Chinese Notes

Glossary and Vocabulary for The Analects of Confucius 《論語》

Word count: 13872, unique words: 1812, character count: 15962

Contents

 1. People and Places
 2. Frequencies of Lexical Words
 3. Frequencies of all Words
 4. Bigrams

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English Notes
安仁 ānrén Anren
ào
 1. Olympic
 2. Austria
 3. mysterious / obscure / profound
北辰 Běi Chén Polaris / North Star
Cài Cai
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
陈文 陳文 chén wén Chen Wen
大贤 大賢 Dà Xián Tai Xian
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
东周 東周 Dōng Zhōu Eastern Zhou
多闻 多聞 Duō Wén Vaisravaṇa / Vaisravaṇa Deva King of the North
樊迟 樊遲 fán chí Fan Chi / Fan Xu
féng Feng
复礼 復禮 Fù Lǐ Fu Li
告子 Gào Zǐ Gao Zi
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
弘道 hóngdào Hongdao
嘉善 jiāshàn Jiashan
Jié Emperor Jie
晋文公 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin
jīng
 1. thorns / brambles
 2. the state of Chu / Jing
 3. Jingzhou / Ching-chou
箕子 jīzǐ Jizi
居简 居簡 Jūjiǎn Jujian / Beijian Jujian
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
孔子 Kǒngzi Confucius
Kuì Kui
乐山 樂山 lèshān Leshan
 1. Shandong
 2. Lu
 3. crass
 4. the State of Lu
mèng
 1. Meng
 2. first month
 3. eldest brother
孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi
miáo
 1. sprout / seedling
 2. Miao
 3. Miao
南宫 南宮 nángōng Nangong
Péng Peng
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
Qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
人乘 Rén Shèng The Human Vehicle
石门 石門 shímén Shimen / Shihmen
Shùn Emperor Shun
思明 sīmíng Siming
Sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋朝 Sòng Cháo Song Dynasty
孙武 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu
泰山 Tài Shān Mount Tai
Téng
 1. Teng
 2. Teng
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文子 Wén Zǐ Wen Zi
汶上 Wènshàng Wenshang
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
武城 wǔchéng Wucheng
西华 西華 Xīhuà Xihua
修文 xiūwén Xiuwen
Yān
 1. Yan
 2. State of Yan
 3. swallow
颜回 顏回 Yán Huí Yan Hui
颜渊 顏淵 yányuān Yan Yuan
Yáo Emperor Yao
羿 Yi
Yi
 1. abbreviation for Iraq or Iran
 2. Yi
 3. he / she
 4. Yi River
 1. Emperor Yu
 2. Yu
宰予 zǎiyǔ Zai Yu
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
直道 Zhí Dào Straight Road / Jiuyuan to Yunyang Road
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
至德 Zhìdé Zhide reign
中行 zhōng háng Bank of China
中庸 Zhōng Yōng Doctrine of the Mean
中牟 Zhōngmóu Zhongmou
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
Zhòu Emperor Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan
子路 zǐlù Zi Lu
zōu
 1. Zou
 2. Zou
左丘明 Zuǒ Qiū Mīng Zuo Qiuming / Zuoqiu Ming

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English
416 子曰 zǐyuē Confucius says
328 yuē to speak / to say
217 child / son
127 rén person / people / a human being
110 yán to speak / to say / said
107 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign
101 wèn to ask
96 zhī to know / to be aware
83 rén a kernel / a pit
68 孔子 Kǒngzi Confucius
65 xíng to walk / to move
62 jiàn to see / to meet
62 dào way / road / path
56 wén to hear
53 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette
51 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler
50 sān three
50 can / may / able to
49 xué to study / to learn
48 子路 zǐlù Zi Lu
46 bāng state / country / nation
46 使 shǐ to make / to cause
45 a man / a grown man
44 gōng public
44 mín the people / citizen / subjects
44 wèi to call
43 desire
43 shì matter / thing / item
43 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
42 zhèng politics / government
42 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited
39 夫子 fūzǐ master
39 néng can / able
39 zài in / at
38 qiú to request
36 shí food / food and drink
36 wèi Eighth earthly branch
36 è evil / vice
36 to die
35 happy / glad / cheerful / joyful
33 Germany
30 guò to cross / to go over / to pass
29 hǎo good / very
29 xià summer
27 to give
26 jīn today / modern / present / current / this / now
26 xìn to believe / to trust
24 meaning / sense
24 father's elder brother
24 to stand
24 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
24 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren
24 wén writing / text
24 可以 kěyǐ can / may / possible / able to
24 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
23 gǎn to dare
23 even / equal / uniform
23 天下 tiānxià the whole world / China / a realm
23 zhèng upright / straight
22 big / great / huge / large / major
22 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
22 residence / dwelling
22 to think / to consider
22 season / period
21 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks
21 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume
20 sàng to lose / to die
20 yuǎn far / distant
20 zhòng second month of the season / middle / intermediate / 2nd in seniority
20 不能 bù néng cannot / must not / should not
19 zhí straight
19 shì clan name / maiden name
19 xiào to be filial
19 nán difficult
18 nián year
18 tiān day
18 xián to be worthy / noble
18 shì a scholar
18 rǎn the edge of a tortoiseshell
18 female / feminine
17 yòng to use / to apply
17 to confer / to bestow / to grant
17 huàn to suffer from a misfortune
17 gào to tell / to say / said / told
17 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer
17 yǒu friend / companion
17 zhì sign / mark / flag
17 yuàn to blame / to complain
16 one
16 yǒng brave / courageous
16 color
16 disease / sickness / ailment
16 顏淵 yányuān Yan Yuan
16 zǎi to slaughter / to butcher
16 to attain / to achieve / to reach
16 shī teacher
16 duō over / indicates a number greater than the number preceding it
16 father
16 Zhōu Zhou Dynasty
16 shū uncle / father's younger brother
16 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed
16 mìng life
15 huí to go back / to turn around / to answer / to return / to revolve
15 rich
15 xiǎo small / tiny / insignificant
15 shī to lose / to miss / to fail
15 yōu to be sad / to be grieved
15 to enter
15 chǐ a shame / a sense of shame
14 shàng top / a high position
14 shēn body / torso
14 luàn disorderly / chaotic
14 to reach
14 gǎi to change / to alter / to transform / to correct
14 yún cloud
14 不如 bùrú not equal to / not as good as
14 問曰 wèn yuē to ask
14 shēng to be born / to give birth
14 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against
14 to give an offering in a religious ceremony
14 sufficient / enough
14 shī poem / verse
14 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth
13 měi beautiful
13 to lift / to hold up / to raise
13 zhòng many / numerous
13 to go
13 gōng respectful
13 zhí to implement / to carry out / to execute a plan
13 大夫 dàifu doctor
13 dialect / language / speech
13 ān calm / still / quiet / peaceful
12 Qiū Confucius
12 mén door / gate / doorway / gateway
12 無道 wú dào tyrannical / brutal
12 huì favor / benefit / blessing
12 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw
12 dǎng party / association / club / society
12 power / force / strength
12 cháo to face
11 chēng to call / to address
11 shì a generation
11 zhōng loyalty / devotion
11 chén Chen
11 Shandong
11 gain / advantage / benefit
11 qǐng to ask
11 wáng to die / to perish
11 clothes
11 wǎng to go (in a direction)
11 ancient / old / palaeo-
11 āi sad / mournful / pitiful
11 guǎ few
10 jiǔ old
10 horse
10 zhōng middle / during / inside
10 nìng to flatter / to praise
10 easy / simple
10 wèi to guard / to protect / to defend
10 好學 hǎoxué eager to study / studious / erudite
10 to dispel
10 to take / to get / to fetch
10 樊遲 fán chí Fan Chi / Fan Xu
10 láo to toil
10 shì to fit / to suit
10 mèng Meng
10 sūn Sun
10 guān to look at / to watch / to observe
10 jìn nearby
10 yóu to swim
9 huái to think of
9 zuò to do
9 mǐn keen
9 shā to kill / to murder / to slaughter
9 shí time / a period of time
9 ignorance
9 xīng to flourish / to be popular
9 increase / benefit
9 禮樂 lǐlè rites and music
9 lái to come
9 jìn to advance / to enter
9 to cover / to shield / to screen / to conceal
9 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related
9 yàn to loathe / to pursue
9 zhào to call together / to summon / to convene
9 hard / strong / solid / sure
9 父母 fùmǔ parents / mother and father
9 何謂 héwèi what is the meaning of
9 fāng square / quadrilateral / one side
9 管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
9 wèi to fear
9 pín poor
9 ancient barbarian tribes
8 shǎo few / little
8 kuáng unrestrained / mad
8 five
8 tài safe / peaceful / most / grand
8 clothes / dress / garment
8 móu to plan / to seek / to scheme
8 chéng to mount / to climb onto
8 門人 mén rén disciple
8 hòu after / later / behind
8 一言 yīyán one sentence / brief remark
8 jiā to add
8 fèi to abolish / to abandon / to abrogate
8 day of the month / a certain day
8 jiāo proud / arrogant
8 guó a country / a state / a kingdom
8 lǎo old / aged / elderly / aging
8 guī to go back / to return
8 wèi position / location / place
8 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
8 zhǐ to stop / to halt
8 shì an official
8 朋友 péngyou friend
8 xiū to cultivate / to repair
8 不及 bù jí not as good as / inferior to
8 different / other
8 Kāng Kang
7 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs.
7 military / martial
7 弟子 dìzi disciple
7 shì room / bedroom
7 nán south
7 fèi fee / expenses
7 shòu to suffer / to be subjected to
7 不好 bù hǎo not good
7 shǐ to begin / to start
7 shì to look at / to regard / to inspect
7 小子 xiǎozi a boy
7 shí ten
7 gōng body / oneself
7 to fear
7 xiāng village
7 yǐn to hide / to conceal
7 qiú fur / a fur coat
7 zhì to send / to devote / to deliver / to convey
7 miǎn crown
7 niú an ox / a cow / a bull
7 huò to confuse / to mislead / to baffle
7 wēi dangerous / precarious
7 jiā house / home / residence
7 zhì substance / nature / quality
7 tīng to listen
7 huán big
7 liù six
7 shēng to raise / to hoist / to promote
7 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
7 gōng Gong
7 chì red / scarlet
7 guì expensive / noble / precious
7 wǎng in the wrong / in vain
7 jiǎn simple
7 yīn flourishing
6 a period of time / phase / stage
6 yuē approximately
6 míng bright / brilliant
6 成人 chéngrén adult
6 younger brother
6 fàn food / a meal
6 to associate with / be near
6 mǐn to feel compassion for / to pity
6 wēi micro / tiny / miniature
6 yōng harmony
6 refined language / diction / wording / poetic genre
6 shè house / dwelling
6 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder
6 在其中 zàiqízhōng therein / wherein
6 apprentice / disciple
6 to hasten / to hurry / to walk fast
6 忠信 zhōngxìn faith and honesty / loyalty and sincerity
6 qiáng wall
6 xiān fresh
6 lín to face / to overlook
6 pleased / happy
6 兄弟 xiōngdì brothers
6 biàn to change / to alter
6 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
6 shī the practice of selfless giving / dāna
6 bài to bow / to pay respect to
6 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni
6 sincere / true
6 zāng a slave / success
6 未可 wèikě cannot / not able to
6 不行 bùxíng will not do / will not work
6 Shùn Emperor Shun
6 ròu meat / pulp
6 end / final stage / latter part
6 a device / a tool / a utensil / an implement
6 Jiǎ Jia
6 jiǎn frugal / to be in need
6 shí knowledge
6 ài to love
6 four
5 níng Ningxia
5 to cut down / to fell / to attack / to boast
5 grain / corn
5 zuò to sit
5 zhuān good / simple
5 héng constant / regular / persistent
5 宗廟 zōngmiào ancestral temple / ancestral shrine
5 qiān one thousand
5 rustic / low / base / mean
5 duó to take by force / to rob / to snatch
5 不敬 bù jìng to disrespect / to be irreverent
5 ràng to allow / to permit / to yield / to concede
5 xiào to smile / to laugh
5 huì to instruct / to teach
5 chē a vehicle
5 qǐn to lie down / to sleep
5 善人 shànrén a wholesome person / a good person
5 què a watchtower
5 severe
5 jǐng bright
5 yáng sun
5 to restrain / to restrict / to keep down
5 文子 Wén Zǐ Wen Zi
5 賢者 xiánzhě friend / brother / āyuṣman
5 日月 rì yuè the sun and moon
5 shì to attend on
5 zéi thief
5 qiān to damage / to be defective
5 其事 qí shì that thing / this thing
5 wàng to forget / to overlook / to neglect
5 wēn warm / lukewarm
5 carp
5 諸侯 zhū hóu the feudal lords
5 zhǔ owner
5 fàng to put / to place
5 nèi inside / interior
5 disgrace / insult
5 dòng to move / to act
5 jiè to quit
5 shè to shoot / to launch
5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up
5 yuàn to hope / to wish / to desire
5 jiē stairs / steps
5 hòu thick
5 shǒu to guard / to practice
5 juàn tired
5 Emperor Yu
5 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away
5 shuāi weak / feeble
5 zhì to rule / to govern / to manage / to control
5 鄉人 xiāngrén villager / fellow villager
5 百姓 bǎixìng common people
5 gài lid / top / cover / canopy
5 bìng ailment / sickness / illness / disease
5 wife
5 zuì an offense / guilt / a crime / a sin
5 a moment
4 Yu
4 dǎo to pray
4 zàng to bury the dead
4 shèng to beat / to win / to conquer
4 季路 jìlù Ji Lu
4 guǎn to take care (of) / to control / to manage / to be in charge of / to look after / to run
4 kuān wide / broad
4 shèn cautious
4 shēng sound
4 jiù old / former
4 shān a mountain / a hill / a peak
4 sǔn to injure
4 pàn bank / embankment / river bank
4 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint
4 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth
4 shù to state / to tell / to narrate / to relate
4 yǎn to lie down / to stop / to fall down
4 zhàn war / battle / fight
4 a type of standing harp
4 qióng poor / exhausted
4 jiǔ nine
4 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
4 祿 good fortune
4 jié festival
4 fish
4 kēng the sound of stones knocking together
4 jiāo to deliver / to turn over / to pay
4 liǔ willow
4 四方 sì fāng all sides
4 令尹 lìngyǐn chief minister
4 為人 wéirén behavior / conduct
4 shū book
4 to exceed / to transcend / to cross over
4 jiāo to teach / to educate / to instruct
4 之後 zhīhòu after / following / later
4 shǒu hand
4 博學 bóxué learned / erudite
4 在家 zàijiā lay person / laity
4 fēng wind
4 lìng to make / to cause to be / to lead
4 kuāng to correct / to rectify
4 kùn to be sleepy / doze off
4 liàng to forgive
4 a banquet
4 song
4 the past / former times
4 dài dangerous / perilous
4 宿 to lodge for the night
4 chóng high / dignified / lofty
4 Yáo Emperor Yao
4 jiàn inexpensive / lowly
4 to dance / to wield / to brandish
4 to greet by raising the joined hands
4 to take charge of / to manage / to administer
4 to be fond of / to like
4 yín to argue respectfully
4 skill / art
4 to buy / to sell
4 gu / a wine vessel
4 rèn office / responsibility
4 上好 shànghǎo first-rate / top-notch
4 jīn to boast / to esteem / to sympathize
4 zhàng a staff / a rod / a cane / a walking stick
4 grain / millet
4 shāng commerce / trade
4 huǐ to destroy
4 jiàn to remonstrate / to admonish
4 shù numerous / various
4 bǎi one hundred
4 shǔ to count
4 zhái to pick (fruit, etc)
4 不信 bùxìn disbelief / lack of faith
4 wēi power / might / prestige
4 zhōng end / finish
4 gōng to attack / to accuse / to study
4 不服 bùfú not to accept something / to want to have something overruled or changed / to refuse to obey or comply
4 dài to wait / to treat / to deal with
4 zhuāng a village
4 cuò mistake / error / blunder / fault
4 cāi talented
4 chá to examine / to inquire / to observe / to inspect
4 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example /
4 tòng to wail / to cry
3 huǐ to regret
3 西華 Xīhuà Xihua
3 未知 wèizhī unknown / do not know
3 lòu low / humble / plain / ugly / mean / vulgar
3 flourishing / prosperous / sudden / abrupt
3 qìng chime stones / an ancient percussion instrument
3 一日 yī rì first of the month
3 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
3 líng agile / clever / alert / efficacious / effective / intelligent
3 chè to pervade / to penetrate
3 zhēng to struggle / to fight
3 天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
3 yōu excellent / superior
3 qún a crowd / a flock / a group
3 tóng like / same / similar
3 gāo a lamb
3 童子 tóngzǐ boy
3 to defend / to resist
3 liáo fellow-official / a colleague
3 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that
3 shén divine / mysterious / magical
3 měng ferocious / fierce / violent
3 jié to exhaust
3 yùn to be indignant / to be feel hurt
3 chǎn to flatter / to cajole
3 to forewarn / to expect / to anticipate / to worry
3 leaf
3 鞠躬 jūgōng to bow
3 zhòng heavy
3 司馬 sīmǎ official post of minister of war
3 seven
3 wàng to gaze / to look towards
3 fèng phoenix
3 zhèng Zheng
3 shì to depart / to die
3 dàng a pond / a pool
3 sháo excellent / harmonious
3 a river / a stream
3 white
3 to drown / to indulge / to be addicted to / to spoil
3 jià to sow grain
3 忿 fèn to be furious
3 guǒ outer coffin
3 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger
3 朝服 cháofú court dress
3 巍巍 wēiwēi towering / imposing
3 rèn slow in speech
3 五十 wǔshí fifty
3 to deceive / to cheat
3 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear
3 不容 bùróng to not tolerate / to not allow
3 huò goods / products / commodities
3 xún to follow / to adhere to / to abide by
3 Jié Emperor Jie
3 dōng east
3 plain / white
3 to tread on
3 Jié Jie
3 疏食 shūshí a coarse meal
3 yuán source / origin
3 斯文 sīwén cultivated
3 yóu outstanding / particularly / especially
3 fox
3 tiger
3 shǐ history
3 ěr ear

Bigrams

Top 500

Frequency Simplified Traditional Example Document
32 孔子曰 孔子曰 或謂孔子曰 2. 《為政》 Wei Zheng
28 子贡曰 子貢曰 子禽問於子貢曰 1. 《學而》 Xue Er
23 子夏 子夏 子夏曰 1. 《學而》 Xue Er
14 三年 三年 三年無改於父之道 1. 《學而》 Xue Er
14 夏曰 夏曰 子夏曰 1. 《學而》 Xue Er
13 子谓 子謂 子謂冉有曰 3. 《八佾》 Ba Yi
12 子路曰 子路曰 子路曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
10 未见 未見 我未見好仁者 4. 《里仁》 Li Ren
10 可使 可使 可使治其賦也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
9 公问 公問 定公問 3. 《八佾》 Ba Yi
9 事君 事君 事君能致其身 1. 《學而》 Xue Er
9 问政 問政 子貢問政 12. 《顏淵》 Yan Yuan
9 季氏 季氏 孔子謂季氏 3. 《八佾》 Ba Yi
9 子问 子問 孟懿子問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
8 子游 子游 子游問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
7 仲弓 仲弓 仲弓問子桑伯子 6. 《雍也》 Yong Ye
7 问仁 問仁 問仁 6. 《雍也》 Yong Ye
7 邦无道 邦無道 邦無道 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
7 康子 康子 季康子問 2. 《為政》 Wei Zheng
6 不好学 不好學 好仁不好學 17. 《陽貨》 Yang Huo
6 闵子 閔子 季氏使閔子騫為費宰 6. 《雍也》 Yong Ye
6 子闻 子聞 子聞之曰 3. 《八佾》 Ba Yi
6 三子 三子 異乎三子者之撰 11. 《先進》 Xian Jin
6 季康 季康 季康子問 2. 《為政》 Wei Zheng
6 二三子 二三子 二三子 3. 《八佾》 Ba Yi
5 子贡问 子貢問 子貢問君子 2. 《為政》 Wei Zheng
5 子贡问曰 子貢問曰 子貢問曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
5 言曰 言曰 曾子言曰 8. 《泰伯》 Tai Bo
5 敢问 敢問 敢問死 11. 《先進》 Xian Jin
5 哀公 哀公 哀公問曰 2. 《為政》 Wei Zheng
5 使民 使民 使民以時 1. 《學而》 Xue Er
5 子骞 子騫 季氏使閔子騫為費宰 6. 《雍也》 Yong Ye
5 在邦 在邦 在邦無怨 12. 《顏淵》 Yan Yuan
5 伯夷 伯夷 伯夷 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
5 夫三 夫三 夫三子者之言何如 11. 《先進》 Xian Jin
5 叔齐 叔齊 叔齊不念舊惡 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
5 颛臾 顓臾 季氏將伐顓臾 16. 《季氏》 Ji Shi
5 问孝 問孝 孟懿子問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
4 颜渊死 顏淵死 顏淵死 11. 《先進》 Xian Jin
4 崇德 崇德 子張問崇德 12. 《顏淵》 Yan Yuan
4 乡党 鄉黨 以與爾鄰里鄉黨乎 6. 《雍也》 Yong Ye
4 使人 使人 及其使人也 13. 《子路》 Zi Lu
4 游曰 游曰 子游曰 4. 《里仁》 Li Ren
4 管氏 管氏 管氏有三歸 3. 《八佾》 Ba Yi
4 公曰 公曰 公曰 12. 《顏淵》 Yan Yuan
4 子欲 子欲 子欲居九夷 9. 《子罕》 Zi Han
4 颜渊曰 顏淵曰 顏淵曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
4 子在 子在 子在陳曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
4 子路问 子路問 子路問 11. 《先進》 Xian Jin
4 桓公 桓公 桓公殺公子糾 14. 《憲問》 Xian Wen
3 子告 子告 子告之曰 2. 《為政》 Wei Zheng
3 言不可 言不可 言不可以若是其幾也 13. 《子路》 Zi Lu
3 公伯 公伯 公伯寮愬子路於季孫 14. 《憲問》 Xian Wen
3 冉子 冉子 冉子為其母請粟 6. 《雍也》 Yong Ye
3 子妻 子妻 以其子妻之 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
3 学礼 學禮 學禮乎 16. 《季氏》 Ji Shi
3 君赐 君賜 君賜食 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
3 公西华 公西華 公西華曰 7. 《述而》 Shu Er
3 三日 三日 祭肉不出三日 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
3 见好 見好 我未見好仁者 4. 《里仁》 Li Ren
3 邦君 邦君 邦君樹塞門 3. 《八佾》 Ba Yi
3 谓孔子 謂孔子 或謂孔子曰 2. 《為政》 Wei Zheng
3 多见 多見 多見闕殆 2. 《為政》 Wei Zheng
3 崔子 崔子 崔子弒齊君 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
3 击磬 擊磬 子擊磬於衛 14. 《憲問》 Xian Wen
3 学诗 學詩 學詩乎 16. 《季氏》 Ji Shi
3 直错 直錯 舉直錯諸枉 2. 《為政》 Wei Zheng
3 举直 舉直 舉直錯諸枉 2. 《為政》 Wei Zheng
3 言谓 言謂 言未及之而言謂之躁 16. 《季氏》 Ji Shi
3 事人 事人 未能事人 11. 《先進》 Xian Jin
3 齐景 齊景 齊景公問政於孔子 12. 《顏淵》 Yan Yuan
3 弓曰 弓曰 仲弓曰 6. 《雍也》 Yong Ye
3 司马牛 司馬牛 司馬牛問仁 12. 《顏淵》 Yan Yuan
3 多能 多能 何其多能也 9. 《子罕》 Zi Han
3 知人 知人 患不知人也 1. 《學而》 Xue Er
3 子见 子見 子見南子 6. 《雍也》 Yong Ye
3 叶公 葉公 葉公問孔子於子路 7. 《述而》 Shu Er
3 好勇 好勇 由也好勇過我 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
3 冉求 冉求 冉求曰 6. 《雍也》 Yong Ye
3 事问 事問 每事問 3. 《八佾》 Ba Yi
3 伯寮 伯寮 公伯寮愬子路於季孫 14. 《憲問》 Xian Wen
3 问君子 問君子 子貢問君子 2. 《為政》 Wei Zheng
3 力不足 力不足 我未見力不足者 4. 《里仁》 Li Ren
3 灵公 靈公 子言衛靈公之無道也 14. 《憲問》 Xian Wen
3 郑声 鄭聲 放鄭聲 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
3 思义 思義 見利思義 14. 《憲問》 Xian Wen
3 主忠信 主忠信 主忠信 1. 《學而》 Xue Er
3 卫灵 衛靈 子言衛靈公之無道也 14. 《憲問》 Xian Wen
3 知及 知及 知及之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
3 千乘 千乘 道千乘之國 1. 《學而》 Xue Er
3 怡怡 怡怡 怡怡如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
3 桀溺 桀溺 桀溺耦而耕 18. 《微子》 Wei Zi
3 问知 問知 樊遲問知 6. 《雍也》 Yong Ye
3 女安 女安 於女安乎 17. 《陽貨》 Yang Huo
3 樊迟问 樊遲問 樊遲問知 6. 《雍也》 Yong Ye
3 大夫之后 大夫之後 以吾從大夫之後 11. 《先進》 Xian Jin
2 公杀 公殺 桓公殺公子糾 14. 《憲問》 Xian Wen
2 短命死 短命死 不幸短命死矣 6. 《雍也》 Yong Ye
2 君夫人 君夫人 邦人稱之曰君夫人 16. 《季氏》 Ji Shi
2 知天命 知天命 五十而知天命 2. 《為政》 Wei Zheng
2 见小 見小 無見小利 13. 《子路》 Zi Lu
2 弟子曰 弟子曰 召門弟子曰 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 子言 子言 曾子言曰 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 能使 能使 能使枉者直 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 八佾 八佾 八佾 3. 《八佾》 Ba Yi
2 人曰 人曰 人曰 18. 《微子》 Wei Zi
2 问子 問子 仲弓問子桑伯子 6. 《雍也》 Yong Ye
2 叔文子 叔文子 子問公叔文子於公明賈曰 14. 《憲問》 Xian Wen
2 饭疏食 飯疏食 飯疏食飲水 7. 《述而》 Shu Er
2 问崇 問崇 子張問崇德 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 义以为 義以為 君子義以為質 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 三友 三友 益者三友 16. 《季氏》 Ji Shi
2 安百姓 安百姓 脩己以安百姓 14. 《憲問》 Xian Wen
2 失人 失人 失人 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 弓问 弓問 仲弓問子桑伯子 6. 《雍也》 Yong Ye
2 乱大 亂大 小不忍則亂大謀 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 能守 能守 仁能守之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 蘧伯 蘧伯 蘧伯玉使人於孔子 14. 《憲問》 Xian Wen
2 友不如 友不如 無友不如己者 1. 《學而》 Xue Er
2 请学 請學 樊遲請學稼 13. 《子路》 Zi Lu
2 易使 易使 則民易使也 14. 《憲問》 Xian Wen
2 阳货 陽貨 陽貨 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 见危 見危 見危授命 14. 《憲問》 Xian Wen
2 求备 求備 求備焉 13. 《子路》 Zi Lu
2 氏使 氏使 季氏使閔子騫為費宰 6. 《雍也》 Yong Ye
2 小大 小大 小大由之 1. 《學而》 Xue Er
2 公明 公明 子問公叔文子於公明賈曰 14. 《憲問》 Xian Wen
2 天丧 天喪 天喪予 11. 《先進》 Xian Jin
2 公叔 公叔 子問公叔文子於公明賈曰 14. 《憲問》 Xian Wen
2 衣轻 衣輕 衣輕裘 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 泰伯 泰伯 泰伯 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 踧踖 踧踖 踧踖如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 不足征 不足徵 杞不足徵也 3. 《八佾》 Ba Yi
2 祭肉 祭肉 祭肉不出三日 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 祝鮀 祝鮀 不有祝鮀之佞而有宋朝之美 6. 《雍也》 Yong Ye
2 子路宿 子路宿 子路宿於石門 14. 《憲問》 Xian Wen
2 兴邦 興邦 一言而可以興邦 13. 《子路》 Zi Lu
2 六七十 六七十 方六七十 11. 《先進》 Xian Jin
2 未信 未信 未信則以為厲己也 19. 《子張》 Zi Zhang
2 一言以为 一言以為 君子一言以為知 19. 《子張》 Zi Zhang
2 谓颜渊 謂顏淵 子謂顏淵曰 7. 《述而》 Shu Er
2 朋友交 朋友交 與朋友交而不信乎 1. 《學而》 Xue Er
2 见齐 見齊 子見齊衰者 9. 《子罕》 Zi Han
2 孔子行 孔子行 孔子行 18. 《微子》 Wei Zi
2 子路使 子路使 子路使門人為臣 9. 《子罕》 Zi Han
2 君子周 君子周 君子周而不比 2. 《為政》 Wei Zheng
2 虞仲 虞仲 虞仲 18. 《微子》 Wei Zi
2 夫颛 夫顓 夫顓臾 16. 《季氏》 Ji Shi
2 入大 入大 子入大廟 3. 《八佾》 Ba Yi
2 七人 七人 童子六七人 11. 《先進》 Xian Jin
2 远人不服 遠人不服 故遠人不服 16. 《季氏》 Ji Shi
2 危行 危行 危言危行 14. 《憲問》 Xian Wen
2 武伯 武伯 孟武伯問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
2 过庭 過庭 鯉趨而過庭 16. 《季氏》 Ji Shi
2 可以兴 可以興 一言而可以興邦 13. 《子路》 Zi Lu
2 子路行 子路行 子路行以告 18. 《微子》 Wei Zi
2 召南 召南 召南 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 欲速 欲速 無欲速 13. 《子路》 Zi Lu
2 好古 好古 信而好古 7. 《述而》 Shu Er
2 恶居 惡居 惡居下流而訕上者 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 偲偲 偲偲 偲偲 13. 《子路》 Zi Lu
2 徒行 徒行 吾不徒行以為之椁 11. 《先進》 Xian Jin
2 今女 今女 今女畫 6. 《雍也》 Yong Ye
2 轻裘 輕裘 衣輕裘 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 不能守 不能守 仁不能守之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 适道 適道 未可與適道 9. 《子罕》 Zi Han
2 四恶 四惡 屏四惡 20. 《堯曰》 Yao Yue
2 使子路 使子路 使子路問津焉 18. 《微子》 Wei Zi
2 在陈 在陳 子在陳曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 诲人 誨人 誨人不倦 7. 《述而》 Shu Er
2 服景 服景 子服景伯以告 14. 《憲問》 Xian Wen
2 小知 小知 君子不可小知 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 不如老 不如老 吾不如老農 13. 《子路》 Zi Lu
2 臧文 臧文 臧文仲居蔡 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 使枉 使枉 能使枉者直 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 子退 子退 子退朝 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 明贾 明賈 子問公叔文子於公明賈曰 14. 《憲問》 Xian Wen
2 殷礼 殷禮 周因於殷禮 2. 《為政》 Wei Zheng
2 子畏 子畏 子畏於匡 9. 《子罕》 Zi Han
2 林放 林放 林放問禮之本 3. 《八佾》 Ba Yi
2 舞雩 舞雩 風乎舞雩 11. 《先進》 Xian Jin
2 颜渊问 顏淵問 顏淵問仁 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 臣事 臣事 臣事君 3. 《八佾》 Ba Yi
2 乐云 樂雲 樂云樂云 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 思敬 思敬 事思敬 16. 《季氏》 Ji Shi
2 言不顺 言不順 則言不順 13. 《子路》 Zi Lu
2 微生 微生 孰謂微生高直 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 笃敬 篤敬 行篤敬 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 诗三百 詩三百 詩三百 2. 《為政》 Wei Zheng
2 升堂 昇堂 攝齊升堂 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 患失 患失 患失之 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 塞门 塞門 邦君樹塞門 3. 《八佾》 Ba Yi
2 歎曰 歎曰 顏淵喟然歎曰 9. 《子罕》 Zi Han
2 君子博学 君子博學 君子博學於文 6. 《雍也》 Yong Ye
2 违仁 違仁 君子無終食之間違仁 4. 《里仁》 Li Ren
2 里仁 裡仁 里仁 4. 《里仁》 Li Ren
2 足躩 足躩 足躩如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 辟世 闢世 賢者辟世 14. 《憲問》 Xian Wen
2 未达 未達 丘未達 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 友便 友便 友便辟 16. 《季氏》 Ji Shi
2 邦家 邦家 惡利口之覆邦家者 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 子路问曰 子路問曰 子路問曰 13. 《子路》 Zi Lu
2 大受 大受 而可大受也 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 狐貉 狐貉 與衣狐貉者立 9. 《子罕》 Zi Han
2 杀公子 殺公子 桓公殺公子糾 14. 《憲問》 Xian Wen
2 巧言 巧言 巧言 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 君使 君使 君使臣 3. 《八佾》 Ba Yi
2 言诗 言詩 始可與言詩已矣 1. 《學而》 Xue Er
2 事父母 事父母 事父母能竭其力 1. 《學而》 Xue Er
2 鱼曰 魚曰 陳亢問於伯魚曰 16. 《季氏》 Ji Shi
2 君子学 君子學 君子學道則愛人 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 牛问 牛問 司馬牛問仁 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 硜硜 硜硜 硜硜然小人哉 13. 《子路》 Zi Lu
2 伯鱼 伯魚 陳亢問於伯魚曰 16. 《季氏》 Ji Shi
2 闻一 聞一 回也聞一以知十 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 子服 子服 子服景伯以告 14. 《憲問》 Xian Wen
2 子罕 子罕 子罕 9. 《子罕》 Zi Han
2 好德 好德 吾未見好德如好色者也 9. 《子罕》 Zi Han
2 丧斯文 喪斯文 天之將喪斯文也 9. 《子罕》 Zi Han
2 季孙 季孫 公伯寮愬子路於季孫 14. 《憲問》 Xian Wen
2 夫子曰 夫子曰 昔者偃也聞諸夫子曰 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 知来 知來 告諸往而知來者 1. 《學而》 Xue Er
2 佞人 佞人 遠佞人 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 天厌 天厭 天厭之 6. 《雍也》 Yong Ye
2 寡尤 寡尤 則寡尤 2. 《為政》 Wei Zheng
2 以为知 以為知 惡徼以為知者 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 寡悔 寡悔 則寡悔 2. 《為政》 Wei Zheng
2 君子人 君子人 君子人與 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 三黜 三黜 三黜 18. 《微子》 Wei Zi
2 居下流 居下流 惡居下流而訕上者 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 孙武叔 孫武叔 叔孫武叔語大夫於朝 19. 《子張》 Zi Zhang
2 及三 及三 比及三年 11. 《先進》 Xian Jin
2 鲁孔丘 魯孔丘 是魯孔丘與 18. 《微子》 Wei Zi
2 学道 學道 君子學道則愛人 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 可及 可及 其知可及也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 武仲 武仲 若臧武仲之知 14. 《憲問》 Xian Wen
2 南容 南容 子謂南容 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 曰君 曰君 邦人稱之曰君夫人 16. 《季氏》 Ji Shi
2 公綽 公綽 孟公綽 14. 《憲問》 Xian Wen
2 患人 患人 不患人之不己知 1. 《學而》 Xue Er
2 南宫适 南宮適 南宮适問於孔子曰 14. 《憲問》 Xian Wen
2 脩慝 脩慝 脩慝 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 厚葬 厚葬 門人欲厚葬之 11. 《先進》 Xian Jin
2 欲往 欲往 子欲往 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 丧邦 喪邦 一言而喪邦 13. 《子路》 Zi Lu
2 退朝 退朝 子退朝 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 伯玉 伯玉 蘧伯玉使人於孔子 14. 《憲問》 Xian Wen
2 适齐 適齊 赤之適齊也 6. 《雍也》 Yong Ye
2 定公 定公 定公問 3. 《八佾》 Ba Yi
2 左丘明耻 左丘明恥 左丘明恥之 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 公子纠 公子糾 桓公殺公子糾 14. 《憲問》 Xian Wen
2 公山 公山 公山弗擾以費畔 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 羔裘 羔裘 緇衣羔裘 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 孔氏 孔氏 自孔氏 14. 《憲問》 Xian Wen
2 万方 萬方 無以萬方 20. 《堯曰》 Yao Yue
2 不可及 不可及 其愚不可及也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 见蹈 見蹈 吾見蹈而死者矣 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 小利 小利 無見小利 13. 《子路》 Zi Lu
2 卫君 衛君 夫子為衛君乎 7. 《述而》 Shu Er
2 叔孙武 叔孫武 叔孫武叔語大夫於朝 19. 《子張》 Zi Zhang
2 士师 士師 柳下惠為士師 18. 《微子》 Wei Zi
2 问闻 問聞 由也問聞斯行諸 11. 《先進》 Xian Jin
2 礼乐征伐 禮樂征伐 則禮樂征伐自天子出 16. 《季氏》 Ji Shi
2 启予 啟予 啟予足 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 请事 請事 請事斯語矣 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 孟武 孟武 孟武伯問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
2 一篑 一簣 未成一簣 9. 《子罕》 Zi Han
2 闻君子 聞君子 吾聞君子不黨 7. 《述而》 Shu Er
2 能言 能言 吾能言之 3. 《八佾》 Ba Yi
2 陈亢 陳亢 陳亢問於伯魚曰 16. 《季氏》 Ji Shi
2 仁者远 仁者遠 不仁者遠矣 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 执御 執禦 執御乎 9. 《子罕》 Zi Han
2 欲见 欲見 陽貨欲見孔子 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 王孙贾 王孫賈 王孫賈問曰 3. 《八佾》 Ba Yi
2 尧曰 堯曰 堯曰 20. 《堯曰》 Yao Yue
2 门弟子 門弟子 召門弟子曰 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 大宰 大宰 大宰問於子貢曰 9. 《子罕》 Zi Han
2 君命 君命 君命召 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 丧予 喪予 天喪予 11. 《先進》 Xian Jin
2 用佞 用佞 焉用佞 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 趋进 趨進 趨進 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 五美 五美 尊五美 20. 《堯曰》 Yao Yue
2 民服 民服 何為則民服 2. 《為政》 Wei Zheng
2 子禽 子禽 子禽問於子貢曰 1. 《學而》 Xue Er
2 不可夺 不可奪 臨大節而不可奪也 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 大夫言 大夫言 與下大夫言 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 好仁者 好仁者 我未見好仁者 4. 《里仁》 Li Ren
2 予一 予一 予一以貫之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 宪问 憲問 憲問 14. 《憲問》 Xian Wen
2 谓子 謂子 子謂子賤 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 君子疾 君子疾 君子疾沒世而名不稱焉 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 关雎 關雎 關雎 3. 《八佾》 Ba Yi
2 见孔子 見孔子 陽貨欲見孔子 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 三家 三家 三家者以雍徹 3. 《八佾》 Ba Yi
2 师冕 師冕 師冕見 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 世可知 世可知 十世可知也 2. 《為政》 Wei Zheng
2 齐衰 齊衰 子見齊衰者 9. 《子罕》 Zi Han
2 禄在其中 祿在其中 祿在其中矣 2. 《為政》 Wei Zheng
2 一人 一人 無求備於一人 18. 《微子》 Wei Zi
2 巫马 巫馬 揖巫馬期而進之 7. 《述而》 Shu Er
2 肤受 膚受 膚受之愬 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 费宰 費宰 季氏使閔子騫為費宰 6. 《雍也》 Yong Ye
2 骞曰 騫曰 閔子騫曰 6. 《雍也》 Yong Ye
2 语上 語上 可以語上也 6. 《雍也》 Yong Ye
2 佛肸 佛肸 佛肸召 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 夏礼 夏禮 殷因於夏禮 2. 《為政》 Wei Zheng
2 惮改 憚改 過則勿憚改 1. 《學而》 Xue Er
2 西华曰 西華曰 公西華曰 7. 《述而》 Shu Er
2 文仲 文仲 臧文仲居蔡 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 臧武 臧武 若臧武仲之知 14. 《憲問》 Xian Wen
2 景公 景公 齊景公問政於孔子 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 使臣 使臣 君使臣 3. 《八佾》 Ba Yi
2 告夫 告夫 告夫三子 14. 《憲問》 Xian Wen
2 微子 微子 微子 18. 《微子》 Wei Zi
2 五六十 五六十 如五六十 11. 《先進》 Xian Jin
2 仁能 仁能 仁能守之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 君子义 君子義 君子義以為質 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 辨惑 辨惑 辨惑 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 伯牛 伯牛 伯牛有疾 6. 《雍也》 Yong Ye
2 鄙夫 鄙夫 有鄙夫問於我 9. 《子罕》 Zi Han
2 不幸短命 不幸短命 不幸短命死矣 6. 《雍也》 Yong Ye
2 色勃 色勃 色勃如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 子疾病 子疾病 子疾病 7. 《述而》 Shu Er
2 始可 始可 始可與言詩已矣 1. 《學而》 Xue Er
2 小人怀 小人懷 小人懷土 4. 《里仁》 Li Ren
2 鲤趋 鯉趨 鯉趨而過庭 16. 《季氏》 Ji Shi
2 鲤退 鯉退 鯉退而學詩 16. 《季氏》 Ji Shi
2 比及 比及 比及三年 11. 《先進》 Xian Jin
2 子弑 子弒 崔子弒齊君 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 三乐 三樂 益者三樂 16. 《季氏》 Ji Shi
2 十世 十世 十世可知也 2. 《為政》 Wei Zheng
2 请益 請益 請益 6. 《雍也》 Yong Ye
2 訚訚 誾誾 誾誾如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
2 贤者识 賢者識 賢者識其大者 19. 《子張》 Zi Zhang
2 夫子欲 夫子欲 夫子欲寡其過而未能也 14. 《憲問》 Xian Wen
2 夷逸 夷逸 夷逸 18. 《微子》 Wei Zi
2 上好礼 上好禮 上好禮 13. 《子路》 Zi Lu
2 树塞 樹塞 邦君樹塞門 3. 《八佾》 Ba Yi
2 未仁 未仁 未仁乎 14. 《憲問》 Xian Wen
2 父兄在 父兄在 有父兄在 11. 《先進》 Xian Jin
2 民到 民到 民到于今受其賜 14. 《憲問》 Xian Wen
2 大庙 大廟 子入大廟 3. 《八佾》 Ba Yi
2 道者三 道者三 君子所貴乎道者三 8. 《泰伯》 Tai Bo
2 欲善 欲善 子欲善 12. 《顏淵》 Yan Yuan
2 欲仁 欲仁 我欲仁 7. 《述而》 Shu Er
2 衣狐 衣狐 與衣狐貉者立 9. 《子罕》 Zi Han
2 大夫崔 大夫崔 猶吾大夫崔子也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 马期 馬期 揖巫馬期而進之 7. 《述而》 Shu Er
2 孝弟 孝弟 其為人也孝弟 1. 《學而》 Xue Er
2 伯问 伯問 孟武伯問孝 2. 《為政》 Wei Zheng
2 周南 周南 周南 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 君子怀 君子懷 君子懷德 4. 《里仁》 Li Ren
2 公冶 公冶 公冶長 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 景伯 景伯 子服景伯以告 14. 《憲問》 Xian Wen
2 谓子贡 謂子貢 子謂子貢曰 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
2 礼云 禮雲 禮云禮云 17. 《陽貨》 Yang Huo
2 仁人 仁人 志士仁人 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
2 行简 行簡 居敬而行簡 6. 《雍也》 Yong Ye
1 便辟 便闢 友便辟 16. 《季氏》 Ji Shi
1 大师乐 大師樂 子語魯大師樂 3. 《八佾》 Ba Yi
1 子行 子行 子行三軍 7. 《述而》 Shu Er
1 小人难 小人難 小人難事而易說也 13. 《子路》 Zi Lu
1 朽木不可 朽木不可 朽木不可雕也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 忘忧 忘憂 樂以忘憂 7. 《述而》 Shu Er
1 辟地 闢地 其次辟地 14. 《憲問》 Xian Wen
1 齐人 齊人 齊人歸女樂 18. 《微子》 Wei Zi
1 伯适 伯適 伯適 18. 《微子》 Wei Zi
1 审法度 審法度 審法度 20. 《堯曰》 Yao Yue
1 绀緅 紺緅 君子不以紺緅飾 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 不可大 不可大 小人不可大受 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 薄责 薄責 躬自厚而薄責於人 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 齐饿 齊餓 伯夷叔齊餓于首陽之下 16. 《季氏》 Ji Shi
1 怀德 懷德 君子懷德 4. 《里仁》 Li Ren
1 武城宰 武城宰 子游為武城宰 6. 《雍也》 Yong Ye
1 召门 召門 召門弟子曰 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 夫不可 夫不可 匹夫不可奪志也 9. 《子罕》 Zi Han
1 见贤 見賢 見賢思齊焉 4. 《里仁》 Li Ren
1 出入可 出入可 小德出入可也 19. 《子張》 Zi Zhang
1 曰未 曰未 雖曰未學 1. 《學而》 Xue Er
1 怀刑 懷刑 君子懷刑 4. 《里仁》 Li Ren
1 在颛 在顓 不在顓臾 16. 《季氏》 Ji Shi
1 三畏 三畏 君子有三畏 16. 《季氏》 Ji Shi
1 问公 問公 子問公叔文子於公明賈曰 14. 《憲問》 Xian Wen
1 可以讬 可以託 可以託六尺之孤 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 欲达 欲達 己欲達而達人 6. 《雍也》 Yong Ye
1 君子病 君子病 君子病無能焉 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 大赉 大賚 周有大賚 20. 《堯曰》 Yao Yue
1 弑齐 弒齊 崔子弒齊君 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 敢后 敢後 非敢後也 6. 《雍也》 Yong Ye
1 在陋 在陋 在陋巷 6. 《雍也》 Yong Ye
1 问子产 問子產 或問子產 14. 《憲問》 Xian Wen
1 可逝 可逝 君子可逝也 6. 《雍也》 Yong Ye
1 子路拱 子路拱 子路拱而立 18. 《微子》 Wei Zi
1 可以为难 可以為難 可以為難矣 14. 《憲問》 Xian Wen
1 不可小 不可小 君子不可小知 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 德出入 德出入 小德出入可也 19. 《子張》 Zi Zhang
1 能肆 能肆 吾力猶能肆諸市朝 14. 《憲問》 Xian Wen
1 齐不念旧恶 齊不念舊惡 叔齊不念舊惡 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 致孝 致孝 而致孝乎鬼神 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 请子 請子 顏路請子之車以為之椁 11. 《先進》 Xian Jin
1 不可弃 不可棄 不可棄也 13. 《子路》 Zi Lu
1 及史 及史 吾猶及史之闕文也 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 人行 人行 三人行 7. 《述而》 Shu Er
1 知十 知十 回也聞一以知十 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 乐多 樂多 樂多賢友 16. 《季氏》 Ji Shi
1 新令尹 新令尹 必以告新令尹 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 求安 求安 居無求安 1. 《學而》 Xue Er
1 祭神 祭神 祭神如神在 3. 《八佾》 Ba Yi
1 覆一 覆一 雖覆一簣 9. 《子罕》 Zi Han
1 患不安 患不安 不患貧而患不安 16. 《季氏》 Ji Shi
1 未知生 未知生 未知生 11. 《先進》 Xian Jin
1 燧改 燧改 鑽燧改火 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 危致命 危致命 士見危致命 19. 《子張》 Zi Zhang
1 神在 神在 祭神如神在 3. 《八佾》 Ba Yi
1 固天 固天 固天縱之將聖 9. 《子罕》 Zi Han
1 叔讨论 叔討論 世叔討論之 14. 《憲問》 Xian Wen
1 明日遂 明日遂 明日遂行 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 赦小过 赦小過 赦小過 13. 《子路》 Zi Lu
1 何谓四 何謂四 何謂四惡 20. 《堯曰》 Yao Yue
1 五人 五人 舜有臣五人而天下治 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 氏骈 氏駢 奪伯氏駢邑三百 14. 《憲問》 Xian Wen
1 敬事 敬事 敬事而信 1. 《學而》 Xue Er
1 举善 舉善 舉善而教不能 2. 《為政》 Wei Zheng
1 知仁 知仁 斯知仁矣 4. 《里仁》 Li Ren
1 愬子路 愬子路 公伯寮愬子路於季孫 14. 《憲問》 Xian Wen
1 仲叔 仲叔 仲叔圉治賓客 14. 《憲問》 Xian Wen
1 不如丘 不如丘 不如丘之好學也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 父攘羊 父攘羊 其父攘羊 13. 《子路》 Zi Lu
1 父母昆 父母昆 人不間於其父母昆弟之言 11. 《先進》 Xian Jin
1 众好 眾好 眾好之 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 干禄 乾祿 子張學干祿 2. 《為政》 Wei Zheng
1 往拜 往拜 而往拜之 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 大臣怨 大臣怨 不使大臣怨乎不以 18. 《微子》 Wei Zi
1 允执 允執 允執其中 20. 《堯曰》 Yao Yue
1 父父 父父 父父 12. 《顏淵》 Yan Yuan
1 可以胜 可以勝 亦可以勝殘去殺矣 13. 《子路》 Zi Lu
1 禽问 禽問 子禽問於子貢曰 1. 《學而》 Xue Er
1 孔子谓 孔子謂 孔子謂季氏 3. 《八佾》 Ba Yi
1 三分天下 三分天下 三分天下有其二 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 周急 周急 君子周急不繼富 6. 《雍也》 Yong Ye
1 敬子 敬子 孟敬子問之 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 所谓达 所謂達 爾所謂達者 12. 《顏淵》 Yan Yuan
1 疑思 疑思 疑思問 16. 《季氏》 Ji Shi
1 孔子时 孔子時 孔子時其亡也 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 止子路 止子路 止子路宿 18. 《微子》 Wei Zi
1 近思 近思 切問而近思 19. 《子張》 Zi Zhang
1 爱众 愛眾 汎愛眾 1. 《學而》 Xue Er
1 为人谋 為人謀 為人謀而不忠乎 1. 《學而》 Xue Er
1 仁者安仁 仁者安仁 仁者安仁 4. 《里仁》 Li Ren
1 上下神祇 上下神祇 禱爾于上下神祇 7. 《述而》 Shu Er
1 继周 繼周 其或繼周者 2. 《為政》 Wei Zheng
1 问死 問死 敢問死 11. 《先進》 Xian Jin
1 回言 回言 吾與回言終日 2. 《為政》 Wei Zheng
1 说子 說子 非不說子之道 6. 《雍也》 Yong Ye
1 周亲 周親 雖有周親 20. 《堯曰》 Yao Yue
1 巧笑 巧笑 巧笑倩兮 3. 《八佾》 Ba Yi
1 仲居 仲居 臧文仲居蔡 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 盖阙 蓋闕 蓋闕如也 13. 《子路》 Zi Lu
1 孔文子 孔文子 孔文子何以謂之文也 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 色取 色取 色取仁而行違 12. 《顏淵》 Yan Yuan
1 修文德 修文德 則修文德以來之 16. 《季氏》 Ji Shi
1 叔夏 叔夏 叔夏 18. 《微子》 Wei Zi
1 内自省 內自省 見不賢而內自省也 4. 《里仁》 Li Ren
1 可以寄 可以寄 可以寄百里之命 8. 《泰伯》 Tai Bo
1 皋陶 皋陶 舉皋陶 12. 《顏淵》 Yan Yuan
1 子贡方 子貢方 子貢方人 14. 《憲問》 Xian Wen
1 夫人自称 夫人自稱 夫人自稱曰小童 16. 《季氏》 Ji Shi
1 言及 言及 言及之而不言謂之隱 16. 《季氏》 Ji Shi
1 云礼 雲禮 禮云禮云 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 使门人 使門人 子路使門人為臣 9. 《子罕》 Zi Han
1 直躬 直躬 吾黨有直躬者 13. 《子路》 Zi Lu
1 执国 執國 陪臣執國命 16. 《季氏》 Ji Shi
1 语大夫 語大夫 叔孫武叔語大夫於朝 19. 《子張》 Zi Zhang
1 心三月 心三月 其心三月不違仁 6. 《雍也》 Yong Ye
1 恂恂 恂恂 恂恂如也 10. 《鄉黨》 Xiang Dang
1 仲尼不可 仲尼不可 仲尼不可毀也 19. 《子張》 Zi Zhang
1 饱食 飽食 飽食終日 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 食夫 食夫 食夫稻 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 待孔子 待孔子 齊景公待孔子 18. 《微子》 Wei Zi
1 食旨 食旨 食旨不甘 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 樊迟未 樊遲未 樊遲未達 12. 《顏淵》 Yan Yuan
1 闻诗 聞詩 聞詩 16. 《季氏》 Ji Shi
1 亢退 亢退 陳亢退而喜曰 16. 《季氏》 Ji Shi
1 怀惠 懷惠 小人懷惠 4. 《里仁》 Li Ren
1 敢望 敢望 賜也何敢望回 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 昭公知 昭公知 陳司敗問昭公知禮乎 7. 《述而》 Shu Er
1 君子求 君子求 君子求諸己 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 免于父母 免於父母 然後免於父母之懷 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 文献不足 文獻不足 文獻不足故也 3. 《八佾》 Ba Yi
1 子贱 子賤 子謂子賤 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 问事鬼神 問事鬼神 季路問事鬼神 11. 《先進》 Xian Jin
1 鸣鼓 鳴鼓 小子鳴鼓而攻之 11. 《先進》 Xian Jin
1 君子三 君子三 君子三年不為禮 17. 《陽貨》 Yang Huo
1 在舆 在輿 在輿 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 缧絏 縲絏 雖在縲絏之中 5. 《公冶長》Gong Ye Chang
1 胜质 勝質 文勝質則史 6. 《雍也》 Yong Ye
1 问陈 問陳 衛靈公問陳於孔子 15. 《衛靈公》 Wei Ling Gong
1 不足以为 不足以為 不足以為士矣 14. 《憲問》 Xian Wen
1 人归 人歸 齊人歸女樂 18. 《微子》 Wei Zi
1 民鲜 民鮮 民鮮久矣 6. 《雍也》 Yong Ye

See the Help page for more information on the best use of the dictionary or if you have problems. Copyright Fo Guang Shan Nan Tien Institute 佛光山南天大學 2013-2017, www.nantien.edu.au. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. See About. Please send comments to alex@chinesenotes.com.

This page was last updated on 2017-11-21.