Glossary and Vocabulary for Garden of Stories 《說苑》, 卷六 復恩 Chapter 6: Repaying Kindness

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 93 yuē to speak / to say 孔子曰
2 57 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 是故臣勞勤以為君而不求其賞
3 51 child / son 趙襄子見圍於晉陽
4 45 chén minister / statesman / official 是故臣勞勤以為君而不求其賞
5 42 rén person / people / a human being 賞有功之臣五人
6 38 zhào Zhao 趙襄子見圍於晉陽
7 35 gōng public/ common / state-owned 獻公之子九人
8 26 to die 則臣必死以復之
9 22 jīn today / modern / present / current / this / now 今與之上賞
10 22 使 shǐ to make / to cause 使我為成人者
11 19 shì a gentleman / a knight 況於士君子之欲與名利於天下者乎
12 17 jìn shanxi 天未絕晉
13 17 jiàn to see 趙襄子見圍於晉陽
14 17 shí food / food and drink 食得甘草
15 16 hán Korea / South Korea 留侯張良之大父開地相韓昭侯
16 16 xuān to declare / to announce 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
17 16 wén to hear 仲尼聞之曰
18 15 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 文公反國
19 15 shǎng to reward / to grant / to bestow 是故臣勞勤以為君而不求其賞
20 15 shā to kill / to murder / to slaughter 見人已殺其馬
21 15 a man / a male adult 夫施德者貴不德
22 15 one 賞一人而天下之人臣
23 14 suì to comply with / to follow along 遂求其所在
24 13 desire 況於士君子之欲與名利於天下者乎
25 13 Germany 德不孤
26 13 xiāng to aid / to help / to assist 趙襄子見圍於晉陽
27 13 mèng first month 張孟談謂襄子曰
28 12 zhī to know 夫禽獸昆蟲猶知比假而相有報也
29 12 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 文公反國
30 12 wáng to die 晉文公亡時
31 11 Wu 袁盎以太常使吳
32 11 qǐng to ask / to inquire 數引我而請於賢人之門
33 11 jué he / she / it 晉趙盾舉韓厥
34 11 guó a country / a state / a kingdom 文公反國
35 11 sān three 行三賞而不及陶叔狐
36 11 wáng Wang 告王曰
37 11 hóu marquis / lord 太子太傅夏侯勝曰
38 10 nán difficult / arduous / hard 難在前則居前
39 10 cháng to taste 秦繆公嘗出
40 10 zhǔ owner 則主加之以重賞
41 10 qín Shaanxi 秦急圍邯鄲
42 10 shuò first day of the lunar month 子朔嗣為卿
43 10 hòu after / later 後足兔
44 10 bào newspaper 受恩者尚必報
45 10 to reach 既及宣孟
46 9 shēn human body / torso 不如存人之身
47 9 gōng merit 有功而不德
48 9 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人與赫上賞
49 9 jǐng sunlight 孝景時
50 9 晏子 Yàn Zǐ Yan Zi 北郭騷踵見晏子曰
51 9 nián year 吾從君而亡十有三年
52 9 father 留侯張良之大父開地相韓昭侯
53 9 zhì wisdom / knowledge / understanding 智伯與趙襄子戰於晉陽下而死
54 9 to go 舟之僑去虞而從焉
55 8 qióng cricket / locust 甚矣其愛蛩蛩巨虛也
56 8 zhōng middle 聞其入綿上山中
57 8 líng agile / nimble 晉靈公欲殺宣孟
58 8 qiú to request 是故臣勞勤以為君而不求其賞
59 8 mìng life 請今命廩人
60 8 bào abalone 鮑叔死
61 8 wèn to ask 宣孟問
62 8 shù tree 豈可無樹德而除怨
63 8 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 文公酌諸大夫酒
64 8 disease / sickness / ailment 靈公命房中士疾追殺之
65 8 shì matter / thing / item 盡難中山之事也
66 8 shàng top / a high position 高赫無功而受上賞
67 8 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 是故臣勞勤以為君而不求其賞
68 7 chǔ state of Chu 楚使春申君將兵救趙
69 7 jiǎ Jia 大夫屠岸賈
70 7 wèi to call 張孟談謂襄子曰
71 7 天下 tiānxià China 況於士君子之欲與名利於天下者乎
72 7 wén writing / text 身之文也
73 7 ēn kindness / grace / graciousness 受恩者尚必報
74 7 father's elder brother / uncle 智伯與趙襄子戰於晉陽下而死
75 7 shǐ history 從史與盎侍兒私通
76 7 zhū to execute / to put to death / to condemn 王隱忍不加誅也
77 7 dùn dong 晉趙盾舉韓厥
78 7 zhōu boat / ship 舟之僑去虞而從焉
79 7 lìng to make / to cause to be / to lead 令棄籩豆茵席
80 7 zài in / at 吾在拘厄之中
81 7 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 齊懿公之為公子也
82 7 shì clan / a branch of a lineage 禍福利害不與咎氏同之者
83 7 fāng square / quadrilateral / one side 吾方憂王室未圖其功
84 7 wéi to surround / to encircle / to corral 趙襄子見圍於晉陽
85 7 shū father's younger brother 陶叔狐從
86 7 residence / dwelling 難在前則居前
87 7 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 智伯之臣豫讓者怒
88 6 tián field / farmland 以為介推田
89 6 to cry / to weep / to wail 中夜而哭
90 6 wèi Eighth earthly branch 天未絕晉
91 6 zhào to call together / to summon / to convene 使人召之則亡
92 6 tuī to push / to shove 賞不及推
93 6 jìn to the greatest extent / utmost 言盡而名至
94 6 yán to speak / to say / said 子試為我言之君
95 6 gào to tell / to say / said / told 告王曰
96 6 jiā house / home / residence 家所有盡散以饗食士
97 6 shì a city 君臣相與以市道接
98 6 shū book 乃懸書宮門曰
99 6 wèi to guard / to protect / to defend 假道於衛
100 6 shé snake 五蛇從之
101 6 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 頃失其所
102 6 大夫 dàifu doctor 大夫蔽遊
103 6 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 燈燭滅
104 6 jiù to punish / to chastise / to blame 陶叔狐見咎犯曰
105 6 qīn relatives 公見親
106 6 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 不失臣主之禮唯赫也
107 6 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣賓客所獻書操以進
108 6 Henan 智伯之臣豫讓者怒
109 6 yīng baby / infant 趙嬰齊
110 6 shòu to suffer / to be subjected to 受恩者尚必報
111 6 zhàn war / fighting / battle 晉與楚戰
112 6 solitary 德不孤
113 6 to die 繆公卒得以解難
114 6 yīng the tassel of a hat 美人援絕其冠纓
115 6 anger / rage / fury 五人皆怒
116 6 néng can / able 能如是
117 5 to give / to bestow favors 楚莊王賜群臣酒
118 5 to enter 晉文公入國
119 5 horse 見人已殺其馬
120 5 to butcher / to slaughter / to massacre 大夫屠岸賈
121 5 zhī to weave 奪庸織之妻
122 5 guī to go back / to return 勝晉獲惠公以歸
123 5 wèi Wei Dynasty 魏信陵君亦矯奪晉鄙軍往救趙
124 5 miào Miao 秦繆公嘗出
125 5 àn bank / shore / beach / coast 大夫屠岸賈
126 5 皇帝 huángdì Emperor 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
127 5 平原君 píngyuán jūn Lord Pingyuan 平原君既歸趙
128 5 liáng a bridge 處於梁下
129 5 lóng dragon 有龍矯矯
130 5 gōng to attack / to assault 魏文侯攻中山
131 5 gōng a palace 乃懸書宮門曰
132 5 big / great / huge / large / major 我有大故與
133 5 huì favor / benefit / blessing / kindness 方其危苦時易為惠耳
134 5 liáng good / virtuous / respectable 留侯張良之大父開地相韓昭侯
135 5 to stand 於是景公乃與韓厥謀立趙孤兒
136 5 gǎn bold / brave 莫敢失君臣之禮矣
137 5 將軍 jiāngjūn a general 令將軍視之
138 5 five 賞有功之臣五人
139 5 bìng ailment / sickness / illness / disease 會吉病甚
140 5 fēng to seal / to close off 於是文公表綿上山中而封之
141 5 shí time / a point or period of time 晉文公亡時
142 5 bǎi one hundred 群臣百有餘人皆絕去其冠纓而上火
143 5 shì to look at / to see 令將軍視之
144 5 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 張孟談謂襄子曰
145 4 yǐn to lead / to guide 數引我而請於賢人之門
146 4 martial / military 赳赳武夫
147 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 是子固為首矣
148 4 devoid of content / void / false / empty / vain 甚矣其愛蛩蛩巨虛也
149 4 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 況於士君子之欲與名利於天下者乎
150 4 power / force / strength 昔聖王先德而後力
151 4 to give an offering in a religious ceremony 主晉祀者非君而何
152 4 chē a vehicle 宣孟止車為之下
153 4 中行 zhōng háng Bank of China 子始事中行君
154 4 happy / glad / cheerful / joyful 有陰德者必饗其樂以及其子孫
155 4 wǎng to go (in a direction) 魏信陵君亦矯奪晉鄙軍往救趙
156 4 yuàn to blame / to complain 怨無小
157 4 dào way / road / path 君臣相與以市道接
158 4 Ji 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
159 4 Li 邯鄲傳舍吏子李談謂平原君曰
160 4 very large / huge 甚矣其愛蛩蛩巨虛也
161 4 yáng sun 封為博陽侯
162 4 xià summer 太子太傅夏侯勝曰
163 4 bright / radiant / shining 高赫無功而受上賞
164 4 even / equal / uniform 趙嬰齊
165 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 君不能報臣之功而憚刑賞者
166 4 shī to lose 不失臣主之禮唯赫也
167 4 不敢 bùgǎn to not dare 臣終不敢以蔭蔽之德而不顯報王也
168 4 jià vacation 為其假足之故也
169 4 yòng to use / to apply 安用文
170 4 sòng Song dynasty 公子家見公子宋之食指動
171 4 a government official / a magistrate 邯鄲傳舍吏子李談謂平原君曰
172 4 jué the Siberian jerboa 其名曰蟨
173 4 ài to love 甚矣其愛蛩蛩巨虛也
174 4 mother 推母曰
175 4 zhái to pick (fruit, etc) 擇可爵而爵之
176 4 huàn to suffer from a misfortune 平原君患之
177 4 之中 zhīzhōng inside 晉陽之中
178 4 yǐn to drink 即以次飲之酒
179 4 chù furious / wrathful 與邴歜之父爭田
180 4 qiáo an emigrant 舟之僑去虞而從焉
181 4 不復 bùfù to not go back 夫臣不復君之恩而苟營其私門
182 4 èr two 二獸者亦非性之愛蟨也
183 4 guān cap / crown / headgear 美人援絕其冠纓
184 4 yōu to worry / to be concerned 吾方憂王室未圖其功
185 4 běi north 北郭騷踵見晏子曰
186 4 yuán to aid / to assist 蕃援我使我不得為非
187 4 shì to attend on 從史與盎侍兒私通
188 4 qián front 前足鼠
189 4 alone / independent / single / sole 且子獨不聞乎
190 4 ròu meat / muscle 廚餘粱肉
191 4 day of the month / a certain day 請待旦日之期
192 4 sufficient / enough 前足鼠
193 4 xiào to be filial 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
194 4 晉陽 Jìnyáng Jinyang 趙襄子見圍於晉陽
195 4 clothes / clothing 乃有人引美人之衣者
196 4 邯鄲 Hándān Handan 秦急圍邯鄲
197 4 to lift / to hold up / to raise 主書者舉兩篋以進
198 4 meaning / sense 襄主重其義不殺也
199 4 to hide / to go into hiding 深亡匿
200 4 之後 zhīhòu after / following / later 三行賞之後
201 4 can / may / permissible 不亦可乎
202 4 chí to grasp / to hold 君持施以牧下而無所德
203 4 祿 good fortune 君縣祿以待之
204 4 chéng journey / trip 朔客程嬰持亡匿山中
205 4 yuàn to hope / to wish / to desire 常願肝腦塗地
206 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 為之賜之多也
207 4 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 魏文侯攻中山
208 4 xiào to smile / to laugh 已而笑拊手且歌
209 4 chì red / scarlet 吳赤市使於智氏
210 4 to leave behind 必齧以遺蛩蛩巨虛
211 4 bīng soldier / troops 楚使春申君將兵救趙
212 4 zuò to do 今天油然作雲
213 3 jìng to respect /to honor 盎乃敬對曰
214 3 to beg / to request 願乞所以養母者
215 3 顏色 yánsè color 顏色黎黑
216 3 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 小人請陳其辭
217 3 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 不勝其哀
218 3 different / other 如主有超異之恩
219 3 qiè consort / concubine 婦妾荷綺縠
220 3 簡子 jiǎnzi a letter / a document 北見簡子曰
221 3 quán perfect 德行全誠
222 3 zéi thief 乃治靈公之賊以至
223 3 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 竊悅先生之義
224 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 文公即位
225 3 jué ancient bronze wine holder 擇可爵而爵之
226 3 過半 guòbàn over fifty percent / more than half 臣所樹者過半矣
227 3 guō Guo 北郭騷踵見晏子曰
228 3 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子曰
229 3 words / speech / expression / phrase / dialog 小人請陳其辭
230 3 成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng 朔取成公姊為夫人
231 3 淳于髡 Chúnyú Kūn Chunyu Kun 使人召淳于髡曰
232 3 在後 zàihòu behind 難在後則居後
233 3 to cover / to shield / to screen / to conceal 臣聞國君蔽士
234 3 wife 朔妻成公姊有遺腹
235 3 xíng to walk / to move 行三賞而不及陶叔狐
236 3 è to be hungry 見翳桑下有臥餓人不能動
237 3 easy / simple 故易曰
238 3 chǒng to favor 始有寵於靈公
239 3 xīn heart 以其精氣能使襄主動心
240 3 從者 cóngzhě follower / attendant 從者憐之
241 3 zhì to place / to lay out 置伏士於房中
242 3 zào to make / to build / to manufacture 遂造公庭求復者曰
243 3 shòu a beast / a quadruped / an animal 北方有獸
244 3 xiǎng to host a banquet 有陰德者必饗其樂以及其子孫
245 3 shī the practice of selfless giving / dāna 夫施德者貴不德
246 3 zǒu to walk / to go / to move 必負蟨以走
247 3 shī poem / verse 詩云
248 3 fàn to commit crime / to violate 陶叔狐見咎犯曰
249 3 duó to take by force / to rob / to snatch 魏信陵君亦矯奪晉鄙軍往救趙
250 3 to take / to get / to fetch 無所取忠臣
251 3 shēng to be born / to give birth 由不報恩生矣
252 3 ér son 從史與盎侍兒私通
253 3 chéng to mount / to climb onto 乘馳而自追晏子
254 3 不以 bùyǐ not because of 鮑子不以我為怯
255 3 tīng to listen 而三不見聽
256 3 xiān first 昔聖王先德而後力
257 3 駿馬 jùnmǎ a steed 而亡其駿馬
258 3 不肖 bùxiào unworthy 鮑子不以我為不肖
259 3 主動 zhǔdòng to take the initiative 以其精氣能使襄主動心
260 3 秦軍 Qínjūn the Qin army 因從李談赴秦軍
261 3 táo Tao 陶叔狐從
262 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 非具死病也
263 3 陰德 yīndé a hidden act of goodness 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
264 3 a family clan 晉逐欒盈之族
265 3 黎黑 líhēi dark 顏色黎黑
266 3 jiàng Jiang 趙宣孟將上之絳
267 3 勞苦 láokǔ to toil / hard work 而勞苦之士次之
268 3 zhōu Zhou Dynasty 周內史叔輿聞之曰
269 3 fox 陶叔狐從
270 3 得以 déyǐ to be able to 繆公卒得以解難
271 3 xiàn to offer / to present 獻公之子九人
272 3 to sob 泣下如雨
273 3 zhòng heavy 則主加之以重賞
274 3 手足 shǒu zú hands and feet 手足胼胝
275 3 惠王 Huì Wáng King Hui of Zhou 宣惠王
276 3 子曰 zǐyuē Confucius says 張孟談謂襄子曰
277 3 hurried / worried 秦急圍邯鄲
278 3 móu to plan / to scheme 於是景公乃與韓厥謀立趙孤兒
279 3 jìn to enter 群臣賓客所獻書操以進
280 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說我以仁
281 3 其父 qí fù his father 封其父為孝侯
282 3 zhuī to pursue / to chase 一人追疾
283 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 我豈忘是子哉
284 3 三世 sān shì past, present, and future 臣聞三世仕於家者君之
285 3 huì can / be able to 會吉病甚
286 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 君縣祿以待之
287 3 cái money / wealth / riches / valuables 良悉以家財求刺客刺秦王
288 3 子孫 zǐsūn descendents 有陰德者必饗其樂以及其子孫
289 3 胼胝 piánzhī callus 手足胼胝
290 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 子欲祿邪
291 3 dōng east 東見滄海君
292 3 zhòng many / numerous 眾莫知
293 3 to doubt / to disbelieve 子何故出死不疑如是
294 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 使一都尉以五百人圍守盎
295 3 jiù to save / to rescue 楚使春申君將兵救趙
296 3 to stop / to cease / to suspend 罷圍
297 3 bái white 吾將以身白之
298 3 shèng to beat / to win / to conquer 太子太傅夏侯勝曰
299 3 xiǎo small / tiny / insignificant 怨無小
300 3 shǔn to suck with mouth / to sip / to lick 吳子自吮其膿
301 3 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin 晉文公亡時
302 3 司馬 sīmǎ official post of minister of war 從史適為守盎校司馬
303 3 mén door / gate / doorway / gateway 夫臣不復君之恩而苟營其私門
304 2 yuè to cut off a foot as punishment 乃掘而刖之
305 2 不知 bùzhī do not know 盾雖不知猶為首賊
306 2 wēi small / tiny 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
307 2 dòu bean / pea 令棄籩豆茵席
308 2 guest / visitor 良與客狙擊秦皇帝於博浪沙
309 2 past / former times 昔聖王先德而後力
310 2 邊境 biānjìng frontier / border 邊境之士
311 2 所謂 suǒwèi so-called 此所謂德惠也
312 2 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 吾先君以為無罪
313 2 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 不勝其哀
314 2 shí ten 吾從君而亡十有三年
315 2 cháo to face 智伯朝士待臣
316 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留侯張良之大父開地相韓昭侯
317 2 ān calm / still / quiet / peaceful 安用文
318 2 miàn side / surface 向宣孟之面曰
319 2 sāng mulberry tree 見翳桑下有臥餓人不能動
320 2 zuì crime / sin / vice 罪又甚焉
321 2 名曰 míng yuē to be named / to be called 其名曰蟨
322 2 shì to match 從史適為守盎校司馬
323 2 lín neighbor 必有鄰
324 2 shǔ to count 數引我而請於賢人之門
325 2 yuè pleased 竊悅先生之義
326 2 míng bright / brilliant 知我之欲有所明也
327 2 yún cloud 詩云
328 2 biān a bamboo container for food 令棄籩豆茵席
329 2 unhusked millet 晏子使人分倉粟府金而遺之
330 2 夫子 fūzǐ master 夫子不喜而哭
331 2 不絕 bùjué unending / uninterrupted 不絕冠纓者不懽
332 2 shǐ beginning / start 子始事中行君
333 2 píng flat / level / smooth 父平相釐王
334 2 níng peaceful 甯文子具紵絺三百製
335 2 如故 rúgù like an old friend 遇之如故人
336 2 黿 yuán a sea turtle 楚人獻黿於鄭靈公
337 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以出死報食馬得酒之恩矣
338 2 qiáng strong / powerful 夫勇壯強禦
339 2 吳子 Wú Zǐ Wu Zi 吳子自吮其膿
340 2 varnish / lacquer / paint 乃漆身變形
341 2 jiǎo to correct / to rectify / to redress 魏信陵君亦矯奪晉鄙軍往救趙
342 2 yǐn to hide / to conceal 身將隱
343 2 xiǎn to show / to manifest / to display 奈何欲顯婦人之節而辱士乎
344 2 cān food 餐自含而餔之
345 2 不亦 bùyì is that not also? 不亦可乎
346 2 idea 意者君忘我與
347 2 a drama / a play / a show 先生以寡人國為戲乎
348 2 a period of time / phase / stage 請待旦日之期
349 2 huó alive / living 宣孟得以活
350 2 lái to come 趣火來上
351 2 dào to rob / to steal 臣故為君從史盜侍兒者也
352 2 jūn army / military 魏信陵君亦矯奪晉鄙軍往救趙
353 2 láo to toil 是故臣勞勤以為君而不求其賞
354 2 affairs / business / matter / activity 務利於人哉
355 2 shēn to extend 楚使春申君將兵救趙
356 2 蒺藜 jílí goat's-head / bindii / caltrop 樹蒺藜者
357 2 tàn coal 吞炭更聲
358 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 禍之源也
359 2 tiger 陽虎得罪於衛
360 2 zhù to pray for happiness or blessings 祝之
361 2 to starve / to be hungry 龍饑無食
362 2 介子推 jièzǐtuī Jie Zhitui 介子推曰
363 2 base / foundation 亦亂之基也
364 2 jīn gold 晏子使人分倉粟府金而遺之
365 2 jiàng to descend / to fall / to drop 邯鄲急且降
366 2 Kangxi radical 80 水漿毋入口者三
367 2 zhōng end / finish / conclusion 終饗其樂
368 2 wide / broad 封為博陽侯
369 2 xīn to be tired 辛俞從之
370 2 chéng honesty / sincerity 德行全誠
371 2 rate / frequency / proportion / ratio 率履不越
372 2 三千 sān qiān three thousand 而勇敢之士三千人皆出死
373 2 tūn to swallow 吞炭更聲
374 2 good fortune / happiness / luck 此德出而福反也
375 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣相與以市道接
376 2 guī turtle / tortoise 初趙盾在夢見叔帶持龜要而哭甚悲
377 2 làng wave 浪家童三百人
378 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 令棄籩豆茵席
379 2 to humiliate / to insult / to abuse 奈何欲顯婦人之節而辱士乎
380 2 為首 wéishǒu to be the leader 是子固為首矣
381 2 上山 shàngshān to go uphill / to spin cocoon (silkworms) / to pass away 聞其入綿上山中
382 2 to fear / be afraid of / to dread 諸人皆懼而起
383 2 甘草 gāncǎo licorice root 食得甘草
384 2 hān to enjoy alcohol 酒酣
385 2 enemy / foe 首卻敵
386 2 earth / soil / dirt 猶為一塊土下雨也
387 2 美人 měirén beauty / belle 乃有人引美人之衣者
388 2 yóu to swim 大夫蔽遊
389 2 綿 mián silk down 聞其入綿上山中
390 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 羞行乞而憎自致
391 2 shuǐ water 水漿毋入口者三
392 2 zhān to divine 盾卜之占
393 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 所以執勞苦
394 2 to bestow on / to endow with 二三子盍為寡人賦乎
395 2 dào to mourn / to lament 悼惠王
396 2 wài outside 形於內者應於外
397 2 xìng gender 蟨非性之愛蛩蛩巨虛也
398 2 見人 jiànrén to meet somebody 蛩蛩巨虛見人將來
399 2 a banquet 令棄籩豆茵席
400 2 guān an office 所以官者也
401 2 táng main hall / a large room 夫堂上之人
402 2 矯矯 jiǎojiǎo gallant / brave / preeminent 有龍矯矯
403 2 Yu 辛俞從之
404 2 jǐng neck / throat 用頸血湔敵久矣
405 2 休息 xiūxi to rest 夏得休息
406 2 luán name of tree 晉逐欒盈之族
407 2 名為 míngwèi to be called 子名為誰
408 2 問曰 wèn yuē to ask 莊王怪而問曰
409 2 不得已 bù déyǐ have no choice but to 諸將不得已乃曰
410 2 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers 唯二三子者以為己力
411 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷之吏
412 2 二十 èrshí twenty 二十歲秦滅韓
413 2 luàn chaotic / disorderly 亦亂之基也
414 2 死人 sǐrén dead person / (coll.) to die / (of a death) to happen 死人者
415 2 night 臣乃夜絕纓者
416 2 fēn to separate / to divide into parts 鮑子嘗與我臨財分貨
417 2 divination / fortune telling 盾卜之占
418 2 夫人 fūren wife 君誠能令夫人以下
419 2 養母 yǎngmǔ foster mother / adoptive mother 願乞所以養母者
420 2 yǒu friend / companion 無所取忠友
421 2 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 夫自中行衍皆嬴姓也
422 2 方舟 fāngzhōu ark 大夫方舟
423 2 失禮 shīlǐ lacking in manners 使醉失禮
424 2 魏文侯 wèi wénhóu Marquess Wen of Wei 魏文侯攻中山
425 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 趙襄子可謂善賞士乎
426 2 下雨 xiàyǔ to rain 沛然下雨
427 2 to defend / to resist 夫勇壯強禦
428 2 xué cave / cavity / hole 四蛇入穴
429 2 fáng a room 置伏士於房中
430 2 自殺 zìshā to commit suicide 遂自殺也
431 2 再拜 zàibài to bow repeatedly 將軍還走北面而再拜曰
432 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 是非先君之意而後妄誅
433 2 shān a mountain / a hill / a peak 號曰介山
434 2 chēng to call / to address 稱疾不出
435 2 to break / to ruin / to destroy 若使秦破趙
436 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如存人之身
437 2 三百 sān bǎi three hundred 浪家童三百人
438 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 齊國必侵矣
439 2 older sister / elder sister 朔取成公姊為夫人
440 2 wéi dangerous / precarious 方其危苦時易為惠耳
441 2 Kangxi radical 177 革車百乘
442 2 管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong 管仲舉上衽而哭之
443 2 thorn / sting / prick 良悉以家財求刺客刺秦王
444 2 yuān a gulf / an abyss 龍反其淵
445 2 supreme ruler / emperor 宣帝聞之
446 2 rich / wealthy 吾嘗富三千萬者再
447 2 報恩 bào'ēn to pay a debt of gratitude 由不報恩生矣
448 2 Bǐng Bing 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
449 2 yīn a cushion / a mattress 令棄籩豆茵席
450 2 大業 dàyè a great cause / a great undertaking 大業之後不遂者為祟
451 2 zhǐ to stop / to halt 宣孟止車為之下
452 2 huān happy / pleased / glad / joyous 不絕冠纓者不懽
453 2 è evil / vice 此甚惡非君之身
454 2 jiè to introduce / to lie between 以為介推田
455 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 降佐殷帝太戊及周天子
456 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 吾不足以累公
457 2 to bear / to carry 必負蟨以走
458 2 dàn dawn 請待旦日之期
459 2 shǎo few 臣笑其所以祠者少而所求者多
460 2 眾人 zhòngrén everyone 中行君眾人畜臣
461 2 an ancestral hall / a temple 臣笑臣鄰之祠田也
462 2 dāo knife / a blade 刀沈璧而盟
463 2 不肯 bùkěn not willing 吳王欲使將不肯
464 2 diagram / picture / drawing / chart 吾方憂王室未圖其功
465 2 ěr ear 唯君在耳
466 2 liǎng two 主書者舉兩篋以進
467 2 to arise / to get up 諸人皆懼而起
468 2 齊國 Qí guó state of Qi 今去齊國
469 2 female / feminine 人奪女妻
470 2 huò to reap / to harvest 今此未獲其樂而病甚
471 2 cún to exist / to survive 不如存人之身
472 2 to happen upon / to meet with by chance 遇之如故人
473 2 chí a pool / a pond 公游於申池
474 2 shì a generation 世益衰
475 2 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 晏子天下之賢者也
476 2 文子 Wén Zǐ Wen Zi 甯文子具紵絺三百製
477 2 dried meat 脯二胊
478 2 jiǔ nine 吾亡也十有九年矣
479 2 qiū fall / autumn 秋得食焉
480 2 chì beat 歜以鞭抶織
481 2 to cut down 將以伐齊
482 2 yōng ordinary / normal 奪庸織之妻
483 2 周流 zhōuliú to extend everywhere 周流天下
484 2 hòu thick 厚之至也
485 2 dòng to move / to act 見翳桑下有臥餓人不能動
486 1 yún cloud 今天油然作雲
487 1 fàn to deal in / to trade in / to peddle / to sell 吾嘗與鮑子負販於南陽
488 1 異味 yìwèi unpleasant odor 我如是必嘗異味
489 1 吳楚 Wú Chǔ southern states of Wu and Chu / the middle and lower Yangtze valley 吳楚反
490 1 往時 wǎngshí past events / former times 往時食馬肉者
491 1 高明 gāomíng outstandingly intelligent 夫高明至賢
492 1 a slave / a servant 而使歜為僕
493 1 不出 bùchū not transcending 稱疾不出
494 1 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births 後生男乳
495 1 dòu to struggle / to fight 遂鬥
496 1 the gate of a village / a village 東閭子嘗富貴而後乞
497 1 a sigh for surprise, grief, or laughing
498 1 lián to pity / to sympathize 從者憐之
499 1 to connect / to inherit / to succeed 子朔嗣為卿
500 1 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu 楚莊王賜群臣酒

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 195 zhī him / her / them / that 君縣祿以待之
2 103 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 是故臣勞勤以為君而不求其賞
3 93 yuē to speak / to say 孔子曰
4 79 also / too 厚之至也
5 64 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 夫施德者貴不德
6 57 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 是故臣勞勤以為君而不求其賞
7 53 his / hers / its / theirs 是故臣勞勤以為君而不求其賞
8 52 wèi for / to 為其假足之故也
9 51 child / son 趙襄子見圍於晉陽
10 48 so as to / in order to 君持施以牧下而無所德
11 45 chén minister / statesman / official 是故臣勞勤以為君而不求其賞
12 43 not / no 德不孤
13 42 rén person / people / a human being 賞有功之臣五人
14 41 yǒu is / are / to exist 必有鄰
15 41 in / at 況於士君子之欲與名利於天下者乎
16 38 zhào Zhao 趙襄子見圍於晉陽
17 35 gōng public/ common / state-owned 獻公之子九人
18 32 and 況於士君子之欲與名利於天下者乎
19 27 I 吾在拘厄之中
20 27 I / me / my 今君反國行三賞而不及我也
21 26 to die 則臣必死以復之
22 24 jiāng will / shall (future tense) 今將反國
23 23 final particle 甚矣其愛蛩蛩巨虛也
24 22 jīn today / modern / present / current / this / now 今與之上賞
25 22 使 shǐ to make / to cause 使我為成人者
26 19 expresses question or doubt 況於士君子之欲與名利於天下者乎
27 19 shì a gentleman / a knight 況於士君子之欲與名利於天下者乎
28 19 this / these 此之謂也
29 17 jìn shanxi 天未絕晉
30 17 jiàn to see 趙襄子見圍於晉陽
31 17 also / too 二獸者亦非性之愛蟨也
32 17 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃懸書宮門曰
33 17 shí food / food and drink 食得甘草
34 16 hán Korea / South Korea 留侯張良之大父開地相韓昭侯
35 16 xuān to declare / to announce 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
36 16 wén to hear 仲尼聞之曰
37 15 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故易曰
38 15 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 文公反國
39 15 shǎng to reward / to grant / to bestow 是故臣勞勤以為君而不求其賞
40 15 shā to kill / to murder / to slaughter 見人已殺其馬
41 15 a man / a male adult 夫施德者貴不德
42 15 cóng from 陶叔狐從
43 15 one 賞一人而天下之人臣
44 14 fēi not / non- / un- 蟨非性之愛蛩蛩巨虛也
45 14 suì to comply with / to follow along 遂求其所在
46 14 de potential marker 食得甘草
47 14 no 君持施以牧下而無所德
48 13 certainly / must / will / necessarily 必有鄰
49 13 desire 況於士君子之欲與名利於天下者乎
50 13 Germany 德不孤
51 13 xiāng to aid / to help / to assist 趙襄子見圍於晉陽
52 13 naturally / of course / certainly 自往求之
53 13 mèng first month 張孟談謂襄子曰
54 12 àng abundant 袁盎以太常使吳
55 12 zhī to know 夫禽獸昆蟲猶知比假而相有報也
56 12 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 文公反國
57 12 wáng to die 晉文公亡時
58 12 jiē all / each and every / in all cases 五人皆怒
59 11 Wu 袁盎以太常使吳
60 11 otherwise / but / however 則主加之以重賞
61 11 qǐng to ask / to inquire 數引我而請於賢人之門
62 11 duì to / toward 對曰
63 11 jué he / she / it 晉趙盾舉韓厥
64 11 guó a country / a state / a kingdom 文公反國
65 11 sān three 行三賞而不及陶叔狐
66 11 xià next 君持施以牧下而無所德
67 11 wáng Wang 告王曰
68 11 hóu marquis / lord 太子太傅夏侯勝曰
69 10 qiě moreover / also 且子獨不聞乎
70 10 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 君持施以牧下而無所德
71 10 what / where / which 何也
72 10 chū to go out / to leave 且出怨言
73 10 jué absolutely 天未絕晉
74 10 nán difficult / arduous / hard 難在前則居前
75 10 cháng to taste 秦繆公嘗出
76 10 zhǔ owner 則主加之以重賞
77 10 shì is / are / am / to be 是獸也
78 10 qín Shaanxi 秦急圍邯鄲
79 10 shuò first day of the lunar month 子朔嗣為卿
80 10 hòu after / later 後足兔
81 10 bào newspaper 受恩者尚必報
82 10 to reach 既及宣孟
83 9 shēn human body / torso 不如存人之身
84 9 gōng merit 有功而不德
85 9 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人與赫上賞
86 9 zhì to / until 夫高明至賢
87 9 jǐng sunlight 孝景時
88 9 晏子 Yàn Zǐ Yan Zi 北郭騷踵見晏子曰
89 9 nián year 吾從君而亡十有三年
90 9 father 留侯張良之大父開地相韓昭侯
91 9 zhì wisdom / knowledge / understanding 智伯與趙襄子戰於晉陽下而死
92 9 to go 舟之僑去虞而從焉
93 8 qióng cricket / locust 甚矣其愛蛩蛩巨虛也
94 8 zhōng middle 聞其入綿上山中
95 8 shén what 甚矣其愛蛩蛩巨虛也
96 8 zhū all / many / various 文公酌諸大夫酒
97 8 líng agile / nimble 晉靈公欲殺宣孟
98 8 qiú to request 是故臣勞勤以為君而不求其賞
99 8 yòu again / also 吾又以為之次
100 8 mìng life 請今命廩人
101 8 bào abalone 鮑叔死
102 8 wèn to ask 宣孟問
103 8 shù tree 豈可無樹德而除怨
104 8 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 文公酌諸大夫酒
105 8 disease / sickness / ailment 靈公命房中士疾追殺之
106 8 shì matter / thing / item 盡難中山之事也
107 8 shàng top / a high position 高赫無功而受上賞
108 8 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 是故臣勞勤以為君而不求其賞
109 7 chǔ state of Chu 楚使春申君將兵救趙
110 7 jiǎ Jia 大夫屠岸賈
111 7 wèi to call 張孟談謂襄子曰
112 7 天下 tiānxià China 況於士君子之欲與名利於天下者乎
113 7 wén writing / text 身之文也
114 7 ēn kindness / grace / graciousness 受恩者尚必報
115 7 father's elder brother / uncle 智伯與趙襄子戰於晉陽下而死
116 7 shǐ history 從史與盎侍兒私通
117 7 zhū to execute / to put to death / to condemn 王隱忍不加誅也
118 7 xiāng each other / one another / mutually 夫禽獸昆蟲猶知比假而相有報也
119 7 dùn dong 晉趙盾舉韓厥
120 7 zhōu boat / ship 舟之僑去虞而從焉
121 7 yān where / how 罪又甚焉
122 7 lìng to make / to cause to be / to lead 令棄籩豆茵席
123 7 zài in / at 吾在拘厄之中
124 7 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 齊懿公之為公子也
125 7 shì clan / a branch of a lineage 禍福利害不與咎氏同之者
126 7 fāng square / quadrilateral / one side 吾方憂王室未圖其功
127 7 wéi to surround / to encircle / to corral 趙襄子見圍於晉陽
128 7 shū father's younger brother 陶叔狐從
129 7 rán correct / right / certainly 文公瞿然曰
130 7 residence / dwelling 難在前則居前
131 7 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 智伯之臣豫讓者怒
132 6 tián field / farmland 以為介推田
133 6 to cry / to weep / to wail 中夜而哭
134 6 wèi Eighth earthly branch 天未絕晉
135 6 zhào to call together / to summon / to convene 使人召之則亡
136 6 tuī to push / to shove 賞不及推
137 6 jìn to the greatest extent / utmost 言盡而名至
138 6 yán to speak / to say / said 子試為我言之君
139 6 gào to tell / to say / said / told 告王曰
140 6 jiā house / home / residence 家所有盡散以饗食士
141 6 shì a city 君臣相與以市道接
142 6 shū book 乃懸書宮門曰
143 6 wèi to guard / to protect / to defend 假道於衛
144 6 shé snake 五蛇從之
145 6 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 頃失其所
146 6 大夫 dàifu doctor 大夫蔽遊
147 6 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 燈燭滅
148 6 jiù to punish / to chastise / to blame 陶叔狐見咎犯曰
149 6 qīn relatives 公見親
150 6 again / more / repeatedly 則臣必死以復之
151 6 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 不失臣主之禮唯赫也
152 6 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣賓客所獻書操以進
153 6 Henan 智伯之臣豫讓者怒
154 6 yīng baby / infant 趙嬰齊
155 6 shòu to suffer / to be subjected to 受恩者尚必報
156 6 zhàn war / fighting / battle 晉與楚戰
157 6 solitary 德不孤
158 6 to die 繆公卒得以解難
159 6 yīng the tassel of a hat 美人援絕其冠纓
160 6 anger / rage / fury 五人皆怒
161 6 néng can / able 能如是
162 5 to give / to bestow favors 楚莊王賜群臣酒
163 5 如是 rúshì thus / so 能如是
164 5 to enter 晉文公入國
165 5 horse 見人已殺其馬
166 5 to butcher / to slaughter / to massacre 大夫屠岸賈
167 5 何為 héwéi what are you doing? 何為不憂
168 5 zhī to weave 奪庸織之妻
169 5 guī to go back / to return 勝晉獲惠公以歸
170 5 wèi Wei Dynasty 魏信陵君亦矯奪晉鄙軍往救趙
171 5 wěi yes 不失臣主之禮唯赫也
172 5 zāi exclamatory particle 我豈忘是子哉
173 5 miào Miao 秦繆公嘗出
174 5 àn bank / shore / beach / coast 大夫屠岸賈
175 5 皇帝 huángdì Emperor 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
176 5 平原君 píngyuán jūn Lord Pingyuan 平原君既歸趙
177 5 liáng a bridge 處於梁下
178 5 lóng dragon 有龍矯矯
179 5 gōng to attack / to assault 魏文侯攻中山
180 5 gōng a palace 乃懸書宮門曰
181 5 big / great / huge / large / major 我有大故與
182 5 huì favor / benefit / blessing / kindness 方其危苦時易為惠耳
183 5 liáng good / virtuous / respectable 留侯張良之大父開地相韓昭侯
184 5 to stand 於是景公乃與韓厥謀立趙孤兒
185 5 gǎn bold / brave 莫敢失君臣之禮矣
186 5 將軍 jiāngjūn a general 令將軍視之
187 5 five 賞有功之臣五人
188 5 bìng ailment / sickness / illness / disease 會吉病甚
189 5 fēng to seal / to close off 於是文公表綿上山中而封之
190 5 shí time / a point or period of time 晉文公亡時
191 5 bǎi one hundred 群臣百有餘人皆絕去其冠纓而上火
192 5 shì to look at / to see 令將軍視之
193 5 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 張孟談謂襄子曰
194 4 yǐn to lead / to guide 數引我而請於賢人之門
195 4 martial / military 赳赳武夫
196 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 是子固為首矣
197 4 devoid of content / void / false / empty / vain 甚矣其愛蛩蛩巨虛也
198 4 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 況於士君子之欲與名利於天下者乎
199 4 power / force / strength 昔聖王先德而後力
200 4 to give an offering in a religious ceremony 主晉祀者非君而何
201 4 chē a vehicle 宣孟止車為之下
202 4 中行 zhōng háng Bank of China 子始事中行君
203 4 ruò to seem / to be like / as 與若俱隱
204 4 happy / glad / cheerful / joyful 有陰德者必饗其樂以及其子孫
205 4 wǎng to go (in a direction) 魏信陵君亦矯奪晉鄙軍往救趙
206 4 yuàn to blame / to complain 怨無小
207 4 dào way / road / path 君臣相與以市道接
208 4 Ji 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
209 4 Li 邯鄲傳舍吏子李談謂平原君曰
210 4 very large / huge 甚矣其愛蛩蛩巨虛也
211 4 yáng sun 封為博陽侯
212 4 而後 érhòu after that / then 昔聖王先德而後力
213 4 xià summer 太子太傅夏侯勝曰
214 4 bright / radiant / shining 高赫無功而受上賞
215 4 even / equal / uniform 趙嬰齊
216 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 君不能報臣之功而憚刑賞者
217 4 shī to lose 不失臣主之禮唯赫也
218 4 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於河
219 4 不敢 bùgǎn to not dare 臣終不敢以蔭蔽之德而不顯報王也
220 4 jià vacation 為其假足之故也
221 4 yòng to use / to apply 安用文
222 4 yīng should / ought 形於內者應於外
223 4 sòng Song dynasty 公子家見公子宋之食指動
224 4 a government official / a magistrate 邯鄲傳舍吏子李談謂平原君曰
225 4 jué the Siberian jerboa 其名曰蟨
226 4 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以官者也
227 4 ài to love 甚矣其愛蛩蛩巨虛也
228 4 mother 推母曰
229 4 zhái to pick (fruit, etc) 擇可爵而爵之
230 4 huàn to suffer from a misfortune 平原君患之
231 4 未嘗 wèi cháng not yet once / not yet 又未嘗異子
232 4 之中 zhīzhōng inside 晉陽之中
233 4 yǐn to drink 即以次飲之酒
234 4 chù furious / wrathful 與邴歜之父爭田
235 4 qiáo an emigrant 舟之僑去虞而從焉
236 4 不復 bùfù to not go back 夫臣不復君之恩而苟營其私門
237 4 èr two 二獸者亦非性之愛蟨也
238 4 guān cap / crown / headgear 美人援絕其冠纓
239 4 yōu to worry / to be concerned 吾方憂王室未圖其功
240 4 běi north 北郭騷踵見晏子曰
241 4 yuán to aid / to assist 蕃援我使我不得為非
242 4 shì to attend on 從史與盎侍兒私通
243 4 qián front 前足鼠
244 4 alone / independent / single / sole 且子獨不聞乎
245 4 ròu meat / muscle 廚餘粱肉
246 4 day of the month / a certain day 請待旦日之期
247 4 sufficient / enough 前足鼠
248 4 xiào to be filial 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
249 4 晉陽 Jìnyáng Jinyang 趙襄子見圍於晉陽
250 4 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是文公表綿上山中而封之
251 4 clothes / clothing 乃有人引美人之衣者
252 4 邯鄲 Hándān Handan 秦急圍邯鄲
253 4 to lift / to hold up / to raise 主書者舉兩篋以進
254 4 meaning / sense 襄主重其義不殺也
255 4 to hide / to go into hiding 深亡匿
256 4 之後 zhīhòu after / following / later 三行賞之後
257 4 can / may / permissible 不亦可乎
258 4 chí to grasp / to hold 君持施以牧下而無所德
259 4 祿 good fortune 君縣祿以待之
260 4 chéng journey / trip 朔客程嬰持亡匿山中
261 4 yuàn to hope / to wish / to desire 常願肝腦塗地
262 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 為之賜之多也
263 4 already / afterwards 已得中山
264 4 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 魏文侯攻中山
265 4 xiào to smile / to laugh 已而笑拊手且歌
266 4 chì red / scarlet 吳赤市使於智氏
267 4 to leave behind 必齧以遺蛩蛩巨虛
268 4 bīng soldier / troops 楚使春申君將兵救趙
269 4 zuò to do 今天油然作雲
270 3 jìng to respect /to honor 盎乃敬對曰
271 3 to beg / to request 願乞所以養母者
272 3 suī although / even though 子雖有功皆驕
273 3 顏色 yánsè color 顏色黎黑
274 3 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 小人請陳其辭
275 3 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 不勝其哀
276 3 different / other 如主有超異之恩
277 3 qiè consort / concubine 婦妾荷綺縠
278 3 簡子 jiǎnzi a letter / a document 北見簡子曰
279 3 quán perfect 德行全誠
280 3 zéi thief 乃治靈公之賊以至
281 3 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 竊悅先生之義
282 3 即位 jíwèi to succeed to the throne 文公即位
283 3 jué ancient bronze wine holder 擇可爵而爵之
284 3 過半 guòbàn over fifty percent / more than half 臣所樹者過半矣
285 3 guō Guo 北郭騷踵見晏子曰
286 3 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子曰
287 3 words / speech / expression / phrase / dialog 小人請陳其辭
288 3 yīn because 因從李談赴秦軍
289 3 成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng 朔取成公姊為夫人
290 3 淳于髡 Chúnyú Kūn Chunyu Kun 使人召淳于髡曰
291 3 在後 zàihòu behind 難在後則居後
292 3 to cover / to shield / to screen / to conceal 臣聞國君蔽士
293 3 wife 朔妻成公姊有遺腹
294 3 xíng to walk / to move 行三賞而不及陶叔狐
295 3 è to be hungry 見翳桑下有臥餓人不能動
296 3 easy / simple 故易曰
297 3 shàng still / yet / to value 受恩者尚必報
298 3 chǒng to favor 始有寵於靈公
299 3 xīn heart 以其精氣能使襄主動心
300 3 從者 cóngzhě follower / attendant 從者憐之
301 3 zhì to place / to lay out 置伏士於房中
302 3 do not 莫敢失君臣之禮矣
303 3 可謂 kěwèi it could even be said 趙襄子可謂善賞士乎
304 3 gèng more / even more 吾更與汝
305 3 zào to make / to build / to manufacture 遂造公庭求復者曰
306 3 shòu a beast / a quadruped / an animal 北方有獸
307 3 xiǎng to host a banquet 有陰德者必饗其樂以及其子孫
308 3 shī the practice of selfless giving / dāna 夫施德者貴不德
309 3 zǒu to walk / to go / to move 必負蟨以走
310 3 kuàng moreover / how much the more 況於士君子之欲與名利於天下者乎
311 3 shī poem / verse 詩云
312 3 such as / for example / for instance 如主有超異之恩
313 3 fàn to commit crime / to violate 陶叔狐見咎犯曰
314 3 duó to take by force / to rob / to snatch 魏信陵君亦矯奪晉鄙軍往救趙
315 3 to take / to get / to fetch 無所取忠臣
316 3 shēng to be born / to give birth 由不報恩生矣
317 3 ér son 從史與盎侍兒私通
318 3 不及 bùjí not as good as / inferior to 行三賞而不及陶叔狐
319 3 chéng to mount / to climb onto 乘馳而自追晏子
320 3 不以 bùyǐ not because of 鮑子不以我為怯
321 3 tīng to listen 而三不見聽
322 3 xiān first 昔聖王先德而後力
323 3 駿馬 jùnmǎ a steed 而亡其駿馬
324 3 不肖 bùxiào unworthy 鮑子不以我為不肖
325 3 主動 zhǔdòng to take the initiative 以其精氣能使襄主動心
326 3 hái also / in addition / more 還反報文侯
327 3 yóu also / as if / still 夫禽獸昆蟲猶知比假而相有報也
328 3 秦軍 Qínjūn the Qin army 因從李談赴秦軍
329 3 táo Tao 陶叔狐從
330 3 tool / device / utensil / equipment / instrument 非具死病也
331 3 陰德 yīndé a hidden act of goodness 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
332 3 a family clan 晉逐欒盈之族
333 3 黎黑 líhēi dark 顏色黎黑
334 3 jiàng Jiang 趙宣孟將上之絳
335 3 勞苦 láokǔ to toil / hard work 而勞苦之士次之
336 3 zhōu Zhou Dynasty 周內史叔輿聞之曰
337 3 fox 陶叔狐從
338 3 得以 déyǐ to be able to 繆公卒得以解難
339 3 xiàn to offer / to present 獻公之子九人
340 3 to sob 泣下如雨
341 3 zhòng heavy 則主加之以重賞
342 3 手足 shǒu zú hands and feet 手足胼胝
343 3 惠王 Huì Wáng King Hui of Zhou 宣惠王
344 3 子曰 zǐyuē Confucius says 張孟談謂襄子曰
345 3 hurried / worried 秦急圍邯鄲
346 3 móu to plan / to scheme 於是景公乃與韓厥謀立趙孤兒
347 3 jìn to enter 群臣賓客所獻書操以進
348 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說我以仁
349 3 其父 qí fù his father 封其父為孝侯
350 3 zhuī to pursue / to chase 一人追疾
351 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 我豈忘是子哉
352 3 三世 sān shì past, present, and future 臣聞三世仕於家者君之
353 3 huì can / be able to 會吉病甚
354 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 君縣祿以待之
355 3 cái money / wealth / riches / valuables 良悉以家財求刺客刺秦王
356 3 子孫 zǐsūn descendents 有陰德者必饗其樂以及其子孫
357 3 胼胝 piánzhī callus 手足胼胝
358 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 蕃援我使我不得為非
359 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 子欲祿邪
360 3 dōng east 東見滄海君
361 3 zhòng many / numerous 眾莫知
362 3 to doubt / to disbelieve 子何故出死不疑如是
363 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 使一都尉以五百人圍守盎
364 3 jiù to save / to rescue 楚使春申君將兵救趙
365 3 to stop / to cease / to suspend 罷圍
366 3 bái white 吾將以身白之
367 3 shèng to beat / to win / to conquer 太子太傅夏侯勝曰
368 3 xiǎo small / tiny / insignificant 怨無小
369 3 shǔn to suck with mouth / to sip / to lick 吳子自吮其膿
370 3 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin 晉文公亡時
371 3 司馬 sīmǎ official post of minister of war 從史適為守盎校司馬
372 3 mén door / gate / doorway / gateway 夫臣不復君之恩而苟營其私門
373 2 yuè to cut off a foot as punishment 乃掘而刖之
374 2 不知 bùzhī do not know 盾雖不知猶為首賊
375 2 wēi small / tiny 邴吉有陰德於孝宣皇帝微時
376 2 zài again / once more / re- / repeatedly 餓人再咽而能食
377 2 dòu bean / pea 令棄籩豆茵席
378 2 guest / visitor 良與客狙擊秦皇帝於博浪沙
379 2 past / former times 昔聖王先德而後力
380 2 邊境 biānjìng frontier / border 邊境之士
381 2 所謂 suǒwèi so-called 此所謂德惠也
382 2 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 吾先君以為無罪
383 2 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 不勝其哀
384 2 shí ten 吾從君而亡十有三年
385 2 cháo to face 智伯朝士待臣
386 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留侯張良之大父開地相韓昭侯
387 2 gòng together 方共食其肉
388 2 ān calm / still / quiet / peaceful 安用文
389 2 miàn side / surface 向宣孟之面曰
390 2 sāng mulberry tree 見翳桑下有臥餓人不能動
391 2 zuì crime / sin / vice 罪又甚焉
392 2 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 知我之欲有所明也
393 2 名曰 míng yuē to be named / to be called 其名曰蟨
394 2 shì to match 從史適為守盎校司馬
395 2 lín neighbor 必有鄰
396 2 shǔ to count 數引我而請於賢人之門
397 2 yuè pleased 竊悅先生之義
398 2 míng bright / brilliant 知我之欲有所明也
399 2 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 編於士卒間
400 2 yún cloud 詩云
401 2 biān a bamboo container for food 令棄籩豆茵席
402 2 unhusked millet 晏子使人分倉粟府金而遺之
403 2 夫子 fūzǐ master 夫子不喜而哭
404 2 不絕 bùjué unending / uninterrupted 不絕冠纓者不懽
405 2 shǐ beginning / start 子始事中行君
406 2 píng flat / level / smooth 父平相釐王
407 2 níng peaceful 甯文子具紵絺三百製
408 2 如故 rúgù like an old friend 遇之如故人
409 2 黿 yuán a sea turtle 楚人獻黿於鄭靈公
410 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以出死報食馬得酒之恩矣
411 2 qiáng strong / powerful 夫勇壯強禦
412 2 吳子 Wú Zǐ Wu Zi 吳子自吮其膿
413 2 varnish / lacquer / paint 乃漆身變形
414 2 jiǎo to correct / to rectify / to redress 魏信陵君亦矯奪晉鄙軍往救趙
415 2 yǐn to hide / to conceal 身將隱
416 2 xiǎn to show / to manifest / to display 奈何欲顯婦人之節而辱士乎
417 2 cān food 餐自含而餔之
418 2 不亦 bùyì is that not also? 不亦可乎
419 2 idea 意者君忘我與
420 2 a drama / a play / a show 先生以寡人國為戲乎
421 2 a period of time / phase / stage 請待旦日之期
422 2 huó alive / living 宣孟得以活
423 2 lái to come 趣火來上
424 2 míng measure word for people 昭明我名
425 2 dào to rob / to steal 臣故為君從史盜侍兒者也
426 2 反之 fǎnzhī otherwise / conversely 請而反之
427 2 a time 吾以為次賞
428 2 why not? 盍亦求之
429 2 jūn army / military 魏信陵君亦矯奪晉鄙軍往救趙
430 2 láo to toil 是故臣勞勤以為君而不求其賞
431 2 affairs / business / matter / activity 務利於人哉
432 2 shēn to extend 楚使春申君將兵救趙
433 2 蒺藜 jílí goat's-head / bindii / caltrop 樹蒺藜者
434 2 以至 yǐzhì down to / up to 乃治靈公之賊以至
435 2 tàn coal 吞炭更聲
436 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 禍之源也
437 2 tiger 陽虎得罪於衛
438 2 zhù to pray for happiness or blessings 祝之
439 2 以來 yǐlái since 自今以來
440 2 to starve / to be hungry 龍饑無食
441 2 介子推 jièzǐtuī Jie Zhitui 介子推曰
442 2 base / foundation 亦亂之基也
443 2 jīn gold 晏子使人分倉粟府金而遺之
444 2 jiàng to descend / to fall / to drop 邯鄲急且降
445 2 Kangxi radical 80 水漿毋入口者三
446 2 zhōng end / finish / conclusion 終饗其樂
447 2 you / thou 吾更與汝
448 2 wide / broad 封為博陽侯
449 2 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 頃失其所
450 2 xīn to be tired 辛俞從之
451 2 chéng honesty / sincerity 德行全誠
452 2 rate / frequency / proportion / ratio 率履不越
453 2 三千 sān qiān three thousand 而勇敢之士三千人皆出死
454 2 shéi who / whoever 子名為誰
455 2 tūn to swallow 吞炭更聲
456 2 good fortune / happiness / luck 此德出而福反也
457 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣相與以市道接
458 2 guī turtle / tortoise 初趙盾在夢見叔帶持龜要而哭甚悲
459 2 làng wave 浪家童三百人
460 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 令棄籩豆茵席
461 2 to humiliate / to insult / to abuse 奈何欲顯婦人之節而辱士乎
462 2 為首 wéishǒu to be the leader 是子固為首矣
463 2 shú which 非然孰敢作難
464 2 上山 shàngshān to go uphill / to spin cocoon (silkworms) / to pass away 聞其入綿上山中
465 2 to fear / be afraid of / to dread 諸人皆懼而起
466 2 甘草 gāncǎo licorice root 食得甘草
467 2 hān to enjoy alcohol 酒酣
468 2 enemy / foe 首卻敵
469 2 earth / soil / dirt 猶為一塊土下雨也
470 2 美人 měirén beauty / belle 乃有人引美人之衣者
471 2 yóu to swim 大夫蔽遊
472 2 綿 mián silk down 聞其入綿上山中
473 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 羞行乞而憎自致
474 2 shuǐ water 水漿毋入口者三
475 2 zhān to divine 盾卜之占
476 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 所以執勞苦
477 2 to bestow on / to endow with 二三子盍為寡人賦乎
478 2 dào to mourn / to lament 悼惠王
479 2 wài outside 形於內者應於外
480 2 xìng gender 蟨非性之愛蛩蛩巨虛也
481 2 見人 jiànrén to meet somebody 蛩蛩巨虛見人將來
482 2 a banquet 令棄籩豆茵席
483 2 guān an office 所以官者也
484 2 táng main hall / a large room 夫堂上之人
485 2 矯矯 jiǎojiǎo gallant / brave / preeminent 有龍矯矯
486 2 Yu 辛俞從之
487 2 jǐng neck / throat 用頸血湔敵久矣
488 2 休息 xiūxi to rest 夏得休息
489 2 luán name of tree 晉逐欒盈之族
490 2 名為 míngwèi to be called 子名為誰
491 2 問曰 wèn yuē to ask 莊王怪而問曰
492 2 不得已 bù déyǐ have no choice but to 諸將不得已乃曰
493 2 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers 唯二三子者以為己力
494 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷之吏
495 2 二十 èrshí twenty 二十歲秦滅韓
496 2 luàn chaotic / disorderly 亦亂之基也
497 2 死人 sǐrén dead person / (coll.) to die / (of a death) to happen 死人者
498 2 night 臣乃夜絕纓者
499 2 fēn to separate / to divide into parts 鮑子嘗與我臨財分貨
500 2 divination / fortune telling 盾卜之占

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
哀王 Āi Wáng King Ai of Zhou
北方 běi fāng The North
Bǐng Bing
成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng
楚庄王 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
淳于髡 Chúnyú Kūn Chunyu Kun
复大 復大 fùdà Fudan University
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
淮阳 淮陽 Huáiyáng Huaiyang
惠王 Huì Wáng
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋文公 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
孔子 Kǒngzi Confucius
釐王 釐王 Lí Wáng King Li of Zhou
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
南阳 南陽 nányáng Nanyang
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
平原君 píngyuán jūn Lord Pingyuan
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
上卿 shàngqīng Senior Minister
召公 Shào Gōng Duke Shao
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏文侯 wèi wénhóu Marquess Wen of Wei
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文子 Wén Zǐ Wen Zi
文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
吴起 吳起 Wú Qǐ Wu Qi
吴子 吳子 Wú Zǐ Wu Zi
武田 wǔtián Takeda
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
晏子 Yàn Zǐ Yan Zi
以太 yǐtài Ether-
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵括 趙括 Zhàokuò Zhao Kuo
昭明 zhāomíng
 1. bright
 2. Zhaoming [star]
 3. Zhaoming
中行 zhōng háng Bank of China
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
中野 zhōngyě Nakano
莊王 Zhuāng Wáng King Zhuang of Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English