Chinese Notes

Glossary and Vocabulary for The Analects of Confucius 《論語》

Word count: 13843, unique words: 1816, character count: 15962

Contents

 1. People and Places
 2. Frequencies of Lexical Words
 3. Frequencies of all Words
 4. Bigrams

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English Notes
安仁 ānrén Anren
ào
 1. Olympic
 2. Austria
 3. mysterious / obscure / profound
北辰 Běi Chén Polaris / North Star
Cài Cai
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
陈文 陳文 chén wén Chen Wen
大贤 大賢 Dà Xián Tai Xian
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
东周 東周 Dōng Zhōu Eastern Zhou
多闻 多聞 Duō Wén Vaisravaṇa / Vaisravaṇa Deva King of the North
樊迟 樊遲 fán chí Fan Chi / Fan Xu
féng Feng
复礼 復禮 Fù Lǐ Fu Li
告子 Gào Zǐ Gao Zi
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
弘道 hóngdào Hongdao
嘉善 jiāshàn Jiashan
Jié Emperor Jie
季路 jìlù Ji Lu
晋文公 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin
jīng
 1. thorns / brambles
 2. the state of Chu / Jing
 3. Jingzhou / Ching-chou
箕子 jīzǐ Jizi
居简 居簡 Jūjiǎn Jujian / Beijian Jujian
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
孔子 Kǒngzi Confucius
Kuì Kui
乐山 樂山 lèshān Leshan
 1. Shandong
 2. Lu
 3. crass
 4. the State of Lu
mèng
 1. Meng
 2. first month
 3. eldest brother
孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi
miáo
 1. sprout / seedling
 2. Miao
 3. Miao
南宫 南宮 nángōng Nangong
péng
 1. Peng
 2. Peng
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
人乘 Rén Shèng The Human Vehicle
石门 石門 shímén Shimen / Shihmen
Shùn Emperor Shun
思明 sīmíng Siming
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
 4. Song Renqiong
宋朝 Sòng Cháo Song Dynasty
孙武 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu
泰山 Tài Shān Mount Tai
Téng
 1. Teng
 2. Teng
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
Wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文子 Wén Zǐ Wen Zi
汶上 Wènshàng Wenshang
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
武城 wǔchéng Wucheng
西华 西華 Xīhuà Xihua
修文 xiūwén Xiuwen
yàn
 1. Yan
 2. State of Yan
 3. swallow
颜回 顏回 Yán Huí Yan Hui
颜渊 顏淵 yányuān Yan Yuan
yáo Emperor Yao
 1. abbreviation for Iraq or Iran
 2. Yi
 3. he / she
 4. Yi River
Yi
羿 Yi
 1. Emperor Yu
 2. Yu
宰予 zǎiyǔ Zai Yu
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
直道 Zhí Dào Straight Road / Jiuyuan to Yunyang Road
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
至德 Zhìdé Zhide reign
中行 zhōng háng Bank of China
中庸 Zhōng Yōng Doctrine of the Mean
中牟 Zhōngmóu Zhongmou
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhòu Emperor Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan
子路 zǐlù Zi Lu
zōu
 1. Zou
 2. Zou
左丘明 Zuǒ Qiū Mīng Zuo Qiuming / Zuoqiu Ming

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English
416 子曰 zǐyuē Confucius says
328 yuē to speak / to say
217 child / son
125 rén person / people / a human being
110 yán to speak / to say / said
107 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign
96 zhī to know / to be aware
92 wèn to ask
83 rén a kernel / a pit
68 孔子 Kǒngzi Confucius
65 xíng to walk / to move
62 jiàn to see / to meet
62 dào way / road / path
56 wén to hear
53 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette
51 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler
50 can / may
50 sān three
49 xué to study / to learn
48 子路 zǐlù Zi Lu
46 使 shǐ to make / to cause
46 bāng state / country / nation
45 a man / a grown man
44 gōng public
44 mín the people / citizen / subjects
44 wèi to call
43 shì matter / thing / item
43 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
42 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited
41 desire
39 néng can / able
39 夫子 fūzǐ master
39 zài in / at
38 qiú to request
36 to die
36 wèi Eighth earthly branch
36 è evil / vice
36 shí food / food and drink
35 happy / glad / cheerful / joyful
33 Germany
33 zhèng government
30 guò to cross / to go over / to pass
29 hǎo good / very
29 xià summer
27 to give
26 jīn today / modern / present / current / this / now
26 xìn to believe / to trust
24 father's elder brother
24 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
24 wén writing / text
24 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
24 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren
24 meaning / sense
24 可以 kěyǐ can / may / possible / able to
24 to stand
23 even / equal / uniform
23 天下 tiānxià the whole world / China / a realm
23 zhèng upright / straight
23 gǎn bold / brave
22 big / great / huge / large / major
22 residence / dwelling
22 to think / to consider
22 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
22 season / period
21 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume
21 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks
20 yuǎn far / distant
20 sàng to lose / to die
20 不能 bù néng cannot / must not / should not
20 zhòng second month of the season / middle / intermediate / 2nd in seniority
19 nán difficult / arduous / hard
19 xiào to be filial
19 zhí straight
19 shì clan name / maiden name
18 female / feminine
18 rǎn the edge of a tortoiseshell
18 xián virtuous / worthy
18 shì a scholar
18 tiān day
18 nián year
17 zhì sign / mark / flag
17 yǒu friend / companion
17 gào to tell / to say / said / told
17 to confer / to bestow / to grant
17 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer
17 yòng to use / to apply
17 yuàn to blame / to complain
16 one
16 color
16 yǒng brave / courageous
16 zǎi to slaughter / to butcher
16 to attain / to achieve / to reach
16 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed
16 mìng life
16 disease / sickness / ailment
16 zhōu Zhou Dynasty
16 shū uncle / father's younger brother
16 duō over / indicates a number greater than the number preceding it
16 father
16 shī teacher
16 顏淵 yányuān Yan Yuan
15 xiǎo small / tiny / insignificant
15 rich / wealthy
15 huí to go back / to turn around / to answer / to return / to revolve
15 chǐ a shame / a sense of shame
15 to enter
15 huàn to suffer from a misfortune
15 shī to lose
15 yōu to be sad / to be grieved
14 shàng top / a high position
14 sufficient / enough
14 to reach
14 to give an offering in a religious ceremony
14 shēng to be born / to give birth
14 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against
14 shēn body / torso
14 yún cloud
14 shī poem / verse
14 不如 bùrú not equal to / not as good as
14 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth
14 問曰 wèn yuē to ask
14 gǎi to change / to alter / to transform / to correct
14 luàn confusion / state of chaos
13 zhí to implement / to carry out / to execute a plan
13 大夫 dàifu doctor
13 zhòng many / numerous
13 ān calm / still / quiet / peaceful
13 to go
13 to lift / to hold up / to raise
13 dialect / language / speech
13 měi beautiful
13 gōng respectful
12 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw
12 Qiū Confucius
12 cháo to face
12 無道 wú dào tyrannical / brutal
12 mén door / gate / doorway / gateway
12 huì favor / benefit / blessing
12 dǎng political party
12 power / force / strength
11 chēng to call / to address
11 clothes
11 ancient / old / palaeo-
11 wáng to die / to perish
11 zhōng loyalty / devotion
11 gain / advantage / benefit
11 wǎng to go (in a direction)
11 āi sad / mournful / pitiful
11 shì a generation
11 chén Chen
11 qǐng to ask / to inquire
11 Shandong
10 sūn Sun
10 shì to match
10 zhōng middle / during / inside
10 wèi to guard / to protect / to defend
10 mèng Meng
10 jiǔ old
10 好學 hǎoxué eager to study / studious / erudite
10 to dispel
10 樊遲 fán chí Fan Chi / Fan Xu
10 yóu to swim
10 láo to toil
10 nìng to flatter / to praise
10 guǎ few
10 easy / simple
10 to take / to get / to fetch
10 jìn nearby
10 horse
10 guān to look at / to watch / to observe
9 fāng square / quadrilateral / one side
9 huái bosom / breast
9 父母 fùmǔ parents / mother and father
9 wèi to fear
9 何謂 héwèi what is the meaning of
9 jìn to enter
9 to cover / to shield / to screen / to conceal
9 shí time / a period of time
9 ancient barbarian tribes
9 pín poor / impoverished
9 yàn to loathe / to pursue
9 to become solid
9 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related
9 問政 wènzhèng to participate in politics
9 zuò to do
9 shā to kill / to murder / to slaughter
9 管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
9 xīng to flourish / to be popular
9 zhào to call together / to summon / to convene
9 increase / benefit
9 lái to come
9 ignorance
9 禮樂 lǐlè rites and music
9 mǐn keen
8 móu to plan / to seek / to scheme
8 Kāng Kang
8 朋友 péngyou friend
8 chéng to mount / to climb onto
8 hòu after / later / behind
8 zhǐ to stop / to halt
8 day of the month / a certain day
8 門人 mén rén disciple
8 shǎo few
8 lǎo old / aged / elderly / aging
8 shì an official
8 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
8 guó a country / a state / a kingdom
8 five
8 不及 bù jí not as good as / inferior to
8 different / other
8 xiū to cultivate / to repair
8 clothes / dress / garment
8 tài great / exalted / superior
8 jiā to add
8 一言 yīyán one sentence / brief remark
8 guī to go back / to return
8 wèi position / location / place
8 fèi to abolish / to abandon / to abrogate
8 jiāo proud / arrogant
8 kuáng insane / mad
7 shí ten
7 jiā house / home / residence
7 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs.
7 xiāng village / township
7 miǎn crown
7 shǐ to begin / to start
7 小子 xiǎozi a boy
7 liù six
7 huò to confuse / to mislead / to baffle
7 shì room / bedroom
7 to fear
7 tīng to listen
7 chì red / scarlet
7 nán south
7 不好 bù hǎo not good
7 jiǎn simple
7 yǐn to hide / to conceal
7 gōng Gong
7 shì to look at / to regard / to inspect
7 zhì to send / to devote / to deliver / to convey
7 shòu to suffer / to be subjected to
7 yīn flourishing
7 弟子 dìzi disciple
7 wǎng useless / in vain
7 fèi fee / expenses
7 guì expensive / costly / valuable
7 wēi dangerous / precarious
7 zhì substance / nature / quality
7 military / martial
7 niú an ox / a cow / a bull
7 gōng body / oneself
7 shēng to raise / to hoist / to promote
7 qiú fur / a fur coat
7 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
7 huán big
6 qiáng wall
6 to hasten / to hurry / to walk fast
6 to associate with / be near
6 在其中 zàiqízhōng therein / wherein
6 忠信 zhōngxìn faith and honesty / loyalty and sincerity
6 Jiǎ Jia
6 Shùn Emperor Shun
6 bài to bow / to pay respect to
6 成人 chéngrén adult
6 sincere / true
6 four
6 refined language / diction / wording / poetic genre
6 wēi micro / tiny / miniature
6 shí knowledge
6 yōng harmony
6 ài to love
6 fàn food / a meal
6 a device / a tool / a utensil / an implement
6 jiǎn frugal / economical
6 shè house / dwelling
6 不行 bùxíng will not do / will not work
6 biàn to change / to alter
6 未可 wèikě cannot / not able to
6 lín to face / to overlook
6 míng bright / brilliant
6 xiān fresh
6 apprentice / disciple
6 pleased / happy
6 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder
6 兄弟 xiōngdì brothers
6 yuē approximately
6 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni
6 mǐn to feel compassion for / to pity
6 ròu meat / pulp
6 end / final stage / latter part
6 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
6 zāng a slave / success
6 younger brother
6 a period of time / phase / stage
5 to restrain / to restrict / to keep down
5 qiān to damage / to be defective
5 xiào to smile / to laugh
5 què a watchtower
5 qiān one thousand
5 Emperor Yu
5 grain / corn
5 disgrace / insult
5 duó to take by force / to rob / to snatch
5 carp
5 ràng to allow / to permit / to yield / to concede
5 百姓 bǎixìng common people
5 jǐng bright
5 zhì to rule / to govern / to manage / to control
5 shè to shoot / to launch
5 zuì an offense / guilt / a crime / a sin
5 jiē stairs / steps
5 zhǔ owner
5 shǒu to guard / to practice
5 wàng to forget / to overlook / to neglect
5 賢者 xiánzhě friend / brother / āyuṣman
5 huì to instruct / to teach
5 shuāi weak / feeble
5 zhuān good / simple
5 dòng to move / to act
5 zuò to sit
5 gài lid / top / cover / canopy
5 nèi inside / interior
5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up
5 qǐn to lie down / to sleep
5 juàn tired
5 severe
5 宗廟 zōngmiào ancestral temple / ancestral shrine
5 chē a vehicle
5 a moment
5 wife
5 日月 rì yuè the sun and moon
5 yuàn to hope / to wish / to desire
5 bìng ailment / sickness / illness / disease
5 wēn warm / lukewarm
5 不敬 bù jìng to disrespect / to be irreverent
5 文子 Wén Zǐ Wen Zi
5 shì to attend on
5 héng constant / regular / persistent
5 jiè to quit
5 rustic / low / base / mean
5 to cut down / to fell / to attack / to boast
5 鄉人 xiāngrén villager / fellow villager
5 hòu thick
5 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away
5 其事 qí shì that thing / this thing
5 yáng sun
5 zéi thief
5 諸侯 zhū hóu the feudal lords
5 níng Ningxia
5 fàng to put / to place
5 善人 shànrén a wholesome person / a good person
4 liǔ willow
4 the past / former times
4 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
4 zàng to bury the dead
4 季路 jìlù Ji Lu
4 jiàn inexpensive / lowly
4 為人 wéirén behavior / conduct
4 kùn to be sleepy / doze off
4 shù numerous / various
4 to buy and sell
4 jiǔ nine
4 zhōng end / finish
4 shǒu hand
4 chóng high / dignified / lofty
4 a banquet
4 pàn bank / embankment / river bank
4 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint
4 huǐ to destroy
4 博學 bóxué learned / erudite
4 Yu
4 fēng wind
4 lìng to make / to cause to be / to lead
4 qióng poor / exhausted
4 gōng to attack / to assault
4 dài to treat / to entertain / to receive
4 四方 sì fāng all sides
4 之後 zhīhòu after / following / later
4 sǔn to injure
4 song
4 shāng commerce / trade
4 guǎn to take care (of) / to control / to manage / to be in charge of / to look after / to run
4 art
4 grain / millet
4 yín to argue respectfully
4 shī the practice of selfless giving / dāna
4 不信 bùxìn disbelief / lack of faith
4 to greet by raising the joined hands
4 kēng the sound of stones knocking together
4 宿 to lodge for the night
4 不服 bùfú not to accept something / to want to have something overruled or changed / to refuse to obey or comply
4 dǎo to pray
4 liàng to forgive
4 shān a mountain / a hill / a peak
4 zhái to pick (fruit, etc)
4 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth
4 jiāo to teach / to educate / to instruct
4 zhàn war / battle / fight
4 jié festival
4 在家 zàijiā lay person / laity
4 shēng sound
4 jiàn to remonstrate / to admonish
4 shū book
4 chá to examine / to inquire / to observe / to inspect
4 dài dangerous / perilous
4 gu / a wine vessel
4 cuò mistake / error / blunder / fault
4 to exceed / to transcend / to cross over
4 jiù old / ancient
4 rèn office / responsibility
4 cāi talented
4 kuāng to correct / to rectify
4 yáo Emperor Yao
4 shǔ to count
4 bǎi one hundred
4 shù to state / to tell / to narrate / to relate
4 to be fond of / to like
4 to take charge of / to manage / to administer
4 to dance / to wield / to brandish
4 fish
4 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example /
4 jiāo to deliver / to turn over / to pay
4 shèn cautious
4 zhàng a staff / a rod / a cane / a walking stick
4 kuān wide / broad
4 祿 good fortune
4 a type of standing harp
4 tòng to wail / to cry
4 wēi power / might / prestige
4 jīn to boast / to esteem / to sympathize
4 令尹 lìngyǐn chief minister
4 上好 shànghǎo first-rate / top-notch
4 zhuāng a village
4 shèng to beat / to win / to conquer
4 yǎn to lie down / to stop / to fall down
3 三百 sān bǎi three hundred
3 a river / a stream
3 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger
3 leaf / petal
3 fox
3 司馬 sīmǎ official post of minister of war
3 to be continuous / to explain / to unravel
3 to resist / to repel / to refuse
3 fèng phoenix
3 shì to murder a superior
3 bǎo to eat one's fill
3 dàng a pond / a pool
3 六十 liùshí sixty
3 róng to hold / to contain / to allow / to permit
3 blind / undiscerning
3 五十 wǔshí fifty
3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage
3 yōu excellent / superior
3 kǒng hole
3 dōng east
3 miào temple / monastery
3 tíng a courtyard
3 to seem / to appear / to resemble / to similar to
3 孔丘 Kǒng Qiū Confucius
3 Jié Emperor Jie
3 mào appearance
3 to study
3 shěn to smile / to sneer
3 yáng sheep / goat
3 wàng to gaze / to look towards
3 未知 wèizhī unknown / do not know
3 yùn to be indignant / to be feel hurt
3 xīn new / fresh / modern
3 màn slow
3 èr two
3 huǐ to regret / to repent
3 měng ferocious / fierce / violent
3 qìng chime stones / an ancient percussion instrument
3 chè to pervade / to penetrate
3 bīng soldier / troops
3 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely
3 shǐ arrow / dart
3 four
3 西華 Xīhuà Xihua
3 gàn dry / clean
3 to open
3 to doubt / to misbelieve
3 不惑 bùhuò without doubt
3 Cài Cai
3 to forewarn / to expect / to anticipate / to worry
3 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear
3 eight
3 四十 sì shí forty
3 to inherit
3 輿 carriage / sedan chair
3 鞠躬 jūgōng to bow
3 xún to follow / to adhere to / to abide by
3 血氣 xuèqì blood and vital breath
3 愛人 àiren spouse / husband / wife / sweetheart
3 hóng great / liberal
3 朝服 cháofú court dress
3 多聞 Duō Wén Vaisravaṇa / Vaisravaṇa Deva King of the North
3 dào to steal / to rob / to plunder
3 to hit / to strike / to break
3 guǒ outer coffin

Bigrams

Top 500

Frequency Simplified Traditional Example Document
32 孔子曰 孔子曰 或謂孔子曰 2. 《為政》 Wei Zheng
28 子贡曰 子貢曰 子禽問於子貢曰 1. 《學而》 Xue Er
23 子夏 子夏 子夏曰 1. 《學而》 Xue Er
14 夏曰 夏曰 子夏曰 1. 《學而》 Xue Er
14 三年 三年 三年無改於父之道 1. 《學而》 Xue Er
13 子谓 子謂 子謂冉有曰 3. 《八佾》 Ba Yi
12 子路曰 子路曰 子路曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
10 未见 未見 我未見好仁者 4. 《里仁》 Li Ren
10 可使 可使 可使治其賦也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
9 事君 事君 事君能致其身 1. 《學而》 Xue Er
9 季氏 季氏 孔子謂季氏 3. 《八佾》 Ba Yi
8 子游 子游 子游問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
7 问仁 問仁 問仁 6. 《雍也》 Yong Ye
7 康子 康子 季康子問 2. 《為政》 Wei Zheng
7 仲弓 仲弓 仲弓問子桑伯子 6. 《雍也》 Yong Ye
7 邦无道 邦無道 邦無道 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
7 子问 子問 孟懿子問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
7 公问 公問 定公問 3. 《八佾》 Ba Yi
6 二三子 二三子 二三子 3. 《八佾》 Ba Yi
6 季康 季康 季康子問 2. 《為政》 Wei Zheng
6 闵子 閔子 季氏使閔子騫為費宰 6. 《雍也》 Yong Ye
6 子闻 子聞 子聞之曰 3. 《八佾》 Ba Yi
6 三子 三子 異乎三子者之撰 11. 《先進》 Xian Jin
6 不好学 不好學 好仁不好學 17. 《陽貨》 Yang Huo
5 伯夷 伯夷 伯夷 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
5 夫三 夫三 夫三子者之言何如 11. 《先進》 Xian Jin
5 子骞 子騫 季氏使閔子騫為費宰 6. 《雍也》 Yong Ye
5 在邦 在邦 在邦無怨 12. 《顏淵》 Yan Yuan
5 子贡问曰 子貢問曰 子貢問曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
5 颛臾 顓臾 季氏將伐顓臾 16. 《季氏》 Ji Shi
5 叔齐 叔齊 叔齊不念舊惡 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
5 问孝 問孝 孟懿子問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
5 敢问 敢問 敢問死 11. 《先進》 Xian Jin
5 使民 使民 使民以時 1. 《學而》 Xue Er
5 言曰 言曰 曾子言曰 8. 《泰伯》 Tai Bo
5 哀公 哀公 哀公問曰 2. 《為政》 Wei Zheng
4 使人 使人 及其使人也 13. 《子路》 Zi Lu
4 颜渊死 顏淵死 顏淵死 11. 《先進》 Xian Jin
4 乡党 鄉黨 以與爾鄰里鄉黨乎 6. 《雍也》 Yong Ye
4 管氏 管氏 管氏有三歸 3. 《八佾》 Ba Yi
4 子贡问 子貢問 子貢問君子 2. 《為政》 Wei Zheng
4 崇德 崇德 子張問崇德 12. 《顏淵》 Yan Yuan
4 公曰 公曰 公曰 12. 《顏淵》 Yan Yuan
4 子在 子在 子在陳曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
4 子欲 子欲 子欲居九夷 9. 《子罕》 Zi Han
4 游曰 游曰 子游曰 4. 《里仁》 Li Ren
4 颜渊曰 顏淵曰 顏淵曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
4 桓公 桓公 桓公殺公子糾 14. 《憲問》 Xian Wen
3 君赐 君賜 君賜食 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
3 思义 思義 見利思義 14. 《憲問》 Xian Wen
3 郑声 鄭聲 放鄭聲 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
3 公伯 公伯 公伯寮愬子路於季孫 14. 《憲問》 Xian Wen
3 子路问 子路問 子路問 11. 《先進》 Xian Jin
3 举直 舉直 舉直錯諸枉 2. 《為政》 Wei Zheng
3 事问 事問 每事問 3. 《八佾》 Ba Yi
3 冉求 冉求 冉求曰 6. 《雍也》 Yong Ye
3 力不足 力不足 我未見力不足者 4. 《里仁》 Li Ren
3 子妻 子妻 以其子妻之 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
3 女安 女安 於女安乎 17. 《陽貨》 Yang Huo
3 多见 多見 多見闕殆 2. 《為政》 Wei Zheng
3 击磬 擊磬 子擊磬於衛 14. 《憲問》 Xian Wen
3 三日 三日 祭肉不出三日 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
3 子告 子告 子告之曰 2. 《為政》 Wei Zheng
3 卫灵 衛靈 子言衛靈公之無道也 14. 《憲問》 Xian Wen
3 主忠信 主忠信 主忠信 1. 《學而》 Xue Er
3 司马牛 司馬牛 司馬牛問仁 12. 《顏淵》 Yan Yuan
3 桀溺 桀溺 桀溺耦而耕 18. 《微子》 Wei Zi
3 问君子 問君子 子貢問君子 2. 《為政》 Wei Zheng
3 谓孔子 謂孔子 或謂孔子曰 2. 《為政》 Wei Zheng
3 见好 見好 我未見好仁者 4. 《里仁》 Li Ren
3 樊迟问 樊遲問 樊遲問知 6. 《雍也》 Yong Ye
3 学礼 學禮 學禮乎 16. 《季氏》 Ji Shi
3 邦君 邦君 邦君樹塞門 3. 《八佾》 Ba Yi
3 多能 多能 何其多能也 9. 《子罕》 Zi Han
3 知人 知人 患不知人也 1. 《學而》 Xue Er
3 问知 問知 樊遲問知 6. 《雍也》 Yong Ye
3 子见 子見 子見南子 6. 《雍也》 Yong Ye
3 知及 知及 知及之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
3 千乘 千乘 道千乘之國 1. 《學而》 Xue Er
3 公西华 公西華 公西華曰 7. 《述而》 Shu Er
3 事人 事人 未能事人 11. 《先進》 Xian Jin
3 叶公 葉公 葉公問孔子於子路 7. 《述而》 Shu Er
3 怡怡 怡怡 怡怡如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
3 伯寮 伯寮 公伯寮愬子路於季孫 14. 《憲問》 Xian Wen
3 齐景 齊景 齊景公問政於孔子 12. 《顏淵》 Yan Yuan
3 崔子 崔子 崔子弒齊君 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
3 大夫之后 大夫之後 以吾從大夫之後 11. 《先進》 Xian Jin
3 言谓 言謂 言未及之而言謂之躁 16. 《季氏》 Ji Shi
3 冉子 冉子 冉子為其母請粟 6. 《雍也》 Yong Ye
3 言不可 言不可 言不可以若是其幾也 13. 《子路》 Zi Lu
3 直错 直錯 舉直錯諸枉 2. 《為政》 Wei Zheng
3 灵公 靈公 子言衛靈公之無道也 14. 《憲問》 Xian Wen
3 好勇 好勇 由也好勇過我 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
3 弓曰 弓曰 仲弓曰 6. 《雍也》 Yong Ye
3 学诗 學詩 學詩乎 16. 《季氏》 Ji Shi
2 子畏 子畏 子畏於匡 9. 《子罕》 Zi Han
2 骞曰 騫曰 閔子騫曰 6. 《雍也》 Yong Ye
2 伯玉 伯玉 蘧伯玉使人於孔子 14. 《憲問》 Xian Wen
2 三黜 三黜 三黜 18. 《微子》 Wei Zi
2 执御 執禦 執御乎 9. 《子罕》 Zi Han
2 偲偲 偲偲 偲偲 13. 《子路》 Zi Lu
2 可以兴 可以興 一言而可以興邦 13. 《子路》 Zi Lu
2 佛肸 佛肸 佛肸召 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 礼云海 禮雲海 禮云禮云 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 远人不服 遠人不服 故遠人不服 16. 《季氏》 Ji Shi
2 泰伯 泰伯 泰伯 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 入大 入大 子入大廟 3. 《八佾》 Ba Yi
2 叔孙武 叔孫武 叔孫武叔語大夫於朝 19. 《子張》 Zi Zhang
2 君子学 君子學 君子學道則愛人 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 关雎 關雎 關雎 3. 《八佾》 Ba Yi
2 叔文子 叔文子 子問公叔文子於公明賈曰 14. 《憲問》 Xian Wen
2 师冕 師冕 師冕見 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 欲往 欲往 子欲往 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 公子纠 公子糾 桓公殺公子糾 14. 《憲問》 Xian Wen
2 以为知 以為知 惡徼以為知者 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 子罕 子罕 子罕 9. 《子罕》 Zi Han
2 伯鱼 伯魚 陳亢問於伯魚曰 16. 《季氏》 Ji Shi
2 小知 小知 君子不可小知 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 请学 請學 樊遲請學稼 13. 《子路》 Zi Lu
2 见齐 見齊 子見齊衰者 9. 《子罕》 Zi Han
2 歎曰 歎曰 顏淵喟然歎曰 9. 《子罕》 Zi Han
2 武伯 武伯 孟武伯問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
2 好古 好古 信而好古 7. 《述而》 Shu Er
2 恶居 惡居 惡居下流而訕上者 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 好德 好德 吾未見好德如好色者也 9. 《子罕》 Zi Han
2 一言以为 一言以為 君子一言以為知 19. 《子張》 Zi Zhang
2 今女 今女 今女畫 6. 《雍也》 Yong Ye
2 能使 能使 能使枉者直 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 塞门 塞門 邦君樹塞門 3. 《八佾》 Ba Yi
2 武仲 武仲 若臧武仲之知 14. 《憲問》 Xian Wen
2 大夫言 大夫言 與下大夫言 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 三家 三家 三家者以雍徹 3. 《八佾》 Ba Yi
2 君命 君命 君命召 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 大夫崔 大夫崔 猶吾大夫崔子也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 景公 景公 齊景公問政於孔子 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 踧踖 踧踖 踧踖如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 一篑 一簣 未成一簣 9. 《子罕》 Zi Han
2 微子 微子 微子 18. 《微子》 Wei Zi
2 仁能 仁能 仁能守之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 友便 友便 友便辟 16. 《季氏》 Ji Shi
2 大庙 大廟 子入大廟 3. 《八佾》 Ba Yi
2 适道 適道 未可與適道 9. 《子罕》 Zi Han
2 语上 語上 可以語上也 6. 《雍也》 Yong Ye
2 未仁 未仁 未仁乎 14. 《憲問》 Xian Wen
2 启予 啟予 啟予足 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 君夫人 君夫人 邦人稱之曰君夫人 16. 《季氏》 Ji Shi
2 子问政 子問政 季康子問政於孔子 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 丧邦 喪邦 一言而喪邦 13. 《子路》 Zi Lu
2 求备 求備 求備焉 13. 《子路》 Zi Lu
2 诲人 誨人 誨人不倦 7. 《述而》 Shu Er
2 足躩 足躩 足躩如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 孔子行 孔子行 孔子行 18. 《微子》 Wei Zi
2 徒行 徒行 吾不徒行以為之椁 11. 《先進》 Xian Jin
2 始可 始可 始可與言詩已矣 1. 《學而》 Xue Er
2 万方 萬方 無以萬方 20. 《堯曰》 Yao Yue
2 夏礼 夏禮 殷因於夏禮 2. 《為政》 Wei Zheng
2 问崇 問崇 子張問崇德 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 子路宿 子路宿 子路宿於石門 14. 《憲問》 Xian Wen
2 用佞 用佞 焉用佞 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 闻一 聞一 回也聞一以知十 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 君子疾 君子疾 君子疾沒世而名不稱焉 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 祭肉 祭肉 祭肉不出三日 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 鄙夫 鄙夫 有鄙夫問於我 9. 《子罕》 Zi Han
2 孟武 孟武 孟武伯問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
2 不足征 不足徵 杞不足徵也 3. 《八佾》 Ba Yi
2 比及 比及 比及三年 11. 《先進》 Xian Jin
2 虞仲 虞仲 虞仲 18. 《微子》 Wei Zi
2 见蹈 見蹈 吾見蹈而死者矣 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 友不如 友不如 無友不如己者 1. 《學而》 Xue Er
2 辨惑 辨惑 辨惑 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 子路行 子路行 子路行以告 18. 《微子》 Wei Zi
2 臧文 臧文 臧文仲居蔡 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 惮改 憚改 過則勿憚改 1. 《學而》 Xue Er
2 七人 七人 童子六七人 11. 《先進》 Xian Jin
2 卫君 衛君 夫子為衛君乎 7. 《述而》 Shu Er
2 蘧伯 蘧伯 蘧伯玉使人於孔子 14. 《憲問》 Xian Wen
2 伯问 伯問 孟武伯問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
2 及三 及三 比及三年 11. 《先進》 Xian Jin
2 王孙贾 王孫賈 王孫賈問曰 3. 《八佾》 Ba Yi
2 羔裘 羔裘 緇衣羔裘 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 谓子 謂子 子謂子賤 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 厚葬 厚葬 門人欲厚葬之 11. 《先進》 Xian Jin
2 能守 能守 仁能守之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 乐云海 樂雲海 樂云樂云 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 巧言 巧言 巧言 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 安百姓 安百姓 脩己以安百姓 14. 《憲問》 Xian Wen
2 阳货 陽貨 陽貨 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 子禽 子禽 子禽問於子貢曰 1. 《學而》 Xue Er
2 夫子曰 夫子曰 昔者偃也聞諸夫子曰 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 笃敬 篤敬 行篤敬 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 公冶 公冶 公冶長 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 义以为 義以為 君子義以為質 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 鲤退 鯉退 鯉退而學詩 16. 《季氏》 Ji Shi
2 行简 行簡 居敬而行簡 6. 《雍也》 Yong Ye
2 父兄在 父兄在 有父兄在 11. 《先進》 Xian Jin
2 西华曰 西華曰 公西華曰 7. 《述而》 Shu Er
2 佞人 佞人 遠佞人 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 孙武叔 孫武叔 叔孫武叔語大夫於朝 19. 《子張》 Zi Zhang
2 马期 馬期 揖巫馬期而進之 7. 《述而》 Shu Er
2 色勃 色勃 色勃如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 南容 南容 子謂南容 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 肤受 膚受 膚受之愬 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 可及 可及 其知可及也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 民服 民服 何為則民服 2. 《為政》 Wei Zheng
2 丧予 喪予 天喪予 11. 《先進》 Xian Jin
2 不可及 不可及 其愚不可及也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 尧曰 堯曰 堯曰 20. 《堯曰》 Yao Yue
2 六七十 六七十 方六七十 11. 《先進》 Xian Jin
2 问闻 問聞 由也問聞斯行諸 11. 《先進》 Xian Jin
2 三乐 三樂 益者三樂 16. 《季氏》 Ji Shi
2 好仁者 好仁者 我未見好仁者 4. 《里仁》 Li Ren
2 仁者远 仁者遠 不仁者遠矣 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 天厌 天厭 天厭之 6. 《雍也》 Yong Ye
2 公綽 公綽 孟公綽 14. 《憲問》 Xian Wen
2 小大 小大 小大由之 1. 《學而》 Xue Er
2 脩慝 脩慝 脩慝 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 鲤趋 鯉趨 鯉趨而過庭 16. 《季氏》 Ji Shi
2 邦家 邦家 惡利口之覆邦家者 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 请益 請益 請益 6. 《雍也》 Yong Ye
2 南宫适 南宮適 南宮适問於孔子曰 14. 《憲問》 Xian Wen
2 公问政 公問政 齊景公問政於孔子 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 欲速 欲速 無欲速 13. 《子路》 Zi Lu
2 齐衰 齊衰 子見齊衰者 9. 《子罕》 Zi Han
2 公山 公山 公山弗擾以費畔 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 狐貉 狐貉 與衣狐貉者立 9. 《子罕》 Zi Han
2 氏使 氏使 季氏使閔子騫為費宰 6. 《雍也》 Yong Ye
2 贤者识 賢者識 賢者識其大者 19. 《子張》 Zi Zhang
2 告夫 告夫 告夫三子 14. 《憲問》 Xian Wen
2 孔氏 孔氏 自孔氏 14. 《憲問》 Xian Wen
2 树塞 樹塞 邦君樹塞門 3. 《八佾》 Ba Yi
2 硜硜 硜硜 硜硜然小人哉 13. 《子路》 Zi Lu
2 夫颛 夫顓 夫顓臾 16. 《季氏》 Ji Shi
2 公明 公明 子問公叔文子於公明賈曰 14. 《憲問》 Xian Wen
2 寡尤 寡尤 則寡尤 2. 《為政》 Wei Zheng
2 五美 五美 尊五美 20. 《堯曰》 Yao Yue
2 天丧 天喪 天喪予 11. 《先進》 Xian Jin
2 诗三百 詩三百 詩三百 2. 《為政》 Wei Zheng
2 伯牛 伯牛 伯牛有疾 6. 《雍也》 Yong Ye
2 见危 見危 見危授命 14. 《憲問》 Xian Wen
2 三友 三友 益者三友 16. 《季氏》 Ji Shi
2 知来 知來 告諸往而知來者 1. 《學而》 Xue Er
2 丧斯文 喪斯文 天之將喪斯文也 9. 《子罕》 Zi Han
2 仁人 仁人 志士仁人 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 子退 子退 子退朝 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 闻君子 聞君子 吾聞君子不黨 7. 《述而》 Shu Er
2 牛问 牛問 司馬牛問仁 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 訚訚 誾誾 誾誾如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 舞雩 舞雩 風乎舞雩 11. 《先進》 Xian Jin
2 欲见 欲見 陽貨欲見孔子 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 过庭 過庭 鯉趨而過庭 16. 《季氏》 Ji Shi
2 士师 士師 柳下惠為士師 18. 《微子》 Wei Zi
2 兴邦 興邦 一言而可以興邦 13. 《子路》 Zi Lu
2 未信 未信 未信則以為厲己也 19. 《子張》 Zi Zhang
2 君使 君使 君使臣 3. 《八佾》 Ba Yi
2 退朝 退朝 子退朝 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 巫马 巫馬 揖巫馬期而進之 7. 《述而》 Shu Er
2 宪问 憲問 憲問 14. 《憲問》 Xian Wen
2 事父母 事父母 事父母能竭其力 1. 《學而》 Xue Er
2 公杀 公殺 桓公殺公子糾 14. 《憲問》 Xian Wen
2 言不顺 言不順 則言不順 13. 《子路》 Zi Lu
2 不如老 不如老 吾不如老農 13. 《子路》 Zi Lu
2 请事 請事 請事斯語矣 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 夫子欲 夫子欲 夫子欲寡其過而未能也 14. 《憲問》 Xian Wen
2 学道 學道 君子學道則愛人 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 人曰 人曰 人曰 18. 《微子》 Wei Zi
2 门弟子 門弟子 召門弟子曰 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 孝弟 孝弟 其為人也孝弟 1. 《學而》 Xue Er
2 衣狐 衣狐 與衣狐貉者立 9. 《子罕》 Zi Han
2 居下流 居下流 惡居下流而訕上者 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 弓问 弓問 仲弓問子桑伯子 6. 《雍也》 Yong Ye
2 未达 未達 丘未達 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 鲁孔丘 魯孔丘 是魯孔丘與 18. 《微子》 Wei Zi
2 大受 大受 而可大受也 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 使枉 使枉 能使枉者直 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 召南 召南 召南 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 欲仁 欲仁 我欲仁 7. 《述而》 Shu Er
2 颜渊问 顏淵問 顏淵問仁 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 道者三 道者三 君子所貴乎道者三 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 一人 一人 無求備於一人 18. 《微子》 Wei Zi
2 殷礼 殷禮 周因於殷禮 2. 《為政》 Wei Zheng
2 子弑 子弒 崔子弒齊君 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 饭疏食 飯疏食 飯疏食飲水 7. 《述而》 Shu Er
2 欲善 欲善 子欲善 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 子疾病 子疾病 子疾病 7. 《述而》 Shu Er
2 乱大 亂大 小不忍則亂大謀 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 世可知 世可知 十世可知也 2. 《為政》 Wei Zheng
2 轻裘 輕裘 衣輕裘 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 使臣 使臣 君使臣 3. 《八佾》 Ba Yi
2 知天命 知天命 五十而知天命 2. 《為政》 Wei Zheng
2 予一 予一 予一以貫之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 不幸短命 不幸短命 不幸短命死矣 6. 《雍也》 Yong Ye
2 明贾 明賈 子問公叔文子於公明賈曰 14. 《憲問》 Xian Wen
2 见孔子 見孔子 陽貨欲見孔子 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 费宰 費宰 季氏使閔子騫為費宰 6. 《雍也》 Yong Ye
2 易使 易使 則民易使也 14. 《憲問》 Xian Wen
2 民到 民到 民到于今受其賜 14. 《憲問》 Xian Wen
2 上好礼 上好禮 上好禮 13. 《子路》 Zi Lu
2 短命死 短命死 不幸短命死矣 6. 《雍也》 Yong Ye
2 五六十 五六十 如五六十 11. 《先進》 Xian Jin
2 左丘明耻 左丘明恥 左丘明恥之 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 夷逸 夷逸 夷逸 18. 《微子》 Wei Zi
2 衣轻 衣輕 衣輕裘 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 曰君 曰君 邦人稱之曰君夫人 16. 《季氏》 Ji Shi
2 升堂 昇堂 攝齊升堂 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 小利 小利 無見小利 13. 《子路》 Zi Lu
2 礼乐征伐 禮樂征伐 則禮樂征伐自天子出 16. 《季氏》 Ji Shi
2 子言 子言 曾子言曰 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 子路问曰 子路問曰 子路問曰 13. 《子路》 Zi Lu
2 辟世 闢世 賢者辟世 14. 《憲問》 Xian Wen
2 寡悔 寡悔 則寡悔 2. 《為政》 Wei Zheng
2 患失 患失 患失之 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 君子人 君子人 君子人與 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 周南 周南 周南 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 公叔 公叔 子問公叔文子於公明賈曰 14. 《憲問》 Xian Wen
2 服景 服景 子服景伯以告 14. 《憲問》 Xian Wen
2 景伯 景伯 子服景伯以告 14. 《憲問》 Xian Wen
2 臧武 臧武 若臧武仲之知 14. 《憲問》 Xian Wen
2 在陈 在陳 子在陳曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 思敬 思敬 事思敬 16. 《季氏》 Ji Shi
2 林放 林放 林放問禮之本 3. 《八佾》 Ba Yi
2 臣事 臣事 臣事君 3. 《八佾》 Ba Yi
2 鱼曰 魚曰 陳亢問於伯魚曰 16. 《季氏》 Ji Shi
2 君子博学 君子博學 君子博學於文 6. 《雍也》 Yong Ye
2 定公 定公 定公問 3. 《八佾》 Ba Yi
2 失人 失人 失人 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 适齐 適齊 赤之適齊也 6. 《雍也》 Yong Ye
2 谓子贡 謂子貢 子謂子貢曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 四恶 四惡 屏四惡 20. 《堯曰》 Yao Yue
2 文仲 文仲 臧文仲居蔡 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 杀公子 殺公子 桓公殺公子糾 14. 《憲問》 Xian Wen
2 问子 問子 仲弓問子桑伯子 6. 《雍也》 Yong Ye
2 使子路 使子路 使子路問津焉 18. 《微子》 Wei Zi
2 朋友交 朋友交 與朋友交而不信乎 1. 《學而》 Xue Er
2 言诗 言詩 始可與言詩已矣 1. 《學而》 Xue Er
2 弟子曰 弟子曰 召門弟子曰 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 祝鮀 祝鮀 不有祝鮀之佞而有宋朝之美 6. 《雍也》 Yong Ye
2 大宰 大宰 大宰問於子貢曰 9. 《子罕》 Zi Han
2 不可夺 不可奪 臨大節而不可奪也 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 子服 子服 子服景伯以告 14. 《憲問》 Xian Wen
2 不能守 不能守 仁不能守之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 君子义 君子義 君子義以為質 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 君子周 君子周 君子周而不比 2. 《為政》 Wei Zheng
2 十世 十世 十世可知也 2. 《為政》 Wei Zheng
2 里仁 裡仁 里仁 4. 《里仁》 Li Ren
2 八佾 八佾 八佾 3. 《八佾》 Ba Yi
2 见小 見小 無見小利 13. 《子路》 Zi Lu
2 谓颜渊 謂顏淵 子謂顏淵曰 7. 《述而》 Shu Er
2 禄在其中 祿在其中 祿在其中矣 2. 《為政》 Wei Zheng
2 君子怀 君子懷 君子懷德 4. 《里仁》 Li Ren
2 违仁 違仁 君子無終食之間違仁 4. 《里仁》 Li Ren
2 危行 危行 危言危行 14. 《憲問》 Xian Wen
2 趋进 趨進 趨進 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 子路使 子路使 子路使門人為臣 9. 《子罕》 Zi Han
2 陈亢 陳亢 陳亢問於伯魚曰 16. 《季氏》 Ji Shi
2 能言 能言 吾能言之 3. 《八佾》 Ba Yi
2 微生 微生 孰謂微生高直 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 小人怀 小人懷 小人懷土 4. 《里仁》 Li Ren
2 患人 患人 不患人之不己知 1. 《學而》 Xue Er
2 季孙 季孫 公伯寮愬子路於季孫 14. 《憲問》 Xian Wen
1 日月逝 日月逝 日月逝矣 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 好仁 好仁 好仁不好學 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 拖绅 拖紳 拖紳 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 分崩 分崩 邦分崩離析而不能守也 16. 《季氏》 Ji Shi
1 谮肤 譖膚 浸潤之譖膚受之愬不行焉 12. 《顏淵》 Yan Yuan
1 周监 周監 周監於二代 3. 《八佾》 Ba Yi
1 虎冯 虎馮 暴虎馮河 7. 《述而》 Shu Er
1 端章 端章 端章甫 11. 《先進》 Xian Jin
1 难说 難說 君子易事而難說也 13. 《子路》 Zi Lu
1 康子曰 康子曰 康子曰 14. 《憲問》 Xian Wen
1 崩离 崩離 邦分崩離析而不能守也 16. 《季氏》 Ji Shi
1 楚狂 楚狂 楚狂接輿歌而過孔子曰 18. 《微子》 Wei Zi
1 交言 交言 與朋友交言而有信 1. 《學而》 Xue Er
1 耳顺 耳順 六十而耳順 2. 《為政》 Wei Zheng
1 临丧 臨喪 臨喪不哀 3. 《八佾》 Ba Yi
1 贰过 貳過 不貳過 6. 《雍也》 Yong Ye
1 论笃 論篤 論篤是與 11. 《先進》 Xian Jin
1 朋友数 朋友數 朋友數 4. 《里仁》 Li Ren
1 衣麑 衣麑 素衣麑裘 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 仁者不可 仁者不可 不仁者不可以久處約 4. 《里仁》 Li Ren
1 大师乐 大師樂 子語魯大師樂 3. 《八佾》 Ba Yi
1 言危 言危 危言危行 14. 《憲問》 Xian Wen
1 饱食 飽食 飽食終日 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 士见 士見 士見危致命 19. 《子張》 Zi Zhang
1 所谓立 所謂立 所謂立之斯立 19. 《子張》 Zi Zhang
1 溺曰 溺曰 桀溺曰 18. 《微子》 Wei Zi
1 子馈 子饋 康子饋藥 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 舍瑟 舍瑟 舍瑟而作 11. 《先進》 Xian Jin
1 民易 民易 則民易使也 14. 《憲問》 Xian Wen
1 仲突 仲突 仲突 18. 《微子》 Wei Zi
1 足以发 足以發 亦足以發 2. 《為政》 Wei Zheng
1 济众 濟眾 如有博施於民而能濟眾 6. 《雍也》 Yong Ye
1 燧改 燧改 鑽燧改火 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 其二子 其二子 見其二子焉 18. 《微子》 Wei Zi
1 馈药 饋藥 康子饋藥 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 魏老 魏老 為趙魏老則優 14. 《憲問》 Xian Wen
1 齐不念旧恶 齊不念舊惡 叔齊不念舊惡 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 恭近 恭近 恭近於禮 1. 《學而》 Xue Er
1 犬马 犬馬 至於犬馬 2. 《為政》 Wei Zheng
1 山氏 山氏 何必公山氏之之也 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 多怨 多怨 多怨 4. 《里仁》 Li Ren
1 子騂 子騂 犂牛之子騂且角 6. 《雍也》 Yong Ye
1 事父 事父 邇之事父 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 遂事 遂事 遂事不諫 3. 《八佾》 Ba Yi
1 文质 文質 文質彬彬 6. 《雍也》 Yong Ye
1 问人 問人 問人於他邦 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 疾贫 疾貧 好勇疾貧 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 乐水 樂水 知者樂水 6. 《雍也》 Yong Ye
1 问昭 問昭 陳司敗問昭公知禮乎 7. 《述而》 Shu Er
1 狐裘 狐裘 黃衣狐裘 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 多食 多食 不多食 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 禹稷 禹稷 禹稷躬稼 14. 《憲問》 Xian Wen
1 君子喻 君子喻 君子喻於義 4. 《里仁》 Li Ren
1 桓子 桓子 季桓子受之 18. 《微子》 Wei Zi
1 荷蓧 荷蓧 以杖荷蓧 18. 《微子》 Wei Zi
1 待孔子 待孔子 齊景公待孔子 18. 《微子》 Wei Zi
1 能竭 能竭 事父母能竭其力 1. 《學而》 Xue Er
1 贼夫人 賊夫人 賊夫人之子 11. 《先進》 Xian Jin
1 居处恭 居處恭 居處恭 13. 《子路》 Zi Lu
1 杖叩 杖叩 以杖叩其脛 14. 《憲問》 Xian Wen
1 三愆 三愆 侍於君子有三愆 16. 《季氏》 Ji Shi
1 适卫 適衛 子適衛 13. 《子路》 Zi Lu
1 邦人称 邦人稱 邦人稱之曰君夫人 16. 《季氏》 Ji Shi
1 使大臣 使大臣 不使大臣怨乎不以 18. 《微子》 Wei Zi
1 政行 政行 四方之政行焉 20. 《堯曰》 Yao Yue
1 约失 約失 以約失之者 4. 《里仁》 Li Ren
1 请祷 請禱 子路請禱 7. 《述而》 Shu Er
1 撤薑 撤薑 不撤薑食 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 终身行 終身行 有一言而可以終身行之者乎 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 在萧 在蕭 而在蕭牆之內也 16. 《季氏》 Ji Shi
1 五秉 五秉 冉子與之粟五秉 6. 《雍也》 Yong Ye
1 见不善 見不善 見不善如探湯 16. 《季氏》 Ji Shi
1 子路反 子路反 使子路反見之 18. 《微子》 Wei Zi
1 视予 視予 回也視予猶父也 11. 《先進》 Xian Jin
1 诔曰 誄曰 誄曰 7. 《述而》 Shu Er
1 父攘羊 父攘羊 其父攘羊 13. 《子路》 Zi Lu
1 隅反 隅反 舉一隅不以三隅反 7. 《述而》 Shu Er
1 战色 戰色 勃如戰色 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 忿思 忿思 忿思難 16. 《季氏》 Ji Shi
1 可宗 可宗 亦可宗也 1. 《學而》 Xue Er
1 童子见 童子見 童子見 7. 《述而》 Shu Er
1 东蒙 東蒙 昔者先王以為東蒙主 16. 《季氏》 Ji Shi
1 患贫 患貧 不患貧而患不安 16. 《季氏》 Ji Shi
1 学易 學易 五十以學易 7. 《述而》 Shu Er
1 阙疑 闕疑 多聞闕疑 2. 《為政》 Wei Zheng
1 梦见周公 夢見周公 久矣吾不復夢見周公 7. 《述而》 Shu Er
1 人恭 人恭 與人恭而有禮 12. 《顏淵》 Yan Yuan
1 谓伯 謂伯 子謂伯魚曰 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 能行五者 能行五者 能行五者於天下 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 所谓达 所謂達 爾所謂達者 12. 《顏淵》 Yan Yuan
1 易说 易說 小人難事而易說也 13. 《子路》 Zi Lu
1 八士 八士 周有八士 18. 《微子》 Wei Zi
1 生三 生三 子生三年 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 服周 服周 服周之冕 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 行小 行小 好行小慧 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 不能死 不能死 不能死 14. 《憲問》 Xian Wen
1 司存 司存 則有司存 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 私觌 私覿 私覿 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 酒无量 酒無量 惟酒無量 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 弘人 弘人 非道弘人 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 力不同 力不同 為力不同科 3. 《八佾》 Ba Yi
1 夫不可 夫不可 匹夫不可奪志也 9. 《子罕》 Zi Han
1 上好信 上好信 上好信 13. 《子路》 Zi Lu
1 小君 小君 稱諸異邦曰寡小君 16. 《季氏》 Ji Shi
1 小人儒 小人儒 無為小人儒 6. 《雍也》 Yong Ye
1 人行 人行 三人行 7. 《述而》 Shu Er
1 君子笃 君子篤 君子篤於親 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 近信 近信 斯近信矣 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 兵车 兵車 不以兵車 14. 《憲問》 Xian Wen
1 未足 未足 未足與議也 4. 《里仁》 Li Ren
1 抑末 抑末 抑末也 19. 《子張》 Zi Zhang
1 怨天 怨天 不怨天 14. 《憲問》 Xian Wen
1 馁在其中 餒在其中 餒在其中矣 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 五六 五六 冠者五六人 11. 《先進》 Xian Jin
1 三桓 三桓 故夫三桓之子孫 16. 《季氏》 Ji Shi
1 伯达 伯達 伯達 18. 《微子》 Wei Zi
1 朽木不可 朽木不可 朽木不可雕也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 言过 言過 且爾言過矣 16. 《季氏》 Ji Shi
1 君子惠 君子惠 君子惠而不費 20. 《堯曰》 Yao Yue
1 祷久 禱久 丘之禱久矣 7. 《述而》 Shu Er
1 南子 南子 子見南子 6. 《雍也》 Yong Ye
1 夺帅 奪帥 三軍可奪帥也 9. 《子罕》 Zi Han
1 宗庙会同 宗廟會同 宗廟會同 11. 《先進》 Xian Jin
1 致远 致遠 致遠恐泥 19. 《子張》 Zi Zhang
1 君子信 君子信 君子信而後勞其民 19. 《子張》 Zi Zhang
1 知可 知可 其知可及也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 不可求 不可求 如不可求 7. 《述而》 Shu Er
1 躬行君子 躬行君子 躬行君子 7. 《述而》 Shu Er
1 问一 問一 問一得三 16. 《季氏》 Ji Shi
1 食夫 食夫 食夫稻 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 六人 六人 冠者五六人 11. 《先進》 Xian Jin
1 曰能 曰能 非曰能之 11. 《先進》 Xian Jin
1 思温 思溫 色思溫 16. 《季氏》 Ji Shi
1 务民 務民 務民之義 6. 《雍也》 Yong Ye
1 问禘 問禘 或問禘之說 3. 《八佾》 Ba Yi
1 五人 五人 舜有臣五人而天下治 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 裘玄 裘玄 羔裘玄冠不以弔 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 昆弟 昆弟 人不間於其父母昆弟之言 11. 《先進》 Xian Jin
1 能系 能繫 焉能繫而不食 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 用牛 用牛 割雞焉用牛刀 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 举善 舉善 舉善而教不能 2. 《為政》 Wei Zheng

See the Help page for more information on the best use of the dictionary or if you have problems. Copyright Fo Guang Shan Nan Tien Institute 佛光山南天大學 2013-2018, www.nantien.edu.au. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. See About. Please send comments to alex@chinesenotes.com.

This page was last updated on 2018-02-14.