Glossary and Vocabulary for Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》, 《泰伯第八》 Commentary on Tai Bo VIII

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 39 yuē to speak / to say 吳氏曰
2 21 rén person / people / a human being 謂在上之人也
3 19 Germany 謂德之至極
4 16 yán to speak / to say / said 乃曾子之言也
5 16 子曰 zǐyuē Confucius says 子曰
6 15 天下 tiānxià China 三以天下讓
7 15 luàn chaotic / disorderly 勇而無禮則亂
8 14 shì clan / a branch of a lineage 吳氏曰
9 14 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子篤於親
10 13 曾子 céngzǐ Ceng Zi 乃曾子之言也
11 12 zhī to know 泰伯知之
12 12 yuǎn far / distant 斯遠暴慢矣
13 12 xué to study / to learn 是學之成也
14 11 jiāo haughty 使驕且吝
15 10 mín the people / citizen / subjects 民無得而稱焉
16 10 wèi to call 謂德之至極
17 10 使 shǐ to make / to cause 故於此使弟子開其衾而視之
18 10 lìn stingy / miserly / parsimonious 使驕且吝
19 9 不能 bù néng cannot / must not / should not 以能問於不能
20 9 程子 chéngzǐ a period of time 程子曰
21 9 néng can / able 能如是乎
22 9 gài a lid / top / cover 蓋大王三子
23 8 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 身體猶不可虧也
24 8 sān three 三以天下讓
25 8 words / speech / expression / phrase / dialog 出辭氣
26 8 泰伯 tàibó Taibo 泰伯第八
27 8 měi beautiful 宜夫子之歎息而贊美之也
28 8 child / son 蓋大王三子
29 7 去聲 qùshēng falling tone / fourth tone 並去聲
30 7 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 然其分則有司之守
31 7 xīn heart 蓋其心即夷齊扣馬之心
32 7 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 絲里反
33 7 shī poem / verse 詩云
34 7 happy / glad / cheerful / joyful 成於樂
35 7 wèn to ask 孟敬子問之
36 7 mào countenance / appearance 畏懼貌
37 7 to die 小人曰死
38 7 shì matter / thing / item 而事之難處有甚焉者
39 7 dào way / road / path 非有得於道
40 7 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 周旋中禮
41 6 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 曾子平日以為身體受於父母
42 6 quán perfect 曾子以其所保之全示門人
43 6 bāng nation / country / state 危邦不入
44 6 a man / a male adult 夫以泰伯之德
45 6 dòu bean / pea 籩豆之事
46 6 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子自衛反魯而正樂
47 6 yīn sound / noise 音扶
48 6 zài in / at 謂在上之人也
49 6 zhì to rule / to govern / to manage / to control 世治而無可行之道
50 6 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養於中則見於外
51 6 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 其言也善
52 6 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 是為文王
53 6 學者 xuézhě scholar 學者所當操存省察
54 6 shāng commerce / trade 大王因有翦商之志
55 6 大王 dàwáng king 周大王之長子
56 5 proper / suitable / appropriate 宜夫子之歎息而贊美之也
57 5 之際 zhījì at that moment / during that time 當商周之際
58 5 one 當自為一章
59 5 to stand 於是大王乃立季歷
60 5 kōng naive / guileless / simple-minded 悾悾而不信
61 5 resolute / decisive / firm / persistent 士不可以不弘毅
62 5 jié festival / a special day 無禮則無節文
63 5 disease / sickness / ailment 曾子有疾
64 5 hóng liberal / great 士不可以不弘毅
65 5 zhì sincere / warm / cordial 師摯之始
66 5 無禮 wúlǐ rude 恭而無禮則勞
67 5 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以託六尺之孤
68 5 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 不足在人
69 5 meaning / sense 所以至於義精仁熟
70 5 zhòng heavy 猶重也
71 5 xìn to believe / to trust 斯近信矣
72 5 zhèng upright / straight 正由中出
73 5 yáo Yao 大哉堯之為君也
74 5 gas / vapour / fumes 出辭氣
75 5 nán difficult / arduous / hard 而言其所以保之之難如此
76 5 chēng to call / to address 民無得而稱焉
77 5 hǎo good 所以興起其好善惡惡之心
78 5 xīng to flourish / to be popular 則民興於仁
79 5 can / may / permissible 民可使由之
80 5 jiàn to see 事見春秋傳
81 5 cún to exist / to survive 則有司存
82 5 tiān day 天之生物
83 5 jìn nearby 吳說近是
84 4 巍巍 wēiwēi towering / imposing 巍巍乎
85 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成於樂
86 4 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 而言其所以保之之難如此
87 4 有司 yǒusī government official / government office 則有司存
88 4 shēn human body / torso 君子保其身以沒
89 4 season / period 次季歷
90 4 yǒng brave / courageous 勇而無禮則亂
91 4 jiǎo to twist / to entangle / to wring / to hang 直而無禮則絞
92 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 謂固遜也
93 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今雖老師宿儒
94 4 wèi position / location / place 大王遂欲傳位季歷以及昌
95 4 至德 Zhìdé Zhide reign 其可謂至德也已矣
96 4 easy / simple 其為言既易知
97 4 guī to go back / to return 故曾子以全歸為免矣
98 4 wéi dangerous / precarious 危邦不入
99 4 zhāng a chapter / a section 凡二十一章
100 4 to open 啟予足
101 4 chuán to transmit 大王遂欲傳位季歷以及昌
102 4 biān a bamboo container for food 籩豆之事
103 4 to go through / to experience / to take place 次季歷
104 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 則必致亂
105 4 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 是為武王
106 4 shī to lose 失為在人
107 4 to feel insecure / to be unhappy 慎而無禮則葸
108 4 desire 大王遂欲傳位季歷以及昌
109 4 rustic / low / base / mean 斯遠鄙倍矣
110 4 kǒng fearful / apprehensive 恐墜
111 4 如此 rúcǐ in this way / so 而言其所以保之之難如此
112 4 Emperor Yu 舜禹之有天下也
113 4 zhōu Zhou Dynasty 周大王之長子
114 4 horse 蓋其心即夷齊扣馬之心
115 3 to lift / to hold up / to raise 舉一身而言
116 3 篤信 dǔxìn devotion and honesty 不篤信
117 3 fēi luxuriant (plant growth) / rich with fragrance 菲飲食
118 3 big / great / huge / large / major 大哉堯之為君也
119 3 jié clean 故潔其身而去之
120 3 xùn to yield 謂固遜也
121 3 文章 wénzhāng an article / an essay 其有文章
122 3 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人設教
123 3 不知 bùzhī do not know 不知有餘在己
124 3 身體 shēntǐ human body / health 曾子平日以為身體受於父母
125 3 valley / gorge / ravine 不至於穀
126 3 hòu thick 民化而德厚矣
127 3 chéng to fill 故樂之美盛如此
128 3 màn slow 斯遠暴慢矣
129 3 to go 則仕危邦者無可去之義
130 3 a special pattern of embroidery 而致美乎黻冕
131 3 jìng to respect /to honor 孟敬子問之
132 3 to enter 其感人又易入
133 3 zhèng government / administration 為政之本
134 3 báo thin / slight / weak 薄也
135 3 huàn shining / brilliant / lustrous 煥乎
136 3 shī teacher 師摯之始
137 3 to arise / to get up 起也
138 3 shēn deep 其警之也深矣
139 3 bào violent / brutal / tyrannical 斯遠暴慢矣
140 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 其才可以輔幼君
141 3 lín to face / to overlook 如臨深淵
142 3 guì expensive / costly / valuable 君子所貴乎道者三
143 3 將死 jiāngsǐ to checkmate (in chess) / to be about to die 至於將死
144 3 以下 yǐxià below / under / following 君子以下
145 3 to give 啟予足
146 3 正顏色 zhèng yánsè to control facial expression 正顏色
147 3 concerned about / anxious / worried 唐虞之際
148 3 è evil / vice 所以興起其好善惡惡之心
149 3 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 曾子以其所保之全示門人
150 3 無能 wúnéng incapable / incompetent 世亂而無能守之節
151 3 jǐn to be cautious / to be careful 戒謹
152 3 不易 bùyì not easy to/ difficult / unchanging 不易得也
153 3 無道 wú dào tyrannical / brutal 無道則隱
154 3 chén minister / statesman / official 舜有臣五人而天下治
155 3 wén writing / text 無禮則無節文
156 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 吳說近是
157 3 bìng ailment / sickness / illness / disease 有是德則有是病
158 3 rén a kernel / a pit 則民興於仁
159 3 zhōng middle 周旋中禮
160 3 yíng to fill 氣盈
161 3 zhòng middle brother 次仲雍
162 3 duó to take by force / to rob / to snatch 臨大節而不可奪也
163 3 tóng ignorant 侗而不愿
164 3 shēng to be born / to give birth 父母全而生之
165 3 xiào school 犯而不校
166 3 zhōng end / finish / conclusion 君子曰終
167 3 ancient / old / palaeo- 古卯反
168 3 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 如有周公之才之美
169 3 罅隙 xiàxì gap / crack / rift 罅隙也
170 3 táng Tang Dynasty 唐虞之際
171 3 Shandong 魯大夫仲孫氏
172 3 善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 守死善道
173 3 yōng harmony 次仲雍
174 3 chāng Chang 季歷又生子昌
175 3 古人 gǔrén people from ancient times / the ancients / person who has passed away 夫古人之詩
176 3 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 大王因有翦商之志
177 3 yǐn to govern 尹氏曰
178 3 bǎo to defend / to protect 曾子以其所保之全示門人
179 3 five 樂有五聲十二律
180 3 ěr ear 聲音所以養其耳
181 3 三分 sānfēn three parts / somewhat / to some degree 而三分天下有其二
182 3 a moat / a water channel 而盡力乎溝洫
183 3 zhí straight 直而無禮則絞
184 2 guǎng wide / large / vast 廣遠之稱也
185 2 miǎn crown 而致美乎黻冕
186 2 to reach 皆不能及
187 2 一身 yīshēn all over the body 舉一身而言
188 2 qiú to request 三者正身而不外求
189 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 其鳴也哀
190 2 動容 dòngróng to be emotionally moved 動容貌
191 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 謂享祀豐潔
192 2 zhǐ to point 其指微矣
193 2 to take / to get / to fetch 乃棄不取而又泯其跡焉
194 2 qiàn deficient / insufficient 氣歉
195 2 yòng to use / to apply 若乃器用事物之細
196 2 alone / independent / single / sole 猶獨也
197 2 善惡 shàn è good and evil 所以興起其好善惡惡之心
198 2 niǎo bird 鳥之將死
199 2 suì to comply with / to follow along 大王遂欲傳位季歷以及昌
200 2 chǐ a shame / a sense of shame 恥也
201 2 樂之 lèzhī Ritz (cracker brand) 樂之卒章也
202 2 serious / critical 君子篤於親
203 2 àn to press / to push 愚按
204 2 先後 xiānhòu start and finish 人道知所先後
205 2 gōng merit 善道者好學之功
206 2 有道 yǒudào to have attained the Way / (of a government or a ruler) enlightened / wise and just 天下有道則見
207 2 高大 gāodà tall and lofty 高大之貌
208 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 乃棄不取而又泯其跡焉
209 2 gōng public/ common / state-owned 畢公
210 2 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 惡衣服
211 2 yáng Yang 楊氏曰
212 2 xián liesure
213 2 小子 xiǎozi a boy 小子
214 2 lòu crude / coarse 凡陋也
215 2 shí ten 予有亂臣十人
216 2 shèng to beat / to win / to conquer 非弘不能勝其重
217 2 蕩蕩 dàngdàng fluttering 蕩蕩乎
218 2 jiǔ nine 九人治外
219 2 洋洋 yángyáng vast / impressive / self-satisfied / immensely pleased with oneself 洋洋乎
220 2 to finish / to complete / to exhaust 語畢而又呼之
221 2 to cry out / to shout 語畢而又呼之
222 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 三以天下讓
223 2 nián year 三年學
224 2 之間 zhījiān between / among 而吟詠之間
225 2 shè to set up / to establish 設為問答
226 2 性情 xìngqíng disposition 可以養人之性情
227 2 liù six 可以託六尺之孤
228 2 jǐng to alert / to warn 其警之也深矣
229 2 father's elder brother / uncle 長泰伯
230 2 jīng brambles / thorns 即與仲雍逃之荊蠻
231 2 yǐn to hide / to conceal 無道則隱
232 2 yǒu friend / companion 昔者吾友嘗從事於斯矣
233 2 xiū to cultivate / to repair 是皆脩身之要
234 2 成材 chéngcái to make something of oneself / to become a person who is worthy of respect / (of a tree) to grow to full size / to become useful for timber 是以古之成材也易
235 2 guān cap / crown / headgear 以至冠
236 2 弟子 dìzi disciple / follower / student 召門弟子曰
237 2 不見 bújiàn to not see 不見物我之有間
238 2 無間 wújiān uninterrupted / continuous / unbroken 吾無間然矣
239 2 毀傷 huǐshāng to injure / to damage 不敢毀傷
240 2 kuī to lose / to reduce / to diminish 身體猶不可虧也
241 2 xiǎo xiao 尚不能曉其義
242 2 Wu 吳氏曰
243 2 cháng to taste 昔者吾友嘗從事於斯矣
244 2 piān chapter / section / essay / article 而與首篇慎終追遠之意相類
245 2 a footprint 無跡可見也
246 2 shǐ beginning / start 師摯之始
247 2 color 則非色莊也
248 2 其事 qí shì that thing / this thing 為終其事也
249 2 shì to match 適師摯在官之初
250 2 bèi back [of the body] 與背同
251 2 言語 yányǔ spoken language 言語
252 2 thing / matter 不見物我之有間
253 2 even / equal / uniform 蓋其心即夷齊扣馬之心
254 2 門人 mén rén disciple 曾子以其所保之全示門人
255 2 父母 fùmǔ parents / mother and father 曾子平日以為身體受於父母
256 2 idea 而與首篇慎終追遠之意相類
257 2 不為 bùwéi to not do 而不為事物之所搖奪者
258 2 篤信好學 dǔxìn hǎoxué sincere belief and diligent study 篤信好學
259 2 fàn a pattern / model / rule / law 范氏曰
260 2 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 固足以朝諸侯有天下矣
261 2 shǎo few 此志不容少懈
262 2 kāi to open 開也
263 2 shèn cautious 慎而無禮則葸
264 2 shàng top / a high position 謂在上之人也
265 2 qīn relatives 君子篤於親
266 2 guó a country / a state / a kingdom 傳國至昌
267 2 其二 qí èr second / number two of the above 而三分天下有其二
268 2 shì a gentleman / a knight 士不可以不弘毅
269 2 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 而盡力乎溝洫
270 2 zhòu Emperor Zhou 文王率商之畔國以事紂
271 2 zhàn war / fighting / battle 戰戰
272 2 mother 其一人謂文母
273 2 xiào to be filial 而致孝乎鬼神
274 2 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 事見春秋傳
275 2 好學 hǎoxué easily to study 則不能好學
276 2 xián virtuous / worthy 雖子張之賢
277 2 to doubt / to disbelieve 疑辭
278 2 大夫 dàifu doctor 魯大夫仲孫氏
279 2 guān to look at / to watch / to observe 其餘不足觀也已
280 2 關雎 guānjū Sound of the Osprey 關雎之亂
281 2 nèi inside / interior 按內則
282 2 Shùn Emperor Shun 舜禹之有天下也
283 2 不明 bù míng not clear / unknown 特以道學不明
284 2 fán ordinary / common 凡二十一章
285 2 tōu to steal 則民不偷
286 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 有邪有正
287 2 reason / logic / truth 謂背理也
288 2 服事 fúshì to attend to / to care for 以服事殷
289 2 xíng to walk / to move 況虧其行以辱其親乎
290 2 無可 wúkě can't 則仕危邦者無可去之義
291 2 miǎn to spare 吾知免夫
292 2 district / county 蓋邑姜也
293 2 shí real / true 實也
294 2 residence / dwelling 則隘陋而無以居之
295 2 事物 shìwù thing / object 若乃器用事物之細
296 2 不從 bùcóng not following / not joining 而泰伯不從
297 2 不在 bùzài not here 不在其位
298 2 zhǔn a rule / a guideline / a standard 猶準也
299 2 yòu immature / young 其才可以輔幼君
300 2 shì a generation 世治而無可行之道
301 2 不亦 bùyì is that not also? 不亦重乎
302 2 láo to toil 恭而無禮則勞
303 2 pín poor / impoverished 好勇疾貧
304 2 mèng first month 孟敬子問之
305 2 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 而致孝乎鬼神
306 2 可見 kějiàn can be understood 無跡可見也
307 2 不可以 bù kě yǐ may not 士不可以不弘毅
308 2 shū different / special / unusual 善惡雖殊
309 2 jiāng Jiang 蓋邑姜也
310 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 愚按
311 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 以多問於寡
312 2 a device / a tool / a utensil / an implement 器數之末
313 2 興起 xīngqǐ to rise 所以興起其好善惡惡之心
314 2 不仁 bùrén not benevolent / heartless / numb 人而不仁
315 2 míng to cry / to chirp (of birds) 其鳴也哀
316 2 gōng respectful / polite / reverent 恭而無禮則勞
317 2 wài outside 養於中則見於外
318 2 祿 good fortune 祿也
319 1 huì can / be able to 可以固人肌膚之會
320 1 shí time / a point or period of time 大王之時
321 1 歌曲 gēqǔ song 如今之歌曲
322 1 技藝 jìyì a skill / an art 謂智能技藝之美
323 1 lùn to comment / to discuss
324 1 shì to vow / to pledge / to swear 書泰誓之辭
325 1 hóng a gate / a barrier 閎夭
326 1 pàn boundary path dividing fields 文王率商之畔國以事紂
327 1 交會 jiāohuì to encounter / to rendezvous / to converge / to meet 交會之間
328 1 jiǔ old 為學之久
329 1 為己任 wèijǐrèn to make it one's business / to take upon oneself to 仁以為己任
330 1 蕩滌 dàngdí to clean up 而蕩滌其邪穢
331 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 此一節與上文不相蒙
332 1 zǒu to walk / to go / to move 故馬之蹄齧者必善走
333 1 在此 zàicǐ here 在此三事而已
334 1 kòu to decorate a vessel with metal or jade inlay 蓋其心即夷齊扣馬之心
335 1 to sprinkle / to splash 古人自洒埽應對
336 1 記者 jìzhě a reporter / a journalist 記者謹之
337 1 Soviet Union 蘇氏曰
338 1 盛意 chéngyì substantial implications 美盛意
339 1 lǎo to flood 備旱潦者也
340 1 shù method / tactics 則是後世朝四暮三之術也
341 1 容貌 róngmào countenance / personage 容貌
342 1 kuā to exaggerate 矜夸
343 1 to cover / to shield / to screen / to conceal 蔽膝也
344 1 義理 yìlǐ a doctrine / doctrinism / an argument within a paper 惟知義理之無窮
345 1 sufficient / enough 啟予足
346 1 宮室 gōngshì home / dwelling 卑宮室
347 1 四者 sì zhě fourth / the fourth is 故有四者之弊
348 1 letter / symbol / character 古治字也
349 1 乿 zhì to cure / to heal 亂本作乿
350 1 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者
351 1 人道 Rén Dào Human Realm / Saha World 人道知所先後
352 1 出處 chūchù source / origin 出處之分明
353 1 治天下 zhì tiānxià to rule all under Heaven 唯堯則之以治天下
354 1 功業 gōngyè achievement 其功業文章巍然煥然而已
355 1 上文 shàng wén preceding part of the text 此一節與上文不相蒙
356 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 其不善者必馴
357 1 道德 dàodé moral / morality / ethics 而自和順於道德者
358 1 肌膚 jīfū skin / flesh / a close physical relationship 可以固人肌膚之會
359 1 不守 bù shǒu to not protect 不守死
360 1 to criticize 所以無罅隙之可議也
361 1 shì to show / to reveal 曾子以其所保之全示門人
362 1 大節 dàjié major festival / important matter / major principle / high moral character 臨大節而不可奪也
363 1 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 君子所貴乎道者三
364 1 shǔ to count 器數之末
365 1 qíng feeling / emotion / mood 詩本性情
366 1 隱微 yǐnwēi faint 其遜隱微
367 1 róng glory / honor 榮公
368 1 節操 jiécāo moral integrity 節操如是
369 1 而今 érjīn now / at the present (time) 而今而後
370 1 shǒu head 而與首篇慎終追遠之意相類
371 1 感人 gǎnrén touching / moving 其感人又易入
372 1 kuáng insane / mad 狂而不直
373 1 jié quick / nimble / prompt 名捷
374 1 歌舞 gēwǔ singing and dancing 以為歌舞八音之節
375 1 to help / to assist 其才可以輔幼君
376 1 國政 guó zhèng national politics 攝國政
377 1 to fly 皆習聞之而知其說
378 1 堯舜 yáoshùn Emperors Yao and Shun 堯舜有天下之號
379 1 yuàn to hope / to wish / to desire
380 1 明日 míngrì tomorrow 纔說姑待明日
381 1 事業 shìyè cause / undertaking / enterprise / achievment 事業也
382 1 人才 réncái a talented person 言周室人才之多
383 1 周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou 謂周公旦
384 1 宗廟 zōngmiào a temple 所致飾者宗廟朝廷之禮
385 1 平日 píngrì ordinary day / weekday 曾子平日以為身體受於父母
386 1 xíng punishment / penalty 而刑政紀綱紊矣
387 1 qīn coverlet / quilt 故於此使弟子開其衾而視之
388 1 cháo morning / dawn 晁氏曰
389 1 卓然 zhuórán outstanding 所以能卓然自立
390 1 召公 Shào Gōng Duke Shao 召公奭
391 1 shǔ to belong to / be subordinate to 尚屬紂耳
392 1 長泰 zhǎngtài Changtai 長泰伯
393 1 童稚 tóngzhì child / childish 雖閭里童稚
394 1 fěi a bandit 音匪
395 1 huài bad / spoiled / broken / defective 今皆廢壞
396 1 不好 bù hǎo not good 然篤信而不好學
397 1 to agree / to get along well with somebody
398 1 to prevail 遂克商而有天下
399 1 dào to arrive 然後能勝重任而遠到
400 1 to die 樂之卒章也
401 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 乃大學終身所得之難易
402 1 bēng to rupture / to split apart 文王崩
403 1 interest 一息尚存
404 1 shuāi to weaken / to decline 商道寖衰
405 1 tuō to entrust / to rely on 可以託六尺之孤
406 1 jīn sinew / ligament 筋骸之束
407 1 周日 Zhōurì Sunday 而周日強大
408 1 無所不在 wú suǒ bùzài omnipresent 言道雖無所不在
409 1 吟詠 yínyǒng to recite / to sing (of poetry) 而吟詠之間
410 1 yáo to shake 而不為事物之所搖奪者
411 1 舞蹈 wǔdǎo dance 舞蹈所以養其血脈
412 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 卑宮室
413 1 小學 xiǎoxué elementary school / primary school 非小學傳授之次
414 1 knee 蔽膝也
415 1 yào to want / to wish for 是皆脩身之要
416 1 Henan
417 1 十二律 shíèrlǜ twelve tone scale / Chinese chromatic scale 樂有五聲十二律
418 1 其餘 qíyú rest / remainder 其餘不足觀也已
419 1 分明 fēnmíng clear 出處之分明
420 1 必然 bìrán inevitable / certain 所以深著其必然也
421 1 xiào result / effect 蓋守死者篤信之效
422 1 guǎ few 以多問於寡
423 1 xià summer 降自夏商
424 1 rich / wealthy 富且貴焉
425 1 gēn origin / cause / basis 吝者驕之本根
426 1 百里 bǎilǐ two-character surname Baili 可以寄百里之命
427 1 to read 劉侍讀以為子無臣母之義
428 1 碌碌 lùlù mediocre / commonplace 碌碌庸人
429 1 increase / benefit 伯益
430 1 有節 yǒujié segmented 而有節文度數之詳
431 1 to walk on / to tread 履冰
432 1 周旋 zhōuxuán to mix with others / to socialize / to deal with / to contend 周旋中禮
433 1 問答 wèndá question and answer 設為問答
434 1 田間 tiánjiān a field 田間水道
435 1 táo to escape / to run away / to flee 即與仲雍逃之荊蠻
436 1 to leave behind 故舊不遺
437 1 畏懼 wèijù to fear 畏懼貌
438 1 丁寧 Dīngníng to warn / to urge / to exhort / to give instructions carefully and insistently 以致反復丁寧之意
439 1 wéi soft leather 以韋為之
440 1 有成 yǒuchéng to succeed / successful 其有成功也
441 1 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有得於道
442 1 政紀 zhèngjì rules for political staff / political discipline 而刑政紀綱紊矣
443 1 zhú bamboo 竹豆
444 1 mǎo Fourth Earthly Branch 古卯反
445 1 to sacrifice to / to worship
446 1 evil / wrong / fraud 故有四者之弊
447 1 wēi small / tiny 其指微矣
448 1 重任 zhòngrèn heavy responsibility 然後能勝重任而遠到
449 1 血脈 xuèmài blood vessels 舞蹈所以養其血脈
450 1 rèn to bear / to undertake 則不任其事也
451 1 shǒu hand 啟予手
452 1 重者 zhòngzhě more serious case / in extreme cases 然君子所重者
453 1 gāng guiding principle / key link / outline / program 而刑政紀綱紊矣
454 1 樂師 lèshī musician 魯樂師名摯也
455 1 放過 fàngguò to let off / to let slip by / to let somebody get away with sth 不得放過
456 1 huà to make into / to change into / to transform 民化而德厚矣
457 1 英才 yīngcái a talented person 天下之英才不為少矣
458 1 róng to hold / to contain 惡不仁之人而使之無所容
459 1 ài narrow / confined 則隘陋而無以居之
460 1 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 昔者吾友嘗從事於斯矣
461 1 不能自已 bù néng zì yǐ unable to control oneself / to be beside oneself 而不能自已者
462 1 南宮 nángōng Nangong 南宮适
463 1 道學 Dào Xué Dao Xue / Li Xue / School of Principle / Neo-Confucianism / Neo-Confucian Rationalistic School / Learning of the Way 特以道學不明
464 1 寬廣 kuānguǎng wide / broad / extensive / vast 寬廣也
465 1 和順 héshùn gentle / amiable / acquiescent 而自和順於道德者
466 1 cái material / stuff 其中材以下
467 1 jiàn mean / low / base 貧且賤焉
468 1 相類 xiānglèi to be similar to 而與首篇慎終追遠之意相類
469 1 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 疑當作志
470 1 授命 shòumìng to give orders 君子見危授命
471 1 dài to treat / to entertain / to receive guests 纔說姑待明日
472 1 shì room / bedroom 言周室人才之多
473 1 可恥 kěchǐ shameful / disgraceful / ignominious 可恥之甚也
474 1 十年 shí nián ten years / decade 十年學幼儀
475 1 jiǎn to cut down / to crop 大王因有翦商之志
476 1 飲食 yǐn shí food and drink 菲飲食
477 1 正身 zhèngshēn in person 三者正身而不外求
478 1 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 非幾於無我者不能也
479 1 xiè to idle / to be slack 此志不容少懈
480 1 niè to gnaw / to erode 故馬之蹄齧者必善走
481 1 光明 guāngmíng bright 光明之貌
482 1 tài great / exalted / superior 書泰誓之辭
483 1 apparatus 十年學幼儀
484 1 枝葉 zhī yè branch and leaf 蓋驕者吝之枝葉
485 1 jiǎn frugal / economical 或豐或儉
486 1 造次 zàocì urgent 而不可有造次顛沛之違者也
487 1 二十 èrshí twenty 二十而後學禮
488 1 強忍 qiángrěn to resist (with great difficulty) 強忍也
489 1 不敢 bùgǎn to not dare 不敢毀傷
490 1 不以 bùyǐ not because of 言其不以位為樂也
491 1 liáng a bridge
492 1 jué to decide / to determine / to judge 決辭
493 1 shòu to suffer / to be subjected to 曾子平日以為身體受於父母
494 1 xiàn to submerge / to sink / to plunge 恐陷也
495 1 special / unique / distinguished 特以道學不明
496 1 史記 Shǐjì Records of the Historian 史記曰
497 1 三事 sānshì three things 在此三事而已
498 1 cháo to face 固足以朝諸侯有天下矣
499 1 stingy 鄙嗇也
500 1 jiè to quit 戒謹

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 167 zhī him / her / them / that 周大王之長子
2 107 also / too 其可謂至德也已矣
3 87 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 民無得而稱焉
4 57 his / hers / its / theirs 其可謂至德也已矣
5 40 otherwise / but / however 則其德之至極為何如哉
6 39 yuē to speak / to say 吳氏曰
7 39 yǒu is / are / to exist 有聖德
8 31 not / no 乃棄不取而又泯其跡焉
9 30 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 無以復加者也
10 27 final particle 其可謂至德也已矣
11 25 wèi for / to 是為文王
12 25 so as to / in order to 三以天下讓
13 24 in / at 君子篤於親
14 21 rén person / people / a human being 謂在上之人也
15 19 Germany 謂德之至極
16 19 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故有四者之弊
17 18 expresses question or doubt 能如是乎
18 17 shì is / are / am / to be 是為文王
19 16 yán to speak / to say / said 乃曾子之言也
20 16 子曰 zǐyuē Confucius says 子曰
21 15 no 民無得而稱焉
22 15 天下 tiānxià China 三以天下讓
23 15 luàn chaotic / disorderly 勇而無禮則亂
24 14 shì clan / a branch of a lineage 吳氏曰
25 14 rán correct / right / certainly 然君子所重者
26 14 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子篤於親
27 14 and 即與仲雍逃之荊蠻
28 13 this / these 此一節與上文不相蒙
29 13 曾子 céngzǐ Ceng Zi 乃曾子之言也
30 12 de potential marker 民無得而稱焉
31 12 zhī to know 泰伯知之
32 12 yān where / how 民無得而稱焉
33 12 yuǎn far / distant 斯遠暴慢矣
34 12 xué to study / to learn 是學之成也
35 11 jiāo haughty 使驕且吝
36 10 mín the people / citizen / subjects 民無得而稱焉
37 10 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 人道知所先後
38 10 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以深著其必然也
39 10 wèi to call 謂德之至極
40 10 使 shǐ to make / to cause 故於此使弟子開其衾而視之
41 10 lìn stingy / miserly / parsimonious 使驕且吝
42 9 yóu also / as if / still 身體猶不可虧也
43 9 不能 bù néng cannot / must not / should not 以能問於不能
44 9 cái just now 其才可以輔幼君
45 9 程子 chéngzǐ a period of time 程子曰
46 9 certainly / must / will / necessarily 而必欲以身體而力行之
47 9 néng can / able 能如是乎
48 9 gài a lid / top / cover 蓋大王三子
49 8 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 身體猶不可虧也
50 8 sān three 三以天下讓
51 8 fēi not / non- / un- 則非色莊也
52 8 words / speech / expression / phrase / dialog 出辭氣
53 8 naturally / of course / certainly 當自為一章
54 8 this 斯遠暴慢矣
55 8 泰伯 tàibó Taibo 泰伯第八
56 8 měi beautiful 宜夫子之歎息而贊美之也
57 8 child / son 蓋大王三子
58 7 去聲 qùshēng falling tone / fourth tone 並去聲
59 7 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 然其分則有司之守
60 7 xīn heart 蓋其心即夷齊扣馬之心
61 7 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 絲里反
62 7 shī poem / verse 詩云
63 7 happy / glad / cheerful / joyful 成於樂
64 7 wèn to ask 孟敬子問之
65 7 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 於是大王乃立季歷
66 7 jiē all / each and every / in all cases 是皆脩身之要
67 7 mào countenance / appearance 畏懼貌
68 7 ruò to seem / to be like / as 若夫籩豆之事
69 7 to die 小人曰死
70 7 shì matter / thing / item 而事之難處有甚焉者
71 7 dào way / road / path 非有得於道
72 7 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 周旋中禮
73 6 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 曾子平日以為身體受於父母
74 6 huò or / either / else 則所信或非其正
75 6 quán perfect 曾子以其所保之全示門人
76 6 I 吾知免夫
77 6 bāng nation / country / state 危邦不入
78 6 a man / a male adult 夫以泰伯之德
79 6 běn measure word for books 人窮反本
80 6 dòu bean / pea 籩豆之事
81 6 suī although / even though 言道雖無所不在
82 6 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子自衛反魯而正樂
83 6 可謂 kěwèi it could even be said 其可謂至德也已矣
84 6 yīn sound / noise 音扶
85 6 zài in / at 謂在上之人也
86 6 zhì to rule / to govern / to manage / to control 世治而無可行之道
87 6 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養於中則見於外
88 6 such as / for example / for instance 如臨深淵
89 6 míng measure word for people 名捷
90 6 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 其言也善
91 6 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 是為文王
92 6 學者 xuézhě scholar 學者所當操存省察
93 6 shāng commerce / trade 大王因有翦商之志
94 6 yòu again / also 季歷又生子昌
95 6 大王 dàwáng king 周大王之長子
96 5 proper / suitable / appropriate 宜夫子之歎息而贊美之也
97 5 之際 zhījì at that moment / during that time 當商周之際
98 5 one 當自為一章
99 5 to stand 於是大王乃立季歷
100 5 kōng naive / guileless / simple-minded 悾悾而不信
101 5 resolute / decisive / firm / persistent 士不可以不弘毅
102 5 jié festival / a special day 無禮則無節文
103 5 disease / sickness / ailment 曾子有疾
104 5 hóng liberal / great 士不可以不弘毅
105 5 zhì sincere / warm / cordial 師摯之始
106 5 無禮 wúlǐ rude 恭而無禮則勞
107 5 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以託六尺之孤
108 5 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 不足在人
109 5 shén what 而事之難處有甚焉者
110 5 meaning / sense 所以至於義精仁熟
111 5 zhòng heavy 猶重也
112 5 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 故不得有所成就
113 5 xìn to believe / to trust 斯近信矣
114 5 zhèng upright / straight 正由中出
115 5 yáo Yao 大哉堯之為君也
116 5 gas / vapour / fumes 出辭氣
117 5 nán difficult / arduous / hard 而言其所以保之之難如此
118 5 chēng to call / to address 民無得而稱焉
119 5 hǎo good 所以興起其好善惡惡之心
120 5 xīng to flourish / to be popular 則民興於仁
121 5 can / may / permissible 民可使由之
122 5 jiàn to see 事見春秋傳
123 5 already / afterwards 其可謂至德也已矣
124 5 cún to exist / to survive 則有司存
125 5 tiān day 天之生物
126 5 jìn nearby 吳說近是
127 4 巍巍 wēiwēi towering / imposing 巍巍乎
128 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成於樂
129 4 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 而言其所以保之之難如此
130 4 有司 yǒusī government official / government office 則有司存
131 4 qiě moreover / also 使驕且吝
132 4 shēn human body / torso 君子保其身以沒
133 4 season / period 次季歷
134 4 yǒng brave / courageous 勇而無禮則亂
135 4 jiǎo to twist / to entangle / to wring / to hang 直而無禮則絞
136 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 謂固遜也
137 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今雖老師宿儒
138 4 wěi yes 唯天為大
139 4 wèi position / location / place 大王遂欲傳位季歷以及昌
140 4 wéi only / solely / alone 惟知義理之無窮
141 4 至德 Zhìdé Zhide reign 其可謂至德也已矣
142 4 easy / simple 其為言既易知
143 4 guī to go back / to return 故曾子以全歸為免矣
144 4 also / too 亦不足觀矣
145 4 wéi dangerous / precarious 危邦不入
146 4 zhāng a chapter / a section 凡二十一章
147 4 to open 啟予足
148 4 chuán to transmit 大王遂欲傳位季歷以及昌
149 4 biān a bamboo container for food 籩豆之事
150 4 to go through / to experience / to take place 次季歷
151 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 則必致亂
152 4 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 是為武王
153 4 shī to lose 失為在人
154 4 to feel insecure / to be unhappy 慎而無禮則葸
155 4 desire 大王遂欲傳位季歷以及昌
156 4 rustic / low / base / mean 斯遠鄙倍矣
157 4 kǒng fearful / apprehensive 恐墜
158 4 如此 rúcǐ in this way / so 而言其所以保之之難如此
159 4 Emperor Yu 舜禹之有天下也
160 4 zhōu Zhou Dynasty 周大王之長子
161 4 horse 蓋其心即夷齊扣馬之心
162 4 dāng to be / to act as / to serve as 當商周之際
163 3 to lift / to hold up / to raise 舉一身而言
164 3 篤信 dǔxìn devotion and honesty 不篤信
165 3 fēi luxuriant (plant growth) / rich with fragrance 菲飲食
166 3 big / great / huge / large / major 大哉堯之為君也
167 3 jié clean 故潔其身而去之
168 3 xùn to yield 謂固遜也
169 3 a time 次仲雍
170 3 文章 wénzhāng an article / an essay 其有文章
171 3 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人設教
172 3 不知 bùzhī do not know 不知有餘在己
173 3 身體 shēntǐ human body / health 曾子平日以為身體受於父母
174 3 valley / gorge / ravine 不至於穀
175 3 如是 rúshì thus / so 能如是乎
176 3 hòu thick 民化而德厚矣
177 3 chéng to fill 故樂之美盛如此
178 3 yīn because 大王因有翦商之志
179 3 màn slow 斯遠暴慢矣
180 3 to go 則仕危邦者無可去之義
181 3 a special pattern of embroidery 而致美乎黻冕
182 3 jìng to respect /to honor 孟敬子問之
183 3 to enter 其感人又易入
184 3 chū to go out / to leave 出辭氣
185 3 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於將死
186 3 zhèng government / administration 為政之本
187 3 báo thin / slight / weak 薄也
188 3 而後 érhòu after that / then 而今而後
189 3 huàn shining / brilliant / lustrous 煥乎
190 3 shī teacher 師摯之始
191 3 to arise / to get up 起也
192 3 shēn deep 其警之也深矣
193 3 bào violent / brutal / tyrannical 斯遠暴慢矣
194 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 其才可以輔幼君
195 3 lín to face / to overlook 如臨深淵
196 3 guì expensive / costly / valuable 君子所貴乎道者三
197 3 將死 jiāngsǐ to checkmate (in chess) / to be about to die 至於將死
198 3 以下 yǐxià below / under / following 君子以下
199 3 to give 啟予足
200 3 正顏色 zhèng yánsè to control facial expression 正顏色
201 3 concerned about / anxious / worried 唐虞之際
202 3 è evil / vice 所以興起其好善惡惡之心
203 3 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 曾子以其所保之全示門人
204 3 無能 wúnéng incapable / incompetent 世亂而無能守之節
205 3 jǐn to be cautious / to be careful 戒謹
206 3 不易 bùyì not easy to/ difficult / unchanging 不易得也
207 3 無道 wú dào tyrannical / brutal 無道則隱
208 3 yóu follow / from / it is for...to 正由中出
209 3 chén minister / statesman / official 舜有臣五人而天下治
210 3 wén writing / text 無禮則無節文
211 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 吳說近是
212 3 而已 éryǐ that is all 在此三事而已
213 3 zāi exclamatory particle 則其德之至極為何如哉
214 3 bìng ailment / sickness / illness / disease 有是德則有是病
215 3 rén a kernel / a pit 則民興於仁
216 3 zhōng middle 周旋中禮
217 3 yíng to fill 氣盈
218 3 shàng still / yet / to value 一息尚存
219 3 zhòng middle brother 次仲雍
220 3 duó to take by force / to rob / to snatch 臨大節而不可奪也
221 3 kuàng moreover / how much the more 況虧其行以辱其親乎
222 3 tóng ignorant 侗而不愿
223 3 shēng to be born / to give birth 父母全而生之
224 3 self 曾子蓋以脩己為為政之本
225 3 xiào school 犯而不校
226 3 zhōng end / finish / conclusion 君子曰終
227 3 ancient / old / palaeo- 古卯反
228 3 zhì to / until 傳國至昌
229 3 ěr thus / so / like that 但能使之由之爾
230 3 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 如有周公之才之美
231 3 不及 bùjí not as good as / inferior to 學如不及
232 3 罅隙 xiàxì gap / crack / rift 罅隙也
233 3 táng Tang Dynasty 唐虞之際
234 3 Shandong 魯大夫仲孫氏
235 3 善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 守死善道
236 3 dàn but / yet / however 但能使之由之爾
237 3 yōng harmony 次仲雍
238 3 chāng Chang 季歷又生子昌
239 3 古人 gǔrén people from ancient times / the ancients / person who has passed away 夫古人之詩
240 3 bèi -fold / times (multiplier) 斯遠鄙倍矣
241 3 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 大王因有翦商之志
242 3 yǐn to govern 尹氏曰
243 3 bǎo to defend / to protect 曾子以其所保之全示門人
244 3 five 樂有五聲十二律
245 3 ěr ear 聲音所以養其耳
246 3 三分 sānfēn three parts / somewhat / to some degree 而三分天下有其二
247 3 a moat / a water channel 而盡力乎溝洫
248 3 zhí straight 直而無禮則絞
249 2 guǎng wide / large / vast 廣遠之稱也
250 2 miǎn crown 而致美乎黻冕
251 2 to reach 皆不能及
252 2 一身 yīshēn all over the body 舉一身而言
253 2 qiú to request 三者正身而不外求
254 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 其鳴也哀
255 2 動容 dòngróng to be emotionally moved 動容貌
256 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 謂享祀豐潔
257 2 zhǐ to point 其指微矣
258 2 to take / to get / to fetch 乃棄不取而又泯其跡焉
259 2 qiàn deficient / insufficient 氣歉
260 2 yòng to use / to apply 若乃器用事物之細
261 2 alone / independent / single / sole 猶獨也
262 2 善惡 shàn è good and evil 所以興起其好善惡惡之心
263 2 niǎo bird 鳥之將死
264 2 suì to comply with / to follow along 大王遂欲傳位季歷以及昌
265 2 chǐ a shame / a sense of shame 恥也
266 2 樂之 lèzhī Ritz (cracker brand) 樂之卒章也
267 2 xiāng each other / one another / mutually 此一節與上文不相蒙
268 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以人倫不明
269 2 serious / critical 君子篤於親
270 2 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後能勝重任而遠到
271 2 àn to press / to push 愚按
272 2 先後 xiānhòu start and finish 人道知所先後
273 2 chū at first / at the beginning / initially 故學者之初
274 2 gōng merit 善道者好學之功
275 2 有道 yǒudào to have attained the Way / (of a government or a ruler) enlightened / wise and just 天下有道則見
276 2 高大 gāodà tall and lofty 高大之貌
277 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 乃棄不取而又泯其跡焉
278 2 gōng public/ common / state-owned 畢公
279 2 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 惡衣服
280 2 yáng Yang 楊氏曰
281 2 xián liesure
282 2 小子 xiǎozi a boy 小子
283 2 以至 yǐzhì down to / up to 以至冠
284 2 lòu crude / coarse 凡陋也
285 2 shí ten 予有亂臣十人
286 2 shèng to beat / to win / to conquer 非弘不能勝其重
287 2 蕩蕩 dàngdàng fluttering 蕩蕩乎
288 2 jiǔ nine 九人治外
289 2 洋洋 yángyáng vast / impressive / self-satisfied / immensely pleased with oneself 洋洋乎
290 2 to finish / to complete / to exhaust 語畢而又呼之
291 2 to cry out / to shout 語畢而又呼之
292 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 三以天下讓
293 2 nián year 三年學
294 2 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 故不得有所成就
295 2 之間 zhījiān between / among 而吟詠之間
296 2 以致 yǐzhì so that 以致反復丁寧之意
297 2 shè to set up / to establish 設為問答
298 2 性情 xìngqíng disposition 可以養人之性情
299 2 liù six 可以託六尺之孤
300 2 jǐng to alert / to warn 其警之也深矣
301 2 father's elder brother / uncle 長泰伯
302 2 jīng brambles / thorns 即與仲雍逃之荊蠻
303 2 yǐn to hide / to conceal 無道則隱
304 2 yǒu friend / companion 昔者吾友嘗從事於斯矣
305 2 xiū to cultivate / to repair 是皆脩身之要
306 2 成材 chéngcái to make something of oneself / to become a person who is worthy of respect / (of a tree) to grow to full size / to become useful for timber 是以古之成材也易
307 2 guān cap / crown / headgear 以至冠
308 2 弟子 dìzi disciple / follower / student 召門弟子曰
309 2 不見 bújiàn to not see 不見物我之有間
310 2 無間 wújiān uninterrupted / continuous / unbroken 吾無間然矣
311 2 毀傷 huǐshāng to injure / to damage 不敢毀傷
312 2 kuī to lose / to reduce / to diminish 身體猶不可虧也
313 2 xiǎo xiao 尚不能曉其義
314 2 Wu 吳氏曰
315 2 cháng to taste 昔者吾友嘗從事於斯矣
316 2 piān chapter / section / essay / article 而與首篇慎終追遠之意相類
317 2 a footprint 無跡可見也
318 2 shǐ beginning / start 師摯之始
319 2 color 則非色莊也
320 2 其事 qí shì that thing / this thing 為終其事也
321 2 shì to match 適師摯在官之初
322 2 bèi back [of the body] 與背同
323 2 言語 yányǔ spoken language 言語
324 2 thing / matter 不見物我之有間
325 2 even / equal / uniform 蓋其心即夷齊扣馬之心
326 2 門人 mén rén disciple 曾子以其所保之全示門人
327 2 父母 fùmǔ parents / mother and father 曾子平日以為身體受於父母
328 2 idea 而與首篇慎終追遠之意相類
329 2 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 不見物我之有間
330 2 不為 bùwéi to not do 而不為事物之所搖奪者
331 2 篤信好學 dǔxìn hǎoxué sincere belief and diligent study 篤信好學
332 2 fàn a pattern / model / rule / law 范氏曰
333 2 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 固足以朝諸侯有天下矣
334 2 shǎo few 此志不容少懈
335 2 kāi to open 開也
336 2 shèn cautious 慎而無禮則葸
337 2 shàng top / a high position 謂在上之人也
338 2 qīn relatives 君子篤於親
339 2 guó a country / a state / a kingdom 傳國至昌
340 2 之至 zhīzhì extremely 謂德之至極
341 2 其二 qí èr second / number two of the above 而三分天下有其二
342 2 shì a gentleman / a knight 士不可以不弘毅
343 2 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 而盡力乎溝洫
344 2 zhòu Emperor Zhou 文王率商之畔國以事紂
345 2 zhàn war / fighting / battle 戰戰
346 2 mother 其一人謂文母
347 2 xiào to be filial 而致孝乎鬼神
348 2 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 事見春秋傳
349 2 好學 hǎoxué easily to study 則不能好學
350 2 xián virtuous / worthy 雖子張之賢
351 2 to doubt / to disbelieve 疑辭
352 2 大夫 dàifu doctor 魯大夫仲孫氏
353 2 guān to look at / to watch / to observe 其餘不足觀也已
354 2 關雎 guānjū Sound of the Osprey 關雎之亂
355 2 nèi inside / interior 按內則
356 2 Shùn Emperor Shun 舜禹之有天下也
357 2 不明 bù míng not clear / unknown 特以道學不明
358 2 fán ordinary / common 凡二十一章
359 2 tōu to steal 則民不偷
360 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 有邪有正
361 2 reason / logic / truth 謂背理也
362 2 服事 fúshì to attend to / to care for 以服事殷
363 2 xíng to walk / to move 況虧其行以辱其親乎
364 2 無可 wúkě can't 則仕危邦者無可去之義
365 2 miǎn to spare 吾知免夫
366 2 district / county 蓋邑姜也
367 2 already / since 其為言既易知
368 2 shí real / true 實也
369 2 residence / dwelling 則隘陋而無以居之
370 2 事物 shìwù thing / object 若乃器用事物之細
371 2 不從 bùcóng not following / not joining 而泰伯不從
372 2 不在 bùzài not here 不在其位
373 2 zhǔn a rule / a guideline / a standard 猶準也
374 2 yòu immature / young 其才可以輔幼君
375 2 shì a generation 世治而無可行之道
376 2 不亦 bùyì is that not also? 不亦重乎
377 2 láo to toil 恭而無禮則勞
378 2 pín poor / impoverished 好勇疾貧
379 2 promptly / right away / immediately 即與仲雍逃之荊蠻
380 2 mèng first month 孟敬子問之
381 2 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 而致孝乎鬼神
382 2 可見 kějiàn can be understood 無跡可見也
383 2 不可以 bù kě yǐ may not 士不可以不弘毅
384 2 shū different / special / unusual 善惡雖殊
385 2 jiāng Jiang 蓋邑姜也
386 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 愚按
387 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 以多問於寡
388 2 a device / a tool / a utensil / an implement 器數之末
389 2 興起 xīngqǐ to rise 所以興起其好善惡惡之心
390 2 不仁 bùrén not benevolent / heartless / numb 人而不仁
391 2 míng to cry / to chirp (of birds) 其鳴也哀
392 2 gōng respectful / polite / reverent 恭而無禮則勞
393 2 不至於 bù zhì yú cannot go so far / be unlikely 不至於穀
394 2 wài outside 養於中則見於外
395 2 祿 good fortune 祿也
396 1 huì can / be able to 可以固人肌膚之會
397 1 shí time / a point or period of time 大王之時
398 1 是故 shìgù therefore / so / consequently 為是故也
399 1 歌曲 gēqǔ song 如今之歌曲
400 1 技藝 jìyì a skill / an art 謂智能技藝之美
401 1 lùn to comment / to discuss
402 1 shì to vow / to pledge / to swear 書泰誓之辭
403 1 hóng a gate / a barrier 閎夭
404 1 pàn boundary path dividing fields 文王率商之畔國以事紂
405 1 交會 jiāohuì to encounter / to rendezvous / to converge / to meet 交會之間
406 1 jiǔ old 為學之久
407 1 為己任 wèijǐrèn to make it one's business / to take upon oneself to 仁以為己任
408 1 蕩滌 dàngdí to clean up 而蕩滌其邪穢
409 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 此一節與上文不相蒙
410 1 zǒu to walk / to go / to move 故馬之蹄齧者必善走
411 1 在此 zàicǐ here 在此三事而已
412 1 kòu to decorate a vessel with metal or jade inlay 蓋其心即夷齊扣馬之心
413 1 to sprinkle / to splash 古人自洒埽應對
414 1 記者 jìzhě a reporter / a journalist 記者謹之
415 1 Soviet Union 蘇氏曰
416 1 盛意 chéngyì substantial implications 美盛意
417 1 lǎo to flood 備旱潦者也
418 1 shù method / tactics 則是後世朝四暮三之術也
419 1 不必 bùbì need not 不必得為在己
420 1 全體 quántǐ all / entire 道之全體固無不該
421 1 則是 zéshì only 則是後世朝四暮三之術也
422 1 容貌 róngmào countenance / personage 容貌
423 1 kuā to exaggerate 矜夸
424 1 to cover / to shield / to screen / to conceal 蔽膝也
425 1 義理 yìlǐ a doctrine / doctrinism / an argument within a paper 惟知義理之無窮
426 1 sufficient / enough 啟予足
427 1 宮室 gōngshì home / dwelling 卑宮室
428 1 四者 sì zhě fourth / the fourth is 故有四者之弊
429 1 letter / symbol / character 古治字也
430 1 乿 zhì to cure / to heal 亂本作乿
431 1 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者
432 1 無法 wúfǎ unable / incapable 治家無法
433 1 人道 Rén Dào Human Realm / Saha World 人道知所先後
434 1 出處 chūchù source / origin 出處之分明
435 1 治天下 zhì tiānxià to rule all under Heaven 唯堯則之以治天下
436 1 功業 gōngyè achievement 其功業文章巍然煥然而已
437 1 上文 shàng wén preceding part of the text 此一節與上文不相蒙
438 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 其不善者必馴
439 1 道德 dàodé moral / morality / ethics 而自和順於道德者
440 1 肌膚 jīfū skin / flesh / a close physical relationship 可以固人肌膚之會
441 1 不守 bù shǒu to not protect 不守死
442 1 to criticize 所以無罅隙之可議也
443 1 shì to show / to reveal 曾子以其所保之全示門人
444 1 大節 dàjié major festival / important matter / major principle / high moral character 臨大節而不可奪也
445 1 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 君子所貴乎道者三
446 1 shǔ to count 器數之末
447 1 qíng feeling / emotion / mood 詩本性情
448 1 隱微 yǐnwēi faint 其遜隱微
449 1 róng glory / honor 榮公
450 1 節操 jiécāo moral integrity 節操如是
451 1 而今 érjīn now / at the present (time) 而今而後
452 1 shǒu head 而與首篇慎終追遠之意相類
453 1 感人 gǎnrén touching / moving 其感人又易入
454 1 kuáng insane / mad 狂而不直
455 1 jié quick / nimble / prompt 名捷
456 1 each 各適其宜
457 1 歌舞 gēwǔ singing and dancing 以為歌舞八音之節
458 1 to help / to assist 其才可以輔幼君
459 1 國政 guó zhèng national politics 攝國政
460 1 to fly 皆習聞之而知其說
461 1 堯舜 yáoshùn Emperors Yao and Shun 堯舜有天下之號
462 1 duàn absolutely / decidedly 宜斷三分以下
463 1 I / me / my 不見物我之有間
464 1 yuàn to hope / to wish / to desire
465 1 明日 míngrì tomorrow 纔說姑待明日
466 1 事業 shìyè cause / undertaking / enterprise / achievment 事業也
467 1 人才 réncái a talented person 言周室人才之多
468 1 周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou 謂周公旦
469 1 宗廟 zōngmiào a temple 所致飾者宗廟朝廷之禮
470 1 平日 píngrì ordinary day / weekday 曾子平日以為身體受於父母
471 1 xíng punishment / penalty 而刑政紀綱紊矣
472 1 qīn coverlet / quilt 故於此使弟子開其衾而視之
473 1 tài very / extremely 太顛
474 1 jiù right away 而去就之義潔
475 1 cháo morning / dawn 晁氏曰
476 1 méi not have 君子保其身以沒
477 1 卓然 zhuórán outstanding 所以能卓然自立
478 1 召公 Shào Gōng Duke Shao 召公奭
479 1 shǔ to belong to / be subordinate to 尚屬紂耳
480 1 長泰 zhǎngtài Changtai 長泰伯
481 1 童稚 tóngzhì child / childish 雖閭里童稚
482 1 fěi a bandit 音匪
483 1 huài bad / spoiled / broken / defective 今皆廢壞
484 1 不好 bù hǎo not good 然篤信而不好學
485 1 to agree / to get along well with somebody
486 1 to prevail 遂克商而有天下
487 1 dào to arrive 然後能勝重任而遠到
488 1 xià next 況其下者乎
489 1 to die 樂之卒章也
490 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 乃大學終身所得之難易
491 1 bēng to rupture / to split apart 文王崩
492 1 interest 一息尚存
493 1 shuāi to weaken / to decline 商道寖衰
494 1 tuō to entrust / to rely on 可以託六尺之孤
495 1 zhe indicates that an action is continuing 所以深著其必然也
496 1 jīn sinew / ligament 筋骸之束
497 1 周日 Zhōurì Sunday 而周日強大
498 1 無所不在 wú suǒ bùzài omnipresent 言道雖無所不在
499 1 吟詠 yínyǒng to recite / to sing (of poetry) 而吟詠之間
500 1 未有 wèiyǒu is not / has never been 未有驕而不吝

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北京 Běijīng Beijing
曾子 céngzǐ Ceng Zi
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
皋陶 gāo yáo Gao Yao
关雎 關雎 guānjū Sound of the Osprey
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
孔子 Kǒngzi Confucius
乐之 樂之 lèzhī Ritz (cracker brand)
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
南宫 南宮 nángōng Nangong
召公 Shào Gōng Duke Shao
史记 史記 Shǐjì Records of the Historian
Shùn Emperor Shun
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
四书章句集注 四書章句集注 Sìshū Zhāng Jù Jízhù Sishu Jizhu / Collected Annotations on the Four Books
泰伯 tàibó Taibo
太公望 tàigōngwàng Jiang Ziya
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
颜渊 顏淵 yányuān Yan Yuan
yáo Yao
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
长泰 長泰 zhǎngtài Changtai
至德 Zhìdé Zhide reign
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
zhòu Emperor Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou
周日 週日 Zhōurì Sunday
子张 子張 zǐ zhāng Zi Zhang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English