Chinese Notes

Glossary and Vocabulary for The Book of Rites 《禮記》

Word count: 86726, unique words: 5022, character count: 98036

Contents

 1. People and Places
 2. Frequencies of Lexical Words
 3. Frequencies of all Words
 4. Bigrams

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English Notes
爱同 愛同 ài tóng Ai Tong
安国 安國 Ān Guó Parthia
安居 ānjū
 1. to settle down / to live peacefully
 2. Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat / Summer Retreat
 3. Anju
安仁 ānrén Anren
安义 安義 ānyì Anyi
ào
 1. Olympic
 2. Austria
 3. mysterious / obscure / profound
白露 Bái Lù White Dew, 15th solar term
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北方 Běi Fāng The North
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
北门 北門 Běi mén North Gate
北郊 Běijiāo Beijiao
北岳 北嶽 běiyuè Mt Heng
bǐng third heavenly stem / third in order
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
侧室 側室 cèshì sideroom / concubine
朝天 cháotiān to have an audience with the Emperor / to be presented at court / to look skyward / to look up
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
臣子 chénzǐ official in feudal court / subject
驰道 馳道 Chídào Chidao / National Roads
崇礼 崇禮 chónglǐ Chongli
垂拱 chuígǒng Chuigong
春秋 Chūn Qiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
慈惠 Cí Huì Fǎshī Venerable Tzu Hui
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大田 Dài Tián Daejeon
岱宗 Dàizōng Mount Tai
大理 Dàlǐ Dali
大连 大連 Dàlián Dalian
道盛 Dào Shèng Shi Daosheng / Dao Sheng
道学 道學 Dào Xué Dao Xue / Li Xue / School of Principle / Neo-Confucianism / Neo-Confucian Rationalistic School / Learning of the Way
道立 Dàolì Daoli
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
大社 dàshè Tashe
大顺 大順 dàshùn Dashun
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大武 dàwǔ Dawu / Tawu
大夏 Dàxià Bactria
大祥 dàxiáng Daxiang
大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes
德川 déchuān Tokugawa
帝喾 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku
定日 dìngrì Tingri
地藏 Dìzàng Ksitigarbha / Kṣitigarbha
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东门 東門 Dōng mén East Gate
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东河 東河 dōnghé Donghe / Tungho
东乡 東鄉 Dōngxiāng Dongxiang people / Sarta
东夷 東夷 dōngyí Eastern Barbarians
敦化 dūnhuà Dunhua
多闻 多聞 Duō Wén Vaisravaṇa / Vaisravaṇa Deva King of the North
二月 èryuè February / the Second Month
方正 fāngzhèng
 1. clear and square / neat / square
 2. Founder
 3. Fangzheng
féng Feng
Gàn
 1. Jiangxi
 2. Gan dialect
告子 Gào Zǐ Gao Zi
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
Ge
gēng seventh heavenly stem / seventh in order
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
贵德 貴德 guìdé Guide
gǔn
 1. a giant fish
 2. the father of the emperor Yu
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
国风 國風 Guófēng Guofeng / Tunes from the States
汉阳 漢陽 hànyáng Hanyang
镐京 鎬京 Hàojīng Haojing
衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng
怀仁 懷仁 huáirén Huairen
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
皇姑 huánggū Huanggu
皇天上帝 huángtiān shàngdì huangtian shangdi / the Supreme Ruler
华山 華山 huàshān
 1. Huashan
 2. Huashan
惠子 Huì Zǐ Hui Zi
Ji
加盖 加蓋 jiāgài to seal (with official stamp) / to stamp / fig. to ratify / to put lid on (cooking pot) / to cap / to build an extension or additional storey
监收 監收 jiàn shōu Rent Collector
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
交趾 Jiāozhǐ Jiaozhi
嘉善 jiāshàn Jiashan
Jié Emperor Jie
jìn
 1. Shanxi
 2. Jin Dynasty
 3. to move forward / to promote / to advance
近东 近東 jìn dōng Near East
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
Jīng
 1. thorns / brambles
 2. the state of Chu / Jing
 3. Jingzhou / Ching-chou
jīng
 1. Beijing
 2. Jing
 3. capital city
敬身 Jìng Shēn Ding Jing / Jing Shen / Dun Ding / Yan Lin
九卿 Jiǔ Qīng Nine Ministers
九州 Jiǔ Zhōu Nine Provinces
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
箕子 jīzǐ Jizi
爵位 juéwèi order of feudal nobility
康王 Kāng Wáng King Kang of Zhou
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
孔明 kǒngmíng Kongming / Zhuge Liang
孔子 Kǒngzi Confucius
Emperor Ku
Kuì Kui
Kuí
 1. Kui
 2. Kui Constellation
kūn one of the Eight Trigrams, representing earth / female principle
立春 lì Chūn Start of Spring, first solar term
立冬 lì Dōng Start of Winter, 19th solar term
立秋 lì Qiū Start of Autumn, 13th solar term
立夏 lì Xià Beginning of Summer, seventh solar term
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
六和 Liù Hé Six Points of Reverent Harmony
六月 liùyuè June / the Sixth Month
礼运 禮運 lǐyùn The Book of Rites / Classic of Rites
Lóu Lou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. crass
 4. the State of Lu
鲁君 魯君 Lǔjūn the lord of Lu
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
罗氏 羅氏 luóshì Roche
mèng
 1. Meng
 2. first month
 3. eldest brother
孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi
Miáo
 1. sprout / seedling
 2. Miao
 3. Miao
名家 Míng Jiā Logicians School of Thought / School of Names
明清 Míng Qīng Ming and Qing dynasties
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
明水 míngshuǐ Mingshui
牧野 Mùyě Muye
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南门 南門 Nán mén South Gate
南岳 Nán Yuè Hui Si / Nan Yue Hui Si
南宫 南宮 nángōng Nangong
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
纽约 紐約 Niǔ Yuē New York
女娲 女媧 Nǚ Wā Nu Wa
pān
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
 1. Pu River
 2. Pu
 1. Qi
 2. Qi River
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
qián Guizhou
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
qìng Qing
青龙 青龍 Qīng Lóng Azure Dragon
青阳 青陽 qīngyáng Qingyang
七星 qīxīng Qixing
七月 qīyuè July / the Seventh Month
Qu
曲阜 qǔfù Qufu
rén ninth heavenly stem / ninth in order
日称 日稱 Rì Chēng Ri Cheng
日立 rìlì Hitachi, Ltd.
三道 sān dào the three paths
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
召公 Shào Gōng Duke Shao
神农 神農 Shén Nóng Emperor Shen Nong
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry
师旷 師曠 Shī Kuàng Shi Kuang
史载 史載 shǐ zài Shi Zai
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
世爵 shìjué Spyker
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
授事 shòu shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
Shùn Emperor Shun
顺治 順治 Shùn Zhì Emperor Shun Zhi
Si River
司命 Sī Mìng Overseer of Destiny
司水 sī shuǐ Water Bearer
四学 四學 sì xué the Four Studies
四国 四國 sìguó Shikoku
司空 Sīkōng Sikong
Sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋襄公 Sòng Xiāng Gōng Duke Xiang of Song
孙武 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu
泰山 Tài Shān Mount Tai
天宗 Tái Zōng Tiantai School
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太祖 Tàizǔ Taizu / Great Ancestor
Téng
 1. Teng
 2. Teng
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
Wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文子 Wén Zǐ Wen Zi
文德 wéndé Wende
沃水 wòshuǐ Wo river
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
fifth heavenly stem / fifth in order
五代 Wǔ Dài Five Dynasties
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武丁 Wǔ Dīng Wu Ding
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
婺女 wùnǚ Wunu
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西海 Xī hǎi Yellow Sea
西门 西門 Xī mén West Gate
下北面 Xià Běi Miàn Habuk-myeon
象山 xiàngshān Xiangshan
小暑 Xiǎo Shǔ Lesser Heat, eleventh solar term
孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou
小雅 Xiǎoyǎ Xiaoya / Smaller Odes
西方 Xīfāng the West
兴仁 興仁 xīngrén Xingren
新乐 新樂 xīnlè Xinle
新民 xīnmín Xinmin
西戎 Xīróng the Xirong
西乡 西鄉 Xīxiāng Xixiang
西岳 西嶽 Xīyuè Mt Hua
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xuzhou
玄武 xuán wǔ
 1. Black Tortoise
 2. God of the north sky
Yān
 1. Yan
 2. State of Yan
 3. swallow
炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor
晏子 Yàn Zǐ Yan Zi
阳门 陽門 Yángmén Yangmen
颜渊 顏淵 yányuān Yan Yuan
yáo Emperor Yao
 1. abbreviation for Iraq or Iran
 2. Yi
 3. he / she
 4. Yi River
一乘 yī chéng ekayāna / one vehicle
夷王 Yí Wáng King Yi of Zhou
Yīng
 1. England
 2. Ying
 3. brave
有诚 有誠 Yǒu Chéng Yu Seong
 1. Henan
 2. Yuzhou
 1. a cultivated field
 2. She people
 1. Emperor Yu
 2. Yu
yuè
 1. Yue
 2. a mountain peak / a high mountain / a summit
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
昭苏 昭蘇 zhāoSū Zhaosu
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
政和 zhènghé Zhenghe
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
直道 Zhí Dào Straight Road / Jiuyuan to Yunyang Road
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
至大 Zhìdà Zhida reign
至德 Zhìdé Zhide reign
中庸 Zhōng Yōng Doctrine of the Mean
忠臣 zhōngchén faithful official
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中和 zhōnghé Zhonghe
中堂 Zhōngtáng a calligraphic work for the center of a large hall
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhòu Emperor Zhou
周朝 Zhōu Cháo Zhou Dynasty
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
周三 週三 Zhōusān Wednesday
Zhū Zhu River
Zhū
 1. Zhu
 2. Zhu
祝融 Zhù Róng Zhu Rong
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
主日 zhǔrì Sabbath / Sunday
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子思 Zǐ Sī Zi Si
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan
子路 zǐlù Zi Lu
总章 總章 zǒngzhāng Zongzhang
zōu Zou
驺虞 騶虞 zōuyú zouyu
作愿 作願 zuòyuàn Head Rector

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English
1071 yuē to speak / to say
618 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette
585 child / son
569 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler
533 rén person / people / a human being
415 sàng to lose / to die
406 to give an offering in a religious ceremony
388 大夫 dàifu doctor
347 sān three
335 mín the people / citizen / subjects
329 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign
320 shì matter / thing / item
308 big / great / huge / large / major
306 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven
306 shì a scholar
291 happy / glad / cheerful / joyful
290 clothes / dress / garment
281 mìng life
272 xíng to walk / to move
254 shí food / food and drink
249 yán to speak / to say / said
247 to cry / to weep
244 諸侯 zhū hóu the feudal lords
227 dào way / road / path
225 day of the month / a certain day
216 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related
208 zài in / at
208 to die
204 guó a country / a state / a kingdom
204 shàng top / a high position
203 wèi to call
203 even / equal / uniform
197 gōng public
194 zhī to know / to be aware
194 a man / a grown man
191 one
190 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed
185 gǎn bold / brave
183 子曰 zǐyuē Confucius says
179 meaning / sense
178 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer
175 yòng to use / to apply
173 孔子 Kǒngzi Confucius
169 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up
166 使 shǐ to make / to cause
165 to stand
165 to enter
161 bài to bow / to pay respect to
160 fán ordinary / common
158 jiàn to see / to meet
157 主人 zhǔrén master / host
155 miào temple / monastery
152 zhōng middle / during / inside
151 wèn to ask
143 five
141 néng can / able
138 Germany
136 zhí to implement / to carry out / to execute a plan
135 zūn to honor / to respect
135 shǐ to begin / to start
133 míng bright / brilliant
132 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited
129 clothes
125 父母 fùmǔ parents / mother and father
125 nián year
124 shuāi weak / feeble
123 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
122 天下 tiānxià the whole world / China / a realm
120 zhèng upright / straight
120 father
119 guān crown / crest / cap / hat / headdress
117 yuè month
117 nèi inside / interior
117 residence / dwelling
116 jiāo to teach / to educate / to instruct
115 gào to tell / to say / said / told
114 xià summer
113 woman
113 xiǎo small / tiny / insignificant
113 wén to hear
112 yún cloud
112 tiān day
111 shēng to be born / to give birth
111 zàng to bury the dead
109 èr two
109 bīn visitor / guest
107 mother
106 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume
106 refined language / diction / wording / poetic genre
105 to reach
105 mén door / gate / doorway / gateway
105 zuò to sit
104 wèi position / location / place
103 guì expensive / costly / valuable
102 shī poem / verse
101 āi sad / mournful / pitiful
100 xué to study / to learn
100 rén a kernel / a pit
99 can / may
99 jué ancient bronze wine holder
98 shēng to raise / to hoist / to promote
97 shēn body / torso
96 xīn heart
96 desire
95 wài outside / in addition / foreign / external
95 zhòng heavy
94 shì to look at / to regard / to inspect
94 wáng Wang
93 diào to suspend / to hang
92 to lift / to hold up / to raise
92 zhōu Zhou Dynasty
92 shī corpse
92 ancient / old / palaeo-
92 wèi Eighth earthly branch
91 liǎn to collect
91 ancestor / forefather
91 chē a vehicle
91 easy / simple
91 yǒng to leap
90 a banquet
90 to die
89 zhì to rule / to govern / to manage / to control
89 shì clan name / maiden name
88 zhàng a staff / a rod / a cane / a walking stick
88 zhǔ owner
88 zhì to send / to devote / to deliver / to convey
87 fāng square / quadrilateral / one side
87 chēng to call / to address
87 zōng Zong
87 shì room / bedroom
86 xiàn to offer
86 bǎi one hundred
86 zhì sign / mark / flag
84 zhì to create / to make / to manufacture
84 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs.
84 wife
83 táng main hall / a large room
83 to go
83 xiào to be filial
83 soil / ground / land
82 cháo to face
82 天地 tiān dì heaven and earth / the world
82 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth
81 to dispel
81 zhèng government
81 thing / substance / creature
80 jié festival
80 shòu to suffer / to be subjected to
79 qǐng to ask / to inquire
79 to forewarn / to expect / to anticipate / to worry
79 róng to hold / to contain / to allow / to permit
79 zuǒ left
79 zhòng many / numerous
79 to give an offering in a religious ceremony
78 yòu right / right-hand
78 shí time / a period of time
78 qīng minister
77 jiàng to descend / to fall / to drop
77 tóng like / same / similar
77 可以 kěyǐ can / may / possible / able to
77 shī to lose
77 to take / to get / to fetch
76 shè to shoot / to launch
76 ān calm / still / quiet / peaceful
76 yīn flourishing
76 to take charge of / to manage / to administer
76 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable
75 shēng sound
75 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
73 guest / visitor
73 hòu after / later / behind
73 qǐn to lie down / to sleep
72 wén writing / text
72 ràng to allow / to permit / to yield / to concede
72 xiāng village / township
72 zuò to do
72 dōng east
71 to attain / to achieve / to reach
70 zhōng end / finish
70 a device / a tool / a utensil / an implement
69 shā to kill / to murder / to slaughter
69 xiū to decorate / to embellish
69 tīng to listen
68 西 The West
68 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw
67 diàn to fix / to settle
67 female / feminine
67 bèi to prepare / get ready / to provide or equip
67 to confer / to bestow / to grant
66 shī teacher
65 jiā house / home / residence
65 jiē stairs / steps
65 shì to match
65 lǎo old / aged / elderly / aging
65 兄弟 xiōngdì brothers
64 shì a generation
64 bìn to encoffin a corpse / to carry to burial
64 yǐn to drink
64 luàn confusion / state of chaos
63 disease / sickness / ailment
63 gas / vapour / fumes
62 inside / interior
62 suì to comply with / to follow along
62 jìn to enter
62 seven
61 sesame / hemp / flax
61 yīn sound / noise
61 liù six
61 guān official / government / organ of body
61 xiǎng to host banquet
60 four
60 xuán profound / mysterious / subtle
60 shù numerous / various
60 zhǐ to stop / to halt
60 夫子 fūzǐ master
60 to defend / to resist
60 jiāo suburbs / outskirts
60 Yu
60 yuǎn far / distant
59 younger brother
59 to send out / to issue
58 婦人 fùrén married woman / wife
58 chéng to mount / to climb onto
58 è evil / vice
57 guò to cross / to go over / to pass
57 shuǐ water
57 yóu to swim
57 to join / to combine
56 dié a hempen band worn on the head or waist by a mourner
56 duō over / indicates a number greater than the number preceding it
56 paternal aunt / father's sister
55 preface / introduction
55 shǔ to count
55 guī to go back / to return
55 不能 bù néng cannot / must not / should not
54 gōng palace
54 proper / suitable / appropriate
53 father's elder brother
52 xīng to flourish / to be popular
52 horse
52 guǎ few
52 shè to set up / to arrange / to establish
52 jiàn to recommend
51 chén Chen
51 xìn to believe / to trust
51 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage
51 qiú to request
51 問曰 wèn yuē to ask
50 shì to show / to reveal
50 dòng to move / to act
50 a human or animal body
50 shén divine / mysterious / magical
50 dài to carry / to bring
50 plain / white
49 tián field
49 ài to love
49 guān to look at / to watch / to observe
49 如此 rúcǐ in this way / so
49 chéng honesty / sincerity
49 zhù to wish / to express good wishes / to pray for / to invoke
48 zǎi to slaughter / to butcher
48 先王 xiānwáng former kings / sage-kings
48 祿 good fortune
48 shèn cautious
48 to arise / to get up
48 chǐ tooth / teeth
48 宗廟 zōngmiào ancestral temple / ancestral shrine
48 xiàng shape / form / appearance / image
47 禮樂 lǐlè rites and music
47 qián front
47 fèi to abolish / to abandon / to abrogate
46 qíng feeling / emotion / situation
46 shēng domestic animal
46 hǎo good / very
46 wǎng to go (in a direction)
46 color
45 shǎo few
45 miǎn to exempt / to remove / to avoid / to excuse / to be free from
45 kǎo to examine / to take an exam / to check / to verify / to test
45 大功 dàgōng great merit / great service
44 shòu to teach / to instruct
44 to think / to consider
44 xíng punishment / penalty
44 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks
44 hòu after / later / behind
43 liàn to practice / to drill / to exercise / to train
43 zuò the steps leading to the eastern door
43 jīn today / modern / present / current / this / now
43 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint
43 to attack / to inherit
43 君臣 jūn chén a ruler and his ministers
43 lái to come
43 the past / former times
43 世子 shìzǐ crown prince / heir of a noble house
43 military / martial
43 gain / advantage / benefit
42 zài to carry / to convey / to load / to hold
42 wàng to forget / to overlook / to neglect
42 jiù mother's brother / maternal uncle
42 a period of time / phase / stage
42 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth
42 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon
42 gài lid / top / cover / canopy
42 父子 fù zǐ father and son
41 hūn dusk / nightfall / twilight / dark
41 七十 qīshí seventy / 70
41 biàn a cap
41 shí ten
41 shǒu to guard / to practice
41 měi beautiful
41 jiè to introduce / to lie between
40 tool / device / utensil / equipment / instrument
40 sòng to deliver / to carry / to give / to see off
40 gōng merit / achievement / result / accomplishment
40 road / path / way
40 yíng to welcome / to greet
40 fēng to seal / to close off
40 shī the practice of selfless giving / dāna
39 bào newspaper
39 Yān Yan
39 different / other
39 tǎn to bare
39 即位 jíwèi to succeed to the throne
39 shí real / true / honest / really
39 earth / soil / dirt
39 cái money / wealth / riches / valuables
39 cotton cloth
39 為人 wéirén behavior / conduct
39 jiǔ nine
39 sufficient / enough
38 小功 xiǎogōng a meritorious deed
38 sūn Sun
38 supreme ruler / emperor
38 北面 běimiàn north side
38 chūn spring
37 zhì substance / nature / quality
37 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty
37 song
37 社稷 shèjì state / country / the Gods of earth and grain
37 to become solid
37 xián virtuous / worthy
37 jiā to add
37 shǒu head / chief / first
36 to associate with / be near
36 qiáng strong / powerful
36 shè god of the soil and altars to him
36 xiàn county
35 marsh
35 jìn nearby
35 cáng to hide
35 Shandong
35 imperial ancestor worship
35 孝子 xiàozǐ a filial son
35 dài to treat / to entertain / to receive
35 eight
35 duān to carry
35 dòu bean / pea
34 pèi to respect / to wear
34 yáng sun
34 private
34 五十 wǔshí fifty
34 zuì an offense / guilt / a crime / a sin
34 jiàn inexpensive / lowly
34 qiú fur / a fur coat
34 fish
34 ròu meat / pulp
34 sandals
34 biàn to change / to alter
34 hòu thick
34 shū book
34 zhuāng a village
34 miǎn crown
34 xiáng auspicious / propitious
33 qīng light / easy / frivolous
33 shǔ to belong to / be subordinate to
33 hui a taboo word / the name of deceased emperor or superior
33 nán difficult / arduous / hard
33 nán south
33 niú an ox / a cow / a bull
33 guī turtle / tortoise
33 shāng to die prematurely
33 Mu
33 guān coffin
33 a stand for food at sacrifice
32 to finish / to complete
32 長幼 zhǎng yòu older and younger / seniority
32 fine linen
32 衣服 yīfu clothing / clothes / attire
32 jiāo to deliver / to turn over / to pay
32 shè house / dwelling
32 nán male
32 grave / tomb
32 one
32 dǎng political party
32 shǐ history
31 to give
31 dìng to decide
31 zhāo illustrious
31 門外 ménwài outside the door
31 shū uncle / father's younger brother
31 a sweet wine
31 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
31 biàn to distinguish / to recognize
31 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages
31 qiū fall / autumn
31 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil
31 zhǎn to chop / to behead
30 děng et cetera / and so on
30 男女 nán nǚ male and female
30 hǎi minced pickled meat / mince
30 zhōu congee / gruel / porridge
30 六十 liùshí sixty
30 jiǔ old
30 fāng lane / alley
30 fèng to offer / to present
30 fàn food / a meal
29 to hasten / to hurry / to walk fast
29 disgrace / insult
29 wáng to die / to perish
29 shì to adorn / to decorate
29 shì to attend on
29 to worship ancestors
29 男子 nánzǐ a man
29 to inherit
29 guī jade tablet
28 qiè concubine
28 百姓 bǎixìng common people
28 chè to pervade / to penetrate
28 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather
28 三月 sānyuè March / the Third Month
28 稽顙 jīsǎng to kowtow
28 shì a city
28 wèi taste
28 bīng soldier / troops
27 Hóu Marquis / nobleman
27 fēn to divide into parts
27 hair
27 huáng yellow
27 a family clan
27 yuàn to blame / to complain
27 yòu immature / young
27 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that
27 cún to exist / to survive
27 shuài handsome / graceful / smart
27 chù a place / location / a spot / a point
27 shēn deep
27 dōng winter
27 lín to face / to overlook
27 dialect / language / speech
27 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn
27 yīn shady / cloudy
27 to add / to attach / to be close to / to be attached / to supplement
27 不敬 bù jìng to disrespect / to be irreverent
26 liè to arrange / to line up / to list
26 jiè to quit
26 夫婦 fūfù a married couple / husband and wife
26 to dance / to wield / to brandish
26 國君 guójūn a monarch / a sovereign
26 a drum
26 gōng an artisan / a craftsman / a worker
26 gàn dry / clean
26 飲食 yǐn shí food and drink
26 shǐ arrow / dart
26 zhí straight
26 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
26 wàng to gaze / to look towards
26 gāo high / tall
26 八十 bāshí eighty
26 qún a crowd / a flock / a group
26 to take / to receive / to accept
26 a memorial tablet in a temple commemorating a deceased father
26 to leave behind
26 to wait for
25 以下 yǐxià below / under / following
25 gōng Gong
25 Ge
25 reason / logic / truth
25 method / way
25 to doubt / to misbelieve
25 a scholar
25 Qiū Confucius
25 萬物 wànwù all living things
25 長者 zhǎngzhě the elderly
25 gēng soup
25 shān a mountain / a hill / a peak
25 shàn meals
24 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
24 end / final stage / latter part
24 solitary
24 feather
24 shū to remove obstructions
24 陰陽 Yīn Yáng Yin and Yang
24 上下 shàngxià up and down / top and bottom
24 láo to toil
24 jùn leftovers
24 money / coins / currency
24 zhāng chapter / seal / section / article
24 to greet by raising the joined hands
24 fortune telling
24 suí to pacify

Bigrams

Top 500

Frequency Simplified Traditional Example Document
116 孔子曰 孔子曰 孔子曰 《檀弓上》 Tan Gong I
85 三年 三年 致喪三年 《檀弓上》 Tan Gong I
52 三日 三日 喪三日而殯 《檀弓上》 Tan Gong I
48 齐衰 齊衰 齊衰不以邊坐 《檀弓上》 Tan Gong I
39 子问曰 子問曰 曾子問曰 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
38 子云 子雲 子云 《坊記》 Record of the Dykes
37 后氏 後氏 夏后氏堲周 《檀弓上》 Tan Gong I
37 夏后 夏後 夏后氏堲周 《檀弓上》 Tan Gong I
36 使人 使人 使人以有禮 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
34 成踊 成踴 絰即位成踴 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
33 子游 子游 子游問諸孔子 《檀弓上》 Tan Gong I
31 卒哭 卒哭 卒哭乃諱 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
29 庶人 庶人 庶人齕之 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
29 子夏 子夏 子夏喪其子而喪其明 《檀弓上》 Tan Gong I
27 公曰 公曰 公曰 《檀弓上》 Tan Gong I
26 舅姑 舅姑 不敢見舅姑 《檀弓下》 Tan Gong II
26 西阶 西階 客就西階 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
26 小敛 小斂 小斂於戶內 《檀弓上》 Tan Gong I
25 寡君 寡君 使者自稱曰寡君之老 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
25 殷人 殷人 殷人棺槨 《檀弓上》 Tan Gong I
24 敢问 敢問 不敢問其年 《少儀》 Smaller Rules of Demeanour
23 君命 君命 君命召 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
23 大庙 大廟 哭於大廟 《檀弓上》 Tan Gong I
23 括发 括髮 括髮 《檀弓上》 Tan Gong I
23 周人 周人 周人墻置翣 《檀弓上》 Tan Gong I
23 百里 百裡 公侯田方百里 《王制》 Royal Regulations
22 事君 事君 事君有犯而無隱 《檀弓上》 Tan Gong I
22 大夫士 大夫士 大夫士出入君門 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
22 虞氏 虞氏 有虞氏瓦棺 《檀弓上》 Tan Gong I
21 斩衰 斬衰 自斬衰以下皆可 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
21 卿大夫 卿大夫 此卿大夫之辱也 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
20 夫子曰 夫子曰 夫子曰 《檀弓上》 Tan Gong I
19 方百 方百 公侯田方百里 《王制》 Royal Regulations
19 世妇 世婦 國君不名卿老世婦 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
19 阼阶 阼階 升降不由阼階 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
19 示民 示民 示民無知也 《檀弓上》 Tan Gong I
19 宗子 宗子 祭必告于宗子 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
19 一人 一人 曰予一人 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
18 昆弟 昆弟 請問居昆弟之仇如之何 《檀弓上》 Tan Gong I
18 堂上 堂上 堂上不趨 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
18 拜宾 拜賓 拜賓成踴 《奔喪》 Rules on Hurrying to the Mourning Rites
18 坊民 坊民 坊民之所不足者也 《坊記》 Record of the Dykes
18 母死 母死 子上之母死而不喪 《檀弓上》 Tan Gong I
16 游曰 游曰 從者又問諸子游曰 《檀弓上》 Tan Gong I
16 拜稽颡 拜稽顙 拜稽顙 《檀弓下》 Tan Gong II
15 大敛 大斂 大斂於阼 《檀弓上》 Tan Gong I
15 命妇 命婦 命婦官染采 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
15 五祀 五祀 祭五祀 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
15 反位 反位 反位 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
15 大飨 大饗 大饗不問卜 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
15 哀公 哀公 魯哀公誄孔丘曰 《檀弓上》 Tan Gong I
14 反哭 反哭 文子退反哭 《檀弓上》 Tan Gong I
14 考庙 考廟 曰考廟 《祭法》 The Law of Sacrifices
14 主人拜 主人拜 若主人拜 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
14 夏曰 夏曰 子夏曰 《檀弓上》 Tan Gong I
14 夫礼 夫禮 夫禮者所以定親疏 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
14 适子 適子 曰適子孤 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
14 送宾 送賓 拜送賓 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
13 拜稽首 拜稽首 再拜稽首 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
13 姑姊妹 姑姊妹 姑姊妹女子子 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
13 制礼 製禮 先王制禮 《檀弓上》 Tan Gong I
13 侍坐 侍坐 侍坐於先生 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
13 君使 君使 君使士射 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
13 皮弁 皮弁 王皮弁以聽祭報 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
13 天子居 天子居 天子居青陽左个 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
13 君子曰 君子曰 君子曰 《檀弓上》 Tan Gong I
12 三王 三王 凡三王養老皆引年 《王制》 Royal Regulations
12 东上 東上 北面東上 《明堂位》 The Places in the Hall of Distinction
12 升堂 昇堂 反哭升堂 《檀弓下》 Tan Gong II
12 律中 律中 律中大蔟 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
12 齐戒 齊戒 齊戒以告鬼神 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
12 日在 日在 日在營室 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
11 自称曰 自稱曰 自稱曰老夫 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
11 公门 公門 大夫士下公門 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
11 明堂 明堂 天子居明堂左个 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
11 事毕 事畢 生事畢而鬼事始已 《檀弓下》 Tan Gong II
11 寝庙 寢廟 寢廟畢備 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
11 天子崩 天子崩 古者天子崩 《檀弓下》 Tan Gong II
11 昏礼 昏禮 昏禮既納幣 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
11 大夫五 大夫五 大夫五個 《檀弓下》 Tan Gong II
11 揖让 揖讓 揖讓而入 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
11 子言 子言 吾子言之也 《哀公問》 Questions of Duke Ai
11 反命 反命 亦足以反命矣 《檀弓下》 Tan Gong II
10 南乡 南鄉 南鄉北鄉 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
10 祖庙 祖廟 藏諸祖廟 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
10 辞曰 辭曰 文子辭曰 《檀弓上》 Tan Gong I
10 七日 七日 水漿不入於口者七日 《檀弓上》 Tan Gong I
10 敢不敬 敢不敬 敢不敬從 《雜記上》 Miscellaneous Records I
10 巡守 巡守 天子五年一巡守 《王制》 Royal Regulations
10 袒成 袒成 括髮袒成踴 《奔喪》 Rules on Hurrying to the Mourning Rites
10 拜送 拜送 則必拜送于門外 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
10 宗人 宗人 宰宗人從 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
10 君大夫 君大夫 君大夫之子 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
10 干戚 乾戚 執干戚戈羽 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
10 固辞 固辭 客固辭 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
10 父在 父在 父在 《檀弓下》 Tan Gong II
10 上大夫 上大夫 刑不上大夫 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
10 练冠 練冠 主人深衣練冠 《檀弓上》 Tan Gong I
10 笾豆 籩豆 籩豆既設 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
10 小臣 小臣 小臣竊 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention
10 弁绖 弁絰 爵弁絰緇衣 《檀弓上》 Tan Gong I
10 事亲 事親 子之事親也 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
10 君在 君在 閽人為君在 《檀弓下》 Tan Gong II
9 十里 十裡 方十里者 《王制》 Royal Regulations
9 佩玉 珮玉 佩玉則兆 《檀弓下》 Tan Gong II
9 乡饮酒 鄉飲酒 鄉飲酒之禮 《經解》 The Different Teachings of the Different Kings
9 小大 小大 用地小大 《王制》 Royal Regulations
9 为人子 為人子 凡為人子之禮 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
9 君薨 君薨 君薨以是舉 《檀弓上》 Tan Gong I
9 发袒 髮袒 括髮袒 《奔喪》 Rules on Hurrying to the Mourning Rites
9 曰寡 曰寡 使者自稱曰寡君之老 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
9 人吊 人吊 必使人吊之 《檀弓下》 Tan Gong II
9 乐正 樂正 樂正崇四術 《王制》 Royal Regulations
9 终始 終始 必慎其終始 《文王世子》King Wen as Son and Heir
9 行春令 行春令 行春令 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
9 夫祭 夫祭 夫祭者 《祭統》 A Summary Account of Sacrifices
9 行秋令 行秋令 行秋令則其民大疫 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
9 民作 民作 則民作辭 《哀公問》 Questions of Duke Ai
9 外内 外內 買棺外內易 《檀弓上》 Tan Gong I
9 天子亲 天子親 天子親帥三公 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
9 行夏令 行夏令 孟春行夏令 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
9 食菜 食菜 子卯稷食菜羹 《玉藻》 The Jade-Bead Pendants of the Royal Cap
9 孝弟 孝弟 教之以孝弟 《文王世子》King Wen as Son and Heir
9 凡祭 凡祭 凡祭於公者 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
9 五日 五日 五日彈琴而不成聲 《檀弓上》 Tan Gong I
9 子思曰 子思曰 子思曰 《檀弓上》 Tan Gong I
9 士一 士一 士一廟 《王制》 Royal Regulations
9 深衣 深衣 主人深衣練冠 《檀弓上》 Tan Gong I
9 方十 方十 方十里者 《王制》 Royal Regulations
9 玄酒 玄酒 無玄酒 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
9 行冬令 行冬令 行冬令則水潦為敗 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
9 少牢 少牢 諸侯社稷皆少牢 《王制》 Royal Regulations
8 国老 國老 有虞氏養國老於上庠 《王制》 Royal Regulations
8 缌麻 緦麻 緦麻 《奔喪》 Rules on Hurrying to the Mourning Rites
8 大史 大史 大史 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
8 素服 素服 則素服哭於庫門之外 《檀弓下》 Tan Gong II
8 庄敬 莊敬 莊敬恭順 《樂記》 Record of Music
8 养国 養國 有虞氏養國老於上庠 《王制》 Royal Regulations
8 水饮 水飲 士疏食水飲 《喪大記》 The Greater Record of Mourning Rites
8 百工 百工 醫卜及百工 《王制》 Royal Regulations
8 尊祖 尊祖 尊祖之道也 《文王世子》King Wen as Son and Heir
8 士三 士三 士三 《禮器》 Rites in the Formation of Character
8 阳气 陽氣 則陽氣不勝 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
8 子拜 子拜 子拜稽顙哭 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
8 女君 女君 妾從女君而出 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
8 明器 明器 其曰明器 《檀弓上》 Tan Gong I
8 曰皇 曰皇 祭王父曰皇祖考 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
8 小国 小國 小國之卿 《王制》 Royal Regulations
8 绞紟 絞紟 唯絞紟衾冒 《內則》 The Pattern of the Family
8 妇顺 婦順 明婦順也 《昏義》 The Meaning of the Marriage Ceremony
8 疏食水 疏食水 士疏食水飲 《喪大記》 The Greater Record of Mourning Rites
8 相者告 相者告 相者告就次 《奔喪》 Rules on Hurrying to the Mourning Rites
8 内竖 內豎 問內豎之御者曰 《文王世子》King Wen as Son and Heir
8 始死 始死 始死 《檀弓上》 Tan Gong I
8 丧祭 喪祭 以吉祭易喪祭 《檀弓下》 Tan Gong II
8 祭服 祭服 祭服敝則焚之 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
8 一献 一獻 一獻 《文王世子》King Wen as Son and Heir
8 庶老 庶老 養庶老於下庠 《王制》 Royal Regulations
8 门内 門內 哭于門內之右 《檀弓下》 Tan Gong II
8 取妻 取妻 取妻不取同姓 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
8 昭穆 昭穆 祔必以其昭穆 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
8 迁尸 遷屍 舉遷尸於斂上 《雜記上》 Miscellaneous Records I
8 郊社 郊社 嘗禘郊社 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
8 麻同 麻同 斬衰之葛與齊衰之麻同 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
8 尊贤 尊賢 尊賢也 《文王世子》King Wen as Son and Heir
8 君子耻 君子恥 君子恥具 《檀弓上》 Tan Gong I
8 使民 使民 先聖王之所以使民信時日 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
8 大子 大子 王大子 《王制》 Royal Regulations
8 命曰 命曰 命曰 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
8 食粥 食粥 食粥 《檀弓下》 Tan Gong II
8 祖祢 祖禰 假于祖禰 《王制》 Royal Regulations
8 公族 公族 庶子之正於公族者 《文王世子》King Wen as Son and Heir
8 宗庙社稷 宗廟社稷 曰能從宗廟社稷之事矣 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
8 众宾 眾賓 眾賓兄弟 《雜記下》 Miscellaneous Records II
8 哭成 哭成 卒哭成事而後 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
8 养庶 養庶 養庶老於下庠 《王制》 Royal Regulations
8 庙门 廟門 吾哭諸廟門之外 《檀弓上》 Tan Gong I
7 问何谓 問何謂 敢問何謂為政 《哀公問》 Questions of Duke Ai
7 升歌 昇歌 奠酬而工升歌 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
7 垩室 堊室 士居堊室 《雜記上》 Miscellaneous Records I
7 党服 黨服 則不為君母之黨服 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
7 言曰 言曰 言曰 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
7 亲迎 親迎 親迎 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
7 五人 五人 群居五人 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
7 荐寝 薦寢 先薦寢廟 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
7 二人 二人 又斃二人 《檀弓下》 Tan Gong II
7 祖姑 祖姑 其妻祔於諸祖姑 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
7 哭踊 哭踴 故哭踴有節 《檀弓上》 Tan Gong I
7 公侯 公侯 公侯有夫人 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
7 大宰 大宰 曰大宰 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
7 改服 改服 主人未改服 《檀弓下》 Tan Gong II
7 成服 成服 則成服而後行 《奔喪》 Rules on Hurrying to the Mourning Rites
7 牲用 牲用 牲用玄 《檀弓上》 Tan Gong I
7 君曰 君曰 其子戍請謚於君曰 《檀弓下》 Tan Gong II
7 夫人荐 夫人薦 夫人薦盎 《禮器》 Rites in the Formation of Character
7 可以观 可以觀 可以觀德矣 《樂記》 Record of Music
7 玄端 玄端 玄端而朝日於東門之外 《玉藻》 The Jade-Bead Pendants of the Royal Cap
7 耆老 耆老 天不遺耆老 《檀弓上》 Tan Gong I
7 敢辞 敢辭 賤者不敢辭 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
7 寝门 寢門 客至於寢門 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
7 告事 告事 有司告事畢而後杖 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
7 房中 房中 房中 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
7 为人臣 為人臣 為人臣之禮 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
7 宰夫 宰夫 蕢也宰夫也 《檀弓下》 Tan Gong II
7 礼行 禮行 故禮行於郊 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention
7 小功缌 小功緦 小功緦 《雜記下》 Miscellaneous Records II
7 北面东 北面東 北面東上 《明堂位》 The Places in the Hall of Distinction
7 天子曰 天子曰 天子曰辟癰 《王制》 Royal Regulations
7 敢忘 敢忘 事君不敢忘其君 《檀弓下》 Tan Gong II
7 重礼 重禮 蓋重禮也 《禮器》 Rites in the Formation of Character
7 反服 反服 為舊君反服 《檀弓下》 Tan Gong II
7 扬觯 揚觶 杜蕢洗而揚觶 《檀弓下》 Tan Gong II
7 爵弁 爵弁 爵弁絰緇衣 《檀弓上》 Tan Gong I
7 教诸侯 教諸侯 所以教諸侯之弟也 《樂記》 Record of Music
7 父昆 父昆 請問居從父昆弟之仇如之何 《檀弓上》 Tan Gong I
7 衰以下 衰以下 自斬衰以下皆可 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
7 入公 入公 不入公門 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
7 治天下 治天下 天子之所以治天下也 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
7 弓矢 弓矢 賜弓矢然後征 《王制》 Royal Regulations
7 陈衣 陳衣 君陳衣于序東 《喪大記》 The Greater Record of Mourning Rites
7 库门 庫門 庫門 《檀弓上》 Tan Gong I
7 菜果 菜果 功衰食菜果 《雜記下》 Miscellaneous Records II
7 事上 事上 凡執技以事上者 《王制》 Royal Regulations
7 虞卒 虞卒 虞卒哭則免 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
7 三让 三讓 三辭三讓而至 《禮器》 Rites in the Formation of Character
7 玄冠 玄冠 羔裘玄冠者 《檀弓上》 Tan Gong I
7 众主人 眾主人 眾主人 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
6 致齐 致齊 非致齊也 《檀弓上》 Tan Gong I
6 诸侯七 諸侯七 諸侯七介七牢 《禮器》 Rites in the Formation of Character
6 公宫 公宮 小學在公宮南之左 《王制》 Royal Regulations
6 五十里 五十裡 子男五十里 《王制》 Royal Regulations
6 王考 王考 曰王考廟 《祭法》 The Law of Sacrifices
6 曰王 曰王 於外自稱曰王老 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
6 醴酒 醴酒 醴酒之用 《禮器》 Rites in the Formation of Character
6 射御 射禦 決射御 《王制》 Royal Regulations
6 缁布 緇布 緇布之冠也 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
6 曰国 曰國 無三年之蓄曰國非其國也 《王制》 Royal Regulations
6 寝疾 寢疾 曾子寢疾 《檀弓上》 Tan Gong I
6 人曰 人曰 庶人曰妻 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
6 圭璋 圭璋 圭璋特 《禮器》 Rites in the Formation of Character
6 康子 康子 季康子之母死 《檀弓下》 Tan Gong II
6 父母在 父母在 父母在 《內則》 The Pattern of the Family
6 昏姻 昏姻 昏姻可以通乎 《大傳》 The Great Treatise
6 执玉 執玉 執玉不趨 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
6 入庙 入廟 出廟入廟必蹕 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
6 音作 音作 是故志微噍殺之音作 《樂記》 Record of Music
6 燕礼 燕禮 有虞氏以燕禮 《王制》 Royal Regulations
6 寝苫 寢苫 寢苫枕干 《檀弓上》 Tan Gong I
6 民多 民多 民多相掠 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
6 特牲 特牲 特牲 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
6 百世 百世 雖百世而昏姻不通者 《大傳》 The Great Treatise
6 君前 君前 君前 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
6 不可夺 不可奪 亦不可奪親也 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
6 封方 封方 封方百里者三十國 《王制》 Royal Regulations
6 夫死 夫死 陽門之介夫死 《檀弓下》 Tan Gong II
6 子妇 子婦 子婦佐餕 《內則》 The Pattern of the Family
6 治人 治人 以治人之情 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention
6 帅三公 帥三公 天子親帥三公 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
6 敢私 敢私 不敢私服 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
6 欲速 欲速 喪欲速貧 《檀弓上》 Tan Gong I
6 庙中 廟中 廟中不諱 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
6 中溜 中溜 掘中溜而浴 《檀弓上》 Tan Gong I
6 容体 容體 此哀之發於容體者也 《間傳》 Treatise on Subsidiary Points in Mourning Usages
6 见人 見人 見人弗能館 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
6 曰考 曰考 死曰考 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
6 反始 反始 所以報本反始也 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
6 门闾 門閭 門閭溝渠 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
6 父母死 父母死 女之父母死 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
6 以为宝 以為寶 仁親以為寶 《檀弓下》 Tan Gong II
6 诸侯曰 諸侯曰 諸侯使大夫問於諸侯曰聘 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
6 序东 序東 君陳衣于序東 《喪大記》 The Greater Record of Mourning Rites
6 翣二 翣二 黼翣二 《喪大記》 The Greater Record of Mourning Rites
6 在上 在上 招搖在上 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
6 授绥 授綏 則仆并轡授綏 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
6 服勤 服勤 服勤至死 《檀弓上》 Tan Gong I
6 祝史 祝史 祝史 《王制》 Royal Regulations
6 周道 周道 周道也 《檀弓上》 Tan Gong I
6 路马 路馬 式路馬 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
6 五庙 五廟 諸侯五廟 《王制》 Royal Regulations
6 以为畜 以為畜 四靈以為畜 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention
6 敢固 敢固 孤敢固辭吾子之辱 《雜記上》 Miscellaneous Records I
6 兑命 兌命 兌命 《文王世子》King Wen as Son and Heir
6 山大 山大 名山大澤不以封 《王制》 Royal Regulations
6 容居 容居 徐君使容居來吊含 《檀弓下》 Tan Gong II
6 水潦 水潦 水潦降 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
6 敬宗 敬宗 尊祖故敬宗 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
6 君亲 君親 君親牽牲 《禮器》 Rites in the Formation of Character
6 食肉饮酒 食肉飲酒 食肉飲酒 《檀弓上》 Tan Gong I
6 好礼 好禮 富貴而知好禮 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
6 父母舅 父母舅 以適父母舅姑之所 《內則》 The Pattern of the Family
6 天子诸侯 天子諸侯 天子諸侯祭因國之在其地而無主後者 《王制》 Royal Regulations
6 德音 德音 合德音之致 《文王世子》King Wen as Son and Heir
6 天下国家 天下國家 故天下國家可得而正也 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention
6 丧三 喪三 致喪三年 《檀弓上》 Tan Gong I
6 组绶 組綬 天子佩白玉而玄組綬 《玉藻》 The Jade-Bead Pendants of the Royal Cap
6 王季 王季 朝於王季 《文王世子》King Wen as Son and Heir
6 今夫 今夫 今夫古樂 《樂記》 Record of Music
5 丧纪 喪紀 飭喪紀 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
5 疏衰 疏衰 疏衰 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
5 酒肉 酒肉 酒肉之賜 《玉藻》 The Jade-Bead Pendants of the Royal Cap
5 天下大 天下大 而天下大治 《禮器》 Rites in the Formation of Character
5 在阼 在阼 則猶在阼也 《檀弓上》 Tan Gong I
5 穆公 穆公 穆公之母卒 《檀弓上》 Tan Gong I
5 心感 心感 是故其哀心感者 《樂記》 Record of Music
5 宾曰 賓曰 其辭於賓曰 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
5 鱼鳖 魚鱉 不獻魚鱉 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
5 视朝 視朝 冕而出視朝 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
5 客位 客位 殯於客位 《檀弓上》 Tan Gong I
5 外宗 外宗 外宗房中南面 《雜記上》 Miscellaneous Records I
5 兆民 兆民 下及兆民 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
5 二旒 二旒 朱綠藻十有二旒 《禮器》 Rites in the Formation of Character
5 仲子 仲子 公儀仲子之喪 《檀弓上》 Tan Gong I
5 缌小功 緦小功 降而在緦小功者 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
5 请见 請見 哀公執摯請見之 《檀弓下》 Tan Gong II
5 康诰 康誥 康誥 《緇衣》 The Black Robes
5 三老 三老 遂設三老五更群老之席位焉 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 易服 易服 易服者 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
5 乞言 乞言 乞言 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 祭曰 祭曰 為人祭曰致福 《少儀》 Smaller Rules of Demeanour
5 公问 公問 穆公問於子思曰 《檀弓下》 Tan Gong II
5 内子 內子 大夫內子 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
5 三哭 三哭 於三哭 《奔喪》 Rules on Hurrying to the Mourning Rites
5 大泽 大澤 名山大澤不以封 《王制》 Royal Regulations
5 束帛 束帛 冉子攝束帛 《檀弓上》 Tan Gong I
5 兼用 兼用 周人兼用之 《檀弓上》 Tan Gong I
5 膳宰 膳宰 命膳宰曰 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 弟达 弟達 而弟達乎朝廷矣 《祭義》 The Meaning of Sacrifices
5 鼎俎 鼎俎 鼎俎既陳 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
5 五年 五年 五年以長則肩隨之 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
5 尊让 尊讓 其尊讓有如此者 《儒行》 The Conduct of the Scholar
5 入告 入告 相者入告 《雜記上》 Miscellaneous Records I
5 迎牲 迎牲 然後出迎牲 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
5 二日 二日 一日二日而可為也者 《檀弓上》 Tan Gong I
5 卒事 卒事 有司卒事 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 以为民 以為民 以為民祈福 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
5 寡大夫 寡大夫 擯者曰寡大夫 《玉藻》 The Jade-Bead Pendants of the Royal Cap
5 司射 司射 司射奉中 《投壺》 The Game of Pitch-Pot
5 子生 子生 某之子生 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
5 飨帝 饗帝 大饗帝 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
5 虞人 虞人 虞人致百祀之木 《檀弓下》 Tan Gong II
5 大川 大川 天子祭天下名山大川 《王制》 Royal Regulations
5 方千里 方千里 天子之田方千里 《王制》 Royal Regulations
5 衰麻 衰麻 七十唯衰麻在身 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
5 祭天地 祭天地 天子祭天地 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
5 三人 三人 殺三人 《檀弓下》 Tan Gong II
5 曰天子 曰天子 曰天子 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
5 君民 君民 是故古之王者建國君民 《學記》 Record on the Subject of Education
5 七十里 七十裡 伯七十里 《王制》 Royal Regulations
5 门之内 門之內 獻命庫門之內 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
5 受爵 受爵 其登餕獻受爵 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 阴气 陰氣 則陰氣大勝 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
5 正君臣 正君臣 正君臣之位 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 貍首 貍首 貍首之斑然 《檀弓下》 Tan Gong II
5 父子亲 父子親 然後父子親 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
5 君赐 君賜 君賜餘 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
5 敢用 敢用 不敢用褻味而貴多品 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
5 释奠 釋奠 釋奠于學 《王制》 Royal Regulations
5 八人 八人 其次食八人 《王制》 Royal Regulations
5 人立 人立 孔子與門人立 《檀弓上》 Tan Gong I
5 带绖 帶絰 襲裘帶絰而入 《檀弓上》 Tan Gong I
5 宜歌 宜歌 疏達而信者宜歌大雅 《樂記》 Record of Music
5 举贤 舉賢 舉賢而置之 《禮器》 Rites in the Formation of Character
5 礼废 禮廢 故昏姻之禮廢 《經解》 The Different Teachings of the Different Kings
5 立三 立三 大夫立三廟二壇 《祭法》 The Law of Sacrifices
5 五哭 五哭 三日而五哭三袒 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
5 练祥 練祥 練祥則告 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 气志 氣誌 氣志不違 《孔子閒居》 Confucius at Home at Leisure
5 曰明 曰明 兔曰明視 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
5 居垩 居堊 士居堊室 《雜記上》 Miscellaneous Records I
5 酒在 酒在 故玄酒在室 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention
5 葛带 葛帶 婦人不葛帶 《檀弓上》 Tan Gong I
5 君陈 君陳 君陳衣于序東 《喪大記》 The Greater Record of Mourning Rites
5 子姓 子姓 子姓之冠也 《玉藻》 The Jade-Bead Pendants of the Royal Cap
5 可以为人 可以為人 然後可以為人父 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 祖考 祖考 祭王父曰皇祖考 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
5 降一等 降一等 公降一等而揖之 《檀弓下》 Tan Gong II
5 免袒 免袒 三哭皆免袒 《奔喪》 Rules on Hurrying to the Mourning Rites
5 清庙 清廟 登歌清廟 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 川泽 川澤 林麓川澤 《王制》 Royal Regulations
5 国治 國治 官正而國治 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 几杖 幾杖 則必賜之几杖 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
5 事鬼神 事鬼神 以事鬼神上帝 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention
5 功衰 功衰 尚功衰 《雜記上》 Miscellaneous Records I
5 入门右 入門右 夫入門右 《檀弓下》 Tan Gong II
5 士服 士服 其尸服以士服 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
5 去杖 去杖 而後去杖 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
5 地气 地氣 地氣上騰 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
5 东阶 東階 主人就東階 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
5 灌用 灌用 灌用郁鬯 《禮器》 Rites in the Formation of Character
5 国多 國多 國多風咳 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
5 成事 成事 卒哭曰成事 《檀弓下》 Tan Gong II
5 告曰 告曰 以告曰 《檀弓下》 Tan Gong II
5 小宗 小宗 繼禰者為小宗 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
5 子路曰 子路曰 子路曰 《檀弓上》 Tan Gong I
5 甸人 甸人 則磬于甸人 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 弁素 弁素 皮弁素服而祭 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
5 庙火 廟火 大廟火 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
5 称人 稱人 善則稱人 《祭義》 The Meaning of Sacrifices
5 冢宰 冢宰 王世子聽於冢宰三年 《檀弓下》 Tan Gong II
5 素积 素積 三王共皮弁素積 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
5 负薪 負薪 某有負薪之憂 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
5 伯禽 伯禽 昔者魯公伯禽有為為之也 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
5 殷周 殷周 殷周之樂 《樂記》 Record of Music
5 君子慎 君子慎 是故君子慎其獨也 《禮器》 Rites in the Formation of Character
5 郊庙 郊廟 以共郊廟之服 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
5 王命 王命 王命三公 《王制》 Royal Regulations
5 漆漆 漆漆 濟濟漆漆然 《祭義》 The Meaning of Sacrifices
5 县子曰 縣子曰 縣子曰 《檀弓上》 Tan Gong I
5 知父子 知父子 欲令成王之知父子 《文王世子》King Wen as Son and Heir
5 献公 獻公 晉獻公將殺其世子申生 《檀弓上》 Tan Gong I
5 主人未 主人未 主人未辯 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
5 子闻 子聞 曾子聞之 《檀弓上》 Tan Gong I
5 敬让 敬讓 敬讓之道也 《經解》 The Different Teachings of the Different Kings
5 庶士 庶士 庶士倍祿 《樂記》 Record of Music
5 不能安 不能安 不能安弦 《學記》 Record on the Subject of Education
5 朱绿 朱綠 朱綠藻十有二旒 《禮器》 Rites in the Formation of Character
5 子皋 子皋 高子皋之執親之喪也 《檀弓上》 Tan Gong I
5 小祥 小祥 小祥者 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
5 饮酒食肉 飲酒食肉 有疾則飲酒食肉 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
5 君子听 君子聽 君子聽鐘聲則思武臣 《樂記》 Record of Music
5 文子曰 文子曰 文子曰 《檀弓上》 Tan Gong I
5 君子谓 君子謂 君子謂之固 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
5 七庙 七廟 天子七廟 《王制》 Royal Regulations
5 凡执 凡執 凡執主器 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
5 皇考 皇考 父曰皇考 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
5 死曰 死曰 死曰薨 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
5 门之外 門之外 吾哭諸廟門之外 《檀弓上》 Tan Gong I
5 仲尼曰 仲尼曰 仲尼曰 《檀弓下》 Tan Gong II
5 祭肺 祭肺 君膳不祭肺 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
5 治民 治民 故其治民勞者 《樂記》 Record of Music
5 重耳 重耳 公子重耳謂之曰 《檀弓上》 Tan Gong I
5 大乐正 大樂正 小樂正簡不帥教者以告于大樂正 《王制》 Royal Regulations
4 合族 合族 合族以食 《大傳》 The Great Treatise
4 室老 室老 主婦室老 《檀弓下》 Tan Gong II
4 伯高 伯高 伯高之喪 《檀弓上》 Tan Gong I
4 速贫 速貧 喪欲速貧 《檀弓上》 Tan Gong I
4 直子 直子 則易直子諒之心油然生矣 《樂記》 Record of Music
4 虞夏 虞夏 虞夏殷周 《祭義》 The Meaning of Sacrifices
4 国曰 國曰 於其國曰君 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
4 兵车 兵車 兵車不式 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
4 人贵 人貴 殷人貴富而尚齒 《祭義》 The Meaning of Sacrifices
4 勋劳 勛勞 成王以周公為有勛勞於天下 《明堂位》 The Places in the Hall of Distinction
4 报虞 報虞 報葬者報虞 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
4 食饮 食飲 問何食飲矣 《內則》 The Pattern of the Family
4 庄公 莊公 魯莊公及宋人戰于乘丘 《檀弓上》 Tan Gong I
4 实蓼 實蓼 包苦實蓼 《內則》 The Pattern of the Family
4 正子春 正子春 樂正子春坐於床下 《檀弓上》 Tan Gong I
4 人日 人日 夫使人日再問之 《內則》 The Pattern of the Family
4 大司徒 大司徒 大司徒帥國之俊士與執事焉 《王制》 Royal Regulations
4 二十七 二十七 上士二十七人 《王制》 Royal Regulations
4 之外私 之外私 吾子之外私寡大夫某不祿 《雜記上》 Miscellaneous Records I
4 举旅行 舉旅行 君舉旅行酬 《燕義》 The Meaning of the Banquet
4 慢易 慢易 嘽諧慢易 《樂記》 Record of Music
4 裨冕 裨冕 大祝裨冕 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
4 凡学 凡學 凡學世子及學士 《文王世子》King Wen as Son and Heir
4 私觌 私覿 大夫之私覿 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
4 不可以为 不可以為 子不可以為父尸 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
4 乐盈 樂盈 樂盈而反 《樂記》 Record of Music
4 国以为 國以為 五國以為屬 《王制》 Royal Regulations
4 忘父母 忘父母 壹舉足而不敢忘父母 《祭義》 The Meaning of Sacrifices
4 君执 君執 君執圭瓚裸尸 《祭統》 A Summary Account of Sacrifices
4 国安 國安 彼國安而天下安 《鄉飲酒義》 The Meaning of the Drinking Festivity in the Districts
4 管人 管人 管人汲 《喪大記》 The Greater Record of Mourning Rites
4 荐豆 薦豆 夫人薦豆籩 《明堂位》 The Places in the Hall of Distinction
4 终丧 終喪 惡笄以終喪 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
4 东房 東房 尊于東房 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
4 一命 一命 一命卷 《王制》 Royal Regulations
4 速朽 速朽 死欲速朽 《檀弓上》 Tan Gong I
4 祭五 祭五 祭五祀 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
4 一溢 一溢 朝一溢米 《喪大記》 The Greater Record of Mourning Rites
4 恭俭 恭儉 恭儉而好禮者宜歌小雅 《樂記》 Record of Music
4 祭殇 祭殤 祭殤必厭 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
4 内事 內事 內事以柔日 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
4 拜君 拜君 則主人出拜君言之辱 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
4 命乐 命樂 命樂正入學習舞 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
4 苴杖 苴杖 苴杖 《喪服小記》 Record of Small Matters in the Dress of Mourning
4 鲁昭 魯昭 魯昭公練而舉酬行旅 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
4 知人 知人 晉人謂文子知人 《檀弓下》 Tan Gong II
4 公始 公始 自桓公始也 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
4 齐车 齊車 載于齊車 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
4 铺绞 鋪絞 商祝鋪絞紟衾 《雜記上》 Miscellaneous Records I
4 义一 義一 其義一也 《郊特牲》 The Single Victim at the Border Sacrifices
4 载青 載青 則載青旌 《曲禮上》 Summary of the Rules of Propriety Part 1
4 檀弓 檀弓 檀弓上 《檀弓上》 Tan Gong I
4 贵富 貴富 雖貴富 《內則》 The Pattern of the Family
4 遣车 遣車 遣車一乘 《檀弓下》 Tan Gong II
4 尊用 尊用 大夫側尊用棜 《玉藻》 The Jade-Bead Pendants of the Royal Cap
4 俎豆 俎豆 俎豆既陳 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi
4 夫乐 夫樂 夫樂者 《樂記》 Record of Music
4 祝嘏 祝嘏 修其祝嘏 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention
4 盛德在 盛德在 盛德在木 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
4 礼义以为 禮義以為 禮義以為紀 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention
4 商祝 商祝 商祝辨乎喪禮 《樂記》 Record of Music
4 痛疾 痛疾 痛疾之意 《問喪》 Questions about Mourning Rites
4 水泉 水泉 收水泉池澤之賦 《月令》 Proceedings of Government in the Different Months
4 中礼 中禮 敬而不中禮 《仲尼燕居》 Zhong-ni at Home at Ease
4 六人 六人 有庶子六人 《檀弓下》 Tan Gong II
4 以为礼 以為禮 死無以為禮也 《檀弓下》 Tan Gong II
4 天子祭 天子祭 天子祭天地 《曲禮下》 Summary of the Rules of Propriety Part 2
4 命祝 命祝 大宰命祝史 《曾子問》 The Questions of Zeng-zi

See the Help page for more information on the best use of the dictionary or if you have problems. Copyright Fo Guang Shan Nan Tien Institute 佛光山南天大學 2013-2017, www.nantien.edu.au. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. See About. Please send comments to alex@chinesenotes.com.

This page was last updated on 2018-01-16.