Glossary and Vocabulary for Book of Han 《漢書》, 卷十二 平帝紀 Volume 12: Annals of Emperor Ping

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 24 rén person / people / a human being 封宣帝耳孫信等三十六人皆為列侯
2 19 wáng Wang 年三歲嗣立為王
3 18 天下 tiānxià China 大赦天下
4 17 yuē to speak / to say 母曰衛姬
5 16 gōng public/ common / state-owned 賜號安漢公
6 16 hóu marquis / lord 新都侯王莽為大司馬
7 15 to give / to bestow favors 賜號安漢公
8 14 a government official / a magistrate 吏在位二百石以上
9 14 to reach 及選舉者
10 12 děng et cetera / and so on 少府董恭等皆免官爵
11 12 zhì to place / to lay out 有司無得陳赦前事置奏上
12 12 shí a rock / a stone 吏在位二百石以上
13 12 mín the people / citizen / subjects 賜天下民爵一級
14 12 one 越裳氏重譯獻白雉一
15 11 zhào an imperial decree 太皇太后詔曰
16 11 supreme ruler / emperor 元帝庶孫
17 10 nián year 年三歲嗣立為王
18 10 big / great / huge / large / major 大司馬賢年少
19 9 to stand 年三歲嗣立為王
20 9 hàn Han Chinese 賜號安漢公
21 9 使 shǐ to make / to cause 大鴻臚左咸使持節迎中山王
22 9 jué ancient bronze wine holder 賜天下民爵一級
23 9 child / son 中山孝王子也
24 9 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 中山孝王子也
25 8 to lift / to hold up / to raise 性者有司多舉奏赦前事
26 8 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 吏在位二百石以上
27 8 jùn a commandery / a prefecture 郡國大旱
28 8 皇帝 huángdì Emperor 孝平皇帝
29 8 二千 èr qiān two thousand 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
30 8 mǎng thicket, underbrush growth 大司馬莽秉政
31 8 lìng to make / to cause to be / to lead 誠欲令百姓改行絜己
32 8 ān calm / still / quiet / peaceful 賜號安漢公
33 8 èr two 元壽二年六月
34 7 four 賜帝女弟四人號皆曰君
35 7 fēng to seal / to close off 及太師孔光等皆益封
36 7 shì clan / a branch of a lineage 貶皇太后趙氏為孝成皇后
37 7 列侯 lièHóu duke (old) / nobleman / gentry 封宣帝耳孫信等三十六人皆為列侯
38 6 suì age 年三歲嗣立為王
39 6 xiàn county 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
40 6 zòu to present / to offer 性者有司多舉奏赦前事
41 6 司馬 sīmǎ official post of minister of war 大司馬賢年少
42 6 míng bright / brilliant 賜故曲周侯酈商等後玄孫酈明友等百一十三人爵關內侯
43 6 玄孫 xuánsūn great great grandson 立代孝王玄孫之子如意為廣宗王
44 6 孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou 中山孝王子也
45 5 chà to differ 食邑各有差
46 5 shè to forgive / to pardon 性者有司多舉奏赦前事
47 5 hòu after / later 後奉節使迎中山王
48 5 xiào to be filial 孝平皇帝
49 5 sūn Sun 元帝庶孫
50 5 shǔ to belong to / be subordinate to 宗室屬未盡而以罪絕者
51 5 shàng top / a high position 其上印綬
52 5 to take charge of / to manage / to administer 性者有司多舉奏赦前事
53 5 大夫 dàifu doctor 遣諫大夫行三輔
54 5 guāng light 及太師孔光等皆益封
55 5 xuān to declare / to announce 封宣帝耳孫信等三十六人皆為列侯
56 5 bǎi one hundred 賜故曲周侯酈商等後玄孫酈明友等百一十三人爵關內侯
57 5 qián front 太僕王惲等二十五人前議定陶傅太后尊號
58 5 guó a country / a state / a kingdom 黃支國獻犀牛
59 5 zài in / at 語在莽傳
60 5 miào temple / shrine 謁高廟
61 5 to move one's abode / to shift / to migrate 徙合浦
62 5 xiāng village / township 孔鄉侯傅晏
63 5 qiǎn to send / to dispatch 遣車騎將軍王舜
64 5 chūn spring 元始元年春正月
65 5 宗室 zōngshì imperial clan 宗室屬未盡而以罪絕者
66 5 將軍 jiāngjūn a general 遣車騎將軍王舜
67 5 zhōng middle 義陵民冢不妨殿中者勿發
68 4 guān an office 置羲和官
69 4 gōng a palace 退居北宮
70 4 wèi to guard / to protect / to defend 母曰衛姬
71 4 皇后 huánghòu an empress 貶皇太后趙氏為孝成皇后
72 4 chuán to transmit 語在莽傳
73 4 田宅 tiánzhái a farmhouse 吏民為百困乏獻其田宅者二百三十人
74 4 shí ten 太皇太后省所食湯沐邑十縣
75 4 bāo to praise / to commend / to honor / to cite 封周公後公孫相如為褒魯侯
76 4 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 元始元年春正月
77 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 吏家屬皆以禮娶
78 4 meaning / sense 甚謬於赦小過舉賢材之義
79 4 píng flat / level / smooth 孝平皇帝
80 4 zuì crime / sin / vice 列侯嗣子有罪
81 4 to help / to assist 遣諫大夫行三輔
82 4 wáng to die 誅陷亡辜
83 4 qīn relatives 親迎立軺併馬
84 4 dìng to decide 定著令
85 4 to stop / to cease / to suspend
86 4 chéng to assist / to aid / to rescue 置少府海丞
87 4 二百 èr bǎi two hundred 吏在位二百石以上
88 4 apprentice / disciple 天下女徒已論
89 4 宗師 zōngshī a great master / a great scholar 郡國置宗師以糾之
90 4 a tutor / a teacher 哀帝皇后傅氏退居桂宮
91 4 關內 guānnèi Guannei Circuit 賜爵關內侯
92 4 líng mound / hill / mountain 義陵民冢不妨殿中者勿發
93 4 sān three 年三歲嗣立為王
94 4 zhì order 一切滿秩如真
95 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 貶皇太后趙氏為孝成皇后
96 4 zhēng to march / to travel on a long journey 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
97 4 jié festival / a special day 大鴻臚左咸使持節迎中山王
98 4 gāo high / tall 謁高廟
99 4 district / county 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
100 4 xià summer 夏五月丁巳朔
101 4 皇太后 huángTàiHòu empress dowager 太皇太后詔曰
102 4 female / feminine 賜帝女弟四人號皆曰君
103 4 kǒng opening / small hole / orifice 孔鄉侯傅晏
104 4 貧民 pínmín poor people 以贍貧民
105 4 yíng to receive / to welcome / to greet 大鴻臚左咸使持節迎中山王
106 4 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦天下
107 3 太僕 tàipú Grand Servant 太僕王惲等二十五人前議定陶傅太后尊號
108 3 to give an offering in a religious ceremony 奉其祀
109 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 則以為難保
110 3 xìn to believe / to trust 殆非重信慎刑
111 3 huáng a locust
112 3 shì matter / thing / item 領尚書事
113 3 younger brother 寶弟玄爵關內侯
114 3 yùn to devise / to plan / to deliberate 太僕王惲等二十五人前議定陶傅太后尊號
115 3 zhòng heavy 殆非重信慎刑
116 3 táng main hall / a large room 安漢公奏立明堂
117 3 shì a gentleman / a knight 其歷職更事有名之士
118 3 食邑 shíyì a fiefdom 食邑各有差
119 3 silk / plain silk 鰥寡孤獨高年帛
120 3 公卿 gōngqīng high-ranking officials in the court of a Chinese emperor 公卿
121 3 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月辛酉
122 3 shī teacher 閭師
123 3 tóng like / same / similar 關內侯亡子而有孫若子同產子者
124 3 xiàn to offer / to present 越裳氏重譯獻白雉一
125 3 qiū fall / autumn 秋七月
126 3 qián money / currency 顧山錢月三百
127 3 dào way / road / path 以不道論
128 3 shí food / food and drink 太皇太后省所食湯沐邑十縣
129 3 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀帝崩
130 3 a law / a rule 誠欲以防邪辟
131 3 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 群臣奏言大司馬莽功德比周公
132 3 xíng to walk / to move 遣諫大夫行三輔
133 3 to go to / to arrive / to reach 民捕蝗詣吏
134 3 jiā to add 及眊悼之人刑罰所不加
135 3 day of the month / a certain day 賢即日自殺
136 3 xián virtuous / worthy 大司馬賢年少
137 3 to arrest / to catch / to seize 遣使者捕蝗
138 3 dōng winter
139 3 jià vacation 假與犁
140 3 shī corpse 賜死者一家六尸以上葬錢五千
141 3 zhēn virtuous / chaste / pure 復貞婦
142 3 shǐ history 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
143 3 jiā house / home / residence 送家在所收事
144 3 jīn gold 執金吾任岑
145 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 賜帝女弟四人號皆曰君
146 2 hair 對諸有臧及內惡未發而薦舉者
147 2 十三 shísān thirteen 大司農部丞十三人
148 2 yōng harmonious 辟廱
149 2 chí to grasp / to hold 大鴻臚左咸使持節迎中山王
150 2 孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei 宗祀孝文以配上帝
151 2 to bestow on / to endow with 以元壽二年倉卒時橫賦斂者
152 2 shě to give 天下吏舍亡得置什器儲偫
153 2 a man / a male adult 夫赦令者
154 2 京師 jīngshī a capital city 分京師置前煇光
155 2 jiā excellent 改殷紹嘉公曰宋公
156 2 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子後孔均為褒成侯
157 2 以下 yǐxià below / under / following 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
158 2 ancient / old / palaeo- 合於古制
159 2 jiū to investigate / to inspect / to entangle 莫能相糾
160 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 吏不能紀
161 2 lùn to comment / to discuss 以不道論
162 2 extra / surplus / remainder 諭說江湖賊成重等二百餘人皆自出
163 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 不阿指從邪
164 2 mother 母曰衛姬
165 2 Germany 蓋聞帝王以德撫民
166 2 hóng great / large 大鴻臚左咸使持節迎中山王
167 2 Shùn Emperor Shun 遣車騎將軍王舜
168 2 xīn heart 不合眾心
169 2 祿 good fortune 參分故祿
170 2 dialect / language / speech 語在莽傳
171 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 哀帝崩
172 2 jiǔ nine 帝年九歲
173 2 六百 liù bǎi six hundred 秩六百石
174 2 a crime / a criminal offense 誅陷亡辜
175 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁淫祀
176 2 a device / a tool / a utensil / an implement 天下吏舍亡得置什器儲偫
177 2 jīng to go through / to experience 學置經師一人
178 2 zàng to bury the dead 賜死者一家六尸以上葬錢五千
179 2 yán to speak / to say / said 群臣奏言大司馬莽功德比周公
180 2 desire 誠欲令百姓改行絜己
181 2 belly / skin 大鴻臚左咸使持節迎中山王
182 2 一級 yījí first class / top level 賜天下民爵一級
183 2 大司農 dàsīnóng Office of Agricultural Supervision 大司農部丞十三人
184 2 少府 Shǎofǔ Minor Treasurer 少府董恭等皆免官爵
185 2 xīn new / fresh / modern 新都侯王莽為大司馬
186 2 woman 復貞婦
187 2 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 及太師孔光等皆益封
188 2 hào number 賜號安漢公
189 2 liáng a bridge 梁王立有罪
190 2 cái material / stuff 甚謬於赦小過舉賢材之義
191 2 zuò to do 周公作洛同符
192 2 clothes / clothing 義陵寑神衣在柙中
193 2 號曰 hào yuē to be named / called 加安漢公號曰
194 2 a family clan 昔堯睦九族
195 2 zhì to create / to make / to manufacture 合於古制
196 2 huà to make into / to change into / to transform 搆怨傷化
197 2 諸侯 zhū hóu the feudal lords 又令諸侯王
198 2 láo secure 用太牢祠
199 2 to sacrifice to / to worship 祫祭明堂
200 2 qǐn \N 義陵寑神衣在柙中
201 2 zēng to increase / to add to / to augment 累增罪過
202 2 guǎng wide / large / vast 江都易王孫盱台侯宮為廣川王
203 2 a consort / a concubine 母曰衛姬
204 2 犯法 fànfǎ to break the law 惟苛暴吏多拘繫犯法者親屬
205 2 二月 èryuè February / the Second Month 二月
206 2 jīn today / modern / present / current / this / now 自今以來
207 2 長安 Cháng'ān Chang'an 又起五里於長安城中
208 2 to arise / to get up 起官寺巿里
209 2 to associate with / be near 群臣奏言大司馬莽功德比周公
210 2 Li 賜故曲周侯酈商等後玄孫酈明友等百一十三人爵關內侯
211 2 increase / benefit 及太師孔光等皆益封
212 2 cosmos / universe 安漢公世子宇與帝外家衛氏有謀
213 2 five 又起五里於長安城中
214 2 前事 qiánshì past events / antecedent / what has happened 性者有司多舉奏赦前事
215 2 fèng to offer / to present 奉其祀
216 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 賜帝舅衛寶
217 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 誅陷亡辜
218 2 ěr ear 封宣帝耳孫信等三十六人皆為列侯
219 2 tāng soup 太皇太后省所食湯沐邑十縣
220 2 xué to study / to learn 郡國曰學
221 2 liǎn to collect 以元壽二年倉卒時橫賦斂者
222 2 jiàn to build / to construct 右將軍孫建爪牙大臣
223 2 fēn to separate / to divide into parts 參分故祿
224 2 zhì ringed pheasant / pheasant 越裳氏重譯獻白雉一
225 2 gōng merit 賜公太夫人號曰功顯君
226 2 inside / interior 起官寺巿里
227 2 eight 遣太僕王惲等八人置副
228 2 bīng soldier / troops 使謁者大司馬掾四十四人持節行邊兵
229 2 zhèng Zheng 放鄭聲
230 2 néng can / able 中二千石舉敦厚能直言者各一人
231 2 百姓 bǎixìng common people 誠欲令百姓改行絜己
232 2 qǐng to ask / to inquire 耐以上先請
233 2 héng horizontal / transverse 以元壽二年倉卒時橫賦斂者
234 2 record / register / list 舉籍吏民
235 2 to connect / to inherit / to succeed 年三歲嗣立為王
236 2 zuǒ left 大鴻臚左咸使持節迎中山王
237 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 性者有司多舉奏赦前事
238 2 zhèng government 大司馬莽秉政
239 2 xiáng a school / a country school 鄉曰庠
240 2 bitterness / bitter flavor 以中山苦陘縣為中山孝王后湯沐邑
241 2 pèi to blend 郊祀高祖以配天
242 2 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 領尚書事
243 2 shēng sound 放鄭聲
244 2 yuàn a general designation of officials 使謁者大司馬掾四十四人持節行邊兵
245 2 劉歆 Liú Xīn Liu Xin 又詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮
246 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 中二千石舉治獄平
247 2 教訓 jiàoxun to learn a lesson 教訓不至之咎也
248 2 temple / monastery / vihāra 起官寺巿里
249 2 xiū to rest 周承休公曰鄭公
250 2 shí to nibble away 日有蝕之
251 2 to look after / to attend to 顧山錢月三百
252 2 歸家 guījiā to return home 歸家
253 2 to repair / to patch / to mend 補四百石
254 2 yáng sun 封故大司馬博陸侯霍光從父昆弟曾孫陽
255 2 quán perfect 全其性命也
256 2 自殺 zìshā to commit suicide 賢即日自殺
257 2 preface / introduction 聚曰序
258 2 to visit 謁高廟
259 2 shòu old age / long life 元壽二年六月
260 2 an ancestral hall / a temple 用太牢祠
261 2 xiào school 侯國曰校
262 2 shì a generation 各以世氏
263 2 zhōu a state / a province 人部一州
264 2 xián salty / briny 大鴻臚左咸使持節迎中山王
265 2 shí time / a period of time 以元壽二年倉卒時橫賦斂者
266 2 zuǒ to assist / to accompany 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
267 2 Fu Xi 置羲和官
268 2 曾孫 céngsūn great-grandson 廣川惠王曾孫倫為廣德王
269 2 clothes / dress / garment 安漢公奏車服制度
270 2 xíng punishment / penalty 殆非重信慎刑
271 2 退居 tuìjū to retreat 退居北宮
272 2 婦女 fùnǚ woman 婦女老弱
273 2 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 募徙貧民
274 2 jiàn to see 皇后見于高廟
275 2 è evil / vice 對諸有臧及內惡未發而薦舉者
276 2 六月 liùyuè June / the Sixth Month 元壽二年六月
277 2 chuān Sichuan 江都易王孫盱台侯宮為廣川王
278 2 即位 jíwèi to succeed to the throne 東迎即位
279 2 rèn to bear / to undertake 執金吾任岑
280 2 chén Chen 有司無得陳赦前事置奏上
281 2 yáo a small light carriage 親迎立軺併馬
282 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執金吾任岑
283 2 三百 sān bǎi three hundred 顧山錢月三百
284 2 shū book 使少傅左將軍豐賜帝母中山孝王姬璽書
285 2 to bathe / to cleanse / to wash / to shampoo 太皇太后省所食湯沐邑十縣
286 2 prison 中二千石舉治獄平
287 2 to connect / to relate 惟苛暴吏多拘繫犯法者親屬
288 2 孝經 Xiào Jīng Xiao Jing / Classic of Filial Piety 庠置孝經師一人
289 2 zōng school / sect 宗祀孝文以配上帝
290 2 xiǎn to show / to manifest / to display 賜公太夫人號曰功顯君
291 2 to criticize 大鴻臚咸前正議不阿
292 2 不滿 bùmǎn to be not full 天下民貲不滿二萬
293 2 hòu after / later 拜為中山孝王后
294 2 yàn to examine / to test / to check 其當驗者
295 2 三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers 詔使三公以薦宗廟
296 2 chéng honesty / sincerity 誠欲令百姓改行絜己
297 2 wén to hear 寑令以急變聞
298 1 chí a pool / a pond 罷安定呼池苑
299 1 gas / vapour / fumes 氣輒上逆
300 1 所屬 suǒshǔ to be subordinate to 分界郡國所屬
301 1 yìng maid escorting bride to new home / concubine 其出媵妾
302 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 置少府海丞
303 1 二十 èrshí twenty 列侯百二十人
304 1 liù six 賜死者一家六尸以上葬錢五千
305 1 印綬 yìnshòu sealed ribbon fastening correspondence 其上印綬
306 1 zhì to wait for 天下吏舍亡得置什器儲偫
307 1 to pat / to console / to comfort 蓋聞帝王以德撫民
308 1 五經 Wǔ Jīng Five Classics 本草及以五經
309 1 qiān one thousand 至者數千人
310 1 cān to take part in / to participate 參分故祿
311 1 gào to tell / to say / said / told 使太師光奉太牢告祠高廟
312 1 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 夏五月丁巳朔
313 1 三十 sān shí thirty 吏民為百困乏獻其田宅者二百三十人
314 1 yáo \N 尚書令烑恂
315 1 zhí office / post 其歷職更事有名之士
316 1 bái white 越裳氏重譯獻白雉一
317 1 開明 kāimíng enlightened / open-minded 立故東平王雲太子開明為王
318 1 風俗 fēngsú social custom 太僕王惲等八人使行風俗
319 1 名位 míngwèi fame and position / official rank 八十一元士官名位次及十二州名
320 1 人部 rén bù name of Kangxi radical 9 人部一州
321 1 an official residence 舍空邸第
322 1 lín to face / to overlook 臨皆為列侯
323 1 xiá triennial sacrifice to one's ancestors 祫祭明堂
324 1 dào to rob / to steal 盜庫兵
325 1 gěi to give 縣次給食
326 1 fàn to commit crime / to violate 徙天下犯禁者處之
327 1 萬國 wàn guó all nations 萬國齊同
328 1 淫祀 yín sì to give inappropriate offerings 禁淫祀
329 1 zhí straight 償其直
330 1 chǔ state of Chu 楚元之後
331 1 西海 Xī hǎi Yellow Sea 置西海郡
332 1 四百 sì bǎi four hundred 補四百石
333 1 to estimate / to fine 天下民貲不滿二萬
334 1 婚禮 hūnlǐ wedding ceremony / wedding 又詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮
335 1 xīng to flourish / to be popular 則民興於仁
336 1 言語 yányǔ spoken language 害於言語
337 1 yún cloud 立故東平王雲太子開明為王
338 1 bǐng to grasp / to hold 大司馬莽秉政
339 1 héng to weigh 宰衡
340 1 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月
341 1 通知 tōngzhī to notify / to inform 徵天下通知逸經
342 1 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申旦
343 1 一家 yījiā the whole family 賜死者一家六尸以上葬錢五千
344 1 to adhere / to capture / to restrain 惟苛暴吏多拘繫犯法者親屬
345 1 敦厚 dūnhòu genuine / honest and sincere 中二千石舉敦厚能直言者各一人
346 1 yǒu friend / companion 賜故曲周侯酈商等後玄孫酈明友等百一十三人爵關內侯
347 1 chì an imperial decree 其明敕百寮
348 1 huī weld / solder 分京師置前煇光
349 1 shēn human body / torso 終其身
350 1 jūn equal / even 孔子後孔均為褒成侯
351 1 故事 gùshi narrative / story / tale 如孝文時故事
352 1 汝南 rǔnán Runan 募汝南
353 1 disease / sickness / ailment 每疾一發
354 1 lǎo old / aged / elderly / aging 婦女老弱
355 1 chén minister / statesman / official 臣不殤君
356 1 jiāo suburbs / outskirts 郊祀高祖以配天
357 1 兄弟 xiōngdì brothers 惟宗室子皆太祖高皇帝子孫及兄弟吳頃
358 1 租稅 zū shuì land tax 勿租稅
359 1 a drum 遣執金吾候陳茂假以鉦鼓
360 1 嫁娶 jiàqǔ marriage 嫁娶
361 1 明知 míngzhī to be fully aware of / to know perfectly well 使明知之
362 1 疾疫 jíyì a plague / a blight 民疾疫者
363 1 deputy / assistant / vice- 遣太僕王惲等八人置副
364 1 屋瓦 wūwǎ a traditional Chineses tiled roof 大風吹長安城東門屋瓦且盡
365 1 勤勞 qínláo hardworking / industrious / diligent 奉事周密勤勞
366 1 xiá a cage or pen for wild animals 義陵寑神衣在柙中
367 1 越裳 Yuècháng Yuechang people 越裳氏重譯獻白雉一
368 1 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 中郎將孔永
369 1 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官總己以聽於莽
370 1 父子 fù zǐ father and son 蓋夫婦正則父子親
371 1 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 封公子安
372 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 褒善顯功
373 1 zhǒng mound / burial mound / senior 義陵民冢不妨殿中者勿發
374 1 不服 bùfú not to accept something / to want to have something overruled or changed / to refuse to obey or comply 亡思不服
375 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 夏五月丁巳朔
376 1 to go through / to experience / to take place 曆算
377 1 分界 fēnjiè to divide into parts or categories 分界郡國所屬
378 1 yīn sound / noise 立梁孝王玄孫之耳孫音為王
379 1 自稱 zìchēng to call oneself / to claim to be / to profess 陽陵任橫等自稱將軍
380 1 廣德 guǎngdé Guangde 廣川惠王曾孫倫為廣德王
381 1 元始 yuánshǐ the absolute beginning 元始元年春正月
382 1 廣宗 guǎngzōng Guangzong 立代孝王玄孫之子如意為廣宗王
383 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 群臣奏言大司馬莽功德比周公
384 1 國政 guó zhèng national politics 且統國政
385 1 如意 rúyì satisfactory 立代孝王玄孫之子如意為廣宗王
386 1 to record 吏不能紀
387 1 to rent 常別計其租入
388 1 追諡 zhuīshì posthumously named 追諡孔子曰褒成宣尼公
389 1 zhòng many / numerous 不合眾心
390 1 非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā 婦女非身犯法
391 1 公孫 Gōngsūn Gongsun 封周公後公孫相如為褒魯侯
392 1 國大 guódà National Assembly of the Republic of China 郡國大旱
393 1 chuáng bed 衣在外床上
394 1 奉事 fèngshì to attend on 奉事周密勤勞
395 1 外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary 外史
396 1 bān class / a group / a grade 班教化
397 1 zhù to help / to assist 宗室子九百餘人徵助祭
398 1 to narrate / to recount 舜惇敘之
399 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 元始元年春正月
400 1 王莽 Wáng Mǎng Wang Mang 新都侯王莽為大司馬
401 1 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 十有餘萬人
402 1 guì Guangxi 哀帝皇后傅氏退居桂宮
403 1 醫藥 yīyào medicine 為置醫藥
404 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致教訓焉
405 1 奴婢 núbì slave servant 奴婢
406 1 臨朝 líncháo to hold a court audience / to govern from the imperial throne 太皇太后臨朝
407 1 nài to endure / to bear 耐以上先請
408 1 horse 親迎立軺併馬
409 1 dào to mourn / to lament 及眊悼之人刑罰所不加
410 1 a flaw / a defect 不以小疵妨大材
411 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子篤於親
412 1 jīng essence 令士厲精鄉進
413 1 得以 déyǐ to be able to 皆得以為嗣
414 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 諭說江湖賊成重等二百餘人皆自出
415 1 囚徒 qiútú a prisoner 出囚徒
416 1 hurried / worried 寑令以急變聞
417 1 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 詔有司為皇帝納采安漢公莽女
418 1 god of cereals 立官稷及學官
419 1 shěng province 太皇太后省所食湯沐邑十縣
420 1 三千 sān qiān three thousand 四尸以上三千
421 1 guǒ a result / a consequence 果丞各一人
422 1 fàng to put / to place 放鄭聲
423 1 zhú to chase / to expel 大司徒掾督逐
424 1 教授 jiàoshòu professor 爾雅教授者
425 1 shāng commerce / trade 賜故曲周侯酈商等後玄孫酈明友等百一十三人爵關內侯
426 1 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 九月辛酉
427 1 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 令漢與文王靈臺
428 1 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 諸侯王二十八人
429 1 huì night / last day of the lunar month 九月戊申晦
430 1 shore / land / continent 封故大司馬博陸侯霍光從父昆弟曾孫陽
431 1 四十四 sìshísì 44 使謁者大司馬掾四十四人持節行邊兵
432 1 不合 bùhé to not conform to / to be unsuited to / to be out of keeping with 不合眾心
433 1 在外 zài wài outer 衣在外床上
434 1 shàn to support / to provide aid 以贍貧民
435 1 easy / simple 江都易王孫盱台侯宮為廣川王
436 1 jiàn to recommend / to elect 詔使三公以薦宗廟
437 1 kuī to lose 有不如詔書為虧恩
438 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 吏民為百困乏獻其田宅者二百三十人
439 1 liú Liu 及宗正劉不惡
440 1 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 冬十二月丙午
441 1 二十五 èrshíwǔ twenty five 太僕王惲等二十五人前議定陶傅太后尊號
442 1 太子 tàizǐ a crown prince 立故東平王雲太子開明為王
443 1 城中 chéngzhōng Chengzhong 又起五里於長安城中
444 1 a statute / a law / a regulation 鍾律
445 1 車騎 chēqí carraige and horses 遣車騎將軍王舜
446 1 zhái residence / dwelling / home 宅二百區
447 1 大風 dàfēng gale 大風吹長安城東門屋瓦且盡
448 1 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 關內侯亡子而有孫若子同產子者
449 1 chéng to bear / to carry / to hold 周承休公曰鄭公
450 1 shōu to receive / to accept 送家在所收事
451 1 zhōu Zhou Dynasty 周承休公曰鄭公
452 1 合於 héyú to tally / to accord with / to fit 合於古制
453 1 shòu to suffer / to be subjected to 以石砀受錢
454 1 zhēn real / true / genuine 一切滿秩如真
455 1 xún sincere 尚書令烑恂
456 1 móu to plan / to scheme 安漢公世子宇與帝外家衛氏有謀
457 1 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 二月丁未
458 1 chuī to blow /to puff 大風吹長安城東門屋瓦且盡
459 1 年少 niánshǎo young / childish / naive 大司馬賢年少
460 1 dǒng Dong 少府董恭等皆免官爵
461 1 文辭 wéncí language / words 觀其文辭
462 1 dài to represent / to substitute / to replace 立代孝王玄孫之子如意為廣宗王
463 1 不及 bù jí not as good as / inferior to 故不及有遺詔
464 1 áo to ramble 宣平侯張敖玄孫慶忌
465 1 to marry / to take a wife 吏家屬皆以禮娶
466 1 lǐng neck 領尚書事
467 1 nèi inside / interior 對諸有臧及內惡未發而薦舉者
468 1 to think / consider / to ponder 亡思不服
469 1 zéi thief 諭說江湖賊成重等二百餘人皆自出
470 1 shǎo few 使少傅左將軍豐賜帝母中山孝王姬璽書
471 1 yuàn to blame / to complain 搆怨傷化
472 1 warehouse / storehouse / library / store 盜庫兵
473 1 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
474 1 流亡 liúwáng to force into exile / to be exiled 民流亡
475 1 夫婦 fūfù a married couple / husband and wife 蓋夫婦正則父子親
476 1 suàn to count / to calculate / to figure 曆算
477 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢而弗舉
478 1 宗伯 zōng bó Minister of Rites 宗師得因郵亭書言宗伯
479 1 巿 sacraficial clothing 起官寺巿里
480 1 biān side / boundary / edge / margin 使謁者大司馬掾四十四人持節行邊兵
481 1 尊號 zūnhào an honorific title / a form of address reserved for a queen, ancestor, emperor etc 太僕王惲等二十五人前議定陶傅太后尊號
482 1 guò to cross / to go over / to pass 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
483 1 to conceal / to hide / to ambush 皆伏辜
484 1 kuài to swallow / to gulp down 舞陽侯樊噲玄孫之子章皆為列侯
485 1 公車 gōngchē a bus 詣公車
486 1 郵亭 yóutíng postal kiosk / (old) rest shelter for couriers 宗師得因郵亭書言宗伯
487 1 sòng to deliver / to carry / to give 送家在所收事
488 1 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子世世獻祭
489 1 幼年 yòunián childhood / infancy 朕以皇帝幼年
490 1 shān a mountain / a hill / a peak 顧山錢月三百
491 1 to envy / to be jealous 宣平侯張敖玄孫慶忌
492 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 蓋聞帝王以德撫民
493 1 contrary / opposite / backwards / upside down 氣輒上逆
494 1 wèi Eighth earthly branch 對諸有臧及內惡未發而薦舉者
495 1 多事 duōshì meddlesome / eventful 天下多事
496 1 觀風 guānfēng on lookout duty / to serve as lookout 覽觀風俗
497 1 zhào Zhao 貶皇太后趙氏為孝成皇后
498 1 pǐn product / goods / thing 器械之品
499 1 a whetstone 令士厲精鄉進
500 1 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 冬十二月丙午

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 28 so as to / in order to 百官總己以聽於莽
2 26 wèi for / to 年三歲嗣立為王
3 25 yǒu is / are / to exist 性者有司多舉奏赦前事
4 24 rén person / people / a human being 封宣帝耳孫信等三十六人皆為列侯
5 23 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 夫赦令者
6 21 zhī him / her / them / that 洒心自新之意也
7 19 wáng Wang 年三歲嗣立為王
8 18 天下 tiānxià China 大赦天下
9 17 jiē all / each and every / in all cases 少府董恭等皆免官爵
10 17 yuē to speak / to say 母曰衛姬
11 16 gōng public/ common / state-owned 賜號安漢公
12 16 hóu marquis / lord 新都侯王莽為大司馬
13 15 his / hers / its / theirs 其上印綬
14 15 to give / to bestow favors 賜號安漢公
15 14 a government official / a magistrate 吏在位二百石以上
16 14 to reach 及選舉者
17 12 děng et cetera / and so on 少府董恭等皆免官爵
18 12 zhì to place / to lay out 有司無得陳赦前事置奏上
19 12 shí a rock / a stone 吏在位二百石以上
20 12 mín the people / citizen / subjects 賜天下民爵一級
21 12 one 越裳氏重譯獻白雉一
22 11 zhào an imperial decree 太皇太后詔曰
23 11 supreme ruler / emperor 元帝庶孫
24 10 nián year 年三歲嗣立為王
25 10 not / no 不以小疵妨大材
26 10 each 食邑各有差
27 10 big / great / huge / large / major 大司馬賢年少
28 9 to stand 年三歲嗣立為王
29 9 hàn Han Chinese 賜號安漢公
30 9 使 shǐ to make / to cause 大鴻臚左咸使持節迎中山王
31 9 jué ancient bronze wine holder 賜天下民爵一級
32 9 child / son 中山孝王子也
33 9 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 中山孝王子也
34 8 in / at 百官總己以聽於莽
35 8 to lift / to hold up / to raise 性者有司多舉奏赦前事
36 8 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 吏在位二百石以上
37 8 jùn a commandery / a prefecture 郡國大旱
38 8 皇帝 huángdì Emperor 孝平皇帝
39 8 yuán monetary unit / dollar 元帝庶孫
40 8 二千 èr qiān two thousand 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
41 8 mǎng thicket, underbrush growth 大司馬莽秉政
42 8 lìng to make / to cause to be / to lead 誠欲令百姓改行絜己
43 8 ān calm / still / quiet / peaceful 賜號安漢公
44 8 èr two 元壽二年六月
45 7 four 賜帝女弟四人號皆曰君
46 7 fēng to seal / to close off 及太師孔光等皆益封
47 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
48 7 shì clan / a branch of a lineage 貶皇太后趙氏為孝成皇后
49 7 also / too 中山孝王子也
50 7 列侯 lièHóu duke (old) / nobleman / gentry 封宣帝耳孫信等三十六人皆為列侯
51 6 zhì to / until 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
52 6 naturally / of course / certainly 洒心自新之意也
53 6 suì age 年三歲嗣立為王
54 6 tài very / extremely 太皇太后詔曰
55 6 xiàn county 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
56 6 zòu to present / to offer 性者有司多舉奏赦前事
57 6 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 立故東平王雲太子開明為王
58 6 司馬 sīmǎ official post of minister of war 大司馬賢年少
59 6 and 將與天下更始
60 6 míng bright / brilliant 賜故曲周侯酈商等後玄孫酈明友等百一十三人爵關內侯
61 6 玄孫 xuánsūn great great grandson 立代孝王玄孫之子如意為廣宗王
62 6 孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou 中山孝王子也
63 5 chà to differ 食邑各有差
64 5 shè to forgive / to pardon 性者有司多舉奏赦前事
65 5 hòu after / later 後奉節使迎中山王
66 5 xiào to be filial 孝平皇帝
67 5 de potential marker 有司無得陳赦前事置奏上
68 5 sūn Sun 元帝庶孫
69 5 shǔ to belong to / be subordinate to 宗室屬未盡而以罪絕者
70 5 shàng top / a high position 其上印綬
71 5 to take charge of / to manage / to administer 性者有司多舉奏赦前事
72 5 大夫 dàifu doctor 遣諫大夫行三輔
73 5 guāng light 及太師孔光等皆益封
74 5 xuān to declare / to announce 封宣帝耳孫信等三十六人皆為列侯
75 5 bǎi one hundred 賜故曲周侯酈商等後玄孫酈明友等百一十三人爵關內侯
76 5 qián front 太僕王惲等二十五人前議定陶傅太后尊號
77 5 guó a country / a state / a kingdom 黃支國獻犀牛
78 5 zài in / at 語在莽傳
79 5 miào temple / shrine 謁高廟
80 5 to move one's abode / to shift / to migrate 徙合浦
81 5 xiāng village / township 孔鄉侯傅晏
82 5 qiǎn to send / to dispatch 遣車騎將軍王舜
83 5 chūn spring 元始元年春正月
84 5 宗室 zōngshì imperial clan 宗室屬未盡而以罪絕者
85 5 將軍 jiāngjūn a general 遣車騎將軍王舜
86 5 zhōng middle 義陵民冢不妨殿中者勿發
87 4 guān an office 置羲和官
88 4 gōng a palace 退居北宮
89 4 wèi to guard / to protect / to defend 母曰衛姬
90 4 皇后 huánghòu an empress 貶皇太后趙氏為孝成皇后
91 4 chuán to transmit 語在莽傳
92 4 田宅 tiánzhái a farmhouse 吏民為百困乏獻其田宅者二百三十人
93 4 again / more / repeatedly 復其屬
94 4 shí ten 太皇太后省所食湯沐邑十縣
95 4 bāo to praise / to commend / to honor / to cite 封周公後公孫相如為褒魯侯
96 4 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 元始元年春正月
97 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 吏家屬皆以禮娶
98 4 meaning / sense 甚謬於赦小過舉賢材之義
99 4 píng flat / level / smooth 孝平皇帝
100 4 zuì crime / sin / vice 列侯嗣子有罪
101 4 to help / to assist 遣諫大夫行三輔
102 4 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 廢而弗舉
103 4 wáng to die 誅陷亡辜
104 4 qīn relatives 親迎立軺併馬
105 4 dìng to decide 定著令
106 4 to stop / to cease / to suspend
107 4 chéng to assist / to aid / to rescue 置少府海丞
108 4 二百 èr bǎi two hundred 吏在位二百石以上
109 4 apprentice / disciple 天下女徒已論
110 4 宗師 zōngshī a great master / a great scholar 郡國置宗師以糾之
111 4 a tutor / a teacher 哀帝皇后傅氏退居桂宮
112 4 關內 guānnèi Guannei Circuit 賜爵關內侯
113 4 líng mound / hill / mountain 義陵民冢不妨殿中者勿發
114 4 sān three 年三歲嗣立為王
115 4 zhì order 一切滿秩如真
116 4 chū to go out 諭說江湖賊成重等二百餘人皆自出
117 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 貶皇太后趙氏為孝成皇后
118 4 zhēng to march / to travel on a long journey 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
119 4 jié festival / a special day 大鴻臚左咸使持節迎中山王
120 4 gèng more / even more 將與天下更始
121 4 gāo high / tall 謁高廟
122 4 district / county 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
123 4 xià summer 夏五月丁巳朔
124 4 皇太后 huángTàiHòu empress dowager 太皇太后詔曰
125 4 female / feminine 賜帝女弟四人號皆曰君
126 4 kǒng opening / small hole / orifice 孔鄉侯傅晏
127 4 貧民 pínmín poor people 以贍貧民
128 4 yíng to receive / to welcome / to greet 大鴻臚左咸使持節迎中山王
129 4 míng measure word for people 皇帝二名
130 4 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦天下
131 3 太僕 tàipú Grand Servant 太僕王惲等二十五人前議定陶傅太后尊號
132 3 to give an offering in a religious ceremony 奉其祀
133 3 xiāng each other / one another / mutually 封周公後公孫相如為褒魯侯
134 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 則以為難保
135 3 xìn to believe / to trust 殆非重信慎刑
136 3 huáng a locust
137 3 shì matter / thing / item 領尚書事
138 3 younger brother 寶弟玄爵關內侯
139 3 in / at 通于器物
140 3 such as / for example / for instance 一切滿秩如真
141 3 yùn to devise / to plan / to deliberate 太僕王惲等二十五人前議定陶傅太后尊號
142 3 xià next 宇下獄死
143 3 zhòng heavy 殆非重信慎刑
144 3 táng main hall / a large room 安漢公奏立明堂
145 3 shì a gentleman / a knight 其歷職更事有名之士
146 3 食邑 shíyì a fiefdom 食邑各有差
147 3 silk / plain silk 鰥寡孤獨高年帛
148 3 公卿 gōngqīng high-ranking officials in the court of a Chinese emperor 公卿
149 3 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月辛酉
150 3 shī teacher 閭師
151 3 tóng like / same / similar 關內侯亡子而有孫若子同產子者
152 3 xiàn to offer / to present 越裳氏重譯獻白雉一
153 3 qiū fall / autumn 秋七月
154 3 qián money / currency 顧山錢月三百
155 3 dào way / road / path 以不道論
156 3 shí food / food and drink 太皇太后省所食湯沐邑十縣
157 3 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀帝崩
158 3 a law / a rule 誠欲以防邪辟
159 3 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 群臣奏言大司馬莽功德比周公
160 3 xíng to walk / to move 遣諫大夫行三輔
161 3 to go to / to arrive / to reach 民捕蝗詣吏
162 3 do not 皆勿案驗
163 3 jiā to add 及眊悼之人刑罰所不加
164 3 day of the month / a certain day 賢即日自殺
165 3 xián virtuous / worthy 大司馬賢年少
166 3 to arrest / to catch / to seize 遣使者捕蝗
167 3 dōng winter
168 3 jià vacation 假與犁
169 3 yòu again / also 又令諸侯王
170 3 shī corpse 賜死者一家六尸以上葬錢五千
171 3 zhēn virtuous / chaste / pure 復貞婦
172 3 shǐ history 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
173 3 promptly / right away / immediately 賢即日自殺
174 3 jiā house / home / residence 送家在所收事
175 3 jīn gold 執金吾任岑
176 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 賜帝女弟四人號皆曰君
177 2 hair 對諸有臧及內惡未發而薦舉者
178 2 十三 shísān thirteen 大司農部丞十三人
179 2 yōng harmonious 辟廱
180 2 chí to grasp / to hold 大鴻臚左咸使持節迎中山王
181 2 孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei 宗祀孝文以配上帝
182 2 to bestow on / to endow with 以元壽二年倉卒時橫賦斂者
183 2 shě to give 天下吏舍亡得置什器儲偫
184 2 a man / a male adult 夫赦令者
185 2 京師 jīngshī a capital city 分京師置前煇光
186 2 jiā excellent 改殷紹嘉公曰宋公
187 2 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子後孔均為褒成侯
188 2 以下 yǐxià below / under / following 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
189 2 ancient / old / palaeo- 合於古制
190 2 jiū to investigate / to inspect / to entangle 莫能相糾
191 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 吏不能紀
192 2 lùn to comment / to discuss 以不道論
193 2 already / afterwards 天下女徒已論
194 2 extra / surplus / remainder 諭說江湖賊成重等二百餘人皆自出
195 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 不阿指從邪
196 2 mother 母曰衛姬
197 2 Germany 蓋聞帝王以德撫民
198 2 hóng great / large 大鴻臚左咸使持節迎中山王
199 2 Shùn Emperor Shun 遣車騎將軍王舜
200 2 xīn heart 不合眾心
201 2 祿 good fortune 參分故祿
202 2 dialect / language / speech 語在莽傳
203 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 哀帝崩
204 2 jiǔ nine 帝年九歲
205 2 六百 liù bǎi six hundred 秩六百石
206 2 a crime / a criminal offense 誅陷亡辜
207 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁淫祀
208 2 a device / a tool / a utensil / an implement 天下吏舍亡得置什器儲偫
209 2 jīng to go through / to experience 學置經師一人
210 2 zàng to bury the dead 賜死者一家六尸以上葬錢五千
211 2 yán to speak / to say / said 群臣奏言大司馬莽功德比周公
212 2 desire 誠欲令百姓改行絜己
213 2 belly / skin 大鴻臚左咸使持節迎中山王
214 2 expresses question or doubt 傳不云乎
215 2 一級 yījí first class / top level 賜天下民爵一級
216 2 大司農 dàsīnóng Office of Agricultural Supervision 大司農部丞十三人
217 2 少府 Shǎofǔ Minor Treasurer 少府董恭等皆免官爵
218 2 xīn new / fresh / modern 新都侯王莽為大司馬
219 2 woman 復貞婦
220 2 I 執金吾任岑
221 2 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 及太師孔光等皆益封
222 2 hào number 賜號安漢公
223 2 liáng a bridge 梁王立有罪
224 2 cái material / stuff 甚謬於赦小過舉賢材之義
225 2 zuò to do 周公作洛同符
226 2 clothes / clothing 義陵寑神衣在柙中
227 2 號曰 hào yuē to be named / called 加安漢公號曰
228 2 a family clan 昔堯睦九族
229 2 zhì to create / to make / to manufacture 合於古制
230 2 huà to make into / to change into / to transform 搆怨傷化
231 2 諸侯 zhū hóu the feudal lords 又令諸侯王
232 2 láo secure 用太牢祠
233 2 to sacrifice to / to worship 祫祭明堂
234 2 otherwise / but / however 則以為難保
235 2 shén what 天下吏舍亡得置什器儲偫
236 2 qǐn \N 義陵寑神衣在柙中
237 2 zēng to increase / to add to / to augment 累增罪過
238 2 guǎng wide / large / vast 江都易王孫盱台侯宮為廣川王
239 2 a consort / a concubine 母曰衛姬
240 2 犯法 fànfǎ to break the law 惟苛暴吏多拘繫犯法者親屬
241 2 二月 èryuè February / the Second Month 二月
242 2 jīn today / modern / present / current / this / now 自今以來
243 2 長安 Cháng'ān Chang'an 又起五里於長安城中
244 2 to arise / to get up 起官寺巿里
245 2 to associate with / be near 群臣奏言大司馬莽功德比周公
246 2 Li 賜故曲周侯酈商等後玄孫酈明友等百一十三人爵關內侯
247 2 increase / benefit 及太師孔光等皆益封
248 2 cosmos / universe 安漢公世子宇與帝外家衛氏有謀
249 2 five 又起五里於長安城中
250 2 前事 qiánshì past events / antecedent / what has happened 性者有司多舉奏赦前事
251 2 fèng to offer / to present 奉其祀
252 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 賜帝舅衛寶
253 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 誅陷亡辜
254 2 ěr ear 封宣帝耳孫信等三十六人皆為列侯
255 2 tāng soup 太皇太后省所食湯沐邑十縣
256 2 xué to study / to learn 郡國曰學
257 2 liǎn to collect 以元壽二年倉卒時橫賦斂者
258 2 wéi only / solely / alone 惟苛暴吏多拘繫犯法者親屬
259 2 jiàn to build / to construct 右將軍孫建爪牙大臣
260 2 fēn to separate / to divide into parts 參分故祿
261 2 zhì ringed pheasant / pheasant 越裳氏重譯獻白雉一
262 2 gōng merit 賜公太夫人號曰功顯君
263 2 inside / interior 起官寺巿里
264 2 eight 遣太僕王惲等八人置副
265 2 bīng soldier / troops 使謁者大司馬掾四十四人持節行邊兵
266 2 and 置羲和官
267 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常別計其租入
268 2 zhèng Zheng 放鄭聲
269 2 néng can / able 中二千石舉敦厚能直言者各一人
270 2 百姓 bǎixìng common people 誠欲令百姓改行絜己
271 2 qǐng to ask / to inquire 耐以上先請
272 2 héng horizontal / transverse 以元壽二年倉卒時橫賦斂者
273 2 record / register / list 舉籍吏民
274 2 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 故桃鄉頃侯子成都為中山王
275 2 to connect / to inherit / to succeed 年三歲嗣立為王
276 2 zuǒ left 大鴻臚左咸使持節迎中山王
277 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 性者有司多舉奏赦前事
278 2 zhèng government 大司馬莽秉政
279 2 xiáng a school / a country school 鄉曰庠
280 2 bitterness / bitter flavor 以中山苦陘縣為中山孝王后湯沐邑
281 2 pèi to blend 郊祀高祖以配天
282 2 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 領尚書事
283 2 shēng sound 放鄭聲
284 2 no 有司無得陳赦前事置奏上
285 2 qiě moreover / also 大風吹長安城東門屋瓦且盡
286 2 yuàn a general designation of officials 使謁者大司馬掾四十四人持節行邊兵
287 2 劉歆 Liú Xīn Liu Xin 又詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮
288 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 中二千石舉治獄平
289 2 教訓 jiàoxun to learn a lesson 教訓不至之咎也
290 2 temple / monastery / vihāra 起官寺巿里
291 2 xiū to rest 周承休公曰鄭公
292 2 shí to nibble away 日有蝕之
293 2 to look after / to attend to 顧山錢月三百
294 2 歸家 guījiā to return home 歸家
295 2 to repair / to patch / to mend 補四百石
296 2 a measure word for companies, households, door, families, etc 食邑各二千戶
297 2 yáng sun 封故大司馬博陸侯霍光從父昆弟曾孫陽
298 2 quán perfect 全其性命也
299 2 zhe indicates that an action is continuing 定著令
300 2 以來 yǐlái since 自今以來
301 2 自殺 zìshā to commit suicide 賢即日自殺
302 2 preface / introduction 聚曰序
303 2 to visit 謁高廟
304 2 shòu old age / long life 元壽二年六月
305 2 an ancestral hall / a temple 用太牢祠
306 2 xiào school 侯國曰校
307 2 shì a generation 各以世氏
308 2 zhōu a state / a province 人部一州
309 2 xián salty / briny 大鴻臚左咸使持節迎中山王
310 2 shí time / a period of time 以元壽二年倉卒時橫賦斂者
311 2 zuǒ to assist / to accompany 賜帝徵即位前所過縣邑吏二千石以下至佐史爵
312 2 Fu Xi 置羲和官
313 2 曾孫 céngsūn great-grandson 廣川惠王曾孫倫為廣德王
314 2 clothes / dress / garment 安漢公奏車服制度
315 2 xíng punishment / penalty 殆非重信慎刑
316 2 退居 tuìjū to retreat 退居北宮
317 2 婦女 fùnǚ woman 婦女老弱
318 2 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 募徙貧民
319 2 jiàn to see 皇后見于高廟
320 2 è evil / vice 對諸有臧及內惡未發而薦舉者
321 2 fēi not / non- / un- 殆非重信慎刑
322 2 六月 liùyuè June / the Sixth Month 元壽二年六月
323 2 chuān Sichuan 江都易王孫盱台侯宮為廣川王
324 2 a time 縣次給食
325 2 ā prefix to names of people 不阿指從邪
326 2 即位 jíwèi to succeed to the throne 東迎即位
327 2 self 百官總己以聽於莽
328 2 rèn to bear / to undertake 執金吾任岑
329 2 chén Chen 有司無得陳赦前事置奏上
330 2 yáo a small light carriage 親迎立軺併馬
331 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執金吾任岑
332 2 三百 sān bǎi three hundred 顧山錢月三百
333 2 shū book 使少傅左將軍豐賜帝母中山孝王姬璽書
334 2 to bathe / to cleanse / to wash / to shampoo 太皇太后省所食湯沐邑十縣
335 2 prison 中二千石舉治獄平
336 2 to connect / to relate 惟苛暴吏多拘繫犯法者親屬
337 2 孝經 Xiào Jīng Xiao Jing / Classic of Filial Piety 庠置孝經師一人
338 2 zōng school / sect 宗祀孝文以配上帝
339 2 xiǎn to show / to manifest / to display 賜公太夫人號曰功顯君
340 2 to criticize 大鴻臚咸前正議不阿
341 2 不滿 bùmǎn to be not full 天下民貲不滿二萬
342 2 hòu after / later 拜為中山孝王后
343 2 yàn to examine / to test / to check 其當驗者
344 2 三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers 詔使三公以薦宗廟
345 2 chéng honesty / sincerity 誠欲令百姓改行絜己
346 2 wén to hear 寑令以急變聞
347 1 chí a pool / a pond 罷安定呼池苑
348 1 gas / vapour / fumes 氣輒上逆
349 1 至今 zhìjīn until now 漢元至今
350 1 所屬 suǒshǔ to be subordinate to 分界郡國所屬
351 1 yìng maid escorting bride to new home / concubine 其出媵妾
352 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 置少府海丞
353 1 二十 èrshí twenty 列侯百二十人
354 1 liù six 賜死者一家六尸以上葬錢五千
355 1 印綬 yìnshòu sealed ribbon fastening correspondence 其上印綬
356 1 zhì to wait for 天下吏舍亡得置什器儲偫
357 1 to pat / to console / to comfort 蓋聞帝王以德撫民
358 1 五經 Wǔ Jīng Five Classics 本草及以五經
359 1 qiān one thousand 至者數千人
360 1 cān to take part in / to participate 參分故祿
361 1 gào to tell / to say / said / told 使太師光奉太牢告祠高廟
362 1 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 夏五月丁巳朔
363 1 三十 sān shí thirty 吏民為百困乏獻其田宅者二百三十人
364 1 yáo \N 尚書令烑恂
365 1 zhí office / post 其歷職更事有名之士
366 1 bái white 越裳氏重譯獻白雉一
367 1 開明 kāimíng enlightened / open-minded 立故東平王雲太子開明為王
368 1 風俗 fēngsú social custom 太僕王惲等八人使行風俗
369 1 不妨 bùfáng there is no harm in / might as well 義陵民冢不妨殿中者勿發
370 1 名位 míngwèi fame and position / official rank 八十一元士官名位次及十二州名
371 1 zhèn I / we 朕以皇帝幼年
372 1 人部 rén bù name of Kangxi radical 9 人部一州
373 1 an official residence 舍空邸第
374 1 lín to face / to overlook 臨皆為列侯
375 1 xiá triennial sacrifice to one's ancestors 祫祭明堂
376 1 dào to rob / to steal 盜庫兵
377 1 gěi to give 縣次給食
378 1 fàn to commit crime / to violate 徙天下犯禁者處之
379 1 jiāng will / shall (future tense) 將與天下更始
380 1 萬國 wàn guó all nations 萬國齊同
381 1 bèi by 及被災之郡不滿十萬
382 1 淫祀 yín sì to give inappropriate offerings 禁淫祀
383 1 huò or / either / else 或陷入刑罪
384 1 zhí straight 償其直
385 1 chǔ state of Chu 楚元之後
386 1 西海 Xī hǎi Yellow Sea 置西海郡
387 1 四百 sì bǎi four hundred 補四百石
388 1 to estimate / to fine 天下民貲不滿二萬
389 1 婚禮 hūnlǐ wedding ceremony / wedding 又詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮
390 1 xīng to flourish / to be popular 則民興於仁
391 1 言語 yányǔ spoken language 害於言語
392 1 yún cloud 立故東平王雲太子開明為王
393 1 bǐng to grasp / to hold 大司馬莽秉政
394 1 héng to weigh 宰衡
395 1 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月
396 1 通知 tōngzhī to notify / to inform 徵天下通知逸經
397 1 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申旦
398 1 一家 yījiā the whole family 賜死者一家六尸以上葬錢五千
399 1 to adhere / to capture / to restrain 惟苛暴吏多拘繫犯法者親屬
400 1 敦厚 dūnhòu genuine / honest and sincere 中二千石舉敦厚能直言者各一人
401 1 yǒu friend / companion 賜故曲周侯酈商等後玄孫酈明友等百一十三人爵關內侯
402 1 chì an imperial decree 其明敕百寮
403 1 huī weld / solder 分京師置前煇光
404 1 shēn human body / torso 終其身
405 1 jūn equal / even 孔子後孔均為褒成侯
406 1 故事 gùshi narrative / story / tale 如孝文時故事
407 1 汝南 rǔnán Runan 募汝南
408 1 disease / sickness / ailment 每疾一發
409 1 lǎo old / aged / elderly / aging 婦女老弱
410 1 chén minister / statesman / official 臣不殤君
411 1 jiāo suburbs / outskirts 郊祀高祖以配天
412 1 兄弟 xiōngdì brothers 惟宗室子皆太祖高皇帝子孫及兄弟吳頃
413 1 租稅 zū shuì land tax 勿租稅
414 1 a drum 遣執金吾候陳茂假以鉦鼓
415 1 嫁娶 jiàqǔ marriage 嫁娶
416 1 明知 míngzhī to be fully aware of / to know perfectly well 使明知之
417 1 疾疫 jíyì a plague / a blight 民疾疫者
418 1 deputy / assistant / vice- 遣太僕王惲等八人置副
419 1 屋瓦 wūwǎ a traditional Chineses tiled roof 大風吹長安城東門屋瓦且盡
420 1 勤勞 qínláo hardworking / industrious / diligent 奉事周密勤勞
421 1 xiá a cage or pen for wild animals 義陵寑神衣在柙中
422 1 越裳 Yuècháng Yuechang people 越裳氏重譯獻白雉一
423 1 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 中郎將孔永
424 1 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官總己以聽於莽
425 1 父子 fù zǐ father and son 蓋夫婦正則父子親
426 1 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 封公子安
427 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 褒善顯功
428 1 huò quickly / suddenly 封故大司馬博陸侯霍光從父昆弟曾孫陽
429 1 zhǒng mound / burial mound / senior 義陵民冢不妨殿中者勿發
430 1 不服 bùfú not to accept something / to want to have something overruled or changed / to refuse to obey or comply 亡思不服
431 1 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 夏五月丁巳朔
432 1 to go through / to experience / to take place 曆算
433 1 分界 fēnjiè to divide into parts or categories 分界郡國所屬
434 1 yīn sound / noise 立梁孝王玄孫之耳孫音為王
435 1 尤甚 yóushén even more 青州尤甚
436 1 自稱 zìchēng to call oneself / to claim to be / to profess 陽陵任橫等自稱將軍
437 1 廣德 guǎngdé Guangde 廣川惠王曾孫倫為廣德王
438 1 元始 yuánshǐ the absolute beginning 元始元年春正月
439 1 廣宗 guǎngzōng Guangzong 立代孝王玄孫之子如意為廣宗王
440 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 群臣奏言大司馬莽功德比周公
441 1 國政 guó zhèng national politics 且統國政
442 1 如意 rúyì satisfactory 立代孝王玄孫之子如意為廣宗王
443 1 to record 吏不能紀
444 1 to rent 常別計其租入
445 1 追諡 zhuīshì posthumously named 追諡孔子曰褒成宣尼公
446 1 yān where / how 致教訓焉
447 1 zhòng many / numerous 不合眾心
448 1 非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā 婦女非身犯法
449 1 公孫 Gōngsūn Gongsun 封周公後公孫相如為褒魯侯
450 1 國大 guódà National Assembly of the Republic of China 郡國大旱
451 1 chuáng bed 衣在外床上
452 1 奉事 fèngshì to attend on 奉事周密勤勞
453 1 gòng together 絳侯周勃玄孫共
454 1 外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary 外史
455 1 bān class / a group / a grade 班教化
456 1 zhù to help / to assist 宗室子九百餘人徵助祭
457 1 to narrate / to recount 舜惇敘之
458 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 元始元年春正月
459 1 王莽 Wáng Mǎng Wang Mang 新都侯王莽為大司馬
460 1 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 十有餘萬人
461 1 běn measure word for books 本草及以五經
462 1 guì Guangxi 哀帝皇后傅氏退居桂宮
463 1 醫藥 yīyào medicine 為置醫藥
464 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致教訓焉
465 1 奴婢 núbì slave servant 奴婢
466 1 臨朝 líncháo to hold a court audience / to govern from the imperial throne 太皇太后臨朝
467 1 nài to endure / to bear 耐以上先請
468 1 horse 親迎立軺併馬
469 1 dào to mourn / to lament 及眊悼之人刑罰所不加
470 1 a flaw / a defect 不以小疵妨大材
471 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子篤於親
472 1 jīng essence 令士厲精鄉進
473 1 得以 déyǐ to be able to 皆得以為嗣
474 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 諭說江湖賊成重等二百餘人皆自出
475 1 囚徒 qiútú a prisoner 出囚徒
476 1 hurried / worried 寑令以急變聞
477 1 dōu all 新都侯王莽為大司馬
478 1 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 詔有司為皇帝納采安漢公莽女
479 1 bié do not / must not 常別計其租入
480 1 god of cereals 立官稷及學官
481 1 shěng province 太皇太后省所食湯沐邑十縣
482 1 三千 sān qiān three thousand 四尸以上三千
483 1 guǒ a result / a consequence 果丞各一人
484 1 fàng to put / to place 放鄭聲
485 1 zhú to chase / to expel 大司徒掾督逐
486 1 教授 jiàoshòu professor 爾雅教授者
487 1 shāng commerce / trade 賜故曲周侯酈商等後玄孫酈明友等百一十三人爵關內侯
488 1 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 九月辛酉
489 1 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 令漢與文王靈臺
490 1 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 諸侯王二十八人
491 1 huì night / last day of the lunar month 九月戊申晦
492 1 shore / land / continent 封故大司馬博陸侯霍光從父昆弟曾孫陽
493 1 final particle 人倫定矣
494 1 四十四 sìshísì 44 使謁者大司馬掾四十四人持節行邊兵
495 1 不合 bùhé to not conform to / to be unsuited to / to be out of keeping with 不合眾心
496 1 在外 zài wài outer 衣在外床上
497 1 shàn to support / to provide aid 以贍貧民
498 1 shén what 甚謬於赦小過舉賢材之義
499 1 easy / simple 江都易王孫盱台侯宮為廣川王
500 1 jiàn to recommend / to elect 詔使三公以薦宗廟

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
成都 Chéngdū Chengdu
城中 chéngzhōng Chengzhong
驰道 馳道 Chídào Chidao / National Roads
大司农 大司農 dàsīnóng Office of Agricultural Supervision
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东门 東門 Dōng mén East Gate
东平 東平 Dōngpíng Dongping
尔雅 爾雅 Ěryǎ Erya / Er Ya / Ready Guide
二月 èryuè February / the Second Month
奉节 奉節 fèngjié Fengjie
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
广德 廣德 guǎngdé Guangde
广宗 廣宗 guǎngzōng Guangzong
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
合浦 Hépǔ Hepu
黄支 黃支 Huángzhī Kingdom of Huangzhi
惠王 Huì Wáng
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
江都 Jiāngdū Jiangdu
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
九卿 Jiǔ Qīng Nine Ministers
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
孔子 Kǒngzi Confucius
Li
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
刘歆 劉歆 Liú Xīn Liu Xin
六月 liùyuè June / the Sixth Month
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
luò
 1. Luo
 2. Luo River
明光 míngguāng Mingguang
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
沛郡 pèijùn Pei prefecture
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
七月 qīyuè July / the Seventh Month
曲周 qǔZhōu Quzhou
汝南 rǔnán Runan
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
少府 Shǎofǔ Minor Treasurer
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
Shùn Emperor Shun
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太仆 太僕 tàipú Grand Servant
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary
王莽 Wáng Mǎng Wang Mang
未央宫 未央宮 wèiyāng gōng Weiyang Palace
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
舞阳 舞陽 wǔyáng Wuyang
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
 1. Fu Xi
 2. Xi
西海 Xī hǎi Yellow Sea
孝经 孝经 Xiào Jīng
 1. Xiao Jing / Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety / Xiaojing
孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou
孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei
yáo Yao
越裳 Yuècháng Yuechang people
云阳 雲陽 yúnyáng Yunyang
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周勃 Zhōubó Zhou Bo
宗伯 zōng bó Minister of Rites

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English