Chinese Notes
Chinese Notes

Glossary and Vocabulary for Zhuangzi 《莊子》

Contents

 1. Proper Nouns
 2. Glossary

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
哀公 哀公 āigōng Aigong / Lord Ai
爱民 愛民 àimín Aimin
安藏 ān zàng An Zang
安化 ānhuà Anhua
ào
 1. Olympic
 2. Austria
 3. mysterious / obscure / profound
八德 Bā Dé Eight Virtues
北方 Běi Fāng The North
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
北门 北門 Běi mén North Gate
北极 北極 běijí north pole
Bīn Bin
Bǐng Bing
渤海 Bó Hǎ Bohai Sea
伯昏 bóhūn Bohun
Cài Cai
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
曾子 céngzǐ Ceng Zi
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
成都 Chéngdū Chengdu
臣子 chénzǐ an official in feudal court / subject
蚩尤 Chī Yóu Chi You
赤水 chìshuǐ Chishui
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
楚昭王 Chǔ zhāo Wáng King Zhao of Chu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大观 大觀 dàguān Daguan
大和 Dàhé
 1. Yamato
 2. Dahe
Dài Mount Tai
大匠 dàjiàng master craftsman / Han dynasty official title
大理 Dàlǐ Dali
大林 dàlín Dalin / Talin
大宁 大寧 dàníng Daning
大顺 大順 dàshùn Dashun
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大夏 Dàxià Bactria
大祥 dàxiáng Daxiang
大冶 dàyě Daye
大运 大運 dàyùn
 1. Mandate of Heaven
 2. Grand Canal
Dèng Deng
德仁 dérén Naruhito
Dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东门 東門 Dōng mén East Gate
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东陵 東陵 dōnglíng
 1. Eastern tombs
 2. Dongling
法天 Fǎ Tiān Fa Tian
fén Fen
féng Feng
伏羲 Fú Xī Fu Xi
伏犧氏 fú xī shì Fu Xi Shi
傅说 傅說 Fùshuō Fu Shuo
伏羲氏 fúxīshì Fuxi / Fu Hsi
告子 Gào Zǐ Gao Zi
Ge
gēng seventh heavenly stem / seventh in order
公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
公孙龙 公孫龍 Gōngsūn Lóng Gongsun Long
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
光曜 guāngyào Radiance / Pabhāvatī / Prabhāvatī
gūn Kun
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
Hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
汉阴 漢陰 hànyīn Hanyin
河伯 hébó name or river God associated with Yellow river
和静 和靜 Héjìng Hejing
合水 héshuǐ Heshui
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
黄泉 黃泉 huángquán Yellow Springs
华山 華山 huàshān
 1. Huashan
 2. Huashan
惠子 Huì Zǐ Hui Zi
惠施 huìshī Hui Shi
壶子 壺子 húzǐ Huzi
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建德 jiàndé Jiande
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江海 jiānghǎi Jianghai
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
Jié Emperor Jie
jìn
 1. Shanxi
 2. Jin Dynasty
 3. to move forward / to promote / to advance
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
jīng
 1. thorns / brambles
 2. the state of Chu / Jing
 3. Jingzhou / Ching-chou
静居 靜居 Jìng Jū Jing Ju
箕子 jīzǐ Jizi
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
孔子 Kǒngzi Confucius
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
Kuí
 1. Kui
 2. Kui Constellation
昆仑 崑崙 Kūnlún Kunlun (Karakorum) mountain range
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
列御寇 列禦寇 liè yùkòu Lie Yukou
列子 Lièzǐ
 1. Liezi
 2. Liezi / Lie Yukou
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. crass
 4. the State of Lu
鲁哀公 魯哀公 lǔ āigōng Lu Aigong / Lord Ai
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
鲁君 魯君 Lǔjūn the lord of Lu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
卢氏 盧氏 lúshì Lushi
吕梁 呂梁 lǚliáng Lüliang
mèng
 1. Meng
 2. first month
 3. eldest brother
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
miáo
 1. sprout / seedling
 2. Miao
 3. Miao
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
明仁 míngrén Akihito
墨翟 Mò Dí Mo Zi / Mo Di
墨子 Mò Zǐ Mo Zi
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南郭 nánguō Nanguo
南越 Nányuè Nanyue
Ni
暖暖 nuǎnnuǎn Nuannuan
女神 nǚshén Goddess
péng
 1. Peng
 2. Peng
彭阳 彭陽 Péngyáng Pengyang
彭祖 Péngzǔ Peng Zu
平陆 平陸 pínglù Pinglu
 1. Pu River
 2. Pu
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
qián Guizhou
Qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
清江 qīngjiāng Qingjiang
岐山 Qíshān Mount Qi
全真 Quán Zhēn Quan Zhen
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
仁贤 仁賢 rénxián Bhadrika / Bhaddiya
忍性 rěnxìng Ninshō
容成氏 Róng Chéng Shì Rong Cheng Shi
如观 如觀 Rú Guān Ru Guan
儒者 rúzhě Confucian
Shè She County
慎到 shèn dào Shen Dao
神农 神農 Shén Nóng Emperor Shen Nong
神龟 神龜 shénguī Shengui reign
师旷 師曠 Shī Kuàng Shi Kuang
世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā
石城 shíchéng Shicheng
十月 shíyuè October / the Tenth Month
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
Shùn Emperor Shun
司命 Sī Mìng Overseer of Destiny
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
 1. Soviet Union
 2. Su
 3. to revive
 4. Suzhou
 5. Jiangsu
 6. a species of thyme
燧人 Suìrén Suiren
孙叔敖 孫叔敖 Sūn Shū áo Sun Shu ao
孙休 孫休 Sūn Xiū Sun Xiu
泰山 Tài Shān Mount Tai
太一 tài yī
 1. Great Unity
 2. Taiyi
 3. Taiyi
 4. Taiyi
太和 tàihé
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太极 太極 Tàijí
 1. Absolute / Supreme Ultimate
 2. Taiji
太虚 太虛 Tàixū Taixu
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天门 天門 tiānmén Tianmen
同德 tóngdé Tongde
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
卫东 衛東 wèidōng Weidong
尾生 wěishēng Wei Sheng
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武丁 Wǔ Dīng Wu Ding
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
武侯 wǔhóu Wuhou
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
Xi
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西王母 Xī Wáng Mǔ Xi Wangmu / Queen Mother of the West
Xiàn Xian
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西方 Xīfāng the West
西江 Xījiāng Xijiang
西施 Xīshī Xishi
西藏 Xīzàng Tibet
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xuzhou
轩辕氏 軒轅氏 xuānyuánshì Xuanyuanshi
学道 學道 xuédào examiner
yàn
 1. Yan
 2. State of Yan
 3. swallow
颜回 顏回 Yán Huí Yan Hui
颜渊 顏淵 yányuān Yan Yuan
yáo Yao
yáo Emperor Yao
 1. abbreviation for Iraq or Iran
 2. Yi
 3. he / she
 4. Yi River
羿 Yi
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
Yǐng Ying
义真 義真 yìzhēn Gishin
有巢氏 Yǒu Cháo Shì You Chao Shi
 1. Henan
 2. Yuzhou
Chongqing
 1. Emperor Yu
 2. Yu
渔父 漁父 yúfù Yufu / The Fisherman
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
曾参 曾參 Zēng Shēn Zeng Shen
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
赵国 趙國 Zhào Guó State of Zhao
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正德 Zhèngdé Emperor Zhengde
正平 zhèngpíng Zhengping reign
正生 zhèngshēng Zhengsheng
真人 zhēnrén
 1. Immortal
 2. a real person
 3. Arhat
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
知藏 zhī zàng Librarian / Chief of Sutra Repository
至大 Zhìdà Zhida reign
至德 Zhìdé Zhide reign
至治 Zhìzhì Zhizhi reign
忠臣 zhōngchén faithful official
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中和 zhōnghé Zhonghe
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhòu Emperor Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
祝融 Zhù Róng Zhu Rong
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
庄周 莊周 Zhuāng Zhōu Zhuang Zi / Zhuang Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang
涿鹿 Zhuōlù Zhuolu
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan
子路 zǐlù Zi Lu
zōu
 1. Zou
 2. Zou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English