Glossary and Vocabulary for Mencius 孟子, 梁惠王下 King Hui of Liang II

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 80 yuē to speak / to say
2 57 wáng Wang 暴見於王
3 34 mín the people / citizen / subjects 不與民同樂也
4 25 happy / glad / cheerful / joyful 直好世俗之樂耳
5 24 rén person / people / a human being 與人樂樂
6 24 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 作之君
7 21 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 莊暴見孟子
8 17 jiàn to see 莊暴見孟子
9 16 對曰 duì yuē to reply 孟子對曰
10 15 wèi to call 從流下而忘反謂之流
11 15 can / may / permissible 可得聞與
12 14 天下 tiānxià China 樂天者保天下
13 13 one
14 13 jīn today / modern / present / current / this / now 今之樂猶古之樂也
15 12 wén to hear 可得聞與
16 12 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人非能好先王之樂也
17 12 big / great / huge / large / major 若是其大乎
18 11 shì matter / thing / item 是故湯事葛
19 11 xíng to walk / to move 一人衡行於天下
20 10 hǎo good 寡人非能好先王之樂也
21 10 to take / to get / to fetch 或謂寡人勿取
22 10 guó a country / a nation 則國其庶幾乎
23 9 a man / a male adult 夫何使我至於此極也
24 9 問曰 wèn yuē to ask 齊宣王問曰
25 8 chén minister / statesman / official 臣請為王言樂
26 8 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王之囿方七十里
27 8 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi 齊宣王問曰
28 8 xiǎo small / tiny / insignificant 民猶以為小也
29 8 gào to tell / to say / said / told 舉疾首蹙頞而相告曰
30 8 shā to kill / to murder / to slaughter 殺其麋鹿者如殺人之罪
31 8 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 民猶以為小也
32 8 gōng public/ common / state-owned 昔者齊景公問於晏子曰
33 7 fāng square / quadrilateral / one side 文王之囿方七十里
34 7 even / equal / uniform 昔者齊景公問於晏子曰
35 7 néng can / able 寡人非能好先王之樂也
36 7 past / former times 昔者齊景公問於晏子曰
37 7 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 將使卑逾尊
38 7 百姓 bǎixìng common people 百姓聞王鐘鼓之聲
39 7 yān Yan 齊人伐燕
40 7 tiān day 畏天者也
41 7 使 shǐ to make / to cause 夫何使我至於此極也
42 7 shī teacher 作之師
43 7 to go 然後去之
44 6 yōu to worry / to be concerned 憂民之憂者
45 6 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 左右皆曰不可
46 6 諸侯 zhū hóu the feudal lords 天子適諸侯曰巡狩
47 6 shàng top / a high position 則非其上矣
48 6 inside / interior 文王之囿方七十里
49 6 qǐng to ask / to inquire 臣請為王言樂
50 6 yǒng brave / courageous 寡人好勇
51 5 zhū to execute / to put to death / to condemn 聞誅一夫紂矣
52 5 anger / rage / fury 王赫斯怒
53 5 wàn ten thousand 雖萬鎰
54 5 to lift / to hold up / to raise 舉疾首蹙頞而相告曰
55 5 好樂 hǎo lè fondness and happiness 王語暴以好樂
56 5 xián virtuous / worthy 左右皆曰賢
57 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 從流下而忘反謂之流
58 5 chéng to mount / to climb onto 以萬乘之國伐萬乘之國
59 5 yún cloud
60 5 zhēng to prove / to confirm 關市譏而不征
61 5 disease / sickness / ailment 寡人有疾
62 5 shī poem / verse
63 5 wèi to fear / to dread 畏天者也
64 5 to cut down 齊人伐燕
65 5 to die 而民莫之死也
66 4 yòu to pen up 文王之囿方七十里
67 4 lǎo old / aged / elderly / aging 老而無妻曰鰥
68 4 田獵 tiánliè to hunt 今王田獵於此
69 4 zuò to do 作之君
70 4 sàng to lose / to die 而孟子之後喪逾前喪
71 4 residence / dwelling 昔者大王居邠
72 4 lái to come 聿來胥宇
73 4 liú to flow / to spread / to circulate 飲食若流
74 4 Bīn Bin 昔者大王居邠
75 4 同樂 tónglè to enjoy together 不與民同樂也
76 4 鼓樂 gǔyuè to play music 今王鼓樂於此
77 4 qián front 而孟子之後喪逾前喪
78 4 shě to give 出捨於郊
79 4 wǎng to go (in a direction) 芻蕘者往焉
80 4 miǎn to spare 則不得免焉
81 4 móu to plan 諸侯將謀救燕
82 4 huǐ to destroy 人皆謂我毀明堂
83 4 ancient / old / palaeo- 今之樂猶古之樂也
84 4 cāng barn / granary / storehouse 乃積乃倉
85 4 gǎn bold / brave 然後敢入
86 4 妻子 qīzi wife 兄弟妻子離散
87 4 國人 guórén people of that country 國人皆曰賢
88 4 有司 yǒusī government official / government office 吾有司死者三十三人
89 4 tīng to listen 勿聽
90 4 tāng soup 是故湯事葛
91 4 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王恥之
92 4 desire 吾欲觀於轉附朝舞
93 4 yīn sound / noise 管龠之音
94 4 wáng to die 流連荒亡
95 4 bào violent / brutal / tyrannical 莊暴見孟子
96 4 大夫 dàifu doctor 諸大夫皆曰賢
97 3 xún to patrol / to make one's rounds 天子適諸侯曰巡狩
98 3 měi beautiful 見羽旄之美
99 3 好色 hàosè to want sex / to be given to lust 寡人好色
100 3 左右 zuǒyòu approximately 左右皆曰賢
101 3 zéi thief 賊仁者謂之
102 3 shū book 書曰
103 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 巡所守也
104 3 tribes from northern china 狄人侵之
105 3 zhù to help / to assist 惟曰其助上帝寵之
106 3 shèng to beat / to win / to conquer 以為能勝其任也
107 3 gēng to plow / to till 春省耕而補不足
108 3 huāng waste 流連荒亡
109 3 zāng a slave 嬖人臧倉者請曰
110 3 bǎo to defend / to protect 樂天者保天下
111 3 四十 sì shí forty 寡人之囿方四十里
112 3 七十 qīshí seventy / 70 文王之囿方七十里
113 3 Shandong 鄒與魯鬨
114 3 zhǐ to stop / to halt 止其重器
115 3 shù to state / to tell / to narrate / to relate 諸侯朝於天子曰述職
116 3 táng main hall / a large room 人皆謂我毀明堂
117 3 xué to study / to learn 夫人幼而學之
118 3 yán to speak / to say / said 臣請為王言樂
119 3 female / feminine 爰及姜女
120 3 color 王變乎色
121 3 tóng like / same / similar 與民同之
122 3 alone / independent / single / sole 獨樂樂
123 3 zhòng many / numerous 與眾樂樂
124 3 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 吾何修而可以比於先王觀也
125 3 chá to examine / to inquire / to inspect 然後察之
126 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 王如善之
127 3 滕文公 Téng Wén Gōng Duke Wen of Teng 滕文公問曰
128 3 father 幼而無父曰孤
129 3 zhí office / post 諸侯朝於天子曰述職
130 3 shì a gentleman / a knight 士師不能治士
131 3 to reach 爰及姜女
132 3 huò goods / products / commodities 寡人好貨
133 3 shì a city 關市譏而不征
134 3 chǔ state of Chu 王之臣有托其妻子於其友而之楚游者
135 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂故國者
136 3 wèn to ask 問國之大禁
137 3 所能 suǒnéng according to one's capabilities / what somebody is capable of 是謀非吾所能及也
138 3 ān calm / still / quiet / peaceful 文王一怒而安天下之民
139 3 大王 dàwáng king 昔者大王好色
140 3 wèi Eighth earthly branch 未之有也
141 2 重器 zhòngqì a treasure 遷其重器
142 2 liáng provisions 乃裹餱糧
143 2 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 惟仁者為能以大事小
144 2 疾首 jíshǒu extremely angry / infuriated / enraged 舉疾首蹙頞而相告曰
145 2 to repair / to patch / to mend 春省耕而補不足
146 2 rèn to bear / to undertake 以為能勝其任也
147 2 小事 xiǎoshì a small matter 惟智者為能以小事大
148 2 四方 sì fāng all sides 四方有罪無罪惟我在
149 2 hair 於是始興發補不足
150 2 Téng Teng
151 2 to open 爰方啟行
152 2 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 吾王庶幾無疾病與
153 2 shì to look at / to see 夫撫劍疾視曰
154 2 岐山 Qíshān Mount Qi 去之岐山之下居焉
155 2 Henan 吾王不豫
156 2 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 前以三鼎
157 2 rén a kernel / a pit 文王發政施仁
158 2 不亦 bùyì is that not also? 不亦宜乎
159 2 晏子 Yàn Zǐ Yan Zi 昔者齊景公問於晏子曰
160 2 cán to destroy / to spoil / to ruin / to injure
161 2 之下 zhīxià below / under 去之岐山之下居焉
162 2 guān to look at / to watch / to observe 吾欲觀於轉附朝舞
163 2 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 吾何修而可以比於先王觀也
164 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 從流下而忘反謂之流
165 2 shǐ beginning / start 臣始至於境
166 2 車馬 chēmǎ a vehicle and horses 百姓聞王車馬之音
167 2 hòu after / later 奚為後我
168 2 guān to close 臣聞郊關之內有囿方四十里
169 2 sān three
170 2 離散 lísàn to be scattered / to be separated 兄弟妻子離散
171 2 yòu immature / young 幼而無父曰孤
172 2 之後 zhīhòu after / following / later 而孟子之後喪逾前喪
173 2 王政 wángzhèng a monarchy 王欲行王政
174 2 鐘鼓 zhōnggǔ bell and drum / an ancient percussion instrument 百姓聞王鐘鼓之聲
175 2 父子 fù zǐ father and son 父子不相見
176 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 昔者文王之治岐也
177 2 之內 zhīnèi inside 臣聞郊關之內有囿方四十里
178 2 仁政 rénzhèng benevolent rule / humane government 今又倍地而不行仁政
179 2 yàn to dislike / to detest 從獸無厭謂之荒
180 2 shì a generation 有世臣之謂也
181 2 未可 wèikě cannot / not able to 未可也
182 2 樂天 lètiān carefree / happy-go-lucky / optimistic 樂天者也
183 2 wrinkled / contracted 舉疾首蹙頞而相告曰
184 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 景公說
185 2 yuàn to blame / to complain 西夷怨
186 2 jiāo suburbs / outskirts 臣聞郊關之內有囿方四十里
187 2 yuè pleased 取之而燕民悅
188 2 zhuàng robust 壯而欲行之
189 2 qīn relatives 王無親臣矣
190 2 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子創業垂統
191 2 有喜 yǒuxǐ to be expecting / to be with child 舉欣欣然有喜色而相告曰
192 2 juàn see / look / gaze at 睊睊胥讒
193 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子適諸侯曰巡狩
194 2 簞食壺漿 dān shí hú jiāng to receive troops with food and drink / to give troops a hearty welcome 簞食壺漿以迎王師
195 2 jiǔ nine 耕者九一
196 2 正子 zhèngzǐ positron 樂正子入見
197 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 問國之大禁
198 2 jǐng sunlight 昔者齊景公問於晏子曰
199 2 不行 bùxíng will not do / will not work 則何為不行
200 2 yíng to receive / to welcome / to greet 簞食壺漿以迎王師
201 2 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟妻子離散
202 2 day of the month / a certain day 他日
203 2 zhái to pick (fruit, etc) 非擇而取之
204 2 shēng sound 百姓聞王鐘鼓之聲
205 2 to enter 然後敢入
206 2 shěng province 春省耕而補不足
207 2 a fork in the road 昔者文王之治岐也
208 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 春省耕而補不足
209 2 相見 xiāngjiàn to meet each other 父子不相見
210 2 guǒ to bind / to wrap 乃裹餱糧
211 2 qiáng strong / powerful 天下固畏齊之強也
212 2 relative 干戈戚揚
213 2 雕琢 diāo zuó to sculpt / to carve 必使玉人雕琢之
214 2 zhěng whole / complete 故太王整事獯鬻
215 2 不得已 bù déyǐ have no choice but to 如不得已
216 2 è (nose) bridge 舉疾首蹙頞而相告曰
217 2 guī to go back / to return 歸市者不止
218 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 此四者
219 2 ancient barbarian tribes 文王事昆夷
220 2 increase / benefit 如水益深
221 2 xiān first 必先斯四者
222 2 five
223 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 吾欲觀於轉附朝舞
224 2 匹夫 pǐfū a common person 此匹夫之勇
225 2 zhāo to beckon / to hail 蓋徴招角招是也
226 2 míng bright / brilliant 人皆謂我毀明堂
227 2 wood / lumber 則必使工師求大木
228 2 zhù to build / to construct 築斯城也
229 2 jué he / she / it 天下曷敢有越厥志
230 2 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者亦有此樂乎
231 2 paternal aunt / father's sister 姑捨女所學而從我
232 2 chuán to transmit 於傳有之
233 2 xiào result / effect 效死而民弗去
234 2 to associate with / be near 吾何修而可以比於先王觀也
235 2 favorite 嬖人臧倉者請曰
236 2 大事 dàshì a major event 惟仁者為能以大事小
237 2 fàng to put / to place 放於琅邪
238 2 cháo to face 吾欲觀於轉附朝舞
239 2 to starve / to be hungry 饑者弗食
240 2 hòu after / later 徯我后
241 2 宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou 宣王問曰
242 2 to raise animals 畜君何尤
243 2 mào extremely aged 見羽旄之美
244 2 nüè cruel / harsh / oppressive 方命虐民
245 2 玉人 yù rén a jade worker 必使玉人雕琢之
246 2 gōng an artisan / a craftsman / a skilled worker 則必使工師求大木
247 2 水火 shuǐ huǒ water and fire 避水火也
248 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 狄人侵之
249 2 shòu an imperial tour 天子適諸侯曰巡狩
250 2 dialect / language / speech 王語暴以好樂
251 2 jiù to save / to rescue 諸侯將謀救燕
252 2 nián year
253 2 proper / suitable / appropriate 不亦宜乎
254 2 不遇 bùyù to not meet 吾之不遇魯侯
255 2 child / son 二三子何患乎無君
256 2 feather 見羽旄之美
257 2 流連 liúlián to loiter (i.e. reluctant to leave) / to linger on 流連荒亡
258 2 yóu to swim 吾王不游
259 2 jiè to quit 戒之戒之
260 2 Ge 是故湯事葛
261 2 zhèng government / administration 文王發政施仁
262 2 西 The West 率西水滸
263 2 precious 今有璞玉於此
264 2 管龠 guǎnyuè flute / pipe / key 管龠之音
265 2 to store 乃積乃倉
266 1 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 為我作君臣相說之樂
267 1 長上 zhǎng shàng elders / superiors 則疾視其長上之死而不救
268 1 màn slow 是上慢而殘下也
269 1 罪人 zuìrén a convict / someone who has committed an offense 罪人不孥
270 1 to wait for / to await 徯我后
271 1 soil / ground / land 今又倍地而不行仁政
272 1 biàn to change / to alter 王變乎色
273 1 十六 shíliù sixteen 十六
274 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 吾有司死者三十三人
275 1 梁山 Liáng Shān Yangsan 逾梁山
276 1 zhòu Emperor Zhou 聞誅一夫紂矣
277 1 如此 rúcǐ in this way / so 如此
278 1 不慎 bùshèn incautious / inattentive 可不慎與
279 1 zài in / at 四方有罪無罪惟我在
280 1 interest 勞者弗息
281 1 rate / frequency / proportion / ratio 率西水滸
282 1 shòu a beast / a quadruped / an animal 從獸無厭謂之荒
283 1 è to stop / to suppress / to curb / to check 以遏徂莒
284 1 大戒 dà jiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 大戒於國
285 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 吾欲觀於轉附朝舞
286 1 nán south 遵海而南
287 1 降下 jiàng xià to fall / to drop 天降下民
288 1 hòng boisterous 鄒與魯鬨
289 1 弒君 shìjūn regicide / to commit regicide 未聞弒君也
290 1 喬木 qiáomù a tree / arbor-type tree 非謂有喬木之謂也
291 1 cosmos / universe 聿來胥宇
292 1 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi 王嘗語莊子以好樂
293 1 曾子 céngzǐ Ceng Zi 曾子曰
294 1 zōu Zou 鄒與魯鬨
295 1 huàn to suffer from a misfortune 二三子何患乎無君
296 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 止或尼之
297 1 不治 bùzhì hopeless / not able to be saved 四境之內不治
298 1 子弟 zǐdì later generations 係累其子弟
299 1 gěi to give 秋省斂而助不給
300 1 taro 以遏徂莒
301 1 成功 chénggōng success 若夫成功
302 1 dǎn sincere 古公亶父
303 1 上帝 Shàngdì God 惟曰其助上帝寵之
304 1 先王之樂 xiān wáng zhī yuè the music of former kings 寡人非能好先王之樂也
305 1 dài to treat / to entertain / to receive guests 何以待之
306 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 然後可以為民父母
307 1 東面 dōngmiàn east side 東面而征
308 1 五旬 wǔ xún pañca-abhijnā 五旬而舉之
309 1 chán to slander / to defame / to misrepresent 睊睊胥讒
310 1 Ji 思戢用光
311 1 xiōng elder brother 若殺其兄父
312 1 xuē Xue 齊人將築薛
313 1 孟軻 Mèng Kē Mencius 君奚為不見孟軻也
314 1 ěr ear 直好世俗之樂耳
315 1 富人 fùrén a rich man 哿矣富人
316 1 未知 wèizhī unknown / do not know 有司未知所之
317 1 to ridicule / to jeer / to mock 關市譏而不征
318 1 yóu to swim 一遊一豫
319 1 zhuó to cut / to chop / to lop off 匠人斫而小之
320 1 20 taels (liang) in weight 雖萬鎰
321 1 zhí straight 直好世俗之樂耳
322 1 xiū to decorate / to embellish 吾何修而可以比於先王觀也
323 1 qiū fall / autumn 秋省斂而助不給
324 1 to prevent / to stop 嬖人有臧倉者沮君
325 1 南面 nánmiàn south 南面而征
326 1 solitary 幼而無父曰孤
327 1 jià to drive / to sail / to fly 今乘輿已駕矣
328 1 eight
329 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 壯者散而之四方者
330 1 Soviet Union 后來其蘇
331 1 如火 rúhuǒ fiery 如火益熱
332 1 liú Liu 昔者公劉好貨
333 1 詩曰 shīyuē a poem goes 其詩曰
334 1 不好 bù hǎo not good 民惟恐王之不好勇也
335 1 nèi inside / interior 內無怨女
336 1 害人 hàirén to harm somebody 君子不以其所以養人者害人
337 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 交鄰國有道乎
338 1 hóu marquis / lord 吾之不遇魯侯
339 1 shǔ to belong to / be subordinate to 乃屬其耆老而告之曰
340 1 旄倪 mào ní old and young 反其旄倪
341 1 世俗 shìsú secular / worldly / profane 直好世俗之樂耳
342 1 jiā house / home / residence 至於治國家
343 1 dòng to freeze 則凍餒其妻子
344 1 nuò to promise
345 1 héng to weigh 一人衡行於天下
346 1 to think / consider / to ponder 思戢用光
347 1 dòng to move / to act 是動天下之兵也
348 1 告之 gàozhī to tell / to inform 乃屬其耆老而告之曰
349 1 故國 gùguó country with an ancient history 所謂故國者
350 1 to go / to advance 以遏徂莒
351 1 所為 suǒwèi what one does / doings 君所為輕身以先於匹夫者
352 1 zhì to place / to lay out 置君而後去之
353 1 wēi prestige / majesty 畏天之威
354 1 yùn to move / to transport / to use / to apply 亦運而已矣
355 1 lèi to be tired 係累其子弟
356 1 chōng to fill / to be full / to supply 府庫充
357 1 gài a lid / top / cover 蓋徴招角招是也
358 1 所行 suǒxíng actions / practice 惟君所行也
359 1 子孫 zǐsūn descendents 後世子孫必有王者矣
360 1 珠玉 zhūyù pearls and jades / jewels / clever remark / beautiful writing / gems of wisdom / genius / outstanding person 事之以珠玉
361 1 yòng to use / to apply 然後用之
362 1 不知 bùzhī do not know 今日不知其亡也
363 1 a person of over sixty 乃屬其耆老而告之曰
364 1 horse 事之以犬馬
365 1 fēi an imperial concubine 愛厥妃
366 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 君子不以其所以養人者害人
367 1 行者 xíngzhě practitioner 行者有裹糧也
368 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 召大師曰
369 1 zhēng summon 蓋徴招角招是也
370 1 qīng light / not heavy 君所為輕身以先於匹夫者
371 1 district / county 邑於岐山之下居焉
372 1 不見 bújiàn to not see 君奚為不見孟軻也
373 1 勾踐 gòujiàn Gou Jian 勾踐事吳
374 1 干戈 gāngē arms / weapons 干戈戚揚
375 1 巨室 jùshì a manor / a mansion 為巨室
376 1 十三 shísān thirteen 十三
377 1 shì clan / a branch of a lineage 臧氏之子焉能使予不遇哉
378 1 棺槨 guānguǒ inner and outer coffins / coffin 謂棺槨衣衾之美也
379 1 芻蕘 chú ráo to mow grass and cut firewood / grass mower / woodman 芻蕘者往焉
380 1 guǒ a result / a consequence 君是以不果來也
381 1 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 禮義由賢者出
382 1 xuě snow 齊宣王見孟子於雪宮
383 1 hóu dry provisions 乃裹餱糧
384 1 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 以為不勝其任矣
385 1 方命 fāngmìng against orders / to disobey / to refuse to accept orders 方命虐民
386 1 yún cloud 若大旱之望雲霓也
387 1 麋鹿 mílù elk 殺其麋鹿者如殺人之罪
388 1 國中 guózhōng junior high school 則是方四十里為阱於國中
389 1 用光 yòngguāng out of (supply) / spent / exhausted (used up) / depleted 思戢用光
390 1 進賢 jìnxián Jinxian 國君進賢
391 1 diào to condole / to give condolences 誅其君而弔其民
392 1 十二 shí èr twelve 十二
393 1 shī to lose 不可失也
394 1 始興 shǐxīng Shixing 於是始興發補不足
395 1 之中 zhīzhōng inside 民以為將拯己於水火之中也
396 1 rabbit / hare 雉兔者往焉
397 1 píng flat / level / smooth 魯平公將出
398 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 士師不能治士
399 1 獯鬻 Xūnyù Hunzhou people / Xunyu people 故太王整事獯鬻
400 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 天下固畏齊之強也
401 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 君子不以其所以養人者害人
402 1 four
403 1 trip / journey 爰整其旅
404 1 capacity / degree / a standard / a measure 為諸侯度
405 1 cháng to taste 王嘗語莊子以好樂
406 1 衣衾 yīqīn burial clothes 謂棺槨衣衾之美也
407 1 shí real / true 而君之倉廩實
408 1 liǎn to collect 秋省斂而助不給
409 1 北狄 běidí Northern Di 北狄怨曰
410 1 大國 dàguó a power / a great power 竭力以事大國
411 1 齊國 Qí guó state of Qi 則齊國其庶幾乎
412 1 qiú to request 則必使工師求大木
413 1 不以 bùyǐ not because of 君子不以其所以養人者害人
414 1 yāng misfortune / disaster / calamity 必有天殃
415 1 創業 chuàngyè to begin an undertaking / to start a great enterprise / to initiate 君子創業垂統
416 1 民望 mínwàng people's hope 民望之
417 1 xìn to believe / to trust 天下信之
418 1 倉廩 cānglǐn a government granary 而君之倉廩實
419 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 將使卑逾尊
420 1 to be fond of / to like 則王喜
421 1 世祿 shìlù hereditary benefits such as rank and wealth 仕者世祿
422 1 skin / hide / fur / feather 事之以皮幣
423 1 jiāng Jiang 爰及姜女
424 1 shēn deep 如水益深
425 1 三十三 sān shí sān thirty three 吾有司死者三十三人
426 1 無罪 wúzuì innocent / not guilty 四方有罪無罪惟我在
427 1 shí knowledge / understanding 吾何以識其不才而捨之
428 1 zhōu Zhou Dynasty 以篤周祜
429 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 天下曷敢有越厥志
430 1 seven
431 1 chūn spring 春省耕而補不足
432 1 chí a pool / a pond 鑿斯池也
433 1 Mu 穆公問曰
434 1 人力 rénlì manpower / labor 人力不至於此
435 1 tǒng to unify 君子創業垂統
436 1 yàn a proverb / maxim 夏諺曰
437 1 十四 shí sì fourteen 十四
438 1 bright / radiant / shining 王赫斯怒
439 1 to connect / to relate 係累其子弟
440 1 gōng a palace 齊宣王見孟子於雪宮
441 1 土地 tǔdì territory 吾土地也
442 1 kǒng fearful / apprehensive 吾甚恐
443 1 guān a widower 老而無妻曰鰥
444 1 gōng Gong 弓矢斯張
445 1 chéng a city / a town 築斯城也
446 1 zuì crime / sin / vice 殺其麋鹿者如殺人之罪
447 1 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 未聞以千里畏人者也
448 1 shǐ arrow / dart 弓矢斯張
449 1 曠夫 kuàngfū bachelor / unmarried man 外無曠夫
450 1 hot 如火益熱
451 1 國君 guójūn a monarch / a sovereign 國君進賢
452 1 輿 a cart / sedan chair / a carriage 今乘輿已駕矣
453 1 different / other 則何以異於教玉人雕琢玉哉
454 1 王顧左右而言他 wáng gù zuǒyòu éryán tā the king looked left and right and then talked of other things 王顧左右而言他
455 1 Wu 勾踐事吳
456 1 shī the practice of selfless giving / dāna 文王發政施仁
457 1 záo to bore / to pierce 鑿斯池也
458 1 xià summer 夏諺曰
459 1 bīng soldier / troops 是動天下之兵也
460 1 jǐng a hole / a pitfall 則是方四十里為阱於國中
461 1 zhì ringed pheasant / pheasant 雉兔者往焉
462 1 quǎn dog 事之以犬馬
463 1 shí food / food and drink 饑者弗食
464 1 糧食 liángshi grains 師行而糧食
465 1 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 干戈戚揚
466 1 澤梁 zéliáng a pond formed by blocking a stream 澤梁無禁
467 1 excellent 哿矣富人
468 1 殺人 shārén to murder 殺其麋鹿者如殺人之罪
469 1 èr two
470 1 shí ten
471 1 水滸 shuǐhǔ edge of the water / shore or sea, lake or river / seashore 率西水滸
472 1 zūn to obey / to comply with / to follow 遵海而南
473 1 qióng alone 哀此煢獨
474 1 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 樂酒無厭謂之亡
475 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 則何以異於教玉人雕琢玉哉
476 1 a rainbow 若大旱之望雲霓也
477 1 chǐ a shame / a sense of shame 武王恥之
478 1 to console / to comfort 夫撫劍疾視曰
479 1 serious / critical 以篤周祜
480 1 出乎 chūhū due to / to stem from / to go beyond (also beyond reason, expectations etc) 出乎爾者
481 1 è evil / vice 彼惡敢當我哉
482 1 meaning / sense 賊義者謂之
483 1 殘賊 cánzéi to harm / to damage 殘賊之人謂之
484 1 wàng to gaze / to look towards 若大旱之望雲霓也
485 1 四境 sì jìng all the borders 四境之內不治
486 1 blessing / good fortune / prosperity 以篤周祜
487 1 currency / coins / legal tender 事之以皮幣
488 1 時雨 shíyǔ seasonal rain 若時雨降
489 1 to prevail 克告於君
490 1 非人 fēi rén a non-human 非人所能也
491 1 enemy / foe 敵一人者也
492 1 Jié Emperor Jie 湯放桀
493 1 不同 bùtóng different / distinct / not the same 貧富不同也
494 1 智者 zhìzhě a sage / a wise man 惟智者為能以小事大
495 1 故居 gùjū former residence 故居者有積倉
496 1 不悅 bùyuè displeased 取之而燕民不悅
497 1 guǎ few 老而無夫曰寡
498 1 shēn human body / torso 君所為輕身以先於匹夫者
499 1 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀此煢獨
500 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 諸侯多謀伐寡人者

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 135 zhī him / her / them / that 王之好樂甚
2 81 also / too 暴未有以對也
3 80 yuē to speak / to say
4 57 wáng Wang 暴見於王
5 56 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 芻蕘者往焉
6 47 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 舉疾首蹙頞而相告曰
7 36 his / hers / its / theirs 則齊國其庶幾乎
8 34 in / at 暴見於王
9 34 mín the people / citizen / subjects 不與民同樂也
10 29 yǒu is / are / to exist 有諸
11 28 so as to / in order to 王語暴以好樂
12 28 otherwise / but / however 則齊國其庶幾乎
13 25 happy / glad / cheerful / joyful 直好世俗之樂耳
14 24 rén person / people / a human being 與人樂樂
15 24 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 作之君
16 21 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 莊暴見孟子
17 20 and 可得聞與
18 20 no 此無他
19 19 wèi for / to 臣請為王言樂
20 18 what / where / which 夫何使我至於此極也
21 17 jiàn to see 莊暴見孟子
22 17 I 吾王之好鼓樂
23 17 expresses question or doubt 則齊國其庶幾乎
24 16 對曰 duì yuē to reply 孟子對曰
25 16 this / these 今王鼓樂於此
26 15 wèi to call 從流下而忘反謂之流
27 15 not / no 父子不相見
28 15 such as / for example / for instance 殺其麋鹿者如殺人之罪
29 15 can / may / permissible 可得聞與
30 15 yān where / how 芻蕘者往焉
31 14 天下 tiānxià China 樂天者保天下
32 14 final particle 則王矣
33 13 one
34 13 jīn today / modern / present / current / this / now 今之樂猶古之樂也
35 12 wén to hear 可得聞與
36 12 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人非能好先王之樂也
37 12 big / great / huge / large / major 若是其大乎
38 11 I / me / my 夫何使我至於此極也
39 11 shì matter / thing / item 是故湯事葛
40 11 xíng to walk / to move 一人衡行於天下
41 10 jiē all / each and every / in all cases 人皆謂我毀明堂
42 10 hǎo good 寡人非能好先王之樂也
43 10 to take / to get / to fetch 或謂寡人勿取
44 10 guó a country / a nation 則國其庶幾乎
45 9 a man / a male adult 夫何使我至於此極也
46 9 fēi not / non- / un- 寡人非能好先王之樂也
47 9 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後敢入
48 9 問曰 wèn yuē to ask 齊宣王問曰
49 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 巡所守也
50 8 do not 則勿毀之矣
51 8 zāi exclamatory particle 大哉言矣
52 8 chén minister / statesman / official 臣請為王言樂
53 8 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王之囿方七十里
54 8 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi 齊宣王問曰
55 8 xiǎo small / tiny / insignificant 民猶以為小也
56 8 gào to tell / to say / said / told 舉疾首蹙頞而相告曰
57 8 shā to kill / to murder / to slaughter 殺其麋鹿者如殺人之罪
58 8 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 民猶以為小也
59 8 gōng public/ common / state-owned 昔者齊景公問於晏子曰
60 7 also / too 而武王亦一怒而安天下之民
61 7 fāng square / quadrilateral / one side 文王之囿方七十里
62 7 even / equal / uniform 昔者齊景公問於晏子曰
63 7 néng can / able 寡人非能好先王之樂也
64 7 past / former times 昔者齊景公問於晏子曰
65 7 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 將使卑逾尊
66 7 百姓 bǎixìng common people 百姓聞王鐘鼓之聲
67 7 this 王赫斯怒
68 7 jiāng will / shall (future tense) 將使卑逾尊
69 7 yān Yan 齊人伐燕
70 7 tiān day 畏天者也
71 7 何以 héyǐ why 何以能鼓樂也
72 7 zhū all / many / various 有諸
73 7 使 shǐ to make / to cause 夫何使我至於此極也
74 7 shī teacher 作之師
75 7 to go 然後去之
76 7 shì is / are / am / to be 蓋徴招角招是也
77 6 yōu to worry / to be concerned 憂民之憂者
78 6 certainly / must / will / necessarily 必先斯四者
79 6 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 人不得
80 6 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 左右皆曰不可
81 6 諸侯 zhū hóu the feudal lords 天子適諸侯曰巡狩
82 6 huò or / either / else 或謂寡人勿取
83 6 shàng top / a high position 則非其上矣
84 6 inside / interior 文王之囿方七十里
85 6 cóng from 從流下而忘反謂之流
86 6 qǐng to ask / to inquire 臣請為王言樂
87 6 yǒng brave / courageous 寡人好勇
88 5 zhū to execute / to put to death / to condemn 聞誅一夫紂矣
89 5 anger / rage / fury 王赫斯怒
90 5 ruò to seem / to be like / as 飲食若流
91 5 wàn ten thousand 雖萬鎰
92 5 xiāng each other / one another / mutually 舉疾首蹙頞而相告曰
93 5 to lift / to hold up / to raise 舉疾首蹙頞而相告曰
94 5 好樂 hǎo lè fondness and happiness 王語暴以好樂
95 5 he / him 他日
96 5 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 夫何使我至於此極也
97 5 xián virtuous / worthy 左右皆曰賢
98 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 從流下而忘反謂之流
99 5 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 民乃作慝
100 5 chéng to mount / to climb onto 以萬乘之國伐萬乘之國
101 5 yún cloud
102 5 zhēng to prove / to confirm 關市譏而不征
103 5 chū to go out / to leave 出捨於郊
104 5 disease / sickness / ailment 寡人有疾
105 5 shī poem / verse
106 5 wéi only / solely / alone 惟仁者為能以大事小
107 5 wèi to fear / to dread 畏天者也
108 5 to cut down 齊人伐燕
109 5 to die 而民莫之死也
110 4 yòu to pen up 文王之囿方七十里
111 4 lǎo old / aged / elderly / aging 老而無妻曰鰥
112 4 田獵 tiánliè to hunt 今王田獵於此
113 4 zuò to do 作之君
114 4 sàng to lose / to die 而孟子之後喪逾前喪
115 4 residence / dwelling 昔者大王居邠
116 4 lái to come 聿來胥宇
117 4 liú to flow / to spread / to circulate 飲食若流
118 4 Bīn Bin 昔者大王居邠
119 4 同樂 tónglè to enjoy together 不與民同樂也
120 4 鼓樂 gǔyuè to play music 今王鼓樂於此
121 4 qián front 而孟子之後喪逾前喪
122 4 shě to give 出捨於郊
123 4 wǎng to go (in a direction) 芻蕘者往焉
124 4 miǎn to spare 則不得免焉
125 4 móu to plan 諸侯將謀救燕
126 4 huǐ to destroy 人皆謂我毀明堂
127 4 ancient / old / palaeo- 今之樂猶古之樂也
128 4 cāng barn / granary / storehouse 乃積乃倉
129 4 gǎn bold / brave 然後敢入
130 4 妻子 qīzi wife 兄弟妻子離散
131 4 國人 guórén people of that country 國人皆曰賢
132 4 有司 yǒusī government official / government office 吾有司死者三十三人
133 4 tīng to listen 勿聽
134 4 de potential marker 可得聞與
135 4 yóu also / as if / still 今之樂猶古之樂也
136 4 tāng soup 是故湯事葛
137 4 庶幾 shùjǐ almost / probably 則齊國其庶幾乎
138 4 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王恥之
139 4 desire 吾欲觀於轉附朝舞
140 4 yīn sound / noise 管龠之音
141 4 yuán therefore / then 爰整其旅
142 4 wáng to die 流連荒亡
143 4 bào violent / brutal / tyrannical 莊暴見孟子
144 4 大夫 dàifu doctor 諸大夫皆曰賢
145 3 xún to patrol / to make one's rounds 天子適諸侯曰巡狩
146 3 měi beautiful 見羽旄之美
147 3 好色 hàosè to want sex / to be given to lust 寡人好色
148 3 左右 zuǒyòu approximately 左右皆曰賢
149 3 zéi thief 賊仁者謂之
150 3 no 饑者弗食
151 3 shū book 書曰
152 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 巡所守也
153 3 tribes from northern china 狄人侵之
154 3 zhù to help / to assist 惟曰其助上帝寵之
155 3 shèng to beat / to win / to conquer 以為能勝其任也
156 3 gēng to plow / to till 春省耕而補不足
157 3 而後 érhòu after that / then 置君而後去之
158 3 huāng waste 流連荒亡
159 3 zāng a slave 嬖人臧倉者請曰
160 3 bǎo to defend / to protect 樂天者保天下
161 3 四十 sì shí forty 寡人之囿方四十里
162 3 七十 qīshí seventy / 70 文王之囿方七十里
163 3 何如 hérú what / how 好樂何如
164 3 Shandong 鄒與魯鬨
165 3 zhǐ to stop / to halt 止其重器
166 3 shù to state / to tell / to narrate / to relate 諸侯朝於天子曰述職
167 3 táng main hall / a large room 人皆謂我毀明堂
168 3 xué to study / to learn 夫人幼而學之
169 3 yán to speak / to say / said 臣請為王言樂
170 3 female / feminine 爰及姜女
171 3 xià next 從流下而忘反謂之流
172 3 color 王變乎色
173 3 tóng like / same / similar 與民同之
174 3 alone / independent / single / sole 獨樂樂
175 3 shén what 王之好樂甚
176 3 zhòng many / numerous 與眾樂樂
177 3 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 吾何修而可以比於先王觀也
178 3 already / afterwards 已乎
179 3 chá to examine / to inquire / to inspect 然後察之
180 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 王如善之
181 3 滕文公 Téng Wén Gōng Duke Wen of Teng 滕文公問曰
182 3 father 幼而無父曰孤
183 3 zhí office / post 諸侯朝於天子曰述職
184 3 shì a gentleman / a knight 士師不能治士
185 3 to reach 爰及姜女
186 3 huò goods / products / commodities 寡人好貨
187 3 shì a city 關市譏而不征
188 3 chǔ state of Chu 王之臣有托其妻子於其友而之楚游者
189 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂故國者
190 3 wèn to ask 問國之大禁
191 3 所能 suǒnéng according to one's capabilities / what somebody is capable of 是謀非吾所能及也
192 3 ān calm / still / quiet / peaceful 文王一怒而安天下之民
193 3 大王 dàwáng king 昔者大王好色
194 3 wèi Eighth earthly branch 未之有也
195 2 重器 zhòngqì a treasure 遷其重器
196 2 liáng provisions 乃裹餱糧
197 2 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 惟仁者為能以大事小
198 2 疾首 jíshǒu extremely angry / infuriated / enraged 舉疾首蹙頞而相告曰
199 2 to repair / to patch / to mend 春省耕而補不足
200 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故太王整事獯鬻
201 2 rèn to bear / to undertake 以為能勝其任也
202 2 小事 xiǎoshì a small matter 惟智者為能以小事大
203 2 四方 sì fāng all sides 四方有罪無罪惟我在
204 2 hair 於是始興發補不足
205 2 Téng Teng
206 2 to open 爰方啟行
207 2 而已 éryǐ that is all 亦運而已矣
208 2 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 吾王庶幾無疾病與
209 2 shì to look at / to see 夫撫劍疾視曰
210 2 不若 bùruò not as good as 不若與人
211 2 岐山 Qíshān Mount Qi 去之岐山之下居焉
212 2 Henan 吾王不豫
213 2 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 前以三鼎
214 2 rén a kernel / a pit 文王發政施仁
215 2 不亦 bùyì is that not also? 不亦宜乎
216 2 晏子 Yàn Zǐ Yan Zi 昔者齊景公問於晏子曰
217 2 cán to destroy / to spoil / to ruin / to injure
218 2 之下 zhīxià below / under 去之岐山之下居焉
219 2 guān to look at / to watch / to observe 吾欲觀於轉附朝舞
220 2 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 吾何修而可以比於先王觀也
221 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 從流下而忘反謂之流
222 2 shǐ beginning / start 臣始至於境
223 2 車馬 chēmǎ a vehicle and horses 百姓聞王車馬之音
224 2 hòu after / later 奚為後我
225 2 guān to close 臣聞郊關之內有囿方四十里
226 2 sān three
227 2 離散 lísàn to be scattered / to be separated 兄弟妻子離散
228 2 yòu immature / young 幼而無父曰孤
229 2 之後 zhīhòu after / following / later 而孟子之後喪逾前喪
230 2 王政 wángzhèng a monarchy 王欲行王政
231 2 extremely / very 夫何使我至於此極也
232 2 鐘鼓 zhōnggǔ bell and drum / an ancient percussion instrument 百姓聞王鐘鼓之聲
233 2 父子 fù zǐ father and son 父子不相見
234 2 all 睊睊胥讒
235 2 do not 而民莫之死也
236 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 昔者文王之治岐也
237 2 之內 zhīnèi inside 臣聞郊關之內有囿方四十里
238 2 仁政 rénzhèng benevolent rule / humane government 今又倍地而不行仁政
239 2 yàn to dislike / to detest 從獸無厭謂之荒
240 2 shì a generation 有世臣之謂也
241 2 未可 wèikě cannot / not able to 未可也
242 2 樂天 lètiān carefree / happy-go-lucky / optimistic 樂天者也
243 2 wrinkled / contracted 舉疾首蹙頞而相告曰
244 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 景公說
245 2 yuàn to blame / to complain 西夷怨
246 2 jiāo suburbs / outskirts 臣聞郊關之內有囿方四十里
247 2 yuè pleased 取之而燕民悅
248 2 zhuàng robust 壯而欲行之
249 2 qīn relatives 王無親臣矣
250 2 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子創業垂統
251 2 有喜 yǒuxǐ to be expecting / to be with child 舉欣欣然有喜色而相告曰
252 2 juàn see / look / gaze at 睊睊胥讒
253 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子適諸侯曰巡狩
254 2 簞食壺漿 dān shí hú jiāng to receive troops with food and drink / to give troops a hearty welcome 簞食壺漿以迎王師
255 2 jiǔ nine 耕者九一
256 2 正子 zhèngzǐ positron 樂正子入見
257 2 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 問國之大禁
258 2 jǐng sunlight 昔者齊景公問於晏子曰
259 2 不行 bùxíng will not do / will not work 則何為不行
260 2 yíng to receive / to welcome / to greet 簞食壺漿以迎王師
261 2 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟妻子離散
262 2 day of the month / a certain day 他日
263 2 yóu especially / particularly 畜君何尤
264 2 zhái to pick (fruit, etc) 非擇而取之
265 2 shēng sound 百姓聞王鐘鼓之聲
266 2 to enter 然後敢入
267 2 shěng province 春省耕而補不足
268 2 a fork in the road 昔者文王之治岐也
269 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 春省耕而補不足
270 2 相見 xiāngjiàn to meet each other 父子不相見
271 2 guǒ to bind / to wrap 乃裹餱糧
272 2 qiáng strong / powerful 天下固畏齊之強也
273 2 relative 干戈戚揚
274 2 雕琢 diāo zuó to sculpt / to carve 必使玉人雕琢之
275 2 shú which 孰樂
276 2 zhěng whole / complete 故太王整事獯鬻
277 2 不得已 bù déyǐ have no choice but to 如不得已
278 2 è (nose) bridge 舉疾首蹙頞而相告曰
279 2 guī to go back / to return 歸市者不止
280 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 此四者
281 2 that / those 彼惡敢當我哉
282 2 ancient barbarian tribes 文王事昆夷
283 2 increase / benefit 如水益深
284 2 xiān first 必先斯四者
285 2 five
286 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 吾欲觀於轉附朝舞
287 2 匹夫 pǐfū a common person 此匹夫之勇
288 2 zhāo to beckon / to hail 蓋徴招角招是也
289 2 míng bright / brilliant 人皆謂我毀明堂
290 2 wood / lumber 則必使工師求大木
291 2 zhù to build / to construct 築斯城也
292 2 jué he / she / it 天下曷敢有越厥志
293 2 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者亦有此樂乎
294 2 paternal aunt / father's sister 姑捨女所學而從我
295 2 chuán to transmit 於傳有之
296 2 xiào result / effect 效死而民弗去
297 2 to associate with / be near 吾何修而可以比於先王觀也
298 2 favorite 嬖人臧倉者請曰
299 2 大事 dàshì a major event 惟仁者為能以大事小
300 2 fàng to put / to place 放於琅邪
301 2 cháo to face 吾欲觀於轉附朝舞
302 2 to starve / to be hungry 饑者弗食
303 2 hòu after / later 徯我后
304 2 宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou 宣王問曰
305 2 欣然 xīnrán gladly / cheerfully 舉欣欣然有喜色而相告曰
306 2 to raise animals 畜君何尤
307 2 what? / where? / why? 奚為後我
308 2 ěr thus / so / like that 出乎爾者
309 2 mào extremely aged 見羽旄之美
310 2 nüè cruel / harsh / oppressive 方命虐民
311 2 玉人 yù rén a jade worker 必使玉人雕琢之
312 2 gōng an artisan / a craftsman / a skilled worker 則必使工師求大木
313 2 水火 shuǐ huǒ water and fire 避水火也
314 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 狄人侵之
315 2 善哉 shànzāi excellent 善哉問也
316 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以不往見也
317 2 shòu an imperial tour 天子適諸侯曰巡狩
318 2 xīn happily 舉欣欣然有喜色而相告曰
319 2 dialect / language / speech 王語暴以好樂
320 2 jiù to save / to rescue 諸侯將謀救燕
321 2 nián year
322 2 proper / suitable / appropriate 不亦宜乎
323 2 不遇 bùyù to not meet 吾之不遇魯侯
324 2 child / son 二三子何患乎無君
325 2 feather 見羽旄之美
326 2 則是 zéshì only 則是方四十里為阱於國中
327 2 流連 liúlián to loiter (i.e. reluctant to leave) / to linger on 流連荒亡
328 2 yóu to swim 吾王不游
329 2 jiè to quit 戒之戒之
330 2 Ge 是故湯事葛
331 2 zhèng government / administration 文王發政施仁
332 2 西 The West 率西水滸
333 2 precious 今有璞玉於此
334 2 管龠 guǎnyuè flute / pipe / key 管龠之音
335 2 to store 乃積乃倉
336 1 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 為我作君臣相說之樂
337 1 長上 zhǎng shàng elders / superiors 則疾視其長上之死而不救
338 1 màn slow 是上慢而殘下也
339 1 罪人 zuìrén a convict / someone who has committed an offense 罪人不孥
340 1 to wait for / to await 徯我后
341 1 soil / ground / land 今又倍地而不行仁政
342 1 biàn to change / to alter 王變乎色
343 1 十六 shíliù sixteen 十六
344 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 吾有司死者三十三人
345 1 梁山 Liáng Shān Yangsan 逾梁山
346 1 zhòu Emperor Zhou 聞誅一夫紂矣
347 1 如此 rúcǐ in this way / so 如此
348 1 不慎 bùshèn incautious / inattentive 可不慎與
349 1 zài in / at 四方有罪無罪惟我在
350 1 interest 勞者弗息
351 1 rate / frequency / proportion / ratio 率西水滸
352 1 shòu a beast / a quadruped / an animal 從獸無厭謂之荒
353 1 è to stop / to suppress / to curb / to check 以遏徂莒
354 1 大戒 dà jiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 大戒於國
355 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 吾欲觀於轉附朝舞
356 1 nán south 遵海而南
357 1 lián even 從流上而忘反謂之連
358 1 降下 jiàng xià to fall / to drop 天降下民
359 1 hòng boisterous 鄒與魯鬨
360 1 弒君 shìjūn regicide / to commit regicide 未聞弒君也
361 1 喬木 qiáomù a tree / arbor-type tree 非謂有喬木之謂也
362 1 cosmos / universe 聿來胥宇
363 1 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi 王嘗語莊子以好樂
364 1 曾子 céngzǐ Ceng Zi 曾子曰
365 1 zōu Zou 鄒與魯鬨
366 1 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 間於齊
367 1 huàn to suffer from a misfortune 二三子何患乎無君
368 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 止或尼之
369 1 不治 bùzhì hopeless / not able to be saved 四境之內不治
370 1 子弟 zǐdì later generations 係累其子弟
371 1 gěi to give 秋省斂而助不給
372 1 taro 以遏徂莒
373 1 成功 chénggōng success 若夫成功
374 1 dǎn sincere 古公亶父
375 1 上帝 Shàngdì God 惟曰其助上帝寵之
376 1 先王之樂 xiān wáng zhī yuè the music of former kings 寡人非能好先王之樂也
377 1 dài to treat / to entertain / to receive guests 何以待之
378 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 然後可以為民父母
379 1 東面 dōngmiàn east side 東面而征
380 1 五旬 wǔ xún pañca-abhijnā 五旬而舉之
381 1 chán to slander / to defame / to misrepresent 睊睊胥讒
382 1 bèi -fold / times (multiplier) 今又倍地而不行仁政
383 1 dāng to be / to act as / to serve as 彼惡敢當我哉
384 1 Ji 思戢用光
385 1 xiōng elder brother 若殺其兄父
386 1 xuē Xue 齊人將築薛
387 1 孟軻 Mèng Kē Mencius 君奚為不見孟軻也
388 1 ěr ear 直好世俗之樂耳
389 1 富人 fùrén a rich man 哿矣富人
390 1 未知 wèizhī unknown / do not know 有司未知所之
391 1 how can it be that? 豈有他哉
392 1 to ridicule / to jeer / to mock 關市譏而不征
393 1 yóu to swim 一遊一豫
394 1 zhuó to cut / to chop / to lop off 匠人斫而小之
395 1 何為 héwéi what are you doing? 則何為不行
396 1 20 taels (liang) in weight 雖萬鎰
397 1 zhí straight 直好世俗之樂耳
398 1 xiū to decorate / to embellish 吾何修而可以比於先王觀也
399 1 qiū fall / autumn 秋省斂而助不給
400 1 to prevent / to stop 嬖人有臧倉者沮君
401 1 南面 nánmiàn south 南面而征
402 1 solitary 幼而無父曰孤
403 1 jià to drive / to sail / to fly 今乘輿已駕矣
404 1 eight
405 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 壯者散而之四方者
406 1 Soviet Union 后來其蘇
407 1 如火 rúhuǒ fiery 如火益熱
408 1 liú Liu 昔者公劉好貨
409 1 詩曰 shīyuē a poem goes 其詩曰
410 1 不好 bù hǎo not good 民惟恐王之不好勇也
411 1 nèi inside / interior 內無怨女
412 1 害人 hàirén to harm somebody 君子不以其所以養人者害人
413 1 不然 bùrán or else / otherwise / if not 今也不然
414 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 交鄰國有道乎
415 1 hóu marquis / lord 吾之不遇魯侯
416 1 shǔ to belong to / be subordinate to 乃屬其耆老而告之曰
417 1 旄倪 mào ní old and young 反其旄倪
418 1 世俗 shìsú secular / worldly / profane 直好世俗之樂耳
419 1 jiā house / home / residence 至於治國家
420 1 dòng to freeze 則凍餒其妻子
421 1 nuò to promise
422 1 héng to weigh 一人衡行於天下
423 1 to think / consider / to ponder 思戢用光
424 1 dòng to move / to act 是動天下之兵也
425 1 竭力 jiélì to do one's utmost 竭力以事大國
426 1 告之 gàozhī to tell / to inform 乃屬其耆老而告之曰
427 1 故國 gùguó country with an ancient history 所謂故國者
428 1 tài very / extremely 故太王整事獯鬻
429 1 to go / to advance 以遏徂莒
430 1 所為 suǒwèi what one does / doings 君所為輕身以先於匹夫者
431 1 zhì to place / to lay out 置君而後去之
432 1 wēi prestige / majesty 畏天之威
433 1 yùn to move / to transport / to use / to apply 亦運而已矣
434 1 lèi to be tired 係累其子弟
435 1 chōng to fill / to be full / to supply 府庫充
436 1 gài a lid / top / cover 蓋徴招角招是也
437 1 所行 suǒxíng actions / practice 惟君所行也
438 1 子孫 zǐsūn descendents 後世子孫必有王者矣
439 1 珠玉 zhūyù pearls and jades / jewels / clever remark / beautiful writing / gems of wisdom / genius / outstanding person 事之以珠玉
440 1 yòng to use / to apply 然後用之
441 1 不知 bùzhī do not know 今日不知其亡也
442 1 若是 ruòshì if 若是其大乎
443 1 a person of over sixty 乃屬其耆老而告之曰
444 1 horse 事之以犬馬
445 1 fēi an imperial concubine 愛厥妃
446 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 君子不以其所以養人者害人
447 1 suī although / even though 雖萬鎰
448 1 行者 xíngzhě practitioner 行者有裹糧也
449 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 召大師曰
450 1 zhēng summon 蓋徴招角招是也
451 1 qīng light / not heavy 君所為輕身以先於匹夫者
452 1 district / county 邑於岐山之下居焉
453 1 不見 bújiàn to not see 君奚為不見孟軻也
454 1 無已 wúyǐ endlessly 無已
455 1 勾踐 gòujiàn Gou Jian 勾踐事吳
456 1 why / how / when / what / where 天下曷敢有越厥志
457 1 干戈 gāngē arms / weapons 干戈戚揚
458 1 then / thereupon 聿來胥宇
459 1 巨室 jùshì a manor / a mansion 為巨室
460 1 十三 shísān thirteen 十三
461 1 shì clan / a branch of a lineage 臧氏之子焉能使予不遇哉
462 1 棺槨 guānguǒ inner and outer coffins / coffin 謂棺槨衣衾之美也
463 1 芻蕘 chú ráo to mow grass and cut firewood / grass mower / woodman 芻蕘者往焉
464 1 guǒ a result / a consequence 君是以不果來也
465 1 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 禮義由賢者出
466 1 xuě snow 齊宣王見孟子於雪宮
467 1 hóu dry provisions 乃裹餱糧
468 1 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 以為不勝其任矣
469 1 方命 fāngmìng against orders / to disobey / to refuse to accept orders 方命虐民
470 1 yún cloud 若大旱之望雲霓也
471 1 麋鹿 mílù elk 殺其麋鹿者如殺人之罪
472 1 國中 guózhōng junior high school 則是方四十里為阱於國中
473 1 用光 yòngguāng out of (supply) / spent / exhausted (used up) / depleted 思戢用光
474 1 進賢 jìnxián Jinxian 國君進賢
475 1 diào to condole / to give condolences 誅其君而弔其民
476 1 十二 shí èr twelve 十二
477 1 shī to lose 不可失也
478 1 始興 shǐxīng Shixing 於是始興發補不足
479 1 naturally / of course / certainly 自葛始
480 1 之中 zhīzhōng inside 民以為將拯己於水火之中也
481 1 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是始興發補不足
482 1 rabbit / hare 雉兔者往焉
483 1 píng flat / level / smooth 魯平公將出
484 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 士師不能治士
485 1 獯鬻 Xūnyù Hunzhou people / Xunyu people 故太王整事獯鬻
486 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 天下固畏齊之強也
487 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 君子不以其所以養人者害人
488 1 four
489 1 trip / journey 爰整其旅
490 1 capacity / degree / a standard / a measure 為諸侯度
491 1 cháng to taste 王嘗語莊子以好樂
492 1 衣衾 yīqīn burial clothes 謂棺槨衣衾之美也
493 1 shí real / true 而君之倉廩實
494 1 zhāng a sheet / a leaf 弓矢斯張
495 1 liǎn to collect 秋省斂而助不給
496 1 北狄 běidí Northern Di 北狄怨曰
497 1 大國 dàguó a power / a great power 竭力以事大國
498 1 齊國 Qí guó state of Qi 則齊國其庶幾乎
499 1 qiú to request 則必使工師求大木
500 1 不以 bùyǐ not because of 君子不以其所以養人者害人

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北狄 běidí Northern Di
Bīn Bin
曾子 céngzǐ Ceng Zi
勾践 勾踐 gòujiàn Gou Jian
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
Jié Emperor Jie
进贤 進賢 jìnxián Jinxian
琅邪 lángxié Langye
梁山 Liáng Shān
 1. Yangsan
 2. Liangshan
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
孟轲 孟軻 Mèng Kē Mencius
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐宣王 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi
岐山 Qíshān Mount Qi
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
始兴 始興 shǐxīng Shixing
Téng
 1. Teng
 2. Teng
滕文公 Téng Wén Gōng Duke Wen of Teng
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
武王伐纣 武王伐紂 Wǔ Wáng fá zhòu King Wu of Zhou overthrows tyrant Zhou of Shang
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
xuē
 1. Xue
 2. Xue
獯鬻 Xūnyù Hunzhou people / Xunyu people
晏子 Yàn Zǐ Yan Zi
zhòu Emperor Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
zōu
 1. Zou
 2. Zou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English