Glossary and Vocabulary for Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 《春秋公羊傳》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 589 rén person / people / a human being 三人伐而二人盟
2 494 gōng public/ common / state-owned 公即位
3 490 even / equal / uniform 齊侯
4 482 nián year 哀公二年
5 464 hóu marquis / lord 陳侯
6 413 yuē to speak / to say 全曰牲
7 354 jìn shanxi 衛侯伐晉
8 338 child / son 楚子
9 308 to cut down 衛侯伐晉
10 307 sòng Song dynasty 宋樂髡帥師伐曹
11 306 father's elder brother / uncle 秦伯卒
12 298 zhèng Zheng 及鄭罕達帥師
13 295 yán to speak / to say / said 又有言焉
14 272 xià summer
15 269 shī teacher 仲孫何忌帥師伐邾
16 264 wèi to guard / to protect / to defend 衛侯伐晉
17 254 to die 衛侯元卒
18 250 chūn spring 元年春
19 245 qiū fall / autumn 以秋之末
20 243 dōng winter
21 233 chǔ state of Chu 楚子
22 201 huì can / be able to 叔還會吳于柤
23 200 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 內其君而外弒者
24 194 zàng to bury the dead 葬衛靈公
25 193 wáng Wang 王正月
26 192 zhèng upright / straight 不正其閏也
27 175 sūn Sun 仲孫何忌帥師伐邾
28 173 chén Chen 陳侯
29 172 shí ten 十有一月
30 163 lái to come 蔡遷于州來
31 157 大夫 dàifu doctor 蔡殺其大夫公子駟
32 154 méng oath / pledge / union 仲孫何忌及邾子盟于句繹
33 151 Zhū Zhu 仲孫何忌帥師伐邾
34 147 day of the month / a certain day 郊牛日展觓角而知傷
35 146 to reach 及沂西田
36 142 shā to kill / to murder / to slaughter 蔡殺其大夫公子駟
37 142 cáo Cao 宋樂髡帥師伐曹
38 136 guó a country / a state / a kingdom 其先國夏
39 134 諸侯 zhū hóu the feudal lords 累累致小國以會諸侯
40 128 shuài handsome / graceful / smart 仲孫何忌帥師伐邾
41 128 使 shǐ to make / to cause 不使麟不恒於中國也
42 125 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 蔡殺其大夫公子駟
43 118 to enter 齊陽生入于齊
44 118 guī to go back / to return 晉人執戎蠻子赤歸于楚
45 114 words / speech / expression / phrase / dialog 故其辭緩
46 112 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 王正月
47 110 shū father's younger brother 叔孫州仇
48 105 father 以輒不受父之命
49 103 二月 èryuè February / the Second Month 則以正月下辛卜二月上辛
50 100 公會 gōnghuì guild 公會吳于繒
51 97 taro 莒子
52 96 shì matter / thing / item 此衛事也
53 95 cài Cai 許男圍蔡
54 94 zhì sign / mark / flag 志不敬也
55 89 big / great / huge / large / major 大其禮
56 88 nèi inside / interior 內弗受也
57 83 qīn to invade / to encroach upon / to raid 宋皇瑗帥師侵鄭
58 82 shì to murder a superior 盜弒蔡侯申
59 81 è evil / vice 惡也
60 79 suì to comply with / to follow along 遂子矣
61 79 to take / to get / to fetch 取漷東田
62 79 to allow / to permit 許男圍蔡
63 74 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月丙子
64 74 zhàn war / fighting / battle 戰于鐵
65 73 dào way / road / path 此該之變而道之也
66 73 chēng to call / to address 稱盜以弒君
67 72 sān three 郊三卜
68 68 wéi to surround / to encircle / to corral 許男圍蔡
69 68 a consort / a concubine 伯姬卒
70 68 夫人 fūren wife 昭公夫人也
71 68 bài to defeat / to vanquish 昭王之軍敗而逃
72 65 one 其牛一也
73 64 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月辛巳
74 64 shì clan / a branch of a lineage 陽生其以國氏
75 62 Wu 蔡人放其大夫公孫獵于吳
76 62 jiù to save / to rescue 鄭駟弘帥師救曹
77 62 season / period 季孫斯
78 62 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 蔡公孫姓帥師滅沈
79 61 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 雖有天子之命猶不敢
80 61 wolfberry tree 杞伯過卒
81 61 十月 shíyuè October / the Tenth Month 十月上甲
82 61 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 宋人執小邾子
83 61 wài outside 內其君而外弒者
84 60 shí food / food and drink 鼷鼠食郊牛角
85 59 世子 shìzǐ crown prince / heir of a noble house 納衛世子蒯瞆于戚
86 59 soil / ground / land 狩地
87 59 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月甲戌
88 58 zūn to honor / to respect 則是不尊王父也
89 58 六月 liùyuè June / the Sixth Month 系而待六月上甲
90 58 mìng life 以輒不受父之命
91 57 zhòng middle brother 仲孫何忌帥師伐邾
92 57 yuè month
93 57 三月 sānyuè March / the Third Month 郊自正月至于三月
94 56 èr two 哀公二年
95 56 tribes from northern china 吳信中國而攘夷狄
96 55 xiǎo small / tiny / insignificant 其養牲雖小
97 54 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月郊
98 54 shuò first day of the lunar month 王三月辛亥朔
99 53 four 四卜
100 53 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月用郊
101 53 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 累累致小國以會諸侯
102 52 Téng Teng 滕子來朝
103 52 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮也
104 51 shàng top / a high position 系而待六月上甲
105 51 bēn to run fast / to flee 齊國夏及高張來奔
106 50 出奔 chūbēn to flee 蔡公孫辰出奔吳
107 50 公孫 Gōngsūn Gongsun 蔡人放其大夫公孫獵于吳
108 50 shòu to suffer / to be subjected to 內弗受也
109 50 five 五卜
110 49 qín Shaanxi 秦伯卒
111 49 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 許男成卒
112 49 chéng a city / a town 叔孫州仇帥師城啟陽
113 49 wèi to call 謂之盜
114 48 jiàn to see 見無以正也
115 48 yòng to use / to apply 九月用郊
116 47 wèi Eighth earthly branch 未牲曰牛
117 46 二十 èrshí twenty 昭公二十年
118 46 shī to lose 失國也
119 46 huán big 桓宮
120 45 襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang 葬薛襄公
121 45 僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi 葬杞僖公
122 45 pìn to engage / to hire 晉侯使韓起來聘
123 44 sacrifice for rain 大雩
124 43 liù six 哀公六年
125 43 昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao 葬蔡昭公
126 42 zāi disaster / calamity 僖宮災
127 42 rain 是月不雨
128 42 xíng to walk / to move 夫人率其君與之行古人之道
129 41 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 葬邾莊公
130 41 來朝 láicháo tomorrow (morning) 滕子來朝
131 41 mín the people / citizen / subjects 或曰非外民也
132 40 gōng a palace 桓宮
133 40 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善是盟也
134 39 zhòng heavy 古之人重請
135 39 to die 以必死不如楚
136 39 shí time / a period of time 郊之時也
137 39 eight 哀公八年
138 39 即位 jíwèi to succeed to the throne 公即位
139 39 to lift / to hold up / to raise 舉輕
140 39 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 以尊天王
141 38 qīn relatives 親之者也
142 38 jiāo suburbs / outskirts 鼷鼠食郊牛角
143 38 qiū Confucius 宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘
144 37 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 葬杞桓公
145 37 中國 zhōngguó China 辟中國之正道以襲利
146 37 cháo to face 蔡昭公朝於楚
147 36 seven 哀公七年
148 36 jiāng Jiang 夫人姜氏薨
149 36 tóng like / same / similar 同者
150 36 to record 以紀侯之甗來
151 35 can / may / permissible 不備可也
152 35 xuē Xue 薛伯夷卒
153 34 wēi small / tiny 微殺大夫
154 34 yáng sun 叔孫州仇帥師城啟陽
155 33 meaning / sense 又有義焉
156 33 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 卑稱也
157 33 jiǔ nine 哀公九年
158 33 zhī to know 郊牛日展觓角而知傷
159 32 chén minister / statesman / official 況臨諸臣乎
160 32 róng arms / armaments / a military affair 晉人執戎蠻子赤歸于楚
161 31 bēng to rupture / to split apart / to collapse 天王崩
162 31 to take / to receive / to accept 納衛世子蒯瞆于戚
163 31 zài in / at 譏在公也
164 31 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 夏之始可以承春
165 31 contrary / opposite / backwards / upside down 劉夏逆王后于齊
166 31 一月 yīyuè January / the First Month 十有一月
167 30 district / county 亡先君之邑
168 30 guì expensive / costly / valuable 貴其時
169 30 mother 滕子虞母卒
170 30 shū book 齊國書帥師伐我
171 30 a man / a male adult 吳王夫差曰
172 29 huá Chinese 邾子華卒
173 29 to sacrifice to / to worship 祭肉也
174 29 rustic / low / base / mean 伐我西鄙
175 29 to inherit 繼正即位
176 29 shì a gentleman / a knight 晉士鞅
177 29 sàng to lose / to die 喪在外也
178 28 hui to conceal 諱取同姓也
179 28 wáng to die 與其亡也寧有
180 28 shēng to be born / to give birth 齊陽生入于齊
181 28 female / feminine 吾女也
182 27 zuì crime / sin / vice 蔡非有罪
183 27 dìng to decide 定無正也
184 27 tián field / farmland 取漷東田
185 27 shǐ beginning / start 夏之始可以承春
186 27 hōng to die 公薨于高寢
187 26 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 逾年不言即位
188 26 xún Xun 晉荀寅
189 26 nán male 許男圍蔡
190 26 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 葬劉文公
191 26 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 哀公元年
192 26 valley / gorge / ravine 公會齊侯于頰穀
193 26 jǐn to be cautious / to be careful 謹之也
194 26 zhòng many / numerous 以眾不如吳
195 25 divination / fortune telling 改卜牛
196 25 宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen 葬我君宣公
197 25 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 父老反矣
198 25 zhǔ owner 以陳乞主之
199 25 婦人 fùrén married woman / wife 婦人之義
200 25 concerned about / anxious / worried 晉趙鞅帥師伐鮮虞
201 25 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 蓋不可矣
202 25 biàn to change / to alter 此該之變而道之也
203 24 jìn to the greatest extent / utmost 展道盡矣
204 24 成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng 葬滕成公
205 24 niú an ox / a cow / a bull 改卜牛
206 24 to stand 立煬宮
207 24 yǐn to hide / to conceal 故隱而葬之也
208 23 to happen upon / to meet with by chance 至遇
209 23 shēng domestic animal 卜免牲者
210 23 宿 to lodge / to stay overnight 季孫宿如晉
211 23 gāo high / tall 齊國夏及高張來奔
212 23 younger brother 宋公之弟辰
213 23 běi north 齊人執衛行人北宮結以侵衛
214 23 十年 shí nián ten years / decade 哀公十年
215 23 to prevail 乃克葬
216 23 xián virtuous / worthy 賢之也
217 23 夷狄 yídí foreign countries 夷狄之國也
218 22 不能 bù néng cannot / must not / should not 兩足不能相過
219 22 dùn dong 晉趙盾帥師救陳
220 22 Shandong 有外魯之辭焉
221 22 ancient barbarian tribes 薛伯夷卒
222 22 zhào Zhao 晉趙陽出奔宋
223 22 to go 去父之殯而往吊
224 22 ancient / old / palaeo- 古者公田什一
225 22 xiàn to offer / to present 葬鄭獻公
226 21 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所以為牛者異
227 21 to be fond of / to like 衛北宮喜
228 21 京師 jīngshī a capital city 晉人執宋仲幾于京師
229 21 cún to exist / to survive 欲存楚也
230 21 shí a rock / a stone 衛石曼姑帥師圍戚
231 21 qìng to celebrate / to congratulate 執齊慶封殺之
232 21 to doubt / to disbelieve 志疑也
233 21 huò to reap / to harvest 獲齊國書
234 21 guò to cross / to go over / to pass 杞伯過卒
235 21 wén to hear 臣聞之
236 21 zhōu a state / a province 叔孫州仇
237 21 zhǐ to stop / to halt 於是止
238 21 xiān first 先言雉門
239 20 qǐng to ask / to inquire 而請冠端而襲
240 20 zhōu Zhou Dynasty 周人有喪
241 20 zhù to build / to construct 筑蛇淵囿
242 20 lèi to be tired 衛侯累也
243 20 píng flat / level / smooth 及鄭平
244 20 tiān day 天者神
245 20 desire 欲因魯之禮
246 20 pàn to betray / to rebel / to revolt 入于蕭以叛
247 20 xìn to believe / to trust 信父而辭王父
248 20 miào temple / shrine 亡國之社以為廟
249 19 zuò to do 傷自牛作也
250 19 wéi dangerous / precarious 危致也
251 19 residence / dwelling 辭尊稱而居卑稱
252 19 西 The West 及沂西田
253 19 fēng to seal / to close off 封圭也
254 19 qiú to request 為旱求者也
255 19 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋
256 19 biǎn to diminish / to reduce 惡之而貶之也
257 19 woman 伯姬之婦道盡矣
258 19 三十 sān shí thirty 天子取三十焉
259 19 gōng Gong 挾弓持矢而干闔廬
260 19 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 其所以為牛者異
261 18 定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding 定公元年
262 18 bào a leopard / a panther 以胡子豹歸
263 18 paternal aunt / father's sister 衛石曼姑帥師圍戚
264 18 Yùn Yun 仲孫忌帥師圍鄆
265 18 huáng yellow 公會晉侯及吳子于黃池
266 18 to ridicule / to jeer / to mock 譏在公也
267 18 miǎn to spare 卜免牲者
268 17 哀公 āigōng Aigong / Lord Ai 哀公元年
269 17 easy / simple 易辭也
270 17 martial / military 必有武備
271 17 qiān to move / to shift 蔡遷于州來
272 17 zēng silk fabric 公會吳于繒
273 17 chuán to transmit 傳曰
274 17 zhuān to monopolize / to take sole possession 不敢專也
275 17 night 一夜而三敗吳人
276 17 lín a wood / a forest / a grove 衛孫林父
277 17 同盟 tóngméng an alliance 同盟于平丘
278 17 idea 季孫意如卒
279 16 敗績 bàijì to be utterly defeated / to be routed 鄭師敗績
280 16 an opening 晉郤克眇
281 16 an item 在家則羞不目羞也
282 16 次于 cìyú second after / second only to 齊侯次于垂葭
283 16 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子不奪人名
284 16 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 已受命矣
285 16 disease / sickness / ailment 莒去疾自齊入于莒
286 16 zhōng middle 靈王使人以慶封令於軍中曰
287 16 bìng ailment / sickness / illness / disease 鄭病矣
288 16 zhōng end / finish / conclusion 昭公之終
289 16 qǐn to rest / to sleep 君居其君之寢
290 16 shēn to extend 盜弒蔡侯申
291 15 吳子 Wú Zǐ Wu Zi 公會晉侯及吳子于黃池
292 15 xíng Xing 邾人于邢丘
293 15 jià to marry 嫁曰歸
294 15 inside / interior 華定自陳入于宋南里以叛
295 15 Xu 徐子
296 15 mén door / gate / doorway / gateway 雉門及兩觀災
297 15 yuǎn far / distant 遠矣非也
298 15 jiāng a large river 楚人圍江
299 15 來歸 láiguī to return / to come back 齊人來歸鄆
300 15 xián hatred 比不嫌也
301 15 奈何 nàihé to deal with / to cope 其信中國而攘夷狄奈何
302 15 非禮 fēilǐ rudeness / insolence / impropriety / harassment / molestation / indecent assault 非禮也
303 15 to beg / to request 齊陳乞弒其君荼
304 15 xīn to be tired 我以十二月下辛卜正月上辛
305 14 jiē to join 怨接於上也
306 14 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
307 14 tōng to go through / to open 通乎陰陽
308 14 yún cloud 其弟云者
309 14 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
310 14 liáng good / virtuous / respectable 楚人執鄭行人良霄
311 14 dōng east 取漷東田
312 14 to associate with / be near 大搜于比蒲
313 14 bīng soldier / troops 義兵也
314 14 zuǒ to assist / to accompany 宋世子佐
315 14 to envy / to be jealous 仲孫何忌帥師伐邾
316 14 qiáo an emigrant 陳侯使袁僑如會
317 14 nán south 為是拘昭公於南郢
318 14 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 八月乙亥
319 14 happy / glad / cheerful / joyful 宋樂髡帥師伐曹
320 14 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 十月壬午
321 14 shě to give 則是舍其所以為人也
322 14 gān dry 公之喪至自乾侯
323 14 弒君 shìjūn regicide / to commit regicide 稱盜以弒君
324 13 cháng to taste 嘗置之上帝矣
325 13 chóu hatred / animosity / enmity 叔孫州仇
326 13 zhì to rule / to govern / to manage / to control 用貴治賤
327 13 不敢 bùgǎn to not dare 不敢專也
328 13 zhōng a katydid / a bush cricket
329 13 táo to escape / to run away / to flee 昭王之軍敗而逃
330 13 jiǎ armor 系而待六月上甲
331 13 luàn chaotic / disorderly 不以亂治亂也
332 13 guāng light 吳子光卒
333 13 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 十有二月癸亥
334 13 xīn new / fresh / modern 新作雉門及兩觀
335 13 jìn to enter 吳子進乎哉
336 13 níng peaceful 衛甯殖
337 13 大水 dàshuǐ a flood 大水
338 13 qián front 前定也
339 13 chǒu ugly 辛丑
340 13 dào to rob / to steal 盜弒蔡侯申
341 13 jié quick / nimble / prompt 晉人納捷菑于邾
342 12 a drum 鼓用牲于社
343 12 yǒu friend / companion 執蔡世子友以歸
344 12 mǐn to feel compassion for / to pity 閔陳而存之也
345 12 currency / coins / legal tender 宋公使公孫壽來納幣
346 12 yīng baby / infant 楚公子嬰齊帥師伐吳
347 12 齊國 Qí guó state of Qi 齊國夏
348 12 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 士吉射入于朝歌
349 12 miè to belittle 仲孫蔑會晉欒黡
350 12 tǎo to seek 不與大夫之伯討也
351 12 wǎng to go (in a direction) 去父之殯而往吊
352 12 enemy / foe 小大敵也
353 12 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin 葬滕隱公
354 12 cháo nest 宋向巢帥師伐曹
355 12 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子曰
356 12 to finish / to complete / to exhaust 事未畢之辭也
357 12 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 九月癸酉
358 12 jīng brambles / thorns 荊敗蔡師于莘
359 12 guān to look at / to watch / to observe 雉門及兩觀災
360 11 十二 shí èr twelve 哀公十二年
361 11 beautiful / magnificent / elegant 敗莒師于麗
362 11 shǔ to count 列數諸侯而會晉趙盾
363 11 chē a vehicle 侵車東至海
364 11 chén to sink / to submerge 沈子曰
365 11 其弟 qí dì his younger brother 未失其弟也
366 11 不致 bùzhì not likely to 離會不致
367 11 tin 天子使召伯來錫公命
368 11 十一 shíyī eleven 哀公十一年
369 11 fáng to protect / to defend / to guard 莒牟夷以牟婁及防茲來奔
370 11 to bend / to flex 楚殺其大夫屈申
371 11 shè She 亳社災
372 11 zāng a slave / success 臧孫紇出奔邾
373 11 hòu after / later 則後君無正始也
374 11 shū relaxed / calm 楚殺其大夫公子追舒
375 11 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 四月庚辰
376 11 kǒng opening / small hole / orifice 衛孔圉帥師伐鮮虞
377 11 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 先君無正終
378 11 jué ancient bronze wine holder 未爵者也
379 11 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 楚公子棄疾帥師圍蔡
380 11 加之 jiāzhī moreover / in addition to that 則何為加之如會之上
381 11 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 四月辛巳
382 11 liǎng two 正棺乎兩楹之間
383 10 宗廟 zōngmiào a temple 壞宗廟
384 10 Germany 失德不葬
385 10 qín birds / fowl 揜禽旅
386 10 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 己丑
387 10 líng mound / hill / mountain 及吳戰于艾陵
388 10 jiā to add 不使夷狄之民加乎中國之君也
389 10 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 五月辛卯
390 10 十五 shíwǔ fifteen 定公十五年
391 10 jīn today / modern / present / current / this / now 今曰衛侯惡
392 10 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 王正月丁未
393 10 sōu to search / to seek 大搜于比蒲
394 10 chéng Cheng 郕伯來奔
395 10 tiger 或曰陽虎以解眾也
396 10 shì to release / to set free 釋其滅也
397 10 yǔn to fall from outer space 隕霜殺菽
398 10 áo to ramble 敖郤獻子
399 10 relative 納衛世子蒯瞆于戚
400 10 其事 qí shì that thing / this thing 棄疾主其事
401 10 apparatus 小邾子于夷儀
402 10 sufficient / enough 首足異門而出
403 10 十四 shí sì fourteen 哀公十四年
404 10 gào to tell / to say / said / told 閏月不告月
405 10 huǎn slow / sluggish / gradual 故其辭緩
406 10 chéng to mount / to climb onto 不正乘敗人之績而深為利
407 10 chù a place / location / a spot / a point 蕭同侄子處臺上而笑之
408 10 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 癸巳
409 10 shēng to ascend / to go up 五穀不升為大饑
410 10 chǐ a shame / a sense of shame 恥如晉
411 10 xìng family name / surname 蔡殺其大夫公孫姓
412 10 to take charge of / to manage / to administer 有司不舉
413 10 a river / a stream 至河乃復
414 10 níng Nanjing 與其亡也寧有
415 10 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳
416 10 xiāo mournful / dejected 入于蕭以叛
417 10 十三 shísān thirteen 哀公十三年
418 10 to defend / to resist 御轚者不得入
419 10 shāng to injure / to wound / to be injured 郊牛日展觓角而知傷
420 9 increase / benefit 以邾子益來
421 9 上下 shàngxià to go up and down 上下之稱也
422 9 shì room / bedroom 大室屋壞
423 9 chén Fifth Earthly Branch 蔡公孫辰出奔吳
424 9 luán name of tree 齊欒施來奔
425 9 láng a minister / an official 筑郎囿
426 9 zhuī to pursue / to chase 楚殺其大夫公子追舒
427 9 gài a lid / top / cover 蓋不可矣
428 9 huì favor / benefit / blessing / kindness 葬秦惠公
429 9 liáng a bridge 小邾子于湨梁
430 9 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 三月己巳
431 9 wén writing / text 雖有文事
432 9 天下 tiānxià China 有臨天下之言焉
433 9 to attend / to be present / to administer / to approach 叔還如鄭蒞盟
434 9 為主 wèi zhǔ to rely mainly on / to attach most importance to / mainly 為主乎滅夏陽也
435 9 gain / advantage / benefit 辟中國之正道以襲利
436 9 speed 鄭游速帥師滅許
437 9 jiū to investigate / to inspect / to entangle 盟納子糾也
438 9 gài to beg for alms 晉侯使士丐來聘
439 9 不見 bújiàn to not see 不見公
440 9 shān a mountain / a hill / a peak 天有山
441 9 趙鞅 Zhào Yǎng Zhao Yang 晉趙鞅帥師
442 9 huài bad / spoiled / broken / defective 壞宗廟
443 9 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 七月辛酉
444 9 ancestor / forefather 則祖有尊卑
445 9 jiàn to remonstrate / to admonish 子胥諫曰
446 9 a law / a rule 辟中國之正道以襲利
447 9 不可以 bù kě yǐ may not 不可以祭
448 9 shǒu head 首足異門而出
449 9 fèng gift 王使榮叔歸含且赗
450 9 zhì to create / to make / to manufacture 喪不以制也
451 9 shòu to hunt 西狩獲麟
452 9 bīng ice 無冰
453 8 wife 而妻其君之妻
454 8 gǎi to change / to alter 改卜牛
455 8 qiè to assist / to help / to lead by the hand 不以高偃挈燕伯也
456 8 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 七月庚寅
457 8 máo hair / fur / feathers 毛澤未盡
458 8 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 郊自正月至于三月
459 8 cuī Cui 仲孫蔑會齊崔杼
460 8 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 八月甲戌
461 8 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 四月甲午
462 8 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 王二月丙戌
463 8 辛亥 xīn hài Xin Hai year 王三月辛亥朔
464 8 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 哀也
465 8 zhé sides of chariot for weapons 以輒不受也
466 8 to cry / to weep / to wail 三日哭
467 8 有罪 yǒuzuì guilty 執有罪也
468 8 十八 shíbā eighteen 昭公十八年
469 8 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守其父之殯
470 8 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 四月戊申
471 8 Hu 滕人會于扈
472 8 十六 shíliù sixteen 昭公十六年
473 8 shì a posthumous name or title / funerary name 僖公葬而後舉謚
474 8 不從 bùcóng not following / not joining 如不從
475 8 kuì a flooding river 鄆潰
476 8 十七 shíqī seventeen 昭公十七年
477 8 yǎng a martingale / discontented 晉士鞅
478 8 liú Liu 公會劉子
479 8 shù a garrison 衛公叔戍來奔
480 8 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 九月己亥
481 8 chì red / scarlet 晉人執戎蠻子赤歸于楚
482 8 to attain / to reach 暨宋仲佗
483 8 dān bill / slip of paper / form 單伯如齊
484 8 liú to flow / to spread / to circulate 流旁握
485 8 之中 zhīzhōng inside 於變之中
486 8 axe-handle 諸侯盟于祝柯
487 8 zhēn virtuous / chaste / pure 楚公子貞帥師伐陳
488 8 行人 xíngrén pedestrian 晉人執宋行人樂祁犁
489 8 zhù to pray for happiness or blessings 祝發文身
490 8 jiè to introduce / to lie between 宜墠帷而歸命乎介
491 8 zhào to call together / to summon / to convene 召伯
492 8 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 讓也
493 8 kōu nock at end of bow; stretch 衛公孟彄自齊歸于衛
494 8 不臣 bùchén to fail in official duties 則不臣乎
495 8 yìng maid escorting bride to new home / concubine 衛人來媵
496 8 guó Guo 虢之塞邑也
497 8 來者 láizhě future things 其言來者
498 8 jué ape 仲孫貜如齊
499 8 lóu to wear 莒牟夷以牟婁及防茲來奔
500 8 měi beautiful 於美猶可也

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 2125 also / too 此該之變而道之也
2 1229 zhī him / her / them / that 此該之變而道之也
3 696 his / hers / its / theirs 故其辭緩
4 608 not / no 不言傷之者
5 589 rén person / people / a human being 三人伐而二人盟
6 494 gōng public/ common / state-owned 公即位
7 490 even / equal / uniform 齊侯
8 482 nián year 哀公二年
9 471 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 用者
10 464 hóu marquis / lord 陳侯
11 433 so as to / in order to 以秋之末
12 429 in / at 仲孫何忌及邾子盟于句繹
13 413 yuē to speak / to say 全曰牲
14 400 yǒu is / are / to exist 又有言焉
15 381 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 此該之變而道之也
16 354 jìn shanxi 衛侯伐晉
17 338 child / son 楚子
18 321 what / where / which 何也
19 308 to cut down 衛侯伐晉
20 307 sòng Song dynasty 宋樂髡帥師伐曹
21 306 father's elder brother / uncle 秦伯卒
22 298 zhèng Zheng 及鄭罕達帥師
23 295 yán to speak / to say / said 又有言焉
24 272 xià summer
25 269 shī teacher 仲孫何忌帥師伐邾
26 264 wèi to guard / to protect / to defend 衛侯伐晉
27 254 to die 衛侯元卒
28 250 chūn spring 元年春
29 245 qiū fall / autumn 以秋之末
30 243 dōng winter
31 233 chǔ state of Chu 楚子
32 201 huì can / be able to 叔還會吳于柤
33 200 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 內其君而外弒者
34 198 wèi for / to 吳能為之
35 194 such as / for example / for instance 則如之何
36 194 zàng to bury the dead 葬衛靈公
37 193 wáng Wang 王正月
38 192 zhèng upright / straight 不正其閏也
39 175 sūn Sun 仲孫何忌帥師伐邾
40 173 chén Chen 陳侯
41 172 shí ten 十有一月
42 163 lái to come 蔡遷于州來
43 157 大夫 dàifu doctor 蔡殺其大夫公子駟
44 154 méng oath / pledge / union 仲孫何忌及邾子盟于句繹
45 151 Zhū Zhu 仲孫何忌帥師伐邾
46 147 otherwise / but / however 吉則免之
47 147 day of the month / a certain day 郊牛日展觓角而知傷
48 147 naturally / of course / certainly 郊自正月至于三月
49 146 to reach 及沂西田
50 142 shā to kill / to murder / to slaughter 蔡殺其大夫公子駟
51 142 cáo Cao 宋樂髡帥師伐曹
52 140 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故其辭緩
53 140 in / at 於變之中
54 139 no 定無正也
55 136 guó a country / a state / a kingdom 其先國夏
56 135 fēi not / non- / un- 非所取而取之
57 134 諸侯 zhū hóu the feudal lords 累累致小國以會諸侯
58 128 shuài handsome / graceful / smart 仲孫何忌帥師伐邾
59 128 使 shǐ to make / to cause 不使麟不恒於中國也
60 128 expresses question or doubt 吳子進乎哉
61 127 zhì to / until 公至自伐齊
62 125 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 蔡殺其大夫公子駟
63 120 and 不與大夫之伯討也
64 118 to enter 齊陽生入于齊
65 118 guī to go back / to return 晉人執戎蠻子赤歸于楚
66 116 final particle 展道盡矣
67 114 words / speech / expression / phrase / dialog 故其辭緩
68 112 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 王正月
69 110 shū father's younger brother 叔孫州仇
70 105 father 以輒不受父之命
71 103 二月 èryuè February / the Second Month 則以正月下辛卜二月上辛
72 100 公會 gōnghuì guild 公會吳于繒
73 99 I / me / my 我一該郊之變而道之
74 97 taro 莒子
75 96 shì matter / thing / item 此衛事也
76 96 yān where / how 又有言焉
77 95 cài Cai 許男圍蔡
78 94 zhì sign / mark / flag 志不敬也
79 92 this / these 此該之變而道之也
80 89 big / great / huge / large / major 大其禮
81 88 nèi inside / interior 內弗受也
82 83 qīn to invade / to encroach upon / to raid 宋皇瑗帥師侵鄭
83 82 shì to murder a superior 盜弒蔡侯申
84 81 è evil / vice 惡也
85 79 suì to comply with / to follow along 遂子矣
86 79 to take / to get / to fetch 取漷東田
87 79 to allow / to permit 許男圍蔡
88 74 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月丙子
89 74 zhàn war / fighting / battle 戰于鐵
90 73 dào way / road / path 此該之變而道之也
91 73 chēng to call / to address 稱盜以弒君
92 72 sān three 郊三卜
93 68 wéi to surround / to encircle / to corral 許男圍蔡
94 68 a consort / a concubine 伯姬卒
95 68 夫人 fūren wife 昭公夫人也
96 68 bài to defeat / to vanquish 昭王之軍敗而逃
97 65 one 其牛一也
98 64 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月辛巳
99 64 shì clan / a branch of a lineage 陽生其以國氏
100 62 Wu 蔡人放其大夫公孫獵于吳
101 62 jiù to save / to rescue 鄭駟弘帥師救曹
102 62 season / period 季孫斯
103 62 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 蔡公孫姓帥師滅沈
104 61 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 雖有天子之命猶不敢
105 61 wolfberry tree 杞伯過卒
106 61 十月 shíyuè October / the Tenth Month 十月上甲
107 61 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 宋人執小邾子
108 61 wài outside 內其君而外弒者
109 60 shí food / food and drink 鼷鼠食郊牛角
110 59 世子 shìzǐ crown prince / heir of a noble house 納衛世子蒯瞆于戚
111 59 soil / ground / land 狩地
112 59 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月甲戌
113 58 no 內弗受也
114 58 zūn to honor / to respect 則是不尊王父也
115 58 六月 liùyuè June / the Sixth Month 系而待六月上甲
116 58 mìng life 以輒不受父之命
117 57 zhòng middle brother 仲孫何忌帥師伐邾
118 57 yuè month
119 57 三月 sānyuè March / the Third Month 郊自正月至于三月
120 56 èr two 哀公二年
121 56 tribes from northern china 吳信中國而攘夷狄
122 55 xiǎo small / tiny / insignificant 其養牲雖小
123 54 míng measure word for people 益之名
124 54 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月郊
125 54 shuò first day of the lunar month 王三月辛亥朔
126 53 four 四卜
127 53 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月用郊
128 53 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 累累致小國以會諸侯
129 52 Téng Teng 滕子來朝
130 52 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮也
131 51 shàng top / a high position 系而待六月上甲
132 51 shì is / are / am / to be 是有故公也
133 51 bēn to run fast / to flee 齊國夏及高張來奔
134 50 出奔 chūbēn to flee 蔡公孫辰出奔吳
135 50 公孫 Gōngsūn Gongsun 蔡人放其大夫公孫獵于吳
136 50 shòu to suffer / to be subjected to 內弗受也
137 50 five 五卜
138 49 qín Shaanxi 秦伯卒
139 49 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 許男成卒
140 49 chéng a city / a town 叔孫州仇帥師城啟陽
141 49 wèi to call 謂之盜
142 48 jiàn to see 見無以正也
143 48 yòng to use / to apply 九月用郊
144 47 wèi Eighth earthly branch 未牲曰牛
145 47 yóu also / as if / still 雖有天子之命猶不敢
146 46 二十 èrshí twenty 昭公二十年
147 46 I 固吾臣也
148 46 shī to lose 失國也
149 46 huán big 桓宮
150 45 襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang 葬薛襄公
151 45 僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi 葬杞僖公
152 45 pìn to engage / to hire 晉侯使韓起來聘
153 44 de potential marker 各盟其得也
154 44 sacrifice for rain 大雩
155 43 liù six 哀公六年
156 43 昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao 葬蔡昭公
157 42 zāi disaster / calamity 僖宮災
158 42 rain 是月不雨
159 42 xíng to walk / to move 夫人率其君與之行古人之道
160 41 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 葬邾莊公
161 41 來朝 láicháo tomorrow (morning) 滕子來朝
162 41 mín the people / citizen / subjects 或曰非外民也
163 40 gōng a palace 桓宮
164 40 again / more / repeatedly 至河乃復
165 40 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善是盟也
166 40 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 子之所言者
167 39 zhòng heavy 古之人重請
168 39 to die 以必死不如楚
169 39 shí time / a period of time 郊之時也
170 39 eight 哀公八年
171 39 即位 jíwèi to succeed to the throne 公即位
172 39 to lift / to hold up / to raise 舉輕
173 39 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 以尊天王
174 38 qīn relatives 親之者也
175 38 jiāo suburbs / outskirts 鼷鼠食郊牛角
176 38 qiū Confucius 宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘
177 37 不日 bùrì within the next few days / in a few days time 其不日
178 37 何以 héyǐ why 何以日也
179 37 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 葬杞桓公
180 37 中國 zhōngguó China 辟中國之正道以襲利
181 37 cháo to face 蔡昭公朝於楚
182 36 seven 哀公七年
183 36 jiāng Jiang 夫人姜氏薨
184 36 ěr thus / so / like that 陳有奉焉爾
185 36 tóng like / same / similar 同者
186 36 to record 以紀侯之甗來
187 35 xiāng each other / one another / mutually 諸侯相歸粟
188 35 can / may / permissible 不備可也
189 35 xuē Xue 薛伯夷卒
190 34 wēi small / tiny 微殺大夫
191 34 yáng sun 叔孫州仇帥師城啟陽
192 33 meaning / sense 又有義焉
193 33 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 卑稱也
194 33 何為 héwéi what are you doing? 何為微之
195 33 jiǔ nine 哀公九年
196 33 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 此乃所以該郊
197 33 zhī to know 郊牛日展觓角而知傷
198 32 chén minister / statesman / official 況臨諸臣乎
199 32 róng arms / armaments / a military affair 晉人執戎蠻子赤歸于楚
200 31 bēng to rupture / to split apart / to collapse 天王崩
201 31 to take / to receive / to accept 納衛世子蒯瞆于戚
202 31 zài in / at 譏在公也
203 31 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 夏之始可以承春
204 31 contrary / opposite / backwards / upside down 劉夏逆王后于齊
205 31 一月 yīyuè January / the First Month 十有一月
206 30 district / county 亡先君之邑
207 30 guì expensive / costly / valuable 貴其時
208 30 mother 滕子虞母卒
209 30 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得達上也
210 30 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 此乃所以該郊
211 30 shū book 齊國書帥師伐我
212 30 a man / a male adult 吳王夫差曰
213 30 chū to go out / to leave 首足異門而出
214 29 certainly / must / will / necessarily 雩之必待其時窮
215 29 huá Chinese 邾子華卒
216 29 to sacrifice to / to worship 祭肉也
217 29 rustic / low / base / mean 伐我西鄙
218 29 to inherit 繼正即位
219 29 shì a gentleman / a knight 晉士鞅
220 29 sàng to lose / to die 喪在外也
221 28 hui to conceal 諱取同姓也
222 28 wáng to die 與其亡也寧有
223 28 xià next 我以十二月下辛卜正月上辛
224 28 shēng to be born / to give birth 齊陽生入于齊
225 28 female / feminine 吾女也
226 27 zuì crime / sin / vice 蔡非有罪
227 27 dìng to decide 定無正也
228 27 tián field / farmland 取漷東田
229 27 而後 érhòu after that / then 故卜而後免之
230 27 suī although / even though 牲雖有變
231 27 shǐ beginning / start 夏之始可以承春
232 27 hōng to die 公薨于高寢
233 27 shén what 大之甚
234 27 already / since 子既生
235 26 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 逾年不言即位
236 26 xún Xun 晉荀寅
237 26 nán male 許男圍蔡
238 26 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 葬劉文公
239 26 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 哀公元年
240 26 valley / gorge / ravine 公會齊侯于頰穀
241 26 jǐn to be cautious / to be careful 謹之也
242 26 zhòng many / numerous 以眾不如吳
243 25 divination / fortune telling 改卜牛
244 25 宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen 葬我君宣公
245 25 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 父老反矣
246 25 zhǔ owner 以陳乞主之
247 25 婦人 fùrén married woman / wife 婦人之義
248 25 concerned about / anxious / worried 晉趙鞅帥師伐鮮虞
249 25 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 蓋不可矣
250 25 biàn to change / to alter 此該之變而道之也
251 24 jìn to the greatest extent / utmost 展道盡矣
252 24 成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng 葬滕成公
253 24 niú an ox / a cow / a bull 改卜牛
254 24 jìng actually / in the end 疆之為言猶竟也
255 24 to stand 立煬宮
256 24 yǐn to hide / to conceal 故隱而葬之也
257 23 to happen upon / to meet with by chance 至遇
258 23 shēng domestic animal 卜免牲者
259 23 宿 to lodge / to stay overnight 季孫宿如晉
260 23 already / afterwards 已牛矣
261 23 gāo high / tall 齊國夏及高張來奔
262 23 younger brother 宋公之弟辰
263 23 běi north 齊人執衛行人北宮結以侵衛
264 23 十年 shí nián ten years / decade 哀公十年
265 23 to prevail 乃克葬
266 23 xián virtuous / worthy 賢之也
267 23 夷狄 yídí foreign countries 夷狄之國也
268 22 不能 bù néng cannot / must not / should not 兩足不能相過
269 22 dùn dong 晉趙盾帥師救陳
270 22 huò or / either / else 或曰非外民也
271 22 Shandong 有外魯之辭焉
272 22 ancient barbarian tribes 薛伯夷卒
273 22 zhào Zhao 晉趙陽出奔宋
274 22 to go 去父之殯而往吊
275 22 ancient / old / palaeo- 古者公田什一
276 22 xiàn to offer / to present 葬鄭獻公
277 21 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所以為牛者異
278 21 to be fond of / to like 衛北宮喜
279 21 京師 jīngshī a capital city 晉人執宋仲幾于京師
280 21 cún to exist / to survive 欲存楚也
281 21 shí a rock / a stone 衛石曼姑帥師圍戚
282 21 qìng to celebrate / to congratulate 執齊慶封殺之
283 21 to doubt / to disbelieve 志疑也
284 21 huò to reap / to harvest 獲齊國書
285 21 guò to cross / to go over / to pass 杞伯過卒
286 21 wén to hear 臣聞之
287 21 zhōu a state / a province 叔孫州仇
288 21 zhǐ to stop / to halt 於是止
289 21 xiān first 先言雉門
290 20 qǐng to ask / to inquire 而請冠端而襲
291 20 zhōu Zhou Dynasty 周人有喪
292 20 zhù to build / to construct 筑蛇淵囿
293 20 lèi to be tired 衛侯累也
294 20 píng flat / level / smooth 及鄭平
295 20 tiān day 天者神
296 20 also / too 我亦且一言
297 20 desire 欲因魯之禮
298 20 pàn to betray / to rebel / to revolt 入于蕭以叛
299 20 xìn to believe / to trust 信父而辭王父
300 20 miào temple / shrine 亡國之社以為廟
301 19 yuán monetary unit / dollar 衛侯元卒
302 19 zuò to do 傷自牛作也
303 19 wéi dangerous / precarious 危致也
304 19 residence / dwelling 辭尊稱而居卑稱
305 19 西 The West 及沂西田
306 19 fēng to seal / to close off 封圭也
307 19 qiú to request 為旱求者也
308 19 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋
309 19 biǎn to diminish / to reduce 惡之而貶之也
310 19 woman 伯姬之婦道盡矣
311 19 三十 sān shí thirty 天子取三十焉
312 19 gōng Gong 挾弓持矢而干闔廬
313 19 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 其所以為牛者異
314 18 定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding 定公元年
315 18 bào a leopard / a panther 以胡子豹歸
316 18 paternal aunt / father's sister 衛石曼姑帥師圍戚
317 18 xiàng towards / to 宋向巢帥師伐曹
318 18 Yùn Yun 仲孫忌帥師圍鄆
319 18 huáng yellow 公會晉侯及吳子于黃池
320 18 to ridicule / to jeer / to mock 譏在公也
321 18 miǎn to spare 卜免牲者
322 18 則是 zéshì only 則是不尊王父也
323 18 yòu again / also 又有言焉
324 17 哀公 āigōng Aigong / Lord Ai 哀公元年
325 17 easy / simple 易辭也
326 17 martial / military 必有武備
327 17 qiān to move / to shift 蔡遷于州來
328 17 zēng silk fabric 公會吳于繒
329 17 chuán to transmit 傳曰
330 17 jiē all / each and every / in all cases 軍人粲然皆笑
331 17 zhuān to monopolize / to take sole possession 不敢專也
332 17 night 一夜而三敗吳人
333 17 lín a wood / a forest / a grove 衛孫林父
334 17 jiāng will / shall (future tense) 以救其將也
335 17 同盟 tóngméng an alliance 同盟于平丘
336 17 idea 季孫意如卒
337 17 qiě moreover / also 且事君猶事父也
338 16 敗績 bàijì to be utterly defeated / to be routed 鄭師敗績
339 16 an opening 晉郤克眇
340 16 an item 在家則羞不目羞也
341 16 次于 cìyú second after / second only to 齊侯次于垂葭
342 16 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子不奪人名
343 16 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 已受命矣
344 16 disease / sickness / ailment 莒去疾自齊入于莒
345 16 zhōng middle 靈王使人以慶封令於軍中曰
346 16 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後左右之
347 16 bìng ailment / sickness / illness / disease 鄭病矣
348 16 zhōng end / finish / conclusion 昭公之終
349 16 qǐn to rest / to sleep 君居其君之寢
350 16 shēn to extend 盜弒蔡侯申
351 15 吳子 Wú Zǐ Wu Zi 公會晉侯及吳子于黃池
352 15 xíng Xing 邾人于邢丘
353 15 jià to marry 嫁曰歸
354 15 inside / interior 華定自陳入于宋南里以叛
355 15 Xu 徐子
356 15 mén door / gate / doorway / gateway 雉門及兩觀災
357 15 yuǎn far / distant 遠矣非也
358 15 jiāng a large river 楚人圍江
359 15 來歸 láiguī to return / to come back 齊人來歸鄆
360 15 xián hatred 比不嫌也
361 15 奈何 nàihé to deal with / to cope 其信中國而攘夷狄奈何
362 15 非禮 fēilǐ rudeness / insolence / impropriety / harassment / molestation / indecent assault 非禮也
363 15 to beg / to request 齊陳乞弒其君荼
364 15 xīn to be tired 我以十二月下辛卜正月上辛
365 14 jiē to join 怨接於上也
366 14 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
367 14 tōng to go through / to open 通乎陰陽
368 14 yún cloud 其弟云者
369 14 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
370 14 liáng good / virtuous / respectable 楚人執鄭行人良霄
371 14 dōng east 取漷東田
372 14 to associate with / be near 大搜于比蒲
373 14 bīng soldier / troops 義兵也
374 14 zuǒ to assist / to accompany 宋世子佐
375 14 to envy / to be jealous 仲孫何忌帥師伐邾
376 14 qiáo an emigrant 陳侯使袁僑如會
377 14 self 過則稱己
378 14 zhū all / many / various 況臨諸臣乎
379 14 nán south 為是拘昭公於南郢
380 14 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 八月乙亥
381 14 happy / glad / cheerful / joyful 宋樂髡帥師伐曹
382 14 cóng from 從祀先公
383 14 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 十月壬午
384 14 shě to give 則是舍其所以為人也
385 14 gān dry 公之喪至自乾侯
386 14 弒君 shìjūn regicide / to commit regicide 稱盜以弒君
387 13 cháng to taste 嘗置之上帝矣
388 13 chóu hatred / animosity / enmity 叔孫州仇
389 13 zhì to rule / to govern / to manage / to control 用貴治賤
390 13 不敢 bùgǎn to not dare 不敢專也
391 13 zhōng a katydid / a bush cricket
392 13 táo to escape / to run away / to flee 昭王之軍敗而逃
393 13 jiǎ armor 系而待六月上甲
394 13 luàn chaotic / disorderly 不以亂治亂也
395 13 guāng light 吳子光卒
396 13 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 十有二月癸亥
397 13 xīn new / fresh / modern 新作雉門及兩觀
398 13 jìn to enter 吳子進乎哉
399 13 níng peaceful 衛甯殖
400 13 大水 dàshuǐ a flood 大水
401 13 qián front 前定也
402 13 chǒu ugly 辛丑
403 13 dào to rob / to steal 盜弒蔡侯申
404 13 jié quick / nimble / prompt 晉人納捷菑于邾
405 13 zhe indicates that an action is continuing 著之也
406 12 a drum 鼓用牲于社
407 12 yǒu friend / companion 執蔡世子友以歸
408 12 mǐn to feel compassion for / to pity 閔陳而存之也
409 12 currency / coins / legal tender 宋公使公孫壽來納幣
410 12 yīng baby / infant 楚公子嬰齊帥師伐吳
411 12 齊國 Qí guó state of Qi 齊國夏
412 12 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 士吉射入于朝歌
413 12 miè to belittle 仲孫蔑會晉欒黡
414 12 tǎo to seek 不與大夫之伯討也
415 12 wǎng to go (in a direction) 去父之殯而往吊
416 12 enemy / foe 小大敵也
417 12 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin 葬滕隱公
418 12 this 季孫斯
419 12 cháo nest 宋向巢帥師伐曹
420 12 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子曰
421 12 zhǎng director / chief / head / elder 楚人及吳戰于長岸
422 12 rán correct / right / certainly 使如失國辭然者
423 12 to finish / to complete / to exhaust 事未畢之辭也
424 12 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 九月癸酉
425 12 jīng brambles / thorns 荊敗蔡師于莘
426 12 guān to look at / to watch / to observe 雉門及兩觀災
427 11 十二 shí èr twelve 哀公十二年
428 11 gòng together 葬共姬
429 11 beautiful / magnificent / elegant 敗莒師于麗
430 11 shǔ to count 列數諸侯而會晉趙盾
431 11 chē a vehicle 侵車東至海
432 11 chén to sink / to submerge 沈子曰
433 11 hái also / in addition / more 叔還如齊
434 11 其弟 qí dì his younger brother 未失其弟也
435 11 不致 bùzhì not likely to 離會不致
436 11 tin 天子使召伯來錫公命
437 11 十一 shíyī eleven 哀公十一年
438 11 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是止
439 11 fáng to protect / to defend / to guard 莒牟夷以牟婁及防茲來奔
440 11 to bend / to flex 楚殺其大夫屈申
441 11 shè She 亳社災
442 11 zāng a slave / success 臧孫紇出奔邾
443 11 hòu after / later 則後君無正始也
444 11 shū relaxed / calm 楚殺其大夫公子追舒
445 11 yóu follow / from / it is for...to 由我言之
446 11 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 四月庚辰
447 11 kǒng opening / small hole / orifice 衛孔圉帥師伐鮮虞
448 11 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 先君無正終
449 11 dùn a time / a meal 頓子
450 11 jué ancient bronze wine holder 未爵者也
451 11 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 楚公子棄疾帥師圍蔡
452 11 加之 jiāzhī moreover / in addition to that 則何為加之如會之上
453 11 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 四月辛巳
454 11 liǎng two 正棺乎兩楹之間
455 10 宗廟 zōngmiào a temple 壞宗廟
456 10 Germany 失德不葬
457 10 qín birds / fowl 揜禽旅
458 10 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 己丑
459 10 líng mound / hill / mountain 及吳戰于艾陵
460 10 jiā to add 不使夷狄之民加乎中國之君也
461 10 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 五月辛卯
462 10 十五 shíwǔ fifteen 定公十五年
463 10 jīn today / modern / present / current / this / now 今曰衛侯惡
464 10 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 王正月丁未
465 10 sōu to search / to seek 大搜于比蒲
466 10 chéng Cheng 郕伯來奔
467 10 tiger 或曰陽虎以解眾也
468 10 shì to release / to set free 釋其滅也
469 10 yǔn to fall from outer space 隕霜殺菽
470 10 yīn because 欲因魯之禮
471 10 áo to ramble 敖郤獻子
472 10 relative 納衛世子蒯瞆于戚
473 10 其事 qí shì that thing / this thing 棄疾主其事
474 10 a time
475 10 apparatus 小邾子于夷儀
476 10 ruò to seem / to be like / as 君若有憂中國之心
477 10 jué absolutely 有不待貶絕
478 10 sufficient / enough 首足異門而出
479 10 十四 shí sì fourteen 哀公十四年
480 10 gào to tell / to say / said / told 閏月不告月
481 10 huǎn slow / sluggish / gradual 故其辭緩
482 10 不宜 bùyí unsuitable / inadvisable / inappropriate 不宜用者也
483 10 chéng to mount / to climb onto 不正乘敗人之績而深為利
484 10 chù a place / location / a spot / a point 蕭同侄子處臺上而笑之
485 10 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 癸巳
486 10 shēng to ascend / to go up 五穀不升為大饑
487 10 chǐ a shame / a sense of shame 恥如晉
488 10 xìng family name / surname 蔡殺其大夫公孫姓
489 10 to take charge of / to manage / to administer 有司不舉
490 10 a river / a stream 至河乃復
491 10 níng Nanjing 與其亡也寧有
492 10 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳
493 10 xiāo mournful / dejected 入于蕭以叛
494 10 十三 shísān thirteen 哀公十三年
495 10 to defend / to resist 御轚者不得入
496 10 shāng to injure / to wound / to be injured 郊牛日展觓角而知傷
497 9 increase / benefit 以邾子益來
498 9 上下 shàngxià to go up and down 上下之稱也
499 9 shì room / bedroom 大室屋壞
500 9 chén Fifth Earthly Branch 蔡公孫辰出奔吳

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
哀公 哀公 āigōng Aigong / Lord Ai
爱民 愛民 àimín Aimin
班卒 Bānzú Baros
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北燕 Běi Yān Northern Yan Kingdom
北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou
Bǐng Bing
Bo
曹公 cáo gōng Duke Cao / Cao Cao
chéng Cheng
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng
城中 chéngzhōng Chengzhong
成周 Chéngzhōu Chengzhou
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
cuǐ Chui
达心 達心 dáxīn Daxin
dèng Deng
定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东至 東至 dōngzhì Dongzhi
二月 èryuè February / the Second Month
Fāng
 1. Fang
 2. Fang
 3. Fang
封人 fēngrén Duiren
gào Gao
gēng 7th heavenly stem
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
谷梁 穀梁 gǔliáng
 1. Guliang
 2. Guliang Annals
guó
 1. Guo
 2. Guo
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
阖庐 闔廬 hélú He Lu
hòu Hou
huái Huai River
淮夷 huáiyí Huaiyi [peoples]
桓王 Huán Wáng King Huan of Zhou
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
简王 簡王 Jiǎn Wáng King Jian of Zhou
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
晋平公 晉平公 Jìn Píng Gōng Duke Ping of Jin
晋文公 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin
景王 Jǐng Wáng King Jing of Zhou
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
鸡泽 雞澤 jīzé Jize
冀州 Jìzhōu Jizhou
孔子 Kǒngzi Confucius
匡王 Kuāng Wáng King Kuang of Zhou
Kuò
 1. Kuo River
 2. Huo River
 3. clashing of two currents
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁山 Liáng Shān
 1. Yangsan
 2. Liangshan
灵王 靈王 Líng Wáng King Ling of Zhou
令狐 lìnghú
 1. Linghu
 2. Linghu
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
Lu River
鲁君 魯君 Lǔjūn the lord of Lu
Luò Luo River
luò
 1. Luo
 2. Luo River
满城 滿城 mǎnchéng Mancheng
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
闵公 閔公 mǐngōng Mingong / Lord Min
民勤 mínqín Minqin
南门 南門 Nán mén South Gate
Ni
pān
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
péng
 1. Peng
 2. Peng
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
平王 Píng Wáng King Ping of Zhou
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
 1. Pu River
 2. Pu
 1. wolfberry tree
 2. Qi
 3. Qi
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦景 Qín Jǐng Qin Jing
七月 qīyuè July / the Seventh Month
蘧伯玉 qú bóyù Qu Boyu
曲沃 qǔwò Quwo
容城 róngchéng Rongcheng
沙鹿 shālù Shalu
山南 shānnán Lhokha
涉公 Shè Gōng She Gong
shī Shi
师会 師會 Shī Huì
 1. Shi Hui
 2. Shi Hui
士燮 Shì Xiè Shi Xie
尸子 Shī Zǐ Shi Zi
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
石门 石門 shímén Shimen / Shihmen
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋襄公 Sòng Xiāng Gōng Duke Xiang of Song
tái
 1. Tai
 2. Tai
泰山 Tài Shān Mount Tai
太原 Tàiyuán Taiyuan
Tán Tan
Téng
 1. Teng
 2. Teng
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
外相 wàixiāng Foreign Minister
王猛 wángměng Wang Meng
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
wéi Wei
卫灵公 衛靈公 wèi línggōng Duke Ling of Wei
Wèn Wen River
文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu
Wu
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
吴子 吳子 Wú Zǐ Wu Zi
武城 wǔchéng Wucheng
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
Xi
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou
襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang
僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi
辛亥 xīn hài Xin Hai year
新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng
xíng
 1. Xing
 2. Xing
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen
xuē
 1. Xue
 2. Xue
xún
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
Yān Yan
鄢陵 Yānlíng Yanling
偃师 偃師 Yǎnshī Yanshi
Yi
夷陵 Yílíng Yiling
Yǐng Ying
隐公 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin
雍门 雍門 Yōng Mén Yong Men
Yu
yún Yun
Yùn Yun
于越 yúyuè Commander in Chief
zēng Zeng
长葛 長葛 zhǎnggě Changge
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
赵鞅 趙鞅 Zhào Yǎng Zhao Yang
昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao
赵括 趙括 Zhàokuò Zhao Kuo
召陵 zhàolíng Shaoling
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
郑国 鄭國 Zhèngguó Zhengguo
正始 zhèngshǐ Zhengshi reign
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
Zhū
 1. Zhu
 2. Zhu
Zhū Zhu River
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子婴 子嬰 Zǐ Yīng Zi Ying
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English