二 shí èr twelve 十二世而晉滅中國之虞
255 3 to take / to receive / to accept 子速納邑與政
256 3 五千 wǔ qiān five thousand 遂以其部五千人襲冒楚
257 3 shēng to be born / to give birth 哀死事生
258 2 qín birds / fowl 子禽處立
259 2 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔居巢
260 2 十五 shíwǔ fifteen 十五年
261 2 文子 Wén Zǐ Wen Zi 文子聞之
262 2 chǐ luxurious / extravagant / wasteful 鄭之執政侈
263 2 to doubt / to disbelieve 子餘橋疑吾立
264 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 可勝而不能居也
265 2 zhì to place / to lay out 使專諸置匕首於炙魚之中以進食
266 2 Lu 子柯盧立
267 2 父兄 fùxiōng father and elder brother(s) / head of the family / patriarch 常以為吾父兄弟四人
268 2 qín diligently / industriously 然勤而不怨
269 2 qiān to move / to shift 而遷不淫
270 2 rich / wealthy 富於在齊
271 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 衛多君子
272 2 kāng Kang 吾聞衛康叔
273 2 a song 曲而有直體
274 2 bào abalone 子胥屬其子於齊鮑氏
275 2 gài a lid / top / cover 使公子蓋餘
276 2 yōng ordinary / normal 燭庸以兵圍楚之六
277 2 shī to lose 此時不可失也
278 2 hair 文身斷發
279 2 shì matter / thing / item 以待專諸之事
280 2 ruò to seem / to be like / as 周之盛也其若此乎
281 2 大敗 dàbài to defeat / to inflict a defeat on sb 大敗楚軍於豫章
282 2 hòu after / later 滅夏后帝相
283 2 zhòng heavy 越王句踐食不重味
284 2 楚昭王 Chǔ zhāo Wáng King Zhao of Chu 楚昭王亡出郢
285 2 其一 qíyī first / number one of the above 其一虞
286 2 xiān first 光父先立
287 2 mìng life 有命授弟餘祭
288 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 取而不貪
289 2 réng yet / still / as ever 逃於有仍而生少康
290 2 to cry / to weep / to wail 哭僚墓
291 2 gēng to plow / to till 季札棄其室而耕
292 2 shǐ history 史狗
293 2 jiāo to deliver / to turn over / to pay 鈹交於匈
294 2 liǎng two 取兩都而去
295 2 increase / benefit 壽夢立而吳始益大
296 2 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 而昌為文王
297 2 shén what 其細已甚
298 2 無不 wúbù not lacking 如天之無不燾也
299 2 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu 將軍孫武曰
300 2 wife 以女妻之
301 2 to prevail 是時周武王克殷
302 2 to give an offering in a religious ceremony 茍先君無廢祀
303 2 內空 nèikōng empty within 而內空無骨鯁之臣
304 2 to know / to learn about / to comprehend 悉興師
305 2 qiú to request 求太伯
306 2 夫子 fūzǐ master 夫子獲罪於君以在此
307 2 in / at 猶燕之巢于幕也
308 2 bié do not / must not 吳使別兵擊越
309 2 yīn flourishing / abundant 是時周武王克殷
310 2 prosperous / splendid 熙熙乎
311 2 beryllium 人夾持鈹
312 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀而不愁
313 2 guǎng wide / large / vast 廣哉
314 2 jué absolutely 楚發兵絕吳兵後
315 2 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 齊國之政將有所歸
316 2 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 鄖公弟欲弒昭王
317 2 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人之弘也
318 2 shuò musical instrument like pan-pipes / bamboo flute 見舞象箾
319 2 不亦 bùyì is that not also? 不亦難乎
320 2 世家 shì jiā Feudal Houses / Hereditary Houses 世家
321 2 平王 Píng Wáng King Ping of Zhou 楚平王卒
322 2 shēng sound 此之謂夏聲
323 2 to reach 非禹其誰能及之
324 2 to attain / to reach 子叔達立
325 2 jiā to add 無以加矣
326 2 在此 zàicǐ here 夫子獲罪於君以在此
327 2 不敢 bùgǎn to not dare 吾不敢觀
328 2 zhōu boat / ship 敗而亡王舟
329 2 yíng to receive / to welcome / to greet 迎楚故太子建母於居巢以歸
330 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 子轉立
331 2 shì a generation 十二世而晉滅中國之虞
332 2 curtain / screen 猶燕之巢于幕也
333 2 sàng to lose / to die 諸樊已除喪
334 2 盛德 chéngdé splendid virtue / majestic moral character / great kindness 盛德之所同也
335 2 he / him 若有他樂
336 2 姑蘇 gūsū Gusu 敗之姑蘇
337 2 cave / hole / grotto 光伏甲士於窟室
338 2 duì to / toward 二子對曰
339 2 kuān wide / broad 大而寬
340 2 yuǎn far / distant 何憂之遠也
341 2 ruò weak 母老子弱
342 2 zhú a candle 燭庸以兵圍楚之六
343 2 guest / visitor 公子光客之
344 2 yáo a folk-song 子周繇立
345 2 十九 shíjiǔ nineteen 大凡從太伯至壽夢十九世
346 2 abdomen / stomach / belly 今越在腹心疾而王不先
347 2 匕首 bǐshǒu dagger 使專諸置匕首於炙魚之中以進食
348 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑
349 2 mother 迎楚故太子建母於居巢以歸
350 2 móu to plan / to scheme 舉伍子胥為行人而與謀國事
351 2 huàn to suffer from a misfortune 未有患也
352 2 zhǐ to stop / to halt 必致國於季札而止
353 2 rate / frequency 越王句踐率其眾以朝吳
354 2 soil / ground / land 如地之無不載也
355 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以成曹君
356 2 子產 zǐchǎn Zi Chan 見子產
357 2 wèi Wei Dynasty 歌魏
358 2 dào way / road / path 王僚使兵陳於道
359 2 grave / tomb 哭僚墓
360 2 yōu to worry / to be concerned 憂而不困者也
361 2 jié festival / a special day 非吾節也
362 2 feather 子屈羽立
363 2 自立 zìlì to be independent / to be self-reliant 聞公子光弒王僚自立
364 2 supreme ruler / emperor 滅夏后帝相
365 2 xiōng elder brother 而王季歷之兄也
366 2 xióng bear 子熊遂立
367 2 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子相魯
368 2 to bend / to flex 子屈羽立
369 2 xián virtuous / worthy 季歷賢
370 2 cháo to face 公子朝曰
371 2 also / too 吳亦攻楚
372 2 táng main hall / a large room 而封夫槩於堂谿
373 2 slightly / rather / quite 子頗高立
374 2 to be fond of / to like 光喜
375 2 zhū vermilion 吳予慶封朱方之縣
376 2 興師 xīngshī to dispatch troops / to send an army / to mobilize forces 悉興師
377 2 shì a gentleman / a knight 越使死士挑戰
378 2 jǐng to cut the throat 自剄
379 2 tián field / farmland 有田一成
380 2 gào to tell / to say / said / told 告專諸曰
381 2 shì to match 適衛
382 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 吳王留楚不去
383 2 行人 xíngrén pedestrian 令其子為吳行人
384 2 之後 zhīhòu after / following / later 仲雍之後
385 2 guǒ a result / a consequence 季歷果立
386 2 shù tree 系之徐君冢樹而去
387 2 kùn to be sleepy / to be drowsy 憂而不困者也
388 2 hòu thick 厚獻遺之
389 2 zhēn to pour 昔有過氏殺斟灌以伐斟尋
390 2 jūn army / military 大敗楚軍於豫章
391 2 no 口弗敢言
392 2 shí time / a period of time 是時周武王克殷
393 2 Emperor Yu 非禹其誰能及之
394 2 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟皆欲致國
395 2 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 楚發兵絕吳兵後
396 2 jiū a pigeon / a dove 子彊鳩夷立
397 2 𤅬 \N \N 𤅬
398 2 zhǔ owner 此則盟主也
399 2 jiǔ old 其能久乎
400 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 而又可以畔乎
401 2 shàng still / yet / to value 尚誰予乎
402 2 to leave behind 厚獻遺之
403 2 shū relaxed / calm 楚封之於舒
404 2 xuān to declare / to announce 廣而不宣
405 2 jiàn sword / dagger / saber 徐君好季札劍
406 2 tiān day 如天之無不燾也
407 2 zhì sign / mark / flag 於是伍員知光有他志
408 2 to connect / to inherit / to succeed 君義嗣
409 2 huǐ to regret 後必悔之
410 2 promptly / right away / immediately 季子即不受國
411 2 shāng to injure / to wound / to be injured 傷吳王闔廬指
412 2 fèng to offer / to present 以為奉邑
413 2 shòu to teach 有命授弟餘祭
414 2 jiā to press from either side / to sandwich 楚公子圍弒其王夾敖而代立
415 2 qiáo bridge 子餘橋疑吾立
416 2 fēng \N 沨沨乎
417 1 衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng 至衡山
418 1 民人 mínrén people / citizen / inhabitants 民人無廢主
419 1 官職 guānzhí an official position 撫其官職
420 1 得以 déyǐ to be able to 楚昭王乃得以九月復入郢
421 1 bǎi one hundred 召魯哀公而徵百牢
422 1 zhǒng mound / burial mound / senior 系之徐君冢樹而去
423 1 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 乙酉
424 1 將死 jiāngsǐ to checkmate (in chess) / to be about to die 將死
425 1 如何 rúhé how / what way / what 今果如何
426 1 jǐng sunlight 吳王夫差聞齊景公死而大臣爭寵
427 1 天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven 以待天命
428 1 舊物 jiùwù old property (especially inherited from former generation) / former territory 不失舊物
429 1 從而 cóngér thus / thereby 從而歸之千餘家
430 1 西 The West 蔡西伐楚
431 1 zuò to do 自太伯作吳
432 1 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 二十三年十一月丁卯
433 1 hǎo good 徐君好季札劍
434 1 dōng winter 十二年冬
435 1 告急 gàojí to report an emergency 楚告急秦
436 1 tuó a sack / a bag opening at both ends 衛之君會於橐皋
437 1 to give / to bestow favors 賜子胥屬鏤之劍以死
438 1 rén a kernel / a pit 延陵季子之仁心
439 1 kāi to open 以開晉伐虢也
440 1 弔死問疾 diàosǐ wèn jí to grieve for the sick and the dying / to show great concern for people's suffering 弔死問疾
441 1 devoid of content / void / false / empty / vain 乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛
442 1 甲兵 jiǎbīng armor and weapons 越王句踐乃以甲兵五千人棲於會稽
443 1 古文 gǔwén Classical Chinese 余讀春秋古文
444 1 force / compel / drive 近而不偪遠而不攜
445 1 如是 rúshì thus / so 武公之德如是
446 1 bìn to encoffin a corpse / to carry to burial 君在殯而可以樂乎
447 1 to visit 而謁王僚飲
448 1 to rule by force / to usurp / to master 欲霸中國以全周室
449 1 大武 dàwǔ Dawu / Tawu 見舞大武
450 1 處女 chùnǚ virgin / maiden / inaugural 楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑
451 1 to connect / to relate 系之徐君冢樹而去
452 1 十四 shí sì fourteen 十四年春
453 1 號曰 hào yuē to be named / called 故號曰延陵季子
454 1 不怨 bù yuàn do not complain 然勤而不怨
455 1 martial / military 武公之德如是
456 1 xīng to flourish / to be popular 商之以興
457 1 以次 yǐcì in the proper order / the following 欲傳以次
458 1 kuài Kuai 自鄶以下
459 1 ěr thus / so / like that 爾而忘句踐殺汝父乎
460 1 有序 biǎo regular / orderly 守有序
461 1 chéng to fill 周之盛也其若此乎
462 1 十七 shíqī seventeen 十七年
463 1 luán name of tree 是以免於欒高之難
464 1 qiū fall / autumn
465 1 bèi Bei 歌邶
466 1 to move one's abode / to shift / to migrate 楚恐而去郢徙鄀
467 1 shě to give 乃捨之
468 1 fēng wind 是其衛風乎
469 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 願附於子臧之義
470 1 duàn absolutely / decidedly 文身斷發
471 1 thin / slender 其細已甚
472 1 齊魯 qílǔ Shandong culture 因留略地於齊魯之南
473 1 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 慕義無窮
474 1 孤老 gūlǎo a solitary old man or woman 孤老矣
475 1 huò to reap / to harvest 不索何獲
476 1 之至 zhīzhì extremely 大之至也
477 1 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 茍先君無廢祀
478 1 èr two 思而不貳
479 1 a shepherd 少康為有仍牧正
480 1 affairs / business / matter / activity 而務齊
481 1 至德 Zhìdé Zhide reign 太伯可謂至德矣
482 1 共王 Gòng Wáng King Gong of Zhou 楚共王伐吳
483 1 to ridicule / to jeer / to mock 無譏焉
484 1 to cry out / to shout
485 1 tile 楚使子常囊瓦伐吳
486 1 hán Korea / South Korea 韓宣子
487 1 行事 xíngshì to execute / to handle 攝行事當國
488 1 bǐng third heavenly stem
489 1 sāng mulberry tree 楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑
490 1 to be urgent 茍先君無廢祀
491 1 太公 tàigōng great-grandfather 其太公乎
492 1 因此 yīncǐ for that reason / therefore / for this reason 今不因此而滅之
493 1 biàn to change / to alter 以觀諸侯之變
494 1 jué to choose / to select 抉吾眼置之吳東門
495 1 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 闔廬乃以專諸子為卿
496 1 yuàn to hope / to wish / to desire 願附於子臧之義
497 1 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 於是吳王遂縱兵追之
498 1 zhuī to pursue / to chase 於是吳王遂縱兵追之
499 1 shēn human body / torso 子之身也
500 1 pond / pool / marsh / swamp 伐敗吳師於笠澤

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
bèi Bei
Bīn Bin county
楚昭王 Chǔ zhāo Wáng King Zhao of Chu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
大武 dàwǔ Dawu / Tawu
大夏 Dàxià Bactria
大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes
定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东门 東門 Dōng mén East Gate
共王 Gòng Wáng King Gong of Zhou
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
guó
 1. Guo
 2. Guo
姑苏 姑蘇 gūsū Gusu
古文 gǔwén Classical Chinese
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
汉水 漢水 hànshuǐ Han River
阖庐 闔廬 hélú He Lu
衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng
弘也 hóngyě Kūya
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
晋平公 晉平公 Jìn Píng Gōng Duke Ping of Jin
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
居巢 jūcháo Juchao
句践 句踐 jùjiàn Ju Jian
孔子 Kǒngzi Confucius
kuài Kuai
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
灵王 靈王 Líng Wáng King Ling of Zhou
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
鲁哀公 魯哀公 lǔ āigōng Lu Aigong / Lord Ai
盘庚 盤庚 Pán Gēng Pan Geng
平王 Píng Wáng King Ping of Zhou
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
七月 qīyuè July / the Seventh Month
蘧瑗 qúyuàn Qu Boyu
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
少康 shǎoKāng Shao Kang
圣子 聖子 shèngzǐ Holy Son / Jesus Christ / God the Son
石田 shítián Ishida
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
孙武 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
陶唐 táotáng Taotang
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文子 Wén Zǐ Wen Zi
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
伍员 伍員 wǔ yuán Wu Yuan
伍子胥 wǔ zǐxū Wu Zixu
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
吴用 吳用 Wúyòng Wu Yong
小雅 Xiǎoyǎ Xiaoya / Smaller Odes
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen
晏子 Yàn Zǐ Yan Zi
Yǐng Ying
 1. Emperor Yu
 2. Yu
yún Yun
豫章 yùzhāng Yuzhang
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
赵鞅 趙鞅 Zhào Yǎng Zhao Yang
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
郑国 鄭國 Zhèngguó Zhengguo
至德 Zhìdé Zhide reign
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
钟离 鐘離 zhōnglí Zhongli
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
周南 zhōunán Zhou Nan
周武王 Zhōuwǔwáng King Wu of Zhou
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English