Glossary and Vocabulary for Records of the Three Kingdoms 《三國志》, 卷三十九 蜀書九 董劉馬陳董呂傳 Volume 39: Book of Shu 9 - Biographies of Dong, Liu, Ma, Chen, Dong, and Lü

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 54 yuē to speak / to say 教與群下曰
2 40 to greatly desire / to anxiously hope 其先本巴郡江州人
3 35 liàng bright / brilliant / radiant / light 亮後為丞相
4 32 yǔn to grant / to allow / to consent 侍中董允書曰
5 28 rén person / people / a human being 南郡枝江人也
6 22 先主 xiānzhǔ former sovereign 先主定蜀
7 20 lìng to make / to cause to be / to lead 成都令
8 18 desire 欲殺之
9 17 zhōng middle 違覆而得中
10 17 child / son 然與此四子終始好合
11 17 liáng good / virtuous / respectable 白眉最良
12 16 shǔ Sichuan 蜀土富實
13 16 nián year 璋聽留二年
14 15 太守 tài shǒu a governor of a province 還遷益州太守
15 15 bèi to prepare / get ready 備如相圖
16 15 shí time / a period of time 時孫堅舉兵討董卓
17 15 to rise / to begin 馬謖
18 14 to enter 巴入交阯
19 14 dǒng Dong 董和
20 14 shì matter / thing / item 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
21 14 liú Liu 益州牧劉璋以為牛鞞
22 13 諸葛亮 Zhū Gěliàng Zhu Geliang 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
23 12 將軍 jiāngjūn a general 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
24 12 to regulate / to govern / to control / to mow 呂乂卒
25 12 jùn a commandery / a prefecture 南郡枝江人也
26 12 excellent / precious / rare / fine 費禕
27 12 jūn army / military 徵和為掌軍中郎將
28 12 chuán to transmit 零陵先賢傳曰
29 12 使 shǐ to make / to cause 使招納長沙
30 12 yán to speak / to say / said 每言則盡
31 11 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 益州牧劉璋以為牛鞞
32 11 零陵 línglíng Lingling 零陵烝陽人也
33 11 to die 亮卒
34 11 to reach 及舉茂才
35 11 shā to kill / to murder / to slaughter 殺之
36 11 qiān to move / to shift 和率宗族西遷
37 11 hào bright / luminous 愛宦人黃皓
38 11 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 歷長水校尉尚書
39 10 guó a country / a state / a kingdom 有忠於國
40 10 zhī to respect 陳祗
41 10 zhèn to shake / to shock 陳震
42 10 shì a gentleman / a knight 南陽士民由此怨祥
43 10 wèi to call 數遣祥故所親信人密詐謂巴曰
44 10 chēng to call / to address 巴閉門稱疾
45 9 chén Chen 魏尚書僕射陳群與丞相諸葛亮書
46 9 shǔ to count 吏民老弱相攜乞留和者數千人
47 9 先賢 xiānxián a worthy predecessor / a former sage 零陵先賢傳曰
48 9 Wu 輔吳將軍張昭嘗對孫權論巴褊
49 9 hòu after / later 亮後為丞相
50 9 letter / symbol / character 董和字幼宰
51 9 míng bright / brilliant 亦足以明其不疑於直言也
52 9 shì to attend on 以良為侍中
53 8 biǎo clock / a wrist watch 劉表亦素不善祥
54 8 益州 Yìzhōu Yizhou 益州牧劉璋以為牛鞞
55 8 zhāng jade plaything / jade ornament 益州牧劉璋以為牛鞞
56 8 a shepherd 益州牧劉璋以為牛鞞
57 8 jiāo to deliver / to turn over / to pay 共為歡交
58 8 can / may / permissible 獻可替否
59 8 increase / benefit 集眾思廣忠益也
60 8 father 父祥
61 8 shū book 賜書乃欲令賢甥摧鸞鳳之艷
62 8 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 荊州牧劉表連闢
63 8 to open 荊州牧劉表連闢
64 8 jīn today / modern / present / current / this / now 主公今方收合文武
65 8 jiàn to see 勤見啟誨
66 8 zhòng many / numerous 集眾思廣忠益也
67 7 天下 tiānxià China 孤欲定天下
68 7 nán difficult / arduous / hard 難相違覆
69 7 hóu marquis / lord 侯服玉食
70 7 bīng soldier / troops 時孫堅舉兵討董卓
71 7 後主 hòuzhǔ latter sovereign 後主襲位
72 7 method / way 然縣界豪強憚和嚴法
73 7 rèn to bear / to undertake 非孤者難獨任也
74 7 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可也
75 7 fèi fee / expenses 費禕
76 7 xiáng good luck / blessing 父祥
77 7 proper / suitable / appropriate 此其宜也
78 7 shàng top / a high position 攻心為上
79 7 chén minister / statesman / official 臣松之案
80 7 guān an office 令吏為官巿
81 7 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 亮後為丞相
82 7 ěr ear 當與人議之耳
83 6 shēn deep 先主深以為恨
84 6 yán to prolong / to delay / to postpone 四方延頸
85 6 mìng life 將託命於滄海
86 6 nèi inside / interior 內幹機衡
87 6 襄陽 Xiāngyáng Xiangyang 襄陽宜城人也
88 6 yuǎn far / distant 若遠小嫌
89 6 xīn heart 承天之心
90 6 yáng sun 義陽人
91 6 wén to hear 屢聞得失
92 6 earth / soil / dirt 蜀土富實
93 6 děng et cetera / and so on 吳壹等
94 6 qiǎn to send / to dispatch 數遣祥故所親信人密詐謂巴曰
95 6 zhǔ owner 郡署戶曹史主記主簿
96 6 fāng square / quadrilateral / one side 主公今方收合文武
97 6 hǎo good 然與此四子終始好合
98 6 nán south 南郡枝江人也
99 6 漢中 hànzhōng Hongzhong 督漢中
100 6 solitary 孤以六軍繼之也
101 6 lǐng neck 假節領兗州刺史
102 6 dào way / road / path 道還京師
103 6 gōng public/ common / state-owned 公曰
104 6 huī great / expansive 而郎中襄陽董恢詣允脩敬
105 5 to arise / to get up 陳震字孝起
106 5 zhèng upright / straight 璋遣法正迎劉備
107 5 都尉 dūwèi rank / military rank 說璋轉和為巴東屬國都尉
108 5 lín to face / to overlook 時諸葛亮在臨烝
109 5 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 若復廢法
110 5 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 與蠻夷從事
111 5 a man / a male adult 夫參署者
112 5 to ferry 名濟
113 5 曹公 cáo gōng Duke Cao / Cao Cao 曹公徵荊州
114 5 shǎo few 則亮可少過矣
115 5 wèi Wei Dynasty 魏尚書僕射陳群與丞相諸葛亮書
116 5 zài in / at 時諸葛亮在臨烝
117 5 jiā to add 丞相諸葛亮深加器異
118 5 yòng to use / to apply 夫變用雅慮
119 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 內無楊硃守靜之術
120 5 yóu to swim 昔遊荊北
121 5 zhōng end / finish / conclusion 而有克終之美
122 5 one 是時中夏人情未一
123 5 to remember / to memorize / to bear in mind 郡署戶曹史主記主簿
124 5 zǎi to slaughter 董和字幼宰
125 5 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君試自為文
126 5 plain / white 劉表亦素不善祥
127 5 thing / matter 順物之性
128 5 dìng to decide 先主定蜀
129 5 yòu immature / young 董和字幼宰
130 5 to lift / to hold up / to raise 時孫堅舉兵討董卓
131 5 tiān day 猶天之南箕
132 5 to pull up / to pull out / to select / to promote 及拔成都
133 5 jìn to the greatest extent / utmost 然人心苦不能盡
134 5 成都 Chéngdū Chengdu 成都令
135 5 南陽 Nányáng Nanyang 南陽士民由此怨祥
136 5 shōu to receive / to accept 主公今方收合文武
137 5 主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China 為亮主簿
138 5 néng can / able 苟能慕元直之十一
139 5 fáng to protect / to defend / to guard 防遏逾僭
140 5 business / industry 配業光國
141 5 suí to follow 可相隨逃之
142 5 běi north 昔遊荊北
143 5 zhōng loyalty / devotion 集眾思廣忠益也
144 5 qīng clear / pure / clean 其清約如前
145 5 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 封成陽亭侯
146 5 cháng to taste 張飛嘗就巴宿
147 5 sān three 會先主略有三郡
148 5 cáo Cao 郡署戶曹史主記主簿
149 5 shì a generation 若令子初隨世沈浮
150 4 to go to / to arrive / to reach 而巴北詣曹公
151 4 to inherit 孤以六軍繼之也
152 4 tǒng to unify 統諸軍
153 4 shí real / true 蜀土富實
154 4 huáng yellow 謖雖死無恨於黃壤也
155 4 an official institution / a state bureau 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
156 4 a musical note 呂乂卒
157 4 quán authority / power 權曰
158 4 xiōng elder brother 尊兄應期贊世
159 4 tīng to listen 璋聽留二年
160 4 足下 gé xià you 足下欲何之
161 4 huì can / be able to 會先主略有三郡
162 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 至於十反
163 4 黃門 Huángmén Huangmen 遷黃門侍郎
164 4 交阯 jiāozhǐ Jiaozhi 遂遠適交阯
165 4 sōng to loosen / to relax 臣松之案
166 4 馬良 mǎliáng Ma Liang 馬良
167 4 zhī to know 彼知官勢內虛
168 4 zhì to create / to make / to manufacture 為之軌制
169 4 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 吏民老弱相攜乞留和者數千人
170 4 jiàn to remonstrate / to admonish 數有諫止
171 4 yuàn a general designation of officials 曹公闢為掾
172 4 xiào to be filial 陳震字孝起
173 4 qún a crowd / a flock / a group 教與群下曰
174 4 a device / a tool / a utensil / an implement 才器過人
175 4 jiǎng Jiang 蔣琬後詣漢中
176 4 shǔ to belong to / be subordinate to 青屬吳
177 4 xìng gender 雖姿性鄙暗
178 4 past / former times 昔初交州平
179 4 guǎng wide / large / vast 集眾思廣忠益也
180 4 qián front 其清約如前
181 4 wǎn the virtue of a gentleman 蔣琬後詣漢中
182 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 然人心苦不能盡
183 4 shǔ to sign 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
184 4 chǔ state of Chu 楚群士從之如雲
185 4 gān dry 內幹機衡
186 4 Germany 莫不歸德
187 4 孫權 Sūn Quán Sun Quan 輔吳將軍張昭嘗對孫權論巴褊
188 4 èr two 璋聽留二年
189 4 wéi to disobey / to violate / to defy 違覆而得中
190 4 diǎn canon / classic / scripture 為中典軍
191 4 jié festival / a special day 假節領兗州刺史
192 4 lùn to comment / to discuss 輔吳將軍張昭嘗對孫權論巴褊
193 4 to take / to receive / to accept 不能悉納
194 4 jīng thorns / brambles 昔遊荊北
195 4 西 The West 和率宗族西遷
196 4 zhí straight 惟徐元直處茲不惑
197 4 wèn to ask 記問之學
198 4 meaning / sense 義陽人
199 4 different / other 丞相諸葛亮深加器異
200 4 yuán source / origin 江原長
201 4 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 足下何言邪
202 4 sūn Sun 幸為良介於孫將軍
203 4 day of the month / a certain day 死之日家無儋石之財
204 4 liù six 孤以六軍繼之也
205 4 jiā house / home / residence 貨殖之家
206 3 蜀郡 shǔjùn Shu prefecture 為蜀郡北部都尉
207 3 to doubt / to disbelieve 亦足以明其不疑於直言也
208 3 wēi small / tiny 恢年少官微
209 3 horse 馬氏五常
210 3 huò to reap / to harvest 猶棄弊蹻而獲珠玉
211 3 不復 bùfù to not go back 不復顧荊州矣
212 3 lǎo old / aged / elderly / aging 吏民老弱相攜乞留和者數千人
213 3 wén writing / text 凡諸文誥策命
214 3 a period of time / phase / stage 尊兄應期贊世
215 3 shì clan / a branch of a lineage 馬氏五常
216 3 yáng Yang 內無楊硃守靜之術
217 3 xiàn to offer / to present 獻可替否
218 3 method / plan / policy / scheme 運籌策於帷幄之中
219 3 如此 rúcǐ in this way / so 其追思和如此
220 3 建興 Jiànxīng Jianxing reign 建興三年
221 3 zūn to honor / to respect 尊兄應期贊世
222 3 蠻夷 Mányí Man people 與蠻夷從事
223 3 jiè to warn / to admonish 且先主誡謖之不可大用
224 3 words / speech / expression / phrase / dialog 階辭不如巴
225 3 jiè border / boundary 震入吳界
226 3 xìn to believe / to trust 南土愛而信之
227 3 chuí to hang / to suspend / to droop 審貴垂明
228 3 idea 宜少降意也
229 3 jiǔ nine 謖年三十九
230 3 jiǎn simple / terse / succinct 於以簡才
231 3 elegant / graceful / refined 夫變用雅慮
232 3 suì to comply with / to follow along 遂遠適交阯
233 3 yuē approximately 其清約如前
234 3 侍郎 shìláng an assistant minister 遷黃門侍郎
235 3 gào to tell / to say / said / told 來相啟告
236 3 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 徵和為掌軍中郎將
237 3 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 為大將軍費禕副貳
238 3 to consult / to confer 以南陽太守張諮不給軍糧
239 3 gōng to attack / to assault 舉兵攻之
240 3 宿 to lodge / to stay overnight 張飛嘗就巴宿
241 3 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 退無私交
242 3 dialect / language / speech 巴不與語
243 3 měi beautiful 而有克終之美
244 3 to calculate / to compute / to count 好論軍計
245 3 to stop / to prevent 杜恕
246 3 sǔn to injure 曠闕損矣
247 3 to kill / to massacre 天下未定而戮智計之士
248 3 zhōu a state / a province 主簿請自送至州
249 3 ài to love 南土愛而信之
250 3 to die 死之日家無儋石之財
251 3 mào thick / lush / dense 及舉茂才
252 3 bài to defeat / to vanquish 曹公敗於烏林
253 3 知名 zhīmíng famous / noted / well-known 少知名
254 3 fàn to commit crime / to violate 畏而不犯
255 3 shě to give 允以選為捨人
256 3 jìng to pacify 許靖兄之外孫也
257 3 mín the people / citizen / subjects 吏民老弱相攜乞留和者數千人
258 3 to think over / to consider 夫變用雅慮
259 3 a government official / a magistrate 吏民老弱相攜乞留和者數千人
260 3 流涕 liú tì to shed tears 亮為之流涕
261 3 shān a mountain / a hill / a peak 亮出軍向祁山
262 3 qǐng to ask / to inquire 主簿請自送至州
263 3 to go through / to experience / to take place 歷長水校尉尚書
264 3 zhòng heavy 故殺之以重敗
265 3 wáng Wang 先主為漢中王
266 3 to be fond of / to like 甚喜
267 3 guī to go back / to return 莫不歸德
268 3 wèi position / location / place 後主襲位
269 3 kuāng to correct / to restore / to revise 甚盡匡救之理
270 3 zuǒ left 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
271 3 xià summer 混一區夏
272 3 píng flat / level / smooth 昔初交州平
273 3 xiān first 其先本巴郡江州人
274 3 sòng to deliver / to carry / to give 主簿請自送至州
275 3 shǐ beginning / start 祥始以孫堅作長沙時為江夏太守
276 3 seven 又董幼宰參署七年
277 3 to cover 難相違覆
278 3 big / great / huge / large / major 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
279 3 to give / to bestow favors 賜書乃欲令賢甥摧鸞鳳之艷
280 3 張飛 zhāng fēi Zhang Fei 張飛嘗就巴宿
281 3 to open 來相啟告
282 3 móu to plan / to scheme 非餘身謀所能勸動
283 3 dào to arrive 到值思義之民
284 3 xìng family name / surname 姓胡
285 3 to go 天人去就
286 3 zàn to praise 尊兄應期贊世
287 3 zhàn war / fighting / battle 與戰
288 3 cān to take part in / to participate 夫參署者
289 3 tíng pavilion 封成陽亭侯
290 3 zuò to do 祥始以孫堅作長沙時為江夏太守
291 3 yún cloud 零陵先賢傳云
292 3 yōu distant / far 侍中郭攸之
293 3 校尉 xiàowèi a military officer 歷長水校尉尚書
294 3 尊號 zūnhào an honorific title / a form of address reserved for a queen, ancestor, emperor etc 先主稱尊號
295 3 shì to look at / to see 明公視謖猶子
296 3 guò to cross / to go over / to pass 則亮可少過矣
297 3 younger brother 濟弟博
298 3 clothes / dress / garment 侯服玉食
299 3 guī rules / regulations / customs / law 今可更惠良規
300 3 devoid of content / void / false / empty / vain 虛而不用
301 3 shì to match 遂遠適交阯
302 3 fèng to offer / to present 奉聘敘好
303 3 chéng to bear / to carry / to hold 承天之心
304 3 巴西 Bāxī Brazil 晉巴西太守
305 3 shòu to suffer / to be subjected to 蠻夷渠帥皆受印號
306 2 zhēng to march / to travel on a long journey 亮征南中
307 2 extra / surplus 二十馀年
308 2 gōng merit 故廢法而收功
309 2 bǐng to grasp / to hold 先主拜良子秉為騎都尉
310 2 wèi to fear / to dread 畏而不犯
311 2 shì to show / to reveal 巴以為如此示天下不廣
312 2 to join / to combine 然與此四子終始好合
313 2 shèng to beat / to win / to conquer 孫武所以能製勝於天下者
314 2 四海 sìhǎi the four seas 當交四海英雄
315 2 fán ordinary / common 凡諸文誥策命
316 2 討賊 tǎo zéi suppress the bandits 何用討賊邪
317 2 jìng still / calm 內無楊硃守靜之術
318 2 rǎng soil / earth 邁德天壤
319 2 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟五人
320 2 He 與魏將張郃戰於街亭
321 2 prosperous / splendid 延熙六年
322 2 歷年 lìnián over the years 雖共謀之歷年
323 2 deputy / assistant / vice- 以宣信中郎副費禕使吳
324 2 biàn to change / to alter 所在皆移風變善
325 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 權敬待之
326 2 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 已可知矣
327 2 jué ancient bronze wine holder 宜賜爵土以褒勳勞
328 2 chù a place / location / a spot / a point 惟徐元直處茲不惑
329 2 zhēng to march / to travel on a long journey 徵和為掌軍中郎將
330 2 不成 bùchéng unsuccessful 事不成
331 2 speed 其叛亦速
332 2 南方 Nánfāng the South 赦孟獲以服南方
333 2 to record 不足紀名
334 2 deep / true / sincere / genuine 老而益篤
335 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 故見褒述
336 2 to help / to assist 輔吳將軍張昭嘗對孫權論巴褊
337 2 軍糧 jūnliáng army provisions 以南陽太守張諮不給軍糧
338 2 府庫 fǔkù government treasury 府庫百物
339 2 shì power / authority 彼知官勢內虛
340 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 說璋轉和為巴東屬國都尉
341 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 不足紀名
342 2 good luck / good fortune 後校尉王連請乂及南陽杜祺
343 2 上疏 shàngshū (of a court official) to present a memorial to the emperor 上疏曰
344 2 àn case / incident 臣松之案
345 2 鱗甲 línjiǎ scale / plate of armor 為吾說正方腹中有鱗甲
346 2 gōng a palace 欲任以宮省之事
347 2 jiù to save / to rescue 甚盡匡救之理
348 2 ruò weak 吏民老弱相攜乞留和者數千人
349 2 jìng to respect /to honor 權敬待之
350 2 to move / to shift / to remove 所在皆移風變善
351 2 dàn to dread / to shrink from / to fear 然縣界豪強憚和嚴法
352 2 孝廉 xiàolián a successful second degree candidate 璋父焉昔為巴父祥所舉孝廉
353 2 to supervise 督漢中
354 2 affairs / business / matter / activity 務推誠心
355 2 Shandong 若使備討張魯
356 2 guāng light 配業光國
357 2 gào announcement / proclamation 凡諸文誥策命
358 2 tíng to stop / to halt 見允停出
359 2 gài a lid / top / cover 臣松之以為良蓋與亮結為兄弟
360 2 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 防遏逾僭
361 2 qīn relatives 或相與有親
362 2 wǎng to go (in a direction) 巴往零陵
363 2 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋譏之
364 2 yàn a feast / a banquet 中典軍胡濟等共期遊宴
365 2 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 欲與同好遊談也
366 2 easy / simple 易耳
367 2 江夏 jiāngxià Jiangxia 江夏太守
368 2 xīng to flourish / to be popular 原深惟殛鯀興禹之義
369 2 bài to bow / to pay respect to 先主拜良子秉為騎都尉
370 2 追思 zhuīsī memorial / recollection (of the deceased) 其追思和如此
371 2 què a watchtower 曠闕損矣
372 2 cosmos / universe 遊燕雀之宇
373 2 稱為 chēngwèi to be called / to call by a name / to name 何足稱為高士乎
374 2 capacity / degree / a standard / a measure 後從事於偉度
375 2 交州 Jiāozhōu Jiaozhou 昔初交州平
376 2 百姓 bǎixìng common people 使百姓喜勇
377 2 fēng wind 所在皆移風變善
378 2 dài to represent / to substitute / to replace 陳祗代允為侍中
379 2 wèi to guard / to protect / to defend 衛之聲
380 2 yuàn to blame / to complain 南陽士民由此怨祥
381 2 shù method / tactics 內無楊硃守靜之術
382 2 xián hatred 若遠小嫌
383 2 xiǎn dangerous 南中恃其險遠
384 2 少孤 shǎo gū became orphans when they were young 少孤
385 2 disease / sickness / ailment 巴閉門稱疾
386 2 apparatus 楊儀
387 2 監軍 jiànjūn a military overseer 遷中監軍前將軍
388 2 to ride an animal or bicycle 至右驃騎將軍
389 2 wèi Eighth earthly branch 是時中夏人情未一
390 2 kuàng extensive / wide / broad 曠闕損矣
391 2 xié to harmonize 協穆二家
392 2 rich / wealthy 蜀土富實
393 2 參軍 cānjūn to join the army 以謖為參軍
394 2 xiǎo small / tiny / insignificant 若遠小嫌
395 2 yán salt 置鹽府校尉
396 2 劉備 Liú Bèi Liu Bei 劉備據荊州
397 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多技藝
398 2 jiàng to descend / to fall / to drop 宜少降意也
399 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 然縣界豪強憚和嚴法
400 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說璋轉和為巴東屬國都尉
401 2 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審貴垂明
402 2 ài Ai 及鄧艾至蜀
403 2 shī teacher 時涉師門
404 2 zhuī to pursue / to chase 亮追謂曰
405 2 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 賀權踐阼
406 2 a whetstone 矜厲有威容
407 2 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 以慰將命
408 2 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 不當拒張飛太甚
409 2 chōng to fill / to be full / to supply 得充下使
410 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於十反
411 2 忿 fèn get angry 飛遂忿恚
412 2 season / period 馬良字季常
413 2 大用 dàyòng a great use 不可大用
414 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 亦載此語
415 2 jiǎn frugal / economical 和躬率以儉
416 2 zuò a blessing / the throne 此天祚也
417 2 xiāng village / township 鄉黨以為不可近
418 2 wéi to preserve / to maintain 大將軍姜維雖班在祗上
419 2 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 慰喻檢制
420 2 xìng fortunate / lucky 幸為良介於孫將軍
421 2 dōng east 東之與西
422 2 招納 zhāonà to canvas / to solicit 使招納長沙
423 2 jìn to enter 亮進無所據
424 2 diagram / picture / drawing / chart 備如相圖
425 2 qiáng strong / powerful 今公方傾國北伐以事強賊
426 2 píng to appraise / to evaluate
427 2 長沙 Chángshā Changsha 使招納長沙
428 2 lái to come 來相啟告
429 2 qīng light / not heavy 勢不得輕
430 2 to think / consider / to ponder 集眾思廣忠益也
431 2 tiger 是放虎於山林也
432 2 to take / to get / to fetch 赴諸藏競取寶物
433 2 zhǐ to point 咸如意指
434 2 to fly 此二書俱出習氏而不同若此
435 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 具以報表
436 2 to move one's abode / to shift / to migrate 徙洗馬
437 2 shēn human body / torso 非餘身謀所能勸動
438 2 huá Chinese 鮮于造次之華
439 2 tài great / exalted / superior 臣松之以為陳群子泰
440 2 yīn sound / noise 音髀
441 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 良眉中有白毛
442 2 chén Fifth Earthly Branch 子辰
443 2 xiū to rest 董允字休昭
444 2 róng to hold / to contain / to allow / to permit 容悅玄德
445 2 shì funerary name / posthumous name or title 則亡加美諡
446 2 Xu 惟徐元直處茲不惑
447 2 孫堅 sūnjiān Sun Jian 時孫堅舉兵討董卓
448 2 tǎo to seek 時孫堅舉兵討董卓
449 2 wài outside 外牧殊域
450 2 ci 惟徐元直處茲不惑
451 2 hào number 蠻夷渠帥皆受印號
452 2 to fear / be afraid of / to dread 懼見猜嫌
453 2 five 兄弟五人
454 2 zhēng to present to somebody / to rise / to advance / to progress 零陵烝陽人也
455 2 four 然與此四子終始好合
456 2 yuè pleased 容悅玄德
457 2 xióng manly 劉公雄才蓋世
458 2 méi eyebrows 白眉最良
459 2 to break / to ruin / to destroy 雖今日破之
460 2 xué to study / to learn 欲遣週不疑就巴學
461 2 beard / mustache 姓胡
462 2 zhāo illustrious 輔吳將軍張昭嘗對孫權論巴褊
463 2 年三十 nián sānshí last day of the lunar year / Chinese New Year's Eve 良死時年三十六
464 2 shí ten 至於十反
465 2 之後 zhīhòu after / following / later 夫晉人規林父之後濟
466 2 responsibility / duty 先主不責
467 2 to look after / to attend to 不復顧荊州矣
468 2 kòu bandit / thieve 蕩寇將軍
469 2 luàn chaotic / disorderly 而子初專亂之
470 2 liú to flow / to spread / to circulate 顧劭之流
471 2 jìn shanxi 夫晉人規林父之後濟
472 2 xūn a meritorious deed 豕韋之勳
473 2 to know / to learn about / to comprehend 不能悉納
474 2 to leave behind 若殄盡遺類以除後患
475 2 lòu to leak / to drip 必能裨補闕漏
476 2 kuì confused / troubled 諸君憒憒
477 2 lèi kind / type / class / category 若殄盡遺類以除後患
478 2 所謂 suǒwèi so-called 非所謂也
479 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 階辭不如巴
480 2 méng oath / pledge / union 申盟初好
481 2 之中 zhīzhōng inside 運籌策於帷幄之中
482 2 martial / military 張飛雖實武人
483 2 zéi thief 今公方傾國北伐以事強賊
484 2 huì to instruct / to teach 勤見啟誨
485 2 bāo to praise / to commend / to honor / to cite 故見褒述
486 2 pìn to engage / to hire 寡君遣掾馬良通聘繼好
487 2 同心 tóngxīn of one mind / with common wishes 祥與同心
488 2 guān cap / crown / headgear 冠蓋相望
489 2 大事 dàshì a major event 每大事輒以諮訪
490 2 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 假節領兗州刺史
491 2 chéng a city / a town 聞雒城已拔
492 2 xuǎn to choose / to pick / to select 允以選為捨人
493 2 fēng to seal / to close off 封成陽亭侯
494 2 zhí office / post 祗統職一紀
495 2 mén door / gate / doorway / gateway 時涉師門
496 2 lín a wood / a forest / a grove 曹公敗於烏林
497 2 alone / independent / single / sole 非孤者難獨任也
498 2 zhí price/ value 到值思義之民
499 2 zhé sides of chariot for weapons 巴輒不應
500 2 不敢 bùgǎn to not dare 南方不敢復反

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 120 zhī him / her / them / that 貨殖之家
2 70 wèi for / to 為之軌制
3 54 yuē to speak / to say 教與群下曰
4 42 so as to / in order to 和躬率以儉
5 41 also / too 南郡枝江人也
6 40 to greatly desire / to anxiously hope 其先本巴郡江州人
7 35 liàng bright / brilliant / radiant / light 亮後為丞相
8 33 not / no 畏而不犯
9 32 yǔn to grant / to allow / to consent 侍中董允書曰
10 30 in / at 前參事於幼宰
11 29 and 與蠻夷從事
12 28 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 畏而不犯
13 28 rén person / people / a human being 南郡枝江人也
14 27 his / hers / its / theirs 其先本巴郡江州人
15 22 先主 xiānzhǔ former sovereign 先主定蜀
16 20 lìng to make / to cause to be / to lead 成都令
17 20 yǒu is / are / to exist 事有不至
18 18 desire 欲殺之
19 17 ruò to seem / to be like / as 若遠小嫌
20 17 zhōng middle 違覆而得中
21 17 child / son 然與此四子終始好合
22 17 liáng good / virtuous / respectable 白眉最良
23 16 shǔ Sichuan 蜀土富實
24 16 nián year 璋聽留二年
25 16 this / these 然與此四子終始好合
26 15 太守 tài shǒu a governor of a province 還遷益州太守
27 15 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 吏民老弱相攜乞留和者數千人
28 15 no 死之日家無儋石之財
29 15 bèi to prepare / get ready 備如相圖
30 15 shí time / a period of time 時孫堅舉兵討董卓
31 15 to rise / to begin 馬謖
32 14 to enter 巴入交阯
33 14 dǒng Dong 董和
34 14 otherwise / but / however 則亮可少過矣
35 14 shì matter / thing / item 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
36 14 liú Liu 益州牧劉璋以為牛鞞
37 14 and 董和
38 14 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故見褒述
39 13 諸葛亮 Zhū Gěliàng Zhu Geliang 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
40 12 將軍 jiāngjūn a general 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
41 12 to regulate / to govern / to control / to mow 呂乂卒
42 12 jùn a commandery / a prefecture 南郡枝江人也
43 12 excellent / precious / rare / fine 費禕
44 12 jūn army / military 徵和為掌軍中郎將
45 12 naturally / of course / certainly 自和居官食祿
46 12 final particle 曠闕損矣
47 12 chuán to transmit 零陵先賢傳曰
48 12 zhì to / until 事有不至
49 12 使 shǐ to make / to cause 使招納長沙
50 12 yán to speak / to say / said 每言則盡
51 11 also / too 亦足以明其不疑於直言也
52 11 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 益州牧劉璋以為牛鞞
53 11 零陵 línglíng Lingling 零陵烝陽人也
54 11 to die 亮卒
55 11 to reach 及舉茂才
56 11 shā to kill / to murder / to slaughter 殺之
57 11 jiē all / each and every / in all cases 所在皆移風變善
58 11 qiān to move / to shift 和率宗族西遷
59 11 hào bright / luminous 愛宦人黃皓
60 11 fēi not / non- / un- 非餘身謀所能勸動
61 11 cái just now 及舉茂才
62 11 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 歷長水校尉尚書
63 10 guó a country / a state / a kingdom 有忠於國
64 10 zhī to respect 陳祗
65 10 chū at first / at the beginning / initially 昔初交州平
66 10 zhèn to shake / to shock 陳震
67 10 shì a gentleman / a knight 南陽士民由此怨祥
68 10 wèi to call 數遣祥故所親信人密詐謂巴曰
69 10 chēng to call / to address 巴閉門稱疾
70 9 jiāng will / shall (future tense) 將何以啟明之哉
71 9 suī although / even though 雖姿性鄙暗
72 9 chén Chen 魏尚書僕射陳群與丞相諸葛亮書
73 9 shǔ to count 吏民老弱相攜乞留和者數千人
74 9 先賢 xiānxián a worthy predecessor / a former sage 零陵先賢傳曰
75 9 xià next 教與群下曰
76 9 Wu 輔吳將軍張昭嘗對孫權論巴褊
77 9 hòu after / later 亮後為丞相
78 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 數遣祥故所親信人密詐謂巴曰
79 9 letter / symbol / character 董和字幼宰
80 9 hái also / in addition / more 還遷益州太守
81 9 míng bright / brilliant 亦足以明其不疑於直言也
82 9 shì to attend on 以良為侍中
83 8 biǎo clock / a wrist watch 劉表亦素不善祥
84 8 益州 Yìzhōu Yizhou 益州牧劉璋以為牛鞞
85 8 zhāng jade plaything / jade ornament 益州牧劉璋以為牛鞞
86 8 a shepherd 益州牧劉璋以為牛鞞
87 8 jiāo to deliver / to turn over / to pay 共為歡交
88 8 can / may / permissible 獻可替否
89 8 increase / benefit 集眾思廣忠益也
90 8 chū to go out 出為益州牧
91 8 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 表乃不殺巴
92 8 father 父祥
93 8 zhāng a sheet / a leaf 以南陽太守張諮不給軍糧
94 8 shū book 賜書乃欲令賢甥摧鸞鳳之艷
95 8 yòu again / also 又董幼宰參署七年
96 8 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 荊州牧劉表連闢
97 8 to open 荊州牧劉表連闢
98 8 jīn today / modern / present / current / this / now 主公今方收合文武
99 8 jiàn to see 勤見啟誨
100 8 zhòng many / numerous 集眾思廣忠益也
101 8 zhū all / many / various 赴諸藏競取寶物
102 8 xiāng each other / one another / mutually 吏民老弱相攜乞留和者數千人
103 7 rán correct / right / certainly 然縣界豪強憚和嚴法
104 7 天下 tiānxià China 孤欲定天下
105 7 nán difficult / arduous / hard 難相違覆
106 7 hóu marquis / lord 侯服玉食
107 7 bīng soldier / troops 時孫堅舉兵討董卓
108 7 後主 hòuzhǔ latter sovereign 後主襲位
109 7 method / way 然縣界豪強憚和嚴法
110 7 rèn to bear / to undertake 非孤者難獨任也
111 7 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可也
112 7 fèi fee / expenses 費禕
113 7 xiáng good luck / blessing 父祥
114 7 proper / suitable / appropriate 此其宜也
115 7 shàng top / a high position 攻心為上
116 7 chén minister / statesman / official 臣松之案
117 7 already / afterwards 已可知矣
118 7 guān an office 令吏為官巿
119 7 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 亮後為丞相
120 7 ěr ear 當與人議之耳
121 6 shēn deep 先主深以為恨
122 6 yán to prolong / to delay / to postpone 四方延頸
123 6 mìng life 將託命於滄海
124 6 nèi inside / interior 內幹機衡
125 6 襄陽 Xiāngyáng Xiangyang 襄陽宜城人也
126 6 yān where / how 璋父焉昔為巴父祥所舉孝廉
127 6 yuǎn far / distant 若遠小嫌
128 6 expresses question or doubt 如何與兵子共語乎
129 6 xīn heart 承天之心
130 6 yáng sun 義陽人
131 6 de potential marker 違覆而得中
132 6 wén to hear 屢聞得失
133 6 such as / for example / for instance 其清約如前
134 6 earth / soil / dirt 蜀土富實
135 6 děng et cetera / and so on 吳壹等
136 6 qiǎn to send / to dispatch 數遣祥故所親信人密詐謂巴曰
137 6 zhǔ owner 郡署戶曹史主記主簿
138 6 fāng square / quadrilateral / one side 主公今方收合文武
139 6 hǎo good 然與此四子終始好合
140 6 nán south 南郡枝江人也
141 6 漢中 hànzhōng Hongzhong 督漢中
142 6 solitary 孤以六軍繼之也
143 6 lǐng neck 假節領兗州刺史
144 6 dào way / road / path 道還京師
145 6 gōng public/ common / state-owned 公曰
146 6 huī great / expansive 而郎中襄陽董恢詣允脩敬
147 6 bìng and / furthermore / also 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
148 6 yóu also / as if / still 猶棄弊蹻而獲珠玉
149 6 cháng always / ever / often / frequently / constantly 馬良字季常
150 5 to arise / to get up 陳震字孝起
151 5 zhèng upright / straight 璋遣法正迎劉備
152 5 都尉 dūwèi rank / military rank 說璋轉和為巴東屬國都尉
153 5 míng measure word for people 名濟
154 5 lín to face / to overlook 時諸葛亮在臨烝
155 5 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 若復廢法
156 5 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 與蠻夷從事
157 5 a man / a male adult 夫參署者
158 5 to ferry 名濟
159 5 曹公 cáo gōng Duke Cao / Cao Cao 曹公徵荊州
160 5 shǎo few 則亮可少過矣
161 5 wèi Wei Dynasty 魏尚書僕射陳群與丞相諸葛亮書
162 5 zài in / at 時諸葛亮在臨烝
163 5 jiā to add 丞相諸葛亮深加器異
164 5 yòng to use / to apply 夫變用雅慮
165 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 內無楊硃守靜之術
166 5 yóu to swim 昔遊荊北
167 5 zhōng end / finish / conclusion 而有克終之美
168 5 one 是時中夏人情未一
169 5 to remember / to memorize / to bear in mind 郡署戶曹史主記主簿
170 5 zǎi to slaughter 董和字幼宰
171 5 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君試自為文
172 5 plain / white 劉表亦素不善祥
173 5 thing / matter 順物之性
174 5 what / where / which 足下欲何之
175 5 cóng from 楚群士從之如雲
176 5 dìng to decide 先主定蜀
177 5 yòu immature / young 董和字幼宰
178 5 to lift / to hold up / to raise 時孫堅舉兵討董卓
179 5 tiān day 猶天之南箕
180 5 to pull up / to pull out / to select / to promote 及拔成都
181 5 jiù right away 欲遣週不疑就巴學
182 5 dāng to be / to act as / to serve as 不成當還
183 5 yóu follow / from / it is for...to 南陽士民由此怨祥
184 5 jìn to the greatest extent / utmost 然人心苦不能盡
185 5 成都 Chéngdū Chengdu 成都令
186 5 南陽 Nányáng Nanyang 南陽士民由此怨祥
187 5 shén what 甚喜
188 5 shōu to receive / to accept 主公今方收合文武
189 5 主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China 為亮主簿
190 5 néng can / able 苟能慕元直之十一
191 5 fáng to protect / to defend / to guard 防遏逾僭
192 5 business / industry 配業光國
193 5 suí to follow 可相隨逃之
194 5 běi north 昔遊荊北
195 5 zhōng loyalty / devotion 集眾思廣忠益也
196 5 qīng clear / pure / clean 其清約如前
197 5 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 封成陽亭侯
198 5 certainly / must / will / necessarily 入必為害
199 5 cháng to taste 張飛嘗就巴宿
200 5 sān three 會先主略有三郡
201 5 cáo Cao 郡署戶曹史主記主簿
202 5 shì a generation 若令子初隨世沈浮
203 4 to go to / to arrive / to reach 而巴北詣曹公
204 4 to inherit 孤以六軍繼之也
205 4 tǒng to unify 統諸軍
206 4 shí real / true 蜀土富實
207 4 huáng yellow 謖雖死無恨於黃壤也
208 4 again / more / repeatedly 巴復從交阯至蜀
209 4 an official institution / a state bureau 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
210 4 a musical note 呂乂卒
211 4 quán authority / power 權曰
212 4 xiōng elder brother 尊兄應期贊世
213 4 tīng to listen 璋聽留二年
214 4 足下 gé xià you 足下欲何之
215 4 huì can / be able to 會先主略有三郡
216 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 至於十反
217 4 黃門 Huángmén Huangmen 遷黃門侍郎
218 4 交阯 jiāozhǐ Jiaozhi 遂遠適交阯
219 4 sōng to loosen / to relax 臣松之案
220 4 馬良 mǎliáng Ma Liang 馬良
221 4 zhī to know 彼知官勢內虛
222 4 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 巴不得反使
223 4 zhì to create / to make / to manufacture 為之軌制
224 4 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 吏民老弱相攜乞留和者數千人
225 4 wéi only / solely / alone 惟徐元直處茲不惑
226 4 jiàn to remonstrate / to admonish 數有諫止
227 4 yuàn a general designation of officials 曹公闢為掾
228 4 xiào to be filial 陳震字孝起
229 4 qún a crowd / a flock / a group 教與群下曰
230 4 shì is / are / am / to be 是放虎於山林也
231 4 a device / a tool / a utensil / an implement 才器過人
232 4 jiǎng Jiang 蔣琬後詣漢中
233 4 shǔ to belong to / be subordinate to 青屬吳
234 4 xìng gender 雖姿性鄙暗
235 4 past / former times 昔初交州平
236 4 guǎng wide / large / vast 集眾思廣忠益也
237 4 qián front 其清約如前
238 4 wǎn the virtue of a gentleman 蔣琬後詣漢中
239 4 promptly / right away / immediately 而備銳意欲即真
240 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 然人心苦不能盡
241 4 shǔ to sign 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
242 4 chǔ state of Chu 楚群士從之如雲
243 4 gān dry 內幹機衡
244 4 gòng together 共為歡交
245 4 Germany 莫不歸德
246 4 孫權 Sūn Quán Sun Quan 輔吳將軍張昭嘗對孫權論巴褊
247 4 èr two 璋聽留二年
248 4 wéi to disobey / to violate / to defy 違覆而得中
249 4 diǎn canon / classic / scripture 為中典軍
250 4 zhǎng director / chief / head / elder 江原長
251 4 jié festival / a special day 假節領兗州刺史
252 4 lùn to comment / to discuss 輔吳將軍張昭嘗對孫權論巴褊
253 4 to take / to receive / to accept 不能悉納
254 4 jīng thorns / brambles 昔遊荊北
255 4 西 The West 和率宗族西遷
256 4 zhí straight 惟徐元直處茲不惑
257 4 wèn to ask 記問之學
258 4 meaning / sense 義陽人
259 4 different / other 丞相諸葛亮深加器異
260 4 yuán source / origin 江原長
261 4 I 吾不如子初遠矣
262 4 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 足下何言邪
263 4 sūn Sun 幸為良介於孫將軍
264 4 day of the month / a certain day 死之日家無儋石之財
265 4 liù six 孤以六軍繼之也
266 4 jiā house / home / residence 貨殖之家
267 3 蜀郡 shǔjùn Shu prefecture 為蜀郡北部都尉
268 3 to doubt / to disbelieve 亦足以明其不疑於直言也
269 3 wēi small / tiny 恢年少官微
270 3 horse 馬氏五常
271 3 huò to reap / to harvest 猶棄弊蹻而獲珠玉
272 3 不復 bùfù to not go back 不復顧荊州矣
273 3 lǎo old / aged / elderly / aging 吏民老弱相攜乞留和者數千人
274 3 wén writing / text 凡諸文誥策命
275 3 a period of time / phase / stage 尊兄應期贊世
276 3 shì clan / a branch of a lineage 馬氏五常
277 3 dōu all 都護李平坐誣罔廢
278 3 yáng Yang 內無楊硃守靜之術
279 3 xiàn to offer / to present 獻可替否
280 3 method / plan / policy / scheme 運籌策於帷幄之中
281 3 如此 rúcǐ in this way / so 其追思和如此
282 3 建興 Jiànxīng Jianxing reign 建興三年
283 3 zūn to honor / to respect 尊兄應期贊世
284 3 蠻夷 Mányí Man people 與蠻夷從事
285 3 jiè to warn / to admonish 且先主誡謖之不可大用
286 3 words / speech / expression / phrase / dialog 階辭不如巴
287 3 jiè border / boundary 震入吳界
288 3 xìn to believe / to trust 南土愛而信之
289 3 yīng should / ought 巴輒不應
290 3 chuí to hang / to suspend / to droop 審貴垂明
291 3 idea 宜少降意也
292 3 jiǔ nine 謖年三十九
293 3 gèng more / even more 更姓為張
294 3 jiǎn simple / terse / succinct 於以簡才
295 3 zāi exclamatory particle 將何以啟明之哉
296 3 elegant / graceful / refined 夫變用雅慮
297 3 suì to comply with / to follow along 遂遠適交阯
298 3 yuē approximately 其清約如前
299 3 侍郎 shìláng an assistant minister 遷黃門侍郎
300 3 gào to tell / to say / said / told 來相啟告
301 3 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 徵和為掌軍中郎將
302 3 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 為大將軍費禕副貳
303 3 to consult / to confer 以南陽太守張諮不給軍糧
304 3 gōng to attack / to assault 舉兵攻之
305 3 宿 to lodge / to stay overnight 張飛嘗就巴宿
306 3 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 退無私交
307 3 dialect / language / speech 巴不與語
308 3 měi beautiful 而有克終之美
309 3 to calculate / to compute / to count 好論軍計
310 3 to stop / to prevent 杜恕
311 3 sǔn to injure 曠闕損矣
312 3 to kill / to massacre 天下未定而戮智計之士
313 3 zhōu a state / a province 主簿請自送至州
314 3 ài to love 南土愛而信之
315 3 to die 死之日家無儋石之財
316 3 mào thick / lush / dense 及舉茂才
317 3 bài to defeat / to vanquish 曹公敗於烏林
318 3 知名 zhīmíng famous / noted / well-known 少知名
319 3 fàn to commit crime / to violate 畏而不犯
320 3 shě to give 允以選為捨人
321 3 jìng to pacify 許靖兄之外孫也
322 3 mín the people / citizen / subjects 吏民老弱相攜乞留和者數千人
323 3 to think over / to consider 夫變用雅慮
324 3 already / since 既入
325 3 a government official / a magistrate 吏民老弱相攜乞留和者數千人
326 3 流涕 liú tì to shed tears 亮為之流涕
327 3 shān a mountain / a hill / a peak 亮出軍向祁山
328 3 běn measure word for books 其先本巴郡江州人
329 3 qǐng to ask / to inquire 主簿請自送至州
330 3 to go through / to experience / to take place 歷長水校尉尚書
331 3 zhòng heavy 故殺之以重敗
332 3 měi each / every 每言則盡
333 3 wáng Wang 先主為漢中王
334 3 to be fond of / to like 甚喜
335 3 guī to go back / to return 莫不歸德
336 3 yuán monetary unit / dollar 惟徐元直處茲不惑
337 3 wèi position / location / place 後主襲位
338 3 kuāng to correct / to restore / to revise 甚盡匡救之理
339 3 zuǒ left 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
340 3 xià summer 混一區夏
341 3 píng flat / level / smooth 昔初交州平
342 3 xiān first 其先本巴郡江州人
343 3 sòng to deliver / to carry / to give 主簿請自送至州
344 3 豈不 qǐbù how can it be that? 豈不惜乎
345 3 shǐ beginning / start 祥始以孫堅作長沙時為江夏太守
346 3 seven 又董幼宰參署七年
347 3 to cover 難相違覆
348 3 big / great / huge / large / major 與軍師將軍諸葛亮並署左將軍大司馬府事
349 3 to give / to bestow favors 賜書乃欲令賢甥摧鸞鳳之艷
350 3 張飛 zhāng fēi Zhang Fei 張飛嘗就巴宿
351 3 to open 來相啟告
352 3 móu to plan / to scheme 非餘身謀所能勸動
353 3 dào to arrive 到值思義之民
354 3 xìng family name / surname 姓胡
355 3 to go 天人去就
356 3 zàn to praise 尊兄應期贊世
357 3 zhàn war / fighting / battle 與戰
358 3 cān to take part in / to participate 夫參署者
359 3 qiě moreover / also 且欲緩之
360 3 tíng pavilion 封成陽亭侯
361 3 zuò to do 祥始以孫堅作長沙時為江夏太守
362 3 yún cloud 零陵先賢傳云
363 3 yōu distant / far 侍中郭攸之
364 3 校尉 xiàowèi a military officer 歷長水校尉尚書
365 3 尊號 zūnhào an honorific title / a form of address reserved for a queen, ancestor, emperor etc 先主稱尊號
366 3 shì to look at / to see 明公視謖猶子
367 3 guò to cross / to go over / to pass 則亮可少過矣
368 3 younger brother 濟弟博
369 3 clothes / dress / garment 侯服玉食
370 3 guī rules / regulations / customs / law 今可更惠良規
371 3 devoid of content / void / false / empty / vain 虛而不用
372 3 shì to match 遂遠適交阯
373 3 fèng to offer / to present 奉聘敘好
374 3 chéng to bear / to carry / to hold 承天之心
375 3 巴西 Bāxī Brazil 晉巴西太守
376 3 shòu to suffer / to be subjected to 蠻夷渠帥皆受印號
377 2 zhēng to march / to travel on a long journey 亮征南中
378 2 extra / surplus 二十馀年
379 2 gōng merit 故廢法而收功
380 2 bǐng to grasp / to hold 先主拜良子秉為騎都尉
381 2 wèi to fear / to dread 畏而不犯
382 2 shì to show / to reveal 巴以為如此示天下不廣
383 2 to join / to combine 然與此四子終始好合
384 2 shèng to beat / to win / to conquer 孫武所以能製勝於天下者
385 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 孫武所以能製勝於天下者
386 2 四海 sìhǎi the four seas 當交四海英雄
387 2 fán ordinary / common 凡諸文誥策命
388 2 討賊 tǎo zéi suppress the bandits 何用討賊邪
389 2 jìng still / calm 內無楊硃守靜之術
390 2 rǎng soil / earth 邁德天壤
391 2 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟五人
392 2 He 與魏將張郃戰於街亭
393 2 prosperous / splendid 延熙六年
394 2 according to 劉備據荊州
395 2 歷年 lìnián over the years 雖共謀之歷年
396 2 deputy / assistant / vice- 以宣信中郎副費禕使吳
397 2 biàn to change / to alter 所在皆移風變善
398 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 權敬待之
399 2 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 已可知矣
400 2 jué ancient bronze wine holder 宜賜爵土以褒勳勞
401 2 chù a place / location / a spot / a point 惟徐元直處茲不惑
402 2 zhēng to march / to travel on a long journey 徵和為掌軍中郎將
403 2 不成 bùchéng unsuccessful 事不成
404 2 speed 其叛亦速
405 2 南方 Nánfāng the South 赦孟獲以服南方
406 2 to record 不足紀名
407 2 deep / true / sincere / genuine 老而益篤
408 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 故見褒述
409 2 to help / to assist 輔吳將軍張昭嘗對孫權論巴褊
410 2 軍糧 jūnliáng army provisions 以南陽太守張諮不給軍糧
411 2 府庫 fǔkù government treasury 府庫百物
412 2 shì power / authority 彼知官勢內虛
413 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 說璋轉和為巴東屬國都尉
414 2 何以 héyǐ why 將何以啟明之哉
415 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 不足紀名
416 2 good luck / good fortune 後校尉王連請乂及南陽杜祺
417 2 上疏 shàngshū (of a court official) to present a memorial to the emperor 上疏曰
418 2 àn case / incident 臣松之案
419 2 鱗甲 línjiǎ scale / plate of armor 為吾說正方腹中有鱗甲
420 2 gōng a palace 欲任以宮省之事
421 2 jiù to save / to rescue 甚盡匡救之理
422 2 ruò weak 吏民老弱相攜乞留和者數千人
423 2 jìng to respect /to honor 權敬待之
424 2 to move / to shift / to remove 所在皆移風變善
425 2 dàn to dread / to shrink from / to fear 然縣界豪強憚和嚴法
426 2 孝廉 xiàolián a successful second degree candidate 璋父焉昔為巴父祥所舉孝廉
427 2 to supervise 督漢中
428 2 affairs / business / matter / activity 務推誠心
429 2 Shandong 若使備討張魯
430 2 guāng light 配業光國
431 2 gào announcement / proclamation 凡諸文誥策命
432 2 tíng to stop / to halt 見允停出
433 2 gài a lid / top / cover 臣松之以為良蓋與亮結為兄弟
434 2 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 防遏逾僭
435 2 qīn relatives 或相與有親
436 2 wǎng to go (in a direction) 巴往零陵
437 2 duì to / toward 輔吳將軍張昭嘗對孫權論巴褊
438 2 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋譏之
439 2 yàn a feast / a banquet 中典軍胡濟等共期遊宴
440 2 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 欲與同好遊談也
441 2 easy / simple 易耳
442 2 江夏 jiāngxià Jiangxia 江夏太守
443 2 xīng to flourish / to be popular 原深惟殛鯀興禹之義
444 2 bài to bow / to pay respect to 先主拜良子秉為騎都尉
445 2 chú except / besides 除綿竹成都令
446 2 追思 zhuīsī memorial / recollection (of the deceased) 其追思和如此
447 2 què a watchtower 曠闕損矣
448 2 cosmos / universe 遊燕雀之宇
449 2 稱為 chēngwèi to be called / to call by a name / to name 何足稱為高士乎
450 2 capacity / degree / a standard / a measure 後從事於偉度
451 2 交州 Jiāozhōu Jiaozhou 昔初交州平
452 2 百姓 bǎixìng common people 使百姓喜勇
453 2 fēng wind 所在皆移風變善
454 2 dài to represent / to substitute / to replace 陳祗代允為侍中
455 2 wèi to guard / to protect / to defend 衛之聲
456 2 yuàn to blame / to complain 南陽士民由此怨祥
457 2 shù method / tactics 內無楊硃守靜之術
458 2 xián hatred 若遠小嫌
459 2 xiǎn dangerous 南中恃其險遠
460 2 少孤 shǎo gū became orphans when they were young 少孤
461 2 disease / sickness / ailment 巴閉門稱疾
462 2 apparatus 楊儀
463 2 監軍 jiànjūn a military overseer 遷中監軍前將軍
464 2 dàn but / yet / however 但當鑄直百錢
465 2 to ride an animal or bicycle 至右驃騎將軍
466 2 wèi Eighth earthly branch 是時中夏人情未一
467 2 kuàng extensive / wide / broad 曠闕損矣
468 2 xié to harmonize 協穆二家
469 2 rich / wealthy 蜀土富實
470 2 參軍 cānjūn to join the army 以謖為參軍
471 2 xiǎo small / tiny / insignificant 若遠小嫌
472 2 yán salt 置鹽府校尉
473 2 劉備 Liú Bèi Liu Bei 劉備據荊州
474 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多技藝
475 2 而已 éryǐ that is all 原公服其心而已
476 2 jiàng to descend / to fall / to drop 宜少降意也
477 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 然縣界豪強憚和嚴法
478 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說璋轉和為巴東屬國都尉
479 2 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審貴垂明
480 2 ài Ai 及鄧艾至蜀
481 2 shī teacher 時涉師門
482 2 zhuī to pursue / to chase 亮追謂曰
483 2 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 賀權踐阼
484 2 a whetstone 矜厲有威容
485 2 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 以慰將命
486 2 in advance / beforehand 孤無預焉
487 2 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 不當拒張飛太甚
488 2 chōng to fill / to be full / to supply 得充下使
489 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於十反
490 2 忿 fèn get angry 飛遂忿恚
491 2 season / period 馬良字季常
492 2 大用 dàyòng a great use 不可大用
493 2 zài to carry / to convey / to load / to hold 亦載此語
494 2 jiǎn frugal / economical 和躬率以儉
495 2 zuò a blessing / the throne 此天祚也
496 2 xiāng village / township 鄉黨以為不可近
497 2 莫不 mò bù none doesn't / there is none who isn't 莫不歸德
498 2 wéi to preserve / to maintain 大將軍姜維雖班在祗上
499 2 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 慰喻檢制
500 2 xìng fortunate / lucky 幸為良介於孫將軍

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
巴东 巴東 bādōng Badong
巴西 Bāxī Brazil
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
曹公 cáo gōng Duke Cao / Cao Cao
长沙 長沙 Chángshā Changsha
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
成都 Chéngdū Chengdu
城阳 城陽 chéngyáng Chengyang
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
dèng Deng
广汉 廣漢 déyáng Linzhang
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
董卓 dǒngzhuó Dong Zhuo
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
桂阳 桂陽 Guìyáng Guiyang
Gǔn
 1. Gun
 2. a giant fish
 3. the father of the emperor Yu
Hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
汉晋春秋 漢晉春秋 hàn jìn chūn qiū Han Jin Chun Qiu
汉灵帝 漢靈帝 Hàn Líng Dì Emperor Ling of Han
函谷关 函谷關 Hángǔ Guān Hangu Pass
汉中 漢中 hànzhōng Hongzhong
He
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
皇天上帝 huángtiān shàngdì huangtian shangdi / the Supreme Ruler
户口 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建安 jiàn'ān Jianan
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江夏 jiāngxià Jiangxia
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
建兴 建興 Jiànxīng Jianxing reign
交阯 jiāozhǐ Jiaozhi
交州 Jiāozhōu Jiaozhou
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
jīng
 1. thorns / brambles
 2. the state of Chu / Jing
 3. Jingzhou / Ching-chou
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
孔明 kǒngmíng Kongming / Zhuge Liang
零陵 línglíng Lingling
刘备 劉備 Liú Bèi Liu Bei
刘焉 劉焉 liú yān Liu Yan
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
马良 馬良 mǎliáng Ma Liang
绵竹 綿竹 miánzhú Mianzhu
墨翟 Mò Dí Mo Zi / Mo Di
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
启明 啟明 qǐmíng Venus
汝南 rǔnán Runan
尚书仆射 尚書僕射 Shàng Shū Pú Shè Shang Shu Pu She
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
蜀郡 shǔjùn Shu prefecture
孙权 孫權 Sūn Quán Sun Quan
孙武 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu
孙坚 孫堅 sūnjiān Sun Jian
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
王肃 王肅 Wáng Sù Wang Su
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏书 魏書 Wèi Shū Book of Wei
Wèn Wen River
文才 Wén Cái Wen Cai
文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
武昌 Wǔchāng
 1. Wuchang
 2. Wuchang
武陵 wǔlíng Wuling
习凿齿 習鑿齒 xí záochǐ Xi Zuochi
襄阳 襄陽 Xiāngyáng
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
xuē
 1. Xue
 2. Xue
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
宜城 yíchéng Yicheng
夷陵 Yílíng Yiling
益州 Yìzhōu Yizhou
 1. Emperor Yu
 2. Yu
张飞 張飛 zhāng fēi Zhang Fei
章武 zhāngwǔ Zhangwu
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
枝江 Zhījiāng Zhijiang
中夏 Zhōngxià China
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
诸葛亮 諸葛亮 Zhū Gěliàng Zhu Geliang
主簿 zhǔbù official registrar (of a county etc) in imperial China
诸葛 諸葛 zhūgě Zhuge

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English