Glossary and Vocabulary for Book of Later Han 後漢書, 卷二 顯宗孝明帝紀 Volume 2: Annals of Emperor Xianzong Xiaoming

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 62 wáng Wang 十七年進爵為王
2 51 rén person / people / a human being 人二級
3 27 yuē to speak / to say 尊皇后曰皇太后
4 25 suì age 十歲能通
5 23 chūn spring 方春戒節
6 23 nián year 建武十五年封東海公
7 22 to give / to bestow favors 其賜天下男子爵
8 20 zhào an imperial decree 詔曰
9 20 sān three 三老
10 18 jùn a commandery / a prefecture 其弛刑及郡國徒
11 16 天下 tiānxià China 顧重天下
12 16 shàng top / a high position 有司奏上尊廟曰世祖
13 16 xìng fortunate / lucky 幸辟雍
14 14 to reach 及流人無名數欲自占者人一級
15 14 líng mound / hill / mountain 葬光武皇帝於原陵
16 14 guó a country / a nation 其弛刑及郡國徒
17 14 supreme ruler / emperor 帝生而豐下
18 14 xià summer 夏四月丙辰
19 14 lìng to make / to cause to be / to lead 無令枉刻
20 14 jīn today / modern / present / current / this / now 方今上無天子
21 13 dōng winter 冬十一月
22 13 qiū fall / autumn 秋九月
23 13 司徒 sītú Situ 司徒訢奉安梓宮
24 13 big / great / huge / large / major 大破之
25 12 hóu marquis / lord 高密侯禹
26 12 běi north 有星孛於天船北
27 12 shì matter / thing / item 師事博士桓榮
28 12 shí a rock / a stone 中二千石下至黃綬
29 11 qiǎn to send / to dispatch 一切遣還邊
30 11 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月丙辰
31 11 child / son 光武第四子也
32 11 day of the month / a certain day 日有蝕之
33 11 jué ancient bronze wine holder 十七年進爵為王
34 11 二月 èryuè February / the Second Month 中元二年二月戊戌
35 11 lǎo old / aged / elderly / aging 三老
36 10 shú to buy / to redeem 貶秩贖論者
37 10 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮畢
38 10 Germany 德侔帝王
39 10 yán to prolong / to delay / to postpone 淮陽王延
40 10 gōng respectful / polite / reverent 葬東海恭王
41 10 fèng to offer / to present 司徒訢奉安梓宮
42 10 shí ten 十歲能通
43 10 gōng a palace 司徒訢奉安梓宮
44 9 an ancestral hall / a temple 祠高廟
45 9 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 永平元年春正月
46 9 有司 yǒusī government official / government office 有司奏上尊廟曰世祖
47 9 三月 sānyuè March / the Third Month 三月丁卯
48 9 huì can / be able to 如元會儀
49 9 five 始迎氣於五郊
50 9 東海 Dōng Hǎi East China Sea 建武十五年封東海公
51 9 tián field / farmland 力田人三級
52 9 fēng to seal / to close off 建武十五年封東海公
53 8 太守 tài shǒu Governor 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
54 8 hōng to die 太傅鄧禹薨
55 8 a government official / a magistrate 殘吏放手
56 8 將軍 jiāngjūn a general 蒼為驃騎將軍
57 8 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 遣中郎將竇固監捕虜將軍馬武等二將軍討燒當羌
58 8 cāng dark blue / deep green 東平王蒼
59 8 to help / to assist 將何以輔朕不逮
60 8 東平 Dōngpíng Dongping 東平王蒼
61 8 xíng to walk / to move 初行大射禮
62 8 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月甲寅
63 8 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月壬子
64 8 guò to cross / to go over / to pass 爵過公乘
65 8 yán to speak / to say / said 其言事者
66 8 zài in / at 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
67 7 wèi Eighth earthly branch 予未小子
68 7 死罪 sǐzuì a capital offence 死罪入縑二十匹
69 7 公卿 gōngqīng high-ranking officials in the court of a Chinese emperor 公卿百僚
70 7 二千 èr qiān two thousand 中二千石下至黃綬
71 7 qián front 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
72 7 to enter 死罪入縑二十匹
73 7 jué he / she / it 其勉脩厥職
74 7 zhèng government / administration 政失於上
75 7 pín poor / impoverished 先急下貧
76 7 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 北匈奴寇五原
77 7 淮陽 Huáiyáng Huaiyang 淮陽王延
78 7 reason / logic / truth 豈公卿奉職得其理邪
79 7 to die 護羌校尉竇林下獄死
80 7 guān an office 詔三公募郡國中都官死罪繫囚
81 7 chéng a city / a town 右趾至髡鉗城旦舂十匹
82 7 cún to exist / to survive 有司其存耆耋
83 7 guān a widower 惠於鰥
84 7 to sacrifice to / to worship 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
85 7 使 shǐ to make / to cause 使無煩擾
86 7 zhān to divine 及流人無名數欲自占者人一級
87 7 miǎn to encourage 其勉脩厥職
88 7 solitary
89 7 dàn dawn 右趾至髡鉗城旦舂十匹
90 7 guǎ few
91 7 lín to face / to overlook 臨大節而不撓
92 7 pèi copious / abundant 沛王輔
93 7 shuǐ water 若涉淵水而無舟楫
94 7 bǎi one hundred 懷柔百神
95 7 zhōng middle 中二千石下至黃綬
96 6 yīng England 楚王英
97 6 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 冬十一月
98 6 yòu right / right-hand 右趾至髡鉗城旦舂十匹
99 6 desire 及流人無名數欲自占者人一級
100 6 百姓 bǎixìng common people 百姓愁怨
101 6 宿 to lodge / to stay overnight 人無宿儲
102 6 校尉 xiàowèi commandant / a military officer 護羌校尉竇林下獄死
103 6 unhusked millet 篤癃粟
104 6 dēng to rise / to ascend / to climb 登靈臺
105 6 jìn to enter 十七年進爵為王
106 6 to ride an animal or bicycle 蒼為驃騎將軍
107 6 qīn relatives 親執珪璧
108 6 zhēng to prove / to confirm 徵淮陽王延會平輿
109 6 都尉 dūwèi Commander-in-Chief 罷益州西部都尉
110 6 jīng Beijing 琅邪王京就國
111 6 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 車駕還宮
112 6 shǔ to count 及流人無名數欲自占者人一級
113 6 chéng to mount / to climb onto 爵過公乘
114 6 an ancient measuring vessel / fifty liters 人十斛
115 6 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 楚王英
116 6 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 司空魴將校復土
117 6 xīng to flourish / to be popular 北海王興
118 6 cháo to face 帝率公卿已下朝於原陵
119 6 xiàn county 又郡縣每因徵發
120 6 fāng square / quadrilateral / one side 方今上無天子
121 6 shǐ beginning / start 帝及公卿列侯始服冠冕
122 6 不能 bù néng cannot / must not / should not 貧不能自存者粟
123 6 男子 nánzǐ a man 其賜天下男子爵
124 6 èr two 中元二年二月戊戌
125 6 past / former times 昔楚莊無災
126 6 one 其賜天下三老酒人一石
127 6 shí food / food and drink 邊人食寡
128 6 dòu a hole / a burrow 遣中郎將竇固監捕虜將軍馬武等二將軍討燒當羌
129 5 proper / suitable / appropriate 適其宜也
130 5 殊死 shūsǐ to behead 天下亡命殊死以下
131 5 皇后 huánghòu empress 母陰皇后
132 5 líng agile / nimble 登靈臺
133 5 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 夏五月
134 5 wife 又邊人遭亂為內郡人妻
135 5 miǎn to spare 悉免其刑
136 5 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 得移與子若同產
137 5 gěng bright / honest 駙馬都尉耿秉屯涼州
138 5 zhòng many / numerous 眾郡奉計
139 5 gào to tell / to say / said / told 大尉憙告謚南郊
140 5 琅邪 lángxié Langye 琅邪王京就國
141 5 zuì crime / sin / vice 減罪一等
142 5 三級 sān jí grade 3 / third class / category C 力田人三級
143 5 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 王雒山出寶鼎
144 5 contrary / opposite / backwards / upside down 謀反大逆
145 5 to take charge of / to manage / to administer 煩勞群司
146 5 下獄 xiàyù to imprison 護羌校尉竇林下獄死
147 5 capacity / degree / a standard / a measure 正儀度
148 5 xíng punishment / penalty 其弛刑及郡國徒
149 5 alone / independent / single / sole
150 5 zhí office / post 百蠻貢職
151 5 辟雍 pìyōng Piying 立辟雍
152 5 bàn half [of] 半入贖
153 5 to finish / to complete / to exhaust 禮畢
154 5 shèng divine / holy / sacred / ārya 奉承聖業
155 5 yún cloud 寇雲中
156 5 biān side / boundary / edge / margin 又邊人遭亂為內郡人妻
157 5 jié festival / a special day 其封憙為節鄉侯
158 5 happy / glad / cheerful / joyful 恣其所樂
159 5 kāng Kang 康之質
160 5 business / industry 奉承聖業
161 5 一級 yījí first class / top level 及流人無名數欲自占者人一級
162 5 gēng to plow / to till 人以耕桑
163 5 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月戊子
164 5 thing / matter 觀物變
165 5 無名 wúmíng nameless 及流人無名數欲自占者人一級
166 5 qiāng Qiang [people] 燒當羌寇隴西
167 5 Emperor Yu 高密侯禹
168 5 serious / critical 篤癃粟
169 5 zhāng a chapter / a section 車駕從皇太后幸章陵
170 5 三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers 三公曰
171 5 zhì to place / to lay out 初置度遼將軍
172 5 power / force / strength 力田人三級
173 5 kòu bandit / thieve 燒當羌寇隴西
174 5 謀反 móufǎn to plot a rebellion / to conspire against the state 謀反大逆
175 5 二級 èrjí grade 2 / second class / category B 人二級
176 5 shè to forgive / to pardon 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
177 5 qún a crowd / a flock / a group 勑群后
178 5 miào temple / shrine 有司奏上尊廟曰世祖
179 5 tún to station soldiers / to guard / to defend 屯五原曼柏
180 5 jiàng to descend / to fall / to drop 天不降譴
181 5 lóng to suffer from infirmity / to suffer from retention of urine 篤癃粟
182 4 lái to come 濊貊咸來助祭
183 4 liú to flow / to spread / to circulate 及流人無名數欲自占者人一級
184 4 qīng light / not heavy 夫萬乘至重而壯者慮輕
185 4 bǐng to grasp / to hold 駙馬都尉耿秉屯涼州
186 4 zhǐ toe 右趾至髡鉗城旦舂十匹
187 4 idea 稱朕意焉
188 4 affairs / business / matter / activity 其勑有司務順時氣
189 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 太尉趙憙
190 4 五更 wǔ gèng five watches 兄事五更
191 4 zòu to present / to offer 有司奏上尊廟曰世祖
192 4 chōng to pound (grain) / to grind in mortar 右趾至髡鉗城旦舂十匹
193 4 zuò to do 完城旦舂至司寇作三匹
194 4 zhì to create / to make / to manufacture 今百姓送終之制
195 4 qiān to move / to shift 河南尹范遷為司徒
196 4 chē a vehicle 又車服制度
197 4 láo secure 遣使者以中牢祠蕭何
198 4 自殺 zìshā to commit suicide 就坐自殺
199 4 皇太后 huángtàihòu empress dowager 尊皇后曰皇太后
200 4 táng main hall / a large room 宗祀光武皇帝於明堂
201 4 qián money / currency 賜錢人三萬
202 4 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 大尉憙告謚南郊
203 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 懷柔百神
204 4 to break / to split / to smash 大破之
205 4 liáo a bureaucrat / an official 公卿百僚
206 4 王政 wángzhèng a monarchy 東海王政來朝
207 4 báo thin / slight / weak 朕固薄德
208 4 zhào Zhao 太尉趙憙
209 4 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort 駙馬都尉耿秉屯涼州
210 4 to think / consider / to ponder 雖夙夜勤思
211 4 míng bright / brilliant 有司明奏罪名
212 4 jiǎn to deduct / to subtract 減罪一等
213 4 chà to differ 各有差
214 4 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月
215 4 fáng bream 司空魴將校復土
216 4 詔書 zhào shū an imperial decree 詔書到先自告者
217 4 孝悌 xiàotì filial piety and fraternal duty 孝悌
218 4 guāng light 霍光
219 4 to go to / to arrive / to reach 詣度遼將軍營
220 4 to arise / to get up 起靈臺
221 4 tóng like / same / similar 得移與子若同產
222 4 xiū to decorate / to embellish 八佾具修
223 4 yīn cloudy / overcast 母陰皇后
224 4 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 秋九月
225 4 to indulge oneself / to be unrestrained 恣其所樂
226 4 to move one's abode / to shift / to migrate 徙山陽王荊為廣陵王
227 4 wàn ten thousand 夫萬乘至重而壯者慮輕
228 4 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 甲子
229 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 北宮成
230 4 來朝 láicháo tomorrow (morning) 東海王政來朝
231 4 a river / a stream 北匈奴寇西河諸郡
232 4 光武皇帝 Guāng Wǔ Huángdì Emperor Guangwu of Han 葬光武皇帝於原陵
233 4 to conceal / to hide / to ambush 太僕伏恭為司空
234 4 亡命 wángmìng to flee / to go into exile (from prison) 天下亡命殊死以下
235 4 guān to look at / to watch / to observe 觀物變
236 4 chēng to call / to address 稱朕意焉
237 4 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尚書
238 4 liù six 並可以受六尺之托
239 4 qiān one thousand 封皇子建為千乘王
240 4 chén Chen 陳負乘
241 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 何以致茲
242 4 bèi to prepare / get ready 禮備法物
243 4 五原 wǔyuán Wuyuan 北匈奴寇五原
244 4 發覺 fājué to find / to detect / to discover 其未發覺
245 4 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 夏四月丙辰
246 4 光武 guāngwǔ Guangwu 光武第四子也
247 4 shēng to be born / to give birth 帝生而豐下
248 4 to stand 十九年立為皇太子
249 4 zàng to bury the dead 葬光武皇帝於原陵
250 4 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月乙卯
251 4 láng a minister / an official
252 4 奉承 fèngcheng to fawn on / to flatter 奉承聖業
253 4 lùn to comment / to discuss 貶秩贖論者
254 4 huì night 壬申晦
255 3 繫囚 xìqiú prisoner 詔三公募郡國中都官死罪繫囚
256 3 to give an offering in a religious ceremony 宗祀光武皇帝於明堂
257 3 dòng to move / to act 今之動變
258 3 shí time / a point or period of time 吹時律
259 3 shēng to ascend / to go up 賜升龍旄頭
260 3 eight 被之八極
261 3 mother 母陰皇后
262 3 丁卯 dīngmǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 三月丁卯
263 3 to capture / to imprison / to seize 遣中郎將竇固監捕虜將軍馬武等二將軍討燒當羌
264 3 shī poem / verse
265 3 shòu a cord attached to a seal 中二千石下至黃綬
266 3 to be attached to / be subordinate to / to be affilitated with 令司隸校尉
267 3 xiān first 詔書到先自告者
268 3 horse 遣中郎將竇固監捕虜將軍馬武等二將軍討燒當羌
269 3 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 昔歲五谷登衍
270 3 zhòng heavy 顧重天下
271 3 視事 shìshì to manage / to supervise 部刺史歲上墨綬長吏視事三歲已上理狀尤異者各一人
272 3 dào to arrive 詔書到先自告者
273 3 jiù to punish / to chastise / to blame 人受其咎
274 3 朔方 shuòfāng the north 屯朔方
275 3 Ye 行幸鄴
276 3 濟南 Jǐnán Jinan 濟南王康
277 3 wén writing / text 繼體守文
278 3 biàn to change / to alter 觀物變
279 3 shōu to receive / to accept 勿收今年租調
280 3 gāo high / tall 祠高廟
281 3 shǐ history 令長已下至於掾史
282 3 hàn dry 比者水旱不節
283 3 shāng to injure / to wound / to be injured 故曰左堤強則右堤傷
284 3 shāo to burn 燒當羌寇隴西
285 3 小子 xiǎozi a boy 予未小子
286 3 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 秋八月戊辰
287 3 南陽 nányáng Nanyang 南陽太守虞延為太尉
288 3 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁人上事言聖
289 3 司寇 sīkòu minister of criminal justice (official rank in imperial China) 完城旦舂至司寇作三匹
290 3 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 願蒙優復
291 3 zuò to sit 就坐自殺
292 3 qiú to request 積精禱求
293 3 qián pincers / pliers / tongs / claw 右趾至髡鉗城旦舂十匹
294 3 汴渠 Biàn Shuǐ Bian River 遣將作謁者王吳修汴渠
295 3 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 魯哀禍大
296 3 to dance / to posture / to prance 舞功德
297 3 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
298 3 níng Nanjing 不敢荒寧
299 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 無有善政
300 3 féng feng 遣司空馮魴持節視喪事
301 3 bèi a comet 有星孛於天船北
302 3 敦煌 dūnhuáng Dunhuang 敦煌
303 3 Biàn Bian River 汴流東侵
304 3 皇子 huángzǐ prince 皇子炟為皇太子
305 3 zhèng upright / straight 幷正舉者
306 3 永平 Yǒngpíng Yong Ping reign 永平元年春正月
307 3 妻子 qīzi wife 妻子自隨
308 3 Mu 今何以和穆陰陽
309 3 fēng abundant / rich / lush / bountiful 帝生而豐下
310 3 不知 bùzhī do not know 不知稼穡之艱難
311 3 dike 故曰左堤強則右堤傷
312 3 kūn to scalp / to make the head bald 右趾至髡鉗城旦舂十匹
313 3 先帝 xiāndì ancient emperors 先帝受命中興
314 3 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 募士卒戍隴右
315 3 róng Rong 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
316 3 a man / a male adult 夫萬乘至重而壯者慮輕
317 3 wán to complete / to finish / to settle 完城旦舂至司寇作三匹
318 3 clothes / dress / garment 帝及公卿列侯始服冠冕
319 3 guō Guo 左馮翊郭丹為司徒
320 3 京師 jīngshī a capital city 京師及郡國七大水
321 3 jīng brambles / thorns 徙山陽王荊為廣陵王
322 3 bīng soldier / troops 敗郡兵於允街
323 3 Shandong 魯哀禍大
324 3 to give 予未小子
325 3 zūn to honor / to respect 尊皇后曰皇太后
326 3 to associate with / be near 比者水旱不節
327 3 gain / advantage / benefit 輕為奸利
328 3 二十 èrshí twenty 死罪入縑二十匹
329 3 róng glory / honor 師事博士桓榮
330 3 jìng to respect /to honor 敬若昊天
331 3 hui to conceal 顯宗孝明皇帝諱莊
332 3 zāi disaster / calamity 昔楚莊無災
333 3 dǎo to pray / to entreat / to beg / to plead 積精禱求
334 3 suì to comply with / to follow along 遂有事於十一陵
335 3 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 十九年立為皇太子
336 3 mài wheat / barley / oats 宿麥潤澤
337 3 suí to follow 妻子自隨
338 3 wèi position / location / place 即皇帝位
339 3 北海 běihǎi Bohai Sea 北海王興
340 3 廣陵王 Guǎnglíng wáng Prince of Guangling 徙山陽王荊為廣陵王
341 3 gas / vapour / fumes 其勑有司務順時氣
342 3 shòu an imperial tour 西巡狩
343 3 shòu to suffer / to be subjected to 並可以受六尺之托
344 3 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude 無德不報
345 3 earth / soil / dirt 司空魴將校復土
346 3 一等 yī děng first class / top grade 減罪一等
347 3 shī to lose 政失於上
348 3 gōng public/ common / state-owned 建武十五年封東海公
349 3 下邳 Xiàpī Xiapi 帝耕於下邳
350 3 láo to toil 勞賜作樂
351 3 dōng east 汴流東侵
352 3 tīng to listen 聽得贖論
353 3 建武 Jiànwǔ Jianwu reign 建武十五年封東海公
354 3 fàn a pattern / model / rule / law 河南尹范遷為司徒
355 3 xiàn to offer / to present 古者卿士獻詩
356 3 shī teacher 師事博士桓榮
357 3 lǎn to look at / to watch / to view 歷覽館邑
358 3 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
359 3 mén door / gate / doorway / gateway 權門請托
360 3 jiè to quit 聖恩遺戒
361 3 concerned about / anxious / worried 南陽太守虞延為太尉
362 3 fén a grave 而財力盡於墳土
363 3 to arrest / to catch / to seize 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
364 3 channel / canal / drain / ditch 斬其渠帥
365 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪佞未去
366 3 qiǎn to punish / scold 天不降譴
367 3 to stop / to cease / to suspend 驃騎將軍東平王蒼罷歸藩
368 3 西 The West 西巡狩
369 3 silk / plain silk 賜三公帛五十匹
370 3 district / county 魴為楊邑侯
371 3 西域 xī yù Western Regions 西域諸國遣子入侍
372 3 to fear / be afraid of / to dread 懼有廢失
373 3 piào a white horse 蒼為驃騎將軍
374 3 bào newspaper 無德不報
375 3 zhì order 貶秩贖論者
376 3 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使者以中牢祠蕭何
377 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 方今政化多僻
378 3 yǐn to govern 百僚師尹
379 3 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 先帝受命中興
380 3 yuàn to blame / to complain 百姓愁怨
381 3 jiān fine silk 死罪入縑二十匹
382 3 shí real / true 實賴有德左右小子
383 3 nèi inside / interior 又邊人遭亂為內郡人妻
384 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 親執珪璧
385 3 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 八月戊子
386 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 繼體守文
387 3 apprentice / disciple 其弛刑及郡國徒
388 2 shū book 書佐
389 2 xiǎng to host a banquet 而未及臨饗
390 2 shān a mountain / a hill / a peak 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
391 2 shì to show / to reveal 示不為諂子蚩也
392 2 中元 zhōngyuán Ghost festival 中元二年二月戊戌
393 2 廬江 lújiāng Lujiang 廬江太守獻之
394 2 shēng domestic animal 而牲牢兼於一奠
395 2 tōng to go through / to open 十歲能通
396 2 qǐng to ask / to inquire 權門請托
397 2 時令 shílìng a season 班時令
398 2 癸丑 guǐchǒu fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033 癸丑
399 2 ěr ear 久而致怠耳
400 2 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋
401 2 thorn / sting / prick 刺彼己
402 2 sāng mulberry tree 人以耕桑
403 2 martial / military 遣中郎將竇固監捕虜將軍馬武等二將軍討燒當羌
404 2 to go 邪佞未去
405 2 烏桓 Wūhuán Wuhuan 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
406 2 hòu after / later 北匈奴及車師後王圍戊己校尉耿恭
407 2 jiǔ nine 昔禹收九牧之金
408 2 to strike / to hit / to beat 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
409 2 to admire 前後慕義貢獻
410 2 定陶 dìngTáo Dingtao 至定陶
411 2 睢陽 suīyáng Suiyang 徵沛王輔會睢陽
412 2 ancient barbarian tribes 越巂姑復夷叛
413 2 merit / accomplishment / result 嘆禹之績
414 2 ēn kindness / grace / graciousness 聖恩遺戒
415 2 yuán source / origin 葬光武皇帝於原陵
416 2 cán silkworm 一切募下蠶室
417 2 廣陵 Guǎnglíng Guangling 封故廣陵王荊子元壽為廣陵侯
418 2 Li 三老李躬
419 2 xué to study / to learn 學通
420 2 shì to attend on 單于侍子
421 2 guān cap / crown / headgear 三公免冠自劾
422 2 mǐn fast / quick / clever / smart 大司農西河王敏為司徒
423 2 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 六月乙卯
424 2 guǒ outer coffin 有棺無椁
425 2 shòu old age / long life 封故廣陵王荊子元壽為廣陵侯
426 2 擊破 jīpò to attack and defeat 雲中太守廉范擊破之
427 2 to store 積精禱求
428 2 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 冬十月壬子
429 2 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
430 2 軍營 jūnyíng a barracks / an army camp 詣軍營
431 2 益州 Yìzhōu Yizhou 益州徼外夷哀牢王相率內屬
432 2 四十 sì shí forty 肉四十斤
433 2 中興 zhōngxīng to have a resurgence 先帝受命中興
434 2 hurried / worried 先急下貧
435 2 a mat / a pad 朕親耕藉田
436 2 ci 何以致茲
437 2 to gather / to collect 神雀五色翔集京師
438 2 zhǒng kind / type 動黏諸種
439 2 不敢 bùgǎn to not dare 不敢荒寧
440 2 xiào school 司空魴將校復土
441 2 dān cinnabar 左馮翊郭丹為司徒
442 2 jiàn to build / to construct 光武皇帝建三朝之禮
443 2 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 群僚藩輔
444 2 鹿 deer 鹿鳴
445 2 yōu excellent / superior 願蒙優復
446 2 zhù to pray for happiness or blessings 祝哽在前
447 2 十五 shíwǔ fifteen 建武十五年封東海公
448 2 皇帝 huángdì Emperor 顯宗孝明皇帝諱莊
449 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣無呂
450 2 pàn to betray / to rebel / to revolt 遣謁者張鴻討叛羌於允吾
451 2 easy / simple
452 2 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 十二月甲寅
453 2 qiáng strong / powerful 故曰左堤強則右堤傷
454 2 tiān day 有星孛於天船北
455 2 tuō to support / to rely on 並可以受六尺之托
456 2 夙夜 sùyè morning and night / always / at all times 夙夜震畏
457 2 dài to represent / to substitute / to replace 父母同產欲相代者
458 2 mín the people / citizen / subjects 則民受其殃
459 2 móu to plan 寬博有謀
460 2 to rent 勿收今年租調
461 2 amiable / friendly 北海王睦薨
462 2 dǎi to arrest / to catch / to seize 將何以輔朕不逮
463 2 憂懼 yōujù apprehension / apprehensive 憂懼遑遑
464 2 shì clan / a branch of a lineage 立貴人馬氏為皇后
465 2 xíng Xing 鉅鹿太守南陽邢穆為司徒
466 2 xiǎo small / tiny / insignificant 為四姓小侯開立學校
467 2 車師 chēshī Jushi 遂入車師
468 2 yǔn to grant / to allow / to consent 敗郡兵於允街
469 2 hut / cottage 觀舊廬
470 2 jiā to add 加恩報德
471 2 yuè month 今令月吉日
472 2 jiān wicked / false / deceitful 使人知神姦
473 2 zūn to obey / to comply with / to follow 有司勉遵時政
474 2 jiàn to see 見史官
475 2 gǎn bold / brave 敢有所興作者
476 2 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 十五年春二月庚子
477 2 míng to cry / to chirp (of birds) 鹿鳴
478 2 xiáng detailed / complete / thorough 詳刑慎罰
479 2 to criticize 議者不同
480 2 hóng great / large 遣謁者張鴻討叛羌於允吾
481 2 four 四年春二月辛亥
482 2 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養三老
483 2 chéng to bear / to carry / to hold 朕承大運
484 2 xiāng village / township 其封憙為節鄉侯
485 2 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 仲尼葬子
486 2 néng can / able 十歲能通
487 2 常山 chángshān Changshan 常山三老言於帝曰
488 2 ān calm / still / quiet / peaceful 司徒訢奉安梓宮
489 2 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母同產欲相代者
490 2 左右 zuǒyòu approximately 實賴有德左右小子
491 2 持節 chíjié to travel in support of a festival 遣司空馮魴持節視喪事
492 2 jiù old / ancient 觀舊廬
493 2 cán to be ashamed 踧踖惟慙
494 2 biǎn to diminish / to reduce 貶秩贖論者
495 2 to examine into / to impeach / to charge 三公免冠自劾
496 2 xīn heart 無忘厥心
497 2 宗廟 zōngmiào a temple 太常擇吉日策告宗廟
498 2 大業 dàyè a great cause / a great undertaking 奉承大業
499 2 shòu to teach 供綏執授
500 2 residence / dwelling 駙馬都尉耿秉出居延

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 62 wáng Wang 十七年進爵為王
2 58 zhī him / her / them / that 光武奇之
3 51 rén person / people / a human being 人二級
4 49 his / hers / its / theirs 其賜天下男子爵
5 46 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 及流人無名數欲自占者人一級
6 38 wèi for / to 十七年進爵為王
7 32 so as to / in order to 以元元為首
8 30 in / at 葬光武皇帝於原陵
9 28 no 方今上無天子
10 27 yuē to speak / to say 尊皇后曰皇太后
11 25 suì age 十歲能通
12 23 chūn spring 方春戒節
13 23 nián year 建武十五年封東海公
14 23 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 帝生而豐下
15 22 to give / to bestow favors 其賜天下男子爵
16 22 naturally / of course / certainly 及流人無名數欲自占者人一級
17 20 zhào an imperial decree 詔曰
18 20 sān three 三老
19 19 not / no 將何以輔朕不逮
20 19 yǒu is / are / to exist 懼有廢失
21 18 jùn a commandery / a prefecture 其弛刑及郡國徒
22 17 xià next 帝生而豐下
23 16 天下 tiānxià China 顧重天下
24 16 shàng top / a high position 有司奏上尊廟曰世祖
25 16 xìng fortunate / lucky 幸辟雍
26 16 measure word for bolts of cloth, etc 死罪入縑二十匹
27 15 zhèn I / we 朕承大運
28 14 to reach 及流人無名數欲自占者人一級
29 14 líng mound / hill / mountain 葬光武皇帝於原陵
30 14 guó a country / a nation 其弛刑及郡國徒
31 14 supreme ruler / emperor 帝生而豐下
32 14 xià summer 夏四月丙辰
33 14 lìng to make / to cause to be / to lead 無令枉刻
34 14 jīn today / modern / present / current / this / now 方今上無天子
35 14 zhì to / until 中二千石下至黃綬
36 13 dōng winter 冬十一月
37 13 qiū fall / autumn 秋九月
38 13 司徒 sītú Situ 司徒訢奉安梓宮
39 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
40 13 big / great / huge / large / major 大破之
41 13 shì is / are / am / to be 亦復是歲更賦
42 12 hóu marquis / lord 高密侯禹
43 12 běi north 有星孛於天船北
44 12 shì matter / thing / item 師事博士桓榮
45 12 shí a rock / a stone 中二千石下至黃綬
46 12 hái also / in addition / more 一切遣還邊
47 11 jiē all / each and every / in all cases 骨都侯亦皆陪位
48 11 qiǎn to send / to dispatch 一切遣還邊
49 11 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月丙辰
50 11 child / son 光武第四子也
51 11 day of the month / a certain day 日有蝕之
52 11 jué ancient bronze wine holder 十七年進爵為王
53 11 二月 èryuè February / the Second Month 中元二年二月戊戌
54 11 lǎo old / aged / elderly / aging 三老
55 10 shú to buy / to redeem 貶秩贖論者
56 10 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮畢
57 10 Germany 德侔帝王
58 10 again / more / repeatedly 悉皆復秩還贖
59 10 yán to prolong / to delay / to postpone 淮陽王延
60 10 gōng respectful / polite / reverent 葬東海恭王
61 10 fèng to offer / to present 司徒訢奉安梓宮
62 10 shí ten 十歲能通
63 10 gōng a palace 司徒訢奉安梓宮
64 10 already / afterwards 帝率公卿已下朝於原陵
65 9 de potential marker 得移與子若同產
66 9 an ancestral hall / a temple 祠高廟
67 9 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 永平元年春正月
68 9 有司 yǒusī government official / government office 有司奏上尊廟曰世祖
69 9 三月 sānyuè March / the Third Month 三月丁卯
70 9 huì can / be able to 如元會儀
71 9 five 始迎氣於五郊
72 9 東海 Dōng Hǎi East China Sea 建武十五年封東海公
73 9 yòu again / also 又邊人遭亂為內郡人妻
74 9 tián field / farmland 力田人三級
75 9 fēng to seal / to close off 建武十五年封東海公
76 9 chū to go out / to leave 王雒山出寶鼎
77 8 太守 tài shǒu Governor 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
78 8 and 得移與子若同產
79 8 hōng to die 太傅鄧禹薨
80 8 a government official / a magistrate 殘吏放手
81 8 將軍 jiāngjūn a general 蒼為驃騎將軍
82 8 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 遣中郎將竇固監捕虜將軍馬武等二將軍討燒當羌
83 8 cāng dark blue / deep green 東平王蒼
84 8 to help / to assist 將何以輔朕不逮
85 8 東平 Dōngpíng Dongping 東平王蒼
86 8 xíng to walk / to move 初行大射禮
87 8 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月甲寅
88 8 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月壬子
89 8 guò to cross / to go over / to pass 爵過公乘
90 8 yán to speak / to say / said 其言事者
91 8 chū at first / at the beginning / initially 初行大射禮
92 8 zài in / at 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
93 7 wèi Eighth earthly branch 予未小子
94 7 do not 勿收今年租調
95 7 死罪 sǐzuì a capital offence 死罪入縑二十匹
96 7 公卿 gōngqīng high-ranking officials in the court of a Chinese emperor 公卿百僚
97 7 二千 èr qiān two thousand 中二千石下至黃綬
98 7 qián front 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
99 7 to enter 死罪入縑二十匹
100 7 jué he / she / it 其勉脩厥職
101 7 zhèng government / administration 政失於上
102 7 pín poor / impoverished 先急下貧
103 7 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 北匈奴寇五原
104 7 淮陽 Huáiyáng Huaiyang 淮陽王延
105 7 reason / logic / truth 豈公卿奉職得其理邪
106 7 to die 護羌校尉竇林下獄死
107 7 guān an office 詔三公募郡國中都官死罪繫囚
108 7 chéng a city / a town 右趾至髡鉗城旦舂十匹
109 7 cún to exist / to survive 有司其存耆耋
110 7 guān a widower 惠於鰥
111 7 to sacrifice to / to worship 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
112 7 使 shǐ to make / to cause 使無煩擾
113 7 zhān to divine 及流人無名數欲自占者人一級
114 7 miǎn to encourage 其勉脩厥職
115 7 solitary
116 7 dàn dawn 右趾至髡鉗城旦舂十匹
117 7 guǎ few
118 7 lín to face / to overlook 臨大節而不撓
119 7 pèi copious / abundant 沛王輔
120 7 shuǐ water 若涉淵水而無舟楫
121 7 bǎi one hundred 懷柔百神
122 7 zhōng middle 中二千石下至黃綬
123 6 yīng England 楚王英
124 6 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 冬十一月
125 6 yòu right / right-hand 右趾至髡鉗城旦舂十匹
126 6 each 各有差
127 6 desire 及流人無名數欲自占者人一級
128 6 百姓 bǎixìng common people 百姓愁怨
129 6 宿 to lodge / to stay overnight 人無宿儲
130 6 校尉 xiàowèi commandant / a military officer 護羌校尉竇林下獄死
131 6 unhusked millet 篤癃粟
132 6 dēng to rise / to ascend / to climb 登靈臺
133 6 jiù right away 遣就國
134 6 jìn to enter 十七年進爵為王
135 6 to ride an animal or bicycle 蒼為驃騎將軍
136 6 qīn relatives 親執珪璧
137 6 zhēng to prove / to confirm 徵淮陽王延會平輿
138 6 都尉 dūwèi Commander-in-Chief 罷益州西部都尉
139 6 purposely / intentionally / deliberately / knowingly
140 6 jīng Beijing 琅邪王京就國
141 6 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 車駕還宮
142 6 zhū all / many / various 起北宮及諸官府
143 6 shǔ to count 及流人無名數欲自占者人一級
144 6 chéng to mount / to climb onto 爵過公乘
145 6 an ancient measuring vessel / fifty liters 人十斛
146 6 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 楚王英
147 6 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 司空魴將校復土
148 6 xīng to flourish / to be popular 北海王興
149 6 cháo to face 帝率公卿已下朝於原陵
150 6 xiàn county 又郡縣每因徵發
151 6 fāng square / quadrilateral / one side 方今上無天子
152 6 shǐ beginning / start 帝及公卿列侯始服冠冕
153 6 不能 bù néng cannot / must not / should not 貧不能自存者粟
154 6 男子 nánzǐ a man 其賜天下男子爵
155 6 èr two 中元二年二月戊戌
156 6 past / former times 昔楚莊無災
157 6 one 其賜天下三老酒人一石
158 6 shí food / food and drink 邊人食寡
159 6 yān where / how 稱朕意焉
160 6 dòu a hole / a burrow 遣中郎將竇固監捕虜將軍馬武等二將軍討燒當羌
161 5 proper / suitable / appropriate 適其宜也
162 5 殊死 shūsǐ to behead 天下亡命殊死以下
163 5 皇后 huánghòu empress 母陰皇后
164 5 líng agile / nimble 登靈臺
165 5 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 夏五月
166 5 wife 又邊人遭亂為內郡人妻
167 5 miǎn to spare 悉免其刑
168 5 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 得移與子若同產
169 5 gěng bright / honest 駙馬都尉耿秉屯涼州
170 5 zhòng many / numerous 眾郡奉計
171 5 gào to tell / to say / said / told 大尉憙告謚南郊
172 5 琅邪 lángxié Langye 琅邪王京就國
173 5 zuì crime / sin / vice 減罪一等
174 5 三級 sān jí grade 3 / third class / category C 力田人三級
175 5 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 王雒山出寶鼎
176 5 contrary / opposite / backwards / upside down 謀反大逆
177 5 to take charge of / to manage / to administer 煩勞群司
178 5 dāng to be / to act as / to serve as 燒當羌寇隴西
179 5 下獄 xiàyù to imprison 護羌校尉竇林下獄死
180 5 capacity / degree / a standard / a measure 正儀度
181 5 xíng punishment / penalty 其弛刑及郡國徒
182 5 alone / independent / single / sole
183 5 zhí office / post 百蠻貢職
184 5 dōu all 骨都侯亦皆陪位
185 5 何以 héyǐ why 將何以輔朕不逮
186 5 辟雍 pìyōng Piying 立辟雍
187 5 bàn half [of] 半入贖
188 5 ruò to seem / to be like / as 得移與子若同產
189 5 to finish / to complete / to exhaust 禮畢
190 5 cóng from 車駕從皇太后幸章陵
191 5 shèng divine / holy / sacred / ārya 奉承聖業
192 5 yún cloud 寇雲中
193 5 also / too 光武第四子也
194 5 biān side / boundary / edge / margin 又邊人遭亂為內郡人妻
195 5 jié festival / a special day 其封憙為節鄉侯
196 5 happy / glad / cheerful / joyful 恣其所樂
197 5 kāng Kang 康之質
198 5 business / industry 奉承聖業
199 5 一級 yījí first class / top level 及流人無名數欲自占者人一級
200 5 gēng to plow / to till 人以耕桑
201 5 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月戊子
202 5 thing / matter 觀物變
203 5 無名 wúmíng nameless 及流人無名數欲自占者人一級
204 5 qiāng Qiang [people] 燒當羌寇隴西
205 5 Emperor Yu 高密侯禹
206 5 serious / critical 篤癃粟
207 5 zhāng a chapter / a section 車駕從皇太后幸章陵
208 5 三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers 三公曰
209 5 zhì to place / to lay out 初置度遼將軍
210 5 power / force / strength 力田人三級
211 5 kòu bandit / thieve 燒當羌寇隴西
212 5 謀反 móufǎn to plot a rebellion / to conspire against the state 謀反大逆
213 5 二級 èrjí grade 2 / second class / category B 人二級
214 5 otherwise / but / however 則三時有成
215 5 shè to forgive / to pardon 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
216 5 tái unit 登靈臺
217 5 qún a crowd / a flock / a group 勑群后
218 5 miào temple / shrine 有司奏上尊廟曰世祖
219 5 tún to station soldiers / to guard / to defend 屯五原曼柏
220 5 jiàng to descend / to fall / to drop 天不降譴
221 5 lóng to suffer from infirmity / to suffer from retention of urine 篤癃粟
222 4 lái to come 濊貊咸來助祭
223 4 extremely / very 被之八極
224 4 jiāng will / shall (future tense) 將何以輔朕不逮
225 4 liú to flow / to spread / to circulate 及流人無名數欲自占者人一級
226 4 qīng light / not heavy 夫萬乘至重而壯者慮輕
227 4 bǐng to grasp / to hold 駙馬都尉耿秉屯涼州
228 4 zhǐ toe 右趾至髡鉗城旦舂十匹
229 4 idea 稱朕意焉
230 4 affairs / business / matter / activity 其勑有司務順時氣
231 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 太尉趙憙
232 4 yuán monetary unit / dollar 以元元為首
233 4 五更 wǔ gèng five watches 兄事五更
234 4 zòu to present / to offer 有司奏上尊廟曰世祖
235 4 chōng to pound (grain) / to grind in mortar 右趾至髡鉗城旦舂十匹
236 4 zuò to do 完城旦舂至司寇作三匹
237 4 zhì to create / to make / to manufacture 今百姓送終之制
238 4 qiān to move / to shift 河南尹范遷為司徒
239 4 chē a vehicle 又車服制度
240 4 láo secure 遣使者以中牢祠蕭何
241 4 自殺 zìshā to commit suicide 就坐自殺
242 4 皇太后 huángtàihòu empress dowager 尊皇后曰皇太后
243 4 táng main hall / a large room 宗祀光武皇帝於明堂
244 4 qián money / currency 賜錢人三萬
245 4 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 大尉憙告謚南郊
246 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 懷柔百神
247 4 to break / to split / to smash 大破之
248 4 liáo a bureaucrat / an official 公卿百僚
249 4 王政 wángzhèng a monarchy 東海王政來朝
250 4 báo thin / slight / weak 朕固薄德
251 4 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 鼎乃淪亡
252 4 zhào Zhao 太尉趙憙
253 4 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort 駙馬都尉耿秉屯涼州
254 4 to think / consider / to ponder 雖夙夜勤思
255 4 míng bright / brilliant 有司明奏罪名
256 4 jiǎn to deduct / to subtract 減罪一等
257 4 chà to differ 各有差
258 4 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月
259 4 fáng bream 司空魴將校復土
260 4 詔書 zhào shū an imperial decree 詔書到先自告者
261 4 孝悌 xiàotì filial piety and fraternal duty 孝悌
262 4 guāng light 霍光
263 4 to go to / to arrive / to reach 詣度遼將軍營
264 4 to arise / to get up 起靈臺
265 4 tóng like / same / similar 得移與子若同產
266 4 xiū to decorate / to embellish 八佾具修
267 4 yīn cloudy / overcast 母陰皇后
268 4 yīng should / ought 其謀反大逆及諸不應宥者
269 4 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 秋九月
270 4 to indulge oneself / to be unrestrained 恣其所樂
271 4 to move one's abode / to shift / to migrate 徙山陽王荊為廣陵王
272 4 wàn ten thousand 夫萬乘至重而壯者慮輕
273 4 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 甲子
274 4 zhǎng director / chief / head / elder 小人長戚戚
275 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 北宮成
276 4 來朝 láicháo tomorrow (morning) 東海王政來朝
277 4 a river / a stream 北匈奴寇西河諸郡
278 4 光武皇帝 Guāng Wǔ Huángdì Emperor Guangwu of Han 葬光武皇帝於原陵
279 4 to conceal / to hide / to ambush 太僕伏恭為司空
280 4 亡命 wángmìng to flee / to go into exile (from prison) 天下亡命殊死以下
281 4 guān to look at / to watch / to observe 觀物變
282 4 chēng to call / to address 稱朕意焉
283 4 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尚書
284 4 yǒng perpetually / eternally / forever 永念慙疚
285 4 liù six 並可以受六尺之托
286 4 qiān one thousand 封皇子建為千乘王
287 4 chén Chen 陳負乘
288 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 何以致茲
289 4 bèi by 被之八極
290 4 bèi to prepare / get ready 禮備法物
291 4 五原 wǔyuán Wuyuan 北匈奴寇五原
292 4 發覺 fājué to find / to detect / to discover 其未發覺
293 4 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 夏四月丙辰
294 4 光武 guāngwǔ Guangwu 光武第四子也
295 4 shēng to be born / to give birth 帝生而豐下
296 4 to stand 十九年立為皇太子
297 4 zàng to bury the dead 葬光武皇帝於原陵
298 4 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月乙卯
299 4 láng a minister / an official
300 4 奉承 fèngcheng to fawn on / to flatter 奉承聖業
301 4 lùn to comment / to discuss 貶秩贖論者
302 4 chú except / besides 皆赦除之
303 4 huì night 壬申晦
304 3 繫囚 xìqiú prisoner 詔三公募郡國中都官死罪繫囚
305 3 to give an offering in a religious ceremony 宗祀光武皇帝於明堂
306 3 dòng to move / to act 今之動變
307 3 shí time / a point or period of time 吹時律
308 3 shēng to ascend / to go up 賜升龍旄頭
309 3 eight 被之八極
310 3 mother 母陰皇后
311 3 丁卯 dīngmǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 三月丁卯
312 3 to capture / to imprison / to seize 遣中郎將竇固監捕虜將軍馬武等二將軍討燒當羌
313 3 shī poem / verse
314 3 shòu a cord attached to a seal 中二千石下至黃綬
315 3 to be attached to / be subordinate to / to be affilitated with 令司隸校尉
316 3 xiān first 詔書到先自告者
317 3 horse 遣中郎將竇固監捕虜將軍馬武等二將軍討燒當羌
318 3 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 昔歲五谷登衍
319 3 zhòng heavy 顧重天下
320 3 視事 shìshì to manage / to supervise 部刺史歲上墨綬長吏視事三歲已上理狀尤異者各一人
321 3 how can it be that? 豈公卿奉職得其理邪
322 3 dào to arrive 詔書到先自告者
323 3 wéi only / solely / alone 仰惟先帝受命中興
324 3 jiù to punish / to chastise / to blame 人受其咎
325 3 朔方 shuòfāng the north 屯朔方
326 3 Ye 行幸鄴
327 3 濟南 Jǐnán Jinan 濟南王康
328 3 wén writing / text 繼體守文
329 3 biàn to change / to alter 觀物變
330 3 shōu to receive / to accept 勿收今年租調
331 3 gāo high / tall 祠高廟
332 3 shǐ history 令長已下至於掾史
333 3 hàn dry 比者水旱不節
334 3 shāng to injure / to wound / to be injured 故曰左堤強則右堤傷
335 3 shāo to burn 燒當羌寇隴西
336 3 小子 xiǎozi a boy 予未小子
337 3 xīn happily 司徒訢奉安梓宮
338 3 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 秋八月戊辰
339 3 南陽 nányáng Nanyang 南陽太守虞延為太尉
340 3 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 禁人上事言聖
341 3 司寇 sīkòu minister of criminal justice (official rank in imperial China) 完城旦舂至司寇作三匹
342 3 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 願蒙優復
343 3 zuò to sit 就坐自殺
344 3 qiú to request 積精禱求
345 3 qián pincers / pliers / tongs / claw 右趾至髡鉗城旦舂十匹
346 3 汴渠 Biàn Shuǐ Bian River 遣將作謁者王吳修汴渠
347 3 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 魯哀禍大
348 3 to dance / to posture / to prance 舞功德
349 3 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
350 3 níng Nanjing 不敢荒寧
351 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 無有善政
352 3 féng feng 遣司空馮魴持節視喪事
353 3 bèi a comet 有星孛於天船北
354 3 敦煌 dūnhuáng Dunhuang 敦煌
355 3 Biàn Bian River 汴流東侵
356 3 皇子 huángzǐ prince 皇子炟為皇太子
357 3 zhèng upright / straight 幷正舉者
358 3 永平 Yǒngpíng Yong Ping reign 永平元年春正月
359 3 妻子 qīzi wife 妻子自隨
360 3 Mu 今何以和穆陰陽
361 3 fēng abundant / rich / lush / bountiful 帝生而豐下
362 3 this / these 重逆此縣之拳拳
363 3 不知 bùzhī do not know 不知稼穡之艱難
364 3 dike 故曰左堤強則右堤傷
365 3 kūn to scalp / to make the head bald 右趾至髡鉗城旦舂十匹
366 3 先帝 xiāndì ancient emperors 先帝受命中興
367 3 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 募士卒戍隴右
368 3 róng Rong 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
369 3 a man / a male adult 夫萬乘至重而壯者慮輕
370 3 wán to complete / to finish / to settle 完城旦舂至司寇作三匹
371 3 clothes / dress / garment 帝及公卿列侯始服冠冕
372 3 guō Guo 左馮翊郭丹為司徒
373 3 bìng and / furthermore / also 並可以受六尺之托
374 3 一切 yīqiè all / every / everything 一切遣還邊
375 3 京師 jīngshī a capital city 京師及郡國七大水
376 3 jīng brambles / thorns 徙山陽王荊為廣陵王
377 3 bīng soldier / troops 敗郡兵於允街
378 3 Shandong 魯哀禍大
379 3 to give 予未小子
380 3 yóu especially / particularly 其災尤大
381 3 zūn to honor / to respect 尊皇后曰皇太后
382 3 to associate with / be near 比者水旱不節
383 3 gain / advantage / benefit 輕為奸利
384 3 二十 èrshí twenty 死罪入縑二十匹
385 3 róng glory / honor 師事博士桓榮
386 3 jìng to respect /to honor 敬若昊天
387 3 hui to conceal 顯宗孝明皇帝諱莊
388 3 zāi disaster / calamity 昔楚莊無災
389 3 dǎo to pray / to entreat / to beg / to plead 積精禱求
390 3 suì to comply with / to follow along 遂有事於十一陵
391 3 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 十九年立為皇太子
392 3 mài wheat / barley / oats 宿麥潤澤
393 3 suí to follow 妻子自隨
394 3 wèi position / location / place 即皇帝位
395 3 北海 běihǎi Bohai Sea 北海王興
396 3 廣陵王 Guǎnglíng wáng Prince of Guangling 徙山陽王荊為廣陵王
397 3 gas / vapour / fumes 其勑有司務順時氣
398 3 shòu an imperial tour 西巡狩
399 3 shòu to suffer / to be subjected to 並可以受六尺之托
400 3 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude 無德不報
401 3 earth / soil / dirt 司空魴將校復土
402 3 一等 yī děng first class / top grade 減罪一等
403 3 shī to lose 政失於上
404 3 gōng public/ common / state-owned 建武十五年封東海公
405 3 下邳 Xiàpī Xiapi 帝耕於下邳
406 3 láo to toil 勞賜作樂
407 3 dōng east 汴流東侵
408 3 tīng to listen 聽得贖論
409 3 建武 Jiànwǔ Jianwu reign 建武十五年封東海公
410 3 fàn a pattern / model / rule / law 河南尹范遷為司徒
411 3 xiàn to offer / to present 古者卿士獻詩
412 3 shī teacher 師事博士桓榮
413 3 lǎn to look at / to watch / to view 歷覽館邑
414 3 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
415 3 mén door / gate / doorway / gateway 權門請托
416 3 jiè to quit 聖恩遺戒
417 3 concerned about / anxious / worried 南陽太守虞延為太尉
418 3 fén a grave 而財力盡於墳土
419 3 to arrest / to catch / to seize 在中元元年四月己卯赦前所犯而後捕繫者
420 3 而已 éryǐ that is all 憂懼而已
421 3 channel / canal / drain / ditch 斬其渠帥
422 3 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪佞未去
423 3 qiǎn to punish / scold 天不降譴
424 3 to stop / to cease / to suspend 驃騎將軍東平王蒼罷歸藩
425 3 西 The West 西巡狩
426 3 silk / plain silk 賜三公帛五十匹
427 3 district / county 魴為楊邑侯
428 3 and 樂和八音
429 3 西域 xī yù Western Regions 西域諸國遣子入侍
430 3 to fear / be afraid of / to dread 懼有廢失
431 3 piào a white horse 蒼為驃騎將軍
432 3 bào newspaper 無德不報
433 3 already / since 周德既衰
434 3 zhì order 貶秩贖論者
435 3 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使者以中牢祠蕭何
436 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 方今政化多僻
437 3 yǐn to govern 百僚師尹
438 3 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 先帝受命中興
439 3 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 並可以受六尺之托
440 3 self 刺彼己
441 3 yuàn to blame / to complain 百姓愁怨
442 3 jiān fine silk 死罪入縑二十匹
443 3 shí real / true 實賴有德左右小子
444 3 nèi inside / interior 又邊人遭亂為內郡人妻
445 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 親執珪璧
446 3 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 八月戊子
447 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 繼體守文
448 3 apprentice / disciple 其弛刑及郡國徒
449 2 shū book 書佐
450 2 xiǎng to host a banquet 而未及臨饗
451 2 shān a mountain / a hill / a peak 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
452 2 shì to show / to reveal 示不為諂子蚩也
453 2 中元 zhōngyuán Ghost festival 中元二年二月戊戌
454 2 廬江 lújiāng Lujiang 廬江太守獻之
455 2 shēng domestic animal 而牲牢兼於一奠
456 2 tōng to go through / to open 十歲能通
457 2 qǐng to ask / to inquire 權門請托
458 2 時令 shílìng a season 班時令
459 2 癸丑 guǐchǒu fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033 癸丑
460 2 lián even 所連及死徙者數千人
461 2 ěr ear 久而致怠耳
462 2 春秋 chūnqiū Spring and Autumn Period 春秋
463 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是在位者皆上封事
464 2 thorn / sting / prick 刺彼己
465 2 sāng mulberry tree 人以耕桑
466 2 martial / military 遣中郎將竇固監捕虜將軍馬武等二將軍討燒當羌
467 2 to go 邪佞未去
468 2 烏桓 Wūhuán Wuhuan 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
469 2 hòu after / later 北匈奴及車師後王圍戊己校尉耿恭
470 2 yīn because 又郡縣每因徵發
471 2 jiǔ nine 昔禹收九牧之金
472 2 to strike / to hit / to beat 遼東太守祭肜使鮮卑擊赤山烏桓
473 2 to admire 前後慕義貢獻
474 2 定陶 dìngTáo Dingtao 至定陶
475 2 睢陽 suīyáng Suiyang 徵沛王輔會睢陽
476 2 ancient barbarian tribes 越巂姑復夷叛
477 2 merit / accomplishment / result 嘆禹之績
478 2 ēn kindness / grace / graciousness 聖恩遺戒
479 2 yuán source / origin 葬光武皇帝於原陵
480 2 zhāng a sheet / a leaf 遣謁者張鴻討叛羌於允吾
481 2 cán silkworm 一切募下蠶室
482 2 廣陵 Guǎnglíng Guangling 封故廣陵王荊子元壽為廣陵侯
483 2 Li 三老李躬
484 2 xué to study / to learn 學通
485 2 shì to attend on 單于侍子
486 2 guān cap / crown / headgear 三公免冠自劾
487 2 mǐn fast / quick / clever / smart 大司農西河王敏為司徒
488 2 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 六月乙卯
489 2 guǒ outer coffin 有棺無椁
490 2 shòu old age / long life 封故廣陵王荊子元壽為廣陵侯
491 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 令長已下至於掾史
492 2 擊破 jīpò to attack and defeat 雲中太守廉范擊破之
493 2 to store 積精禱求
494 2 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 冬十月壬子
495 2 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 戊寅
496 2 軍營 jūnyíng a barracks / an army camp 詣軍營
497 2 益州 Yìzhōu Yizhou 益州徼外夷哀牢王相率內屬
498 2 四十 sì shí forty 肉四十斤
499 2 中興 zhōngxīng to have a resurgence 先帝受命中興
500 2 hurried / worried 先急下貧

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安平 ānpíng Anping
安乡 安鄉 ānxiāng Anxiang
白山 báishān Baishan
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北海 běihǎi
 1. Bohai Sea
 2. Bei Hai
 3. the remote north
 4. North Sea [Europe]
 5. Beihai [Beijing]
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
汴渠 Biàn Shuǐ Bian River
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
常山 chángshān Changshan
单于 單于 Chányú Chanyu
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
车师 車師 chēshī Jushi
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
Da
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大司农 大司農 dàsīnóng Office of Agricultural Supervision
大运 大運 dàyùn
 1. Mandate of Heaven
 2. Grand Canal
dèng Deng
定陶 dìngTáo Dingtao
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
东平 東平 Dōngpíng Dongping
敦煌 燉煌 dūnhuáng Dunhuang
都尉 dūwèi Commander-in-Chief
二月 èryuè February / the Second Month
驸马都尉 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
光武皇帝 Guāng Wǔ Huángdì Emperor Guangwu of Han
广陵 廣陵 Guǎnglíng Guangling
广陵王 廣陵王 Guǎnglíng wáng Prince of Guangling
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
光武 guāngwǔ Guangwu
关雎 關雎 guānjū Sound of the Osprey
冠冕 guānmiǎn royal crown / official hat / official / leader / chief / elegant and stately
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
馆陶 館陶 guǎntáo Guantao
龟茲 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
汉阳 漢陽 hànyáng Hanyang
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
河中 hézhōng Hezhong
huái Huai River
怀柔 懷柔 huáiróu Huairou
淮阳 淮陽 Huáiyáng Huaiyang
怀远 懷遠 huáiyuǎn Huaiyuan
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
濊貊 huìmò Yemaek
户口 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
嘉禾 jiāhé Jiahe
建明 jiànmíng
 1. Jianming
 2. Jianming
 3. Jianming
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
僬侥 僬僥 jiāojiǎo
 1. Jiao Yao
 2. Jiao Yao
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
济南 濟南 Jǐnán Jinan
泾县 涇縣 jīngxiàn Jing county
九卿 Jiǔ Qīng Nine Ministers
酒泉 Jiǔquán Jiuquan
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
济阳 濟陽 jìyáng Jiyang
巨鹿 鉅鹿 jùlù Julu
孔子 Kǒngzi Confucius
琅邪 lángxié Langye
Li
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
涼州 liángzhōu
 1. Liangzhou
 2. Liangzhou
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
六月 liùyuè June / the Sixth Month
陇西 隴西 LǒngXī Longxi
陇右 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
庐江 廬江 lújiāng Lujiang
luò
 1. Luo
 2. Luo River
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
南顿 南頓 nándùn Nandun
南阳 南陽 nányáng Nanyang
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
平城 Píng Chéng Ping Cheng
平舆 平輿 píngyú Pingyu
辟雍 pìyōng Piying
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
七月 qīyuè July / the Seventh Month
汝南 rǔnán Runan
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
上党 上黨 shàngdǎng Shangdang
上林苑 shànglín yuàn Shanglin Park
山阳 山陽 Shānyáng Shanyang
少府 Shǎofǔ Minor Treasurer
圣祖 聖祖 shèngzǔ Shengzu
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
松下 sōngxià Matsushita (name) / Panasonic (brand)
睢阳 睢陽 suīyáng Suiyang
泰山 Tài Shān Mount Tai
太守 tài shǒu Governor
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太仆 太僕 tàipú Grand Servant
太微 tàiwēi Taiwei / Grand Subtlety
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
天山 tiānshān Tianshan
天水 Tiānshuǐ Tianshui
王建 wángjiàn Wang Jian
万年 萬年 wànnián Wannian
微子 wēi zǐ Count of Wei
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
武德 wǔdé Wude
乌桓 烏桓 Wūhuán Wuhuan
武威 wǔwēi Wuwei
五原 wǔyuán Wuyuan
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
 1. a cuckoo
 2. Xi [people]
 3. Xi
西域 xī yù Western Regions
鲜卑 鮮卑 Xiānbēi Xianbei People
显宗 顯宗 xiǎnzōng Xianzong
萧何 蕭何 xiāohé Xiao He
孝明 xiàomíng Xiaoming / Emperor Xiaoming of Northern Wei
下邳 Xiàpī Xiapi
辛亥 xīn hài Xin Hai year
西南夷 xīnányí
 1. Southwestern Yi people
 2. Southwest Yi peoples
xíng
 1. Xing
 2. Xing
荥阳 滎陽 Xíngyáng Xingyang
xuē
 1. Xue
 2. Xue
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
焉耆 Yānqí Karasahr / Yanqi
偃师 偃師 Yǎnshī Yanshi
 1. Ye
 2. Ye
伊吾 yīwú Yiwu
益州 Yìzhōu Yizhou
永昌 Yǒngchāng
 1. Yongchang
 2. Yongchang
永平 Yǒngpíng
 1. Yong Ping reign
 2. Yong Ping reign
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
元氏 yuánshì Yuanshi
元氏县 元氏縣 yuánshìxiàn Yuanshi
云县 雲縣 yúnxiàn Yun
藏主 zàng zhǔ Librarian / Chief of Sutra Repository
长吏 長吏 zhǎnglì Senior Functionary
张掖 張掖 zhāngyè Zhangye
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
钟离 鐘離 zhōnglí Zhongli
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
中元 zhōngyuán Ghost festival
中岳 中嶽 zhōngyuè Mt Song

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English