Glossary and Vocabulary for Mozi 《墨子》, 卷三 尚同中 Book 3 - Identification with the Superior II

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 30 shàng top / a high position 必以告其上
2 29 yuē to speak / to say 子墨子曰
3 26 天下 tiānxià China 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
4 23 rén person / people / a human being 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
5 23 meaning / sense 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
6 21 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 立以爲天子
7 19 tóng like / same / similar 不能獨一同天下之義
8 18 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 聞見不善者
9 17 zhèng upright / straight 未有正長之時
10 17 zhèng government / administration 天子爲發政施教曰
11 16 zhì to rule / to govern / to manage / to control 察鄉長之所以治鄉者
12 14 mín the people / citizen / subjects 復古之民始生
13 14 萬民 wànmín all the people 萬民聞則譽之
14 14 zhòng many / all 其人數茲衆
15 13 guó a country / a state / a kingdom 使從事乎一同其國之義
16 12 xíng punishment / penalty 故古者聖王之爲刑政賞譽也
17 12 國君 guójūn a monarch / a sovereign 國君旣已立矣
18 11 tiān day 而未上同乎天者
19 11 不敢 bùgǎn to not dare 而不敢下比
20 11 shǎng to reward / to grant / to bestow 上得則賞之
21 11 ancient / old / palaeo- 故古者聖王之爲刑政賞譽也
22 10 to punish / to penalize 上得則誅罰之
23 10 鄉長 xiāngzhǎng village chief / mayor (of village or township) 以尚同乎鄉長
24 10 xiāng village / township 固鄉之賢者也
25 9 wèi Eighth earthly branch 而未上同乎天者
26 8 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 凡聞見善者
27 8 shí time / a period of time 方今之時
28 8 zhù to help / to assist 助己視聽
29 8 inside / interior 是故里長順天子政
30 8 yòng to use / to apply 用刑則不善也
31 7 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能相和合
32 7 yán to speak / to say / said 去而不善言
33 7 néng can / able 唯以其能一同其鄉之義
34 7 honor / reputation 萬民聞則譽之
35 7 使 shǐ to make / to cause 使從事乎一同天下之義
36 7 to stand 立以爲天子
37 6 dào way / road / path 隱匿良道不以相教
38 6 聞見 wén jiàn to smell 凡聞見善者
39 6 guǐ a ghost / spirit of dead 明天鬼之所欲
40 6 to go 去而不善言
41 6 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 使從事乎一同天下之義
42 6 上下 shàngxià to go up and down 上下
43 6 luàn chaotic / disorderly 天下之亂也
44 6 to associate with / be near 而毋有下比之心
45 6 xué to study / to learn 學鄉長之善言
46 6 a man / a male adult 夫鄉何說而不治哉
47 6 聖王 shèng wáng a sage-king 故古者聖王之爲刑政賞譽也
48 5 zhì to place / to lay out 置以爲三公
49 5 bào violent / brutal / tyrannical 將以運役天下淫暴
50 5 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 是以先王之書
51 5 之所以 zhī suǒyǐ the reason why 察鄉長之所以治鄉者
52 5 zài to carry / to convey / to load / to hold 載來見辟王
53 5 child / son 子墨子曰
54 4 不同 bùtóng different / distinct / not the same 是故上下不同義
55 4 shū book 是以先王之書
56 4 wén to hear 萬民聞則譽之
57 4 can / may / permissible 則天鬼之福可得也
58 4 to lift / to hold up / to raise 是以舉天下之人
59 4 fán ordinary / common 凡聞見善者
60 4 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 設以爲萬諸侯國君
61 4 rate / frequency 率其里之萬民
62 4 chá to examine / to inquire / to inspect 察鄉長之所以治鄉者
63 4 shā to kill / to murder / to slaughter 唯作五殺之刑
64 4 one 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
65 4 gào to tell / to say / said / told 必以告其上
66 4 國家 guójiā country / nation / state 上唯毋立而爲政乎國家
67 4 jīn today / modern / present / current / this / now 方今之時
68 4 gain / advantage / benefit 以求興天下之利
69 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固鄉之賢者也
70 4 qǐng to ask / to inquire 以爲唯其耳目之請
71 4 dialect / language / speech 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
72 4 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 賞譽不足以勸善
73 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 夫鄉何說而不治哉
74 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯之君
75 3 to urge on / to drive 載馳載驅
76 3 墨子 Mò Zǐ Mo Zi 子墨子曰
77 3 zhōu Zhou Dynasty 是以皆比周隱匿
78 3 wéi to preserve / to maintain 維辯使治天均
79 3 five 唯作五殺之刑
80 3 視聽 shì tīng what one sees and hears 曰天子之視聽也神
81 3 desire 皆欲得上之賞譽
82 3 xīn heart 皆有離散之心
83 3 fāng square / quadrilateral / one side 方今之時
84 3 耳目 ěrmù eyes and ears / attention / information / knowledge / spies 以爲唯其耳目之請
85 3 to prevent / to stop 而刑罰不足以沮暴
86 3 善行 shànxíng good actions 學鄉長之善行
87 3 róng arms / armaments / a military affair 惟口出好興戎
88 3 五刑 wǔxíng imperial five punishments of feudal China 譬之若有苗之以五刑然
89 3 不治 bùzhì hopeless / not able to be saved 夫鄉何說而不治哉
90 3 jiāo to teach / to educate / to instruct 隱匿良道不以相教
91 3 xīng to flourish / to be popular 以求興天下之利
92 3 hài to injure / to harm to 除天下之害
93 3 xíng to walk / to move 去而不善行
94 3 yuǎn far / distant 山林遠土之民不可得而一也
95 3 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬之若有苗之以五刑然
96 3 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 是故擇其國之賢者
97 3 Kangxi radical 80 而毋有下比之心
98 3 zuò to do 兄弟作怨讎
99 3 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 賞譽不足以勸善
100 3 miáo a seedling 譬之若有苗之以五刑然
101 3 chí to go quickly or swiftly 載馳載驅
102 3 善言 shànyán good words 學鄉長之善言
103 3 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 辯慧之人
104 3 鄉里 xiānglǐ hometown 以遠至乎鄉里之長
105 2 zhì to create / to make / to manufacture 昔者聖王制爲五刑
106 2 capacity / degree / a standard / a measure 則其謀度速得矣
107 2 shǔ to count 是以數千萬里之外
108 2 父子 fù zǐ father and son 內之父子
109 2 huì intelligent / clever 辯慧之人
110 2 chán to slander / to defame / to misrepresent 不善用口者以爲讒賊寇戎
111 2 yín obscene / licentious / lewd 將以運役天下淫暴
112 2 左右 zuǒyòu approximately 置以爲左右將軍
113 2 biàn to be everywhere / to be common 鄉里未徧聞
114 2 徧知 biànzhī to be omniscient / to be all knowing 其室人未徧知
115 2 hòu thick 天鬼有厚乎其爲政長也
116 2 shī to lose 春秋祭祀不敢失時幾
117 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 曰天子之視聽也神
118 2 fēn to separate / to divide into parts 是故靡分天下
119 2 to inquire / to consult / to discuss 周爰咨度
120 2 hǎo good 惟口出好興戎
121 2 刑罰 xíngfá punishment 而刑罰不足以沮暴
122 2 liù six 六轡沃若
123 2 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋祭祀不敢失時幾
124 2 zhōng middle 圭璧幣帛不敢不中度量
125 2 舉事 jǔshì to rise in revolt 舉事成
126 2 動作 dòngzuò movement / motion / action 助己動作
127 2 便利 biànlì convenient / easy 萬民有便利乎其爲政長也
128 2 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 未足以勸乎
129 2 cái money / wealth / riches / valuables 腐朽餘財不以相分
130 2 páng by side of / beside / near / close 傍薦之
131 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所謂義者亦茲衆
132 2 zhī to know 民知上置正長之非正以治民也
133 2 suì to comply with / to follow along 故遂以爲五殺
134 2 大夫 dàifu doctor 大夫
135 2 千萬 qiānwàn ten million 是以數千萬里之外
136 2 王公 wáng gōng princes and dukes / aristocrat 今王公大人之爲刑政則反此
137 2 規諫 guījiàn to remonstrate / to warn earnestly (esp. classical written Chinese) / to exhort 規諫之
138 2 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 其事鬼神也
139 2 使得 shǐde to make / to cause 則是雖使得上之賞
140 2 三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers 置以爲三公
141 2 治天下 zhì tiānxià to rule all under Heaven 察天子之所以治天下者
142 2 shí ten 十人十義
143 2 善用 shànyòng to be good at using (something)/to put (something) to good use 則此言善用刑者以治民
144 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 上得則誅罰之
145 2 a sweet wine 潔爲酒醴粢盛
146 2 隱匿 yǐnnì to cover up / to hide / to conceal 隱匿良道不以相教
147 2 a field recently opened for cultivation 則天菑將猶未止也
148 2 jiàn to recommend / to elect 傍薦之
149 2 wáng Wang 乃作后王君公
150 2 shǐ beginning / start 復古之民始生
151 2 chù a place / location / a spot / a point 人衆與處
152 2 huǐ to destroy 萬民聞則非毀之
153 2 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟作怨讎
154 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 山林遠土之民不可得而一也
155 2 shè to set up / to establish 設以爲萬諸侯國君
156 2 賢良 xiánliáng (of a man) able and virtuous 是故選擇天下賢良
157 2 今天 jīntiān today 今天下之人曰
158 2 guò to cross / to go over / to pass 上有過
159 2 pèi bridle / reins 六轡沃若
160 2 之外 zhīwài outside / excluding 是以數千萬里之外
161 2 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 潔爲酒醴粢盛
162 2 method / way 舉鄉人以法鄉長
163 2 bǎi one hundred 百人百義
164 2 思慮 sīlǜ to think something through / to consider carefully 助己思慮
165 2 祭祀 jìsì to give an offering 以祭祀天鬼
166 2 chéng to fill 潔爲酒醴粢盛
167 2 grain offered in ritual sacrifice 潔爲酒醴粢盛
168 2 富貴 fùguì riches and honor 富貴佚而錯之也
169 2 言談 yántán discourse / words / utterance / what one says / manner of speech 助己言談
170 2 聖知 shèngzhī intelligent and wise 聖知
171 2 qiáng strong / powerful 天鬼之所深厚而能彊從事焉
172 2 治國 zhìguó to rule a country 察國君之所以治國而國治者
173 2 gǎn bold / brave 莫敢不賓
174 2 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 甚明察以審信
175 2 shēng to be born / to give birth 復古之民始生
176 2 móu to plan / to scheme 則其謀度速得矣
177 2 jié festival / a special day 長幼之節
178 2 yuàn to blame / to complain 兄弟作怨讎
179 2 shì room / bedroom 其室人未徧知
180 2 ci 其人數茲衆
181 2 horse 我馬維駱
182 2 to be lost 否用佚也
183 2 選擇 xuǎnzé to select / to choose 是故選擇天下賢良
184 2 賊寇 zéikòu a bandit / a rebel 不善用口者以爲讒賊寇戎
185 2 jiàng to descend / to fall / to drop 故當若天降寒熱不節
186 2 大人 dàren adult / grownup 今王公大人之爲刑政則反此
187 1 有罪 yǒuzuì guilty 不失有罪
188 1 博大 bódà enormous / broad / extensive 以爲大下博大
189 1 extra / surplus / remainder 腐朽餘財不以相分
190 1 láo to toil 至乎舍餘力不以相勞
191 1 guī jade pointed at the top 圭璧幣帛不敢不中度量
192 1 不均 bùjūn uneven / distributed unevenly 分財不敢不均
193 1 犧牲 xīshēng to sacrifice 犧牲不敢不腯肥
194 1 建設 jiànshè to build 鬼神之建設國都
195 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 今王公大人之爲刑政則反此
196 1 齋戒沐浴 zhāijiè mùyù a purifying bath 齋戒沐浴
197 1 相分 xiāngfēn an idea / a form 腐朽餘財不以相分
198 1 已定 yǐdìng already stable 旣已定矣
199 1 隱事 yǐnshì a secret 上有隱事遺利
200 1 to record 譬之若絲縷之有紀
201 1 different / other 則本與古者異矣
202 1 異義 yìyì to establish different meanings 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
203 1 chuí to hang / to suspend / to droop 垂名於後世者
204 1 xún to follow / to adhere to / to abide by 則其德音之所撫循者博矣
205 1 qíng feeling / emotion / mood 是故上下情請爲通
206 1 便 biàn convenient / handy / easy 政以爲便譬宗於父兄故舊
207 1 安危 ānwēi safety and danger 安危治亂也
208 1 zōng school / sect 政以爲便譬宗於父兄故舊
209 1 非人 fēi rén a non-human 而非人之義
210 1 shī poem / verse
211 1 異物 yìwù a foriegn object 無他故異物焉
212 1 qīng light / not heavy 輕大夫師長
213 1 prison 聽獄不敢不中
214 1 謀事 móushì to plan matters / to look for a job 是以謀事得
215 1 以求 yǐqiú in order to 以求興天下之利
216 1 jué ancient bronze wine holder 非高其爵
217 1 腐朽 fǔxiǔ rotten / decayed / decadent / degenerate 腐朽餘財不以相分
218 1 nèi inside / interior 內之父子
219 1 濟事 jìshì to be of help or use 故古者聖人之所以濟事成功
220 1 zhēn to reach / to arrive 荐臻而至者
221 1 zàn to praise 是故選擇天下贊閱賢良
222 1 fēn to be in disorder / scattered / tangled 本無有敢紛天子之教者
223 1 currency / coins / legal tender 圭璧幣帛不敢不中度量
224 1 鄉人 xiāngrén villager / fellow villager 舉鄉人以法鄉長
225 1 speed 則其謀度速得矣
226 1 寒熱 hánrè a fever / hot and cold 故當若天降寒熱不節
227 1 山林 shānlín mountain and forest 山林遠土之民不可得而一也
228 1 extravagant / go with fashion 是故靡分天下
229 1 qīn relatives 則萬民之親可得也
230 1 成功 chénggōng success 故古者聖人之所以濟事成功
231 1 a crime / a criminal offense 不殺不辜
232 1 jiàn to recommend / to elect 荐臻而至者
233 1 rén a kernel / a pit 固天下之仁人也
234 1 to leave behind 上有隱事遺利
235 1 明天 míngtiān tomorrow 明天鬼之所欲
236 1 離散 lísàn to be scattered / to be separated 皆有離散之心
237 1 六畜 liùxù the six domestic animals 六畜不遂
238 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 定其社稷
239 1 無有 wú yǒu there is not 本無有敢紛天子之教者
240 1 施教 shījiāo to give a teaching / to bestow a teaching 天子爲發政施教曰
241 1 不遂 bùsuì to fail / to fail to materialize / not to get one's way 六畜不遂
242 1 其事 qí shì that thing / this thing 其事鬼神也
243 1 來朝 láicháo tomorrow (morning) 則此語古者國君諸侯之以春秋來朝聘天子之廷
244 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 天下之正長猶未廢乎天下也
245 1 祿 good fortune 厚其祿
246 1 振動 zhèndòng to vibrate / to shake 皆恐懼振動惕慄
247 1 jiàn to see 載來見辟王
248 1 silk / plain silk 圭璧幣帛不敢不中度量
249 1 lài snare 而罔罟之有綱也
250 1 建國 jiànguó to found a country / nation-building / the foundation of PRC by Mao Zedong in 1949 夫建國設都
251 1 shuāng frost 雪霜雨露不時
252 1 餘力 yúlì energy left over 至乎舍餘力不以相勞
253 1 liàn to practice / to drill / to exercise / to train 苗民否用練
254 1 wěn to kiss 使人之吻
255 1 蠲潔 juānjié to cleanse / to clean / to purify 酒醴粢盛不敢不蠲潔
256 1 tài great / exalted / superior 否用泰也
257 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 兄弟之禮
258 1 chóu an enemy / an opponent 兄弟作怨讎
259 1 a jade bi 圭璧幣帛不敢不中度量
260 1 several 春秋祭祀不敢失時幾
261 1 luò camel 我馬維駱
262 1 zhāng a chapter / a section 聿求厥章
263 1 長順 zhǎngshùn Changshun 是故里長順天子政
264 1 父兄 fùxiōng father and elder brother(s) / head of the family / patriarch 政以爲便譬宗於父兄故舊
265 1 絲縷 sīlǚ silk thread 譬之若絲縷之有紀
266 1 yùn to move / to transport / to use / to apply 將以運役天下淫暴
267 1 恐懼 kǒngjù fear / dread 皆恐懼振動惕慄
268 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 故古者聖人之所以濟事成功
269 1 立正 lì zhèng to stand straight / attention! 立正長也
270 1 good fortune / happiness / luck 則天鬼之福可得也
271 1 居處 jūchù a dwelling / a home 居處不敢怠慢
272 1 明察 míngchá to note clearly / to perceive 甚明察以審信
273 1 míng bright / brilliant 明乎民之無正長
274 1 股肱 gǔgōng trusted aide 使人之股肱
275 1 tīng to listen 聽獄不敢不中
276 1 gāng guiding principle / key link / outline / program 而罔罟之有綱也
277 1 tíng court / royal court 則此語古者國君諸侯之以春秋來朝聘天子之廷
278 1 wèi to call 其所謂義者亦茲衆
279 1 rich / wealthy 請將欲富其國家
280 1 qiú to request 聿求厥章
281 1 深厚 shēnhòu deep / profound 天鬼之所深厚而能彊從事焉
282 1 lái to come 載來見辟王
283 1 shě to give 至乎舍餘力不以相勞
284 1 人民 rénmín the people 衆其人民
285 1 service 將以運役天下淫暴
286 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 今天下之王公大人士君子
287 1 退 tuì to retreat / to move back 退而治國
288 1 人數 rénshù number of people 其人數茲衆
289 1 wèi to fear / to dread 而畏上之毀罰
290 1 告天 gàotiān to tell Heaven 皆馳驅以告天子
291 1 故舊 gùjiù old friends 政以爲便譬宗於父兄故舊
292 1 速成 sùchéng to take a crash course / to take an intensive course 卽其舉事速成矣
293 1 後世 hòushì later generations / posterity 垂名於後世者
294 1 jiā to add 政之所加
295 1 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 不能相和合
296 1 法天 Fǎ Tiān Fa Tian 以法天子
297 1 lìng to make / to cause to be / to lead 術令
298 1 féi fat / plump / obese 犧牲不敢不腯肥
299 1 a piebald horse 我馬維騏
300 1 Germany 則其德音之所撫循者博矣
301 1 yīn sound / noise 則其德音之所撫循者博矣
302 1 afraid / trembling 皆恐懼振動惕慄
303 1 同義 tóngyì synonymous 尚同義其上
304 1 wǎng to deceive 而罔罟之有綱也
305 1 gōng merit 則此尚同之功也
306 1 xìn to believe / to trust 甚明察以審信
307 1 hair 天子爲發政施教曰
308 1 silk 六轡若絲
309 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 受天子之嚴教
310 1 big / great / huge / large / major 以爲大下博大
311 1 fat 犧牲不敢不腯肥
312 1 earth / soil / dirt 山林遠土之民不可得而一也
313 1 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 至如禽獸然
314 1 wàn ten thousand 設以爲萬諸侯國君
315 1 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 無君臣
316 1 xián virtuous / worthy 是以賞當賢
317 1 kěn to agree / to consent / to be willing 而莫肯尚同其上
318 1 jué he / she / it 聿求厥章
319 1 shì a gentleman / a knight 今天下之王公大人士君子
320 1 wide / broad 則其德音之所撫循者博矣
321 1 上帝 Shàngdì God 則此語古者上帝
322 1 hòu after / later 乃作后王君公
323 1 a law / a rule 載來見辟王
324 1 法國 Fǎguó France 舉國人以法國君
325 1 飄風 piāofēng whirlwind / stormy wind 飄風苦雨
326 1 怠慢 dàimàn to slight / to neglect 居處不敢怠慢
327 1 to store / to save / to hoard / to gather 下有蓄怨積害
328 1 師長 shīzhǎng teacher 輕大夫師長
329 1 pìn to engage / to hire 則此語古者國君諸侯之以春秋來朝聘天子之廷
330 1 故交 gùjiāo former acquaintance / old friend 故交相非也
331 1 zhé to fold 折則刑
332 1 jūn equal / even 維辯使治天均
333 1 雨露 yǔ lù rain and dew 雪霜雨露不時
334 1 tōng to go through / to open 是故上下情請爲通
335 1 fertile / rich 六轡沃若
336 1 周頌 zhōu sòng Sacrificial odes of Zhou 周頌
337 1 zhǐ to stop / to halt 則天菑將猶未止也
338 1 dǎi to arrest / to catch / to seize 逮至有苗之制五刑
339 1 gāo high / tall 非高其爵
340 1 長幼 zhǎng yòu older and younger / seniority 長幼之節
341 1 to bend / to violate / to go against 疾菑戾疫
342 1 nián year 相年
343 1 國都 guódū capital city 鬼神之建設國都
344 1 將軍 jiāngjūn a general 置以爲左右將軍
345 1 to avoid / to shun 而避天鬼之所憎
346 1 復古 fùgǔ to return to old ways / neoclassical 復古之民始生
347 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 舉事成
348 1 shù method / tactics 術令
349 1 xuě snow 雪霜雨露不時
350 1 zhái to pick (fruit, etc) 是故擇其國之賢者
351 1 gōng public/ common / state-owned 乃作后王君公
352 1 past / former times 昔者聖王制爲五刑
353 1 a musical note 呂刑
354 1 guǎ few 富貴貧寡
355 1 bīn a guest / a visitor 莫敢不賓
356 1 rain 飄風苦雨
357 1 shèng to beat / to win / to conquer 出誅勝者
358 1 shòu to suffer / to be subjected to 受天子之嚴教
359 1 to console / to comfort 則其德音之所撫循者博矣
360 1 五穀 wǔ gǔ the five grains 五穀不孰
361 1 舉國 jǔ guó the entire country 舉國人以法國君
362 1 度量 dùliàng a measure / tolerance / breadth / magnanimity 圭璧幣帛不敢不中度量
363 1 idea 意若聞見善
364 1 to enter 入守固
365 1 zēng to hate / to detest / to abhor 而避天鬼之所憎
366 1 cuò mistake / error / blunder / fault 富貴佚而錯之也
367 1 pín poor / impoverished 富貴貧寡
368 1 gài a lid / top / cover 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
369 1 liáng good / virtuous / respectable 隱匿良道不以相教
370 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 入守固
371 1 dìng to decide 定其社稷
372 1 諸侯國 zhūhóu guó a vassal state 設以爲萬諸侯國君
373 1 jié clean 潔爲酒醴粢盛
374 1 bitterness / bitter flavor 飄風苦雨
375 1 disease / sickness / ailment 疾菑戾疫
376 1 an epidemic / a plague 疾菑戾疫
377 1 yuè to peruse / to review / to inspect 是故選擇天下贊閱賢良
378 1 to store 下有蓄怨積害
379 1 to be cautious / to be careful / to be fearful 皆恐懼振動惕慄

Frequencies of all Words

Top 453

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 160 zhī him / her / them / that 方今之時
2 60 so as to / in order to 至乎舍餘力不以相勞
3 45 his / hers / its / theirs 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
4 43 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 其所謂義者亦茲衆
5 43 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而非人之義
6 43 also / too 故交相非也
7 39 wèi for / to 立以爲天子
8 30 shàng top / a high position 必以告其上
9 29 yuē to speak / to say 子墨子曰
10 27 otherwise / but / however 上得則賞之
11 26 天下 tiānxià China 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
12 25 expresses question or doubt 至乎舍餘力不以相勞
13 23 rén person / people / a human being 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
14 23 meaning / sense 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
15 21 zhǎng director / chief / head / elder 未有正長之時
16 21 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 立以爲天子
17 20 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 上之所是
18 19 tóng like / same / similar 不能獨一同天下之義
19 19 fēi not / non- / un- 故交相非也
20 19 yǒu is / are / to exist 皆有離散之心
21 18 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 聞見不善者
22 18 not / no 至乎舍餘力不以相勞
23 18 this / these 此天之降罰也
24 17 zhèng upright / straight 未有正長之時
25 17 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
26 17 zhèng government / administration 天子爲發政施教曰
27 16 ruò to seem / to be like / as 意若聞見善
28 16 zhì to rule / to govern / to manage / to control 察鄉長之所以治鄉者
29 14 mín the people / citizen / subjects 復古之民始生
30 14 萬民 wànmín all the people 萬民聞則譽之
31 14 de potential marker 山林遠土之民不可得而一也
32 14 zhòng many / all 其人數茲衆
33 13 guó a country / a state / a kingdom 使從事乎一同其國之義
34 13 shàng still / yet / to value 尚同義其上
35 12 xíng punishment / penalty 故古者聖王之爲刑政賞譽也
36 12 wěi yes 以爲唯其耳目之請
37 12 國君 guójūn a monarch / a sovereign 國君旣已立矣
38 12 xià next 以爲大下博大
39 11 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故古者聖王之爲刑政賞譽也
40 11 shì is / are / am / to be 是以人是其義
41 11 tiān day 而未上同乎天者
42 11 final particle 天子旣以立矣
43 11 一同 yītóng along / together 以一同天下之義
44 11 不敢 bùgǎn to not dare 而不敢下比
45 11 shǎng to reward / to grant / to bestow 上得則賞之
46 11 also / too 其所謂義者亦茲衆
47 11 ancient / old / palaeo- 故古者聖王之爲刑政賞譽也
48 10 to punish / to penalize 上得則誅罰之
49 10 鄉長 xiāngzhǎng village chief / mayor (of village or township) 以尚同乎鄉長
50 10 xiāng village / township 固鄉之賢者也
51 10 certainly / must / will / necessarily 必以告其上
52 9 wèi Eighth earthly branch 而未上同乎天者
53 9 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故選擇天下賢良
54 8 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 凡聞見善者
55 8 shí time / a period of time 方今之時
56 8 zhù to help / to assist 助己視聽
57 8 already / de facto / since / then 天子旣以立矣
58 8 inside / interior 是故里長順天子政
59 8 jiāng will / shall (future tense) 則天菑將猶未止也
60 8 and 與從事乎一同天下之義
61 8 yòng to use / to apply 用刑則不善也
62 7 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能相和合
63 7 yán to speak / to say / said 去而不善言
64 7 jiē all / each and every / in all cases 皆有離散之心
65 7 néng can / able 唯以其能一同其鄉之義
66 7 honor / reputation 萬民聞則譽之
67 7 使 shǐ to make / to cause 使從事乎一同天下之義
68 7 to stand 立以爲天子
69 6 dào way / road / path 隱匿良道不以相教
70 6 聞見 wén jiàn to smell 凡聞見善者
71 6 guǐ a ghost / spirit of dead 明天鬼之所欲
72 6 to go 去而不善言
73 6 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 使從事乎一同天下之義
74 6 上下 shàngxià to go up and down 上下
75 6 luàn chaotic / disorderly 天下之亂也
76 6 to associate with / be near 而毋有下比之心
77 6 xué to study / to learn 學鄉長之善言
78 6 a man / a male adult 夫鄉何說而不治哉
79 6 聖王 shèng wáng a sage-king 故古者聖王之爲刑政賞譽也
80 6 zāi exclamatory particle 夫鄉何說而不治哉
81 5 zhì to place / to lay out 置以爲三公
82 5 self 己有善
83 5 bào violent / brutal / tyrannical 將以運役天下淫暴
84 5 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 惟口出好興戎
85 5 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 是以先王之書
86 5 之所以 zhī suǒyǐ the reason why 察鄉長之所以治鄉者
87 5 xiāng each other / one another / mutually 故交相非也
88 5 zài to carry / to convey / to load / to hold 載來見辟王
89 5 何故 hégù what reason 何故之以也
90 5 child / son 子墨子曰
91 5 dāng to be / to act as / to serve as 故當若天降寒熱不節
92 5 zhì to / until 至乎舍餘力不以相勞
93 5 already / afterwards 三公旣已立矣
94 4 不同 bùtóng different / distinct / not the same 是故上下不同義
95 4 shū book 是以先王之書
96 4 wén to hear 萬民聞則譽之
97 4 can / may / permissible 則天鬼之福可得也
98 4 to lift / to hold up / to raise 是以舉天下之人
99 4 fán ordinary / common 凡聞見善者
100 4 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 設以爲萬諸侯國君
101 4 rate / frequency 率其里之萬民
102 4 in / at 政以爲便譬宗於父兄故舊
103 4 chá to examine / to inquire / to inspect 察鄉長之所以治鄉者
104 4 no 無君臣
105 4 shā to kill / to murder / to slaughter 唯作五殺之刑
106 4 one 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
107 4 gào to tell / to say / said / told 必以告其上
108 4 國家 guójiā country / nation / state 上唯毋立而爲政乎國家
109 4 jīn today / modern / present / current / this / now 方今之時
110 4 gain / advantage / benefit 以求興天下之利
111 4 yān where / how 是以天下亂焉
112 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固鄉之賢者也
113 4 qǐng to ask / to inquire 以爲唯其耳目之請
114 4 běn measure word for books 則本與古者異矣
115 4 dialect / language / speech 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
116 4 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 賞譽不足以勸善
117 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 夫鄉何說而不治哉
118 3 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯之君
119 3 what / where / which 夫鄉何說而不治哉
120 3 則是 zéshì only 則是雖使得上之賞
121 3 to urge on / to drive 載馳載驅
122 3 gǒu in a sordid way 若苟上下不同義
123 3 墨子 Mò Zǐ Mo Zi 子墨子曰
124 3 chū to go out / to leave 出誅勝者
125 3 rán correct / right / certainly 至如禽獸然
126 3 zhōu Zhou Dynasty 是以皆比周隱匿
127 3 wéi to preserve / to maintain 維辯使治天均
128 3 fǒu to negate / to deny 苗民否用練
129 3 five 唯作五殺之刑
130 3 視聽 shì tīng what one sees and hears 曰天子之視聽也神
131 3 chú except / besides 除天下之害
132 3 desire 皆欲得上之賞譽
133 3 xīn heart 皆有離散之心
134 3 fāng square / quadrilateral / one side 方今之時
135 3 耳目 ěrmù eyes and ears / attention / information / knowledge / spies 以爲唯其耳目之請
136 3 to prevent / to stop 而刑罰不足以沮暴
137 3 善行 shànxíng good actions 學鄉長之善行
138 3 róng arms / armaments / a military affair 惟口出好興戎
139 3 how can it be that? 則此豈刑不善哉
140 3 五刑 wǔxíng imperial five punishments of feudal China 譬之若有苗之以五刑然
141 3 不治 bùzhì hopeless / not able to be saved 夫鄉何說而不治哉
142 3 jiāo to teach / to educate / to instruct 隱匿良道不以相教
143 3 xīng to flourish / to be popular 以求興天下之利
144 3 hài to injure / to harm to 除天下之害
145 3 xíng to walk / to move 去而不善行
146 3 yuǎn far / distant 山林遠土之民不可得而一也
147 3 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬之若有苗之以五刑然
148 3 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 是故擇其國之賢者
149 3 Kangxi radical 80 而毋有下比之心
150 3 zuò to do 兄弟作怨讎
151 3 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 賞譽不足以勸善
152 3 I 吾將賞之
153 3 miáo a seedling 譬之若有苗之以五刑然
154 3 chí to go quickly or swiftly 載馳載驅
155 3 善言 shànyán good words 學鄉長之善言
156 3 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 辯慧之人
157 3 鄉里 xiānglǐ hometown 以遠至乎鄉里之長
158 2 yóu also / as if / still 則天菑將猶未止也
159 2 zhì to create / to make / to manufacture 昔者聖王制爲五刑
160 2 yòu again / also 又以爲唯其耳目之請
161 2 capacity / degree / a standard / a measure 則其謀度速得矣
162 2 shǔ to count 是以數千萬里之外
163 2 父子 fù zǐ father and son 內之父子
164 2 promptly / right away 卽其舉事速成矣
165 2 do not 而莫肯尚同其上
166 2 huì intelligent / clever 辯慧之人
167 2 chán to slander / to defame / to misrepresent 不善用口者以爲讒賊寇戎
168 2 yín obscene / licentious / lewd 將以運役天下淫暴
169 2 左右 zuǒyòu approximately 置以爲左右將軍
170 2 biàn to be everywhere / to be common 鄉里未徧聞
171 2 徧知 biànzhī to be omniscient / to be all knowing 其室人未徧知
172 2 hòu thick 天鬼有厚乎其爲政長也
173 2 shī to lose 春秋祭祀不敢失時幾
174 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 曰天子之視聽也神
175 2 fēn to separate / to divide into parts 是故靡分天下
176 2 to inquire / to consult / to discuss 周爰咨度
177 2 hǎo good 惟口出好興戎
178 2 刑罰 xíngfá punishment 而刑罰不足以沮暴
179 2 liù six 六轡沃若
180 2 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋祭祀不敢失時幾
181 2 zhōng middle 圭璧幣帛不敢不中度量
182 2 舉事 jǔshì to rise in revolt 舉事成
183 2 動作 dòngzuò movement / motion / action 助己動作
184 2 I / me / my 我馬維駱
185 2 便利 biànlì convenient / easy 萬民有便利乎其爲政長也
186 2 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 未足以勸乎
187 2 cái money / wealth / riches / valuables 腐朽餘財不以相分
188 2 suī although / even though 則是雖使得上之賞
189 2 páng by side of / beside / near / close 傍薦之
190 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所謂義者亦茲衆
191 2 zhī to know 民知上置正長之非正以治民也
192 2 suì to comply with / to follow along 故遂以爲五殺
193 2 大夫 dàifu doctor 大夫
194 2 千萬 qiānwàn ten million 是以數千萬里之外
195 2 王公 wáng gōng princes and dukes / aristocrat 今王公大人之爲刑政則反此
196 2 規諫 guījiàn to remonstrate / to warn earnestly (esp. classical written Chinese) / to exhort 規諫之
197 2 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 其事鬼神也
198 2 使得 shǐde to make / to cause 則是雖使得上之賞
199 2 三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers 置以爲三公
200 2 治天下 zhì tiānxià to rule all under Heaven 察天子之所以治天下者
201 2 未有 wèiyǒu is not / has never been 未有正長之時
202 2 shí ten 十人十義
203 2 善用 shànyòng to be good at using (something)/to put (something) to good use 則此言善用刑者以治民
204 2 zhū to execute / to put to death / to condemn 上得則誅罰之
205 2 a sweet wine 潔爲酒醴粢盛
206 2 隱匿 yǐnnì to cover up / to hide / to conceal 隱匿良道不以相教
207 2 a field recently opened for cultivation 則天菑將猶未止也
208 2 jiàn to recommend / to elect 傍薦之
209 2 wáng Wang 乃作后王君公
210 2 shǐ beginning / start 復古之民始生
211 2 chù a place / location / a spot / a point 人衆與處
212 2 huǐ to destroy 萬民聞則非毀之
213 2 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟作怨讎
214 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 山林遠土之民不可得而一也
215 2 shè to set up / to establish 設以爲萬諸侯國君
216 2 賢良 xiánliáng (of a man) able and virtuous 是故選擇天下賢良
217 2 yuán therefore / then 周爰咨度
218 2 今天 jīntiān today 今天下之人曰
219 2 guò to cross / to go over / to pass 上有過
220 2 pèi bridle / reins 六轡沃若
221 2 之外 zhīwài outside / excluding 是以數千萬里之外
222 2 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 潔爲酒醴粢盛
223 2 method / way 舉鄉人以法鄉長
224 2 bǎi one hundred 百人百義
225 2 思慮 sīlǜ to think something through / to consider carefully 助己思慮
226 2 祭祀 jìsì to give an offering 以祭祀天鬼
227 2 chéng to fill 潔爲酒醴粢盛
228 2 grain offered in ritual sacrifice 潔爲酒醴粢盛
229 2 富貴 fùguì riches and honor 富貴佚而錯之也
230 2 言談 yántán discourse / words / utterance / what one says / manner of speech 助己言談
231 2 聖知 shèngzhī intelligent and wise 聖知
232 2 qiáng strong / powerful 天鬼之所深厚而能彊從事焉
233 2 治國 zhìguó to rule a country 察國君之所以治國而國治者
234 2 gǎn bold / brave 莫敢不賓
235 2 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 甚明察以審信
236 2 shēng to be born / to give birth 復古之民始生
237 2 móu to plan / to scheme 則其謀度速得矣
238 2 jié festival / a special day 長幼之節
239 2 yuàn to blame / to complain 兄弟作怨讎
240 2 shì room / bedroom 其室人未徧知
241 2 ci 其人數茲衆
242 2 horse 我馬維駱
243 2 to be lost 否用佚也
244 2 選擇 xuǎnzé to select / to choose 是故選擇天下賢良
245 2 賊寇 zéikòu a bandit / a rebel 不善用口者以爲讒賊寇戎
246 2 jiàng to descend / to fall / to drop 故當若天降寒熱不節
247 2 大人 dàren adult / grownup 今王公大人之爲刑政則反此
248 1 有罪 yǒuzuì guilty 不失有罪
249 1 博大 bódà enormous / broad / extensive 以爲大下博大
250 1 extra / surplus / remainder 腐朽餘財不以相分
251 1 láo to toil 至乎舍餘力不以相勞
252 1 guī jade pointed at the top 圭璧幣帛不敢不中度量
253 1 不均 bùjūn uneven / distributed unevenly 分財不敢不均
254 1 犧牲 xīshēng to sacrifice 犧牲不敢不腯肥
255 1 建設 jiànshè to build 鬼神之建設國都
256 1 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 今王公大人之爲刑政則反此
257 1 齋戒沐浴 zhāijiè mùyù a purifying bath 齋戒沐浴
258 1 相分 xiāngfēn an idea / a form 腐朽餘財不以相分
259 1 已定 yǐdìng already stable 旣已定矣
260 1 隱事 yǐnshì a secret 上有隱事遺利
261 1 to record 譬之若絲縷之有紀
262 1 different / other 則本與古者異矣
263 1 異義 yìyì to establish different meanings 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
264 1 chuí to hang / to suspend / to droop 垂名於後世者
265 1 xún to follow / to adhere to / to abide by 則其德音之所撫循者博矣
266 1 qíng feeling / emotion / mood 是故上下情請爲通
267 1 便 biàn convenient / handy / easy 政以爲便譬宗於父兄故舊
268 1 安危 ānwēi safety and danger 安危治亂也
269 1 zōng school / sect 政以爲便譬宗於父兄故舊
270 1 非人 fēi rén a non-human 而非人之義
271 1 shī poem / verse
272 1 異物 yìwù a foriegn object 無他故異物焉
273 1 qīng light / not heavy 輕大夫師長
274 1 prison 聽獄不敢不中
275 1 謀事 móushì to plan matters / to look for a job 是以謀事得
276 1 以求 yǐqiú in order to 以求興天下之利
277 1 jué ancient bronze wine holder 非高其爵
278 1 腐朽 fǔxiǔ rotten / decayed / decadent / degenerate 腐朽餘財不以相分
279 1 nèi inside / interior 內之父子
280 1 濟事 jìshì to be of help or use 故古者聖人之所以濟事成功
281 1 zhēn to reach / to arrive 荐臻而至者
282 1 zàn to praise 是故選擇天下贊閱賢良
283 1 fēn to be in disorder / scattered / tangled 本無有敢紛天子之教者
284 1 currency / coins / legal tender 圭璧幣帛不敢不中度量
285 1 鄉人 xiāngrén villager / fellow villager 舉鄉人以法鄉長
286 1 speed 則其謀度速得矣
287 1 寒熱 hánrè a fever / hot and cold 故當若天降寒熱不節
288 1 山林 shānlín mountain and forest 山林遠土之民不可得而一也
289 1 extravagant / go with fashion 是故靡分天下
290 1 qīn relatives 則萬民之親可得也
291 1 成功 chénggōng success 故古者聖人之所以濟事成功
292 1 a crime / a criminal offense 不殺不辜
293 1 jiàn to recommend / to elect 荐臻而至者
294 1 rén a kernel / a pit 固天下之仁人也
295 1 不時 bùshí frequently / often / at any time 雪霜雨露不時
296 1 to leave behind 上有隱事遺利
297 1 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 則此非所以治民一衆之道
298 1 明天 míngtiān tomorrow 明天鬼之所欲
299 1 離散 lísàn to be scattered / to be separated 皆有離散之心
300 1 六畜 liùxù the six domestic animals 六畜不遂
301 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 定其社稷
302 1 無有 wú yǒu there is not 本無有敢紛天子之教者
303 1 施教 shījiāo to give a teaching / to bestow a teaching 天子爲發政施教曰
304 1 不遂 bùsuì to fail / to fail to materialize / not to get one's way 六畜不遂
305 1 其事 qí shì that thing / this thing 其事鬼神也
306 1 來朝 láicháo tomorrow (morning) 則此語古者國君諸侯之以春秋來朝聘天子之廷
307 1 such as / for example / for instance 至如禽獸然
308 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 天下之正長猶未廢乎天下也
309 1 祿 good fortune 厚其祿
310 1 振動 zhèndòng to vibrate / to shake 皆恐懼振動惕慄
311 1 jiàn to see 載來見辟王
312 1 silk / plain silk 圭璧幣帛不敢不中度量
313 1 lài snare 而罔罟之有綱也
314 1 建國 jiànguó to found a country / nation-building / the foundation of PRC by Mao Zedong in 1949 夫建國設都
315 1 shuāng frost 雪霜雨露不時
316 1 餘力 yúlì energy left over 至乎舍餘力不以相勞
317 1 liàn to practice / to drill / to exercise / to train 苗民否用練
318 1 wěn to kiss 使人之吻
319 1 wéi only / solely / alone 惟口出好興戎
320 1 蠲潔 juānjié to cleanse / to clean / to purify 酒醴粢盛不敢不蠲潔
321 1 tài great / exalted / superior 否用泰也
322 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 兄弟之禮
323 1 chóu an enemy / an opponent 兄弟作怨讎
324 1 a jade bi 圭璧幣帛不敢不中度量
325 1 several 春秋祭祀不敢失時幾
326 1 luò camel 我馬維駱
327 1 zhāng a chapter / a section 聿求厥章
328 1 長順 zhǎngshùn Changshun 是故里長順天子政
329 1 shú which 五穀不孰
330 1 父兄 fùxiōng father and elder brother(s) / head of the family / patriarch 政以爲便譬宗於父兄故舊
331 1 絲縷 sīlǚ silk thread 譬之若絲縷之有紀
332 1 yùn to move / to transport / to use / to apply 將以運役天下淫暴
333 1 恐懼 kǒngjù fear / dread 皆恐懼振動惕慄
334 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 故古者聖人之所以濟事成功
335 1 立正 lì zhèng to stand straight / attention! 立正長也
336 1 good fortune / happiness / luck 則天鬼之福可得也
337 1 居處 jūchù a dwelling / a home 居處不敢怠慢
338 1 明察 míngchá to note clearly / to perceive 甚明察以審信
339 1 míng bright / brilliant 明乎民之無正長
340 1 股肱 gǔgōng trusted aide 使人之股肱
341 1 tīng to listen 聽獄不敢不中
342 1 gāng guiding principle / key link / outline / program 而罔罟之有綱也
343 1 tíng court / royal court 則此語古者國君諸侯之以春秋來朝聘天子之廷
344 1 wèi to call 其所謂義者亦茲衆
345 1 rich / wealthy 請將欲富其國家
346 1 qiú to request 聿求厥章
347 1 深厚 shēnhòu deep / profound 天鬼之所深厚而能彊從事焉
348 1 lái to come 載來見辟王
349 1 shě to give 至乎舍餘力不以相勞
350 1 人民 rénmín the people 衆其人民
351 1 service 將以運役天下淫暴
352 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 今天下之王公大人士君子
353 1 退 tuì to retreat / to move back 退而治國
354 1 人數 rénshù number of people 其人數茲衆
355 1 wèi to fear / to dread 而畏上之毀罰
356 1 告天 gàotiān to tell Heaven 皆馳驅以告天子
357 1 故舊 gùjiù old friends 政以爲便譬宗於父兄故舊
358 1 速成 sùchéng to take a crash course / to take an intensive course 卽其舉事速成矣
359 1 後世 hòushì later generations / posterity 垂名於後世者
360 1 jiā to add 政之所加
361 1 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 不能相和合
362 1 法天 Fǎ Tiān Fa Tian 以法天子
363 1 lìng to make / to cause to be / to lead 術令
364 1 féi fat / plump / obese 犧牲不敢不腯肥
365 1 a piebald horse 我馬維騏
366 1 Germany 則其德音之所撫循者博矣
367 1 何以 héyǐ why 何以知其然也
368 1 yīn sound / noise 則其德音之所撫循者博矣
369 1 afraid / trembling 皆恐懼振動惕慄
370 1 同義 tóngyì synonymous 尚同義其上
371 1 wǎng to deceive 而罔罟之有綱也
372 1 gōng merit 則此尚同之功也
373 1 xìn to believe / to trust 甚明察以審信
374 1 hair 天子爲發政施教曰
375 1 silk 六轡若絲
376 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 受天子之嚴教
377 1 big / great / huge / large / major 以爲大下博大
378 1 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃作后王君公
379 1 fat 犧牲不敢不腯肥
380 1 earth / soil / dirt 山林遠土之民不可得而一也
381 1 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 至如禽獸然
382 1 wàn ten thousand 設以爲萬諸侯國君
383 1 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 無君臣
384 1 xián virtuous / worthy 是以賞當賢
385 1 kěn to agree / to consent / to be willing 而莫肯尚同其上
386 1 jué he / she / it 聿求厥章
387 1 shì a gentleman / a knight 今天下之王公大人士君子
388 1 wide / broad 則其德音之所撫循者博矣
389 1 上帝 Shàngdì God 則此語古者上帝
390 1 hòu after / later 乃作后王君公
391 1 a law / a rule 載來見辟王
392 1 法國 Fǎguó France 舉國人以法國君
393 1 飄風 piāofēng whirlwind / stormy wind 飄風苦雨
394 1 怠慢 dàimàn to slight / to neglect 居處不敢怠慢
395 1 to store / to save / to hoard / to gather 下有蓄怨積害
396 1 師長 shīzhǎng teacher 輕大夫師長
397 1 pìn to engage / to hire 則此語古者國君諸侯之以春秋來朝聘天子之廷
398 1 故交 gùjiāo former acquaintance / old friend 故交相非也
399 1 zhé to fold 折則刑
400 1 then / thereupon 聿求厥章
401 1 jūn equal / even 維辯使治天均
402 1 míng measure word for people 垂名於後世者
403 1 雨露 yǔ lù rain and dew 雪霜雨露不時
404 1 he / him 無他故異物焉
405 1 tōng to go through / to open 是故上下情請爲通
406 1 fertile / rich 六轡沃若
407 1 周頌 zhōu sòng Sacrificial odes of Zhou 周頌
408 1 zhǐ to stop / to halt 則天菑將猶未止也
409 1 dǎi to arrest / to catch / to seize 逮至有苗之制五刑
410 1 gāo high / tall 非高其爵
411 1 長幼 zhǎng yòu older and younger / seniority 長幼之節
412 1 to bend / to violate / to go against 疾菑戾疫
413 1 nián year 相年
414 1 國都 guódū capital city 鬼神之建設國都
415 1 將軍 jiāngjūn a general 置以爲左右將軍
416 1 to avoid / to shun 而避天鬼之所憎
417 1 復古 fùgǔ to return to old ways / neoclassical 復古之民始生
418 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 舉事成
419 1 shù method / tactics 術令
420 1 xuě snow 雪霜雨露不時
421 1 zhái to pick (fruit, etc) 是故擇其國之賢者
422 1 gōng public/ common / state-owned 乃作后王君公
423 1 past / former times 昔者聖王制爲五刑
424 1 a musical note 呂刑
425 1 guǎ few 富貴貧寡
426 1 dōu all 夫建國設都
427 1 bīn a guest / a visitor 莫敢不賓
428 1 rain 飄風苦雨
429 1 shèng to beat / to win / to conquer 出誅勝者
430 1 shòu to suffer / to be subjected to 受天子之嚴教
431 1 to console / to comfort 則其德音之所撫循者博矣
432 1 五穀 wǔ gǔ the five grains 五穀不孰
433 1 舉國 jǔ guó the entire country 舉國人以法國君
434 1 度量 dùliàng a measure / tolerance / breadth / magnanimity 圭璧幣帛不敢不中度量
435 1 idea 意若聞見善
436 1 shén what 甚明察以審信
437 1 to enter 入守固
438 1 zēng to hate / to detest / to abhor 而避天鬼之所憎
439 1 cuò mistake / error / blunder / fault 富貴佚而錯之也
440 1 pín poor / impoverished 富貴貧寡
441 1 gài a lid / top / cover 蓋其語曰天下之人異義是以一人一義
442 1 liáng good / virtuous / respectable 隱匿良道不以相教
443 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 入守固
444 1 dìng to decide 定其社稷
445 1 諸侯國 zhūhóu guó a vassal state 設以爲萬諸侯國君
446 1 jié clean 潔爲酒醴粢盛
447 1 bitterness / bitter flavor 飄風苦雨
448 1 disease / sickness / ailment 疾菑戾疫
449 1 an epidemic / a plague 疾菑戾疫
450 1 獨一 dúyī only / unique 不能獨一同天下之義
451 1 yuè to peruse / to review / to inspect 是故選擇天下贊閱賢良
452 1 to store 下有蓄怨積害
453 1 to be cautious / to be careful / to be fearful 皆恐懼振動惕慄

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
春秋 chūnqiū
  1. Spring and Autumn Period
  2. a person's age
  3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
  4. spring and autumn
法天 Fǎ Tiān Fa Tian
法国 法國 Fǎguó France
墨子 Mò Zǐ Mo Zi
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
上帝 Shàngdì
  1. God
  2. Lord on High
长顺 長順 zhǎngshùn Changshun
周颂 周頌 zhōu sòng Sacrificial odes of Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English