Glossary and Vocabulary for Book of Wei 《魏書》, 卷5 高宗紀 Volume 5 Annals: Gaozong (Emperor Wencheng)

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 63 wáng Wang 臨淮王譚薨
2 36 zhào an imperial decree 詔統萬鎮將
3 28 gōng a palace 還宮
4 26 nián year 年五歲
5 25 xìng fortunate / lucky 行幸崞山
6 23 yuē to speak / to say 母曰閭氏
7 23 hōng to die 廣陽王建薨
8 23 juǎn to coil / to roll 北史卷二魏紀二作
9 22 mín the people / citizen / subjects 詔與民雜調十五
10 21 xíng to walk / to move 行幸崞山
11 21 gōng public/ common / state-owned 建業公陸俟進爵東平王
12 20 二月 èryuè February / the Second Month 十有二月戊申
13 20 shí ten 十有一月丙子
14 19 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 沙獵國各遣使朝獻
15 18 èr two 正平二年十月戊申
16 18 rén person / people / a human being 二人爭權
17 18 shān a mountain / a hill / a peak 行幸崞山
18 18 jué ancient bronze wine holder 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
19 17 jīn today / modern / present / current / this / now 奴今遭我
20 16 four 四年春正月丙午朔
21 16 guó a country / a state / a kingdom 沙獵國各遣使朝獻
22 15 使 shǐ to make / to cause 聽詣使告狀
23 15 將軍 jiāngjūn a general 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
24 14 jìn to enter 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
25 14 車駕 chējià imperial chariot 車駕還宮
26 14 zuì crime / sin / vice 樂陵王周忸有罪
27 14 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 二年春正月辛巳
28 14 one 逢虜帥桎一奴欲加其罰
29 14 chūn spring 二年春正月辛巳
30 13 xià summer 夏五月乙酉
31 13 dōng winter 興安元年冬十月
32 13 děng et cetera / and so on 罽賓等十餘國各遣使朝貢
33 13 liú Liu 東安公劉尼進爵為王
34 13 xiàn to offer / to present 沙獵國各遣使朝獻
35 13 child / son 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
36 12 zhēng to march / to travel on a long journey 征西大將軍
37 12 十月 shíyuè October / the Tenth Month 正平二年十月戊申
38 12 zhōu a state / a province 詔以營州蝗
39 12 guān an office 因宜以設官
40 12 河西 Héxī Hexi 行幸河西
41 12 駿 jùn a good horse 劉劭弟駿殺劭而自立
42 12 qiū fall / autumn 秋七月辛亥
43 11 rén a kernel / a pit 永昌王仁謀反
44 11 the gate of a village / a village 母曰閭氏
45 11 supreme ruler / emperor 帝少聰達
46 11 lìng to make / to cause to be / to lead 尚書長孫渴侯為尚書令
47 11 chuán to transmit 卷二五本傳
48 11 big / great / huge / large / major 每有大政
49 11 西 The West 鎮西將軍杜元寶為司空
50 11 yuè month 是月
51 11 zuò to do 何必改作也
52 11 六月 liùyuè June / the Sixth Month 真君元年六月生於東宮
53 10 chǒu ugly 乙丑
54 10 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月辛未
55 10 sān three 其令民大酺三日
56 10 tián to cultivate land / to hunt 帝畋於犢倪山
57 10 jiā to add 逢虜帥桎一奴欲加其罰
58 10 zhèn town 詔統萬鎮將
59 10 hóu marquis / lord 尚書長孫渴侯為尚書令
60 10 gǎi to change / to alter 改年
61 10 cháo to face 沙獵國各遣使朝獻
62 10 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月壬子
63 10 huò to reap / to harvest 又於苑內獲方寸玉印
64 10 wén writing / text 隴西屠各王景文叛
65 9 ér son 此兒雖小
66 9 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 錄尚書事
67 9 陰山 yīnshān Yin mountains 行幸陰山
68 9 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 夏五月乙酉
69 9 dōng east 將東巡
70 9 qún crowd / flock / group 羣公卿士咸曰
71 9 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月辛亥
72 8 zhōng middle 以侍中河南公伊馛為司空
73 8 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
74 8 shì matter / thing / item 都督中外諸軍事
75 8 suì to comply with / to follow along 遂幸信都
76 8 三月 sānyuè March / the Third Month 三月壬午
77 8 extra / surplus / remainder 罽賓等十餘國各遣使朝貢
78 8 北史 Běi Shǐ History of the Northern Dynasties 北史卷二魏紀二作
79 8 nán south 築馬射臺於南郊
80 8 dūn honest / candid / sincere 復北平公長孫敦王爵
81 8 huáng royal / imperial 號世嫡皇孫
82 8 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 真君元年六月生於東宮
83 8 朝貢 cháogòng to present tribute (to the emperor) 渴槃陁國遣使朝貢
84 8 desire 逢虜帥桎一奴欲加其罰
85 7 five 年五歲
86 7 一月 yīyuè January / the First Month 十有一月丙子
87 7 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦
88 7 諸軍 zhū jūn various armies 都督中外諸軍事
89 7 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖愛之
90 7 second heavenly stem 乙丑
91 7 běi north 世祖北巡
92 7 jiā house / home / residence 丁零數千家亡匿井陘山
93 7 wàn ten thousand 詔統萬鎮將
94 7 chēng to call / to address 眾所稱美
95 6 ān calm / still / quiet / peaceful 章安子陸麗為平原王
96 6 fēng to seal / to close off 西平王源賀改封隴西王
97 6 to reach 矜及眾庶
98 6 younger brother 劉劭弟駿殺劭而自立
99 6 to remember / to memorize / to bear in mind 築壇記行於海濱
100 6 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 壬寅
101 6 京師 jīngshī a capital city 發京師五千人穿天淵池
102 6 皇子 huángzǐ prince 皇子弘生
103 6 shí time / a period of time 下民不贍於時
104 6 zhèng government 每有大政
105 6 eight 四四八
106 6 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月乙巳
107 6 proper / suitable / appropriate 汝宜釋之
108 6 beard / mustache 以討河西叛胡
109 6 shàng top / a high position 各具以名上
110 6 員外 yuánwài landlord 員外郎朱安興使於劉駿
111 6 jiàng to descend / to fall / to drop 實由天地祖宗降祐之所致也
112 6 xún to patrol / to make one's rounds 世祖北巡
113 6 jùn a commandery / a prefecture 各棄郡率吏民來降
114 6 天下 tiānxià China 大赦天下
115 6 zhì to create / to make / to manufacture 國家之制
116 6 horse 築馬射臺於南郊
117 6 to ferry 寧濟萬宇
118 6 tóng like / same / similar 加儀同三司
119 5 殿 diàn a hall / a palace / a temple 即皇帝位於永安前殿
120 5 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 築馬射臺於南郊
121 5 to record 北史卷二魏紀二作
122 5 skin / hide / fur / feather 安豐公閭虎皮進爵為河間王
123 5 to ride an animal or bicycle 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
124 5 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 三月壬午
125 5 xìn to believe / to trust 行幸信都
126 5 àn to press / to push 按長孫敦降爵
127 5 chóng high / dignified / lofty 封建寧王崇子麗為濟南王
128 5 diǎn canon / classic / scripture 若典司之官
129 5 shore / land / continent 章安子陸麗為平原王
130 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 田畝多荒
131 5 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月
132 5 zhū vermilion 其別部烏朱賀頹
133 5 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 鎮西將軍杜元寶為司空
134 5 Li 儀同三司敦煌公李寶薨
135 5 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 中山
136 5 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 癸未
137 5 shè to forgive / to pardon 曲赦京師
138 5 shǔ to count 不可稱數
139 5 yóu to swim 使有罪者優游獲免
140 5 dào way / road / path 以隆治道
141 5 shuò first day of the lunar month 四年春正月丙午朔
142 5 ancestor / forefather 劉駿將殷孝祖修兩城於清水東
143 5 to strike / to hit / to beat 北鎮將房杖擊蠕蠕
144 5 輿 a cart / sedan chair / a carriage 輿駕還宮
145 5 píng flat / level / smooth 平西將軍
146 5 a man / a male adult 夫聖人之教
147 5 to repair / to patch / to mend 諸曹選補
148 5 shā to kill / to murder / to slaughter 劉義隆子劭殺其父而自立
149 5 樂陵 lèlíng Leling 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
150 5 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
151 5 shì clan / a branch of a lineage 母曰閭氏
152 5 調 tiáo to harmonize 詔與民雜調十五
153 5 to stop / to prevent 鎮西將軍杜元寶為司空
154 5 to give / to bestow favors 賜仁死於長安
155 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 夫為治者
156 5 beautiful / magnificent / elegant 章安子陸麗為平原王
157 5 seven 冊府卷一七四
158 5 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 二年春正月辛巳
159 5 tune / song 曲赦京師
160 5 qīn relatives 親對高年
161 5 shǎng to reward / to grant / to bestow 班賞各有差
162 5 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 庚午
163 5 jià to drive / to sail / to fly 輿駕還宮
164 5 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗文成皇帝
165 4 page / sheet 一四四九頁
166 4 business / industry 人安其業
167 4 yǐn to lead / to guide 崇子濟南王麗為元寶所引
168 4 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 正平二年十月戊申
169 4 letter / symbol / character 四字
170 4 cái money / wealth / riches / valuables 匱於財也
171 4 jiàn to see 見卷四下世祖紀下太平真君九年
172 4 pàn to betray / to rebel / to revolt 隴西屠各王景文叛
173 4 肺腑 fèi fǔ bottom of the heart 肺腑
174 4 xīn new / fresh / modern 新平太守楊伯倫
175 4 shí a rock / a stone 登碣石山
176 4 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 甲午
177 4 jiǔ nine 見卷四下世祖紀下太平真君九年
178 4 yǎng to look up 仰列在職殿最
179 4 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
180 4 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 夏六月丙寅
181 4 賜死 cìsǐ to commit suicide on the orders of a sovereign 並賜死
182 4 Mu 今遣尚書穆伏真等三十人
183 4 níng Nanjing 封建寧王崇子麗為濟南王
184 4 tiger 安豐公閭虎皮進爵為河間王
185 4 wèi a military officer 漁陽公尉眷北擊伊吾
186 4 shēng to be born / to give birth 真君元年六月生於東宮
187 4 to vomit / to throw up 吐京
188 4 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 詔定州刺史許宗之
189 4 nèi inside / interior 又於苑內獲方寸玉印
190 4 to apply / to smear 李敷等考課諸州
191 4 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 九月庚申
192 4 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 夏六月壬戌
193 4 元寶 yuánbǎo a silver or gold ingot 鎮西將軍杜元寶為司空
194 4 míng bright / brilliant 主者明為條制
195 4 shì to attend on 以侍中河南公伊馛為司空
196 4 huà to make into / to change into / to transform 化苟從近
197 4 西平 Xīpíng Xiping 西平公源賀進爵為王
198 4 zàng to bury the dead 祔葬恭皇后於金陵
199 4 hair 發京師五千人穿天淵池
200 4 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
201 4 xīn to be tired 辛丑
202 4 chà to differ 班賜從臣各有差
203 4 豹子 bàozi leopard 詔征西將軍皮豹子等三將三萬騎助擊孝祖
204 4 xián salty / briny 羣公卿士咸曰
205 4 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 則威禁不設
206 4 preface / introduction 上下咸序
207 4 lái to come 各棄郡率吏民來降
208 4 和平 hépíng peace 故上下和平
209 4 inside / interior 這裏
210 4 to take charge of / to manage / to administer 若典司之官
211 4 luò Luo 洛侯為廣平王
212 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 太尉張黎
213 4 yún cloud 遂幸雲中
214 4 day of the month / a certain day 其令民大酺三日
215 4 father's elder brother 新平太守楊伯倫
216 4 ēn kindness / grace / graciousness 恩亦宜然
217 4 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 九月乙巳
218 4 所謂 suǒwèi so-called 豈所謂原情處罪
219 4 tīng to listen 聽詣使告狀
220 4 長孫 zhǎngsūn eldest grandson / oldest son of an oldest son 尚書長孫渴侯為尚書令
221 4 residence / dwelling 居常國遣使朝獻
222 4 lóng dragon 蠻王文虎龍率千餘家內附
223 4 kāi to open 開倉賑恤
224 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮畢
225 4 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 詔散騎常侍馮闡使於劉駿
226 4 zhǔ owner 恭宗神主于太廟
227 4 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
228 4 zhòng many / numerous 眾瑞兼呈
229 4 to supervise 樂安王良督東雍
230 4 xiào to be filial 劉駿將殷孝祖修兩城於清水東
231 4 shè to set up / to establish 因宜以設官
232 4 chù a place / location / a spot / a point 欲以天子自處
233 4 xíng punishment / penalty 是以周文刑於寡妻
234 4 láng a minister / an official 羽林郎于判
235 4 to stand 立皇后馮氏
236 4 bǎo to defend / to protect 尊保母常氏為保太后
237 4 廣平 guǎngpíng Guangping 廣平公杜遺進爵為王
238 3 zhèng upright / straight 正其刑罪
239 3 cāng barn / granary / storehouse 開倉賑恤
240 3 在職 zàizhí to be employed / to be in post / on-the-job 非在職之官綏導失所
241 3 mén door / gate / doorway / gateway 閉都城門
242 3 零陵 línglíng Lingling 零陵公閭紇並進爵為王
243 3 徭役 yáoyì forced labor / corvee 則徭役不時
244 3 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪穢過度
245 3 wěi to delegate / to commission 委罪於民
246 3 chù to dismiss 黜為外都大官
247 3 to defend / to resist 以御家邦
248 3 遼西 Liáoxī west of Liaoning 以遼西公常英為太宰
249 3 is exactly 以侍中河南公伊馛為司空
250 3 bān class / a group / a grade 班賜從臣各有差
251 3 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 使者檢治
252 3 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 甲子
253 3 昌邑 Chāngyì Changyi 員外郎昌邑侯和天德使于劉駿
254 3 景穆 jǐngmù Jingmu 按卷一九上景穆十二王傳
255 3 百姓 bǎixìng common people 百姓晏安
256 3 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 癸酉
257 3 王公 wáng gōng princes and dukes / aristocrat 王公侯伯及士民之家
258 3 平原 píngyuán field / plain 章安子陸麗為平原王
259 3 method / way 則為法混淆
260 3 to adjoin / to border 河東公閭毗
261 3 miǎn to spare 苛求免咎
262 3 zhōu Zhou Dynasty 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
263 3 liù six 而六鎮
264 3 huá Chinese 起太華殿
265 3 desert 車駕度漠
266 3 fán to bother / to vex / to trouble 則聚斂煩數
267 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 恭宗神主于太廟
268 3 shòu old age / long life 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
269 3 to bestow on / to endow with 賦役乃輕
270 3 shòu to suffer / to be subjected to 登受圖籙
271 3 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 八月丁亥
272 3 qiān one thousand 獲馬千餘匹
273 3 chén minister / statesman / official 班賜從臣各有差
274 3 qián front 即皇帝位於永安前殿
275 3 xīng to flourish / to be popular 興光元年春正月乙丑
276 3 suì age 年五歲
277 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 蠻王文虎龍率千餘家內附
278 3 Sixth Earthly Branch 己巳
279 3 伏誅 fúzhū to punish by execution 伏誅
280 3 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 犯者十疋以上皆死
281 3 to attain / to reach 帝少聰達
282 3 漁陽 yúyáng Yuyang 漁陽公尉眷北擊伊吾
283 3 gēn origin / cause / basis 詔假員外散騎常侍游明根
284 3 章武 zhāngwǔ Zhangwu 章武之束州
285 3 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
286 3 knot 零陵公閭紇並進爵為王
287 3 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
288 3 idea 意奇之
289 3 皇帝 huángdì Emperor 高宗文成皇帝
290 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 懼不能宣慈惠和
291 3 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 六月癸卯
292 3 guàn to go through 使能否殊貫
293 3 京兆 jīngzhào Jingzhao / Xi'an 司空杜元寶進爵京兆王
294 3 bǎi one hundred 朕以大慶饗賜百僚
295 3 niǔ to blush / to be bashful / to be ashamed 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
296 3 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 辛卯
297 3 Germany 員外郎昌邑侯和天德使于劉駿
298 3 fàn to commit crime / to violate 犯者十疋以上皆死
299 3 太宰 tàizǎi chancellor / prime minster 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
300 3 濮陽 Púyáng Puyang 濮陽公閭若文進爵為王
301 3 上下 shàngxià up and down / top and bottom 故上下和平
302 3 to sew in close stitches 欲緝熙治道
303 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢於力也
304 3 thirst 尚書長孫渴侯為尚書令
305 3 文成 Wénchéng Princess Wen Cheng / Princess Wencheng 高宗文成皇帝
306 3 皇后 huánghòu an empress 皇妣為恭皇后
307 3 一九 yījiǔ Amitābha 按卷一九上景穆十二王傳
308 3 恭宗 gōngzōng Gongzong 恭宗景穆皇帝之長子也
309 3 to go to / to arrive / to reach 聽詣使告狀
310 3 shì a gentleman / a knight 羣公卿士咸曰
311 3 chéng to bear / to carry / to hold 纂承大業
312 3 yóu to swim 遊宴數日
313 3 shào to encourage 劉義隆子劭殺其父而自立
314 3 to lift / to hold up / to raise 舉賢以任職
315 3 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 十有一月丙子
316 3 dialect / language / speech 北人語訛
317 3 太安 tài'ān Tai'an reign 太安元年春正月辛酉
318 3 jūn army / military 乃引軍還
319 3 高平 gāopíng Gaoping 征西將軍皮豹子略地至高平
320 3 rate / frequency 各棄郡率吏民來降
321 3 juàn wife and children 漁陽公尉眷北擊伊吾
322 3 capacity / degree / a standard / a measure 車駕度漠
323 3 tán an altar / a platform 帝至道壇
324 3 dào to rob / to steal 誅河間鄚民為賊盜者
325 3 hóng liberal / great 皇子弘生
326 3 bēng to rupture / to split apart / to collapse 太皇太后赫連氏崩
327 3 zhēn real / true / genuine 今遣尚書穆伏真等三十人
328 3 shī to lose 失於刑也
329 3 fāng square / quadrilateral / one side 邊方無事
330 3 to pull up / to pull out / to select / to promote 樂平王拔有罪
331 3 討平 tǎopíng to put down (an uprising) / to pacify 南陽王惠壽討平之
332 3 service 賦役乃輕
333 3 shēn deep 趙王深薨
334 3 蠕蠕 rúrú wiggling / squirming 北鎮將房杖擊蠕蠕
335 3 皇太后 huángTàiHòu empress dowager 尊保太后為皇太后
336 3 to break / to ruin / to destroy 大破孝祖
337 3 師傅 shīfu master / qualified worker / chef 師傅
338 3 guò to cross / to go over / to pass 所過郡國賜復一年
339 3 huì favor / benefit / blessing / kindness 南陽王惠壽討平之
340 3 jìn nearby 自近及遠
341 3 to die 賜仁死於長安
342 3 bīng soldier / troops 因大儺耀兵
343 3 to think / consider / to ponder 思與兆庶共茲嘉慶
344 3 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 秋七月丙辰
345 3 xiǎng to host a banquet 朕以大慶饗賜百僚
346 3 太后 Tài Hòu Empress Dowager 尊保母常氏為保太后
347 3 é an error / falsehood / a lie 之訛
348 3 fēn to separate / to divide into parts 分職不均
349 3 guō Gou 行幸崞山
350 3 apparatus 加儀同三司
351 3 to prevail 豈朕一人克臻斯應
352 3 guān to look at / to watch / to observe 觀滄海
353 3 tǎo to seek 以討河西叛胡
354 3 to congratulate 西平公源賀進爵為王
355 3 zūn to honor / to respect 尊保母常氏為保太后
356 3 五千 wǔ qiān five thousand 發京師五千人穿天淵池
357 2 皇族 huángzú the imperial family / royal kin 今制皇族
358 2 yáng Yang 新平太守楊伯倫
359 2 road / path / way 是啟姦邪之路
360 2 to leave behind 廣平公杜遺進爵為王
361 2 成為 chéngwéi to become / to turn into 封皇弟新成為陽平王
362 2 賑恤 zhènxù relief aid 開倉賑恤
363 2 huǐ to destroy 有故塚毀廢
364 2 chì an imperial decree 詔鎮西將軍天水公封敕文等擊之
365 2 萬壽 wànshòu Manju 萬壽為樂浪王
366 2 martial / military 閱武於南郊
367 2 shū different / special / unusual 使能否殊貫
368 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 詔以營州蝗
369 2 interest 劫奪不息
370 2 zhù to build / to construct 築馬射臺於南郊
371 2 xiǎn to show / to manifest / to display 皆蒙顯擢
372 2 tuó steep bank 渴槃陁國遣使朝貢
373 2 end / final stage / latter part 以喻人主疎末之親
374 2 féng feng 立皇后馮氏
375 2 xiān first 晚進居先
376 2 fragrance 以侍中河南公伊馛為司空
377 2 shí real / true 實由天地祖宗降祐之所致也
378 2 zhù to help / to assist 詔征西將軍皮豹子等三將三萬騎助擊孝祖
379 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察風俗
380 2 yōng harmony 二雍
381 2 to capture / to imprison / to seize 逢虜帥桎一奴欲加其罰
382 2 不合 bùhé to not conform to / to be unsuited to / to be out of keeping with 以議不合旨
383 2 báo thin / slight / weak 至於凋薄
384 2 tiān day 員外郎昌邑侯和天德使于劉駿
385 2 yún cloud 張森楷云
386 2 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 當作
387 2 sōng to loosen / to relax 畋於松山
388 2 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 三月己亥
389 2 shǐ beginning / start 今始奉世祖
390 2 xuán to hang / to suspend 使課調懸少
391 2 wèi Wei Dynasty 北史卷二魏紀二作
392 2 jià vacation 逼民假貸
393 2 陽平 yángpíng evenly rising tone / second tone 封皇弟新成為陽平王
394 2 tuí to crumble / to collapse / to decline / to decay 其別部烏朱賀頹
395 2 wèi to call 帝謂之曰
396 2 三萬 sān wàn thirty thousand 詔征西將軍皮豹子等三將三萬騎助擊孝祖
397 2 景穆皇帝 jǐngmù huángdì Emperor Jingmu 恭宗景穆皇帝之長子也
398 2 four 有愆者肆之刑戮
399 2 隴西 LǒngXī Longxi 隴西屠各王景文叛
400 2 shū to neglect 以喻人主疎末之親
401 2 yàn to dislike / to detest 求欲無厭
402 2 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty 高麗
403 2 zhǐ purport / aim / purpose 以議不合旨
404 2 jiāo suburbs / outskirts 築馬射臺於南郊
405 2 yōu excellent / superior 使有罪者優游獲免
406 2 人主 rénzhǔ a monarch 人主
407 2 jiān traitor / crafty and evil person / villain 獲姦人亡命數百人
408 2 金陵 Jīnlíng Jinling / Nanjing 祔葬恭皇后於金陵
409 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 侵食百姓
410 2 kǎi model style of Chinese writing 以為常楷
411 2 zhāng a chapter / a section 章安子陸麗為平原王
412 2 濟南 Jǐnán Jinan 封建寧王崇子麗為濟南王
413 2 shàn to support / to provide aid 下民不贍於時
414 2 zāo to come across / to meet with / to encounter 奴今遭我
415 2 jìn to the greatest extent / utmost 宜各先盡勞舊才能
416 2 zǎi to slaughter 宰民之徒
417 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 而牧守百里
418 2 三司 sān sī three offices 加儀同三司
419 2 jié a stone tablet 登碣石山
420 2 波斯 Bōsī Persia 波斯
421 2 一二 yīèr one or two / a few 冊府卷一二一
422 2 huáng a locust 詔以營州蝗
423 2 謀反 móufǎn to plot a rebellion / to conspire against the state 京兆王杜元寶謀反
424 2 shì a generation 號世嫡皇孫
425 2 suí to soothe / to appease / to pacify 則綏導無方
426 2 shuài handsome / graceful / smart 逢虜帥桎一奴欲加其罰
427 2 to fear / be afraid of / to dread 懼不能宣慈惠和
428 2 梁書 Liáng Shū Book of Liang 梁書卷一七馬仙琕傳作
429 2 北鎮 běizhèn Beizhen 北鎮將房杖擊蠕蠕
430 2 jǐng sunlight 隴西屠各王景文叛
431 2 lán mist 普嵐國並遣使朝獻
432 2 shū book 引後魏書
433 2 shǎo few 帝少聰達
434 2 quán authority / power 二人爭權
435 2 to read 讀如
436 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普嵐國並遣使朝獻
437 2 zhào million / mega 卷七五尒朱兆傳
438 2 tǒng to unify 詔統萬鎮將
439 2 高年 gāonián old / aged 親對高年
440 2 zhèn to provide relief / to aid 使使者開倉以賑之
441 2 néng can / able 若信清能
442 2 非一 fēi yī not unified / not the same 勞役非一
443 2 bào a leopard / a panther 字豹兒
444 2 to enter 入其境
445 2 bàng to slander / to defame / to speak ill of 民無怨謗
446 2 一等 yī děng first class / top grade 文武各加位一等
447 2 wéi to surround / to encircle / to corral 乖不合圍之義
448 2 jiǎn to check 使者檢治
449 2 吐谷渾 Tǔyùhún Tuyuhun people 討吐谷渾什寅
450 2 司徒 sītú Situ 司徒古弼
451 2 jiù old / ancient 宜各先盡勞舊才能
452 2 廣寧 guǎngníng Guangning 行幸廣寧溫泉宮
453 2 十五 shíwǔ fifteen 詔與民雜調十五
454 2 bāo to praise / to commend / to honor / to cite 褒而賞之
455 2 qiǎn to send / to dispatch 今遣尚書穆伏真等三十人
456 2 qiú to request 誣告以求直
457 2 chí a pool / a pond 發京師五千人穿天淵池
458 2 姦邪 jiānxié crafty and evil / a treacherous villain 姦邪在位
459 2 even / equal / uniform 又如卷八世宗紀永平元年十二月見梁將齊苟仁
460 2 河間 Héjiān Hejian 安豐公閭虎皮進爵為河間王
461 2 中外 zhōngwài Sino-foreign / Chinese-foreign 都督中外諸軍事
462 2 an official institution / a state bureau 冊府卷一二一
463 2 shì style 由來之常式
464 2 yín Third Earthly Branch 討吐谷渾什寅
465 2 to hide / to go into hiding 以所匿之罪罪之
466 2 shí food / food and drink 侵食百姓
467 2 tián field / farmland 田畝多荒
468 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於凋薄
469 2 溫泉 wēnquán a hot spring / a spa 至溫泉宮
470 2 suǒ to search / to inquire 大索三日
471 2 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 冬十有一月辛酉
472 2 qīng clear / pure / clean 若信清能
473 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 自今有穿毀墳隴者斬之
474 2 happy / glad / cheerful / joyful 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
475 2 liú to flow / to spread / to circulate 民多流散
476 2 a government official / a magistrate 為吏姦暴
477 2 fáng a room 北鎮將房杖擊蠕蠕
478 2 三十 sān shí thirty 今遣尚書穆伏真等三十人
479 2 shǒu head 河西叛胡詣長安首罪
480 2 hungry 民飢
481 2 yōu distant / far 無有攸縱
482 2 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 九月壬辰
483 2 長安 Cháng'ān Chang'an 賜仁死於長安
484 2 刑戮 xínglù to be executed / to be sentenced for execution 而犯罪之人獨即刑戮
485 2 gōng merit 夫褒賞必於有功
486 2 book / volume 冊府卷一二一
487 2 jīn to pity / feel sorry for 矜及眾庶
488 2 lóng grand / intense / prosperous 以隆治道
489 2 miào temple / shrine 恭宗神主于太廟
490 2 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
491 2 wēi power / might / prestige 則威禁不設
492 2 varied / complex / not simple 詔與民雜調十五
493 2 to flee / to run away / to leave a debt unsettled 咸有逋懸
494 2 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 八月甲戌
495 2 prosperous / splendid 欲緝熙治道
496 2 東平 Dōngpíng Dongping 建業公陸俟進爵東平王
497 2 其父 qí fù his father 劉義隆子劭殺其父而自立
498 2 風俗 fēngsú social custom 觀察風俗
499 2 chén Chen 制戰陳之法十有餘條
500 2 subject / class / lesson 使課調懸少

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 71 zhī him / her / them / that 恭宗景穆皇帝之長子也
2 63 wáng Wang 臨淮王譚薨
3 47 wèi for / to 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
4 45 yǒu is / are / to exist 每有大政
5 39 in / at 真君元年六月生於東宮
6 39 so as to / in order to 欲以天子自處
7 36 zhào an imperial decree 詔統萬鎮將
8 28 his / hers / its / theirs 逢虜帥桎一奴欲加其罰
9 28 gōng a palace 還宮
10 27 hái also / in addition / more 還宮
11 26 nián year 年五歲
12 25 xìng fortunate / lucky 行幸崞山
13 23 yuē to speak / to say 母曰閭氏
14 23 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 誅河間鄚民為賊盜者
15 23 hōng to die 廣陽王建薨
16 23 juǎn to coil / to roll 北史卷二魏紀二作
17 22 mín the people / citizen / subjects 詔與民雜調十五
18 22 not / no 農不墾殖
19 21 xíng to walk / to move 行幸崞山
20 21 gōng public/ common / state-owned 建業公陸俟進爵東平王
21 20 二月 èryuè February / the Second Month 十有二月戊申
22 20 shí ten 十有一月丙子
23 19 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 沙獵國各遣使朝獻
24 18 èr two 正平二年十月戊申
25 18 rén person / people / a human being 二人爭權
26 18 shān a mountain / a hill / a peak 行幸崞山
27 18 jué ancient bronze wine holder 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
28 17 jīn today / modern / present / current / this / now 奴今遭我
29 17 each 文武各加位一等
30 16 four 四年春正月丙午朔
31 16 guó a country / a state / a kingdom 沙獵國各遣使朝獻
32 15 使 shǐ to make / to cause 聽詣使告狀
33 15 將軍 jiāngjūn a general 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
34 15 shì is / are / am / to be 是月
35 14 jìn to enter 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
36 14 車駕 chējià imperial chariot 車駕還宮
37 14 zuì crime / sin / vice 樂陵王周忸有罪
38 14 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 二年春正月辛巳
39 14 one 逢虜帥桎一奴欲加其罰
40 14 chūn spring 二年春正月辛巳
41 13 xià summer 夏五月乙酉
42 13 dōng winter 興安元年冬十月
43 13 děng et cetera / and so on 罽賓等十餘國各遣使朝貢
44 13 liú Liu 東安公劉尼進爵為王
45 13 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 劉義隆子劭殺其父而自立
46 13 xiàn to offer / to present 沙獵國各遣使朝獻
47 13 child / son 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
48 12 zhēng to march / to travel on a long journey 征西大將軍
49 12 also / too 恭宗景穆皇帝之長子也
50 12 十月 shíyuè October / the Tenth Month 正平二年十月戊申
51 12 zhōu a state / a province 詔以營州蝗
52 12 guān an office 因宜以設官
53 12 河西 Héxī Hexi 行幸河西
54 12 駿 jùn a good horse 劉劭弟駿殺劭而自立
55 12 qiū fall / autumn 秋七月辛亥
56 11 xià next 諸殊死已下各降罪一等
57 11 rén a kernel / a pit 永昌王仁謀反
58 11 the gate of a village / a village 母曰閭氏
59 11 supreme ruler / emperor 帝少聰達
60 11 naturally / of course / certainly 欲以天子自處
61 11 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常置左右
62 11 lìng to make / to cause to be / to lead 尚書長孫渴侯為尚書令
63 11 chuán to transmit 卷二五本傳
64 11 big / great / huge / large / major 每有大政
65 11 西 The West 鎮西將軍杜元寶為司空
66 11 yuè month 是月
67 11 in / at 恭宗神主于太廟
68 11 zuò to do 何必改作也
69 11 六月 liùyuè June / the Sixth Month 真君元年六月生於東宮
70 10 chǒu ugly 乙丑
71 10 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月辛未
72 10 sān three 其令民大酺三日
73 10 tián to cultivate land / to hunt 帝畋於犢倪山
74 10 jiā to add 逢虜帥桎一奴欲加其罰
75 10 zhèn town 詔統萬鎮將
76 10 hóu marquis / lord 尚書長孫渴侯為尚書令
77 10 gǎi to change / to alter 改年
78 10 this / these 此兒雖小
79 10 cháo to face 沙獵國各遣使朝獻
80 10 zhèn I / we 朕以眇身
81 10 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 崇子濟南王麗為元寶所引
82 10 jiāng will / shall (future tense) 詔統萬鎮將
83 10 zhū all / many / various 諸殊死已下各降罪一等
84 10 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月壬子
85 10 huò to reap / to harvest 又於苑內獲方寸玉印
86 10 ruò to seem / to be like / as 濮陽公閭若文進爵為王
87 10 wén writing / text 隴西屠各王景文叛
88 9 ér son 此兒雖小
89 9 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 錄尚書事
90 9 陰山 yīnshān Yin mountains 行幸陰山
91 9 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 夏五月乙酉
92 9 dōng east 將東巡
93 9 qún crowd / flock / group 羣公卿士咸曰
94 9 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月辛亥
95 8 zhōng middle 以侍中河南公伊馛為司空
96 8 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
97 8 shì matter / thing / item 都督中外諸軍事
98 8 no 邊方無事
99 8 suì to comply with / to follow along 遂幸信都
100 8 三月 sānyuè March / the Third Month 三月壬午
101 8 extra / surplus / remainder 罽賓等十餘國各遣使朝貢
102 8 北史 Běi Shǐ History of the Northern Dynasties 北史卷二魏紀二作
103 8 nán south 築馬射臺於南郊
104 8 dūn honest / candid / sincere 復北平公長孫敦王爵
105 8 tài very / extremely 太皇太后赫連氏崩
106 8 huáng royal / imperial 號世嫡皇孫
107 8 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 真君元年六月生於東宮
108 8 朝貢 cháogòng to present tribute (to the emperor) 渴槃陁國遣使朝貢
109 8 desire 逢虜帥桎一奴欲加其罰
110 7 dōu all 黜為外都大官
111 7 five 年五歲
112 7 一月 yīyuè January / the First Month 十有一月丙子
113 7 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦
114 7 諸軍 zhū jūn various armies 都督中外諸軍事
115 7 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖愛之
116 7 second heavenly stem 乙丑
117 7 běi north 世祖北巡
118 7 jiā house / home / residence 丁零數千家亡匿井陘山
119 7 wàn ten thousand 詔統萬鎮將
120 7 chēng to call / to address 眾所稱美
121 6 ān calm / still / quiet / peaceful 章安子陸麗為平原王
122 6 fēng to seal / to close off 西平王源賀改封隴西王
123 6 otherwise / but / however 則政教陵遲
124 6 to reach 矜及眾庶
125 6 younger brother 劉劭弟駿殺劭而自立
126 6 to remember / to memorize / to bear in mind 築壇記行於海濱
127 6 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 壬寅
128 6 京師 jīngshī a capital city 發京師五千人穿天淵池
129 6 self 己巳
130 6 皇子 huángzǐ prince 皇子弘生
131 6 shí time / a period of time 下民不贍於時
132 6 zhèng government 每有大政
133 6 eight 四四八
134 6 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月乙巳
135 6 and 懼不能宣慈惠和
136 6 proper / suitable / appropriate 汝宜釋之
137 6 beard / mustache 以討河西叛胡
138 6 shàng top / a high position 各具以名上
139 6 員外 yuánwài landlord 員外郎朱安興使於劉駿
140 6 and 詔與民雜調十五
141 6 again / more / repeatedly 初復佛法
142 6 jiàng to descend / to fall / to drop 實由天地祖宗降祐之所致也
143 6 xún to patrol / to make one's rounds 世祖北巡
144 6 jùn a commandery / a prefecture 各棄郡率吏民來降
145 6 天下 tiānxià China 大赦天下
146 6 zhì to create / to make / to manufacture 國家之制
147 6 horse 築馬射臺於南郊
148 6 to ferry 寧濟萬宇
149 6 tóng like / same / similar 加儀同三司
150 5 fēi not / non- / un- 非所以子育羣生
151 5 殿 diàn a hall / a palace / a temple 即皇帝位於永安前殿
152 5 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 築馬射臺於南郊
153 5 to record 北史卷二魏紀二作
154 5 skin / hide / fur / feather 安豐公閭虎皮進爵為河間王
155 5 to ride an animal or bicycle 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
156 5 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 三月壬午
157 5 xìn to believe / to trust 行幸信都
158 5 àn to press / to push 按長孫敦降爵
159 5 already / afterwards 諸殊死已下各降罪一等
160 5 chóng high / dignified / lofty 封建寧王崇子麗為濟南王
161 5 yuán monetary unit / dollar 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
162 5 diǎn canon / classic / scripture 若典司之官
163 5 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 賦役乃輕
164 5 shore / land / continent 章安子陸麗為平原王
165 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 田畝多荒
166 5 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月
167 5 zhū vermilion 其別部烏朱賀頹
168 5 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 鎮西將軍杜元寶為司空
169 5 Li 儀同三司敦煌公李寶薨
170 5 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 中山
171 5 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 癸未
172 5 shè to forgive / to pardon 曲赦京師
173 5 bìng and / furthermore / also 並賜死
174 5 shǔ to count 不可稱數
175 5 yóu to swim 使有罪者優游獲免
176 5 tiáo measure word for long thin things 主者明為條制
177 5 dào way / road / path 以隆治道
178 5 cóng from 帝從在後
179 5 shuò first day of the lunar month 四年春正月丙午朔
180 5 ancestor / forefather 劉駿將殷孝祖修兩城於清水東
181 5 to strike / to hit / to beat 北鎮將房杖擊蠕蠕
182 5 輿 a cart / sedan chair / a carriage 輿駕還宮
183 5 píng flat / level / smooth 平西將軍
184 5 a man / a male adult 夫聖人之教
185 5 to repair / to patch / to mend 諸曹選補
186 5 shā to kill / to murder / to slaughter 劉義隆子劭殺其父而自立
187 5 樂陵 lèlíng Leling 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
188 5 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
189 5 shì clan / a branch of a lineage 母曰閭氏
190 5 調 tiáo to harmonize 詔與民雜調十五
191 5 to stop / to prevent 鎮西將軍杜元寶為司空
192 5 to give / to bestow favors 賜仁死於長安
193 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 夫為治者
194 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故上下和平
195 5 zhì to / until 至溫泉宮
196 5 beautiful / magnificent / elegant 章安子陸麗為平原王
197 5 seven 冊府卷一七四
198 5 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 二年春正月辛巳
199 5 tune / song 曲赦京師
200 5 qīn relatives 親對高年
201 5 shǎng to reward / to grant / to bestow 班賞各有差
202 5 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 庚午
203 5 jià to drive / to sail / to fly 輿駕還宮
204 5 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗文成皇帝
205 4 chū to go out 高平諸軍出南道
206 4 page / sheet 一四四九頁
207 4 business / industry 人安其業
208 4 yǐn to lead / to guide 崇子濟南王麗為元寶所引
209 4 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 正平二年十月戊申
210 4 běn measure word for books 諸本
211 4 letter / symbol / character 四字
212 4 cái money / wealth / riches / valuables 匱於財也
213 4 jiàn to see 見卷四下世祖紀下太平真君九年
214 4 pàn to betray / to rebel / to revolt 隴西屠各王景文叛
215 4 肺腑 fèi fǔ bottom of the heart 肺腑
216 4 yòu again / also 又於苑內獲方寸玉印
217 4 xīn new / fresh / modern 新平太守楊伯倫
218 4 shí a rock / a stone 登碣石山
219 4 gǒu in a sordid way 化苟從近
220 4 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 甲午
221 4 jiǔ nine 見卷四下世祖紀下太平真君九年
222 4 yǎng to look up 仰列在職殿最
223 4 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
224 4 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 夏六月丙寅
225 4 rán correct / right / certainly 然即位以來
226 4 míng measure word for people 庫莫奚國獻名馬
227 4 賜死 cìsǐ to commit suicide on the orders of a sovereign 並賜死
228 4 Mu 今遣尚書穆伏真等三十人
229 4 níng Nanjing 封建寧王崇子麗為濟南王
230 4 tiger 安豐公閭虎皮進爵為河間王
231 4 wèi a military officer 漁陽公尉眷北擊伊吾
232 4 shēng to be born / to give birth 真君元年六月生於東宮
233 4 to vomit / to throw up 吐京
234 4 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 詔定州刺史許宗之
235 4 nèi inside / interior 又於苑內獲方寸玉印
236 4 to apply / to smear 李敷等考課諸州
237 4 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 九月庚申
238 4 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 夏六月壬戌
239 4 元寶 yuánbǎo a silver or gold ingot 鎮西將軍杜元寶為司空
240 4 míng bright / brilliant 主者明為條制
241 4 shì to attend on 以侍中河南公伊馛為司空
242 4 huà to make into / to change into / to transform 化苟從近
243 4 西平 Xīpíng Xiping 西平公源賀進爵為王
244 4 huò or / either / else 或因緣勢力
245 4 zàng to bury the dead 祔葬恭皇后於金陵
246 4 hair 發京師五千人穿天淵池
247 4 such as / for example / for instance 狀如麟
248 4 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
249 4 xīn to be tired 辛丑
250 4 chà to differ 班賜從臣各有差
251 4 豹子 bàozi leopard 詔征西將軍皮豹子等三將三萬騎助擊孝祖
252 4 xián salty / briny 羣公卿士咸曰
253 4 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 則威禁不設
254 4 preface / introduction 上下咸序
255 4 lái to come 各棄郡率吏民來降
256 4 和平 hépíng peace 故上下和平
257 4 inside / interior 這裏
258 4 to take charge of / to manage / to administer 若典司之官
259 4 luò Luo 洛侯為廣平王
260 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 太尉張黎
261 4 yún cloud 遂幸雲中
262 4 zhè this / these 這裏
263 4 day of the month / a certain day 其令民大酺三日
264 4 father's elder brother 新平太守楊伯倫
265 4 ēn kindness / grace / graciousness 恩亦宜然
266 4 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 九月乙巳
267 4 所謂 suǒwèi so-called 豈所謂原情處罪
268 4 tīng to listen 聽詣使告狀
269 4 長孫 zhǎngsūn eldest grandson / oldest son of an oldest son 尚書長孫渴侯為尚書令
270 4 jiē all / each and every / in all cases 犯者十疋以上皆死
271 4 residence / dwelling 居常國遣使朝獻
272 4 lóng dragon 蠻王文虎龍率千餘家內附
273 4 kāi to open 開倉賑恤
274 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮畢
275 4 ěr thus / so / like that 卷七五尒朱兆傳
276 4 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 詔散騎常侍馮闡使於劉駿
277 4 zhǔ owner 恭宗神主于太廟
278 4 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
279 4 zhòng many / numerous 眾瑞兼呈
280 4 to supervise 樂安王良督東雍
281 4 xiào to be filial 劉駿將殷孝祖修兩城於清水東
282 4 shè to set up / to establish 因宜以設官
283 4 chù a place / location / a spot / a point 欲以天子自處
284 4 xíng punishment / penalty 是以周文刑於寡妻
285 4 láng a minister / an official 羽林郎于判
286 4 to stand 立皇后馮氏
287 4 bǎo to defend / to protect 尊保母常氏為保太后
288 4 廣平 guǎngpíng Guangping 廣平公杜遺進爵為王
289 3 zhèng upright / straight 正其刑罪
290 3 cāng barn / granary / storehouse 開倉賑恤
291 3 dāng to be / to act as / to serve as 佞邪當途
292 3 在職 zàizhí to be employed / to be in post / on-the-job 非在職之官綏導失所
293 3 mén door / gate / doorway / gateway 閉都城門
294 3 零陵 línglíng Lingling 零陵公閭紇並進爵為王
295 3 徭役 yáoyì forced labor / corvee 則徭役不時
296 3 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪穢過度
297 3 wěi to delegate / to commission 委罪於民
298 3 chù to dismiss 黜為外都大官
299 3 to defend / to resist 以御家邦
300 3 遼西 Liáoxī west of Liaoning 以遼西公常英為太宰
301 3 is exactly 以侍中河南公伊馛為司空
302 3 promptly / right away / immediately 即皇帝位於永安前殿
303 3 bān class / a group / a grade 班賜從臣各有差
304 3 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 使者檢治
305 3 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 甲子
306 3 昌邑 Chāngyì Changyi 員外郎昌邑侯和天德使于劉駿
307 3 景穆 jǐngmù Jingmu 按卷一九上景穆十二王傳
308 3 百姓 bǎixìng common people 百姓晏安
309 3 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 癸酉
310 3 王公 wáng gōng princes and dukes / aristocrat 王公侯伯及士民之家
311 3 how can it be that? 豈朕一人克臻斯應
312 3 平原 píngyuán field / plain 章安子陸麗為平原王
313 3 method / way 則為法混淆
314 3 to adjoin / to border 河東公閭毗
315 3 miǎn to spare 苛求免咎
316 3 zhōu Zhou Dynasty 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
317 3 liù six 而六鎮
318 3 huá Chinese 起太華殿
319 3 desert 車駕度漠
320 3 fán to bother / to vex / to trouble 則聚斂煩數
321 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 恭宗神主于太廟
322 3 shòu old age / long life 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
323 3 to bestow on / to endow with 賦役乃輕
324 3 shòu to suffer / to be subjected to 登受圖籙
325 3 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 八月丁亥
326 3 qiān one thousand 獲馬千餘匹
327 3 chén minister / statesman / official 班賜從臣各有差
328 3 qián front 即皇帝位於永安前殿
329 3 xīng to flourish / to be popular 興光元年春正月乙丑
330 3 suì age 年五歲
331 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 蠻王文虎龍率千餘家內附
332 3 Sixth Earthly Branch 己巳
333 3 伏誅 fúzhū to punish by execution 伏誅
334 3 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 犯者十疋以上皆死
335 3 to attain / to reach 帝少聰達
336 3 漁陽 yúyáng Yuyang 漁陽公尉眷北擊伊吾
337 3 gēn origin / cause / basis 詔假員外散騎常侍游明根
338 3 章武 zhāngwǔ Zhangwu 章武之束州
339 3 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
340 3 réng yet / still / as ever 令良家子息仍為奴婢
341 3 knot 零陵公閭紇並進爵為王
342 3 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
343 3 idea 意奇之
344 3 皇帝 huángdì Emperor 高宗文成皇帝
345 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 懼不能宣慈惠和
346 3 yīn because 因宜以設官
347 3 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 六月癸卯
348 3 guàn to go through 使能否殊貫
349 3 京兆 jīngzhào Jingzhao / Xi'an 司空杜元寶進爵京兆王
350 3 bǎi one hundred 朕以大慶饗賜百僚
351 3 niǔ to blush / to be bashful / to be ashamed 平南將軍宋子侯周忸進爵樂陵王
352 3 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 辛卯
353 3 Germany 員外郎昌邑侯和天德使于劉駿
354 3 fàn to commit crime / to violate 犯者十疋以上皆死
355 3 太宰 tàizǎi chancellor / prime minster 以驃騎大將軍元壽樂為太宰
356 3 already / since 既長
357 3 濮陽 Púyáng Puyang 濮陽公閭若文進爵為王
358 3 上下 shàngxià up and down / top and bottom 故上下和平
359 3 duì to / toward 親對高年
360 3 to sew in close stitches 欲緝熙治道
361 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢於力也
362 3 thirst 尚書長孫渴侯為尚書令
363 3 文成 Wénchéng Princess Wen Cheng / Princess Wencheng 高宗文成皇帝
364 3 皇后 huánghòu an empress 皇妣為恭皇后
365 3 一九 yījiǔ Amitābha 按卷一九上景穆十二王傳
366 3 恭宗 gōngzōng Gongzong 恭宗景穆皇帝之長子也
367 3 to go to / to arrive / to reach 聽詣使告狀
368 3 shì a gentleman / a knight 羣公卿士咸曰
369 3 chéng to bear / to carry / to hold 纂承大業
370 3 yóu to swim 遊宴數日
371 3 shào to encourage 劉義隆子劭殺其父而自立
372 3 to lift / to hold up / to raise 舉賢以任職
373 3 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 十有一月丙子
374 3 dialect / language / speech 北人語訛
375 3 太安 tài'ān Tai'an reign 太安元年春正月辛酉
376 3 měi each / every 每有大政
377 3 jūn army / military 乃引軍還
378 3 高平 gāopíng Gaoping 征西將軍皮豹子略地至高平
379 3 rate / frequency 各棄郡率吏民來降
380 3 juàn wife and children 漁陽公尉眷北擊伊吾
381 3 capacity / degree / a standard / a measure 車駕度漠
382 3 tán an altar / a platform 帝至道壇
383 3 dào to rob / to steal 誅河間鄚民為賊盜者
384 3 hóng liberal / great 皇子弘生
385 3 bēng to rupture / to split apart / to collapse 太皇太后赫連氏崩
386 3 zhēn real / true / genuine 今遣尚書穆伏真等三十人
387 3 shī to lose 失於刑也
388 3 fāng square / quadrilateral / one side 邊方無事
389 3 to pull up / to pull out / to select / to promote 樂平王拔有罪
390 3 討平 tǎopíng to put down (an uprising) / to pacify 南陽王惠壽討平之
391 3 service 賦役乃輕
392 3 shēn deep 趙王深薨
393 3 蠕蠕 rúrú wiggling / squirming 北鎮將房杖擊蠕蠕
394 3 皇太后 huángTàiHòu empress dowager 尊保太后為皇太后
395 3 to break / to ruin / to destroy 大破孝祖
396 3 師傅 shīfu master / qualified worker / chef 師傅
397 3 guò to cross / to go over / to pass 所過郡國賜復一年
398 3 huì favor / benefit / blessing / kindness 南陽王惠壽討平之
399 3 jìn nearby 自近及遠
400 3 to die 賜仁死於長安
401 3 bīng soldier / troops 因大儺耀兵
402 3 to think / consider / to ponder 思與兆庶共茲嘉慶
403 3 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 秋七月丙辰
404 3 xiǎng to host a banquet 朕以大慶饗賜百僚
405 3 太后 Tài Hòu Empress Dowager 尊保母常氏為保太后
406 3 zhāng a sheet / a leaf 太尉張黎
407 3 also / too 恩亦宜然
408 3 é an error / falsehood / a lie 之訛
409 3 fēn to separate / to divide into parts 分職不均
410 3 guō Gou 行幸崞山
411 3 apparatus 加儀同三司
412 3 to prevail 豈朕一人克臻斯應
413 3 guān to look at / to watch / to observe 觀滄海
414 3 tǎo to seek 以討河西叛胡
415 3 to congratulate 西平公源賀進爵為王
416 3 zūn to honor / to respect 尊保母常氏為保太后
417 3 五千 wǔ qiān five thousand 發京師五千人穿天淵池
418 2 皇族 huángzú the imperial family / royal kin 今制皇族
419 2 yáng Yang 新平太守楊伯倫
420 2 road / path / way 是啟姦邪之路
421 2 to leave behind 廣平公杜遺進爵為王
422 2 成為 chéngwéi to become / to turn into 封皇弟新成為陽平王
423 2 賑恤 zhènxù relief aid 開倉賑恤
424 2 huǐ to destroy 有故塚毀廢
425 2 chì an imperial decree 詔鎮西將軍天水公封敕文等擊之
426 2 萬壽 wànshòu Manju 萬壽為樂浪王
427 2 martial / military 閱武於南郊
428 2 shū different / special / unusual 使能否殊貫
429 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 詔以營州蝗
430 2 interest 劫奪不息
431 2 zhù to build / to construct 築馬射臺於南郊
432 2 xiǎn to show / to manifest / to display 皆蒙顯擢
433 2 duàn absolutely / decidedly 斷察不平
434 2 不時 bùshí frequently / often / at any time 則徭役不時
435 2 tuó steep bank 渴槃陁國遣使朝貢
436 2 end / final stage / latter part 以喻人主疎末之親
437 2 féng feng 立皇后馮氏
438 2 加以 jiāyǐ in addition / moreover 加以死罪
439 2 jiān simultaneously 眾瑞兼呈
440 2 xiān first 晚進居先
441 2 fragrance 以侍中河南公伊馛為司空
442 2 shí real / true 實由天地祖宗降祐之所致也
443 2 zhù to help / to assist 詔征西將軍皮豹子等三將三萬騎助擊孝祖
444 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察風俗
445 2 yōng harmony 二雍
446 2 to capture / to imprison / to seize 逢虜帥桎一奴欲加其罰
447 2 不合 bùhé to not conform to / to be unsuited to / to be out of keeping with 以議不合旨
448 2 báo thin / slight / weak 至於凋薄
449 2 tiān day 員外郎昌邑侯和天德使于劉駿
450 2 that 石那
451 2 yún cloud 張森楷云
452 2 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 當作
453 2 sōng to loosen / to relax 畋於松山
454 2 do not 莫過於此
455 2 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 三月己亥
456 2 shǐ beginning / start 今始奉世祖
457 2 zhàng zhang 高四百餘丈
458 2 xuán to hang / to suspend 使課調懸少
459 2 wèi Wei Dynasty 北史卷二魏紀二作
460 2 jià vacation 逼民假貸
461 2 陽平 yángpíng evenly rising tone / second tone 封皇弟新成為陽平王
462 2 tuí to crumble / to collapse / to decline / to decay 其別部烏朱賀頹
463 2 wèi to call 帝謂之曰
464 2 三萬 sān wàn thirty thousand 詔征西將軍皮豹子等三將三萬騎助擊孝祖
465 2 景穆皇帝 jǐngmù huángdì Emperor Jingmu 恭宗景穆皇帝之長子也
466 2 four 有愆者肆之刑戮
467 2 隴西 LǒngXī Longxi 隴西屠各王景文叛
468 2 shū to neglect 以喻人主疎末之親
469 2 yàn to dislike / to detest 求欲無厭
470 2 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty 高麗
471 2 zhǐ purport / aim / purpose 以議不合旨
472 2 jiāo suburbs / outskirts 築馬射臺於南郊
473 2 yōu excellent / superior 使有罪者優游獲免
474 2 人主 rénzhǔ a monarch 人主
475 2 jiān traitor / crafty and evil person / villain 獲姦人亡命數百人
476 2 金陵 Jīnlíng Jinling / Nanjing 祔葬恭皇后於金陵
477 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 侵食百姓
478 2 kǎi model style of Chinese writing 以為常楷
479 2 zhāng a chapter / a section 章安子陸麗為平原王
480 2 濟南 Jǐnán Jinan 封建寧王崇子麗為濟南王
481 2 shàn to support / to provide aid 下民不贍於時
482 2 zāo to come across / to meet with / to encounter 奴今遭我
483 2 jìn to the greatest extent / utmost 宜各先盡勞舊才能
484 2 zǎi to slaughter 宰民之徒
485 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 而牧守百里
486 2 三司 sān sī three offices 加儀同三司
487 2 jié a stone tablet 登碣石山
488 2 波斯 Bōsī Persia 波斯
489 2 一二 yīèr one or two / a few 冊府卷一二一
490 2 huáng a locust 詔以營州蝗
491 2 bié do not / must not 其別部烏朱賀頹
492 2 謀反 móufǎn to plot a rebellion / to conspire against the state 京兆王杜元寶謀反
493 2 shì a generation 號世嫡皇孫
494 2 suí to soothe / to appease / to pacify 則綏導無方
495 2 shuài handsome / graceful / smart 逢虜帥桎一奴欲加其罰
496 2 to fear / be afraid of / to dread 懼不能宣慈惠和
497 2 梁書 Liáng Shū Book of Liang 梁書卷一七馬仙琕傳作
498 2 北鎮 běizhèn Beizhen 北鎮將房杖擊蠕蠕
499 2 jǐng sunlight 隴西屠各王景文叛
500 2 lán mist 普嵐國並遣使朝獻

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
百衲本 bǎinàběn Baina Canon
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北大 Běi Dà Peking University
北方 Běi Fāng The North
北史 Běi Shǐ History of the Northern Dynasties
北平 Běipíng Beiping
北镇 北鎮 běizhèn Beizhen
波斯 Bōsī Persia
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
昌邑 Chāngyì Changyi
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
成龙 成龍 Chéng Lóng Jackie Chan
垂拱 chuígǒng Chuigong
慈惠 Cí Huì Fǎshī Venerable Tzu Hui
单国 單國 dānguó Dan
丁零 Dīnglíng Dingling
定州 dìngzhōu Dingzhou
东安 東安 dōngān Dongan
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
东平 東平 Dōngpíng Dongping
敦煌 燉煌 Dūnhuáng Dunhuang
二月 èryuè February / the Second Month
扶馀 扶餘 fúyú Buyeo
高丽 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
恭宗 gōngzōng Gongzong
广宁 廣寧 guǎngníng Guangning
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
广阳 廣陽 guǎngyáng Guangyang
guō Gou
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
河间 河間 Héjiān Hejian
河西 Héxī Hexi
huái Huai River
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄山 黃山 Huángshān
 1. Huangshan
 2. Huangshan
嘉庆 嘉慶 Jiā Qìng Jia Qing
建宁 建寧 Jiànníng Jianning
建业 建業 Jiànyè Jianye
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
罽賓 Jìbīn Kashmir
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
济南 濟南 Jǐnán Jinan
景穆 jǐngmù Jingmu
景穆皇帝 jǐngmù huángdì Emperor Jingmu
景穆太子 jǐngmù tàizǐ Crown Prince Jingmu
井陉 井陘 jǐngxíng Jingxing
京兆 jīngzhào
 1. Jingzhao / Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
金陵 Jīnlíng
 1. Jinling / Nanjing
 2. Jinling / Nanjing
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
康王 Kāng Wáng King Kang of Zhou
库莫奚 庫莫奚 kùmò xī Kumo Xi
琅邪 lángxié Langye
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
乐浪 樂浪 Lèlàng Lelang
乐陵 樂陵 lèlíng Leling
乐平 樂平 Lèpíng Leping
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁书 梁書 Liáng Shū Book of Liang
涼州 Liángzhōu
 1. Liangzhou
 2. Liangzhou
辽西 遼西 Liáoxī west of Liaoning
烈王 Liè Wáng King Lie of Zhou
零陵 línglíng Lingling
灵丘 靈丘 Língqiū Lingqiu
刘义隆 劉義隆 liú yìlóng
 1. Liu Yilong
 2. Yilong
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lǒng Gansu
陇西 隴西 LǒngXī Longxi
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
luò
 1. Luo
 2. Luo River
Mo
南大 nán dà Nanjing University (NJU)
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
后魏 後魏 òu Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
平南 píngnán Pingnan
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
濮阳 濮陽 Púyáng Puyang
契丹 Qìdān Khitan
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦州 qínzhōu Qinzhou
七月 qīyuè July / the Seventh Month
任城 rènchéng Rencheng
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
尚书仆射 尚書僕射 Shàng Shū Pú Shè Shang Shu Pu She
山南 shānnán Lhokha
深泽 深澤 shēnzé Shenze
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
史记 史記 Shǐjì Records of the Historian
石勒 shílēi Shi Le
石楼 石樓 shílóu Shilou
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
疏勒 Shūlè
 1. Shule / Kashgar
 2. Shule county
疏勒国 疏勒國 shūlè guó Shule
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
思明 sīmíng Siming
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
粟特 Sùté Sogdiana
太安 tài'ān Tai'an reign
太平真君 tàipíng zhēnjūn Taiping Zhenjun reign
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
天水 Tiānshuǐ Tianshui
通鑑 通鑑 tōng jiàn Comprehensive Mirror in Aid of Governance
拓拔 Tuòbá Tuoba
拓跋 Tuòbá Tuoba
吐谷浑 吐谷渾 Tǔyùhún Tuyuhun people
王建 wángjiàn Wang Jian
万寿 萬壽 wànshòu Manju
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏书 魏書 Wèi Shū Book of Wei
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
文成 Wénchéng Princess Wen Cheng / Princess Wencheng
武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi
武昌 Wǔchāng
 1. Wuchang
 2. Wuchang
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西苑 Xī Yuàn West Park / Xi Yuan
辛亥 xīn hài Xin Hai year
兴安 興安 xīngān
 1. Xing'an
 2. Hinggan league
 3. Xing'an
 4. Xing'an reign
西平 Xīpíng Xiping
嚈哒 嚈噠 Yàdā Hephthalites / White Huns
 1. Ye
 2. Ye
一九 yījiǔ Amitābha
阴山 陰山 yīnshān Yin mountains
永安 yǒngān Yong'an reign
永昌王 Yǒngchāng wáng Prince of Yongchang
永平 Yǒngpíng
 1. Yong Ping reign
 2. Yong Ping reign
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
于阗 于闐 yútián
 1. Yutian
 2. Yutian
于阗国 于闐國 yútiánguó Yutian
渔阳 漁陽 yúyáng Yuyang
章武 zhāngwǔ Zhangwu
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
正平 zhèngpíng Zhengping reign
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English