Chinese Notes

Glossary and Vocabulary for Zhuangzi 《莊子》

Word count: 58080, unique words: 4590, character count: 65365

Contents

 1. People and Places
 2. Frequencies of Lexical Words
 3. Frequencies of all Words
 4. Bigrams

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English Notes
爱民 愛民 àimín Aimin
安藏 ān zàng An Zang
安化 ānhuà Anhua
ào
 1. Olympic
 2. Austria
 3. mysterious / obscure / profound
八德 Bā Dé Eight Virtues
北方 Běi Fāng The North
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
北门 北門 Běi mén North Gate
北极 北極 běijí north pole
Bīn Bin
Bǐng Bing
渤海 Bó Hǎ Bohai Sea
Cài Cai
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
成都 Chéngdū Chengdu
臣子 chénzǐ official in feudal court / subject
蚩尤 Chī Yóu Chi You
赤水 chìshuǐ Chishui
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
楚昭王 Chǔ zhāo Wáng King Zhao of Chu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大观 大觀 dàguān Daguan
大和 Dàhé
 1. Yamato
 2. Dahe
Dài Mount Tai
大匠 dàjiàng master craftsman / Han dynasty official title
大理 Dàlǐ Dali
大林 dàlín Dalin / Talin
大宁 大寧 dàníng Daning
大顺 大順 dàshùn Dashun
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大夏 Dàxià Bactria
大祥 dàxiáng Daxiang
大冶 dàyě Daye
大运 大運 dàyùn
 1. Mandate of Heaven
 2. Grand Canal
Dèng Deng
德仁 dérén Naruhito
Dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东门 東門 Dōng mén East Gate
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东陵 東陵 dōnglíng
 1. Eastern tombs
 2. Dongling
法天 Fǎ Tiān Fa Tian
法言 Fǎyán Fayan / Exemplary Words
fén Fen
féng Feng
伏羲 Fú Xī Emperor Fu Xi
傅说 傅說 Fùshuō Fu Shuo
伏牺 伏犧 fúxī Fuxi
伏羲氏 fúxīshì Fuxi / Fu Hsi
告子 Gào Zǐ Gao Zi
Ge
gēng seventh heavenly stem / seventh in order
公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
公孙龙 公孫龍 Gōngsūn Lóng Gongsun Long
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
gūn Kun
Hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
汉阴 漢陰 hànyīn Hanyin
河伯 hébó name or river God associated with Yellow river
和静 和靜 Héjìng Hejing
合水 héshuǐ Heshui
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
黄泉 黃泉 huángquán Yellow Springs
华山 華山 huàshān
 1. Huashan
 2. Huashan
惠子 Huì Zǐ Hui Zi
惠施 huìshī Hui Shi
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建德 jiàndé Jiande
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
江海 jiānghǎi Jianghai
Jié Emperor Jie
jìn
 1. Shanxi
 2. Jin Dynasty
 3. to move forward / to promote / to advance
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
jīng
 1. thorns / brambles
 2. the state of Chu / Jing
 3. Jingzhou / Ching-chou
静居 靜居 Jìng Jū Jing Ju
九州 Jiǔ Zhōu Nine Provinces
箕子 jīzǐ Jizi
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
孔子 Kǒngzi Confucius
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
Kuí
 1. Kui
 2. Kui Constellation
昆仑 崑崙 Kūnlún Kunlun (Karakorum) mountain range
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
列子 Lièzǐ Liezi
六月 liùyuè June / the Sixth Month
Lóu Lou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. crass
 4. the State of Lu
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
鲁君 魯君 Lǔjūn the lord of Lu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
卢氏 盧氏 lúshì Lushi
吕梁 呂梁 lǚliáng Lüliang
mèng
 1. Meng
 2. first month
 3. eldest brother
孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi
miáo
 1. sprout / seedling
 2. Miao
 3. Miao
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
明仁 míngrén Akihito
墨翟 Mò Dí Mo Zi / Mo Di
墨子 Mò Zǐ Mo Zi
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南郭 nánguō Nanguo
南越 Nányuè Nanyue
Ni
暖暖 nuǎnnuǎn Nuannuan
女神 nǚshén Goddess
péng
 1. Peng
 2. Peng
彭阳 彭陽 Péngyáng Pengyang
彭祖 Péngzǔ Peng Zu
平陆 平陸 pínglù Pinglu
 1. Pu River
 2. Pu
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
qián Guizhou
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
清江 qīngjiāng Qingjiang
岐山 Qíshān Mount Qi
全真 Quán Zhēn Quan Zhen
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
人臣 rénchén an official (in former times)
仁贤 仁賢 rénxián Bhadrika / Bhaddiya
容成氏 Róng Chéng Shì Rong Cheng Shi
如观 如觀 Rú Guān Ru Guan
儒者 rúzhě Confucian
Shè She County
神农 神農 Shén Nóng Emperor Shen Nong
师旷 師曠 Shī Kuàng Shi Kuang
世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā
石城 shíchéng Shicheng
十月 shíyuè October / the Tenth Month
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
Shùn Emperor Shun
司命 Sī Mìng Overseer of Destiny
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
 4. Song Renqiong
 1. Soviet Union
 2. Su
 3. to revive
 4. Suzhou
 5. Jiangsu
 6. a species of thyme
燧人 Suìrén Suiren
孙叔敖 孫叔敖 Sūn Shū áo Sun Shu ao
孙休 孫休 Sūn Xiū Sun Xiu
泰山 Tài Shān Mount Tai
太和 tàihé Taihe
太极 太極 Tàijí
 1. Absolute / Supreme Ultimate
 2. Taiji
太虚 太虛 Tàixū Taixu
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天门 天門 tiānmén Tianmen
同德 tóngdé Tongde
Wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
卫东 衛東 wèidōng Weidong
尾生 wěishēng Wei Sheng
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武丁 Wǔ Dīng Wu Ding
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
武侯 wǔhóu Wuhou
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
Xi
西王母 Xī Wáng Mǔ Xi Wangmu / Queen Mother of the West
Xiàn Xian
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西方 Xīfāng the West
西江 Xījiāng Xijiang
西施 Xīshī Xishi
修文 xiūwén Xiuwen
西藏 Xīzàng Tibet
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xuzhou
轩辕氏 軒轅氏 xuānyuánshì Xuanyuanshi
yàn
 1. Yan
 2. State of Yan
 3. swallow
颜回 顏回 Yán Huí Yan Hui
颜渊 顏淵 yányuān Yan Yuan
Yáo Yao
yáo Emperor Yao
 1. abbreviation for Iraq or Iran
 2. Yi
 3. he / she
 4. Yi River
羿 Yi
一乘 yī chéng ekayāna / one vehicle
Yǐng Ying
有巢氏 Yǒu Cháo Shì You Chao Shi
Chongqing
 1. Henan
 2. Yuzhou
 1. Emperor Yu
 2. Yu
渔父 漁父 Yúfù Yufu / The Fisherman
宰相 zǎixiàng Chancellor / Prime Minister
曾参 曾參 Zēng Shēn Zeng Shen
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
赵国 趙國 Zhào Guó State of Zhao
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正德 Zhèngdé Emperor Zhengde
正生 zhèngshēng Zhengsheng
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
知藏 zhī zàng Librarian / Chief of Sutra Repository
至大 Zhìdà Zhida reign
至德 Zhìdé Zhide reign
至治 Zhìzhì Zhizhi reign
忠臣 zhōngchén faithful official
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中和 zhōnghé Zhonghe
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
zhòu Emperor Zhou
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
祝融 Zhù Róng Zhu Rong
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
庄周 莊周 Zhuāng Zhōu Zhuang Zi / Zhuang Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
涿鹿 Zhuōlù Zhuolu
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan
子路 zǐlù Zi Lu
zōu
 1. Zou
 2. Zou

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English
966 yuē to speak / to say
570 rén person / people / a human being
560 zhī to know / to be aware
375 child / son
322 a man / a grown man
287 天下 tiānxià the whole world / China / a realm
247 wèi to call
245 dào way / road / path
239 yán to speak / to say / said
232 thing / substance / creature
209 big / great / huge / large / major
207 tiān day
184 jiàn to see / to meet
181 shēng to be born / to give birth
174 wén to hear
174 xíng to walk / to move
167 Germany
166 one
165 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil
154 jīn today / modern / present / current / this / now
153 néng can / able
150 使 shǐ to make / to cause
147 to die
146 wèn to ask
140 xíng appearance
139 xīn heart
138 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler
134 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited
132 è evil / vice
129 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume
122 can / may
114 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed
111 shǐ to begin / to start
111 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint
107 zhì to rule / to govern / to manage / to control
105 不能 bù néng cannot / must not / should not
102 萬物 wànwù all living things
97 夫子 fūzǐ master
97 wáng Wang
96 desire
95 mín the people / citizen / subjects
95 shì matter / thing / item
93 to enter
91 天地 tiān dì heaven and earth / the world
89 happy / glad / cheerful / joyful
88 yóu to swim
85 孔子 Kǒngzi Confucius
84 shàng top / a high position
84 fāng square / quadrilateral / one side
84 wàng to forget / to overlook / to neglect
84 shēn body / torso
83 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up
82 shì to match
81 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
76 qiú to request
73 qióng poor / exhausted
73 gōng public
73 shī to lose
72 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks
72 to give
72 míng bright / brilliant
72 yòng to use / to apply
71 to go
71 sān three
71 huà to make into / to change into / to transform
71 Qiū Confucius
70 無為 wúwèi to let things take their own course
69 guān to look at / to watch / to observe
69 wǎng to go (in a direction)
68 different / other
68 zhǐ to stop / to halt
68 tóng like / same / similar
67 xìng gender
67 duō over / indicates a number greater than the number preceding it
67 wài outside / in addition / foreign / external
67 lái to come
66 shì a generation
65 wèi Eighth earthly branch
65 day of the month / a certain day
65 chù a place / location / a spot / a point
64 shì a scholar
64 shén divine / mysterious / magical
64 zhōng middle / during / inside
63 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
63 yáo Emperor Yao
63 residence / dwelling
61 ancient / old / palaeo-
61 zài in / at
61 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni
61 gǎn bold / brave
61 shuǐ water
60 mìng life
59 alone / independent / single / sole
59 shí food / food and drink
58 仁義 rén yì benevolence and righteousness
57 nián year
56 xiǎo small / tiny / insignificant
56 guó a country / a state / a kingdom
55 even / equal / uniform
55 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss
55 shí time / a period of time
54 shì to look at / to regard / to inspect
54 soil / ground / land
54 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth
54 所謂 suǒwèi so-called
54 zhèng upright / straight
53 dào to steal / to rob / to plunder
53 luàn confusion / state of chaos
52 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
52 dialect / language / speech
52 gain / advantage / benefit
52 zhōng end / finish
51 meaning / sense
51 devoid of content / void / false / empty / vain
50 ān calm / still / quiet / peaceful
50 guò to cross / to go over / to pass
50 to stand
49 sufficient / enough
49 idea
49 to become solid
49 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related
49 horse
48 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth
48 cún to exist / to survive
48 měi beautiful
48 nèi inside / interior
48 zhòng many / numerous
48 rén a kernel / a pit
47 to leave / to depart / to go away / to part
47 qíng feeling / emotion / situation
47 tōng to go through / to open
47 shǔ to count
47 yīng should / ought
47 shòu to suffer / to be subjected to
46 Shùn Emperor Shun
46 shì clan name / maiden name
46 dài to treat / to entertain / to receive
46 可以 kěyǐ can / may / possible / able to
45 easy / simple
45 female / feminine
43 yáng sun
43 quán perfect
43 guì expensive / costly / valuable
43 father's elder brother
43 huàn to suffer from a misfortune
42 five
42 nán south
42 ěr ear
42 jiàn sword
42 shā to kill / to murder / to slaughter
42 dòng to move / to act
41 refined language / diction / wording / poetic genre
41 gào to tell / to say / said / told
41 fish
41 zhēn real / true / genuine
40 shī teacher
40 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman
39 子曰 zǐyuē Confucius says
39 yōu to be sad / to be grieved
39 wood / lumber
39 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that
39 to seem / to appear / to resemble / to similar to
38 guǒ a result / a consequence
38 zhōu Zhou Dynasty
38 qǐng to ask / to inquire
38 clothes / dress / garment
38 shí real / true / honest / really
38 chéng to mount / to climb onto
37 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign
37 shān a mountain / a hill / a peak
37 apprentice / disciple
37 the past / former times
37 bìng ailment / sickness / illness / disease
37 shēng sound
37 to be angry / to be in a rage
36 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
36 nán difficult / arduous / hard
36 wáng to die / to perish
35 shè house / dwelling
35 bēi sadness / sorrow / grief
35 four
35 shǎo few
34 to take / to get / to fetch
34 未始 wèishǐ not necessarily / may not turn out to be / maybe not
34 láo to toil
34 shǒu to guard / to practice
34 Shandong
33 fēn to divide into parts
33 hǎo good / very
33 是非 shìfēi right and wrong
33 father
33 xiū to rest
32 yuàn to hope / to wish / to desire
32 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away
32 biàn to change / to alter
32 èr two
32 to be fond of / to like
32 cáng to hide
32 fēng wind
32 to reach
32 之間 zhījiān between / among
32 yuǎn far / distant
31 róng to hold / to contain / to allow / to permit
31 to attain / to achieve / to reach
31 guī to go back / to return
31 lèi to be tired
31 zhì sign / mark / flag
31 jīng spirit / soul / vitality / energy
31 huò to confuse / to mislead / to baffle
30 不見 bújiàn to not see
30 qián front
30 為人 wéirén behavior / conduct
30 huí to go back / to turn around / to answer / to return / to revolve
30 niǎo bird
30 an item
30 mèng a dream
30 zhí to tread
30 xiào to smile / to laugh
30 gas / vapour / fumes
30 popular / common
29 jiǔ old
29 to die
29 tīng to listen
29 móu to plan / to seek / to scheme
29 to associate with / be near
29 zhòng heavy
29 弟子 dìzi disciple
29 chē a vehicle
29 reason / logic / truth
29 何謂 héwèi what is the meaning of
29 jìng still / calm / quiet
29 jiāo to teach / to educate / to instruct
29 mén door / gate / doorway / gateway
29 無有 wú yǒu is not
29 bǎi one hundred
28 xìn to believe / to trust
28 guǐ a ghost / spirit of dead
28 to arise / to get up
28 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable
28 color
28 āi sad / mournful / pitiful
28 inside / interior
28 jìn to enter
27 gōng merit / achievement / result / accomplishment
27 諸侯 zhū hóu the feudal lords
27 zhí straight
27 zhēng to struggle / to fight
27 wén writing / text
27 hài to do harm to / to cause trouble to
26 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette
26 dài dangerous / perilous
26 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate
26 sàng to lose / to die
26 惠子 Huì Zǐ Hui Zi
26 shāng to injure
26 to join / to combine
26 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
26 liú to flow / to spread / to circulate
26 zūn to honor / to respect
26 to send out / to issue
26 rèn office / responsibility
26 gāo high / tall
26 suí to follow
26 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely
25 to meet with
25 Hóu Marquis / nobleman
25 sòng Song Dynasty
25 shèng to beat / to win / to conquer
25 ink
25 míng dark
24 無窮 wúqióng endless / inexhaustible
24 xué to study / to learn
24 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk
24 guāng light
24 marsh
24 clothes
24 liù six
24 shí ten
24 zhǐ to point
24 to lift / to hold up / to raise
24 lùn to comment / to discuss
24 increase / benefit
23 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn
23 a human or animal body
23 tián field
23 zǒu to walk / to go / to move
23 to allow / to permit / to praise
23 yuān an abyss
23 陰陽 Yīn Yáng Yin and Yang
23 jiǔ nine
23 ài to love
22 bèi to prepare / get ready
22 shēn deep
22 yǐn to hide / to conceal
22 zhǔ owner
22 wàn ten thousand
22 to cut down / to fell / to attack / to boast
22 zào to make / to build / to manufacture
22 zhī branch
22 dìng to decide
22 zuì an offense / guilt / a crime / a sin
22 tāng soup
22 bīng soldier / troops
22 xián virtuous / worthy
22 zhí to implement / to carry out / to execute a plan
22 xián liesure
21 to amass / to accumulate / to store
21 to leave behind
21 死生 sǐshēng life or death / critical (event)
21 zhōu boat / ship
21 liǎng two
21 shí rock / stone
21 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven
21 guǎng wide / large / vast
21 sāng mulberry tree
21 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself
21 Chǔ state of Chu
21 ignorance
20 guest / visitor
20 end / final stage / latter part
20 suì to comply with / to follow along
20 honor / reputation
20 Ni
20 to avoid / to shun
20 ràng to allow / to permit / to yield / to concede
20 to hasten / to hurry / to walk fast
20 shé snake
20 xiū to decorate / to embellish
20 beard / mustache
20 chá to examine / to inquire / to observe / to inspect
20 Jié Emperor Jie
20 zuò to do
20 zuò to sit
19 qiáng strong / powerful
19 contrary / opposite / backwards / upside down
19 a drum
19 fán ordinary / common
19 Wèi Wei Dynasty
19 guī rules / regulations / customs / law
19 yáng sheep / goat
19 tune / song
19 yún cloud
19 rich / wealthy
19 jīn gold
19 yǒu friend / companion
19 song
19 列子 Lièzǐ Liezi
19 a river / a stream
19 bái white
19 xùn to be buried with the dead / to die for a cause
19 líng agile / clever / alert / efficacious / effective / intelligent
19 子路 zǐlù Zi Lu
19 之上 zhīshàng above
18 ancient barbarian tribes
18 shòu life / long life / lifespan
18 qīng clear / distinct / complete / pure
18 chén Chen
18 終身 zhōngshēn lifelong
18 日月 rì yuè the sun and moon
18 several
18 真人 zhēnrén Immortal
18 shèng divine / holy / sacred / ārya
18 season / period
18 hòu after / later / behind
18 huǐ to destroy
18 a scholar
18 niú an ox / a cow / a bull
18 to defend / to resist
18 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious
18 四時 sì shí the four seasons
18 jié festival
18 jià vacation
18 interest
18 kuáng insane / mad
18 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear
18 proper / suitable / appropriate
18 wild / rude
17 seven
17 dēng to scale / to climb / to ascend / to mount / to go up
17 lǎo old / aged / elderly / aging
17 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger
17 wèi to fear
17 jiā house / home / residence
17 píng flat / level / smooth
17 liáng a bridge
17 jiē to extend / to connect / to receive / to catch / to join
17 shì room / bedroom
17 bitter
17 máng mango
17 xíng punishment / penalty
17 gōu hook character stroke
17 fēng to seal / to close off
17 wéi to circle / to surround / to enclose
17 所為 suǒwèi what one does / doings
17 shǒu head / chief / first
17 wěi to delegate / to commission
17 固有 gùyǒu inherent
17 a door
17 Emperor Yu
17 disease / sickness / ailment
17 cái money / wealth / riches / valuables
16 jīng to go through / to experience
16 道德 dàodé moral / morality / ethics
16 method / way
16 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared
16 xún to follow / to adhere to / to abide by
16 zhāo illustrious
16 不及 bù jí not as good as / inferior to
16 無用 wúyòng useless / worthless
16 kuī to lose
16 xiāng village / township
16 guān official / government / organ of body
16 在於 zàiyú in / consist of
16 lóng dragon
16 chú \N
16 shù method / technique
16 之中 zhīzhōng inside
16 qīng light / easy / frivolous
16 zài to carry / to convey / to load / to hold
16 zhào to call together / to summon / to convene
16 huǒ fire / flame
16 suì age
16 wèi to guard / to protect / to defend
16 yóu to swim
16 yuán source / origin
16 supreme ruler / emperor
16 jiāo to deliver / to turn over / to pay
16 to cry / to weep
16 shū uncle / father's younger brother
15 chí to run fast / to speed / to gallop
15 wěi false / fake / forged / bogus
15 hūn dusk / nightfall / twilight / dark
15 tuī to push / to shove
15 名為 míngwèi to be called
15 chēng to call / to address
15 tiger
15 jué to decide / to determine / to breach
15 shuāi weak / feeble
15 yán color
15 to tread on
15 無形 wúxíng formless / invisible / intangible / virtual
15 不得已 bù déyǐ have no choice but to
15 jiā to add
15 顏回 Yán Huí Yan Hui
15 wèi position / location / place
15 to use as servant / to force to do labor
15 shī the practice of selfless giving / dāna
15 guǎ few
15 shì to rely upon
15 調 tiáo to harmonize
15 precipice / cliff
15 奈何 nàihé to deal with / to cope
15 不同 bùtóng different / distinct / not the same
15 eight
15 shū book
15 yùn to move / to transport / to use / to apply
15 大王 dàwáng king
15 jiàn inexpensive / lowly
15 pot
15 miè to destroy / to wipe out / to exterminate
15 younger brother
15 dark gray
15 chéng honesty / sincerity
15 earth / soil / dirt
15 shāng commerce / trade
15 wing
14 a period of time / phase / stage
14 to forewarn / to expect / to anticipate / to worry
14 yāo to die prematurely
14 hòu thick
14 之外 zhīwài outside / excluding
14 shǐ history
14 bài to bow / to pay respect to
14 chí to grasp / to hold
14 sǔn to injure
14 jiān to double / to be simultaneous with
14 to slaughter
14 níng Ningxia
14 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil
14 róng glory / honor
14 more and more / even more
14 chè to pervade / to penetrate
14 cái material
14 chuán to pass on / to spread / to transmit / to propagate
14 yōng ordinary / normal
14 quē to lack / to run short of
14 yīn shady / cloudy
14 special / unique / distinguished
14 Xu
14 xiàn county
14 無人 wú rén unmanned / uninhabited
14 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge
14 Tu
14 滿 mǎn full
14 tàn to sigh / to gasp / to exclaim
14 táo to escape / to run away / to flee
14 chicken / rooster
14 machine
14 dàn dawn / morning / day-break / day
14 xiào to be filial

Bigrams

Top 500

Frequency Simplified Traditional Example Document
51 庄子曰 莊子曰 惠子謂莊子曰 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
41 仲尼曰 仲尼曰 仲尼曰 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
30 治天下 治天下 子治天下 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
29 孔子曰 孔子曰 孔子曰 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
21 敢问 敢問 敢問其方 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
21 盗跖 盜跖 盜跖死利於東陵之上 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
20 使人 使人 則使人狂酲三日而不已 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
17 今子 今子 今子有五石之瓠 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
16 君曰 君曰 文惠君曰 《養生主》 Nourishing the Lord of Life
15 公曰 公曰 哀公曰 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
15 子綦 子綦 南郭子綦隱几而坐 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
14 惠子曰 惠子曰 惠子曰 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
13 三年 三年 三年之後 《養生主》 Nourishing the Lord of Life
12 王曰 王曰 魏王曰 《山木》 The Tree on the Mountain
12 悲夫 悲夫 悲夫 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
12 成子 成子 顏成子游立侍乎前 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
12 大盗 大盜 不乃為大盜積者也 《胠篋》 Cutting open Satchels
12 屠羊 屠羊 屠羊說走而從於昭王 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
12 人曰 人曰 無名人曰 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
11 伯夷 伯夷 伯夷 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
11 委蛇 委蛇 吾與之虛而委蛇 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
11 齧缺 齧缺 齧缺問乎王倪曰 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
11 往见 往見 往見四子藐姑射之山 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
11 鸿蒙 鴻蒙 而適遭鴻蒙 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
11 愿闻 願聞 願聞於鴻蒙 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
10 子独 子獨 子獨不見狸狌乎 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
10 夫子曰 夫子曰 回嘗聞之夫子曰 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
10 子贡曰 子貢曰 子貢曰 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
10 荣趎 榮趎 南榮趎蹴然正坐曰 《雜篇‧庚桑楚》 Miscellaneous Chapters - Geng-sang Chu
10 灵公 靈公 顏闔將傅衛靈公大子 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
10 颜阖 顏闔 顏闔將傅衛靈公大子 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
10 南荣 南榮 南榮趎蹴然正坐曰 《雜篇‧庚桑楚》 Miscellaneous Chapters - Geng-sang Chu
9 黄帝曰 黃帝曰 黃帝曰 《天地》 Heaven and Earth
9 虞氏 虞氏 有虞氏不及泰氏 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
9 壶子 壺子 歸以告壺子 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
9 桓公 桓公 桓公說之 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
9 伯昏 伯昏 而與鄭子產同師於伯昏無人 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
9 七日 七日 七日而後能外物 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
9 终始 終始 反覆終始 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
9 使天下 使天下 使天下簧鼓以奉不及之法非乎 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
8 一人 一人 勇士一人 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
8 比干 比乾 紂殺王子比干 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
8 乱人 亂人 夫子亂人之性也 《天道》 The Way of Heaven
8 十日 十日 昔者十日並出 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
8 封人 封人 艾封人之子也 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
8 道术 道術 人相忘乎道術 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
8 申徒 申徒 申徒嘉 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
8 夫道 夫道 夫道未始有封 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
8 知大 知大 若知大隗之所存乎 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
8 三日 三日 則使人狂酲三日而不已 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
8 庶人 庶人 庶人有旦暮之業則勸 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
8 匠石 匠石 匠石之齊 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
8 浑沌 渾沌 中央之帝為渾沌 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
8 鼓琴 鼓琴 故昭氏之鼓琴也 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
8 子方 子方 田子方 《田子方》 Tian Zi-fang
8 庚桑 庚桑 庚桑楚 《雜篇‧庚桑楚》 Miscellaneous Chapters - Geng-sang Chu
8 弟子曰 弟子曰 弟子曰 《養生主》 Nourishing the Lord of Life
8 天倪 天倪 和之以天倪 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
8 颜回曰 顏回曰 顏回曰 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
8 造物 造物 夫造物者 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
8 市南 市南 市南宜僚見魯侯 《山木》 The Tree on the Mountain
8 綦曰 綦曰 子綦曰 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
8 尧曰 堯曰 堯曰 《天地》 Heaven and Earth
8 哀公 哀公 魯哀公問於仲尼曰 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
8 二人 二人 二人者 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
7 天下始 天下始 而天下始疑矣 《馬蹄》 Horses's Hoofs
7 羊说 羊說 屠羊說走而從於昭王 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
7 语女 語女 日中始何以語女 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
7 恶能 惡能 吾惡能知其辯 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
7 狂屈 狂屈 而睹狂屈焉 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
7 鬼曰 鬼曰 門無鬼曰 《天地》 Heaven and Earth
7 道不可 道不可 道不可壅 《天運》 The Revolution of Heaven
7 子桑 子桑 子桑戶 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
7 夫知 夫知 故夫知效一官 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
7 笑曰 笑曰 季徹局局然笑曰 《天地》 Heaven and Earth
7 侯曰 侯曰 魯侯曰 《山木》 The Tree on the Mountain
7 季曰 季曰 常季曰 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
7 万乘 萬乘 而萬乘之君憂慄乎廟堂之上 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
7 阳子 陽子 陽子居見老聃曰 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
7 坚白 堅白 故以堅白之昧終 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
7 天地之间 天地之間 無所逃於天地之間 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
6 泽及 澤及 澤及萬世而不為仁 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
6 可用 可用 無所可用 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
6 不足以为 不足以為 而不足以為之累 《天道》 The Way of Heaven
6 胡蝶 鬍蝶 昔者莊周夢為胡蝶 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
6 不可以为 不可以為 則拳曲而不可以為棟梁 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
6 削迹 削跡 削跡於衛 《天運》 The Revolution of Heaven
6 剑士 劍士 劍士夾門而客三千餘人 《說劍》 Delight in the Sword-fight
6 行年 行年 是以行年七十而老斲輪 《天道》 The Way of Heaven
6 壶子曰 壺子曰 壺子曰 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
6 御寇 禦寇 列御寇為伯昏無人射 《田子方》 Tian Zi-fang
6 大知 大知 小知不及大知 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
6 子居 子居 陽子居見老聃曰 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
6 广成 廣成 聞廣成子在於空同之上 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
6 同异 同異 遊心於堅白同異之間 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
6 无为谓 無為謂 而適遭無為謂焉 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
6 言曰 言曰 諧之言曰 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
6 不能知 不能知 且不能知 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
6 物物 物物 不可以物物 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
6 趎曰 趎曰 南榮趎曰 《雜篇‧庚桑楚》 Miscellaneous Chapters - Geng-sang Chu
6 大乱 大亂 則天下大亂矣 《胠篋》 Cutting open Satchels
6 人谓 人謂 人謂之樗 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
6 寒暑 寒暑 寒暑 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
6 王子搜 王子搜 王子搜患之 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
6 客曰 客曰 客曰 《漁父》 The Old Fisherman
6 隐几 隱幾 南郭子綦隱几而坐 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
6 喜怒 喜怒 而喜怒為用 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
6 善治 善治 我善治馬 《馬蹄》 Horses's Hoofs
6 人含 人含 而天下始人含其聰矣 《胠篋》 Cutting open Satchels
6 歎曰 歎曰 於是泰清中而歎曰 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
6 王倪 王倪 齧缺問乎王倪曰 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 子舆 子輿 子輿 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
5 不可止 不可止 不可止也 《馬蹄》 Horses's Hoofs
5 恶死 惡死 予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 叔齐 叔齊 叔齊 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
5 鲁侯 魯侯 魯侯御而觴之於廟 《至樂》 Perfect Enjoyment
5 曼衍 曼衍 因之以曼衍 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 原宪 原憲 原憲居魯 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
5 未闻 未聞 女聞人籟而未聞地籟 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 全德 全德 而況全德之人乎 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
5 恶用 惡用 惡用而求有以異 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
5 子欲 子欲 今子欲以子之梁國而嚇我邪 《秋水》 The Floods of Autumn
5 关尹 關尹 子列子問關尹曰 《達生》 The Full Understanding of Life
5 子列子 子列子 子列子問關尹曰 《達生》 The Full Understanding of Life
5 调曰 調曰 少知問於大公調曰 《則陽》 Ze-yang
5 槁木 槁木 形固可使如槁木 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 养鸟 養鳥 此以己養養鳥也 《至樂》 Perfect Enjoyment
5 离朱 離朱 而離朱是已 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
5 谓大 謂大 可不謂大哀乎 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 蔡之间 蔡之間 蔡之間 《天運》 The Revolution of Heaven
5 天下大 天下大 則天下大亂矣 《胠篋》 Cutting open Satchels
5 百里 百裡 適百里者宿舂糧 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
5 畏垒 畏壘 以北居畏壘之山 《雜篇‧庚桑楚》 Miscellaneous Chapters - Geng-sang Chu
5 夷节 夷節 夷節言之於王 《則陽》 Ze-yang
5 叔曰 叔曰 肩吾問於連叔曰 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
5 伯子 伯子 南伯子綦遊乎商之丘 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
5 拜稽首 拜稽首 再拜稽首而問曰 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
5 昏瞀 昏瞀 遇伯昏瞀人 《列御寇》 Lie Yu-kou
5 南伯 南伯 南伯子綦遊乎商之丘 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
5 冥冥 冥冥 窈窈冥冥 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
5 舜曰 舜曰 故昔者堯問於舜曰 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 师曰 師曰 堯之師曰許由 《天地》 Heaven and Earth
5 养形 養形 養形之人 《刻意》 Ingrained Ideas
5 五日 五日 旬有五日而後反 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
5 见王 見王 彭陽見王果曰 《則陽》 Ze-yang
5 知邪 知邪 子知子之所不知邪 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 闻道 聞道 吾聞道矣 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
5 养养 養養 此以己養養鳥也 《至樂》 Perfect Enjoyment
5 徒嘉 徒嘉 申徒嘉 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
5 瞀人 瞀人 遇伯昏瞀人 《列御寇》 Lie Yu-kou
5 颜渊问 顏淵問 顏淵問師金 《天運》 The Revolution of Heaven
5 文侯 文侯 田子方侍坐於魏文侯 《田子方》 Tian Zi-fang
5 恶知 惡知 又惡知散木 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
5 好知 好知 而民乃始踶跂好知 《馬蹄》 Horses's Hoofs
5 知天 知天 知天之所為 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
5 能止 能止 而莫之能止 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 盈虚 盈虛 察乎盈虛 《秋水》 The Floods of Autumn
5 所谓道 所謂道 所謂道 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
5 河伯曰 河伯曰 河伯曰 《秋水》 The Floods of Autumn
5 死灰 死灰 而心固可使如死灰乎 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 忧色 憂色 孔子有憂色 《至樂》 Perfect Enjoyment
5 知夫 知夫 予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 遊心 遊心 且夫乘物以遊心 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
5 夫大 夫大 夫大塊噫氣 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
5 接舆 接輿 吾聞言於接輿 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 彭蒙 彭蒙 彭蒙 《天下》 Tian Xia
4 桑子曰 桑子曰 庚桑子曰 《雜篇‧庚桑楚》 Miscellaneous Chapters - Geng-sang Chu
4 乱天下 亂天下 而以爚亂天下者也 《胠篋》 Cutting open Satchels
4 轻用 輕用 輕用其國 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
4 全人 全人 而視全人 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
4 大公 大公 大公任往弔之 《山木》 The Tree on the Mountain
4 德全 德全 執道者德全 《天地》 Heaven and Earth
4 所谓知 所謂知 庸詎知吾所謂知之非不知邪 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 失性 失性 其於失性一也 《天地》 Heaven and Earth
4 今夫 今夫 今夫斄牛 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 州支 州支 又讓於子州支父 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
4 精粗 精粗 夫精粗者 《秋水》 The Floods of Autumn
4 丘山 丘山 知豪末之為丘山也 《秋水》 The Floods of Autumn
4 埳井 埳井 子獨不聞夫埳井之鼃乎 《秋水》 The Floods of Autumn
4 人耳 人耳 人耳人耳 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
4 物固有 物固有 物固有所然 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 五声 五聲 亂五聲 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
4 可使 可使 形固可使如槁木 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 多男子 多男子 使聖人多男子 《天地》 Heaven and Earth
4 宋王 宋王 為宋王使秦 《列御寇》 Lie Yu-kou
4 说曰 說曰 屠羊說曰 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
4 苟得曰 苟得曰 問於滿苟得曰 《盜跖》 The Robber Zhi
4 形全 形全 形全猶足以為爾 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
4 使道 使道 使道而可獻 《天運》 The Revolution of Heaven
4 适遭 適遭 適遭無名人而問焉 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
4 瞀光 瞀光 湯又因瞀光而謀 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
4 用天下 用天下 予無所用天下為 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 子游 子游 顏成子游立侍乎前 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 夫水 夫水 且夫水之積也不厚 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 伯雪 伯雪 溫伯雪子適齊 《田子方》 Tian Zi-fang
4 见壶 見壺 列子與之見壺子 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
4 满苟得 滿苟得 問於滿苟得曰 《盜跖》 The Robber Zhi
4 方生 方生 方生之說也 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 以为未始 以為未始 有以為未始有物者 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 外物 外物 七日而後能外物 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
4 内热 內熱 我其內熱與 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
4 南宜 南宜 市南宜僚見魯侯 《山木》 The Tree on the Mountain
4 不胜任 不勝任 不知其不勝任也 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
4 天德 天德 天德而已矣 《天地》 Heaven and Earth
4 人相视 人相視 四人相視而笑 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
4 货财 貨財 其所殉貨財也 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
4 左右曰 左右曰 楚王左右曰 《田子方》 Tian Zi-fang
4 蒙曰 蒙曰 鴻蒙曰 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
4 小童 小童 異哉小童 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
4 暇治 暇治 吾又何暇治天下哉 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
4 子华 子華 子華子見昭僖侯 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
4 列子入 列子入 列子入 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
4 起曰 起曰 孔子推琴而起曰 《漁父》 The Old Fisherman
4 告壶 告壺 歸以告壺子 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
4 舟车 舟車 魯非舟車與 《天運》 The Revolution of Heaven
4 知以为 知以為 端正而不知以為義 《天地》 Heaven and Earth
4 宜僚 宜僚 市南宜僚見魯侯 《山木》 The Tree on the Mountain
4 变容 變容 夫子何故見之變容失色 《天地》 Heaven and Earth
4 九万里 九萬里 摶扶搖而上者九萬里 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 恬惔 恬惔 夫恬惔寂寞 《刻意》 Ingrained Ideas
4 僖侯 僖侯 子華子見昭僖侯 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
4 太子曰 太子曰 與使者俱往見太子曰 《說劍》 Delight in the Sword-fight
4 弃知 棄知 故絕聖棄知 《胠篋》 Cutting open Satchels
4 孔氏 孔氏 族孔氏 《漁父》 The Old Fisherman
4 言邪 言邪 果有言邪 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 惠子谓 惠子謂 惠子謂莊子曰 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 狂接 狂接 楚狂接輿遊其門曰 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
4 天下让 天下讓 堯以天下讓許由 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
4 风曰 風曰 苑風曰 《天地》 Heaven and Earth
4 夫造 夫造 夫造物者 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
4 胜人 勝人 無以巧勝人 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
4 旦暮 旦暮 旦暮得此 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 佞人 佞人 而佞人之心翦翦者 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
4 子来 子來 子來四人相與語曰 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
4 人卒 人卒 人卒雖眾 《天地》 Heaven and Earth
4 昏无人 昏無人 而與鄭子產同師於伯昏無人 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
4 少知 少知 少知問於大公調曰 《則陽》 Ze-yang
4 三王 三王 施及三王而天下大駭矣 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
4 三代以下 三代以下 自三代以下者 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
4 恶可 惡可 惡可 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
4 十九年 十九年 今臣之刀十九年矣 《養生主》 Nourishing the Lord of Life
4 嘉曰 嘉曰 子產謂申徒嘉曰 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
4 利天下 利天下 則聖人之利天下也少而害天下也多 《胠篋》 Cutting open Satchels
4 南冥 南冥 海運則將徙於南冥 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 不能行 不能行 士有道德不能行 《山木》 The Tree on the Mountain
4 慎到 慎到 慎到聞其風而說之 《天下》 Tian Xia
4 威公 威公 田開之見周威公 《達生》 The Full Understanding of Life
4 知人 知人 其知適足以知人之過 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
4 能正 能正 惡能正之 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 卮言 卮言 卮言日出 《寓言》 Metaphorical Language
4 伐树 伐樹 故伐樹於宋 《天運》 The Revolution of Heaven
4 卫灵 衛靈 顏闔將傅衛靈公大子 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
4 大泽 大澤 大澤焚而不能熱 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 景曰 景曰 罔兩問景曰 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 卞随 卞隨 因卞隨而謀 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
4 固可 固可 形固可使如槁木 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 家贫 家貧 回之家貧 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
4 身殉 身殉 小人則以身殉利 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
4 中德 中德 此中德也 《盜跖》 The Robber Zhi
4 南子曰 南子曰 市南子曰 《山木》 The Tree on the Mountain
4 安知 安知 安知夫子之猶若是也 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
4 能言 能言 子生五月而能言 《天運》 The Revolution of Heaven
4 儒服 儒服 舉魯國而儒服 《田子方》 Tian Zi-fang
4 强阳 強陽 天地之強陽氣也 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
4 尧治 堯治 堯治天下之民 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 独不见 獨不見 子獨不見狸狌乎 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 二子 二子 此二子者 《達生》 The Full Understanding of Life
4 所谓臧 所謂臧 非吾所謂臧也 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
4 反走 反走 反走矣 《達生》 The Full Understanding of Life
4 使民心 使民心 使民心一 《天運》 The Revolution of Heaven
4 子见 子見 且子見執政而不違 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
4 小大 小大 此小大之辯也 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 二人相 二人相 二人相視而笑 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
4 知穷 知窮 目知窮乎所欲見 《天運》 The Revolution of Heaven
4 谓庄子 謂莊子 惠子謂莊子曰 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
4 穷年 窮年 所以窮年也 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
4 欲见 欲見 目知窮乎所欲見 《天運》 The Revolution of Heaven
4 方曰 方曰 子方曰 《田子方》 Tian Zi-fang
4 温伯 溫伯 溫伯雪子適齊 《田子方》 Tian Zi-fang
4 知鱼 知魚 安知魚之樂 《秋水》 The Floods of Autumn
4 孟孙 孟孫 孟孫才 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
4 子州 子州 又讓於子州支父 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
4 谓天 謂天 廣成子之謂天矣 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
4 王天下 王天下 不以王天下為己處顯 《天地》 Heaven and Earth
4 五藏 五藏 列於五藏哉 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
4 列御 列禦 列御寇為伯昏無人射 《田子方》 Tian Zi-fang
3 昔尧 昔堯 昔堯之治天下也 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
3 满稽 滿稽 門無鬼與赤張滿稽 《天地》 Heaven and Earth
3 礼义法度 禮義法度 五帝之禮義法度 《天運》 The Revolution of Heaven
3 足以识 足以識 予與汝何足以識之哉 《天地》 Heaven and Earth
3 饰知 飾知 不以辯飾知 《繕性》 Correcting the Nature
3 化声 化聲 何化聲之相待 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 公调 公調 少知問於大公調曰 《則陽》 Ze-yang
3 授舜 授舜 堯授舜 《天地》 Heaven and Earth
3 孔子见 孔子見 孔子見老聃而語仁義 《天運》 The Revolution of Heaven
3 公子牟 公子牟 公子牟隱机太息 《秋水》 The Floods of Autumn
3 光曜 光曜 光曜問乎無有曰 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
3 齐戒 齊戒 乃齊戒以言之 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
3 朝三 朝三 謂之朝三 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 濡需 濡需 有濡需者 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
3 伐桀 伐桀 湯將伐桀 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
3 涂中 塗中 寧其生而曳尾於塗中乎 《秋水》 The Floods of Autumn
3 子问 子問 瞿鵲子問乎長梧子曰 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 符玺 符璽 為之符璽以信之 《胠篋》 Cutting open Satchels
3 乐邪 樂邪 說樂邪 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
3 规规 規規 規規然自失也 《秋水》 The Floods of Autumn
3 子葵 子葵 南伯子葵問乎女偊曰 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 君人 君人 無君人之位以濟乎人之死 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
3 务光 務光 務光 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 夫圣人 夫聖人 夫聖人之治也 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
3 夫乘 夫乘 若夫乘天地之正 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 毫末 毫末 然則吾大天地而小毫末可乎 《秋水》 The Floods of Autumn
3 知多 知多 機變之知多 《胠篋》 Cutting open Satchels
3 东郭子 東郭子 東郭子問於莊子曰 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
3 浸假 浸假 浸假而化予之左臂以為雞 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 见曰 見曰 入見曰 《達生》 The Full Understanding of Life
3 肝胆 肝膽 肝膽楚越也 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
3 见一 見一 見一丈人方將為圃畦 《天地》 Heaven and Earth
3 戮民 戮民 天之戮民也 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 忘亲 忘親 以忘親難 《天運》 The Revolution of Heaven
3 期年 期年 不至乎期年 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
3 德人 德人 願聞德人 《天地》 Heaven and Earth
3 一曲 一曲 一曲之人也 《天道》 The Way of Heaven
3 惠君 惠君 庖丁為文惠君解牛 《養生主》 Nourishing the Lord of Life
3 亶父 亶父 大王亶父居邠 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
3 韋氏 韋氏 豨韋氏得之 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 今先生 今先生 今先生何以說吾君 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
3 工倕 工倕 攦工倕之指 《胠篋》 Cutting open Satchels
3 衰杀 衰殺 謂盈虛衰殺 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
3 上说 上說 使臣上說大王而逆王意 《說劍》 Delight in the Sword-fight
3 庖丁 庖丁 庖丁為文惠君解牛 《養生主》 Nourishing the Lord of Life
3 神龟 神龜 吾聞楚有神龜 《秋水》 The Floods of Autumn
3 耆欲 耆欲 其耆欲深者 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 重言 重言 重言十七 《寓言》 Metaphorical Language
3 不见夫 不見夫 且子獨不見夫桔槔者乎 《天運》 The Revolution of Heaven
3 子路曰 子路曰 子路曰 《田子方》 Tian Zi-fang
3 劳形 勞形 勞形怵心者也 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
3 遁天 遁天 是遁天倍情 《養生主》 Nourishing the Lord of Life
3 尹曰 尹曰 子列子問關尹曰 《達生》 The Full Understanding of Life
3 受天 受天 而又乃以人受天 《天地》 Heaven and Earth
3 不可围 不可圍 至大不可圍 《秋水》 The Floods of Autumn
3 骊龙 驪龍 必在九重之淵而驪龍頷下 《列御寇》 Lie Yu-kou
3 尝试论 嘗試論 故嘗試論之 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
3 不能言 不能言 而所不能聞與而所不能言 《天地》 Heaven and Earth
3 秋豪 秋豪 天下莫大於秋豪之末 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 文惠 文惠 庖丁為文惠君解牛 《養生主》 Nourishing the Lord of Life
3 淫僻 淫僻 淫僻於仁義之行 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
3 汤曰 湯曰 湯曰 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
3 老莱 老萊 老萊子之弟子出薪 《外物》 What comes from Without
3 方歅 方歅 召九方歅曰 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
3 今一 今一 今一朝而鬻技百金 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 化予 化予 浸假而化予之左臂以為雞 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 形固 形固 形固可使如槁木 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 知问 知問 知問黃帝曰 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
3 谓列子 謂列子 出而謂列子曰 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
3 使圣人 使聖人 使聖人壽 《天地》 Heaven and Earth
3 人之前 人之前 而彊以仁義繩墨之言術暴人之前者 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
3 王使 王使 吳王使之將 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 四海之外 四海之外 而遊乎四海之外 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 子阳 子陽 客有言之於鄭子陽者曰 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
3 九方 九方 召九方歅曰 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
3 忘天下 忘天下 兼忘天下難 《天運》 The Revolution of Heaven
3 桑雽 桑雽 孔子問子桑雽曰 《山木》 The Tree on the Mountain
3 干剖 乾剖 比干剖 《胠篋》 Cutting open Satchels
3 天遊 天遊 孰能登天遊霧 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 神全 神全 形全者神全 《天地》 Heaven and Earth
3 宋人 宋人 宋人有善為不龜手之藥者 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 善否 善否 善否相非 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
3 丘里 丘裡 何謂丘里之言 《則陽》 Ze-yang
3 几死 幾死 幾死 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
3 王德 王德 夫王德之人 《天地》 Heaven and Earth
3 乘天地 乘天地 若夫乘天地之正 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 中规 中規 圓者中規 《馬蹄》 Horses's Hoofs
3 子行 子行 曩子行 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 谓天乐 謂天樂 此之謂天樂 《天道》 The Way of Heaven
3 仁人 仁人 彼仁人何其多憂也 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
3 大块 大塊 夫大塊噫氣 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 今予 今予 今予動吾天機 《秋水》 The Floods of Autumn
3 知通 知通 唯達者知通為一 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 盗积 盜積 不乃為大盜積者也 《胠篋》 Cutting open Satchels
3 寝卧 寢臥 逍遙乎寢臥其下 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 拊髀雀跃 拊髀雀躍 鴻蒙方將拊髀雀躍而遊 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
3 季彻 季徹 將閭葂見季徹曰 《天地》 Heaven and Earth
3 孙氏 孫氏 夫孟孫氏盡之矣 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 女商 女商 徐無鬼因女商見魏武侯 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
3 闻子 聞子 吾聞子北方之賢者也 《天運》 The Revolution of Heaven
3 夫天下 夫天下 夫天下之所尊者 《至樂》 Perfect Enjoyment
3 臭腐 臭腐 其所惡者為臭腐 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
3 田成 田成 然而田成子一旦殺齊君而盜其國 《胠篋》 Cutting open Satchels
3 见功 見功 搰搰然用力甚多而見功寡 《天地》 Heaven and Earth
3 始可 始可 而民始可與論議 《胠篋》 Cutting open Satchels
3 九韶 九韶 奏九韶以為樂 《至樂》 Perfect Enjoyment
3 登高 登高 登高不慄 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 尸居 屍居 尸居而龍見 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
3 师天 師天 是猶師天而無地 《秋水》 The Floods of Autumn
3 伯玉 伯玉 而問於蘧伯玉曰 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
3 能外 能外 參日而後能外天下 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 中欲 中欲 中欲言而忘其所欲言 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
3 剖心 剖心 此比干之見剖心 《山木》 The Tree on the Mountain
3 殆见 殆見 是殆見吾杜德機也 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
3 谋曰 謀曰 聚族而謀曰 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 处丧 處喪 處喪則悲哀 《漁父》 The Old Fisherman
3 苑风 苑風 適遇苑風於東海之濱 《天地》 Heaven and Earth
3 知止 知止 故知止其所不知 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 兼忘 兼忘 兼忘天下難 《天運》 The Revolution of Heaven
3 子闻 子聞 副墨之子聞諸洛誦之孫 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 公阅 公閱 我不若公閱休 《則陽》 Ze-yang
3 列子曰 列子曰 出而謂列子曰 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
3 使同 使同 使同乎若者正之 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 辞曰 辭曰 辭曰 《秋水》 The Floods of Autumn
3 百体 百體 則四支百體將為塵垢 《田子方》 Tian Zi-fang
3 魏王 魏王 魏王貽我大瓠之種 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 人恶 人惡 是以人惡有其美也 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
3 何谓邪 何謂邪 何謂邪 《田子方》 Tian Zi-fang
3 步一 步一 澤雉十步一啄 《養生主》 Nourishing the Lord of Life
3 大王亶 大王亶 大王亶父居邠 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
3 事亲 事親 事親則慈孝 《漁父》 The Old Fisherman
3 始人 始人 而天下始人含其聰矣 《胠篋》 Cutting open Satchels
3 洴澼 洴澼 世世以洴澼絖為事 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 达生 達生 達生 《達生》 The Full Understanding of Life
3 昭昭 昭昭 昭昭乎若揭日月而行也 《達生》 The Full Understanding of Life
3 治人 治人 治人之過也 《在宥》 Letting Be, and Exercising Forbearance
3 回益 回益 回益矣 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 里人 裡人 無擇之里人也 《田子方》 Tian Zi-fang
3 中道夭 中道夭 故不終其天年而中道夭 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
3 一丈夫 一丈夫 見一丈夫游之 《達生》 The Full Understanding of Life
3 大备 大備 夫大備矣 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
3 众狙 眾狙 眾狙皆怒 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 美恶 美惡 不藏是非美惡 《天地》 Heaven and Earth
3 六气 六氣 而御六氣之辯 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 罔罟 罔罟 死於罔罟 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 玄冥 玄冥 於謳聞之玄冥 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 遭时 遭時 此所謂非遭時也 《山木》 The Tree on the Mountain
3 子知 子知 子知物之所同是乎 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 颜成 顏成 顏成子游立侍乎前 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 大惑 大惑 大惑易性 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
3 子胡 子鬍 子胡不相與尸而祝之 《雜篇‧庚桑楚》 Miscellaneous Chapters - Geng-sang Chu
3 入见 入見 子路入見 《秋水》 The Floods of Autumn
3 道邪 道邪 何適而無有道邪 《胠篋》 Cutting open Satchels
3 欲恶 欲惡 欲惡之孽 《則陽》 Ze-yang
3 扁子曰 扁子曰 扁子曰 《達生》 The Full Understanding of Life
3 夫灵 夫靈 夫靈公有妻三人 《則陽》 Ze-yang
3 谓真人 謂真人 是之謂真人 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 不能入 不能入 哀樂不能入也 《養生主》 Nourishing the Lord of Life
3 深林 深林 鷦鷯巢於深林 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 人惑 人惑 三人行而一人惑 《天地》 Heaven and Earth
3 师金 師金 顏淵問師金 《天運》 The Revolution of Heaven
3 澼絖 澼絖 世世以洴澼絖為事 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 鲁哀 魯哀 魯哀公問於仲尼曰 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
3 富有天下 富有天下 富有天下 《盜跖》 The Robber Zhi
3 郢人 郢人 郢人堊慢其鼻端若蠅翼 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
3 寿夭 壽夭 禍福壽夭 《應帝王》 The Normal Course for Rulers and Kings
3 夫德 夫德 且若亦知夫德之所蕩 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
3 地籁 地籟 女聞人籟而未聞地籟 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 冉求 冉求 冉求問於仲尼曰 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
3 能知 能知 若有能知 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 坐忘 坐忘 回坐忘矣 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 子祀 子祀 子祀 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 大壑 大壑 諄芒將東之大壑 《天地》 Heaven and Earth
3 子止 子止 今子止 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 咸池 鹹池 帝張咸池之樂於洞庭之野 《天運》 The Revolution of Heaven
3 华子 華子 華子聞而醜之 《則陽》 Ze-yang
3 子恶 子惡 子惡乎求之哉 《天運》 The Revolution of Heaven
3 成德 成德 治成德備 《天運》 The Revolution of Heaven
3 数日 數日 數日不出 《達生》 The Full Understanding of Life
3 回曰 回曰 回曰 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
3 活身 活身 有可以活身者無有哉 《至樂》 Perfect Enjoyment
3 闻夫 聞夫 子獨不聞夫埳井之鼃乎 《秋水》 The Floods of Autumn
3 扶摇 扶搖 摶扶搖而上者九萬里 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 公问 公問 魯哀公問於仲尼曰 《德充符》 The Seal of Virtue Complete
3 用兵 用兵 其用兵不止 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
3 秋冬 秋冬 其殺如秋冬 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 武侯曰 武侯曰 武侯曰 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
3 言殊 言殊 言殊器也 《秋水》 The Floods of Autumn
3 龙逢 龍逢 且昔者桀殺關龍逢 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
3 田骈 田駢 田駢 《天下》 Tian Xia
3 垂天 垂天 其翼若垂天之雲 《內篇‧逍遙遊》 Inner Chapters - Enjoyment in Untroubled Ease
3 今谓 今謂 今謂趎曰 《雜篇‧庚桑楚》 Miscellaneous Chapters - Geng-sang Chu
3 能害 能害 寒暑弗能害 《秋水》 The Floods of Autumn
3 知生 知生 知生而無以知為也 《繕性》 Correcting the Nature
3 失国 失國 楚昭王失國 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
3 四患 四患 事有四患 《漁父》 The Old Fisherman
3 胶漆 膠漆 待繩約膠漆而固者 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
3 孔子愀 孔子愀 孔子愀然變容曰 《讓王》 Kings who have wished to resign the Throne
3 圣治 聖治 願聞聖治 《天地》 Heaven and Earth
3 犧尊 犧尊 孰為犧尊 《馬蹄》 Horses's Hoofs
3 知所为 知所為 民居不知所為 《馬蹄》 Horses's Hoofs
3 狶韋 狶韋 狶韋氏之囿 《知北遊》 Knowledge Rambling in the North
3 鉤绳 鉤繩 且夫待鉤繩規矩而正者 《外篇‧駢拇》 Outer Chapters - Webbed Toes
3 子高 子高 伯成子高立為諸侯 《天地》 Heaven and Earth
3 来前 來前 使來前 《盜跖》 The Robber Zhi
3 蘧伯 蘧伯 而問於蘧伯玉曰 《人間世》 Man in the World, Associated with other Men
3 予恶 予惡 予惡乎知說生之非惑邪 《齊物論》 The Adjustment of Controversies
3 覆载 覆載 覆載天地 《大宗師》 The Great and Most Honoured Master
3 偃兵 偃兵 吾欲愛民而為義偃兵 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
3 酒肉 酒肉 其欲干酒肉之味邪 《徐無鬼》 Xu Wu-gui
3 言日出 言日出 卮言日出 《寓言》 Metaphorical Language
3 士成 士成 士成綺見老子而問曰 《天道》 The Way of Heaven
3 灭裂 滅裂 治民焉勿滅裂 《則陽》 Ze-yang
3 知不足 知不足 知不足則欺 《則陽》 Ze-yang

See the Help page for more information on the best use of the dictionary or if you have problems. Copyright Fo Guang Shan Nan Tien Institute 佛光山南天大學 2013-2018, www.nantien.edu.au. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. See About. Please send comments to alex@chinesenotes.com.

This page was last updated on 2018-02-14.