Glossary and Vocabulary for Old Book of Tang 《舊唐書》, 卷一百二十七 列傳第七十七: 姚令言 張光晟 源休 喬琳 張涉 蔣鎮 洪經綸 彭偃 Volume 127 Biographies 77: Yao Lingyan, Zhang Guangcheng, Yuan Xiu, Qiao Lin, Zhang She, Jiang Zhen, Hong Jinglun, Peng Yan

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 38 xiū to rest 與源休同知賊政事
2 37 lìng to make / to cause to be / to lead 姚令言
3 31 yán to speak / to say / said 姚令言
4 27 yuē to speak / to say 揚言曰
5 27 chéng clear / bright 張光晟
6 27 clear / bright and brilliant 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
7 24 guāng light 張光晟
8 23 rén person / people / a human being 河中人也
9 18 shàng top / a high position 上恐
10 18 zhèn town 遂拜令言為四鎮北庭行營涇原節度使
11 17 shí time / a point or period of time 時詔京兆尹王翃犒軍士
12 17 使 shǐ to make / to cause 為衙前兵馬使
13 16 suì to comply with / to follow along 遂拜令言為四鎮北庭行營涇原節度使
14 15 zéi thief 賊已斬關
15 15 lín beautiful jade / a gem 喬琳
16 14 zhōng middle 兼御史中丞
17 13 qǐng to ask / to inquire 以戈環令言請退
18 13 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 希鑒偽致禮誘之
19 12 to think / consider / to ponder 大將王思禮所乘馬中流矢而斃
20 12 wěi false / fake / forged / bogus 希鑒偽致禮誘之
21 12 yuán source / origin 與源休同知賊政事
22 11 mìng life 安能以草命捍白刃耶
23 11 děng et cetera / and so on 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
24 11 zhōu a state / a province 涇州刺史
25 11 zòu to present / to offer 令言急奏之
26 11 shā to kill / to murder / to slaughter 光晟伏甲盡拘而殺之
27 10 wáng Wang 時詔京兆尹王翃犒軍士
28 10 御史 yùshǐ a censor 兼御史中丞
29 10 shè to ford a stream / to wade across 雲京比涉謗言
30 10 to reach 及師上路
31 10 day of the month / a certain day 北蕃縱橫日久
32 10 Jīng Jing 隸涇原節度馬璘
33 9 xīn heart 心欲傾之
34 9 to enter 賊縱入府庫輦運
35 9 shòu to teach 以戰功累授金吾大將軍同正
36 9 jīng Beijing 其偏將辛雲京為代州刺史
37 8 guī to go back / to return 暤尋歸朝廷
38 8 big / great / huge / large / major 大盈
39 8 yún cloud 其偏將辛雲京為代州刺史
40 8 zhū cinnabar 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
41 8 dǒng Dong 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
42 8 horse 隸涇原節度馬璘
43 8 to stop / to cease / to suspend 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
44 8 bīng soldier / troops 希烈兵數萬圍襄城
45 7 desire 欲投田希鑒
46 7 one 一無所賜
47 7 qīng minister / high officer 改試太常卿
48 7 dào way / road / path 相屬於道
49 7 chéng to assist / to aid / to rescue 兼御史中丞
50 7 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 唯留二胡歸國復命
51 7 shǎo few 少應募
52 7 jīn today / modern / present / current / this / now 今使君憂迫
53 7 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 涇州刺史
54 7 chén minister / statesman / official 可汗令宰臣已下具彩服車馬來迎
55 7 shí food / food and drink 唯糲食菜啖而已
56 7 不能 bù néng cannot / must not / should not 令言不能戢
57 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多攜子弟而來
58 7 child / son 子當曹參可矣
59 7 shī teacher 詔哥舒曜率師攻之
60 7 wén to hear 聞之皆笑
61 6 lèi to be tired 以戰功累授金吾大將軍同正
62 6 to die 突董等自與張光晟忿鬥而死
63 6 luàn chaotic / disorderly 亂兵呼曰
64 6 zhí office / post 休既職久
65 6 xíng to walk / to move 威令甚行
66 6 zài in / at 時朝士在賊廷者
67 6 míng bright / brilliant 為劍南東川節度鮮于叔明判官
68 6 shǔ to count 光晟以數千人送泚出城
69 6 zhòng many / numerous 眾不聽
70 6 shì matter / thing / item 光晟遂陳潼關之事
71 6 to go 去東渭橋凡十餘里
72 6 tóng like / same / similar 以戰功累授金吾大將軍同正
73 6 sēng a monk 乃削發為僧
74 6 zhǎn to cut / to chop / to sever 賊已斬關
75 6 to criticize 議故之法
76 6 liàn to practice / to drill / to exercise / to train 與兄練並以文學進
77 6 to associate with / be near 比約東都有厚賞
78 6 qiān to move / to shift 遷虞部員外郎
79 6 五十 wǔshí fifty 留之五十余日
80 6 residence / dwelling 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
81 6 extra / surplus / remainder 死者千余人
82 5 guó a country / a state / a kingdom 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
83 5 Yǐng Ying 以京兆尹嚴郢威名稍著
84 5 zhào an imperial decree 詔哥舒曜率師攻之
85 5 pàn to betray / to rebel / to revolt 李希烈叛
86 5 guān an office 奏令以本官兼御史中丞
87 5 xún to search / to look for / to seek 暤尋歸朝廷
88 5 móu to plan / to scheme 叛卒謀曰
89 5 回紇 huígē Huihe 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
90 5 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 除工部尚書
91 5 建中 jiànzhōng Jianzhong 建中元年
92 5 qián front 為衙前兵馬使
93 5 wèi to call 謂源休為火迫酂侯
94 5 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 希鑒偽致禮誘之
95 5 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 遂拜令言為四鎮北庭行營涇原節度使
96 5 qiú to request 此非求活之良圖也
97 5 chēng to call / to address 初但稱太尉
98 5 yuán source / origin 隸涇原節度馬璘
99 5 shòu to suffer / to be subjected to 自受逆命
100 5 yǎn to lie / to lay down 彭偃
101 5 shū father's younger brother 為劍南東川節度鮮于叔明判官
102 5 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 署光晟偽節度使兼宰相
103 5 ēn kindness / grace / graciousness 恥以舊恩受賞
104 5 four 遂拜令言為四鎮北庭行營涇原節度使
105 5 hòu thick 望至京師以獲厚賞
106 5 zhī to know 眾知其失權
107 4 節度 jiédù a solar term 隸涇原節度馬璘
108 4 jūn army / military 軍聲浩浩
109 4 end / final stage / latter part 天寶末
110 4 xìng fortunate / lucky 德宗倉卒出幸
111 4 zhèng government / administration 訪以庶政
112 4 fán ordinary / common 去東渭橋凡十餘里
113 4 yuè pleased 泚悅其言
114 4 shēng to be born / to give birth 喬琳以七月七日生
115 4 to calculate / to compute / to count 雲京然其計
116 4 biǎo clock / a wrist watch 頻表薦令言謹肅
117 4 yàng discontented / dispirited / sad 廢居怏怏
118 4 wén writing / text 自以文吏進身
119 4 bài to bow / to pay respect to 遂拜令言為四鎮北庭行營涇原節度使
120 4 jiù old / ancient 恥以舊恩受賞
121 4 plain / white 琳素與張涉友善
122 4 gěi to give 遂給突董及所領徒悉令赴宴
123 4 liú to flow / to spread / to circulate 配流溱州
124 4 ministry / department 遂部其婦人
125 4 to lift / to hold up / to raise 舉進士
126 4 天下 tiānxià China 天下聞之者皆愕然
127 4 xiàn to offer / to present 與泚俱斬首來獻
128 4 京師 jīngshī a capital city 望至京師以獲厚賞
129 4 jiā to add 尋加迎皇太后副使
130 4 lái to come 多攜子弟而來
131 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不亦善乎
132 4 jìn to enter 因間進曰
133 4 ruì auspicious 河中鹽池生瑞鹽
134 4 qiáo tall / lofty 喬琳
135 4 zhòng heavy 親重莫比
136 4 jiàn to usurp 既僭號
137 4 Li 光晟潛使於李晟
138 4 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 其妻即吏部侍郎王翊女也
139 4 太原 Tàiyuán Taiyuan 即令之太原
140 4 shū to transport 每年輸絹四疋
141 4 德宗 Dé Zōng Emperor De Zong 德宗令普王與學士姜公輔往撫勞之
142 4 bài to defeat / to vanquish 硃泚敗
143 4 shǎng to reward / to grant / to bestow 望至京師以獲厚賞
144 4 yíng to receive / to welcome / to greet 若迎為主
145 4 gǎi to change / to alter 改試太常卿
146 4 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 光晟勸賊泚宜速西奔
147 4 contrary / opposite / backwards / upside down 既以身先逆亂
148 4 hào number 既僭號
149 4 shuǐ water 行次浐水
150 4 cuàn to run away / to leap 街市居人狼狽走竄
151 4 jiǔ old 硃太尉久囚於宅
152 4 jīn gold 以戰功累授金吾大將軍同正
153 4 to bear / to carry 負才怏怏不得誌
154 4 to ride an animal or bicycle 乃請令言率騎迎泚於晉昌裏
155 4 祿 good fortune 遽奏為光祿卿
156 4 可汗 kěhàn khan 即武義可汗之叔父也
157 4 zuò to sit 命同榻而坐
158 4 jié festival / a special day 頓虧臣節
159 4 jiàn to see 光晟請奉命一見司空
160 3 soil / ground / land 故求人於不次之地
161 3 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 賊縱入府庫輦運
162 3 為主 wèi zhǔ to rely mainly on / to attach most importance to / mainly 若迎為主
163 3 wèi a military officer 命萬年縣賊曹尉楊偡專其斷決
164 3 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 時詔京兆尹王翃犒軍士
165 3 wàng to gaze / to look towards 望至京師以獲厚賞
166 3 二教 èr jiāo two teachings 道二教
167 3 cái material / stuff 又愛其材
168 3 xiōng elder brother 與兄練並以文學進
169 3 silk / plain silk 輿載金帛
170 3 侍郎 shìláng an assistant minister 其妻即吏部侍郎王翊女也
171 3 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
172 3 yán flame / blaze 楊炎執政
173 3 東川 dōngchuān Dongchuan 為劍南東川節度鮮于叔明判官
174 3 to know / to learn about / to comprehend 遂給突董及所領徒悉令赴宴
175 3 juàn thick but loosely woven silk 所欠吾馬直絹一百八十萬疋
176 3 zuǒ left 左庶子
177 3 jiàng to descend / to fall / to drop 又降為睦王傅
178 3 shì to attend on 殿中侍御史
179 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固不可舍
180 3 to kill / to massacre 不能自戮耶
181 3 shì a gentleman / a knight 時朝士在賊廷者
182 3 huǎng a bright expanse of water 判度支韓滉上言
183 3 shì to test / to try / to experiment 改試太常卿
184 3 yuǎn far / distant 去聖日遠
185 3 僧道 sēng dào Buddhist and Taoist monks 豈惡僧道之善如此之深耶
186 3 to give / to bestow favors 一無所賜
187 3 jiā house / home / residence 籍沒其家
188 3 劍南 jiànnán Jiannan 為劍南東川節度鮮于叔明判官
189 3 wéi dangerous / precarious 休履危而還
190 3 lùn to comment / to discuss 論奏不合時
191 3 method / way 議故之法
192 3 十萬 shí wàn one hundred thousand 所欠吾馬直絹一百八十萬疋
193 3 láng a minister / an official 兒郎勿草草
194 3 to stand 立休等於帳外雪中
195 3 qián hidden / secret / latent 潛令驛吏以長錐刺之
196 3 西 The West 光晟勸賊泚宜速西奔
197 3 special / unique / distinguished 特舍之矣
198 3 cháng to taste 泚嘗節制涇州
199 3 nán difficult / arduous / hard 將死於難
200 3 政事 zhèngshì politics / government affairs 與源休同知賊政事
201 3 temple / monastery / vihāra 止仙遊寺
202 3 yán salt 河中鹽池生瑞鹽
203 3 chéng honesty / sincerity 晟以其誠款
204 3 經綸 jīng lún to weave a pattern 洪經綸
205 3 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 小人昧逆順之道
206 3 kǒng fearful / apprehensive 上恐
207 3 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 令言與張廷芝尚有眾萬人
208 3 a government official / a magistrate 自以文吏進身
209 3 yōu to worry / to be concerned 今使君憂迫
210 3 rate / frequency / proportion / ratio 詔哥舒曜率師攻之
211 3 員外 yuánwài landlord 遷虞部員外郎
212 3 a talisman / a charm 稱述符命
213 3 huái bosom / breast 出為懷州刺史
214 3 殿 diàn a hall / a palace / a temple 乃自第張炬火入居含元殿
215 3 inside / interior 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
216 3 道士 dàoshì a devotee / a practioner / a follower / a monk / a Confucian scholar 上觀留道士十四人
217 3 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 負才怏怏不得誌
218 3 zhēng to prove / to confirm 征拜右金吾將軍
219 3 shōu to receive / to accept 收其金帛
220 3 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 改試太常卿
221 3 nián year 建中四年
222 3 to cry out / to shout 大呼鼓噪而還
223 3 zhī to support 遣散支將軍康赤心等隨休來朝
224 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢居怏怏
225 3 Hu 夜至鄠縣西
226 3 fǎng to visit 多以政事詢訪於涉
227 3 huò to reap / to harvest 望至京師以獲厚賞
228 3 jiù to save / to rescue 多為兄練所救而罷
229 3 jìn to the greatest extent / utmost 光晟伏甲盡拘而殺之
230 3 yíng to trade / to operate / to run / to manage 營於襄城
231 3 tián field / farmland 欲投田希鑒
232 3 京兆尹 Jīngzhàoyǐn Jingzhao 時詔京兆尹王翃犒軍士
233 3 zǒu to walk / to go / to move 街市居人狼狽走竄
234 3 idea 徐觀眾意
235 3 yòu to persuade / to entice / to induce 希鑒偽致禮誘之
236 3 chí a pool / a pond 錫其嘉號寶應靈慶池
237 3 chén Chen 光晟遂陳潼關之事
238 3 tīng to listen 眾不聽
239 3 jiǎn to check 頗無禮檢
240 3 lǎo to flood 水潦為患
241 3 退 tuì to retreat / to move back 以戈環令言請退
242 3 hòu after / later 後回紇遣使來訴
243 3 secret / hidden / confidential 常使人密求之
244 3 shǔ to sign 署光晟偽節度使兼宰相
245 3 proper / suitable / appropriate 光晟勸賊泚宜速西奔
246 3 hài to injure / to harm to 害宗室
247 3 dōng east 去東渭橋凡十餘里
248 3 天寶 tiānbǎo Tianbao 天寶末
249 3 陛下 bì xià your majesty 今陛下以惟新之政
250 3 shì a city 街市居人狼狽走竄
251 3 to arise / to get up 起於卒伍
252 3 seven 喬琳以七月七日生
253 3 rough / thick / course 琳本粗材
254 3 to leave / to depart / to go away / to part 涇師離鎮
255 2 蕭何 xiāohé Xiao He 令言自此蕭何
256 2 to press down 為當塗者所抑
257 2 xiān fresh / new / delicious 為劍南東川節度鮮于叔明判官
258 2 suí to follow 遣散支將軍康赤心等隨休來朝
259 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 因執其手感泣曰
260 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 後有詔言其狀跡不可原
261 2 春宮 chūngōng Crown Prince's chambers 上在春宮
262 2 meaning / sense 背義負恩
263 2 to record / to copy 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
264 2 xīn to be tired 其偏將辛雲京為代州刺史
265 2 ěr ear 又年高有耳疾
266 2 báo thin / slight / weak 供餼甚薄
267 2 wife 其妻即吏部侍郎王翊女也
268 2 逆順 nì shùn resisting and complying / disobeying and obeying 小人昧逆順之道
269 2 capacity / degree / a standard / a measure 判度支
270 2 halberd 乃返戈
271 2 shī the practice of selfless giving / dāna 翳密施大小梅錄等四屍
272 2 shí ten 去東渭橋凡十餘里
273 2 xiào school 既而諸校齊至
274 2 female / feminine 其妻即吏部侍郎王翊女也
275 2 shě to give 特舍之矣
276 2 無益 wúyì to be no good / to not be beneficial 無益於時
277 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 今使君憂迫
278 2 因人 yīnrén the circumstances of people 因人心次之
279 2 xuǎn to choose / to pick / to select 選人前請曰
280 2 豈非 qǐfēi wouldn't it be ... ? 爾豈非吾故人乎
281 2 襄城 xiāngchéng Xiangcheng 營於襄城
282 2 lǐng neck 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
283 2 每年 měi nián every year / each year / yearly 每年輸絹四疋
284 2 to assist / to be ready to fly / to respect 其妻即吏部侍郎王翊女也
285 2 jiē street / road / thoroughfare 街市居人狼狽走竄
286 2 to defend / to resist 當思所禦之計
287 2 xiào to smile / to laugh 聞之皆笑
288 2 wéi to surround / to encircle / to corral 希烈兵數萬圍襄城
289 2 huī to damage / to destroy / to overthrow 節隳身戮
290 2 次之 cìzhī second (in a competition) / occupying second place 故求人於不次之地
291 2 to go through / to experience / to take place 大歷末
292 2 anger / rage / fury 思禮怒焉
293 2 河東 hédōng Hedong 思禮為河東節度使
294 2 人心 rénxīn popular feeling 變人心為上
295 2 判官 pàn guān a magistrate / a judge 青苗使判官
296 2 huó alive / living 不取此以自活
297 2 private 俾令歸私第
298 2 xuè blood 猶以血洗血
299 2 將軍 jiāngjūn a general 征拜右金吾將軍
300 2 liè clear 尚書左丞洌之子也
301 2 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有僧尼
302 2 hào \N 孟暤為涇原節度留後
303 2 jiǎn to deduct / to subtract 表請特減其罪
304 2 disease / sickness / ailment 又年高有耳疾
305 2 shēn human body / torso 既以身先逆亂
306 2 màn slow 言頗悖慢
307 2 居人 jūrén inhabitant 街市居人狼狽走竄
308 2 shī corpse 翳密施大小梅錄等四屍
309 2 pèi to blend 遂擇精兵五千配光晟
310 2 jìn shanxi 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
311 2 liè to arrange / to line up / to list 侮謔僚列
312 2 河中 hézhōng Hezhong 河中人也
313 2 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 兼御史大夫
314 2 久之 jiǔ zhī for a long time 久之
315 2 故人 gùrén an old friend 爾豈非吾故人乎
316 2 jiān a traitor 然臣恐其奸吏詆欺
317 2 bēn to run fast / to flee 光晟勸賊泚宜速西奔
318 2 奉天 fèngtiān Fengtian 圍奉天
319 2 to visit 乃謁思禮
320 2 xié to harmonize / to agree 好談諧
321 2 yuē approximately 比約東都有厚賞
322 2 to repair / to patch / to mend 遷除補擬
323 2 監察 jiānchá to supervise / to control / to inspect 累授監察御史
324 2 shēn deep 良深嘆惜
325 2 鹽池 yánchí Yanchi 河中鹽池生瑞鹽
326 2 shí knowledge / understanding 思禮識之
327 2 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 欲投田希鑒
328 2 還俗 huánsú to return to secular life / to leave monastic life 請還俗為平人者聽
329 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 吾不能與反虜同席
330 2 night 是夜
331 2 博士 bóshì Ph.D. 稍遷國子博士
332 2 to impede / to hinder / to obstruct 上不欲甚阻蕃情
333 2 zhái to pick (fruit, etc) 遂擇精兵五千配光晟
334 2 兄弟 xiōngdì brothers 結為兄弟
335 2 軍旅 jūnlǚ an army 不樂軍旅
336 2 jié to bond / to tie / to bind 結為兄弟
337 2 Buddha / Awakened One
338 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 建中元年
339 2 pàn to judge 判度支
340 2 a song 營於九曲
341 2 lín a long spell of rain / copious rain 上以秋霖稍多
342 2 fǎn to return 乃返戈
343 2 mèi to conceal 經綸素昧時機
344 2 xiàn county 夜至鄠縣西
345 2 京兆 jīngzhào Jingzhao / Xi'an 京兆盩厔人
346 2 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 悅乃盡出家財衣服厚給之
347 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成秦之業
348 2 xiǎn dangerous 廣作危言險語
349 2 朝廷 cháo tíng imperial court 暤尋歸朝廷
350 2 hǎo good 好談諧
351 2 zhǎng palm of the hand 琳掌賊中吏部
352 2 婿 son-in-law 即王翊甥婿也
353 2 zhǐ to stop / to halt 極力而止
354 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 去聖日遠
355 2 復命 fùmìng to report on completion of a mission / debriefing 唯留二胡歸國復命
356 2 zhà to cheat / to swindle 詐奏雨不壞池
357 2 sān three 休三子並斬於東市
358 2 xián virtuous / worthy 唯賢是擇
359 2 cháo to face 時朝士在賊廷者
360 2 代州 dàizhōu Daizhou / Dai prefecture 其偏將辛雲京為代州刺史
361 2 yòu right / right-hand 無出予之右者
362 2 chí late / tardy 休遲留不答款狀
363 2 非一 fēi yī not unified / not the same 蓋非一焉
364 2 wèi Eighth earthly branch 臣伏請僧道未滿五十者
365 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 自西方之教
366 2 萬言 wàn yán Wan Yan 嘗請有司日試萬言
367 2 qīn relatives 親重莫比
368 2 apprentice / disciple 遂給突董及所領徒悉令赴宴
369 2 jiàn mirror / looking glass 欲投田希鑒
370 2 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 何慰如之
371 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 光晟遂述雲京之屈
372 2 郎中 lángzhōng Langzhong 入為主客郎中
373 2 不合 bùhé to not conform to / to be unsuited to / to be out of keeping with 既不合泚意而退
374 2 zhèng upright / straight 以戰功累授金吾大將軍同正
375 2 to conceal / to hide / to ambush 光晟伏甲盡拘而殺之
376 2 xíng punishment / penalty 而陷於刑
377 2 gài a lid / top / cover 蓋非一焉
378 2 jīng to go through / to experience 上以其累經重任
379 2 sufficient / enough 傷足不能進
380 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 光晟素有德於王司空
381 2 shān a mountain / a hill / a peak 又懇辭以老疾不堪山阻登頓
382 2 guǒ a result / a consequence 果綿遂三州刺史
383 2 to inquire / to consult / to discuss 內外咨謀
384 2 chì red / scarlet 遣散支將軍康赤心等隨休來朝
385 2 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 翳密施大小梅錄等四屍
386 2 to coerce / to force / to compel 謂源休為火迫酂侯
387 2 bèi to be contradictory to / to go counter 言頗悖慢
388 2 elder brother 詔哥舒曜率師攻之
389 2 黜陟 chùzhì demote or promote 建中初為黜陟使
390 2 to hide / to go into hiding 復謀竄匿
391 2 qiān one thousand 死者千余人
392 2 yáng Yang 楊炎執政
393 2 martial / military 振武軍使
394 2 fán foreign things 北蕃縱橫日久
395 2 cǎi color 令內庫出繒彩二十車馳賜之
396 2 chāng Chang 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
397 2 xiū to decorate / to embellish 其年老精修者
398 2 潼關 Tóngguān Tongguan 哥舒翰兵敗潼關
399 2 忿 fèn get angry 因小忿而離
400 2 hán Korea / South Korea 判度支韓滉上言
401 2 increase / benefit 汙益甚爾
402 2 妻子 qīzi wife 吾輩棄父母妻子
403 2 lǎo old / aged / elderly / aging 上以琳舊老
404 2 宗室 zōngshì imperial clan 害宗室
405 2 qiǎn to send / to dispatch 久之方遣
406 2 hair 乃削發為僧
407 2 shū to remove obstructions 琳倜儻疏誕
408 2 a relay station 潛令驛吏以長錐刺之
409 2 to be attached to / be subordinate to / to be affilitated with 隸涇原節度馬璘
410 2 speed 光晟勸賊泚宜速西奔
411 2 shī to lose 眾知其失權
412 2 jiǎng Jiang 蔣鎮
413 2 wǎng to go (in a direction) 何往耶
414 2 大臣 dàchén chancellor / minister 朝廷大臣之奔竄不獲者
415 2 zhàng a tent 其宰相頡於思迦坐大帳
416 2 zhuó to pull out 即日擢光晟為兵馬使
417 2 zhèn to flap 振武軍使
418 2 Germany 光晟素有德於王司空
419 2 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 除工部尚書
420 2 婦人 fùrén married woman / wife 則皆輦歸所誘致京師婦人也
421 2 wèn to ask 思禮問其姓名
422 2 不行 bùxíng will not do / will not work 空門不行五濁
423 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉吏部尚書
424 2 service 其雜色役與百姓同
425 2 滿 mǎn full 臣伏請僧道未滿五十者
426 2 power / force / strength 子之力也
427 2 méi plum blossom / plum 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
428 2 輿 a cart / sedan chair / a carriage 輿載金帛
429 2 fāng square / quadrilateral / one side 久之方遣
430 2 良圖 liángtú good plan / right strategy / to take one's time forming the right decision 此非求活之良圖也
431 2 shū relaxed / calm 詔哥舒曜率師攻之
432 2 zhuàng form / appearance / shape 後有詔言其狀跡不可原
433 2 color 形於言色
434 2 盩厔 Zhōuzhì Zhouzhi 京兆盩厔人
435 2 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 故君子遇夷險之機
436 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 以惑愚者
437 2 tíng court / royal court 時朝士在賊廷者
438 2 to be swift 遽曰
439 2 父母 fùmǔ parents / mother and father 吾輩棄父母妻子
440 2 to adhere / to capture / to restrain 光晟伏甲盡拘而殺之
441 2 guò to cross / to go over / to pass 過亦不細
442 2 東都 Dōng Dū Luoyang 比約東都有厚賞
443 2 chí to go quickly or swiftly 令內庫出繒彩二十車馳賜之
444 2 xiān first 既以身先逆亂
445 2 lài to bestow / to confer 賚田宅
446 2 to die 叛卒謀曰
447 2 zuì crime / sin / vice 表請特減其罪
448 2 zhí straight 所欠吾馬直絹一百八十萬疋
449 2 shǒu head 傳首來獻
450 2 ài to love 又愛其材
451 2 huài bad / spoiled / broken / defective 壞居人廬舍非一
452 2 can / may / permissible 子當曹參可矣
453 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 而貪祿愛死
454 2 to gather / to collect 而大集所罷兵士
455 2 不變 bùbiàn unchanging / constant 不變不因
456 2 to take charge of / to manage / to administer 坐貶巴州員外司戶
457 2 shāng to injure / to wound / to be injured 傷足不能進
458 2 bèi back [of the body] 使者背唐國
459 2 大喜 dàxǐ exultation 思禮大喜
460 2 xuān to declare / to announce 請宣付史館
461 2 kān adequately capable of / worthy of 堪任將帥
462 2 jià to drive / to sail / to fly 改檢校駕部郎中
463 1 èr two 每年輸絹二疋
464 1 wealth / capital / money / expenses 至於兵食軍資
465 1 顧問 gùwèn adviser / consultant 上每顧問
466 1 西北 xīběi northwest 斬於東市西北街
467 1 zhì to place / to lay out 並請置神祠
468 1 行次 xíngcì a job / a post / a position 行次浐水
469 1 clothes / dress / garment 可汗令宰臣已下具彩服車馬來迎
470 1 臨漳 Línzhāng Linzhang 相州臨漳人
471 1 jué to decide / to determine / to judge 與卿決矣
472 1 嗜欲 shìyù lust 嗜欲巳衰
473 1 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 遊行浮食
474 1 素有 sùyǒu to have / to have always had 光晟素有德於王司空
475 1 shǐ arrow / dart 大將王思禮所乘馬中流矢而斃
476 1 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards 涉依國學為諸生講說
477 1 宴會 yànhuì banquet / feast / dinner party 每大宴會
478 1 rǎo to disturb / to annoy / to agitate 不宜頓擾
479 1 to kill 大將王思禮所乘馬中流矢而斃
480 1 頗多 pōduō a lot / many 光晟訝其裝橐頗多
481 1 鳳翔 Fèngxiáng Fengxiang 休走鳳翔
482 1 bèi to prepare / get ready 堪備大用
483 1 method / plan / policy / scheme 賜之所執策曰
484 1 不易 bùyì not easy to/ difficult / unchanging 不易其節
485 1 wǎn evening / night 何相見之晚也
486 1 zhù to inject / to pour into 所註某官不穩便
487 1 斷決 duàn jué make decisions 命萬年縣賊曹尉楊偡專其斷決
488 1 在於 zàiyú in / consist of 在於王者
489 1 píng flat / level / smooth 平章事
490 1 家風 jiāfēng family tradition 然以家風修整
491 1 戰功 zhàngōng outstanding military service / military achievements 以戰功累授金吾大將軍同正
492 1 hán to contain 乃自第張炬火入居含元殿
493 1 府庫 fǔkù government treasury 賊縱入府庫輦運
494 1 yīn cloudy / overcast 思禮陰記其形貌
495 1 叛逆 pànnì to rebel / to revolt / to disobey 首為叛逆
496 1 miǎn to encourage 勉為良圖
497 1 younger brother 即休之弟也
498 1 běi north 北蕃縱橫日久
499 1 不已 bùyǐ endlessly / incessantly 回紇猶怨懟不已
500 1 qiào to ridicule / to blame 同院御史畢耀初與琳嘲誚往復

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 96 zhī him / her / them / that 詔哥舒曜率師攻之
2 53 wèi for / to 為衙前兵馬使
3 52 so as to / in order to 以戰功累授金吾大將軍同正
4 46 his / hers / its / theirs 眾知其失權
5 38 xiū to rest 與源休同知賊政事
6 37 lìng to make / to cause to be / to lead 姚令言
7 31 yán to speak / to say / said 姚令言
8 31 in / at 起於卒伍
9 30 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 無出予之右者
10 27 yuē to speak / to say 揚言曰
11 27 chéng clear / bright 張光晟
12 27 clear / bright and brilliant 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
13 25 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 多攜子弟而來
14 24 guāng light 張光晟
15 23 rén person / people / a human being 河中人也
16 23 not / no 不取此以自活
17 22 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 一無所賜
18 22 and 德宗令普王與學士姜公輔往撫勞之
19 18 shàng top / a high position 上恐
20 18 zhì to / until 望至京師以獲厚賞
21 18 zhèn town 遂拜令言為四鎮北庭行營涇原節度使
22 17 shí time / a point or period of time 時詔京兆尹王翃犒軍士
23 17 使 shǐ to make / to cause 為衙前兵馬使
24 16 also / too 河中人也
25 16 suì to comply with / to follow along 遂拜令言為四鎮北庭行營涇原節度使
26 15 zéi thief 賊已斬關
27 15 lín beautiful jade / a gem 喬琳
28 14 zhōng middle 兼御史中丞
29 14 jiē all / each and every / in all cases 皆憤怒
30 13 yǒu is / are / to exist 比約東都有厚賞
31 13 qǐng to ask / to inquire 以戈環令言請退
32 13 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 希鑒偽致禮誘之
33 13 shén what 勢甚危急
34 12 to think / consider / to ponder 大將王思禮所乘馬中流矢而斃
35 12 wěi false / fake / forged / bogus 希鑒偽致禮誘之
36 12 naturally / of course / certainly 自以文吏進身
37 12 yuán source / origin 與源休同知賊政事
38 11 already / since 既僭號
39 11 mìng life 安能以草命捍白刃耶
40 11 děng et cetera / and so on 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
41 11 zhōu a state / a province 涇州刺史
42 11 zòu to present / to offer 令言急奏之
43 11 shā to kill / to murder / to slaughter 光晟伏甲盡拘而殺之
44 11 final particle 不稅汝間架矣
45 10 chū at first / at the beginning / initially 泚初遲疑
46 10 wáng Wang 時詔京兆尹王翃犒軍士
47 10 this / these 不取此以自活
48 10 御史 yùshǐ a censor 兼御史中丞
49 10 shè to ford a stream / to wade across 雲京比涉謗言
50 10 to reach 及師上路
51 10 yòu again / also 又幸泚寬和
52 10 zhāng a sheet / a leaf 乃自第張炬火入居含元殿
53 10 day of the month / a certain day 北蕃縱橫日久
54 10 already / afterwards 賊已斬關
55 10 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃返戈
56 10 Jīng Jing 隸涇原節度馬璘
57 10 chū to go out / to leave 令內庫出繒彩二十車馳賜之
58 9 I 以戰功累授金吾大將軍同正
59 9 xīn heart 心欲傾之
60 9 to enter 賊縱入府庫輦運
61 9 shòu to teach 以戰功累授金吾大將軍同正
62 9 dāng to be / to act as / to serve as 子當曹參可矣
63 9 hái also / in addition / more 大呼鼓噪而還
64 9 jīng Beijing 其偏將辛雲京為代州刺史
65 8 guī to go back / to return 暤尋歸朝廷
66 8 big / great / huge / large / major 大盈
67 8 yún cloud 其偏將辛雲京為代州刺史
68 8 suddenly / abruptly / unexpectedly 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
69 8 zhū cinnabar 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
70 8 dǒng Dong 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
71 8 shì is / are / am / to be 是夜
72 8 yīn because 因下
73 8 horse 隸涇原節度馬璘
74 8 to stop / to cease / to suspend 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
75 8 bīng soldier / troops 希烈兵數萬圍襄城
76 8 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 詰殺突董等故
77 8 slightly / rather / quite 頗盡心於賊
78 7 desire 欲投田希鑒
79 7 one 一無所賜
80 7 qīng minister / high officer 改試太常卿
81 7 dào way / road / path 相屬於道
82 7 chéng to assist / to aid / to rescue 兼御史中丞
83 7 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 唯留二胡歸國復命
84 7 shǎo few 少應募
85 7 jīn today / modern / present / current / this / now 今使君憂迫
86 7 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 涇州刺史
87 7 chén minister / statesman / official 可汗令宰臣已下具彩服車馬來迎
88 7 shí food / food and drink 唯糲食菜啖而已
89 7 不能 bù néng cannot / must not / should not 令言不能戢
90 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多攜子弟而來
91 7 child / son 子當曹參可矣
92 7 shī teacher 詔哥舒曜率師攻之
93 7 wén to hear 聞之皆笑
94 7 also / too 過亦不細
95 6 lèi to be tired 以戰功累授金吾大將軍同正
96 6 to die 突董等自與張光晟忿鬥而死
97 6 luàn chaotic / disorderly 亂兵呼曰
98 6 zhí office / post 休既職久
99 6 promptly / right away / immediately 其妻即吏部侍郎王翊女也
100 6 jiāng will / shall (future tense) 從泚將入吐蕃
101 6 xíng to walk / to move 威令甚行
102 6 bìng and / furthermore / also 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
103 6 zài in / at 時朝士在賊廷者
104 6 míng bright / brilliant 為劍南東川節度鮮于叔明判官
105 6 shǔ to count 光晟以數千人送泚出城
106 6 zhòng many / numerous 眾不聽
107 6 shì matter / thing / item 光晟遂陳潼關之事
108 6 to go 去東渭橋凡十餘里
109 6 tóng like / same / similar 以戰功累授金吾大將軍同正
110 6 sēng a monk 乃削發為僧
111 6 zhǎn to cut / to chop / to sever 賊已斬關
112 6 to criticize 議故之法
113 6 liàn to practice / to drill / to exercise / to train 與兄練並以文學進
114 6 xià next 因下
115 6 to associate with / be near 比約東都有厚賞
116 6 qiān to move / to shift 遷虞部員外郎
117 6 jiān simultaneously 兼御史中丞
118 6 五十 wǔshí fifty 留之五十余日
119 6 residence / dwelling 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
120 6 extra / surplus / remainder 死者千余人
121 5 guó a country / a state / a kingdom 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
122 5 Yǐng Ying 以京兆尹嚴郢威名稍著
123 5 cái just now 才出內門
124 5 zhào an imperial decree 詔哥舒曜率師攻之
125 5 pàn to betray / to rebel / to revolt 李希烈叛
126 5 guān an office 奏令以本官兼御史中丞
127 5 xún to search / to look for / to seek 暤尋歸朝廷
128 5 móu to plan / to scheme 叛卒謀曰
129 5 回紇 huígē Huihe 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
130 5 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 除工部尚書
131 5 建中 jiànzhōng Jianzhong 建中元年
132 5 qián front 為衙前兵馬使
133 5 wèi to call 謂源休為火迫酂侯
134 5 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 希鑒偽致禮誘之
135 5 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 遂拜令言為四鎮北庭行營涇原節度使
136 5 qiú to request 此非求活之良圖也
137 5 chēng to call / to address 初但稱太尉
138 5 yuán source / origin 隸涇原節度馬璘
139 5 shòu to suffer / to be subjected to 自受逆命
140 5 wěi yes 唯糲食菜啖而已
141 5 yǎn to lie / to lay down 彭偃
142 5 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常使人密求之
143 5 shū father's younger brother 為劍南東川節度鮮于叔明判官
144 5 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 署光晟偽節度使兼宰相
145 5 expresses question or doubt 爾豈非吾故人乎
146 5 ēn kindness / grace / graciousness 恥以舊恩受賞
147 5 four 遂拜令言為四鎮北庭行營涇原節度使
148 5 what / where / which 何往耶
149 5 hòu thick 望至京師以獲厚賞
150 5 zhī to know 眾知其失權
151 4 節度 jiédù a solar term 隸涇原節度馬璘
152 4 jūn army / military 軍聲浩浩
153 4 end / final stage / latter part 天寶末
154 4 xìng fortunate / lucky 德宗倉卒出幸
155 4 cóng from 從泚將入吐蕃
156 4 you / thou 不稅汝間架矣
157 4 zhèng government / administration 訪以庶政
158 4 fán ordinary / common 去東渭橋凡十餘里
159 4 ěr thus / so / like that 爾豈非吾故人乎
160 4 rare / infrequent / precious 希烈兵數萬圍襄城
161 4 yuè pleased 泚悅其言
162 4 shēng to be born / to give birth 喬琳以七月七日生
163 4 to calculate / to compute / to count 雲京然其計
164 4 biǎo clock / a wrist watch 頻表薦令言謹肅
165 4 yàng discontented / dispirited / sad 廢居怏怏
166 4 wén writing / text 自以文吏進身
167 4 bài to bow / to pay respect to 遂拜令言為四鎮北庭行營涇原節度使
168 4 jiù old / ancient 恥以舊恩受賞
169 4 plain / white 琳素與張涉友善
170 4 gěi to give 遂給突董及所領徒悉令赴宴
171 4 liú to flow / to spread / to circulate 配流溱州
172 4 ministry / department 遂部其婦人
173 4 no 一無所賜
174 4 to lift / to hold up / to raise 舉進士
175 4 天下 tiānxià China 天下聞之者皆愕然
176 4 xiàn to offer / to present 與泚俱斬首來獻
177 4 fēi not / non- / un- 此非求活之良圖也
178 4 京師 jīngshī a capital city 望至京師以獲厚賞
179 4 jiā to add 尋加迎皇太后副使
180 4 lái to come 多攜子弟而來
181 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 不亦善乎
182 4 jìn to enter 因間進曰
183 4 ruì auspicious 河中鹽池生瑞鹽
184 4 used to indicate order 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
185 4 qiáo tall / lofty 喬琳
186 4 zhòng heavy 親重莫比
187 4 jiàn to usurp 既僭號
188 4 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 而食不得飽
189 4 Li 光晟潛使於李晟
190 4 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 其妻即吏部侍郎王翊女也
191 4 太原 Tàiyuán Taiyuan 即令之太原
192 4 shū to transport 每年輸絹四疋
193 4 德宗 Dé Zōng Emperor De Zong 德宗令普王與學士姜公輔往撫勞之
194 4 bài to defeat / to vanquish 硃泚敗
195 4 shǎng to reward / to grant / to bestow 望至京師以獲厚賞
196 4 yíng to receive / to welcome / to greet 若迎為主
197 4 gǎi to change / to alter 改試太常卿
198 4 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 光晟勸賊泚宜速西奔
199 4 contrary / opposite / backwards / upside down 既以身先逆亂
200 4 hào number 既僭號
201 4 shuǐ water 行次浐水
202 4 cuàn to run away / to leap 街市居人狼狽走竄
203 4 jìng actually / in the end 竟此相遇
204 4 jiǔ old 硃太尉久囚於宅
205 4 jīn gold 以戰功累授金吾大將軍同正
206 4 to bear / to carry 負才怏怏不得誌
207 4 to ride an animal or bicycle 乃請令言率騎迎泚於晉昌裏
208 4 rán correct / right / certainly 雲京然其計
209 4 祿 good fortune 遽奏為光祿卿
210 4 可汗 kěhàn khan 即武義可汗之叔父也
211 4 zuò to sit 命同榻而坐
212 4 a bolt 所欠吾馬直絹一百八十萬疋
213 4 jié festival / a special day 頓虧臣節
214 4 final interogative 安能以草命捍白刃耶
215 4 jiàn to see 光晟請奉命一見司空
216 3 soil / ground / land 故求人於不次之地
217 3 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 賊縱入府庫輦運
218 3 為主 wèi zhǔ to rely mainly on / to attach most importance to / mainly 若迎為主
219 3 wèi a military officer 命萬年縣賊曹尉楊偡專其斷決
220 3 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 時詔京兆尹王翃犒軍士
221 3 wàng to gaze / to look towards 望至京師以獲厚賞
222 3 二教 èr jiāo two teachings 道二教
223 3 cái material / stuff 又愛其材
224 3 xiōng elder brother 與兄練並以文學進
225 3 měi each / every 每大宴會
226 3 de potential marker 乃得還
227 3 silk / plain silk 輿載金帛
228 3 侍郎 shìláng an assistant minister 其妻即吏部侍郎王翊女也
229 3 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
230 3 yán flame / blaze 楊炎執政
231 3 東川 dōngchuān Dongchuan 為劍南東川節度鮮于叔明判官
232 3 to know / to learn about / to comprehend 遂給突董及所領徒悉令赴宴
233 3 juàn thick but loosely woven silk 所欠吾馬直絹一百八十萬疋
234 3 zuǒ left 左庶子
235 3 jiàng to descend / to fall / to drop 又降為睦王傅
236 3 shì to attend on 殿中侍御史
237 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固不可舍
238 3 to kill / to massacre 不能自戮耶
239 3 shì a gentleman / a knight 時朝士在賊廷者
240 3 huǎng a bright expanse of water 判度支韓滉上言
241 3 shì to test / to try / to experiment 改試太常卿
242 3 yuǎn far / distant 去聖日遠
243 3 僧道 sēng dào Buddhist and Taoist monks 豈惡僧道之善如此之深耶
244 3 to give / to bestow favors 一無所賜
245 3 jiā house / home / residence 籍沒其家
246 3 劍南 jiànnán Jiannan 為劍南東川節度鮮于叔明判官
247 3 wéi dangerous / precarious 休履危而還
248 3 lùn to comment / to discuss 論奏不合時
249 3 yóu also / as if / still 回紇猶怨懟不已
250 3 method / way 議故之法
251 3 十萬 shí wàn one hundred thousand 所欠吾馬直絹一百八十萬疋
252 3 láng a minister / an official 兒郎勿草草
253 3 jué absolutely 休與王氏離絕之時
254 3 to stand 立休等於帳外雪中
255 3 qián hidden / secret / latent 潛令驛吏以長錐刺之
256 3 西 The West 光晟勸賊泚宜速西奔
257 3 special / unique / distinguished 特舍之矣
258 3 cháng to taste 泚嘗節制涇州
259 3 nán difficult / arduous / hard 將死於難
260 3 政事 zhèngshì politics / government affairs 與源休同知賊政事
261 3 temple / monastery / vihāra 止仙遊寺
262 3 yán salt 河中鹽池生瑞鹽
263 3 chéng honesty / sincerity 晟以其誠款
264 3 經綸 jīng lún to weave a pattern 洪經綸
265 3 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 小人昧逆順之道
266 3 kǒng fearful / apprehensive 上恐
267 3 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 令言與張廷芝尚有眾萬人
268 3 a government official / a magistrate 自以文吏進身
269 3 yōu to worry / to be concerned 今使君憂迫
270 3 rate / frequency / proportion / ratio 詔哥舒曜率師攻之
271 3 員外 yuánwài landlord 遷虞部員外郎
272 3 a talisman / a charm 稱述符命
273 3 huái bosom / breast 出為懷州刺史
274 3 殿 diàn a hall / a palace / a temple 乃自第張炬火入居含元殿
275 3 inside / interior 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
276 3 道士 dàoshì a devotee / a practioner / a follower / a monk / a Confucian scholar 上觀留道士十四人
277 3 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 負才怏怏不得誌
278 3 zhēng to prove / to confirm 征拜右金吾將軍
279 3 shōu to receive / to accept 收其金帛
280 3 chú except / besides 遷除補擬
281 3 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 改試太常卿
282 3 nián year 建中四年
283 3 to cry out / to shout 大呼鼓噪而還
284 3 zhī to support 遣散支將軍康赤心等隨休來朝
285 3 shāo a little / slightly 以京兆尹嚴郢威名稍著
286 3 kuàng moreover / how much the more 況今出家者皆是無識下劣之流
287 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 廢居怏怏
288 3 Hu 夜至鄠縣西
289 3 fǎng to visit 多以政事詢訪於涉
290 3 huò to reap / to harvest 望至京師以獲厚賞
291 3 jiù to save / to rescue 多為兄練所救而罷
292 3 zhū all / many / various 既而諸校齊至
293 3 dàn but / yet / however 初但稱太尉
294 3 jìn to the greatest extent / utmost 光晟伏甲盡拘而殺之
295 3 yíng to trade / to operate / to run / to manage 營於襄城
296 3 tián field / farmland 欲投田希鑒
297 3 otherwise / but / however 則使君之難可解
298 3 pín frequently / repeatedly 頻表薦令言謹肅
299 3 京兆尹 Jīngzhàoyǐn Jingzhao 時詔京兆尹王翃犒軍士
300 3 yān where / how 思禮怒焉
301 3 zǒu to walk / to go / to move 街市居人狼狽走竄
302 3 xiāng each other / one another / mutually 相屬於道
303 3 idea 徐觀眾意
304 3 yòu to persuade / to entice / to induce 希鑒偽致禮誘之
305 3 chí a pool / a pond 錫其嘉號寶應靈慶池
306 3 chén Chen 光晟遂陳潼關之事
307 3 so that / in order that 俾令歸私第
308 3 tīng to listen 眾不聽
309 3 jiǎn to check 頗無禮檢
310 3 dùn a time / a meal 又懇辭以老疾不堪山阻登頓
311 3 lǎo to flood 水潦為患
312 3 退 tuì to retreat / to move back 以戈環令言請退
313 3 hòu after / later 後回紇遣使來訴
314 3 secret / hidden / confidential 常使人密求之
315 3 shǔ to sign 署光晟偽節度使兼宰相
316 3 proper / suitable / appropriate 光晟勸賊泚宜速西奔
317 3 hài to injure / to harm to 害宗室
318 3 dōng east 去東渭橋凡十餘里
319 3 kuǎn section / paragraph / clause 晟以其誠款
320 3 天寶 tiānbǎo Tianbao 天寶末
321 3 ruò to seem / to be like / as 若迎為主
322 3 陛下 bì xià your majesty 今陛下以惟新之政
323 3 shì a city 街市居人狼狽走竄
324 3 běn measure word for books 詔令言率本鎮兵五萬赴援
325 3 to arise / to get up 起於卒伍
326 3 seven 喬琳以七月七日生
327 3 rough / thick / course 琳本粗材
328 3 to leave / to depart / to go away / to part 涇師離鎮
329 2 蕭何 xiāohé Xiao He 令言自此蕭何
330 2 to press down 為當塗者所抑
331 2 xiān fresh / new / delicious 為劍南東川節度鮮于叔明判官
332 2 suí to follow 遣散支將軍康赤心等隨休來朝
333 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 因執其手感泣曰
334 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 後有詔言其狀跡不可原
335 2 春宮 chūngōng Crown Prince's chambers 上在春宮
336 2 meaning / sense 背義負恩
337 2 to record / to copy 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
338 2 xīn to be tired 其偏將辛雲京為代州刺史
339 2 ěr ear 又年高有耳疾
340 2 báo thin / slight / weak 供餼甚薄
341 2 wife 其妻即吏部侍郎王翊女也
342 2 逆順 nì shùn resisting and complying / disobeying and obeying 小人昧逆順之道
343 2 capacity / degree / a standard / a measure 判度支
344 2 halberd 乃返戈
345 2 shī the practice of selfless giving / dāna 翳密施大小梅錄等四屍
346 2 shí ten 去東渭橋凡十餘里
347 2 jiù right away 皆令就坐
348 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於兵食軍資
349 2 xiào school 既而諸校齊至
350 2 female / feminine 其妻即吏部侍郎王翊女也
351 2 shě to give 特舍之矣
352 2 無益 wúyì to be no good / to not be beneficial 無益於時
353 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 今使君憂迫
354 2 因人 yīnrén the circumstances of people 因人心次之
355 2 xuǎn to choose / to pick / to select 選人前請曰
356 2 豈非 qǐfēi wouldn't it be ... ? 爾豈非吾故人乎
357 2 襄城 xiāngchéng Xiangcheng 營於襄城
358 2 lǐng neck 回紇突董梅錄領眾並雜種胡等自京師還國
359 2 每年 měi nián every year / each year / yearly 每年輸絹四疋
360 2 to assist / to be ready to fly / to respect 其妻即吏部侍郎王翊女也
361 2 do not 兒郎勿草草
362 2 jiē street / road / thoroughfare 街市居人狼狽走竄
363 2 to defend / to resist 當思所禦之計
364 2 xiào to smile / to laugh 聞之皆笑
365 2 由是 yóushì because of 上由是疏涉
366 2 wéi to surround / to encircle / to corral 希烈兵數萬圍襄城
367 2 huī to damage / to destroy / to overthrow 節隳身戮
368 2 次之 cìzhī second (in a competition) / occupying second place 故求人於不次之地
369 2 to go through / to experience / to take place 大歷末
370 2 anger / rage / fury 思禮怒焉
371 2 河東 hédōng Hedong 思禮為河東節度使
372 2 人心 rénxīn popular feeling 變人心為上
373 2 判官 pàn guān a magistrate / a judge 青苗使判官
374 2 huó alive / living 不取此以自活
375 2 private 俾令歸私第
376 2 xuè blood 猶以血洗血
377 2 將軍 jiāngjūn a general 征拜右金吾將軍
378 2 liè clear 尚書左丞洌之子也
379 2 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有僧尼
380 2 hào \N 孟暤為涇原節度留後
381 2 jiǎn to deduct / to subtract 表請特減其罪
382 2 disease / sickness / ailment 又年高有耳疾
383 2 shēn human body / torso 既以身先逆亂
384 2 màn slow 言頗悖慢
385 2 居人 jūrén inhabitant 街市居人狼狽走竄
386 2 entirely / without exception 與泚俱斬首來獻
387 2 shī corpse 翳密施大小梅錄等四屍
388 2 pèi to blend 遂擇精兵五千配光晟
389 2 jìn shanxi 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
390 2 liè to arrange / to line up / to list 侮謔僚列
391 2 河中 hézhōng Hezhong 河中人也
392 2 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 兼御史大夫
393 2 久之 jiǔ zhī for a long time 久之
394 2 故人 gùrén an old friend 爾豈非吾故人乎
395 2 jiān a traitor 然臣恐其奸吏詆欺
396 2 即令 jílìng even if / even though 即令之太原
397 2 bēn to run fast / to flee 光晟勸賊泚宜速西奔
398 2 奉天 fèngtiān Fengtian 圍奉天
399 2 to visit 乃謁思禮
400 2 xié to harmonize / to agree 好談諧
401 2 yuē approximately 比約東都有厚賞
402 2 to repair / to patch / to mend 遷除補擬
403 2 監察 jiānchá to supervise / to control / to inspect 累授監察御史
404 2 shēn deep 良深嘆惜
405 2 鹽池 yánchí Yanchi 河中鹽池生瑞鹽
406 2 shí knowledge / understanding 思禮識之
407 2 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 欲投田希鑒
408 2 還俗 huánsú to return to secular life / to leave monastic life 請還俗為平人者聽
409 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 吾不能與反虜同席
410 2 night 是夜
411 2 博士 bóshì Ph.D. 稍遷國子博士
412 2 to impede / to hinder / to obstruct 上不欲甚阻蕃情
413 2 zhái to pick (fruit, etc) 遂擇精兵五千配光晟
414 2 a measure word for companies, households, door, families, etc 坐貶巴州員外司戶
415 2 兄弟 xiōngdì brothers 結為兄弟
416 2 軍旅 jūnlǚ an army 不樂軍旅
417 2 jié to bond / to tie / to bind 結為兄弟
418 2 Buddha / Awakened One
419 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 建中元年
420 2 bèi by 令源休被公服
421 2 pàn to judge 判度支
422 2 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 禮有所加
423 2 a song 營於九曲
424 2 lín a long spell of rain / copious rain 上以秋霖稍多
425 2 dōu all 俄受前湖南都團練使辛京杲贓事發
426 2 fǎn to return 乃返戈
427 2 mèi to conceal 經綸素昧時機
428 2 according to 涉依國學為諸生講說
429 2 xiàn county 夜至鄠縣西
430 2 京兆 jīngzhào Jingzhao / Xi'an 京兆盩厔人
431 2 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 悅乃盡出家財衣服厚給之
432 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成秦之業
433 2 xiǎn dangerous 廣作危言險語
434 2 朝廷 cháo tíng imperial court 暤尋歸朝廷
435 2 hǎo good 好談諧
436 2 zhǎng palm of the hand 琳掌賊中吏部
437 2 婿 son-in-law 即王翊甥婿也
438 2 zhǐ to stop / to halt 極力而止
439 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 去聖日遠
440 2 復命 fùmìng to report on completion of a mission / debriefing 唯留二胡歸國復命
441 2 zhà to cheat / to swindle 詐奏雨不壞池
442 2 sān three 休三子並斬於東市
443 2 xián virtuous / worthy 唯賢是擇
444 2 cháo to face 時朝士在賊廷者
445 2 代州 dàizhōu Daizhou / Dai prefecture 其偏將辛雲京為代州刺史
446 2 yòu right / right-hand 無出予之右者
447 2 chí late / tardy 休遲留不答款狀
448 2 非一 fēi yī not unified / not the same 蓋非一焉
449 2 wèi Eighth earthly branch 臣伏請僧道未滿五十者
450 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 自西方之教
451 2 萬言 wàn yán Wan Yan 嘗請有司日試萬言
452 2 qīn relatives 親重莫比
453 2 apprentice / disciple 遂給突董及所領徒悉令赴宴
454 2 jiàn mirror / looking glass 欲投田希鑒
455 2 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 何慰如之
456 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 光晟遂述雲京之屈
457 2 郎中 lángzhōng Langzhong 入為主客郎中
458 2 yuán monetary unit / dollar 乃自第張炬火入居含元殿
459 2 suī although / even though 琳雖辭讓
460 2 不合 bùhé to not conform to / to be unsuited to / to be out of keeping with 既不合泚意而退
461 2 zhèng upright / straight 以戰功累授金吾大將軍同正
462 2 to conceal / to hide / to ambush 光晟伏甲盡拘而殺之
463 2 xíng punishment / penalty 而陷於刑
464 2 gài a lid / top / cover 蓋非一焉
465 2 each 各有父母妻子
466 2 jīng to go through / to experience 上以其累經重任
467 2 sufficient / enough 傷足不能進
468 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 光晟素有德於王司空
469 2 shān a mountain / a hill / a peak 又懇辭以老疾不堪山阻登頓
470 2 guǒ a result / a consequence 果綿遂三州刺史
471 2 to inquire / to consult / to discuss 內外咨謀
472 2 chì red / scarlet 遣散支將軍康赤心等隨休來朝
473 2 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 翳密施大小梅錄等四屍
474 2 to coerce / to force / to compel 謂源休為火迫酂侯
475 2 bèi to be contradictory to / to go counter 言頗悖慢
476 2 elder brother 詔哥舒曜率師攻之
477 2 黜陟 chùzhì demote or promote 建中初為黜陟使
478 2 to hide / to go into hiding 復謀竄匿
479 2 qiān one thousand 死者千余人
480 2 yáng Yang 楊炎執政
481 2 martial / military 振武軍使
482 2 fán foreign things 北蕃縱橫日久
483 2 cǎi color 令內庫出繒彩二十車馳賜之
484 2 chāng Chang 時太尉硃泚罷鎮居晉昌裏第
485 2 xiū to decorate / to embellish 其年老精修者
486 2 潼關 Tóngguān Tongguan 哥舒翰兵敗潼關
487 2 忿 fèn get angry 因小忿而離
488 2 hán Korea / South Korea 判度支韓滉上言
489 2 increase / benefit 汙益甚爾
490 2 妻子 qīzi wife 吾輩棄父母妻子
491 2 lǎo old / aged / elderly / aging 上以琳舊老
492 2 宗室 zōngshì imperial clan 害宗室
493 2 qiǎn to send / to dispatch 久之方遣
494 2 hair 乃削發為僧
495 2 shū to remove obstructions 琳倜儻疏誕
496 2 a relay station 潛令驛吏以長錐刺之
497 2 yuán therefore / then 爰自後漢
498 2 to be attached to / be subordinate to / to be affilitated with 隸涇原節度馬璘
499 2 I / me / my 何假手於我殺之也
500 2 speed 光晟勸賊泚宜速西奔

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
宝应 寶應 Bǎoyīng
 1. Baoying
 2. Baoying
 3. Baoying
巴州 bāzhōu
 1. East Sichuan and Chongqing
 2. Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture
北庭 Běitíng Beiting
曹参 曹參 Cáocān Cao Can
常州 chángzhōu Changzhou
成武 chéngwǔ Chengwu
代宗 Dài Zōng Emperor Daizong of Tang
代州 dàizhōu Daizhou / Dai prefecture
大理 Dàlǐ Dali
德宗 Dé Zōng Emperor De Zong
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东都 東都 Dōng Dū Luoyang
东川 東川 dōngchuān Dongchuan
奉天 fèngtiān Fengtian
凤翔 鳳翔 Fèngxiáng Fengxiang
给事 給事 gěishì official (imperial) position
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
观察使 觀察使 guānchá shǐ Surveillence Commissioner
国子祭酒 國子祭酒 guózǐ jìjiǔ Chancellor of the National University
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
翰林 hànlín Hanlin
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
河中 hézhōng Hezhong
后汉 後漢 Hòu Hàn
 1. Later Han
 2. Later Han
Hu
华州 華州 huá zhōu Washington state
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
回纥 回紇 huígē Huihe
湖南 Húnán Hunan
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
剑南 劍南 jiànnán Jiannan
谏议大夫 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official
建中 jiànzhōng Jianzhong
节度留后 節度留後 jiédù liúhòu Provisional Governor
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
京兆 jīngzhào
 1. Jingzhao / Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
京兆尹 Jīngzhàoyǐn
 1. Jingzhao
 2. Capital Region Governor
李希烈 Lǐ Xīliè Li Xilie
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
列子 Lièzǐ
 1. Liezi
 2. Liezi / Lie Yukou
临漳 臨漳 Línzhāng Linzhang
卢杞 盧杞 Lú Qǐ Lu Qi
南郭 nánguō Nanguo
内门 內門 nèimén Neimen
péng
 1. Peng
 2. Peng
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
蒲州 Púzhōu Puzhou / Yongji
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
七月 qīyuè July / the Seventh Month
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
儒者 rúzhě Confucian
汝州 rǔzhōu Ruzhou
山南 shānnán Lhokha
士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry
史馆 史館 shǐguǎn Historiography Institute
十月 shíyuè October / the Tenth Month
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
思明 sīmíng Siming
Suí Sui Dynasty
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太仆 太僕 tàipú Grand Servant
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
唐国 唐國 tángguó Tangguo
天宝 天寶 tiānbǎo Tianbao
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
潼关 潼關 Tóngguān Tongguan
吐蕃 Tǔbō Tibetan Empire / Tubo
万言 萬言 wàn yán Wan Yan
王制 wángzhì
 1. monarchy
 2. Wangzhi
 3. Wangzhi
万年县 萬年縣 wànniánxiàn Wannian county
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
wèi Wei River
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五浊 五濁 wǔ zhuó the five periods of impurity
武义 武義 wǔyì Wuyi
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
仙游 仙遊 xiānyóu Xianyou
萧何 蕭何 xiāohé Xiao He
兴平 興平 xīngpíng Xingping
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
盐池 鹽池 yánchí Yanchi
Yǐng Ying
于都 於都 yúdōu Yudu
岳州 yuèzhōu Yuezhou
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
于田 於田 yútián Yutian
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
掌书记 掌書記 zhǎng shūji Chief Clerk / Chief Secretary
zhēn Zhen River
真主 zhēnzhǔ Allah
中国 中國 zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
盩厔 Zhōuzhì Zhouzhi
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English