Glossary and Vocabulary for History of Ming 明史, 卷九 本紀第九 宣宗 Volume 9 Annals 9: Xuanzong

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 31 zhī to go 傳之子孫
2 31 zhī to arrive / to go 傳之子孫
3 31 zhī is 傳之子孫
4 31 zhī to use 傳之子孫
5 31 zhī Zhi 傳之子孫
6 26 guān an office 趣中官在外採辦者還
7 26 guān an official / a government official 趣中官在外採辦者還
8 26 guān official / state-run 趣中官在外採辦者還
9 26 guān an official body / a state organization / bureau 趣中官在外採辦者還
10 26 guān an official rank / an official title 趣中官在外採辦者還
11 26 guān governance 趣中官在外採辦者還
12 26 guān a sense organ 趣中官在外採辦者還
13 26 guān office 趣中官在外採辦者還
14 26 guān public 趣中官在外採辦者還
15 26 guān an organ 趣中官在外採辦者還
16 26 guān a polite form of address 趣中官在外採辦者還
17 26 guān Guan 趣中官在外採辦者還
18 26 guān to appoint 趣中官在外採辦者還
19 26 guān to hold a post 趣中官在外採辦者還
20 23 nián year 永樂七年
21 23 nián ripe grain 永樂七年
22 23 nián New Year festival 永樂七年
23 23 nián age 永樂七年
24 23 nián life span / life expectancy 永樂七年
25 23 nián an era / a period 永樂七年
26 23 nián a date 永樂七年
27 23 nián years 永樂七年
28 23 nián a winner of the imperial examination 永樂七年
29 23 nián annual / every year 永樂七年
30 22 qiú a prisoner / a convict 給事中審覆重囚
31 22 qiú to confine 給事中審覆重囚
32 20 wéi to act as / to serve 立為皇太孫
33 20 wéi to change into / to become 立為皇太孫
34 20 wéi to be / is 立為皇太孫
35 20 wéi to do 立為皇太孫
36 20 wèi to support / to help 立為皇太孫
37 20 wéi to govern 立為皇太孫
38 20 to rely on / to depend on 太祀天地於南郊
39 20 Yu 太祀天地於南郊
40 20 a crow 太祀天地於南郊
41 18 to record / to copy 錄囚
42 18 to hire / to employ 錄囚
43 18 to record sound 錄囚
44 18 a record / a register 錄囚
45 18 to register / to enroll 錄囚
46 18 to supervise / to direct 錄囚
47 18 a sequence / an order 錄囚
48 18 to determine a prison sentence 錄囚
49 18 Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties / Lidai San Bao Ji / Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period / Fei Changfang's Record 錄囚
50 17 黎利 lílì Le Loi 都督方政討黎利
51 17 miǎn to spare 免山東夏稅
52 17 miǎn to excuse from 免山東夏稅
53 17 miǎn to evade 免山東夏稅
54 17 chén Chen 榮昌伯陳智
55 17 chén Chen of the Southern dynasties 榮昌伯陳智
56 17 chén to arrange 榮昌伯陳智
57 17 chén to display / to exhibit 榮昌伯陳智
58 17 chén to narrate / to state / to explain 榮昌伯陳智
59 17 chén stale 榮昌伯陳智
60 17 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 榮昌伯陳智
61 17 chén aged [wine] / matured 榮昌伯陳智
62 17 chén a path to a residence 榮昌伯陳智
63 17 zhèn a battle / a battle array 榮昌伯陳智
64 16 xià summer 夏四月
65 16 xià Xia 夏四月
66 16 xià Xia Dynasty 夏四月
67 16 jiǎ a historic form of punishment with a whip 夏四月
68 16 xià great / grand / big 夏四月
69 16 xià China 夏四月
70 16 xià the five colors 夏四月
71 16 xià a tall building 夏四月
72 14 to instruct / to expound / to explain 諭邊將嚴守備
73 14 to explain by analogy 諭邊將嚴守備
74 14 to resemble 諭邊將嚴守備
75 14 to notify 諭邊將嚴守備
76 14 to understand 諭邊將嚴守備
77 14 big / great / huge / large / major 成祖夢太祖授以大圭曰
78 14 Kangxi radical 37 成祖夢太祖授以大圭曰
79 14 dài Dai 成祖夢太祖授以大圭曰
80 14 an element 成祖夢太祖授以大圭曰
81 14 size 成祖夢太祖授以大圭曰
82 14 old 成祖夢太祖授以大圭曰
83 14 oldest 成祖夢太祖授以大圭曰
84 14 adult 成祖夢太祖授以大圭曰
85 14 dài an important person 成祖夢太祖授以大圭曰
86 14 da 成祖夢太祖授以大圭曰
87 14 to enter 入宮發喪
88 14 Kangxi radical 11 入宮發喪
89 14 radical 入宮發喪
90 14 income 入宮發喪
91 14 to conform with 入宮發喪
92 14 to descend 入宮發喪
93 14 the entering tone 入宮發喪
94 14 to pay 入宮發喪
95 14 to join 入宮發喪
96 13 huán to go back / to turn around / to return 璽書召還
97 13 huán to pay back / to give back 璽書召還
98 13 huán to do in return 璽書召還
99 13 huán Huan 璽書召還
100 13 huán to revert 璽書召還
101 13 huán to turn one's head / to look back 璽書召還
102 13 huán to encircle 璽書召還
103 13 xuán to rotate 璽書召還
104 13 huán since 璽書召還
105 13 mìng life 命留守北京
106 13 mìng to order 命留守北京
107 13 mìng destiny / fate / luck 命留守北京
108 13 mìng an order 命留守北京
109 13 mìng to name / to assign 命留守北京
110 13 mìng livelihood 命留守北京
111 13 mìng to think 命留守北京
112 13 horse 都督馬英
113 13 Kangxi radical 187 都督馬英
114 13 Ma 都督馬英
115 13 historic tool for tallying numbers 都督馬英
116 13 chūn spring 參政葉春巡撫南畿
117 13 chūn spring 參政葉春巡撫南畿
118 13 chūn vitality 參政葉春巡撫南畿
119 13 chūn romance 參政葉春巡撫南畿
120 13 chūn spring colors / joyful colors 參政葉春巡撫南畿
121 13 chūn the east 參政葉春巡撫南畿
122 13 chūn a kind of alcoholic beverage 參政葉春巡撫南畿
123 13 chūn of springtime 參政葉春巡撫南畿
124 12 mán Man people 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
125 12 mán barbarian 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
126 12 mán barbarous / savage 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
127 12 to use / to grasp 成祖夢太祖授以大圭曰
128 12 to rely on 成祖夢太祖授以大圭曰
129 12 to regard 成祖夢太祖授以大圭曰
130 12 to be able to 成祖夢太祖授以大圭曰
131 12 to order / to command 成祖夢太祖授以大圭曰
132 12 used after a verb 成祖夢太祖授以大圭曰
133 12 a reason / a cause 成祖夢太祖授以大圭曰
134 12 Israel 成祖夢太祖授以大圭曰
135 12 Yi 成祖夢太祖授以大圭曰
136 12 zhōng middle 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
137 12 zhōng medium / medium sized 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
138 12 zhōng China 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
139 12 zhòng to hit the mark 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
140 12 zhōng midday 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
141 12 zhōng inside 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
142 12 zhōng during 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
143 12 zhōng Zhong 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
144 12 zhōng intermediary 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
145 12 zhōng half 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
146 12 zhòng to reach / to attain 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
147 12 zhòng to suffer / to infect 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
148 12 zhòng to obtain 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
149 12 zhòng to pass an exam 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
150 12 liǎng two 帝兩遣書諭降
151 12 liǎng a few 帝兩遣書諭降
152 11 qiū fall / autumn 秋七月乙亥
153 11 qiū year 秋七月乙亥
154 11 qiū a time 秋七月乙亥
155 11 qiū Qiu 秋七月乙亥
156 11 qiū old and feeble 秋七月乙亥
157 11 gòng a tribute / a gift 浡泥入貢
158 11 gòng to offer a tribute 浡泥入貢
159 11 gòng to recommend [a scholar] to the imperial court 浡泥入貢
160 11 gòng to confer / to bestow 浡泥入貢
161 11 gòng Gong 浡泥入貢
162 11 nán south 參政葉春巡撫南畿
163 11 nán nan 參政葉春巡撫南畿
164 11 nán southern part 參政葉春巡撫南畿
165 11 nán southward 參政葉春巡撫南畿
166 11 father's elder brother / uncle 安順伯薛貴
167 11 senior / respectful form of address 安順伯薛貴
168 11 Count 安順伯薛貴
169 11 older brother 安順伯薛貴
170 11 a hegemon 安順伯薛貴
171 11 qiǎn to send / to dispatch 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
172 11 qiǎn to send off / to exile 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
173 10 wáng Wang 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
174 10 wáng a king 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
175 10 wáng Kangxi radical 96 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
176 10 wàng to be king / to rule 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
177 10 wáng a prince / a duke 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
178 10 wáng grand / great 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
179 10 wáng to treat with the ceremony due to a king 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
180 10 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
181 10 wáng the head of a group or gang 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
182 10 wáng the biggest or best of a group 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
183 10 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月
184 10 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 三月己亥
185 10 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 宣德元年春正月癸卯
186 10 sān three 宥免三千餘人
187 10 sān third 宥免三千餘人
188 10 sān more than two 宥免三千餘人
189 10 sān very few 宥免三千餘人
190 10 liáng provisions 赦死罪以下運糧宣府自贖
191 10 liáng grain 赦死罪以下運糧宣府自贖
192 10 山西 shānxī Shanxi 山西
193 10 山西 shān xī west of the mountain 山西
194 10 琉球 Liúqiú Ryūkyū Islands 琉球中山
195 10 琉球 Liúqiú Taiwan 琉球中山
196 10 shuì taxes / duties 免山東夏稅
197 10 Li 都指揮李英討安定曲先叛番
198 10 plum 都指揮李英討安定曲先叛番
199 10 judge 都指揮李英討安定曲先叛番
200 10 哈密 hāmì Kumul / Hami 哈密回回
201 10 jīng Beijing 以南京地屢震
202 10 jīng Jing 以南京地屢震
203 10 jīng capital city 以南京地屢震
204 10 jīng to compare 以南京地屢震
205 10 jīng a tall mound 以南京地屢震
206 10 jīng a large square granary 以南京地屢震
207 10 jīng ten billion 以南京地屢震
208 10 jīng large 以南京地屢震
209 10 yuán cemetery 以南京地屢震
210 10 dōng winter 冬十月戊寅
211 10 děng et cetera / and so on 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
212 10 děng to wait 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
213 10 děng to be equal 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
214 10 děng degree / level 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
215 10 děng to compare 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
216 10 xún to patrol / to make one's rounds 都指揮梁成帥師巡邊
217 10 xún a policeman 都指揮梁成帥師巡邊
218 10 to stop / to cease / to suspend 罷所市物
219 10 to give up / to quit / to abolish 罷所市物
220 10 tired / fatigued 罷所市物
221 10 to exile 罷所市物
222 10 to conclude / to complete / to finish 罷所市物
223 9 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月乙亥
224 9 jiāo suburbs / outskirts 太祀天地於南郊
225 9 jiāo Jiao 太祀天地於南郊
226 9 jiāo Jiao 太祀天地於南郊
227 9 御史 yùshǐ Royal Scribe 都御史
228 9 御史 yùshǐ Censor 都御史
229 9 supreme ruler / emperor 帝兩遣書諭降
230 9 a god 帝兩遣書諭降
231 9 zāi disaster / calamity 河南州縣被災稅糧
232 9 chì an imperial decree 敕公
233 9 chì to order 敕公
234 9 chì to cultivate carefuly 敕公
235 9 chì a charm 敕公
236 9 chì to counsel / to advise 敕公
237 9 chì to organize / to rectify 敕公
238 9 yuē to speak / to say 成祖夢太祖授以大圭曰
239 9 yuē Kangxi radical 73 成祖夢太祖授以大圭曰
240 9 yuē to be called 成祖夢太祖授以大圭曰
241 9 to give an offering in a religious ceremony 太祀天地於南郊
242 9 a place for sacrificial ceremony 太祀天地於南郊
243 9 year 太祀天地於南郊
244 9 an epoch 太祀天地於南郊
245 9 bīng soldier / troops 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
246 9 bīng weapons 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
247 9 bīng military 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
248 9 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月戊辰
249 9 天地 tiān dì heaven and earth / the world 太祀天地於南郊
250 9 天地 tiān dì a scope of activity 太祀天地於南郊
251 9 天地 tiān dì plight 太祀天地於南郊
252 9 天地 tiān dì uppper and lower edges of a scroll 太祀天地於南郊
253 9 天地 tiān dì a great difference 太祀天地於南郊
254 9 三月 sānyuè March / the Third Month 三月己亥
255 9 三月 sān yuè three months 三月己亥
256 9 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
257 9 占城 zhànchéng Indrapura / Champa / South Annam 占城
258 9 占城 zhānchéng Champa 占城
259 9 瓦剌 wǎlá Oirats 瓦剌
260 9 to take charge of / to manage / to administer 諭法司慎刑獄
261 9 a department under a ministry 諭法司慎刑獄
262 9 to bear 諭法司慎刑獄
263 9 to observe / to inspect 諭法司慎刑獄
264 9 a government official / an official 諭法司慎刑獄
265 9 si 諭法司慎刑獄
266 9 xíng to walk / to move 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
267 9 xíng capable / competent 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
268 9 háng profession 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
269 9 xíng Kangxi radical 144 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
270 9 xíng to travel 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
271 9 xíng actions / conduct 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
272 9 xíng to do / to act 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
273 9 xíng all right / OK / okay 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
274 9 háng line 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
275 9 xìng mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
276 9 xíng practice / carita / caryā / conduct / behavior 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
277 9 héng virtuous deeds 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
278 9 hàng a line of trees 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
279 9 hàng bold / steadfast 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
280 9 xíng to practice 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
281 9 háng a path / a road 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
282 9 xíng travel 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
283 9 xíng to circulate 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
284 9 xíng running script / running script 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
285 9 xíng temporary 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
286 9 háng to rank 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
287 9 háng a business / a shop 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
288 9 xíng to depart / to leave 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
289 9 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 九年十一月
290 9 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月甲申
291 9 二月 èryuè February / the Second Month 二月戊辰
292 8 zhèng government / administration 都督方政討黎利
293 8 zhèng politics 都督方政討黎利
294 8 zhèng organizational affairs 都督方政討黎利
295 8 zhèng to rule 都督方政討黎利
296 8 zhèng administrative affairs 都督方政討黎利
297 8 zhèng laws 都督方政討黎利
298 8 zhèng policy 都督方政討黎利
299 8 zhèng to correctons [a document] 都督方政討黎利
300 8 wén writing / text 楊溥入直文淵閣
301 8 wén Kangxi radical 67 楊溥入直文淵閣
302 8 wén Wen 楊溥入直文淵閣
303 8 wén lines or grain on an object 楊溥入直文淵閣
304 8 wén culture 楊溥入直文淵閣
305 8 wén refined writings 楊溥入直文淵閣
306 8 wén civil / non-military 楊溥入直文淵閣
307 8 wén to conceal a fault / gloss over 楊溥入直文淵閣
308 8 wén wen 楊溥入直文淵閣
309 8 wén ornamentation / adornment 楊溥入直文淵閣
310 8 wén to ornament / to adorn 楊溥入直文淵閣
311 8 wén beautiful 楊溥入直文淵閣
312 8 wén a text / a manuscript 楊溥入直文淵閣
313 8 wén a group responsible for ritual and music 楊溥入直文淵閣
314 8 wén the text of an imperial order 楊溥入直文淵閣
315 8 wén liberal arts 楊溥入直文淵閣
316 8 wén a rite / a ritual 楊溥入直文淵閣
317 8 wén a tattoo 楊溥入直文淵閣
318 8 wén a classifier for copper coins 楊溥入直文淵閣
319 8 biān side / boundary / edge / margin 諭邊將嚴守備
320 8 biān frontier / border 諭邊將嚴守備
321 8 biān end / extremity / limit 諭邊將嚴守備
322 8 biān to be near / to approach 諭邊將嚴守備
323 8 biān a party / a side 諭邊將嚴守備
324 8 ér son 兒英氣溢面
325 8 ér a child 兒英氣溢面
326 8 ér a youth 兒英氣溢面
327 8 ér a male 兒英氣溢面
328 8 to go back / to return 復其官
329 8 to resume / to restart 復其官
330 8 to do in detail 復其官
331 8 to restore 復其官
332 8 to respond / to reply to 復其官
333 8 Fu / Return 復其官
334 8 to retaliate / to reciprocate 復其官
335 8 to avoid forced labor or tax 復其官
336 8 Fu 復其官
337 8 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月壬寅
338 8 píng flat / level / smooth 平之
339 8 píng calm / peaceful 平之
340 8 píng Ping 平之
341 8 píng equal 平之
342 8 píng to conquer 平之
343 8 píng to regulate / to control 平之
344 8 píng to tie / to draw 平之
345 8 píng to pacify 平之
346 8 píng to make level 平之
347 8 píng to be at the same level 平之
348 8 píng fair / impartial 平之
349 8 píng to restrain anger 平之
350 8 píng ordinary / common 平之
351 8 píng a level tone 平之
352 8 píng a unit of weight 平之
353 8 hóu marquis / lord 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
354 8 hóu a target in archery 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
355 8 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月庚辰
356 8 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尚書陳洽參贊軍務
357 8 尚書 shàngshū a high official 尚書陳洽參贊軍務
358 8 inside / interior 亦力把裏
359 8 shān a mountain / a hill / a peak 行在戶部待郎陳山為本部尚書兼謹身殿大學士
360 8 shān Shan 行在戶部待郎陳山為本部尚書兼謹身殿大學士
361 8 shān Kangxi radical 46 行在戶部待郎陳山為本部尚書兼謹身殿大學士
362 8 shān a mountain-like shape 行在戶部待郎陳山為本部尚書兼謹身殿大學士
363 8 shān a gable 行在戶部待郎陳山為本部尚書兼謹身殿大學士
364 8 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月辛丑
365 8 lìng to make / to cause to be / to lead 令觀農具及田家衣食
366 8 lìng to issue a command 令觀農具及田家衣食
367 8 lìng rules of behavior / customs 令觀農具及田家衣食
368 8 lìng an order / a command / an edict / a decree / a statute 令觀農具及田家衣食
369 8 lìng a season 令觀農具及田家衣食
370 8 lìng respected / good reputation 令觀農具及田家衣食
371 8 lìng good 令觀農具及田家衣食
372 8 lìng pretentious 令觀農具及田家衣食
373 8 lìng a transcending state of existence 令觀農具及田家衣食
374 8 lìng a commander 令觀農具及田家衣食
375 8 lìng a commanding quality / an impressive character 令觀農具及田家衣食
376 8 lìng lyrics 令觀農具及田家衣食
377 8 lìng Ling 令觀農具及田家衣食
378 8 Qi 永世其昌
379 8 xuē Xue 安順伯薛貴
380 8 xuē Xue 安順伯薛貴
381 8 祿 good fortune 恭祿為鎮朔大將軍巡邊
382 8 祿 an official salary 恭祿為鎮朔大將軍巡邊
383 8 to look after / to attend to 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
384 8 to look back 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
385 8 to look at 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
386 8 to pay close attention to / to contemplate / to consider 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
387 8 to attend / to be present at 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
388 8 to inquire after / to call on 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
389 8 Gu 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
390 8 tǎo to seek 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
391 8 tǎo to ask for / to beg 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
392 8 tǎo to demand 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
393 8 tǎo to marry 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
394 8 tǎo to go on a punitive expedition 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
395 8 tǎo to provoke 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
396 8 tǎo to investigate 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
397 8 to give / to bestow favors 賜馬愉等進士及第
398 8 grace / favor / a gift 賜馬愉等進士及第
399 8 to award / to appoint 賜馬愉等進士及第
400 8 to do in full 賜馬愉等進士及第
401 8 to bestow an honorific title 賜馬愉等進士及第
402 8 to stand 立為皇太孫
403 8 Kangxi radical 117 立為皇太孫
404 8 erect / upright / vertical 立為皇太孫
405 8 to establish / to set up / to found 立為皇太孫
406 8 to conclude / to draw up 立為皇太孫
407 8 to ascend the throne 立為皇太孫
408 8 to designate / to appoint 立為皇太孫
409 8 to live / to exist 立為皇太孫
410 8 to erect / to stand something up 立為皇太孫
411 8 to take a stand 立為皇太孫
412 8 to cease / to stop 立為皇太孫
413 8 a two week period at the onset o feach season 立為皇太孫
414 7 河南 hénán Henan 河南州縣被災稅糧
415 7 河南 hénán south of the river 河南州縣被災稅糧
416 7 都督 dōudū to lead / to command 都督馬英
417 7 都督 dōudū commander-in-chief / provincial military governor 都督馬英
418 7 都督 dūdū commander 都督馬英
419 7 都督 dūdū governor 都督馬英
420 7 fān to repeat 都指揮李英討安定曲先叛番
421 7 fān foreign 都指揮李英討安定曲先叛番
422 7 fān Tibetan 都指揮李英討安定曲先叛番
423 7 to hold / to take / to grasp 亦力把裏
424 7 a handle 亦力把裏
425 7 to guard 亦力把裏
426 7 to regard as 亦力把裏
427 7 to give 亦力把裏
428 7 approximate 亦力把裏
429 7 a stem 亦力把裏
430 7 bǎi to grasp 亦力把裏
431 7 to control 亦力把裏
432 7 a handlebar 亦力把裏
433 7 sworn brotherhood 亦力把裏
434 7 an excuse / a pretext 亦力把裏
435 7 a claw 亦力把裏
436 7 to scatter / to disperse 滿剌撒丁
437 7 to let go 滿剌撒丁
438 7 to force out / to cast away 滿剌撒丁
439 7 ancestor / forefather 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
440 7 paternal grandparent 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
441 7 patriarch / founder 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
442 7 to found / to initiate 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
443 7 to follow the example of 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
444 7 to sacrifice before going on a journey 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
445 7 ancestral temple 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
446 7 to give a farewell dinner 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
447 7 be familiar with 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
448 7 Zu 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
449 7 to die 乂安知府琴彭死之
450 7 to sever / to break off 乂安知府琴彭死之
451 7 dead 乂安知府琴彭死之
452 7 death 乂安知府琴彭死之
453 7 to sacrifice one's life 乂安知府琴彭死之
454 7 lost / severed 乂安知府琴彭死之
455 7 lifeless / not moving 乂安知府琴彭死之
456 7 stiff / inflexible 乂安知府琴彭死之
457 7 already fixed / set / established 乂安知府琴彭死之
458 7 damned 乂安知府琴彭死之
459 7 jūn army / military 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
460 7 jūn soldiers / troops 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
461 7 jūn an organized collective 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
462 7 jūn to garrison / to stay an an encampment 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
463 7 jūn a garrison 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
464 7 jūn a front 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
465 7 jūn penal miltary service 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
466 7 jūn to organize troops 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
467 7 hǎn rare 撒馬兒罕
468 7 hǎn Han 撒馬兒罕
469 7 zhào an imperial decree 詔內外群臣舉廉潔公正堪牧民者
470 7 zhào to decree / to proclaim / to tell 詔內外群臣舉廉潔公正堪牧民者
471 7 rén person / people / a human being 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
472 7 rén Kangxi radical 9 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
473 7 rén a kind of person 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
474 7 rén everybody 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
475 7 rén adult 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
476 7 rén somebody / others 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
477 7 rén an upright person 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
478 7 rén Human Realm 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
479 7 zuì crime / sin / vice 宥武臣殊死以下罪
480 7 zuì fault / error 宥武臣殊死以下罪
481 7 zuì hardship / suffering 宥武臣殊死以下罪
482 7 zuì to blame / to accuse 宥武臣殊死以下罪
483 7 zuì punishment 宥武臣殊死以下罪
484 7 to sympathize / to give relief / to compensate 命有司振恤
485 7 anxiety / sympathy / to sympathize 命有司振恤
486 7 to give relief / to compensate 命有司振恤
487 7 Yi 亦力把裏
488 7 Kangxi radical 132 自是
489 7 Zi 自是
490 7 a nose 自是
491 7 the beginning / the start 自是
492 7 origin 自是
493 7 to employ / to use 自是
494 7 to be 自是
495 7 force 亦力把裏
496 7 Kangxi radical 19 亦力把裏
497 7 to exert oneself / to make an effort 亦力把裏
498 7 to force 亦力把裏
499 7 labor / forced labor 亦力把裏
500 7 physical strength 亦力把裏

Frequencies of all Words

Top 5480

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 31 zhī him / her / them / that 傳之子孫
2 31 zhī used between a modifier and a word to form a word group 傳之子孫
3 31 zhī to go 傳之子孫
4 31 zhī this / that 傳之子孫
5 31 zhī genetive marker 傳之子孫
6 31 zhī it 傳之子孫
7 31 zhī in 傳之子孫
8 31 zhī all 傳之子孫
9 31 zhī and 傳之子孫
10 31 zhī however 傳之子孫
11 31 zhī if 傳之子孫
12 31 zhī then 傳之子孫
13 31 zhī to arrive / to go 傳之子孫
14 31 zhī is 傳之子孫
15 31 zhī to use 傳之子孫
16 31 zhī Zhi 傳之子孫
17 26 guān an office 趣中官在外採辦者還
18 26 guān an official / a government official 趣中官在外採辦者還
19 26 guān official / state-run 趣中官在外採辦者還
20 26 guān an official body / a state organization / bureau 趣中官在外採辦者還
21 26 guān an official rank / an official title 趣中官在外採辦者還
22 26 guān governance 趣中官在外採辦者還
23 26 guān a sense organ 趣中官在外採辦者還
24 26 guān office 趣中官在外採辦者還
25 26 guān public 趣中官在外採辦者還
26 26 guān an organ 趣中官在外採辦者還
27 26 guān a polite form of address 趣中官在外採辦者還
28 26 guān Guan 趣中官在外採辦者還
29 26 guān to appoint 趣中官在外採辦者還
30 26 guān to hold a post 趣中官在外採辦者還
31 23 nián year 永樂七年
32 23 nián ripe grain 永樂七年
33 23 nián New Year festival 永樂七年
34 23 nián age 永樂七年
35 23 nián life span / life expectancy 永樂七年
36 23 nián an era / a period 永樂七年
37 23 nián a date 永樂七年
38 23 nián years 永樂七年
39 23 nián a winner of the imperial examination 永樂七年
40 23 nián annual / every year 永樂七年
41 22 qiú a prisoner / a convict 給事中審覆重囚
42 22 qiú to confine 給事中審覆重囚
43 20 wèi for / to 立為皇太孫
44 20 wèi because of 立為皇太孫
45 20 wéi to act as / to serve 立為皇太孫
46 20 wéi to change into / to become 立為皇太孫
47 20 wéi to be / is 立為皇太孫
48 20 wéi to do 立為皇太孫
49 20 wèi for 立為皇太孫
50 20 wèi to 立為皇太孫
51 20 wéi in a passive construction 立為皇太孫
52 20 wéi forming a rehetorical question 立為皇太孫
53 20 wéi forming an adverb 立為皇太孫
54 20 wéi to add emphasis 立為皇太孫
55 20 wèi to support / to help 立為皇太孫
56 20 wéi to govern 立為皇太孫
57 20 in / at 太祀天地於南郊
58 20 in / at 太祀天地於南郊
59 20 in / at / to / from 太祀天地於南郊
60 20 to rely on / to depend on 太祀天地於南郊
61 20 to go to / to arrive at 太祀天地於南郊
62 20 from 太祀天地於南郊
63 20 give 太祀天地於南郊
64 20 oppposing 太祀天地於南郊
65 20 and 太祀天地於南郊
66 20 compared to 太祀天地於南郊
67 20 by 太祀天地於南郊
68 20 and / as well as 太祀天地於南郊
69 20 for 太祀天地於南郊
70 20 Yu 太祀天地於南郊
71 20 a crow 太祀天地於南郊
72 20 whew / wow 太祀天地於南郊
73 19 shì is / are / am / to be 自是
74 19 shì is exactly 自是
75 19 shì is suitable / is in contrast / used for emphasis 自是
76 19 shì this / that / those 自是
77 19 shì really / certainly 自是
78 19 shì correct / affirmative 自是
79 19 shì to exist 自是
80 19 shì used between repetitions of a word 自是
81 18 to record / to copy 錄囚
82 18 to hire / to employ 錄囚
83 18 to record sound 錄囚
84 18 a record / a register 錄囚
85 18 to register / to enroll 錄囚
86 18 to supervise / to direct 錄囚
87 18 a sequence / an order 錄囚
88 18 to determine a prison sentence 錄囚
89 18 Record of the Three Jewels throughout Successive Dynasties / Lidai San Bao Ji / Records of the Three Jewels during the Kaihuang Period / Fei Changfang's Record 錄囚
90 17 黎利 lílì Le Loi 都督方政討黎利
91 17 miǎn to spare 免山東夏稅
92 17 miǎn to excuse from 免山東夏稅
93 17 miǎn to evade 免山東夏稅
94 17 chén Chen 榮昌伯陳智
95 17 chén Chen of the Southern dynasties 榮昌伯陳智
96 17 chén to arrange 榮昌伯陳智
97 17 chén to display / to exhibit 榮昌伯陳智
98 17 chén to narrate / to state / to explain 榮昌伯陳智
99 17 chén stale 榮昌伯陳智
100 17 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 榮昌伯陳智
101 17 chén aged [wine] / matured 榮昌伯陳智
102 17 chén a path to a residence 榮昌伯陳智
103 17 zhèn a battle / a battle array 榮昌伯陳智
104 16 xià summer 夏四月
105 16 xià Xia 夏四月
106 16 xià Xia Dynasty 夏四月
107 16 jiǎ a historic form of punishment with a whip 夏四月
108 16 xià great / grand / big 夏四月
109 16 xià China 夏四月
110 16 xià the five colors 夏四月
111 16 xià a tall building 夏四月
112 14 to instruct / to expound / to explain 諭邊將嚴守備
113 14 to explain by analogy 諭邊將嚴守備
114 14 to resemble 諭邊將嚴守備
115 14 to notify 諭邊將嚴守備
116 14 to understand 諭邊將嚴守備
117 14 big / great / huge / large / major 成祖夢太祖授以大圭曰
118 14 Kangxi radical 37 成祖夢太祖授以大圭曰
119 14 dài Dai 成祖夢太祖授以大圭曰
120 14 an element 成祖夢太祖授以大圭曰
121 14 size 成祖夢太祖授以大圭曰
122 14 old 成祖夢太祖授以大圭曰
123 14 greatly 成祖夢太祖授以大圭曰
124 14 oldest 成祖夢太祖授以大圭曰
125 14 adult 成祖夢太祖授以大圭曰
126 14 tài greatest / grand 成祖夢太祖授以大圭曰
127 14 dài an important person 成祖夢太祖授以大圭曰
128 14 da 成祖夢太祖授以大圭曰
129 14 tài greatest / grand 成祖夢太祖授以大圭曰
130 14 to enter 入宮發喪
131 14 Kangxi radical 11 入宮發喪
132 14 radical 入宮發喪
133 14 income 入宮發喪
134 14 to conform with 入宮發喪
135 14 to descend 入宮發喪
136 14 the entering tone 入宮發喪
137 14 to pay 入宮發喪
138 14 to join 入宮發喪
139 13 hái also / in addition / more 璽書召還
140 13 huán to go back / to turn around / to return 璽書召還
141 13 huán to pay back / to give back 璽書召還
142 13 hái yet / still 璽書召還
143 13 hái still more / even more 璽書召還
144 13 hái fairly 璽書召還
145 13 huán to do in return 璽書召還
146 13 huán Huan 璽書召還
147 13 huán to revert 璽書召還
148 13 huán to turn one's head / to look back 璽書召還
149 13 huán to encircle 璽書召還
150 13 xuán to rotate 璽書召還
151 13 huán since 璽書召還
152 13 hái however 璽書召還
153 13 hái already 璽書召還
154 13 hái already 璽書召還
155 13 hái or 璽書召還
156 13 mìng life 命留守北京
157 13 mìng to order 命留守北京
158 13 mìng destiny / fate / luck 命留守北京
159 13 mìng an order 命留守北京
160 13 mìng to name / to assign 命留守北京
161 13 mìng livelihood 命留守北京
162 13 mìng to think 命留守北京
163 13 horse 都督馬英
164 13 Kangxi radical 187 都督馬英
165 13 Ma 都督馬英
166 13 historic tool for tallying numbers 都督馬英
167 13 chūn spring 參政葉春巡撫南畿
168 13 chūn spring 參政葉春巡撫南畿
169 13 chūn vitality 參政葉春巡撫南畿
170 13 chūn romance 參政葉春巡撫南畿
171 13 chūn spring colors / joyful colors 參政葉春巡撫南畿
172 13 chūn the east 參政葉春巡撫南畿
173 13 chūn a kind of alcoholic beverage 參政葉春巡撫南畿
174 13 chūn of springtime 參政葉春巡撫南畿
175 12 mán Man people 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
176 12 mán barbarian 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
177 12 mán barbarous / savage 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
178 12 so as to / in order to 成祖夢太祖授以大圭曰
179 12 to use / to regard as 成祖夢太祖授以大圭曰
180 12 to use / to grasp 成祖夢太祖授以大圭曰
181 12 according to 成祖夢太祖授以大圭曰
182 12 because of 成祖夢太祖授以大圭曰
183 12 on a certain date 成祖夢太祖授以大圭曰
184 12 and / as well as 成祖夢太祖授以大圭曰
185 12 to rely on 成祖夢太祖授以大圭曰
186 12 to regard 成祖夢太祖授以大圭曰
187 12 to be able to 成祖夢太祖授以大圭曰
188 12 to order / to command 成祖夢太祖授以大圭曰
189 12 further / moreover 成祖夢太祖授以大圭曰
190 12 used after a verb 成祖夢太祖授以大圭曰
191 12 very 成祖夢太祖授以大圭曰
192 12 already 成祖夢太祖授以大圭曰
193 12 increasingly 成祖夢太祖授以大圭曰
194 12 a reason / a cause 成祖夢太祖授以大圭曰
195 12 Israel 成祖夢太祖授以大圭曰
196 12 Yi 成祖夢太祖授以大圭曰
197 12 zhōng middle 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
198 12 zhōng medium / medium sized 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
199 12 zhōng China 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
200 12 zhòng to hit the mark 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
201 12 zhōng in / amongst 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
202 12 zhōng midday 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
203 12 zhōng inside 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
204 12 zhōng during 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
205 12 zhōng Zhong 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
206 12 zhōng intermediary 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
207 12 zhōng half 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
208 12 zhōng just right / suitably 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
209 12 zhōng while 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
210 12 zhòng to reach / to attain 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
211 12 zhòng to suffer / to infect 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
212 12 zhòng to obtain 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
213 12 zhòng to pass an exam 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
214 12 liǎng two 帝兩遣書諭降
215 12 liǎng unit of weight equal to 50 grams 帝兩遣書諭降
216 12 liǎng both / mutual 帝兩遣書諭降
217 12 liǎng a few 帝兩遣書諭降
218 11 qiū fall / autumn 秋七月乙亥
219 11 qiū year 秋七月乙亥
220 11 qiū a time 秋七月乙亥
221 11 qiū Qiu 秋七月乙亥
222 11 qiū old and feeble 秋七月乙亥
223 11 gòng a tribute / a gift 浡泥入貢
224 11 gòng to offer a tribute 浡泥入貢
225 11 gòng to recommend [a scholar] to the imperial court 浡泥入貢
226 11 gòng to confer / to bestow 浡泥入貢
227 11 gòng Gong 浡泥入貢
228 11 nán south 參政葉春巡撫南畿
229 11 nán nan 參政葉春巡撫南畿
230 11 nán southern part 參政葉春巡撫南畿
231 11 nán southward 參政葉春巡撫南畿
232 11 father's elder brother / uncle 安順伯薛貴
233 11 senior / respectful form of address 安順伯薛貴
234 11 Count 安順伯薛貴
235 11 older brother 安順伯薛貴
236 11 a hegemon 安順伯薛貴
237 11 qiǎn to send / to dispatch 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
238 11 qiǎn to send off / to exile 遣恃郎黃宗載十五人清理天下軍伍
239 10 wáng Wang 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
240 10 wáng a king 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
241 10 wáng Kangxi radical 96 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
242 10 wàng to be king / to rule 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
243 10 wáng a prince / a duke 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
244 10 wáng grand / great 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
245 10 wáng to treat with the ceremony due to a king 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
246 10 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
247 10 wáng the head of a group or gang 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
248 10 wáng the biggest or best of a group 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
249 10 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月
250 10 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 三月己亥
251 10 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 宣德元年春正月癸卯
252 10 sān three 宥免三千餘人
253 10 sān third 宥免三千餘人
254 10 sān more than two 宥免三千餘人
255 10 sān very few 宥免三千餘人
256 10 liáng provisions 赦死罪以下運糧宣府自贖
257 10 liáng grain 赦死罪以下運糧宣府自贖
258 10 山西 shānxī Shanxi 山西
259 10 山西 shān xī west of the mountain 山西
260 10 琉球 Liúqiú Ryūkyū Islands 琉球中山
261 10 琉球 Liúqiú Taiwan 琉球中山
262 10 shuì taxes / duties 免山東夏稅
263 10 Li 都指揮李英討安定曲先叛番
264 10 plum 都指揮李英討安定曲先叛番
265 10 judge 都指揮李英討安定曲先叛番
266 10 哈密 hāmì Kumul / Hami 哈密回回
267 10 jīng Beijing 以南京地屢震
268 10 jīng Jing 以南京地屢震
269 10 jīng capital city 以南京地屢震
270 10 jīng to compare 以南京地屢震
271 10 jīng a tall mound 以南京地屢震
272 10 jīng a large square granary 以南京地屢震
273 10 jīng ten billion 以南京地屢震
274 10 jīng large 以南京地屢震
275 10 yuán cemetery 以南京地屢震
276 10 dōng winter 冬十月戊寅
277 10 děng et cetera / and so on 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
278 10 děng to wait 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
279 10 děng degree / kind 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
280 10 děng plural 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
281 10 děng to be equal 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
282 10 děng degree / level 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
283 10 děng to compare 嘗命學士胡廣等即軍中為太孫講論經史
284 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 趣中官在外採辦者還
285 10 zhě that 趣中官在外採辦者還
286 10 zhě nominalizing function word 趣中官在外採辦者還
287 10 zhě used to mark a definition 趣中官在外採辦者還
288 10 zhě used to mark a pause 趣中官在外採辦者還
289 10 zhě topic marker / that / it 趣中官在外採辦者還
290 10 zhuó according to 趣中官在外採辦者還
291 10 xún to patrol / to make one's rounds 都指揮梁成帥師巡邊
292 10 xún a round 都指揮梁成帥師巡邊
293 10 xún a policeman 都指揮梁成帥師巡邊
294 10 to stop / to cease / to suspend 罷所市物
295 10 to give up / to quit / to abolish 罷所市物
296 10 ba final particle 罷所市物
297 10 tired / fatigued 罷所市物
298 10 to exile 罷所市物
299 10 to conclude / to complete / to finish 罷所市物
300 10 at that time 罷所市物
301 10 hopeless! 罷所市物
302 9 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月乙亥
303 9 jiāo suburbs / outskirts 太祀天地於南郊
304 9 jiāo Jiao 太祀天地於南郊
305 9 jiāo Jiao 太祀天地於南郊
306 9 御史 yùshǐ Royal Scribe 都御史
307 9 御史 yùshǐ Censor 都御史
308 9 supreme ruler / emperor 帝兩遣書諭降
309 9 a god 帝兩遣書諭降
310 9 zāi disaster / calamity 河南州縣被災稅糧
311 9 chì an imperial decree 敕公
312 9 chì to order 敕公
313 9 chì to cultivate carefuly 敕公
314 9 chì a charm 敕公
315 9 chì to counsel / to advise 敕公
316 9 chì to organize / to rectify 敕公
317 9 yuē to speak / to say 成祖夢太祖授以大圭曰
318 9 yuē Kangxi radical 73 成祖夢太祖授以大圭曰
319 9 yuē to be called 成祖夢太祖授以大圭曰
320 9 yuē particle without meaning 成祖夢太祖授以大圭曰
321 9 to give an offering in a religious ceremony 太祀天地於南郊
322 9 a place for sacrificial ceremony 太祀天地於南郊
323 9 year 太祀天地於南郊
324 9 an epoch 太祀天地於南郊
325 9 bīng soldier / troops 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
326 9 bīng weapons 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
327 9 bīng military 成山侯王通為征夷將軍充總兵官
328 9 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月戊辰
329 9 天地 tiān dì heaven and earth / the world 太祀天地於南郊
330 9 天地 tiān dì a scope of activity 太祀天地於南郊
331 9 天地 tiān dì plight 太祀天地於南郊
332 9 天地 tiān dì uppper and lower edges of a scroll 太祀天地於南郊
333 9 天地 tiān dì a great difference 太祀天地於南郊
334 9 三月 sānyuè March / the Third Month 三月己亥
335 9 三月 sān yuè three months 三月己亥
336 9 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
337 9 占城 zhànchéng Indrapura / Champa / South Annam 占城
338 9 占城 zhānchéng Champa 占城
339 9 瓦剌 wǎlá Oirats 瓦剌
340 9 to take charge of / to manage / to administer 諭法司慎刑獄
341 9 a department under a ministry 諭法司慎刑獄
342 9 to bear 諭法司慎刑獄
343 9 to observe / to inspect 諭法司慎刑獄
344 9 a government official / an official 諭法司慎刑獄
345 9 si 諭法司慎刑獄
346 9 xíng to walk / to move 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
347 9 xíng capable / competent 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
348 9 háng profession 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
349 9 háng line / row 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
350 9 xíng Kangxi radical 144 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
351 9 xíng to travel 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
352 9 xíng actions / conduct 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
353 9 xíng to do / to act 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
354 9 xíng all right / OK / okay 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
355 9 háng line 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
356 9 xìng mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
357 9 xíng practice / carita / caryā / conduct / behavior 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
358 9 héng virtuous deeds 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
359 9 hàng a line of trees 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
360 9 hàng bold / steadfast 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
361 9 xíng to practice 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
362 9 háng a path / a road 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
363 9 xíng travel 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
364 9 xíng to circulate 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
365 9 xíng running script / running script 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
366 9 xíng temporary 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
367 9 xíng soon 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
368 9 háng to rank 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
369 9 háng a business / a shop 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
370 9 xíng to depart / to leave 行在禮部侍郎張瑛兼華蓋殿大學士
371 9 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 九年十一月
372 9 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月甲申
373 9 二月 èryuè February / the Second Month 二月戊辰
374 8 zhèng government / administration 都督方政討黎利
375 8 zhèng politics 都督方政討黎利
376 8 zhèng organizational affairs 都督方政討黎利
377 8 zhèng to rule 都督方政討黎利
378 8 zhèng administrative affairs 都督方政討黎利
379 8 zhèng laws 都督方政討黎利
380 8 zhèng policy 都督方政討黎利
381 8 zhèng to correctons [a document] 都督方政討黎利
382 8 wén writing / text 楊溥入直文淵閣
383 8 wén Kangxi radical 67 楊溥入直文淵閣
384 8 wén Wen 楊溥入直文淵閣
385 8 wén lines or grain on an object 楊溥入直文淵閣
386 8 wén culture 楊溥入直文淵閣
387 8 wén refined writings 楊溥入直文淵閣
388 8 wén civil / non-military 楊溥入直文淵閣
389 8 wén to conceal a fault / gloss over 楊溥入直文淵閣
390 8 wén wen 楊溥入直文淵閣
391 8 wén ornamentation / adornment 楊溥入直文淵閣
392 8 wén to ornament / to adorn 楊溥入直文淵閣
393 8 wén beautiful 楊溥入直文淵閣
394 8 wén a text / a manuscript 楊溥入直文淵閣
395 8 wén a group responsible for ritual and music 楊溥入直文淵閣
396 8 wén the text of an imperial order 楊溥入直文淵閣
397 8 wén liberal arts 楊溥入直文淵閣
398 8 wén a rite / a ritual 楊溥入直文淵閣
399 8 wén a tattoo 楊溥入直文淵閣
400 8 wén a classifier for copper coins 楊溥入直文淵閣
401 8 biān side / boundary / edge / margin 諭邊將嚴守備
402 8 biān on the one hand / on the other hand / doing while 諭邊將嚴守備
403 8 biān suffix of a noun of locality 諭邊將嚴守備
404 8 biān frontier / border 諭邊將嚴守備
405 8 biān end / extremity / limit 諭邊將嚴守備
406 8 biān to be near / to approach 諭邊將嚴守備
407 8 biān a party / a side 諭邊將嚴守備
408 8 ér son 兒英氣溢面
409 8 r a retroflex final 兒英氣溢面
410 8 r non-syllabic diminutive suffix 兒英氣溢面
411 8 ér a child 兒英氣溢面
412 8 ér a youth 兒英氣溢面
413 8 ér a male 兒英氣溢面
414 8 again / more / repeatedly 復其官
415 8 to go back / to return 復其官
416 8 to resume / to restart 復其官
417 8 to do in detail 復其官
418 8 to restore 復其官
419 8 to respond / to reply to 復其官
420 8 after all / and then 復其官
421 8 even if / although 復其官
422 8 Fu / Return 復其官
423 8 to retaliate / to reciprocate 復其官
424 8 to avoid forced labor or tax 復其官
425 8 particle without meaing 復其官
426 8 Fu 復其官
427 8 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月壬寅
428 8 píng flat / level / smooth 平之
429 8 píng calm / peaceful 平之
430 8 píng Ping 平之
431 8 píng equal 平之
432 8 píng to conquer 平之
433 8 píng to regulate / to control 平之
434 8 píng to tie / to draw 平之
435 8 píng to pacify 平之
436 8 píng to make level 平之
437 8 píng to be at the same level 平之
438 8 píng fair / impartial 平之
439 8 píng to restrain anger 平之
440 8 píng ordinary / common 平之
441 8 píng a level tone 平之
442 8 píng a unit of weight 平之
443 8 píng ordinarily 平之
444 8 hóu marquis / lord 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
445 8 hóu a target in archery 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
446 8 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月庚辰
447 8 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尚書陳洽參贊軍務
448 8 尚書 shàngshū a high official 尚書陳洽參贊軍務
449 8 inside / interior 亦力把裏
450 8 shān a mountain / a hill / a peak 行在戶部待郎陳山為本部尚書兼謹身殿大學士
451 8 shān Shan 行在戶部待郎陳山為本部尚書兼謹身殿大學士
452 8 shān Kangxi radical 46 行在戶部待郎陳山為本部尚書兼謹身殿大學士
453 8 shān a mountain-like shape 行在戶部待郎陳山為本部尚書兼謹身殿大學士
454 8 shān a gable 行在戶部待郎陳山為本部尚書兼謹身殿大學士
455 8 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月辛丑
456 8 lìng to make / to cause to be / to lead 令觀農具及田家衣食
457 8 lìng to issue a command 令觀農具及田家衣食
458 8 lìng rules of behavior / customs 令觀農具及田家衣食
459 8 lìng an order / a command / an edict / a decree / a statute 令觀農具及田家衣食
460 8 lìng a season 令觀農具及田家衣食
461 8 lìng respected / good reputation 令觀農具及田家衣食
462 8 lìng good 令觀農具及田家衣食
463 8 lìng pretentious 令觀農具及田家衣食
464 8 lìng a transcending state of existence 令觀農具及田家衣食
465 8 lìng a commander 令觀農具及田家衣食
466 8 lìng a commanding quality / an impressive character 令觀農具及田家衣食
467 8 lìng lyrics 令觀農具及田家衣食
468 8 lìng Ling 令觀農具及田家衣食
469 8 his / hers / its / theirs 永世其昌
470 8 to add emphasis 永世其昌
471 8 used when asking a question in reply to a question 永世其昌
472 8 used when making a request or giving an order 永世其昌
473 8 he / her / it / them 永世其昌
474 8 probably / likely 永世其昌
475 8 will 永世其昌
476 8 may 永世其昌
477 8 if 永世其昌
478 8 or 永世其昌
479 8 Qi 永世其昌
480 8 xuē Xue 安順伯薛貴
481 8 xuē Xue 安順伯薛貴
482 8 祿 good fortune 恭祿為鎮朔大將軍巡邊
483 8 祿 an official salary 恭祿為鎮朔大將軍巡邊
484 8 to look after / to attend to 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
485 8 to look back 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
486 8 to look at 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
487 8 to pay close attention to / to contemplate / to consider 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
488 8 to attend / to be present at 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
489 8 to inquire after / to call on 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
490 8 contrary 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
491 8 how could it be that? / not surprisingly 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
492 8 but / however 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
493 8 Gu 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
494 8 tǎo to seek 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
495 8 tǎo to ask for / to beg 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
496 8 tǎo to demand 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
497 8 tǎo to marry 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
498 8 tǎo to go on a punitive expedition 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
499 8 tǎo to provoke 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻
500 8 tǎo to investigate 鎮遠侯顧興祖討大藤峽蠻

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿丹 196 Adam (name) / Aden, capital of Yemen
阿鲁 阿魯 97 Aru
安南 196
 1. Annam
 2. Annan
安顺 安順 196 Anshun
安远 安遠 196 Anyuan
保定 66
 1. Baoding
 2. Baoding
八月 98 August / the Eighth Month
北京 66 Beijing
兵部 98 Ministry of War
浡泥 66 Brunei
昌江 67 Chang River
成山 67 Chengshan
成祖 67 Chengzu / Emperor Yong Le
赤城 99 Chicheng
大理 68 Dali
大学士 大學士 68 an ancient title for college professor
定王 68 King Ding of Zhou
东莞 東莞 100 Dongguan
二月 195 February / the Second Month
方正 102
 1. upright / straightforward / righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
 4. Founder
凤阳 鳳陽 102 Fengyang
甘巴里 103 Professor Ibrahim Gambari
甘州 103 Ganzhou
给事 給事 103 official (imperial) position
庚申 103 Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
广西 廣西 71 Guangxi
官田 103 Kuantien
贵州 貴州 71 Guizhou
哈密 104 Kumul / Hami
汉王 漢王 72 Han Wang
104 Huai River
淮安 72 Huai'an
皇太子 72 Crown Prince
皇甫 104 Huangfu
黄龙 黃龍 104
 1. Huanglong School
 2. yellow dragon
 3. Huanglong Scenic and Historic Interest Area
户部 戶部 104 Ministry of Revenue
湖广 湖廣 104 Hubei and Hunan provinces
忽鲁谟斯 忽魯謨斯 104 Hormuz
湖州 104 Huzhou
江西 106 Jiangxi
106
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
交阯 106 Jiaozhi
甲午 106 thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
嘉兴 嘉興 106 Jiaxing
甲戌 74 eleventh year A11 of the 60 year cycle
己亥 74 Jihai year / thirty sixth year
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
锦衣卫 錦衣衛 74
 1. Imperial Guards in the Ming Dynasty
 2. Fourteen Blades
九月 106 September / the Ninth Month
居庸关 居庸關 106 Juyongguan
开平 開平 107 Kaiping
乐安 樂安 76 Le'an
乐业 樂業 108 Leye
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
良乡 良鄉 108 Liangxiang / Liang township
涼州 108 Liangzhou
辽东 遼東 76 Liaodong Peninsula
辽海 遼海 76 Liao Sea
礼部 禮部 108 Ministry of (Confucian) Rites
黎利 108 Le Loi
临清 臨清 76 Linqing
琉球 76
 1. Ryūkyū Islands
 2. Taiwan
六月 108 June / the Sixth Month
龙口 龍口 108 Longkou
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
满剌加 滿剌加 109 Ming Dynasty name for modern day Malacca
南京 78 Nanjing
宁夏 寧夏 78 Ningxia
112
 1. Peng
 2. Peng
平江 112
 1. Pingjiang
 2. Pingjiang
乾清宫 乾清宮 81 Qianqing Palace
七月 113 July / the Seventh Month
曲先 81 Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
仁宗 82 Emperor Renzong of Yuan
荣昌 榮昌 114 Rongchang
114
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
山城 115 Shancheng
山东 山東 83 Shandong
陕西 陝西 83 Shaanxi
十二月 115 December / the Twelfth Month
十一月 115 November / the Eleventh Month
十月 115 October / the Tenth Month
四川 83 Sichuan
四月 115 April / the Fourth Month
松花江 83 Songhua River
松潘 115 Songpan county
天方 116 Arabia / Arabian
通许 通許 116 Tongxu
瓦剌 119 Oirats
文昌 119 Wenchang
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武定 119
 1. Wuding
 2. Wuding
武侯 119 Wuhou
五月 119 May / the Fifth Month
西域 120 Western Regions
襄王 88 King Xiang of Zhou
暹罗 暹羅 88 Siam / Bangkok
孝昭 120 Xiaozhao
锡兰 錫蘭 88 Ceylon
辛亥 120 Xin Hai year
忻城 120 Xincheng
兴安 興安 120
 1. Xing'an
 2. Hinggan league
 3. Xing'an
 4. Xing'an reign
120
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣德 88 Emperor Xuande
宣宗 120 Seonjong of Goryeo
120
 1. Xue
 2. Xue
徐州 88
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
扬州 揚州 89 Yangzhou
宜山 121 Yishan
永乐 永樂 89 Emperor Yong Le
121
 1. cloud
 2. Yunnan
 3. Yun
云南 雲南 121 Yunnan
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
占城 122
 1. Indrapura / Champa / South Annam
 2. Champa
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
浙江 90
 1. Zhejiang
 2. Zhe River / Qiantang River
鄭王 郑王 90 King Taksin
正月 90 first month of the lunar new year
镇远 鎮遠 122 Zhenyuan
中山 122
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
爪哇 122
 1. Java
 2. Java [programming language]
驺虞 騶虞 122 zouyu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English