Glossary and Vocabulary for Book of Chen 陳書, 卷十八 列傳第十二: 沈眾 袁泌 劉仲威 陸山才 王質 韋載 Volume 18: Shen Zhong; Yuan mi; Liu Zhongwei; Lu Shancai; Wang Zhi); Wei Zai

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 23 zhòng many / numerous 沈眾
2 22 wáng Wang 王質
3 22 zài to carry / to convey / to load / to hold 韋載
4 20 將軍 jiāngjūn a general 以泌為雲旗將軍
5 20 jūn army / military 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
6 19 太守 tài shǒu Governor 是時泌兄君正為吳郡太守
7 18 zhì matter / material / substance 王質
8 18 liáng a bridge 梁特進
9 17 zhōng middle 授御史中丞
10 17 to secrete / to pour off 袁泌
11 16 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖受命
12 16 shān a mountain / a hill / a peak 陸山才
13 16 bīng soldier / troops 景使兵追之
14 15 nián year 永定二年
15 15 xún to search / to look for / to seek 尋除鎮南湘東王記室參軍
16 14 jǐng sunlight 與陳郡謝景同時召見于文德殿
17 14 to produce / to give birth to / to breed 都督周文育出鎮南豫州
18 14 lín beautiful jade / a gem 王琳據有上流
19 13 wén writing / text 頗有文詞
20 13 qiān to move / to shift 遷太子中舍人
21 13 to reach 及景圍臺城
22 12 letter / symbol / character 沈眾字仲師
23 12 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 兼散騎常侍
24 12 hóu marquis / lord 貞陽侯僭位
25 11 shí time / a point or period of time 是時
26 11 lǐng neck 梁簡文板泌為東宮領直
27 11 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 尋遷司徒左長史
28 11 wēi prestige / majesty 劉仲威
29 11 jùn a commandery / a prefecture 與陳郡謝景同時召見于文德殿
30 10 èr two 永定二年
31 10 supreme ruler / emperor 帝令眾為竹賦
32 10 zhèn town 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
33 10 child / son 臨終戒其子蔓華曰
34 9 shòu to teach 梁武於城內遙授眾為太子右衛率
35 9 guān an office 承聖中以軍功官至給事黃門侍郎
36 9 to die 範卒
37 9 chéng a city / a town 及景圍臺城
38 9 to enter 入援京邑
39 8 sēng a monk 王僧辯表泌為富春太守
40 8 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 王僧辯表泌為富春太守
41 8 參軍 cānjūn to join the army 以眾為限內記室參軍
42 8 rate / frequency / proportion / ratio 眾率宗族及義附五千餘人
43 8 dōng east 對賊東府置陣
44 8 lìng to make / to cause to be / to lead 帝令眾為竹賦
45 8 father 父旋
46 8 zhuāng a village 泌自齊從梁永嘉王蕭莊達琳所
47 8 xiào to be filial 余孝頃自新林來寇豫章
48 8 wèi to guard / to protect / to defend 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
49 8 zhòng middle brother 劉仲威
50 8 younger brother 族弟翽
51 8 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 遷左民尚書
52 8 even / equal / uniform 奉使於齊
53 8 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 紹泰元年
54 8 rén person / people / a human being 吳興武康人也
55 8 yuē to speak / to say 臨終戒其子蔓華曰
56 8 to repair / to patch / to mend 補國子周易生
57 8 huì whir 族弟翽
58 7 suí to follow 隨莊入齊
59 7 zhí straight 梁簡文板泌為東宮領直
60 7 yáng sun 貞陽侯僭位
61 7 děng et cetera / and so on 李孝欽等
62 7 zhēn virtuous / chaste / pure 貞陽侯僭位
63 6 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 除侍中
64 6 南史 Nán Shǐ History of the Southern Dynasties 南史沈約傳
65 6 chéng to bear / to carry / to hold 敬帝承制
66 6 豫章 yùzhāng Yuzhang 豫章二郡太守
67 6 chéng to assist / to aid 授御史中丞
68 6 舍人 shèrén a palace attendant 太子舍人
69 6 zuǒ left 尋遷司徒左長史
70 6 an official institution / a state bureau 對賊東府置陣
71 6 meaning / sense 稱家代所隸故義部曲
72 6 chì an imperial decree 手敕答曰
73 6 xiàn to submerge / to sink / to plunge 京城陷
74 6 tōng to go through / to open 除通直散騎常侍
75 6 太子 tàizǐ a crown prince 太子舍人
76 6 shì matter / thing / item 留山才監江州事
77 6 zèng to give a present 無得輒受贈諡
78 6 ancestor / forefather 祖約
79 5 black ink / inkstick 二字原本墨丁
80 5 tǎo to seek 文育南討
81 5 xiāo mournful / dejected 當陽公蕭大心為郢州刺史
82 5 a family clan 族弟翽
83 5 dīng Ding 二字原本墨丁
84 5 ān calm / still / quiet / peaceful 文育與侯安都於沌口敗績
85 5 yòu right / right-hand 梁武於城內遙授眾為太子右衛率
86 5 zuǎn continue / carry on / succeed
87 5 mìng life 高祖命質率所部踰嶺出豫章
88 5 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 乃自會稽東嶺出湓城
89 5 bài to defeat / to vanquish 琳軍敗
90 5 chuán to transmit 南史沈約傳
91 5 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 西上荊州
92 5 to ride an animal or bicycle 遷驃騎廬陵王諮議參軍
93 5 shí ten 顯問漢書十事
94 5 王府 wángfǔ prince's mansion 歷諸王府佐
95 5 使 shǐ to make / to cause 景使兵追之
96 5 都督 dōudū to lead / to command 都督周文育出鎮南豫州
97 5 shū book 遷中書令
98 5 nán south 尋除鎮南湘東王記室參軍
99 5 jiān to supervise / to inspect 監起太極殿
100 5 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留山才監江州事
101 5 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 當陽公蕭大心為郢州刺史
102 5 原本 yuánběn an origin 二字原本墨丁
103 5 zhōu a state / a province 當陽公蕭大心為郢州刺史
104 5 tiān day 天嘉二年
105 5 martial / military 吳興武康人也
106 5 to go through / to experience / to take place 遂歷詆公卿
107 5 liú Liu 劉仲威
108 4 láng a minister / an official 梁尚書水部郎
109 4 如故 rúgù like an old friend 舍人如故
110 4 zhà fence / palisade / enclosure 泌與琳輔莊至于柵口
111 4 侍郎 shìláng an assistant minister 梁給事黃門侍郎
112 4 文帝 Wén Dì Emperor Wen of Han 文帝深義之
113 4 周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script 都督周文育出鎮南豫州
114 4 殿 diàn a hall / a palace / a temple 與陳郡謝景同時召見于文德殿
115 4 dài to represent / to substitute / to replace 稱家代所隸故義部曲
116 4 zhì to create / to make / to manufacture 梁武帝制千字詩
117 4 wéi soft leather 韋載
118 4 西 The West 西上荊州
119 4 to stand 及莊僭立
120 4 zhèng upright / straight 本州大中正
121 4 wéi to surround / to encircle / to corral 及景圍臺城
122 4 lǐng mountain ridge / mountain peak 乃自會稽東嶺出湓城
123 4 běi north 唯泌獨乘輕舟送莊達于北境
124 4 píng flat / level / smooth 琳平
125 4 始興 shǐxīng Shixing 尋授寧遠始興王府法曹參軍
126 4 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗入輔
127 4 寧遠 níngyuǎn Ningyuan 尋授寧遠始興王府法曹參軍
128 4 to enlighten 依于周迪
129 4 wèi Eighth earthly branch 未至
130 4 zhōu Zhou Dynasty 聘于周
131 4 jiā excellent 天嘉二年
132 4 jiàn to usurp 貞陽侯僭位
133 4 to help / to assist 泌與琳輔莊至于柵口
134 4 extra / surplus / remainder 眾率宗族及義附五千餘人
135 4 qín to catch / to capture / to seize / to arrest 擒歐陽頠
136 4 extra / surplus / remainder 余孝頃自新林來寇豫章
137 4 zòu to present / to offer
138 4 different / other 侯安都討留異
139 4 御史 yùshǐ a censor 授御史中丞
140 4 起家 qǐjiā to start out by / to grow an enterprise beginning with / to begin one's career by 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
141 4 Wu 吳郡吳人也
142 4 zhèng government / administration 高宗輔政
143 4 to bestow on / to endow with 帝令眾為竹賦
144 4 shì to attend on 東歸侍養
145 4 shì funerary name / posthumous name or title 無得輒受贈諡
146 4 guó a country / a nation 齊世以國子博士徵
147 4 永定 yǒngdìng Yongding 永定二年
148 4 qiǎn to send / to dispatch 遣山才自都陽之樂安嶺東道送于京師
149 4 to criticize 遷驃騎廬陵王諮議參軍
150 4 líng mound / hill / mountain 遷驃騎廬陵王諮議參軍
151 4 sān three 都督太原高唐新蔡三郡諸軍事
152 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 不欲顯誅之
153 3 wèn to ask 顯問漢書十事
154 3 答曰 dá yuē to reply 手敕答曰
155 3 yuē approximately 祖約
156 3 shǒu hand 手敕答曰
157 3 huá Chinese 臨終戒其子蔓華曰
158 3 nèi inside / interior 以眾為限內記室參軍
159 3 晉安 jìnān Jin'an 余孝頃自海道襲晉安
160 3 jié festival / a special day 假節
161 3 héng constant / regular / persistent 恆服布袍芒屩
162 3 范陽 Fànyáng Fanyang 范陽張
163 3 yún cloud 以泌為雲旗將軍
164 3 to consult / to confer 遷驃騎廬陵王諮議參軍
165 3 東宮 dōnggōng East Palace 梁簡文板泌為東宮領直
166 3 banner / flag 以泌為雲旗將軍
167 3 文史 wénshǐ literature and history 頗涉文史
168 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 帝善之
169 3 jià vacation 假節
170 3 員外 yuánwài landlord 釋褐員外散騎侍郎
171 3 jìng boundary / frontier / boundary 唯泌獨乘輕舟送莊達于北境
172 3 shōu to receive / to accept 山才收合餘眾
173 3 湘東 xiāngdōng Xiangdong 尋除鎮南湘東王記室參軍
174 3 東陽 dōngyáng Dongyang 退保東陽
175 3 景平 Jǐngpíng Jingping reign 景平
176 3 shì a gentleman / a knight 朝士共誚其所為
177 3 qīn to respect / to admire 並欽重之
178 3 jiàng to descend / to fall / to drop 眾降於景
179 3 plain / white 吾於朝廷素無功績
180 3 jiù old / ancient 仍領其舊兵
181 3 rèn to bear / to undertake 並隨才任使
182 3 廣德 guǎngdé Guangde 仲威從弟廣德
183 3 黃門 Huángmén Huangmen 梁給事黃門侍郎
184 3 jìn to enter 梁特進
185 3 apparatus 王僧辯授山才儀同府西曹掾
186 3 司徒 sītú Situ 尋遷司徒左長史
187 3 dài to carry / to bring 以麻繩為帶
188 3 xīng to flourish / to be popular 義興太守
189 3 shǐ history 荊州治中從事史
190 3 zuò to do 附眾傳並作
191 3 hòu after / later 後因其休假還武康
192 3 shǎo few 山才少倜儻
193 3 侯景之亂 hóu jǐng zhī luàn Houjing rebellion 侯景之亂
194 3 xiǎn to show / to manifest / to display 不欲顯誅之
195 3 xiàn county 載所屬縣卒並高祖舊兵
196 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 元帝以為太子中庶子
197 3 xìn to believe / to trust 度信安嶺
198 3 shore / land / continent 陸山才
199 3 kāng Kang 吳興武康人也
200 3 五十八 wǔshíbā 58 年五十八
201 3 shì room / bedroom 文帝以廣德為寧遠始興王府限外記室參軍
202 3 bēn to run fast / to flee 眾皆奔散
203 3 yuán to aid / to assist 入援京邑
204 3 曹參 Cáocān Cao Can 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
205 3 pén to flow 乃自會稽東嶺出湓城
206 3 shèng divine / holy / sacred / ārya 梁承聖中為中書侍郎
207 3 jiāng a large river 景軍濟江
208 3 cháo to face 朝士共誚其所為
209 3 biǎo clock / a wrist watch 眾表於梁武
210 3 好學 hǎoxué easily to study 眾好學
211 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 賦成
212 3 二字 èrzì two characters 二字原本墨丁
213 3 chén to sink / to submerge 沈眾
214 3 to continue / to carry on
215 3 jìng to respect /to honor 敬帝承制
216 3 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat 梁承聖中為中書侍郎
217 3 miǎn to spare 免官
218 3 xíng to walk / to move 志行脩謹
219 3 màn a creeper 臨終戒其子蔓華曰
220 3 京城 jīngchéng capital of a country 京城陷
221 3 suì to comply with / to follow along 遂歷詆公卿
222 3 chén Chen 與陳郡謝景同時召見于文德殿
223 3 朝廷 cháo tíng imperial court 非毀朝廷
224 3 揚州 Yángzhōu Yangzhou 行東揚州事
225 3 sòng to deliver / to carry / to give 唯泌獨乘輕舟送莊達于北境
226 3 àn to press / to push 按北監本
227 3 yuán a robe 袁泌
228 3 xiá a chivalrous person / knight-errant 臨軒則升殿俠侍
229 3 所部 suǒbù troops under one's command 質率所部
230 2 xuán to revolve 父旋
231 2 lín to face / to overlook 且以兵臨之
232 2 bèi contemporaries / generation / lifetime 超於時輩
233 2 róng glory / honor 時人榮之
234 2 fàn a pattern / model / rule / law 依于鄱陽嗣王蕭範
235 2 吳中 Wúzhōng Wuzhong 遂於吳中賜死
236 2 諸軍 zhū jūn all armies 都督吳州諸軍事
237 2 qiào to ridicule / to blame 朝士共誚其所為
238 2 hair 約曰十發不兩中者則死
239 2 to leave behind 無所分遺
240 2 jiàn to see 隨叔父稜見沛國劉顯
241 2 shè to ford a stream / to wade across 頗涉文史
242 2 xiāo brave / strong 遷驍騎將軍
243 2 to arise / to get up 兼起部尚書
244 2 tán dark clouds 文育為熊曇朗所害
245 2 capacity / degree / a standard / a measure 兼度支尚書
246 2 光大 guāng dà splendid / magnificent 光大元年卒
247 2 奉使 fèngshǐ to receive and implement orders 奉使於齊
248 2 to ferry 景軍濟江
249 2 fēng to seal / to close off 梁世以武帝甥封甲口亭侯
250 2 王法 wángfǎ the law / the law of the land / the law of a state 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
251 2 素有 sùyǒu to have / to have always had 以眾素有令望
252 2 xìng gender 眾性
253 2 zhēng to prove / to confirm 乃自將征之
254 2 shào to continue / to carry on 紹泰元年
255 2 táo to escape / to run away / to flee 尋而逃還
256 2 zài in / at 並在吳興
257 2 idea 其子述泌遺意
258 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉諮議參軍
259 2 bài to bow / to pay respect to 然後拜辭而歸
260 2 qián hidden / secret / latent 潛匿人間
261 2 zhēng to prove / to confirm 齊世以國子博士徵
262 2 department / bureau / office 清正有幹局
263 2 退 tuì to retreat / to move back 質便退走
264 2 gǎi to change / to alter 改授散騎常侍
265 2 míng bright / brilliant 除明威將軍
266 2 太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian 遷太子中舍人
267 2 tóng like / same / similar 王僧辯授山才儀同府西曹掾
268 2 敗績 bàijì to be utterly defeated / to be routed 文育與侯安都於沌口敗績
269 2 huì favor / benefit / blessing / kindness 遷宣惠始興王長史
270 2 xiè to thank 與陳郡謝景同時召見于文德殿
271 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 旬日可致
272 2 chéng to mount / to climb onto 唯泌獨乘輕舟送莊達于北境
273 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 釋褐員外散騎侍郎
274 2 rén a kernel / a pit 以質為仁威將軍
275 2 tài great / exalted / superior 紹泰元年
276 2 京師 jīngshī a capital city 遣山才自都陽之樂安嶺東道送于京師
277 2 to attain / to reach 泌自齊從梁永嘉王蕭莊達琳所
278 2 jiàn to build / to construct 太建二年卒
279 2 huǐ to destroy 非毀朝廷
280 2 to prevail 剋蕭勃
281 2 內史 nèishǐ Censor / Administrator 新安內史
282 2 河東 hédōng Hedong 河東太守
283 2 ministry / department 稱家代所隸故義部曲
284 2 永嘉 Yǒng Jiā Yongjia 泌自齊從梁永嘉王蕭莊達琳所
285 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 計畫多出山才
286 2 大中 Dà Zhōng Da Zhong reign 本州大中正
287 2 to capture / to imprison / to seize 為西魏所虜
288 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 左光祿大夫敬之弟也
289 2 jìn shanxi 晉陵太守
290 2 gōng public/ common / state-owned 當陽公蕭大心為郢州刺史
291 2 京邑 jīng yì capital city 入援京邑
292 2 尋出 xúnchū to find out / to search out / to uncover / to discover 尋出為持節
293 2 zhé sides of chariot for weapons 無得輒受贈諡
294 2 臨終 línzhōng approaching one's end / with one foot in the grave 臨終戒其子蔓華曰
295 2 jiā to add 高祖厚加撫慰
296 2 建中 jiànzhōng Jianzhong 太建中卒於家
297 2 ruì astute / perspicacious 祖叡
298 2 jiā house / home / residence 稱家代所隸故義部曲
299 2 zuò to sit 坐侍宴與蔡景歷言語過差
300 2 zhòng heavy 並欽重之
301 2 can / may / permissible 今可急於淮南即侯景故壘築城
302 2 feather 翽字子羽
303 2 fēn to separate / to divide into parts 無所分遺
304 2 梁書 Liáng Shū Book of Liang 梁書
305 2 alone / independent / single / sole 又攜乾魚蔬菜飯獨噉之
306 2 鄱陽 Póyáng Poyang 依于鄱陽嗣王蕭範
307 2 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 志行脩謹
308 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 朝士共誚其所為
309 2 to calculate / to compute / to count 高祖問計於載
310 2 gān dry 又攜乾魚蔬菜飯獨噉之
311 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 射策高第
312 2 hurried / worried 眾性狷急
313 2 吳興 Wúxīng Wuxing 吳興武康人也
314 2 gōng merit 承聖中以軍功官至給事黃門侍郎
315 2 to go 則時事去矣
316 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 眾率宗族及義附五千餘人
317 2 shēng to ascend / to go up 臨軒則升殿俠侍
318 2 少有 shǎoyǒu uncommon 仲威少有志氣
319 2 高唐 gāotáng Gaotang 都督太原高唐新蔡三郡諸軍事
320 2 lǎng bright 文育為熊曇朗所害
321 2 guī to go back / to return 然後拜辭而歸
322 2 lái to come 余孝頃自新林來寇豫章
323 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 載解兵
324 2 召募 zhàomù to recruit [soldiers] 求還召募以討賊
325 2 jiè to quit 臨終戒其子蔓華曰
326 2 qīng light / not heavy 乃遣周文育輕兵襲載
327 2 監本 jiānběn Academy edition 按北監本
328 2 wài outside 遷外兵參軍
329 2 huò to reap / to harvest 由是山才獲反
330 2 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 丞相長史
331 2 huì can / be able to 及柳仲禮等會援京邑
332 2 to join / to combine 山才收合餘眾
333 2 guān cap / crown / headgear 或躬提冠屨
334 2 disease / sickness / ailment 尋以父疾
335 2 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 元帝以為太子中庶子
336 2 zhèn a gem used as ear plug / a jade earring 尋為太尉侯瑱湘州府司馬
337 2 給事 gěishì official (imperial) position 梁給事黃門侍郎
338 2 Li 李孝欽等
339 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 及柳仲禮等會援京邑
340 2 樂安 Lè'ān Le'an 遣山才自都陽之樂安嶺東道送于京師
341 2 to draw water 汲本
342 2 zhì to place / to lay out 對賊東府置陣
343 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 內治產業
344 2 biāo stripes / streaks / veins 山才奔會稽依張彪
345 2 xiàn boundary / limit 以眾為限內記室參軍
346 2 左右 zuǒyòu approximately 引載恆置左右
347 2 wǎng to go (in a direction) 令往吳中召募士卒
348 2 dào way / road / path 遣山才自都陽之樂安嶺東道送于京師
349 2 吳郡 Wújùn Wujun 是時泌兄君正為吳郡太守
350 2 clothes / dress / garment 恆服布袍芒屩
351 2 pìn to engage / to hire 聘魏
352 2 shì a generation 齊世以國子博士徵
353 2 qǐng to ask / to inquire 表請之
354 2 東道 dōngdào host / official host 以捍東道
355 2 qīng minister / high officer 卿文體翩翩
356 2 悉達 Xīdá Siddhartha 而魯悉達
357 2 wén to hear 居喪以孝聞
358 2 文學 wénxué literature 有文學
359 2 to attack by surprise 余孝頃自海道襲晉安
360 2 coarse hemp cloth 釋褐員外散騎侍郎
361 2 記室 jìshì Record Keeper / Secretary 以眾為限內記室參軍
362 2 piào a white horse 遷驃騎廬陵王諮議參軍
363 2 ài to love 而侯安都敗琳將常眾愛於宮亭湖
364 2 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 仍銜命喻悉達等令出軍討景
365 2 豫州 Yùzhōu Yuzhou 領豫州大中正
366 2 新安 xīnān Xin'an 新安內史
367 2 Germany 韋載字德基
368 2 shuǐ water 因於城外據水立柵
369 2 殿本 diànběn palace edition 殿本及
370 2 to exceed / to transcend / to cross over 高祖命質率所部踰嶺出豫章
371 1 大怒 dànù angry / indignant 高祖大怒
372 1 zàng to bury the dead 斂手足旋葬
373 1 luó Luo 羅三州刺史
374 1 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 太建元年卒於郡
375 1 mother 遭母憂
376 1 bǎo to defend / to protect 樊俊等各擁兵保境
377 1 jiǎn simple / terse / succinct 梁簡文板泌為東宮領直
378 1 白山 báishān Baishan 在江乘縣之白山
379 1 mín the people / citizen / subjects 遷左民尚書
380 1 所屬 suǒshǔ to be subordinate to 載所屬縣卒並高祖舊兵
381 1 cāo to conduct / to run / to manage 少有志操
382 1 知名 zhīmíng famous / noted / well-known 高祖以眾州里知名
383 1 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 對賊東府置陣
384 1 dàn to dread / to shrink from / to fear 景深憚之
385 1 chūn spring 王僧辯表泌為富春太守
386 1 a device / a tool / a utensil / an implement 沉敏有器局
387 1 xu 徐嗣徽
388 1 yáng sheep / goat 遣偏將羊亮代質
389 1 zhěng whole / complete 軍容甚整
390 1 武將 wǔjiàng a general / a military leader / a fierce man 仍授信武將軍
391 1 yōng to hold / to embrace / to wrap around / to gather around / to throng / to swarm / to support 樊俊等各擁兵保境
392 1 持節 chíjié to travel in support of a festival 尋出為持節
393 1 jīn a towel / a cloth / headcovering / a scarf worn over the head 莫非巾褐書生
394 1 善用 shànyòng to be good at using (something)/to put (something) to good use 多善用弩
395 1 hēng smoothly progressing / no trouble 父之亨
396 1 to take charge of / to manage / to administer 以山才為軍司
397 1 校尉 xiàowèi commandant / a military officer 步兵校尉
398 1 注解 zhùjiě to annotate 眾為之注解
399 1 史臣 shǐ chén official in charge of public records 史臣曰
400 1 Ye 終於鄴中
401 1 嶺東 lǐngdōng Lingdong 遣山才自都陽之樂安嶺東道送于京師
402 1 大心 dàxīn considerate / thoughtful 當陽公蕭大心為郢州刺史
403 1 róng arms / armaments / a military affair 除和戎將軍
404 1 際會 jìhuì opportunity / chance 既身逢際會
405 1 jìn to stick into 搢紳素譽
406 1 to connect / to relate 繫以長鎖
407 1 輕車 qīngchē a light carriage 進號輕車將軍
408 1 桑門 sāngmén a Buddhist monk / a wandering monk / śramaṇa / samaṇa 乃翦髮為桑門
409 1 Suí Sui Dynasty 陳亡入隋
410 1 名望 míngwàng renown / prestige 翽素有名望
411 1 著稱 zhùchēng to be widely known as 以仁孝著稱
412 1 往來 wǎnglái to come and go / to return 無所往來
413 1 base / foundation 韋載字德基
414 1 周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching 補國子周易生
415 1 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀毀甚至
416 1 xián to hold in mouth 仍銜命喻悉達等令出軍討景
417 1 請罪 qǐngzuì to apologize humbly / to beg forgiveness 詣闕請罪
418 1 王國 wángguó a kingdom 起家王國常侍
419 1 zèn to slander 或譖云於軍中潛信交通
420 1 gòu frame / building / structure 侯景於壽陽構逆
421 1 校勘 jiàokān to collate / to compare and correct / to proofread 校勘記
422 1 清正 qīngzhèng upright and honorable 清正有幹局
423 1 niè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 劉仲威南陽涅陽人也
424 1 沈約 Shěn Yuē Shen Yue 南史沈約傳
425 1 州里 zhōulǐ an administrative unit 高祖以眾州里知名
426 1 出山 chūshān to leave the mountain (of a hermit) / to come out of obscurity to a government job 計畫多出山才
427 1 chén to be addicted to 沉敏有器局
428 1 to allow / to permit 梁武許之
429 1 special / unique / distinguished 梁特進
430 1 士卒 shìzú a soldier / a private 令往吳中召募士卒
431 1 涉獵 shèliè to skim (through a book) / to read cursorily / to dip into 涉獵書史
432 1 xióng bear 文育為熊曇朗所害
433 1 yàn a feast / a banquet 坐侍宴與蔡景歷言語過差
434 1 pèi copious / abundant 隨叔父稜見沛國劉顯
435 1 resolute / decisive / firm / persistent 授貞毅將軍
436 1 lèi to be tired 累遷中舍人
437 1 àn bank / shore / beach / coast 容體魁岸
438 1 to ward off with hand / to defend 質又領舟師隨眾軍拒之
439 1 安縣 ānxiàn An county 令鎮信安縣
440 1 宣城 xuānchéng Xuancheng 尋出為宣城太守
441 1 gān dry 清正有幹局
442 1 shǔ to count 相持數旬
443 1 麻繩 máshéng hemp rope 以麻繩為帶
444 1 liáng provisions 別命輕兵絕其糧運
445 1 gōng a palace 而侯安都敗琳將常眾愛於宮亭湖
446 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 抗敵以衛社稷
447 1 人事 rénshì personnel / human resources 屏絕人事
448 1 步兵 bùbīng infantry / foot soldier 步兵校尉
449 1 得數 deshǔ numerical answer / solution 載收得數十人
450 1 to look after / to attend to 顧榮
451 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 徵守五兵尚書
452 1 步騎 bù qí horse and foot troops 尋領步騎頓于宣陽門外
453 1 之中 zhīzhōng inside 每於朝會之中
454 1 清道 qīngdào to clean the street / to clear the road (i.e. get rid of people for passage of royalty or VIP) 出則羽儀清道
455 1 zhàng weapons 見仗於時主
456 1 zhào to call together / to summon / to convene 召為征北參軍
457 1 wide / broad 博涉文史
458 1 tǒng to unify 兼統宿衛
459 1 景深 jǐngshēn depth of field 景深憚之
460 1 產業 chǎnyè an estate / a property 內治產業
461 1 kuí a chief / a leader 容體魁岸
462 1 to join / to combine 領朱衣直閤
463 1 清源 Qīngyuán Quanyuan 封清源縣侯
464 1 抗敵 kàngdí to resist the enemy 抗敵以衛社稷
465 1 時事 shíshì current events 則時事去矣
466 1 shēng a nephew 梁世以武帝甥封甲口亭侯
467 1 to stop / to prevent 京兆杜陵人也
468 1 復職 fùzhí to resume a post 復職
469 1 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 臨軒則升殿俠侍
470 1 què a watch tower 服闋
471 1 dàn to eat 又攜乾魚蔬菜飯獨噉之
472 1 gōng body 或躬提冠屨
473 1 嗣徽 sìhuī heritage / the continuation (of a tradition) 徐嗣徽
474 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 東歸侍養
475 1 xún ten days / ten years 相持數旬
476 1 jiǎn to cut down / to crop 乃翦髮為桑門
477 1 wáng to die 陳亡入隋
478 1 cotton cloth / textiles / linen 恆服布袍芒屩
479 1 太原 Tàiyuán Taiyuan 都督太原高唐新蔡三郡諸軍事
480 1 財帛 cáibó Head of Stores 財帛以億計
481 1 梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang 梁武帝制千字詩
482 1 淮南 Huáinán Huainan 今可急於淮南即侯景故壘築城
483 1 wěi easeful carriage of one's head 擒歐陽頠
484 1 wàng to gaze / to look towards 以眾素有令望
485 1 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 贈金紫光祿大夫
486 1 從弟 cóngdì younger male cousin 仲威從弟廣德
487 1 舟師 zhōushī boat troops 質又領舟師隨眾軍拒之
488 1 yùn to move / to transport / to use / to apply 別命輕兵絕其糧運
489 1 zhù to help / to assist 以兵助質
490 1 指授 zhǐshòu to instruct 指授方略
491 1 金口 jīn kǒu to tell the truth 文育重鎮豫章金口
492 1 jīn today / modern / present / current / this / now 今可急於淮南即侯景故壘築城
493 1 yáng ocean 袁泌字文洋
494 1 博士 bóshì Ph.D. 齊世以國子博士徵
495 1 yuàn a general designation of officials 王僧辯授山才儀同府西曹掾
496 1 zhuī to pursue / to chase 景使兵追之
497 1 慷慨 kāngkǎi vehement / fervent / generous / giving / liberal 少慷慨
498 1 召見 zhào jiàn to call in / to summon to an interview 與陳郡謝景同時召見于文德殿
499 1 南川 nánchuān Nanchuan 復由樂安嶺綏撫南川諸郡
500 1 to slander / to comdemn / to reproach 遂歷詆公卿

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 40 wèi for / to 眾為之注解
2 38 zhī him / her / them / that 眾為之注解
3 33 so as to / in order to 以眾為限內記室參軍
4 23 zhòng many / numerous 沈眾
5 22 wáng Wang 王質
6 22 zài to carry / to convey / to load / to hold 韋載
7 20 將軍 jiāngjūn a general 以泌為雲旗將軍
8 20 jūn army / military 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
9 19 cái just now 陸山才
10 19 太守 tài shǒu Governor 是時泌兄君正為吳郡太守
11 18 zhì matter / material / substance 王質
12 18 liáng a bridge 梁特進
13 18 in / at 眾表於梁武
14 17 zhōng middle 授御史中丞
15 17 to secrete / to pour off 袁泌
16 16 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖受命
17 16 shān a mountain / a hill / a peak 陸山才
18 16 bīng soldier / troops 景使兵追之
19 15 in / at 與陳郡謝景同時召見于文德殿
20 15 nián year 永定二年
21 15 xún to search / to look for / to seek 尋除鎮南湘東王記室參軍
22 14 jǐng sunlight 與陳郡謝景同時召見于文德殿
23 14 to produce / to give birth to / to breed 都督周文育出鎮南豫州
24 14 lín beautiful jade / a gem 王琳據有上流
25 13 wén writing / text 頗有文詞
26 13 his / hers / its / theirs 其自奉養甚薄
27 13 qiān to move / to shift 遷太子中舍人
28 13 to reach 及景圍臺城
29 12 letter / symbol / character 沈眾字仲師
30 12 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 兼散騎常侍
31 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 稱家代所隸故義部曲
32 12 hóu marquis / lord 貞陽侯僭位
33 11 according to 軍據南岸
34 11 shí time / a point or period of time 是時
35 11 chú except / besides 尋除鎮南湘東王記室參軍
36 11 lǐng neck 梁簡文板泌為東宮領直
37 11 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 尋遷司徒左長史
38 11 wēi prestige / majesty 劉仲威
39 11 jùn a commandery / a prefecture 與陳郡謝景同時召見于文德殿
40 10 běn measure word for books 山才又以本官之會稽
41 10 èr two 永定二年
42 10 supreme ruler / emperor 帝令眾為竹賦
43 10 zhèn town 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
44 10 child / son 臨終戒其子蔓華曰
45 9 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃自會稽東嶺出湓城
46 9 shòu to teach 梁武於城內遙授眾為太子右衛率
47 9 guān an office 承聖中以軍功官至給事黃門侍郎
48 9 to die 範卒
49 9 chéng a city / a town 及景圍臺城
50 9 to enter 入援京邑
51 9 and 與陳郡謝景同時召見于文德殿
52 9 naturally / of course / certainly 其自奉養甚薄
53 8 sēng a monk 王僧辯表泌為富春太守
54 8 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 王僧辯表泌為富春太守
55 8 參軍 cānjūn to join the army 以眾為限內記室參軍
56 8 rate / frequency / proportion / ratio 眾率宗族及義附五千餘人
57 8 dōng east 對賊東府置陣
58 8 lìng to make / to cause to be / to lead 帝令眾為竹賦
59 8 father 父旋
60 8 zhuāng a village 泌自齊從梁永嘉王蕭莊達琳所
61 8 xiào to be filial 余孝頃自新林來寇豫章
62 8 wèi to guard / to protect / to defend 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
63 8 zhòng middle brother 劉仲威
64 8 younger brother 族弟翽
65 8 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 遷左民尚書
66 8 even / equal / uniform 奉使於齊
67 8 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 紹泰元年
68 8 rén person / people / a human being 吳興武康人也
69 8 yuē to speak / to say 臨終戒其子蔓華曰
70 8 to repair / to patch / to mend 補國子周易生
71 8 huì whir 族弟翽
72 8 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 尋而逃還
73 7 suí to follow 隨莊入齊
74 7 yǒu is / are / to exist 清正有幹局
75 7 zhí straight 梁簡文板泌為東宮領直
76 7 no 可謂無忝爾祖
77 7 yáng sun 貞陽侯僭位
78 7 hái also / in addition / more
79 7 děng et cetera / and so on 李孝欽等
80 7 zhēn virtuous / chaste / pure 貞陽侯僭位
81 6 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 除侍中
82 6 南史 Nán Shǐ History of the Southern Dynasties 南史沈約傳
83 6 zhì to / until 承聖中以軍功官至給事黃門侍郎
84 6 jiān simultaneously 兼散騎常侍
85 6 chéng to bear / to carry / to hold 敬帝承制
86 6 bìng and / furthermore / also 並在吳興
87 6 豫章 yùzhāng Yuzhang 豫章二郡太守
88 6 chéng to assist / to aid 授御史中丞
89 6 舍人 shèrén a palace attendant 太子舍人
90 6 zuǒ left 尋遷司徒左長史
91 6 an official institution / a state bureau 對賊東府置陣
92 6 each 樊俊等各擁兵保境
93 6 meaning / sense 稱家代所隸故義部曲
94 6 chū to go out / to leave 乃自會稽東嶺出湓城
95 6 chì an imperial decree 手敕答曰
96 6 xiàn to submerge / to sink / to plunge 京城陷
97 6 tōng to go through / to open 除通直散騎常侍
98 6 otherwise / but / however 約曰十發不兩中者則死
99 6 also / too 吳興武康人也
100 6 太子 tàizǐ a crown prince 太子舍人
101 6 shì matter / thing / item 留山才監江州事
102 6 zèng to give a present 無得輒受贈諡
103 6 not / no 不欲顯誅之
104 6 ancestor / forefather 祖約
105 5 tài very / extremely 太建元年卒於郡
106 5 black ink / inkstick 二字原本墨丁
107 5 tǎo to seek 文育南討
108 5 xiāo mournful / dejected 當陽公蕭大心為郢州刺史
109 5 a family clan 族弟翽
110 5 dīng Ding 二字原本墨丁
111 5 ān calm / still / quiet / peaceful 文育與侯安都於沌口敗績
112 5 yòu right / right-hand 梁武於城內遙授眾為太子右衛率
113 5 dōu all 文育與侯安都於沌口敗績
114 5 zuǎn continue / carry on / succeed
115 5 mìng life 高祖命質率所部踰嶺出豫章
116 5 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 乃自會稽東嶺出湓城
117 5 bài to defeat / to vanquish 琳軍敗
118 5 chuán to transmit 南史沈約傳
119 5 according to 依于鄱陽嗣王蕭範
120 5 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 西上荊州
121 5 to ride an animal or bicycle 遷驃騎廬陵王諮議參軍
122 5 shí ten 顯問漢書十事
123 5 王府 wángfǔ prince's mansion 歷諸王府佐
124 5 réng yet / still / as ever 仍領其舊兵
125 5 使 shǐ to make / to cause 景使兵追之
126 5 zhāng a sheet / a leaf 范陽張
127 5 都督 dōudū to lead / to command 都督周文育出鎮南豫州
128 5 shū book 遷中書令
129 5 cóng from 泌自齊從梁永嘉王蕭莊達琳所
130 5 nán south 尋除鎮南湘東王記室參軍
131 5 jiān to supervise / to inspect 監起太極殿
132 5 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留山才監江州事
133 5 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 當陽公蕭大心為郢州刺史
134 5 原本 yuánběn an origin 二字原本墨丁
135 5 zhōu a state / a province 當陽公蕭大心為郢州刺史
136 5 tiān day 天嘉二年
137 5 martial / military 吳興武康人也
138 5 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 余孝頃自新林來寇豫章
139 5 to go through / to experience / to take place 遂歷詆公卿
140 5 liú Liu 劉仲威
141 4 láng a minister / an official 梁尚書水部郎
142 4 如故 rúgù like an old friend 舍人如故
143 4 zhà fence / palisade / enclosure 泌與琳輔莊至于柵口
144 4 侍郎 shìláng an assistant minister 梁給事黃門侍郎
145 4 文帝 Wén Dì Emperor Wen of Han 文帝深義之
146 4 周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script 都督周文育出鎮南豫州
147 4 殿 diàn a hall / a palace / a temple 與陳郡謝景同時召見于文德殿
148 4 dài to represent / to substitute / to replace 稱家代所隸故義部曲
149 4 shén what 軍容甚整
150 4 yuán monetary unit / dollar 元帝以為太子中庶子
151 4 zhì to create / to make / to manufacture 梁武帝制千字詩
152 4 wéi soft leather 韋載
153 4 西 The West 西上荊州
154 4 to stand 及莊僭立
155 4 zhèng upright / straight 本州大中正
156 4 wéi to surround / to encircle / to corral 及景圍臺城
157 4 lǐng mountain ridge / mountain peak 乃自會稽東嶺出湓城
158 4 běi north 唯泌獨乘輕舟送莊達于北境
159 4 píng flat / level / smooth 琳平
160 4 始興 shǐxīng Shixing 尋授寧遠始興王府法曹參軍
161 4 shì is / are / am / to be 是時
162 4 tái unit 及景圍臺城
163 4 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 泌與琳輔莊至于柵口
164 4 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗入輔
165 4 寧遠 níngyuǎn Ningyuan 尋授寧遠始興王府法曹參軍
166 4 to enlighten 依于周迪
167 4 wèi Eighth earthly branch 未至
168 4 zhōu Zhou Dynasty 聘于周
169 4 yòu again / also 又攜乾魚蔬菜飯獨噉之
170 4 jiā excellent 天嘉二年
171 4 jiàn to usurp 貞陽侯僭位
172 4 jiāng will / shall (future tense) 泌欲求為將
173 4 to help / to assist 泌與琳輔莊至于柵口
174 4 extra / surplus / remainder 眾率宗族及義附五千餘人
175 4 qín to catch / to capture / to seize / to arrest 擒歐陽頠
176 4 extra / surplus / remainder 余孝頃自新林來寇豫章
177 4 zòu to present / to offer
178 4 different / other 侯安都討留異
179 4 御史 yùshǐ a censor 授御史中丞
180 4 起家 qǐjiā to start out by / to grow an enterprise beginning with / to begin one's career by 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
181 4 Wu 吳郡吳人也
182 4 zhèng government / administration 高宗輔政
183 4 to bestow on / to endow with 帝令眾為竹賦
184 4 shì to attend on 東歸侍養
185 4 shì funerary name / posthumous name or title 無得輒受贈諡
186 4 guó a country / a nation 齊世以國子博士徵
187 4 永定 yǒngdìng Yongding 永定二年
188 4 qiǎn to send / to dispatch 遣山才自都陽之樂安嶺東道送于京師
189 4 to criticize 遷驃騎廬陵王諮議參軍
190 4 líng mound / hill / mountain 遷驃騎廬陵王諮議參軍
191 4 sān three 都督太原高唐新蔡三郡諸軍事
192 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 不欲顯誅之
193 3 wèn to ask 顯問漢書十事
194 3 答曰 dá yuē to reply 手敕答曰
195 3 yuē approximately 祖約
196 3 shǒu hand 手敕答曰
197 3 huá Chinese 臨終戒其子蔓華曰
198 3 nèi inside / interior 以眾為限內記室參軍
199 3 晉安 jìnān Jin'an 余孝頃自海道襲晉安
200 3 jié festival / a special day 假節
201 3 héng constant / regular / persistent 恆服布袍芒屩
202 3 范陽 Fànyáng Fanyang 范陽張
203 3 yún cloud 以泌為雲旗將軍
204 3 to consult / to confer 遷驃騎廬陵王諮議參軍
205 3 東宮 dōnggōng East Palace 梁簡文板泌為東宮領直
206 3 banner / flag 以泌為雲旗將軍
207 3 文史 wénshǐ literature and history 頗涉文史
208 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 帝善之
209 3 jià vacation 假節
210 3 員外 yuánwài landlord 釋褐員外散騎侍郎
211 3 jìng boundary / frontier / boundary 唯泌獨乘輕舟送莊達于北境
212 3 shōu to receive / to accept 山才收合餘眾
213 3 湘東 xiāngdōng Xiangdong 尋除鎮南湘東王記室參軍
214 3 東陽 dōngyáng Dongyang 退保東陽
215 3 景平 Jǐngpíng Jingping reign 景平
216 3 shì a gentleman / a knight 朝士共誚其所為
217 3 qīn to respect / to admire 並欽重之
218 3 jiàng to descend / to fall / to drop 眾降於景
219 3 plain / white 吾於朝廷素無功績
220 3 gòng together 朝士共誚其所為
221 3 jiù old / ancient 仍領其舊兵
222 3 rèn to bear / to undertake 並隨才任使
223 3 廣德 guǎngdé Guangde 仲威從弟廣德
224 3 黃門 Huángmén Huangmen 梁給事黃門侍郎
225 3 jìn to enter 梁特進
226 3 apparatus 王僧辯授山才儀同府西曹掾
227 3 司徒 sītú Situ 尋遷司徒左長史
228 3 dài to carry / to bring 以麻繩為帶
229 3 xīng to flourish / to be popular 義興太守
230 3 shǐ history 荊州治中從事史
231 3 zuò to do 附眾傳並作
232 3 měi each / every 每於朝會之中
233 3 hòu after / later 後因其休假還武康
234 3 shǎo few 山才少倜儻
235 3 侯景之亂 hóu jǐng zhī luàn Houjing rebellion 侯景之亂
236 3 xiǎn to show / to manifest / to display 不欲顯誅之
237 3 xiàn county 載所屬縣卒並高祖舊兵
238 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 元帝以為太子中庶子
239 3 xìn to believe / to trust 度信安嶺
240 3 shore / land / continent 陸山才
241 3 kāng Kang 吳興武康人也
242 3 五十八 wǔshíbā 58 年五十八
243 3 shì room / bedroom 文帝以廣德為寧遠始興王府限外記室參軍
244 3 bēn to run fast / to flee 眾皆奔散
245 3 yuán to aid / to assist 入援京邑
246 3 曹參 Cáocān Cao Can 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
247 3 pén to flow 乃自會稽東嶺出湓城
248 3 shèng divine / holy / sacred / ārya 梁承聖中為中書侍郎
249 3 jiāng a large river 景軍濟江
250 3 cháo to face 朝士共誚其所為
251 3 biǎo clock / a wrist watch 眾表於梁武
252 3 好學 hǎoxué easily to study 眾好學
253 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 賦成
254 3 二字 èrzì two characters 二字原本墨丁
255 3 chén to sink / to submerge 沈眾
256 3 to continue / to carry on
257 3 jìng to respect /to honor 敬帝承制
258 3 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat 梁承聖中為中書侍郎
259 3 miǎn to spare 免官
260 3 xíng to walk / to move 志行脩謹
261 3 màn a creeper 臨終戒其子蔓華曰
262 3 京城 jīngchéng capital of a country 京城陷
263 3 suì to comply with / to follow along 遂歷詆公卿
264 3 chén Chen 與陳郡謝景同時召見于文德殿
265 3 朝廷 cháo tíng imperial court 非毀朝廷
266 3 揚州 Yángzhōu Yangzhou 行東揚州事
267 3 sòng to deliver / to carry / to give 唯泌獨乘輕舟送莊達于北境
268 3 àn to press / to push 按北監本
269 3 yuán a robe 袁泌
270 3 xiá a chivalrous person / knight-errant 臨軒則升殿俠侍
271 3 所部 suǒbù troops under one's command 質率所部
272 3 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 稱家代所隸故義部曲
273 2 xuán to revolve 父旋
274 2 lín to face / to overlook 且以兵臨之
275 2 bèi contemporaries / generation / lifetime 超於時輩
276 2 róng glory / honor 時人榮之
277 2 fàn a pattern / model / rule / law 依于鄱陽嗣王蕭範
278 2 吳中 Wúzhōng Wuzhong 遂於吳中賜死
279 2 jiē all / each and every / in all cases 眾皆奔散
280 2 諸軍 zhū jūn all armies 都督吳州諸軍事
281 2 qiào to ridicule / to blame 朝士共誚其所為
282 2 hair 約曰十發不兩中者則死
283 2 to leave behind 無所分遺
284 2 jiàn to see 隨叔父稜見沛國劉顯
285 2 shè to ford a stream / to wade across 頗涉文史
286 2 xiāo brave / strong 遷驍騎將軍
287 2 to arise / to get up 兼起部尚書
288 2 tán dark clouds 文育為熊曇朗所害
289 2 capacity / degree / a standard / a measure 兼度支尚書
290 2 also / too 亦好學
291 2 光大 guāng dà splendid / magnificent 光大元年卒
292 2 奉使 fèngshǐ to receive and implement orders 奉使於齊
293 2 to ferry 景軍濟江
294 2 fēng to seal / to close off 梁世以武帝甥封甲口亭侯
295 2 王法 wángfǎ the law / the law of the land / the law of a state 起家梁鎮衛南平王法曹參軍
296 2 素有 sùyǒu to have / to have always had 以眾素有令望
297 2 xìng gender 眾性
298 2 zhēng to prove / to confirm 乃自將征之
299 2 shào to continue / to carry on 紹泰元年
300 2 táo to escape / to run away / to flee 尋而逃還
301 2 zài in / at 並在吳興
302 2 idea 其子述泌遺意
303 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉諮議參軍
304 2 bài to bow / to pay respect to 然後拜辭而歸
305 2 qián hidden / secret / latent 潛匿人間
306 2 zhēng to prove / to confirm 齊世以國子博士徵
307 2 department / bureau / office 清正有幹局
308 2 退 tuì to retreat / to move back 質便退走
309 2 gǎi to change / to alter 改授散騎常侍
310 2 míng bright / brilliant 除明威將軍
311 2 太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian 遷太子中舍人
312 2 tóng like / same / similar 王僧辯授山才儀同府西曹掾
313 2 敗績 bàijì to be utterly defeated / to be routed 文育與侯安都於沌口敗績
314 2 huì favor / benefit / blessing / kindness 遷宣惠始興王長史
315 2 xiè to thank 與陳郡謝景同時召見于文德殿
316 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 旬日可致
317 2 chéng to mount / to climb onto 唯泌獨乘輕舟送莊達于北境
318 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 釋褐員外散騎侍郎
319 2 rén a kernel / a pit 以質為仁威將軍
320 2 tài great / exalted / superior 紹泰元年
321 2 京師 jīngshī a capital city 遣山才自都陽之樂安嶺東道送于京師
322 2 to attain / to reach 泌自齊從梁永嘉王蕭莊達琳所
323 2 jiàn to build / to construct 太建二年卒
324 2 huǐ to destroy 非毀朝廷
325 2 to prevail 剋蕭勃
326 2 內史 nèishǐ Censor / Administrator 新安內史
327 2 河東 hédōng Hedong 河東太守
328 2 ministry / department 稱家代所隸故義部曲
329 2 永嘉 Yǒng Jiā Yongjia 泌自齊從梁永嘉王蕭莊達琳所
330 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 計畫多出山才
331 2 大中 Dà Zhōng Da Zhong reign 本州大中正
332 2 to capture / to imprison / to seize 為西魏所虜
333 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 左光祿大夫敬之弟也
334 2 jìn shanxi 晉陵太守
335 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 約曰十發不兩中者則死
336 2 gōng public/ common / state-owned 當陽公蕭大心為郢州刺史
337 2 京邑 jīng yì capital city 入援京邑
338 2 尋出 xúnchū to find out / to search out / to uncover / to discover 尋出為持節
339 2 zhé sides of chariot for weapons 無得輒受贈諡
340 2 臨終 línzhōng approaching one's end / with one foot in the grave 臨終戒其子蔓華曰
341 2 jiā to add 高祖厚加撫慰
342 2 建中 jiànzhōng Jianzhong 太建中卒於家
343 2 ruì astute / perspicacious 祖叡
344 2 jiā house / home / residence 稱家代所隸故義部曲
345 2 zuò to sit 坐侍宴與蔡景歷言語過差
346 2 zhòng heavy 並欽重之
347 2 can / may / permissible 今可急於淮南即侯景故壘築城
348 2 feather 翽字子羽
349 2 fēn to separate / to divide into parts 無所分遺
350 2 zhū all / many / various 歷諸王府佐
351 2 梁書 Liáng Shū Book of Liang 梁書
352 2 promptly / right away / immediately 即以其族弟翽監義興郡
353 2 dùn a time / a meal 頓于小航
354 2 alone / independent / single / sole 又攜乾魚蔬菜飯獨噉之
355 2 鄱陽 Póyáng Poyang 依于鄱陽嗣王蕭範
356 2 de potential marker 無得輒受贈諡
357 2 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 志行脩謹
358 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 朝士共誚其所為
359 2 to calculate / to compute / to count 高祖問計於載
360 2 final particle 則時事去矣
361 2 gān dry 又攜乾魚蔬菜飯獨噉之
362 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 射策高第
363 2 hurried / worried 眾性狷急
364 2 吳興 Wúxīng Wuxing 吳興武康人也
365 2 gōng merit 承聖中以軍功官至給事黃門侍郎
366 2 huò or / either / else 或躬提冠屨
367 2 to go 則時事去矣
368 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 眾率宗族及義附五千餘人
369 2 shēng to ascend / to go up 臨軒則升殿俠侍
370 2 jué absolutely 別命輕兵絕其糧運
371 2 少有 shǎoyǒu uncommon 仲威少有志氣
372 2 高唐 gāotáng Gaotang 都督太原高唐新蔡三郡諸軍事
373 2 lǎng bright 文育為熊曇朗所害
374 2 guī to go back / to return 然後拜辭而歸
375 2 lái to come 余孝頃自新林來寇豫章
376 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 載解兵
377 2 召募 zhàomù to recruit [soldiers] 求還召募以討賊
378 2 jiè to quit 臨終戒其子蔓華曰
379 2 qīng light / not heavy 乃遣周文育輕兵襲載
380 2 監本 jiānběn Academy edition 按北監本
381 2 again / more / repeatedly 復由樂安嶺綏撫南川諸郡
382 2 wài outside 遷外兵參軍
383 2 huò to reap / to harvest 由是山才獲反
384 2 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 丞相長史
385 2 huì can / be able to 及柳仲禮等會援京邑
386 2 to join / to combine 山才收合餘眾
387 2 guān cap / crown / headgear 或躬提冠屨
388 2 disease / sickness / ailment 尋以父疾
389 2 zhǎng director / chief / head / elder 及長
390 2 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 元帝以為太子中庶子
391 2 yīn because 後因其休假還武康
392 2 zhèn a gem used as ear plug / a jade earring 尋為太尉侯瑱湘州府司馬
393 2 給事 gěishì official (imperial) position 梁給事黃門侍郎
394 2 Li 李孝欽等
395 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 及柳仲禮等會援京邑
396 2 樂安 Lè'ān Le'an 遣山才自都陽之樂安嶺東道送于京師
397 2 to draw water 汲本
398 2 zhì to place / to lay out 對賊東府置陣
399 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 內治產業
400 2 biāo stripes / streaks / veins 山才奔會稽依張彪
401 2 xiàn boundary / limit 以眾為限內記室參軍
402 2 左右 zuǒyòu approximately 引載恆置左右
403 2 wǎng to go (in a direction) 令往吳中召募士卒
404 2 dào way / road / path 遣山才自都陽之樂安嶺東道送于京師
405 2 吳郡 Wújùn Wujun 是時泌兄君正為吳郡太守
406 2 clothes / dress / garment 恆服布袍芒屩
407 2 pìn to engage / to hire 聘魏
408 2 shì a generation 齊世以國子博士徵
409 2 qǐng to ask / to inquire 表請之
410 2 東道 dōngdào host / official host 以捍東道
411 2 qīng minister / high officer 卿文體翩翩
412 2 悉達 Xīdá Siddhartha 而魯悉達
413 2 wén to hear 居喪以孝聞
414 2 文學 wénxué literature 有文學
415 2 to attack by surprise 余孝頃自海道襲晉安
416 2 coarse hemp cloth 釋褐員外散騎侍郎
417 2 記室 jìshì Record Keeper / Secretary 以眾為限內記室參軍
418 2 piào a white horse 遷驃騎廬陵王諮議參軍
419 2 ài to love 而侯安都敗琳將常眾愛於宮亭湖
420 2 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 仍銜命喻悉達等令出軍討景
421 2 豫州 Yùzhōu Yuzhou 領豫州大中正
422 2 新安 xīnān Xin'an 新安內史
423 2 Germany 韋載字德基
424 2 shuǐ water 因於城外據水立柵
425 2 殿本 diànběn palace edition 殿本及
426 2 to exceed / to transcend / to cross over 高祖命質率所部踰嶺出豫章
427 1 大怒 dànù angry / indignant 高祖大怒
428 1 zàng to bury the dead 斂手足旋葬
429 1 luó Luo 羅三州刺史
430 1 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 太建元年卒於郡
431 1 mother 遭母憂
432 1 bìng and / furthermore / also 并奉梁敬帝敕
433 1 bǎo to defend / to protect 樊俊等各擁兵保境
434 1 jiǎn simple / terse / succinct 梁簡文板泌為東宮領直
435 1 白山 báishān Baishan 在江乘縣之白山
436 1 mín the people / citizen / subjects 遷左民尚書
437 1 所屬 suǒshǔ to be subordinate to 載所屬縣卒並高祖舊兵
438 1 duì to / toward 對賊東府置陣
439 1 cāo to conduct / to run / to manage 少有志操
440 1 知名 zhīmíng famous / noted / well-known 高祖以眾州里知名
441 1 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 對賊東府置陣
442 1 dàn to dread / to shrink from / to fear 景深憚之
443 1 chūn spring 王僧辯表泌為富春太守
444 1 a device / a tool / a utensil / an implement 沉敏有器局
445 1 xu 徐嗣徽
446 1 yáng sheep / goat 遣偏將羊亮代質
447 1 and 除和戎將軍
448 1 zhěng whole / complete 軍容甚整
449 1 武將 wǔjiàng a general / a military leader / a fierce man 仍授信武將軍
450 1 yōng to hold / to embrace / to wrap around / to gather around / to throng / to swarm / to support 樊俊等各擁兵保境
451 1 持節 chíjié to travel in support of a festival 尋出為持節
452 1 jīn a towel / a cloth / headcovering / a scarf worn over the head 莫非巾褐書生
453 1 善用 shànyòng to be good at using (something)/to put (something) to good use 多善用弩
454 1 hēng smoothly progressing / no trouble 父之亨
455 1 to take charge of / to manage / to administer 以山才為軍司
456 1 校尉 xiàowèi commandant / a military officer 步兵校尉
457 1 注解 zhùjiě to annotate 眾為之注解
458 1 史臣 shǐ chén official in charge of public records 史臣曰
459 1 Ye 終於鄴中
460 1 嶺東 lǐngdōng Lingdong 遣山才自都陽之樂安嶺東道送于京師
461 1 大心 dàxīn considerate / thoughtful 當陽公蕭大心為郢州刺史
462 1 róng arms / armaments / a military affair 除和戎將軍
463 1 際會 jìhuì opportunity / chance 既身逢際會
464 1 jìn to stick into 搢紳素譽
465 1 a measure word for companies, households, door, families, etc 邑二百戶
466 1 to connect / to relate 繫以長鎖
467 1 輕車 qīngchē a light carriage 進號輕車將軍
468 1 桑門 sāngmén a Buddhist monk / a wandering monk / śramaṇa / samaṇa 乃翦髮為桑門
469 1 Suí Sui Dynasty 陳亡入隋
470 1 名望 míngwàng renown / prestige 翽素有名望
471 1 著稱 zhùchēng to be widely known as 以仁孝著稱
472 1 往來 wǎnglái to come and go / to return 無所往來
473 1 base / foundation 韋載字德基
474 1 周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching 補國子周易生
475 1 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀毀甚至
476 1 xián to hold in mouth 仍銜命喻悉達等令出軍討景
477 1 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後拜辭而歸
478 1 請罪 qǐngzuì to apologize humbly / to beg forgiveness 詣闕請罪
479 1 王國 wángguó a kingdom 起家王國常侍
480 1 zèn to slander 或譖云於軍中潛信交通
481 1 gòu frame / building / structure 侯景於壽陽構逆
482 1 校勘 jiàokān to collate / to compare and correct / to proofread 校勘記
483 1 清正 qīngzhèng upright and honorable 清正有幹局
484 1 niè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 劉仲威南陽涅陽人也
485 1 沈約 Shěn Yuē Shen Yue 南史沈約傳
486 1 州里 zhōulǐ an administrative unit 高祖以眾州里知名
487 1 出山 chūshān to leave the mountain (of a hermit) / to come out of obscurity to a government job 計畫多出山才
488 1 chén to be addicted to 沉敏有器局
489 1 to allow / to permit 梁武許之
490 1 special / unique / distinguished 梁特進
491 1 士卒 shìzú a soldier / a private 令往吳中召募士卒
492 1 jiù right away 不就
493 1 涉獵 shèliè to skim (through a book) / to read cursorily / to dip into 涉獵書史
494 1 xióng bear 文育為熊曇朗所害
495 1 yàn a feast / a banquet 坐侍宴與蔡景歷言語過差
496 1 pèi copious / abundant 隨叔父稜見沛國劉顯
497 1 resolute / decisive / firm / persistent 授貞毅將軍
498 1 lèi to be tired 累遷中舍人
499 1 àn bank / shore / beach / coast 容體魁岸
500 1 to ward off with hand / to defend 質又領舟師隨眾軍拒之

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安西 Ānxī Anxi
安县 安縣 ānxiàn An county
白山 báishān Baishan
宝应 寶應 Bǎoyīng
 1. Baoying
 2. Baoying
 3. Baoying
本州 běnzhōu Honshū
财帛 財帛 cáibó Head of Stores
曹参 曹參 Cáocān Cao Can
陈书 陳書 Chén Shū History of Chen of the Southern Dynasties
chī
 1. [city of] Chi
 2. Chi
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
当阳 當陽 dāngyáng
 1. Dangyang
 2. Dangyang
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
dèng Deng
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
东阳 東陽 dōngyáng Dongyang
杜预 杜預 Dù Yù Du Yu
范阳 范陽 Fànyáng Fanyang
富阳 富陽 fùyáng Fuyang
高唐 gāotáng Gaotang
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 gěishì official (imperial) position
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
广德 廣德 guǎngdé Guangde
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
侯景之乱 侯景之亂 hóu jǐng zhī luàn Houjing rebellion
淮南 Huáinán Huainan
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江陵 Jiānglíng
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江州 jiāngzhōu
 1. Jiangzhou
 2. Jiuzhou
江左 jiāngzuǒ Jiangzuo
建中 jiànzhōng Jianzhong
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋安 晉安 jìnān Jin'an
景平 Jǐngpíng Jingping reign
京兆 jīngzhào
 1. Jingzhao / Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
记室 記室 jìshì Record Keeper / Secretary
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
琅邪 lángxié Langye
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
乐山 樂山 lèshān Leshan
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁代 Liáng dài Liang dynasty
梁山 Liáng Shān
 1. Yangsan
 2. Liangshan
梁书 梁書 Liáng Shū Book of Liang
梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang
岭东 嶺東 lǐngdōng Lingdong
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
南史 Nán Shǐ History of the Southern Dynasties
南岸 nánàn Nanan
南川 nánchuān Nanchuan
南平 nánpíng Nanping
南阳 南陽 nányáng Nanyang
南长 南長 nánzhǎng Nanchang
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
宁远 寧遠 níngyuǎn Ningyuan
欧阳 歐陽 Ōuyáng Ouyang
平王 Píng Wáng King Ping of Zhou
鄱阳 鄱陽 Póyáng Poyang
清源 淸源 Qīngyuán Quanyuan
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
shào
 1. Shao
 2. Shao
沈约 沈約 Shěn Yuē Shen Yue
始兴 始興 shǐxīng Shixing
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
寿阳 壽陽 shòuyáng Shouyang
Suí Sui Dynasty
太守 tài shǒu Governor
太极 太極 Tàijí
 1. Absolute / Supreme Ultimate
 2. Taiji
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian
亭湖 tínghú Tinghu
外记 外記 wàijì Record Keeper / Secretary
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
文德 wéndé Wende
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武帝 Wǔ Dì
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
武昌 Wǔchāng
 1. Wuchang
 2. Wuchang
吴郡 吳郡 Wújùn Wujun
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
吴中 吳中 Wúzhōng Wuzhong
东魏 東魏 Xī Wèi Eastern Wei Dynasty / Eastern Wei of the Northern Dynasties
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
湘东 湘東 xiāngdōng Xiangdong
悉达 悉達 Xīdá Siddhartha
新安 xīnān Xin'an
新蔡 xīncài Xincai
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣阳门 宣陽門 Xuān Yáng Mén Xuan-yang Gate
宣城 xuānchéng Xuancheng
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
 1. Ye
 2. Ye
yǐng Ying
永嘉 Yǒng Jiā
 1. Yongjia
 2. Yongjia
 3. Yongjia
永昌 Yǒngchāng
 1. Yongchang
 2. Yongchang
永定 yǒngdìng Yongding
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
豫章 yùzhāng Yuzhang
豫州 Yùzhōu Yuzhou
中书侍郎 中書侍郎 zhōngshū shìláng Attendant Gentleman of the Secretariat
周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script
周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English