Glossary and Vocabulary for Songs of Chu 《楚辭》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 162 extra / surplus / remainder 愍余命兮遭六極
2 103 xīn heart 我心兮煎熬
3 71 to think / consider / to ponder 思丁文兮聖明哲
4 67 zhì sign / mark / flag 憂心悄兮志勤劬
5 66 a man / a male adult 嗟嗟兮悲夫
6 62 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君乖差而屏之
7 61 yuàn to hope / to wish / to desire 願竭節兮隔無由
8 60 day of the month / a certain day 雲霧會兮日冥晦
9 60 yuǎn far / distant 世既卓兮遠眇眇
10 60 to leave / to depart / to go away / to part 薜荔飾而陸離薦兮
11 58 alone / independent / single / sole 貞良兮煢獨
12 58 hún soul / spirit 魂煢煢兮不遑寐
13 55 xíng to walk / to move 步屏營兮行丘阿
14 54 fāng fragrant 芳虈兮挫枯
15 52 líng agile / nimble 念靈閨兮隩重深
16 51 yuē to speak / to say 亂曰
17 50 road / path / way 望舊邦兮路逶隨
18 49 bēi sadness / sorrow / grief 悲兮愁
19 49 huái bosom / breast 嗟懷兮眩惑
20 48 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀兮憂
21 47 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可獲而復登
22 46 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 今反表以為裏兮
23 43 jiǔ nine 進惡兮九旬
24 42 歸來 guīlái to come back 王孫兮歸來
25 42 jiàn to see 見鄢郢兮舊宇
26 41 liú to flow / to spread / to circulate 上下兮同流
27 41 shí time / a period of time 天生我兮當闇時
28 40 zhī to know 哀當世兮莫知
29 40 shēn human body / torso 身永流而不還兮
30 40 róng to hold / to contain 橫邪世而不取容
31 39 zhōng middle 虎兕爭兮於廷中
32 39 yún cloud 雲蒙蒙兮電鯈爍
33 39 qíng feeling / emotion / mood 惡所兮寫情
34 38 desire 欲竄伏兮其焉如
35 38 chéng to mount / to climb onto 乘戈和兮謳謠
36 38 shàng top / a high position 怨上
37 37 wèi Eighth earthly branch 日陰曀兮未光
38 36 huáng royal / imperial 將諮詢兮皇羲
39 36 lán Lan 懷蘭英兮把瓊若
40 36 míng dark 雲霧會兮日冥晦
41 35 can / may / permissible 丁時逢殃可奈何兮
42 35 wàng to gaze / to look towards 望舊邦兮路逶隨
43 35 shì a generation 世既卓兮遠眇眇
44 34 nán south 越雲漢兮南濟
45 34 fēn to be in disorder / scattered / tangled 紛載驅兮高馳
46 34 dēng to rise / to mount / to board / to climb 登太一兮玉臺
47 34 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 長愈固而彌純
48 34 shān a mountain / a hill / a peak 山峊兮峉峉
49 33 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 鄒衍兮幽囚
50 33 dào way / road / path 訪太昊兮道要
51 33 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 志欣樂兮反征
52 33 使 shǐ to make / to cause 使素女兮鼓簧
53 32 fēng wind 懿風后兮受瑞圖
54 32 gāo high / tall 紛載驅兮高馳
55 32 female / feminine 求水神兮靈女
56 32 rén person / people / a human being 放佞人與諂諛兮
57 31 chóu to worry about 悲兮愁
58 31 jié to bond / to tie / to bind 仰長歎兮氣䭇結
59 31 to die 捐林薄而菀死
60 30 jiāng a large river 吟澤畔之江濱
61 30 shāng to injure / to wound / to be injured 傷時
62 30 jiǎn lame / cripple / unfortunate / slow / difficult 志遷蹇而左傾
63 30 zhòng many / numerous 眾穢盛兮沓沓
64 29 to cover / to shield / to screen / to conceal 陸魁堆以蔽視兮
65 29 měi beautiful 芳鬱渥而純美
66 29 tiān day 躡天衢兮長驅
67 28 to enter 蠋入兮我懷
68 28 féng to encounter / to meet by chance 逢尤
69 28 shuǐ water 思彭咸之水游
70 27 shēng to be born / to give birth 愁不聊兮遑生
71 27 zhōng end / finish / conclusion 目眽眽兮寤終朝
72 27 kǒng fearful / apprehensive 恐登階之逢殆兮
73 27 ān calm / still / quiet / peaceful 志閼絕兮安如
74 26 to go 暮去次而敢止
75 26 yōu to worry / to be concerned 哀兮憂
76 26 happy / glad / cheerful / joyful 志欣樂兮反征
77 26 child / son 悼屈子兮遭厄
78 25 jià to drive / to sail / to fly 嚴載駕兮出戲游
79 25 yán to speak / to say / said 言旋邁兮北徂
80 25 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 飄風起兮揚塵埃
81 25 xiū to cultivate / to repair 搴玉英兮自脩
82 25 lǎn to look at / to watch / to view 覽往昔兮俊彥
83 25 néng can / able 喜登能而亮賢
84 25 yín obscene / licentious / lewd 徑淫曀而道
85 25 bái white 鬚髮薴顇兮顠鬢白
86 25 guī to go back / to return 罔所兮歸薄
87 24 mìng life 愍余命兮遭六極
88 24 xiāng Hunan 沈王躬兮湘汨
89 24 shēn to extend 獨處兮志不申
90 24 huì species of fragrant orchid 懷蘭蕙與衡芷兮
91 24 precious 委玉質兮於泥塗
92 24 shì to pass away / die 曾逝兮青冥
93 24 undulations 順波湊而下降
94 24 clothes / dress / garment 云服陰陽之正道兮
95 24 yáng sun 踵九陽兮戲蕩
96 24 to look after / to attend to 退顧兮彭務
97 24 chù a place / location / a spot / a point 適昭明兮所處
98 24 shén divine / mysterious / magical / supernatural 遇神孈兮宴娭
99 23 chí to go quickly or swiftly 紛載驅兮高馳
100 23 suì to comply with / to follow along 遂踢達兮邪造
101 23 tàn to sigh 仰長歎兮氣䭇結
102 23 xuán profound / mysterious / subtle 玄鶴兮高飛
103 23 huá Chinese 求軒轅兮索重華
104 23 guāng light 奔電兮光晃
105 23 ancient barbarian tribes 吾欲之兮九夷
106 23 xìn to believe / to trust 背我信兮自違
107 23 jué he / she / it 永宜厥身
108 22 míng to cry / to chirp (of birds) 螻蛄兮鳴東
109 22 shí a rock / a stone 匍匐兮巖石
110 22 wǎng to go (in a direction) 揄揚滌盪飄流隕往觸崟石兮
111 22 pèi a belt ornament / a pendant 握佩玖兮中路躇
112 22 báo thin / slight / weak 罔所兮歸薄
113 22 xiū to decorate / to embellish 修德兮困控
114 22 supreme ruler / emperor 排帝宮與羅囿兮
115 22 niǎo bird 三鳥飛以自南兮
116 22 yóu to swim 嚴載駕兮出戲游
117 22 yǐn to hide / to conceal 帶隱虹之逶
118 22 yuàn to blame / to complain 怨上
119 22 popular / common 骫靡兮成俗
120 21 jìn to enter 進惡兮九旬
121 21 zhòng heavy 求軒轅兮索重華
122 21 chén Chen 駢羅兮列陳
123 21 lóng dragon 白龍兮見射
124 21 zhí straight 俓娵觜兮直馳
125 21 interest 顧章華兮太息
126 21 chē a vehicle 車軏折兮馬虺頹
127 21 chén to sink / to submerge 沈王躬兮湘汨
128 21 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 情慌忽以忘歸兮
129 21 míng bright / brilliant 跓竢兮碩明
130 21 qīng clear / pure / clean 聲噭誂兮清和
131 21 yóu to swim 駕鸞鳳以上遊兮
132 21 huí to go back / to return 參辰回兮顛倒
133 21 hǎo good 好遺風之激楚
134 21 tóng like / same / similar 上下兮同流
135 21 guān to look at / to watch / to observe 觀浮石兮崔嵬
136 21 běi north 言旋邁兮北徂
137 20 fāng square / quadrilateral / one side 方圜殊而不合兮
138 20 gas / vapour / fumes 仰長歎兮氣䭇結
139 20 西 The West 大火兮西睨
140 20 hair 陽氣發兮清明
141 20 wēi small / tiny 興離騷之微文兮
142 20 guì Guangxi 過桂車兮合黎
143 20 héng horizontal / transverse 橫邪世而不取容
144 20 wǎng to deceive 走鬯罔兮乍東西
145 20 Germany 修德兮困控
146 20 chán to slander / to defame / to misrepresent 競佞諛兮讒鬩
147 20 pleasure / enjoyment / amusement 欲酌醴以娛憂兮
148 20 tāng soup
149 20 wén to hear 靈懷其不吾聞
150 20 nán difficult / arduous / hard 何楚國兮難化
151 20 tīng to listen 后聽虛而黜實兮
152 20 zuò to do 撫軾歎兮作詩
153 19 zhōng loyalty / devotion 思忠
154 19 nasal mucus 惷悵立兮涕滂沲
155 19 xiān first 閔先嗣之中絕兮
156 19 不知 bùzhī do not know 余柰世之不知芳何
157 19 luàn chaotic / disorderly 悼亂
158 19 words / speech / expression / phrase / dialog 辭靈修而隕志兮
159 19 shǒu head 若龍逢之沈首兮
160 19 guò to cross / to go over / to pass 過桂車兮合黎
161 19 zài to carry / to convey / to load / to hold 嚴載駕兮出戲游
162 19 lái to come 飄風來之洶洶
163 19 to lift / to hold up / to raise 呂傅舉兮殷周興
164 19 chá to examine / to inquire / to inspect 上察兮璇璣
165 19 to give 曷其不舒予情
166 19 shū relaxed / calm 曷其不舒予情
167 19 qiāng Qiang [people] 日暮黃昏羌幽悲兮
168 19 qún a crowd / a flock / a group 群司兮譨譨
169 19 varied / complex / not simple 雜斑
170 19 horse 車軏折兮馬虺頹
171 18 sān three 三鳥飛以自南兮
172 18 evening / night 夕投宿兮石城
173 18 zhōu Zhou Dynasty 周八極兮歷九州
174 18 qiú to request 求軒轅兮索重華
175 18 níng Nanjing 寧浮沅而馳騁兮
176 18 a song 指正義兮為曲
177 18 xián salty / briny 咸欣欣兮酣樂
178 18 to leave behind 垂文揚采遺將來兮
179 18 yòng to use / to apply 用志兮不昭
180 18 fàng to put / to place 放余轡兮策駟
181 18 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 邑多兮螳螂
182 18 wáng Wang 沈王躬兮湘汨
183 18 屈原 Qū Yuán Qu Yuan 諒皇直之屈原
184 17 qiān to move / to shift 志遷蹇而左傾
185 17 to pity / to regret 惜皇輿之不興
186 17 jié festival / a special day 願竭節兮隔無由
187 17 Yǐng Ying 忌嚭專兮郢吳虛
188 17 wood / lumber 雪雰雰而薄木兮
189 17 hòu after / later 騰蛇兮後從
190 17 zhèng upright / straight 撫招搖以質正
191 17 fēi to fly 蹠飛杭兮越海
192 17 宿 to lodge / to stay overnight 相從兮宿棲
193 17 elegant 思怫鬱兮肝切剝
194 16 empty / deserted 目眽眽兮寤終朝
195 16 nèi inside / interior 內距閉而不開
196 16 dōng east 螻蛄兮鳴東
197 16 zhǐ to point 顧我指兮從左
198 16 fèng phoenix 痛鳳兮逺逝
199 16 gào to tell / to say / said / told 忿悁悒兮孰訴告
200 16 lìng to make / to cause to be / to lead 令昭明兮開門
201 16 liè to arrange / to line up / to list 鴳雀列兮譁讙
202 16 shù tree 庇廕兮枯樹
203 16 jiāo pepper / spices 椒瑛兮湟汙
204 16 to reach 往者不可及兮
205 16 clothes / clothing 衣納納而掩露
206 16 even / equal / uniform 靡有兮齊倫
207 16 xià summer 登大墳而望夏首
208 16 to go through / to experience / to take place 周八極兮歷九州
209 16 big / great / huge / large / major 登大墳而望夏首
210 16 shī to lose 御者迷兮失軌
211 15 qióng poor / destitute / impoverished 來將屈兮困窮
212 15 qiū fall / autumn 秋草榮其將實兮
213 15 zài in / at 乃自𧦽兮在兹
214 15 zhé to fold 車軏折兮馬虺頹
215 15 to defend / to resist 御者迷兮失軌
216 15 qián front 雲冥冥而闇前
217 15 xiáng to soar / to glide / to hover 翔江洲而安歌
218 15 cuò mistake / error / blunder / fault 心為兮隔錯
219 15 màn long / extended / vast 路曼曼其無端兮
220 15 a step 步屏營兮行丘阿
221 15 mǎng thicket, underbrush growth 菅蒯兮壄莽
222 15 wèi to call 訟謂閭娵為醜惡
223 15 wén writing / text 思丁文兮聖明哲
224 15 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 骫靡兮成俗
225 15 zāo to come across / to meet with / to encounter 愍余命兮遭六極
226 15 jìng a narrow path 徑淫曀而道
227 15 wěi to delegate / to commission 委玉質兮於泥塗
228 15 何所 hésuǒ where / what place 何所憂之多方
229 14 idea 心煩憒兮意無聊
230 14 cǎo grass / straw / herbs 列草兮成行
231 14 to die 卒莫有兮纖介
232 14 jiàng to descend / to fall / to drop 霧露濛濛其晨降兮
233 14 浮雲 fúyún floating clouds / fleeting / transient 忽飆騰兮浮雲
234 14 cháo to face 目眽眽兮寤終朝
235 14 jīn today / modern / present / current / this / now 迄乎今兮不易
236 14 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 獨偏棄而遠放
237 14 shí real / true 實孔鸞兮所居
238 14 nián year 年齒盡兮命迫促
239 14 zhāo illustrious 用志兮不昭
240 14 bèi back [of the body] 背我信兮自違
241 14 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 超五嶺兮嵯峨
242 14 騏驥 qíjì a fine horse / a steed 卻騏驥以轉運兮
243 14 to rely on / to depend on 倚此兮巖穴
244 14 father's elder brother / uncle 伊伯庸之末胄兮
245 14 gǎi to change / to alter 欲遷志而改操兮
246 14 to float / to drift / to waft 惜師延之浮渚兮
247 14 to gather / to collect 鵜集兮帷幄
248 14 qiū Confucius 步屏營兮行丘阿
249 14 chéng honesty / sincerity 焉陳誠兮效忠
250 14 hòu after / later 懿風后兮受瑞圖
251 14 one 思靈澤兮一膏沐
252 14 不能 bù néng cannot / must not / should not 心愁慼兮不能
253 14 日月 rì yuè the sun and moon 與日月兮殊道
254 13 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 垂文揚采遺將來兮
255 13 pond / pool / marsh / swamp 遽傽遑兮驅林澤
256 13 qióng Hainan 懷蘭英兮把瓊若
257 13 shì matter / thing / item 數言便事兮
258 13 shì to release / to set free 少須臾而釋思
259 13 zhǐ angelica 蘅芷彫兮瑩嫇
260 13 different / other 鉤繩用而異態
261 13 zhì matter / material / substance 委玉質兮於泥塗
262 13 niàn to read aloud 念靈閨兮隩重深
263 13 lín a wood / a forest / a grove 遽傽遑兮驅林澤
264 13 song / lyrics 翔江洲而安歌
265 13 suì age 哀歲
266 13 jiāo to deliver / to turn over / to pay 眾體錯兮交紛
267 13 night 冬夜兮陶陶
268 13 chéng to bear / to carry / to hold 願承閒而自恃兮
269 13 gōng a palace 歷九宮兮遍觀
270 13 to console / to comfort 撫招搖以質正
271 13 an item 目眽眽兮寤終朝
272 13 to join / to combine 過桂車兮合黎
273 13 逍遙 xiāo yáo free and unfettered 意逍遙兮欲歸
274 12 zhū vermilion 朱紫兮雜亂
275 12 jiǎn to speak out boldly 雖謇謇以申志兮
276 12 to go / to visit / to attend 赴崑山兮馽騄
277 12 jiù old / ancient 望舊邦兮路逶隨
278 12 shí food / food and drink 憂不暇兮寢食
279 12 zēng to increase / to add to / to augment 吒增歎兮如雷
280 12 táng main hall / a large room 下堂兮見蠆
281 12 a drum 秣余馬兮河鼓
282 12 bitterness / bitter flavor 列樹苦桃
283 12 Hebei 冀壹寤而錫還
284 12 to press down 思沈抑而不揚
285 12 to gallop 斷鑣銜以馳騖兮
286 12 guó a country / a state / a kingdom 嗟此國兮無良
287 12 téng to fly / to soar / to transcend 忽飆騰兮浮雲
288 12 capacity / degree / a standard / a measure 年忽忽而日度
289 12 residence / dwelling 居嵺廓兮尠疇
290 12 cāo to conduct / to run / to manage 操我兮墨陽
291 12 shēn deep 念靈閨兮隩重深
292 12 yuán Yuan River 寧浮沅而馳騁兮
293 12 周流 zhōuliú to extend everywhere 遵河皋兮周流
294 12 a period of time / phase / stage 從安期兮蓬萊
295 12 huáng yellow 淩黃沱而下低兮
296 12 chǔ state of Chu 惟楚懷之嬋連
297 12 zhǐ to stop / to halt 吮玉液兮止渴
298 11 hán to contain 含憂強老兮愁無樂
299 11 yīng England 秉玉英兮結誓
300 11 to bend / to flex 悼屈子兮遭厄
301 11 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留思北顧涕漸漸兮
302 11 gōng body 沈王躬兮湘汨
303 11 jiǔ old 去余邦之彌久
304 11 péng Peng 退顧兮彭務
305 11 lián to pity / to sympathize 仰憐兮比干
306 11 dài to represent / to substitute / to replace 遇孫陽而得代
307 11 jiā excellent 嘉己行兮無為
308 11 district / county 邑多兮螳螂
309 11 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 誠無王良之善馭
310 11 mén door / gate / doorway / gateway 出國門而端指兮
311 11 kuā beautiful / handsome / elegant 嫭以姱只
312 11 róng glory / honor 百草萌兮華榮
313 11 shī the practice of selfless giving / dāna 才德用兮列施
314 11 liǎng two 戚宋萬於兩楹兮
315 11 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊哀兮浮萍
316 11 shēng sound 聲噭誂兮清和
317 11 Wu 忌嚭專兮郢吳虛
318 11 to conceal / to hide / to ambush 欲竄伏兮其焉如
319 11 extravagant / go with fashion 闃睄窕兮靡睹
320 11 earth / soil / dirt 爨土鬵於中宇
321 11 huì night 雲霧會兮日冥晦
322 11 one 冀壹寤而錫還
323 11 溷濁 hùnzhuó turbid / muddy / dirty 時溷濁猶未清兮
324 11 banner / flag 揚彗光兮為旗
325 11 shòu old age / long life 欲與天地參壽兮
326 11 ci 伊余兮念茲
327 11 yán precipice / cliff / rockface 倚此兮巖穴
328 11 luó Luo 駢羅兮列陳
329 11 to doubt / to disbelieve 就祝融兮稽疑
330 11 shore / land / continent 薜荔飾而陸離薦兮
331 11 four 將馳兮四荒
332 11 wéi to disobey / to violate / to defy 背我信兮自違
333 10 shì room / bedroom 慶忌囚於阱室兮
334 10 qīn relatives 躬速速其不吾親
335 10 yán to prolong / to delay / to postpone 鱣鮎兮延延
336 10 to store 志稸積兮未通
337 10 extensive / full 崇忠貞兮彌堅
338 10 xián virtuous / worthy 惜賢
339 10 to ferry 越雲漢兮南濟
340 10 jiē sigh / alas 嗟懷兮眩惑
341 10 a lotus 負檐荷以丈尺兮
342 10 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 白龍兮見射
343 10 不可以 bù kě yǐ may not 冰炭不可以相並兮
344 10 chún pure 長愈固而彌純
345 10 huà to make into / to change into / to transform 何楚國兮難化
346 10 Yáo Yao people 騰群鶴於瑤光
347 10 rain 涕流瀾兮如雨
348 10 mín the people / citizen / subjects 民離散而相失兮
349 10 不通 bùtōng illogical 道壅塞而不通兮
350 10 devoid of content / void / false / empty / vain 被諑譖兮虛獲尤
351 10 to admire 去郢東遷余誰慕兮
352 10 method / plan / policy / scheme 放余轡兮策駟
353 10 yuān irritable / nervous / impatient 忿悁悒兮孰訴告
354 10 上下 shàngxià to go up and down 上下兮同流
355 10 Emperor Yu 四佞放兮後得禹
356 10 to associate with / be near 貪枉兮黨比
357 10 a rainbow 雲霓紛兮晻翳
358 10 yáo to shake 屮木搖落時槁悴兮
359 10 shùn to obey 不吾理而順情
360 10 xián liesure 願承閒而自恃兮
361 10 look at / to gaze at / to observe 闃睄窕兮靡睹
362 10 cáng to hide 天庭明兮雲霓藏
363 10 biàn to change / to alter 秋毫微哉而變容
364 10 shū to remove obstructions 堇荼茂兮扶疏
365 10 è evil / vice 進惡兮九旬
366 10 美人 měirén beauty / belle 美人既醉
367 10 zhāng a chapter / a section 顧章華兮太息
368 10 to breathe / to inhale 吸精粹而吐氛濁兮
369 10 qióng alone 魂煢煢兮不遑寐
370 10 shǔ to belong to / be subordinate to 後屬青蛇
371 10 méi intermediary / matchmaker / go-between 媒女詘兮謰謱
372 10 proper / suitable / appropriate 不知進退之宜當
373 10 pèi bridle / reins 放余轡兮策駟
374 9 the gate of a village / a village 違郢都之舊閭兮
375 9 比干 bìgān Bi Gan (Chinese god of wealth) 仰憐兮比干
376 9 zhōu a continent 下石瀨而登洲
377 9 shì a gentleman / a knight 士莫志兮羔裘
378 9 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 升縣圃以眩滅
379 9 to flatter 競佞諛兮讒鬩
380 9 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 靈龜兮執拘
381 9 yǎn to lie / to lay down 默順風以偃仰兮
382 9 wéi dangerous / precarious 念社稷之幾危兮
383 9 yōng to obstruct / to stop up / to heap soil around the roots of a plant 濆壅滂兮
384 9 zhǔ an islet / a sand bank 周徘徊兮漢渚
385 9 chàng disappointed / dissatisfied 惷悵立兮涕滂沲
386 9 kǎo to examine / to test 身憔悴而考旦兮
387 9 bāng nation / country / state 望舊邦兮路逶隨
388 9 disease / sickness / ailment 疾世
389 9 bǎo to defend / to protect 而不可保長
390 9 duān to carry 立師曠俾端辭兮
391 9 dàn dawn 時昢昢兮且旦
392 9 a whetstone 神浮游以高厲
393 9 to happen upon / to meet with by chance 遇神孈兮宴娭
394 9 liáng a bridge 遠梁昌兮幾迷
395 9 mǐn to pity / to sympathize 愍余命兮遭六極
396 9 easy / simple 孤聖特而易傷
397 9 martial / military 𤣥武步兮水母
398 9 zhòng many / all 衆莫知兮余所為
399 9 reason / logic / truth 不吾理而順情
400 9 qīng green 若青蠅之偽質兮
401 9 不同 bùtóng different / distinct / not the same 遠近思而不同
402 9 dōng winter 冬夜兮陶陶
403 9 zhī a branch / a twig 折芳枝與瓊華兮
404 9 眾人 zhòngrén everyone 苦眾人之妒予兮
405 9 lǎn to grasp / to seize 攬瑤木之橝枝兮
406 9 cān outside horses of a team of four 烏獲戚而驂乘兮
407 9 輿 a cart / sedan chair / a carriage 述皇輿之踵跡
408 9 liù six 愍余命兮遭六極
409 9 ancient / old / palaeo- 思古
410 9 鬱鬱 yùyù sad / depressed 憂紆兮鬱鬱
411 9 yāng misfortune / disaster / calamity 晉申生之離殃兮
412 9 bēn to run fast / to flee 奔電兮光晃
413 9 jiè to introduce / to lie between 哀吾兮介特
414 9 jiàn to build / to construct 羨咎繇兮建典謨
415 9 valley / gorge / ravine 橫飛谷以南征
416 9 yíng to fill 美玉兮盈堂
417 9 féng feng 願舒志而抽馮兮
418 9 wéi to preserve / to maintain 維六龍於扶桑
419 9 xīn to be tired 紉荃蕙與辛夷
420 9 白日 báirì daytime / sun / time 晞白日
421 9 便 biàn convenient / handy / easy 便旋兮中原
422 9 yuān a gulf / an abyss 申徒狄之赴淵
423 9 chěng to hasten / to run / to open up 乘騏騁驥舒吾情兮
424 9 lín to face / to overlook 臨深水而長嘯兮
425 9 yǐn to drink 北飲兮飛泉
426 9 shé snake 下有兮虺蛇
427 9 不見 bújiàn to not see 懷計謀而不見用兮
428 9 fēn vapor 障覆天兮祲氛
429 9 to attain / to reach 遂踢達兮邪造
430 9 shèng divine / holy / sacred / ārya 懷我兮聖京
431 9 shòu to suffer / to be subjected to 懿風后兮受瑞圖
432 9 é lofty 冠浮雲之峨峨
433 9 yíng to trade / to operate / to run / to manage 魂營營而至曙
434 8 yǒu friend / companion 叫我友兮配耦
435 8 yuān grievance / injustice / a wrong 哀枯楊之冤鶵
436 8 shì to attend on 督萬兮侍宴
437 8 yán color 顏黴黧以沮敗兮
438 8 liáng good / virtuous / respectable 嗟此國兮無良
439 8 eight 周八極兮歷九州
440 8 kuò wide / open / empty 居嵺廓兮尠疇
441 8 miǎo blind in one eye / blind 眇不睹其東西
442 8 huò to reap / to harvest 被諑譖兮虛獲尤
443 8 dusk / sunset 日欲暮兮心悲
444 8 jiù to punish / to chastise / to blame 羨咎繇兮建典謨
445 8 dài to carry / to bring 攝衣兮緩帶
446 8 從容 cōngróng unhurried 且從容兮自慰
447 8 chì red / scarlet 捐赤瑾於中庭
448 8 cosmos / universe 見鄢郢兮舊宇
449 8 suǒ to search / to inquire 求軒轅兮索重華
450 8 zhēn virtuous / chaste / pure 貞良兮煢獨
451 8 wing 策謀從兮翼機衡
452 8 a drama / a play / a show 踵九陽兮戲蕩
453 8 yào to want / to wish for 訪太昊兮道要
454 8 is exactly 伊余兮念茲
455 8 gài a lid / top / cover 芙蓉蓋而蔆華車兮
456 8 luán luan 實孔鸞兮所居
457 8 眇眇 miǎomiǎo sublime / solitary / distant or remote / to gaze off into the distance 世既卓兮遠眇眇
458 8 bài to defeat / to vanquish 顏黴黧以沮敗兮
459 8 shuāi to weaken / to decline 精越裂而衰耄
460 8 lǎo old / aged / elderly / aging 含憂強老兮愁無樂
461 8 cháng a lower garment / a skirt / a petticoat / a garment 蛓緣兮我裳
462 8 to urge on / to drive 遽傽遑兮驅林澤
463 8 jiàn to remonstrate / to admonish 犯顏色而觸諫兮
464 8 to dance / to posture / to prance 二八接舞
465 8 a swan 鵠竄兮枳棘
466 8 hóng a rainbow 帶隱虹之逶
467 8 luò to fall / to drop 槁本兮萎落
468 8 relative 戚宋萬於兩楹兮
469 8 zào to make / to build / to manufacture 遂踢達兮邪造
470 8 故鄉 gùxiāng home / homeland / native place 違故鄉之漫漫
471 8 litchi or lychee 薜荔飾而陸離薦兮
472 8 to take / to get / to fetch 欲衒鬻兮莫取
473 8 to bend / to turn / to twist / to distort 憂紆兮鬱鬱
474 8 皇天 huáng tiān Emperor of Heaven 皇天保其高兮
475 8 to arise / to get up 飄風起兮揚塵埃
476 8 zhōng clock 破伯牙之號鍾兮
477 8 to help / to assist 相輔政兮成化
478 8 chéng to fill 眾穢盛兮沓沓
479 8 zuǒ left 顧我指兮從左
480 8 zhú to chase / to expel 逐江湘之順流
481 8 淹留 yān liú to stay for a long period 倚躊躇以淹留兮
482 8 sāng mulberry tree 鳴鳩棲於桑榆
483 8 to envy / to be jealous 妒被離而折之
484 8 shè to ford a stream / to wade across 遙涉江而遠去
485 8 hài to injure / to harm to 終不以邪枉害方
486 8 cún to exist / to survive 唐虞兮不存
487 8 fog / mist / vapor / fine spray 霧宵晦以紛紛
488 8 gōng merit 配稷契兮恢唐功
489 8 desert 踰隴堆兮渡漠
490 8 yún cloud 云靡貴兮仁義
491 8 tuí to crumble / to collapse / to decline / to decay 車軏折兮馬虺頹
492 8 xióng manly 進雄鳩之耿耿兮
493 8 a law / a rule 皇輿覆以幽辟
494 8 hào number 蟊𧕾兮號西
495 8 huāng waste 將馳兮四荒
496 8 yǔn to fall from outer space 辭靈修而隕志兮
497 8 huì can / be able to 雲霧會兮日冥晦
498 8 yán flame / blaze 陟丹山兮炎野
499 8 guī turtle / tortoise 靈龜兮執拘
500 8 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 余感時兮悽愴

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 2320 expresses affirmation, approval, or consent 悲兮愁
2 948 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 吸精粹而吐氛濁兮
3 745 zhī him / her / them / that 豺狼鬥兮我之隅
4 329 so as to / in order to 椒桂羅以顛覆兮
5 206 not / no 用志兮不昭
6 206 his / hers / its / theirs 欲竄伏兮其焉如
7 162 extra / surplus / remainder 愍余命兮遭六極
8 155 in / at 委玉質兮於泥塗
9 152 what / where / which 何楚國兮難化
10 122 and 與日月兮殊道
11 118 no 嗟此國兮無良
12 114 xiē some 何為四方些
13 107 zhī measure word for birds and certain animals, one of a pair, etc 白日昭只
14 107 expresses question or doubt 迄乎今兮不易
15 103 xīn heart 我心兮煎熬
16 100 I 哀吾兮介特
17 79 jiāng will / shall (future tense) 將喪兮玉斗
18 77 wèi for / to 心為兮隔錯
19 73 naturally / of course / certainly 惆悵兮自悲
20 71 to think / consider / to ponder 思丁文兮聖明哲
21 67 zhì sign / mark / flag 憂心悄兮志勤劬
22 66 a man / a male adult 嗟嗟兮悲夫
23 62 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君乖差而屏之
24 61 yuàn to hope / to wish / to desire 願竭節兮隔無由
25 61 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 未知兮所投
26 60 zhǎng director / chief / head / elder 仰長歎兮氣䭇結
27 60 day of the month / a certain day 雲霧會兮日冥晦
28 60 yuǎn far / distant 世既卓兮遠眇眇
29 60 to leave / to depart / to go away / to part 薜荔飾而陸離薦兮
30 58 alone / independent / single / sole 貞良兮煢獨
31 58 hún soul / spirit 魂煢煢兮不遑寐
32 56 yān where / how 欲竄伏兮其焉如
33 56 yǒu is / are / to exist 上有兮猴猿
34 55 xíng to walk / to move 步屏營兮行丘阿
35 54 fāng fragrant 芳虈兮挫枯
36 53 ruò to seem / to be like / as 懷蘭英兮把瓊若
37 52 líng agile / nimble 念靈閨兮隩重深
38 51 yuē to speak / to say 亂曰
39 50 shú which 忿悁悒兮孰訴告
40 50 this / these 倚此兮巖穴
41 50 road / path / way 望舊邦兮路逶隨
42 50 xià next 攀天階兮下視
43 49 bēi sadness / sorrow / grief 悲兮愁
44 49 huái bosom / breast 嗟懷兮眩惑
45 48 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀兮憂
46 47 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可獲而復登
47 46 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 今反表以為裏兮
48 44 already / since 世既卓兮遠眇眇
49 43 jiǔ nine 進惡兮九旬
50 42 歸來 guīlái to come back 王孫兮歸來
51 42 jiàn to see 見鄢郢兮舊宇
52 41 liú to flow / to spread / to circulate 上下兮同流
53 41 shí time / a period of time 天生我兮當闇時
54 40 zhī to know 哀當世兮莫知
55 40 shēn human body / torso 身永流而不還兮
56 40 róng to hold / to contain 橫邪世而不取容
57 39 wéi only / solely / alone 惟是兮用憂
58 39 extremely / very 周八極兮歷九州
59 39 zhōng middle 虎兕爭兮於廷中
60 39 yún cloud 雲蒙蒙兮電鯈爍
61 39 qíng feeling / emotion / mood 惡所兮寫情
62 38 desire 欲竄伏兮其焉如
63 38 chéng to mount / to climb onto 乘戈和兮謳謠
64 38 yòu again / also 又無羽翼而高翔
65 38 shàng top / a high position 怨上
66 37 wèi Eighth earthly branch 日陰曀兮未光
67 36 huáng royal / imperial 將諮詢兮皇羲
68 36 cóng from 從卬遨兮棲遲
69 36 lán Lan 懷蘭英兮把瓊若
70 36 míng dark 雲霧會兮日冥晦
71 35 suddenly / abruptly 忽飆騰兮浮雲
72 35 can / may / permissible 丁時逢殃可奈何兮
73 35 do not 曾莫兮別諸
74 35 wàng to gaze / to look towards 望舊邦兮路逶隨
75 35 shì a generation 世既卓兮遠眇眇
76 34 nán south 越雲漢兮南濟
77 34 fēn to be in disorder / scattered / tangled 紛載驅兮高馳
78 34 dēng to rise / to mount / to board / to climb 登太一兮玉臺
79 34 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 長愈固而彌純
80 34 shān a mountain / a hill / a peak 山峊兮峉峉
81 33 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 鄒衍兮幽囚
82 33 dào way / road / path 訪太昊兮道要
83 33 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 志欣樂兮反征
84 33 xiāng each other / one another / mutually 相輔政兮成化
85 33 使 shǐ to make / to cause 使素女兮鼓簧
86 33 liáo somewhat / slightly / at least 愁不聊兮遑生
87 32 fēng wind 懿風后兮受瑞圖
88 32 gāo high / tall 紛載驅兮高馳
89 32 female / feminine 求水神兮靈女
90 32 rén person / people / a human being 放佞人與諂諛兮
91 31 chóu to worry about 悲兮愁
92 31 also / too 反以茲為腐也
93 31 jié to bond / to tie / to bind 仰長歎兮氣䭇結
94 31 to die 捐林薄而菀死
95 30 jiāng a large river 吟澤畔之江濱
96 30 shāng to injure / to wound / to be injured 傷時
97 30 I / me / my 天生我兮當闇時
98 30 jiǎn lame / cripple / unfortunate / slow / difficult 志遷蹇而左傾
99 30 zhòng many / numerous 眾穢盛兮沓沓
100 29 de potential marker 去飄疾而不可得
101 29 to cover / to shield / to screen / to conceal 陸魁堆以蔽視兮
102 29 měi beautiful 芳鬱渥而純美
103 29 tiān day 躡天衢兮長驅
104 28 to enter 蠋入兮我懷
105 28 féng to encounter / to meet by chance 逢尤
106 28 shuǐ water 思彭咸之水游
107 27 shēng to be born / to give birth 愁不聊兮遑生
108 27 zhōng end / finish / conclusion 目眽眽兮寤終朝
109 27 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 讒夫黨旅其以茲故兮
110 27 kǒng fearful / apprehensive 恐登階之逢殆兮
111 27 ān calm / still / quiet / peaceful 志閼絕兮安如
112 26 yǒng perpetually / eternally / forever 永思兮窈悠
113 26 shéi who / whoever 去郢東遷余誰慕兮
114 26 bèi by 被諑譖兮虛獲尤
115 26 to go 暮去次而敢止
116 26 yōu to worry / to be concerned 哀兮憂
117 26 happy / glad / cheerful / joyful 志欣樂兮反征
118 26 child / son 悼屈子兮遭厄
119 25 jià to drive / to sail / to fly 嚴載駕兮出戲游
120 25 yán to speak / to say / said 言旋邁兮北徂
121 25 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 飄風起兮揚塵埃
122 25 xiū to cultivate / to repair 搴玉英兮自脩
123 25 lǎn to look at / to watch / to view 覽往昔兮俊彥
124 25 néng can / able 喜登能而亮賢
125 25 yín obscene / licentious / lewd 徑淫曀而道
126 25 bái white 鬚髮薴顇兮顠鬢白
127 25 guī to go back / to return 罔所兮歸薄
128 24 mìng life 愍余命兮遭六極
129 24 xiāng Hunan 沈王躬兮湘汨
130 24 shēn to extend 獨處兮志不申
131 24 huì species of fragrant orchid 懷蘭蕙與衡芷兮
132 24 precious 委玉質兮於泥塗
133 24 shì to pass away / die 曾逝兮青冥
134 24 undulations 順波湊而下降
135 24 clothes / dress / garment 云服陰陽之正道兮
136 24 yáng sun 踵九陽兮戲蕩
137 24 to look after / to attend to 退顧兮彭務
138 24 chù a place / location / a spot / a point 適昭明兮所處
139 24 shén divine / mysterious / magical / supernatural 遇神孈兮宴娭
140 23 chí to go quickly or swiftly 紛載驅兮高馳
141 23 suì to comply with / to follow along 遂踢達兮邪造
142 23 tàn to sigh 仰長歎兮氣䭇結
143 23 xuán profound / mysterious / subtle 玄鶴兮高飛
144 23 huá Chinese 求軒轅兮索重華
145 23 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 御者迷兮失軌
146 23 guāng light 奔電兮光晃
147 23 ancient barbarian tribes 吾欲之兮九夷
148 23 xìn to believe / to trust 背我信兮自違
149 23 jué he / she / it 永宜厥身
150 22 míng to cry / to chirp (of birds) 螻蛄兮鳴東
151 22 shí a rock / a stone 匍匐兮巖石
152 22 wǎng to go (in a direction) 揄揚滌盪飄流隕往觸崟石兮
153 22 pèi a belt ornament / a pendant 握佩玖兮中路躇
154 22 báo thin / slight / weak 罔所兮歸薄
155 22 xiū to decorate / to embellish 修德兮困控
156 22 supreme ruler / emperor 排帝宮與羅囿兮
157 22 that / those 率彼兮畛陌
158 22 niǎo bird 三鳥飛以自南兮
159 22 yóu to swim 嚴載駕兮出戲游
160 22 yǐn to hide / to conceal 帶隱虹之逶
161 22 yuàn to blame / to complain 怨上
162 22 popular / common 骫靡兮成俗
163 22 jué absolutely 悒殟絕兮咶復蘇
164 21 jìn to enter 進惡兮九旬
165 21 zhòng heavy 求軒轅兮索重華
166 21 chén Chen 駢羅兮列陳
167 21 lóng dragon 白龍兮見射
168 21 zhí straight 俓娵觜兮直馳
169 21 interest 顧章華兮太息
170 21 and 風習習兮和煖
171 21 chē a vehicle 車軏折兮馬虺頹
172 21 zhì to / until 食時至兮增泉
173 21 chén to sink / to submerge 沈王躬兮湘汨
174 21 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 情慌忽以忘歸兮
175 21 míng bright / brilliant 跓竢兮碩明
176 21 qīng clear / pure / clean 聲噭誂兮清和
177 21 yóu to swim 駕鸞鳳以上遊兮
178 21 huí to go back / to return 參辰回兮顛倒
179 21 hǎo good 好遺風之激楚
180 21 tóng like / same / similar 上下兮同流
181 21 guān to look at / to watch / to observe 觀浮石兮崔嵬
182 21 běi north 言旋邁兮北徂
183 20 fāng square / quadrilateral / one side 方圜殊而不合兮
184 20 gas / vapour / fumes 仰長歎兮氣䭇結
185 20 西 The West 大火兮西睨
186 20 hair 陽氣發兮清明
187 20 wēi small / tiny 興離騷之微文兮
188 20 guì Guangxi 過桂車兮合黎
189 20 héng horizontal / transverse 橫邪世而不取容
190 20 wǎng to deceive 走鬯罔兮乍東西
191 20 Germany 修德兮困控
192 20 chán to slander / to defame / to misrepresent 競佞諛兮讒鬩
193 20 pleasure / enjoyment / amusement 欲酌醴以娛憂兮
194 20 何以 héyǐ why 夫何以責其捷巧
195 20 céng once / already / former / previously 曾莫兮別諸
196 20 tāng soup
197 20 wén to hear 靈懷其不吾聞
198 20 nán difficult / arduous / hard 何楚國兮難化
199 20 tīng to listen 后聽虛而黜實兮
200 20 zuò to do 撫軾歎兮作詩
201 19 zhōng loyalty / devotion 思忠
202 19 nasal mucus 惷悵立兮涕滂沲
203 19 xiān first 閔先嗣之中絕兮
204 19 不知 bùzhī do not know 余柰世之不知芳何
205 19 luàn chaotic / disorderly 悼亂
206 19 words / speech / expression / phrase / dialog 辭靈修而隕志兮
207 19 shǒu head 若龍逢之沈首兮
208 19 guò to cross / to go over / to pass 過桂車兮合黎
209 19 zài to carry / to convey / to load / to hold 嚴載駕兮出戲游
210 19 lái to come 飄風來之洶洶
211 19 to lift / to hold up / to raise 呂傅舉兮殷周興
212 19 chá to examine / to inquire / to inspect 上察兮璇璣
213 19 to give 曷其不舒予情
214 19 shū relaxed / calm 曷其不舒予情
215 19 bìng and / furthermore / also 並光明於列星
216 19 suī although / even though 雖謇謇以申志兮
217 19 qiāng Qiang [people] 日暮黃昏羌幽悲兮
218 19 qún a crowd / a flock / a group 群司兮譨譨
219 19 varied / complex / not simple 雜斑
220 19 horse 車軏折兮馬虺頹
221 19 yóu also / as if / still 時溷濁猶未清兮
222 18 sān three 三鳥飛以自南兮
223 18 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃回朅兮北逝
224 18 tài very / extremely 訪太昊兮道要
225 18 evening / night 夕投宿兮石城
226 18 zhōu Zhou Dynasty 周八極兮歷九州
227 18 qiú to request 求軒轅兮索重華
228 18 níng Nanjing 寧浮沅而馳騁兮
229 18 a song 指正義兮為曲
230 18 xián salty / briny 咸欣欣兮酣樂
231 18 to leave behind 垂文揚采遺將來兮
232 18 yòng to use / to apply 用志兮不昭
233 18 fàng to put / to place 放余轡兮策駟
234 18 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 邑多兮螳螂
235 18 wáng Wang 沈王躬兮湘汨
236 18 屈原 Qū Yuán Qu Yuan 諒皇直之屈原
237 17 qiān to move / to shift 志遷蹇而左傾
238 17 to pity / to regret 惜皇輿之不興
239 17 jié festival / a special day 願竭節兮隔無由
240 17 rán correct / right / certainly 然隱憫而不達兮
241 17 Yǐng Ying 忌嚭專兮郢吳虛
242 17 wood / lumber 雪雰雰而薄木兮
243 17 such as / for example / for instance 欲竄伏兮其焉如
244 17 hòu after / later 騰蛇兮後從
245 17 zhèng upright / straight 撫招搖以質正
246 17 fēi to fly 蹠飛杭兮越海
247 17 宿 to lodge / to stay overnight 相從兮宿棲
248 17 chū at first / at the beginning / initially 復往軌於初古
249 17 elegant 思怫鬱兮肝切剝
250 16 empty / deserted 目眽眽兮寤終朝
251 16 nèi inside / interior 內距閉而不開
252 16 dōng east 螻蛄兮鳴東
253 16 zhǐ to point 顧我指兮從左
254 16 fèng phoenix 痛鳳兮逺逝
255 16 gào to tell / to say / said / told 忿悁悒兮孰訴告
256 16 lìng to make / to cause to be / to lead 令昭明兮開門
257 16 liè to arrange / to line up / to list 鴳雀列兮譁讙
258 16 shù tree 庇廕兮枯樹
259 16 jiāo pepper / spices 椒瑛兮湟汙
260 16 shì is / are / am / to be 惟是兮用憂
261 16 to reach 往者不可及兮
262 16 clothes / clothing 衣納納而掩露
263 16 even / equal / uniform 靡有兮齊倫
264 16 xià summer 登大墳而望夏首
265 16 to go through / to experience / to take place 周八極兮歷九州
266 16 big / great / huge / large / major 登大墳而望夏首
267 16 shī to lose 御者迷兮失軌
268 15 chū to go out / to leave 蔡女黜而出帷兮
269 15 qióng poor / destitute / impoverished 來將屈兮困窮
270 15 qiū fall / autumn 秋草榮其將實兮
271 15 zài in / at 乃自𧦽兮在兹
272 15 zhé to fold 車軏折兮馬虺頹
273 15 to defend / to resist 御者迷兮失軌
274 15 qián front 雲冥冥而闇前
275 15 xiáng to soar / to glide / to hover 翔江洲而安歌
276 15 cuò mistake / error / blunder / fault 心為兮隔錯
277 15 màn long / extended / vast 路曼曼其無端兮
278 15 a step 步屏營兮行丘阿
279 15 mǎng thicket, underbrush growth 菅蒯兮壄莽
280 15 wèi to call 訟謂閭娵為醜惡
281 15 wén writing / text 思丁文兮聖明哲
282 15 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 骫靡兮成俗
283 15 zāo to come across / to meet with / to encounter 愍余命兮遭六極
284 15 jìng a narrow path 徑淫曀而道
285 15 wěi to delegate / to commission 委玉質兮於泥塗
286 15 何所 hésuǒ where / what place 何所憂之多方
287 14 idea 心煩憒兮意無聊
288 14 cǎo grass / straw / herbs 列草兮成行
289 14 to die 卒莫有兮纖介
290 14 again / more / repeatedly 悒殟絕兮咶復蘇
291 14 jiàng to descend / to fall / to drop 霧露濛濛其晨降兮
292 14 浮雲 fúyún floating clouds / fleeting / transient 忽飆騰兮浮雲
293 14 cháo to face 目眽眽兮寤終朝
294 14 jiē all / each and every / in all cases 眾鳥皆有行列兮
295 14 jīn today / modern / present / current / this / now 迄乎今兮不易
296 14 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 獨偏棄而遠放
297 14 shí real / true 實孔鸞兮所居
298 14 nián year 年齒盡兮命迫促
299 14 zhāo illustrious 用志兮不昭
300 14 bèi back [of the body] 背我信兮自違
301 14 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 超五嶺兮嵯峨
302 14 騏驥 qíjì a fine horse / a steed 卻騏驥以轉運兮
303 14 to rely on / to depend on 倚此兮巖穴
304 14 father's elder brother / uncle 伊伯庸之末胄兮
305 14 gǎi to change / to alter 欲遷志而改操兮
306 14 jiù right away 就周文兮邠歧
307 14 to float / to drift / to waft 惜師延之浮渚兮
308 14 to gather / to collect 鵜集兮帷幄
309 14 qiū Confucius 步屏營兮行丘阿
310 14 chéng honesty / sincerity 焉陳誠兮效忠
311 14 hòu after / later 懿風后兮受瑞圖
312 14 one 思靈澤兮一膏沐
313 14 不能 bù néng cannot / must not / should not 心愁慼兮不能
314 14 no 弗可乆兮此方
315 14 日月 rì yuè the sun and moon 與日月兮殊道
316 13 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 垂文揚采遺將來兮
317 13 pond / pool / marsh / swamp 遽傽遑兮驅林澤
318 13 qióng Hainan 懷蘭英兮把瓊若
319 13 shì matter / thing / item 數言便事兮
320 13 shì to release / to set free 少須臾而釋思
321 13 zhǐ angelica 蘅芷彫兮瑩嫇
322 13 different / other 鉤繩用而異態
323 13 zhì matter / material / substance 委玉質兮於泥塗
324 13 yóu especially / particularly 逢尤
325 13 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 意有所載而遠逝兮
326 13 niàn to read aloud 念靈閨兮隩重深
327 13 lín a wood / a forest / a grove 遽傽遑兮驅林澤
328 13 míng measure word for people 鴻永路有嘉名
329 13 song / lyrics 翔江洲而安歌
330 13 suì age 哀歲
331 13 jiāo to deliver / to turn over / to pay 眾體錯兮交紛
332 13 night 冬夜兮陶陶
333 13 chéng to bear / to carry / to hold 願承閒而自恃兮
334 13 gōng a palace 歷九宮兮遍觀
335 13 hái also / in addition / more 身永流而不還兮
336 13 to console / to comfort 撫招搖以質正
337 13 this 擬斯兮二蹤
338 13 an item 目眽眽兮寤終朝
339 13 to join / to combine 過桂車兮合黎
340 13 逍遙 xiāo yáo free and unfettered 意逍遙兮欲歸
341 12 zhū vermilion 朱紫兮雜亂
342 12 jiǎn to speak out boldly 雖謇謇以申志兮
343 12 to go / to visit / to attend 赴崑山兮馽騄
344 12 all 俛念兮子胥
345 12 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 腹而不得息
346 12 jiù old / ancient 望舊邦兮路逶隨
347 12 shí food / food and drink 憂不暇兮寢食
348 12 zēng to increase / to add to / to augment 吒增歎兮如雷
349 12 táng main hall / a large room 下堂兮見蠆
350 12 a drum 秣余馬兮河鼓
351 12 bitterness / bitter flavor 列樹苦桃
352 12 Hebei 冀壹寤而錫還
353 12 to press down 思沈抑而不揚
354 12 to gallop 斷鑣銜以馳騖兮
355 12 guó a country / a state / a kingdom 嗟此國兮無良
356 12 téng to fly / to soar / to transcend 忽飆騰兮浮雲
357 12 capacity / degree / a standard / a measure 年忽忽而日度
358 12 zhāng a sheet / a leaf 張絳帷以襜襜兮
359 12 residence / dwelling 居嵺廓兮尠疇
360 12 cāo to conduct / to run / to manage 操我兮墨陽
361 12 shēn deep 念靈閨兮隩重深
362 12 yuán Yuan River 寧浮沅而馳騁兮
363 12 shàng still / yet / to value 尚由由而進之
364 12 周流 zhōuliú to extend everywhere 遵河皋兮周流
365 12 a period of time / phase / stage 從安期兮蓬萊
366 12 huáng yellow 淩黃沱而下低兮
367 12 chǔ state of Chu 惟楚懷之嬋連
368 12 zhǐ to stop / to halt 吮玉液兮止渴
369 12 how can it be that? 豈忠信之可化
370 12 fēi not / non- / un- 固非眾人之所識
371 11 hán to contain 含憂強老兮愁無樂
372 11 yīng England 秉玉英兮結誓
373 11 to bend / to flex 悼屈子兮遭厄
374 11 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留思北顧涕漸漸兮
375 11 gōng body 沈王躬兮湘汨
376 11 jiǔ old 去余邦之彌久
377 11 péng Peng 退顧兮彭務
378 11 lián to pity / to sympathize 仰憐兮比干
379 11 also / too 亦詘辱兮係纍
380 11 dài to represent / to substitute / to replace 遇孫陽而得代
381 11 jiā excellent 嘉己行兮無為
382 11 district / county 邑多兮螳螂
383 11 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 誠無王良之善馭
384 11 mén door / gate / doorway / gateway 出國門而端指兮
385 11 kuā beautiful / handsome / elegant 嫭以姱只
386 11 róng glory / honor 百草萌兮華榮
387 11 dāng to be / to act as / to serve as 天生我兮當闇時
388 11 shī the practice of selfless giving / dāna 才德用兮列施
389 11 according to 獨處兮罔依
390 11 liǎng two 戚宋萬於兩楹兮
391 11 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 竊哀兮浮萍
392 11 shēng sound 聲噭誂兮清和
393 11 Wu 忌嚭專兮郢吳虛
394 11 to conceal / to hide / to ambush 欲竄伏兮其焉如
395 11 extravagant / go with fashion 闃睄窕兮靡睹
396 11 earth / soil / dirt 爨土鬵於中宇
397 11 huì night 雲霧會兮日冥晦
398 11 one 冀壹寤而錫還
399 11 ā prefix to names of people 步屏營兮行丘阿
400 11 溷濁 hùnzhuó turbid / muddy / dirty 時溷濁猶未清兮
401 11 banner / flag 揚彗光兮為旗
402 11 shòu old age / long life 欲與天地參壽兮
403 11 huò or / either / else 或沈淪其無所達兮
404 11 ci 伊余兮念茲
405 11 yán precipice / cliff / rockface 倚此兮巖穴
406 11 luó Luo 駢羅兮列陳
407 11 to doubt / to disbelieve 就祝融兮稽疑
408 11 shore / land / continent 薜荔飾而陸離薦兮
409 11 four 將馳兮四荒
410 11 wéi to disobey / to violate / to defy 背我信兮自違
411 10 shì room / bedroom 慶忌囚於阱室兮
412 10 qīn relatives 躬速速其不吾親
413 10 yán to prolong / to delay / to postpone 鱣鮎兮延延
414 10 to store 志稸積兮未通
415 10 extensive / full 崇忠貞兮彌堅
416 10 xián virtuous / worthy 惜賢
417 10 to ferry 越雲漢兮南濟
418 10 jiē sigh / alas 嗟懷兮眩惑
419 10 a lotus 負檐荷以丈尺兮
420 10 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 白龍兮見射
421 10 不可以 bù kě yǐ may not 冰炭不可以相並兮
422 10 chún pure 長愈固而彌純
423 10 huà to make into / to change into / to transform 何楚國兮難化
424 10 Yáo Yao people 騰群鶴於瑤光
425 10 rain 涕流瀾兮如雨
426 10 mín the people / citizen / subjects 民離散而相失兮
427 10 不通 bùtōng illogical 道壅塞而不通兮
428 10 otherwise / but / however 濵流兮則逝
429 10 devoid of content / void / false / empty / vain 被諑譖兮虛獲尤
430 10 to admire 去郢東遷余誰慕兮
431 10 method / plan / policy / scheme 放余轡兮策駟
432 10 yuān irritable / nervous / impatient 忿悁悒兮孰訴告
433 10 上下 shàngxià to go up and down 上下兮同流
434 10 Emperor Yu 四佞放兮後得禹
435 10 to associate with / be near 貪枉兮黨比
436 10 a rainbow 雲霓紛兮晻翳
437 10 yáo to shake 屮木搖落時槁悴兮
438 10 shùn to obey 不吾理而順情
439 10 xián liesure 願承閒而自恃兮
440 10 look at / to gaze at / to observe 闃睄窕兮靡睹
441 10 cáng to hide 天庭明兮雲霓藏
442 10 biàn to change / to alter 秋毫微哉而變容
443 10 shū to remove obstructions 堇荼茂兮扶疏
444 10 è evil / vice 進惡兮九旬
445 10 美人 měirén beauty / belle 美人既醉
446 10 zhāng a chapter / a section 顧章華兮太息
447 10 to breathe / to inhale 吸精粹而吐氛濁兮
448 10 qióng alone 魂煢煢兮不遑寐
449 10 shǔ to belong to / be subordinate to 後屬青蛇
450 10 méi intermediary / matchmaker / go-between 媒女詘兮謰謱
451 10 proper / suitable / appropriate 不知進退之宜當
452 10 pèi bridle / reins 放余轡兮策駟
453 9 the gate of a village / a village 違郢都之舊閭兮
454 9 比干 bìgān Bi Gan (Chinese god of wealth) 仰憐兮比干
455 9 zhōu a continent 下石瀨而登洲
456 9 shì a gentleman / a knight 士莫志兮羔裘
457 9 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 升縣圃以眩滅
458 9 to flatter 競佞諛兮讒鬩
459 9 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 靈龜兮執拘
460 9 yǎn to lie / to lay down 默順風以偃仰兮
461 9 wéi dangerous / precarious 念社稷之幾危兮
462 9 yōng to obstruct / to stop up / to heap soil around the roots of a plant 濆壅滂兮
463 9 zhǔ an islet / a sand bank 周徘徊兮漢渚
464 9 chàng disappointed / dissatisfied 惷悵立兮涕滂沲
465 9 kǎo to examine / to test 身憔悴而考旦兮
466 9 bāng nation / country / state 望舊邦兮路逶隨
467 9 disease / sickness / ailment 疾世
468 9 bǎo to defend / to protect 而不可保長
469 9 duān to carry 立師曠俾端辭兮
470 9 dàn dawn 時昢昢兮且旦
471 9 a whetstone 神浮游以高厲
472 9 to happen upon / to meet with by chance 遇神孈兮宴娭
473 9 liáng a bridge 遠梁昌兮幾迷
474 9 mǐn to pity / to sympathize 愍余命兮遭六極
475 9 easy / simple 孤聖特而易傷
476 9 martial / military 𤣥武步兮水母
477 9 zhòng many / all 衆莫知兮余所為
478 9 reason / logic / truth 不吾理而順情
479 9 qīng green 若青蠅之偽質兮
480 9 不同 bùtóng different / distinct / not the same 遠近思而不同
481 9 dōng winter 冬夜兮陶陶
482 9 zhī a branch / a twig 折芳枝與瓊華兮
483 9 眾人 zhòngrén everyone 苦眾人之妒予兮
484 9 lǎn to grasp / to seize 攬瑤木之橝枝兮
485 9 cān outside horses of a team of four 烏獲戚而驂乘兮
486 9 輿 a cart / sedan chair / a carriage 述皇輿之踵跡
487 9 liù six 愍余命兮遭六極
488 9 ancient / old / palaeo- 思古
489 9 鬱鬱 yùyù sad / depressed 憂紆兮鬱鬱
490 9 yāng misfortune / disaster / calamity 晉申生之離殃兮
491 9 bēn to run fast / to flee 奔電兮光晃
492 9 jiè to introduce / to lie between 哀吾兮介特
493 9 xīn happily 志欣樂兮反征
494 9 jiàn to build / to construct 羨咎繇兮建典謨
495 9 valley / gorge / ravine 橫飛谷以南征
496 9 yíng to fill 美玉兮盈堂
497 9 féng feng 願舒志而抽馮兮
498 9 wéi to preserve / to maintain 維六龍於扶桑
499 9 xīn to be tired 紉荃蕙與辛夷
500 9 白日 báirì daytime / sun / time 晞白日

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
安藏 ān zàng An Zang
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
褒姒 bāosì Baosi
北辰 Běi Chén Polaris / North Star
北方 běi fāng The North
北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou
北极 北極 běijí north pole
比干 bìgān Bi Gan (Chinese god of wealth)
Bīn Bin
并举 並舉 bìngjǔ Pilindavatsa
Bo Mountain
伯牙 bóyá Boya
卜居 Bǔ Jū Bu Ju / Consulting of the Oracle / Divination
沧浪 滄浪 cānglàng Canglang
苍龙 蒼龍 cānglóng Blue Dragon
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
长阪 長阪 chángbǎn Changban
成汤 成湯 Chéng Tāng Tang of Shang
成化 Chénghuà Emperor Chenghua
赤水 chìshuǐ Chishui
宠姬 寵姬 chǒngjī favorite concubine
楚辞 楚辭 Chǔ Cí Chuci / Songs of Chu / Verses of Chu
楚怀王 楚懷王 chǔhuáiwáng King Huai of Chu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
春日 chūnrì Chunri / Chunjih
葱岭 葱嶺 Cōng Lǐng
 1. Pamirs
 2. Pamirs / Pamir high plateau
嵯峨 cuóé Emperor Saga
dài Mount Tai
大夏 Dàxià Bactria
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东门 東門 Dōng mén East Gate
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东皇 東皇 dōnghuáng Emperor of the East
斗柄 dòubǐng handle of the Big Dipper
法立 Fǎ Lì Fa Li
方正 fāngzhèng
 1. upright / straightforward / righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
 4. Founder
fēng Feng
风伯 風伯 fēngbó Wind Master
丰隆 豐隆 fēnglóng Feng Long
浮石 Fú Shí Buseok / Buseoksa / Buseok Rural District
扶桑 fúsāng Fusang
傅说 傅說 Fùshuō Fu Shuo
皋兰 皋蘭 gāolán Gaolan
高阳 高陽 gāoyáng Gaoyang
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
句芒 gōumáng Gou Mang
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
桂林 Guìlín Guilin
Gǔn
 1. Gun
 2. a giant fish
 3. the father of the emperor Yu
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
寒山 Hánshān Hanshan
韩信 韓信 Hánxìn Han Xin
hào Hao
豪杰 豪傑 háojié hero / towering figure
何山 hé shān He Shan
河伯 hébó name or river God associated with Yellow river
黑水 hēishuǐ Heishui
后堂 後堂 hòu táng Associate Instructor
华安 華安 huàān Hua'an
huái Huai River
怀信 懷信 Huái Xìn Huai Xin
Huáng Huang
皇天 huáng tiān Emperor of Heaven
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
黄支 黃支 Huángzhī Kingdom of Huangzhi
华容 華容 huàróng Huarong
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
江海 jiānghǎi Jianghai
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江夏 jiāngxià Jiangxia
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
交阯 jiāozhǐ Jiaozhi
Jié Emperor Jie
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
静居 靜居 Jìng Jū Jing Ju
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
景云 景雲 Jǐngyún Jingyun reign
九卿 Jiǔ Qīng Nine Ministers
九歌 Jiǔgē Jiuge
九天 jiǔtiān Ninth Heaven
冀州 Jìzhōu Jizhou
箕子 jīzǐ Jizi
孔子 Kǒngzi Confucius
Emperor Ku
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
昆山 崑山 kūnshān Kunshan
雷公 léigōng Lei Gong / Duke of Thunder
雷师 雷師 léishī Lightening Master
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
Li River
离骚 離騷 Lí Sāo Sorrow at Parting
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
廉使 liánshǐ Surveillence Commissioner
列子 Lièzǐ
 1. Liezi
 2. Liezi / Lie Yukou
临高 臨高 língāo Lin'gao County
灵丘 靈丘 Língqiū Lingqiu
lǒng Gansu
龙门 龍門 lóngmén
 1. Longmen
 2. Longmen
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
庐江 廬江 lújiāng Lujiang
luò
 1. Luo
 2. Luo River
吕望 呂望 lǚwàng Jiang Ziya
马兰 馬蘭 mǎlán Malan military base and atomic test site in Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture 巴音郭楞蒙古自治州 , Xinjiang
蒙山 mēngshān Mengshan
Mi River
汨罗 汨羅 Mìluó
 1. Miluo
 2. Miluo river
mǐn (same as 岷) the Min River (in Sichuan), Mt. Min (in Sichuan), name of a county (in old China)
明光 míngguāng Mingguang
Mo
南岳 Nán Yuè
 1. Hui Si / Nan Yue Hui Si
 2. Mount Heng
 3. Nanyue
南极 南極 Nánjí South pole
南人 nánrén Nanren
南州 nánzhōu Nanchou
能忍 néngrěn able to endure / sahā
女娲 女媧 Nǚ Wā Nu Wa
péng
 1. Peng
 2. Peng
蓬莱 蓬萊 Pénglái Penglai
平乐 平樂 pínglè Pingle
Pu
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青龙 青龍 Qīng Lóng
 1. Azure Dragon
 2. Azure Dragon
青蛇 qīng shé Qing She / Green Snake
清江 qīngjiāng Qingjiang
清源 淸源 Qīngyuán Quanzhou
屈原 Qū Yuán Qu Yuan
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
上高 shànggāo Shanggao
上官 shàngguān high-ranking official / superior
shào
 1. Shao
 2. Shao
少康 shǎoKāng Shao Kang
神龙 神龍 shénlóng Shenlong
摄提 攝提 shètí Shiti
师旷 師曠 Shī Kuàng Shi Kuang
石城 shíchéng Shicheng
石林 shílín Stone Forest
石泉 shíquán Shiquan
Shùn Emperor Shun
司命 Sī Mìng Overseer of Destiny
思南 sīnán Sinan
sōng Song
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太一 tài yī
 1. Great Unity
 2. Taiyi
 3. Taiyi
 4. Taiyi
太阿 tàia Tai e
太山 tàishān Taishan
太微 tàiwēi Taiwei / Grand Subtlety
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天津 Tiānjīn Tianjin
天门 天門 tiānmén Tianmen
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
望江 wàngjiāng Wangjiang
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
wěi Wei
Wèn Wen River
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文昌 wénchāng Wenchang
文君 wénjūn Wenjun / Zhuo Wenjun
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武丁 Wǔ Dīng Wu Ding
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
 1. Fu Xi
 2. Xi
西海 Xī hǎi Yellow Sea
西堂 xī táng Senior Instructor
鲜卑 鮮卑 Xiānbēi Xianbei People
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou
西施 Xīshī Xishi
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
玄武 xuán wǔ
 1. Black Tortoise
 2. God of the north sky
轩辕 軒轅 xuānyuán Xuanyuan
溆浦 漵浦 xùpǔ Xupu
Yān Yan
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
阳春 陽春 yángchūn Yangchun
崦嵫 yānzī Yanzi
yáo Yao
羿 Yi
Yǐng Ying
伊尹 yīyǐn Yi Yin
永乐 永樂 Yǒng Lè Emperor Yong Le
永年 yǒngnián Yongnian
 1. Emperor Yu
 2. Yu
虞舜 yú shùn Yu Shun / Emperor Shun
yuán Yuan River
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
渔父 漁父 yúfù Yufu / The Fisherman
玉衡 Yùhéng epsilon Ursae Majoris
玉门 玉門 yùmén Yumen
云浮 雲浮 yúnfú Yunfu
云汉 雲漢 yúnhàn Milky Way
增城 zēngchéng Zengcheng
战国 戰國 Zhàn Guó
 1. Warring States Period
 2. one of the seven warring states
张仪 張儀 zhāng yí Zhang Yi
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
昭明 zhāomíng
 1. bright
 2. Zhaoming [star]
 3. Zhaoming
昭明文选 昭明文選 Zhāomíng Wénxuǎn Zhaoming Wenxuan / Zhaoming's Selection of Texts
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正始 zhèngshǐ Zhengshi reign
正阳 正陽 zhèngyáng Zhangyang
织女 織女 Zhīnǚ
 1. Zhinu
 2. Vega
中原 zhōng yuán the Central Plains of China
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中野 zhōngyě Nakano
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhòu Emperor Zhou
周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
祝融 Zhù Róng Zhu Rong
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
邹衍 鄒衍 Zōu Yǎn Zou Yan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English