Glossary and Vocabulary for The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3416 yuē to speak / to say 伍員曰
2 3134 child / son 楚子
3 1800 rén person / people / a human being 蔡人男女以辨
4 1751 gōng public/ common / state-owned 公即位
5 1745 jìn shanxi 伐晉
6 1408 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 國勝君亡
7 1269 even / equal / uniform 齊侯
8 1231 chǔ state of Chu 楚子
9 1228 shī teacher 仲孫何忌帥師伐邾
10 1220 使 shǐ to make / to cause 使疆于江汝之間
11 1211 hóu marquis / lord 陳侯
12 1145 zhèng Zheng 及鄭罕達帥師
13 920 father's elder brother / uncle 以是求伯
14 874 wáng Wang 王正月
15 842 nián year 二十年之外
16 837 to cut down 伐晉
17 789 sòng Song dynasty 宋勇為右
18 758 wèi to guard / to protect / to defend 衛侯
19 710 to reach 越及吳平
20 704 shì clan / a branch of a lineage 救范氏也
21 665 shū father's younger brother 叔孫州仇
22 608 xià summer
23 590 big / great / huge / large / major 使大夫種因吳大宰嚭以行成
24 573 méng oath / pledge / union 而晉盟主也
25 552 chén Chen 陳侯
26 540 qǐng to ask / to inquire 蔡於是乎請遷于吳
27 533 mìng life 君命祇辱
28 528 諸侯 zhū hóu the feudal lords 君若以禮命於諸侯
29 523 guī to go back / to return 歸于有仍
30 507 sūn Sun 仲孫何忌帥師伐邾
31 496 shā to kill / to murder / to slaughter 殺斟灌以伐斟鄩
32 490 chūn spring
33 487 qiū fall / autumn
34 475 dōng winter
35 468 to die 卒乘與焉
36 465 guó a country / a state / a kingdom 臣聞國之興也以福
37 460 to enter 遂入越
38 454 wèi to call 他日又謂之
39 448 suì to comply with / to follow along 遂入越
40 430 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 蔡殺其大夫公子駟
41 426 chén minister / statesman / official 臣聞之
42 395 大夫 dàifu doctor 使大夫種因吳大宰嚭以行成
43 391 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 命宰人出禮書
44 390 lái to come 蔡遷于州來
45 386 huì can / be able to 會于乾侯
46 377 mín the people / citizen / subjects 視民如傷
47 376 yán to speak / to say / said 言諸昭子
48 376 to die 死不知曠
49 374 season / period 使季杼誘豷
50 366 gào to tell / to say / said / told 退而告人曰
51 362 Wu 蔡於是乎請遷于吳
52 354 wén to hear 臣聞之
53 353 to allow / to permit 許男
54 349 zài in / at 介在蠻夷
55 332 qín Shaanxi 秦伯卒
56 330 desire 欲與楚者右
57 330 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 使大夫種因吳大宰嚭以行成
58 323 shū book 吳入越不書
59 316 shì matter / thing / item 萇弘事劉文公
60 316 xíng to walk / to move 使大夫種因吳大宰嚭以行成
61 316 néng can / able 惎澆能戒之
62 308 sān three 三揖在下
63 307 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可
64 304 shuài handsome / graceful / smart 仲孫何忌帥師伐邾
65 302 father 志父無罪
66 300 èr two 虞思於是妻之以二姚
67 296 to take / to get / to fetch 於是乎克而弗取
68 295 can / may / permissible 日可俟也
69 291 cài Cai 圍蔡
70 290 zhī to know 猶有知在
71 281 jīng to go through / to experience 經元年
72 281 Zhū Zhu 仲孫何忌帥師伐邾
73 281 chuán to transmit 傳元年
74 278 jīn today / modern / present / current / this / now 今吳不如過
75 278 jiàn to see 而未見德焉
76 266 gǎn bold / brave 熟食者分而後敢食
77 266 bēn to run fast / to flee 遂奔衛
78 263 chéng a city / a town 帥師城啟陽
79 259 Germany 樹德莫如滋
80 258 a man / a male adult 夫屯
81 257 xiān first 吾先大夫子常易之
82 252 martial / military 鄭武子賸之嬖
83 251 bài to defeat / to vanquish 吳王夫差敗越于夫椒
84 251 zhòng middle brother 仲孫何忌帥師伐邾
85 251 cáo Cao 宋樂髡帥師伐曹
86 246 mèng first month 趙孟喜曰
87 244 yòng to use / to apply 闔廬惟能用其民
88 240 cháo to face 懷公朝國人而問焉
89 239 to stand 將立女
90 237 zhào Zhao 繁羽御趙羅
91 236 zàng to bury the dead 葬衛靈公
92 229 zhōu Zhou Dynasty 周人與范氏田
93 228 words / speech / expression / phrase / dialog 若以晉辭
94 228 to fear / be afraid of / to dread 楚大夫皆懼曰
95 226 子曰 zǐyuē Confucius says 大子曰
96 223 shì a gentleman / a knight 士吉射逆之
97 223 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 宋人執小邾子
98 222 shēng to be born / to give birth 生少康焉
99 219 xiàn to offer / to present 趙氏得而獻之
100 219 wáng to die 其亡也以禍
101 214 day of the month / a certain day 晝夜九日
102 211 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 趙鞅以為討
103 210 wéi to surround / to encircle / to corral 圍蔡
104 209 district / county 而邑諸綸
105 208 zuì crime / sin / vice 何罪
106 205 taro 國夏奔莒
107 204 qīn to invade / to encroach upon / to raid 吳侵陳
108 204 luàn chaotic / disorderly 鄭勝亂從
109 204 to prevail 於是乎克而弗取
110 203 guǎ few 寡君恃鄭而保焉
111 201 xiǎo small / tiny / insignificant 小國猶復
112 199 huò to reap / to harvest 七戰皆獲
113 194 zhàn war / fighting / battle 戰于鐵
114 193 shí ten 十有一月
115 192 qiú to request 澆使椒求之
116 191 móu to plan / to scheme 而兆其謀
117 191 female / feminine 使女艾諜澆
118 188 five 圍五鹿
119 188 xuān to declare / to announce 宣叔以晉師伐齊
120 187 nán difficult / arduous / hard 不亦難乎
121 186 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 親不棄勞
122 185 wèn to ask 懷公朝國人而問焉
123 185 shí food / food and drink 鼷鼠食郊牛
124 183 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能治亂
125 183 píng flat / level / smooth 越及吳平
126 181 disease / sickness / ailment 去疾莫如盡
127 181 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 曹人或夢眾君子立于社宮
128 180 è evil / vice 惡范氏也
129 179 Shandong 魯不可以後宋
130 177 jūn army / military 在軍
131 177 tiān day 祀夏配天
132 176 one 有眾一旅
133 175 jiù to save / to rescue 救邯鄲
134 174 公孫 Gōngsūn Gongsun 公孫尨稅焉
135 174 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 國之有是多矣
136 174 wèi Eighth earthly branch 而未見德焉
137 171 pìn to engage / to hire 遂聘之
138 170 zhǐ to stop / to halt 止而與之田
139 169 shàng top / a high position 上大夫受縣
140 167 extra / surplus / remainder 余無子
141 166 zhèng government / administration 爾聞公孫彊為政
142 162 mén door / gate / doorway / gateway 告於門
143 161 tribes from northern china 司馬起豐析與狄戎
144 161 a consort / a concubine 姬之衰也
145 161 xìn to believe / to trust 信也
146 160 contrary / opposite / backwards / upside down 偽自衛逆者
147 159 yòu right / right-hand 欲與楚者右
148 158 huá Chinese 夷不亂華
149 157 gōng a palace 桓宮僖宮災
150 156 zhào to call together / to summon / to convene 使召陳懷公
151 155 chéng to mount / to climb onto 卒乘與焉
152 155 happy / glad / cheerful / joyful 觀樂是務
153 154 shí real / true 君實圖之
154 153 shī to lose 不失舊物
155 153 tián field / farmland 有田一成
156 153 róng arms / armaments / a military affair 晉人執戎蠻子赤歸于楚
157 152 zhòng many / numerous 有眾一旅
158 151 子產 zǐchǎn Zi Chan 子產與宋人為成曰
159 150 tǎo to seek 使鞅討之
160 150 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 王正月
161 149 zhǔ owner 而晉盟主也
162 148 Mu 武之穆也
163 148 qiū Confucius 囚王豹于句竇之丘
164 147 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅夏后相
165 147 yáng sun 陽虎曰
166 147 anger / rage / fury 公聞之怒
167 146 to go 去疾莫如盡
168 145 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 范氏中行氏反易天明
169 145 zhòng heavy 居不重席
170 144 夫人 fūren wife 君夫人在堂
171 143 clothes / dress / garment 子服景伯至
172 142 qīng minister / high officer 下卿之罰也
173 140 to take / to receive / to accept 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞶于戚
174 137 shòu to suffer / to be subjected to 故賂以漷沂之田而受盟
175 137 二月 èryuè February / the Second Month 王二月
176 137 zāng a slave / success 臧賓如如齊蒞盟
177 137 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 府庫慎守
178 136 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月
179 135 shēn to extend 盜殺蔡侯申
180 134 luán name of tree
181 134 chē a vehicle 舟車不飾
182 134 jiāng Jiang 利以伐姜
183 131 ancient barbarian tribes 趙鞅殺士皋夷
184 130 guò to cross / to go over / to pass 昔有過澆
185 129 an opening 楚之殺郤宛也
186 128 xún Xun 荀寅伐其郛
187 128 shě to give 君王舍其子而讓
188 128 司馬 sīmǎ official post of minister of war 左司馬販
189 126 公會 gōnghuì guild 公會吳于鄫
190 126 huì favor / benefit / blessing / kindness 葬秦惠公
191 126 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月
192 124 service 反役
193 123 文子 Wén Zǐ Wen Zi 孔文子使疾出其妻而妻之
194 122 sàng to lose / to die 已有喪而止
195 122 pàn to betray / to rebel / to revolt 鄭叛晉故也
196 121 liù six 哀公六年
197 121 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固將謀子
198 121 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月
199 120 my (polite) / poor / ruined / shabby / worn out / defeated 吳日敝於兵
200 120 shǐ beginning / start 爰始爰謀
201 120 退 tuì to retreat / to move back 退而告人曰
202 119 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月
203 119 wolfberry tree 杞伯過卒
204 119 zuǒ left 欲與吳者左
205 118 yǐn to govern 芋尹蓋對曰
206 117 hán Korea / South Korea 故韓魏反而喪之
207 116 西 The West 如子西之素
208 116 divination / fortune telling 改卜牛
209 115 wén writing / text 文祖襄公
210 115 十月 shíyuè October / the Tenth Month 十月
211 113 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月
212 113 dào way / road / path 今鄭為不道
213 113 zhāo illustrious 蔡昭侯將如吳
214 113 出奔 chūbēn to flee 蔡公孫辰出奔吳
215 113 residence / dwelling 居不重席
216 112 to defend / to resist 宿有妃嬙嬪御焉
217 112 to bestow on / to endow with 且魯賦八百乘
218 112 gāo high / tall 高倍
219 111 xīn heart 必右懼心
220 111 shì to match 禍之適吳
221 111 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 士吉射逆之
222 111 hǎo good 玩好必從
223 111 four 哀公四年
224 110 a family clan 其族轅咺
225 110 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 乃脩先君之怨
226 110 tīng to listen 弗聽
227 110 huàn to suffer from a misfortune 無患吳矣
228 110 三月 sānyuè March / the Third Month 三月
229 109 dài to treat / to entertain / to receive guests 先待諸外
230 108 qìng to celebrate / to congratulate 吳不告慶
231 108 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月
232 108 fàn a pattern / model / rule / law 救范氏也
233 107 zhōu a state / a province 叔孫州仇
234 106 qīn relatives 句踐能親而務施
235 106 huán big 桓宮僖宮災
236 105 詩曰 shīyuē a poem goes 詩曰
237 104 zuò to do 痁作而伏
238 104 horse 素車樸馬
239 104 jìn to the greatest extent / utmost 去疾莫如盡
240 102 to ferry 濟濡帷幕
241 102 xíng punishment / penalty 有常刑
242 101 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善義之經也
243 101 chǒng to favor 貴寵之由
244 101 fēng to seal / to close off 賦封田
245 100 令尹 lìngyǐn chief minister 可移於令尹
246 99 zōng school / sect 司馬致邑立宗焉
247 99 èr two 君之貳也
248 98 zhì sign / mark / flag 志父無罪
249 98 liáng good / virtuous / respectable 子良授大子綏而乘之
250 97 kǒng opening / small hole / orifice 衛孔圉鮮虞人伐晉
251 97 nán south 子南僕
252 97 jiǎ armor 越子以甲楯五千
253 96 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 蔡侯告大夫殺公子駟以說
254 95 shí a rock / a stone 衛石曼姑
255 95 to lift / to hold up / to raise 報柏舉也
256 95 huò a misfortune / a calamity / a disaster 其亡也以禍
257 95 bào newspaper 報柏舉也
258 94 běi north 鄭師北
259 94 meaning / sense 經德義
260 94 valley / gorge / ravine 不穀不有大過
261 94 shǐ history 楚子使問諸周大史
262 93 wǎng to go (in a direction) 鮑子醉而往
263 93 to take charge of / to manage / to administer 有寵使為司城以聽政
264 93 guān an office 百官官備
265 92 to happen upon / to meet with by chance 遇于戚
266 92 xiǎng to enjoy 公使夫人驟請享焉
267 92 miǎn to spare 人臣隸圉免
268 91 diagram / picture / drawing / chart 君其改圖
269 91 zhú to chase / to expel 公孫翩逐而射之
270 91 míng bright / brilliant 二三子順天明
271 91 hòu after / later 後雖悔之
272 91 to humiliate / to insult / to abuse 郢不足以辱社稷
273 91 to give / to bestow favors 從司馬王賜之甲劍鈹
274 90 jiāo suburbs / outskirts 鼷鼠食郊牛
275 90 不敢 bùgǎn to not dare 蒯聵不敢自佚
276 90 tóng like / same / similar 與我同壤
277 90 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 昔歲寡人聞命
278 90 tiger 陽虎曰
279 90 gain / advantage / benefit 利以伐姜
280 89 seven 七戰皆獲
281 89 concerned about / anxious / worried 逃奔有虞
282 89 不如 bùrú not equal to / not as good as 今吳不如過
283 89 jìng to respect /to honor 南宮敬叔至
284 89 社稷 shèjì the gods of earth and grain 郢不足以辱社稷
285 88 paternal aunt / father's sister 衛石曼姑
286 88 zuǒ to assist / to accompany 佐淮夷會于申
287 87 wài outside 外內以悛
288 86 liáng a bridge 葉公諸梁
289 86 yōu to worry / to be concerned 憂未艾也
290 86 shǎo few 吾車少
291 86 bèi to prepare / get ready 備持矛焉
292 86 huǒ fire / flame 司鐸火
293 86 wèi Wei Dynasty 御公立于象魏之外
294 86 shì room / bedroom 室不崇壇
295 86 bīng soldier / troops 吳日敝於兵
296 85 zhèng upright / straight 為仍牧正
297 85 yuàn to blame / to complain 乃脩先君之怨
298 85 大國 dàguó a power / a great power 況大國乎
299 85 soil / ground / land 蠻子赤奔晉陰地
300 84 zhōng end / finish / conclusion 而以侯終之
301 84 to give an offering in a religious ceremony 祀夏配天
302 84 guān to look at / to watch / to observe 宮室不觀
303 83 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 萇弘事劉文公
304 83 zhōng middle 鄭人擊簡子中肩
305 83 precious 佩玉不敢愛
306 83 lǎo old / aged / elderly / aging 其老豈敢棄其國
307 83 qiān to move / to shift 蔡於是乎請遷于吳
308 82 fèng to offer / to present 吾子奉義而行者也
309 82 gōng merit 宋仲幾不受功曰
310 82 a law / a rule 不設屬辟
311 81 zǎi to slaughter 使大夫種因吳大宰嚭以行成
312 81 shuò first day of the lunar month 惡張柳朔
313 80 rustic / low / base / mean 伐齊南鄙
314 80 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 群臣敢忘君乎
315 80 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 若將不廢
316 79 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 衛莊公復之
317 79 大叔 dàshū eldest of father's younger brothers / uncle 衛大叔疾出奔宋
318 79 於是乎 yúshìhū therefore 蔡於是乎請遷于吳
319 79 speed 必速與之
320 78 Téng Teng 滕子來朝
321 78 dēng to rise / to mount / to board / to climb 登鐵上
322 77 chù a place / location / a spot / a point 反與壬也處
323 77 xiū to cultivate / to repair 乃脩先君之怨
324 77 táo to escape / to run away / to flee 逃出自竇
325 76 cuī Cui 仲孫蔑會齊崔杼
326 75 younger brother 子使告我弟
327 75 yǎn to lie / to lay down 彼皆偃蹇
328 74 past / former times 昔有過澆
329 73 國人 guórén people of that country 懷公朝國人而問焉
330 73 不亦 bùyì is that not also? 不亦難乎
331 73 fán ordinary / common 凡我同盟
332 73 to open 帥師城啟陽
333 73 fàn to commit crime / to violate 己犯師而出
334 72 bài to bow / to pay respect to 州仇奉甲從君而拜
335 72 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致蔡於負函
336 72 昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao 葬蔡昭公
337 72 gōng to attack / to assault 宵攻鄭師
338 72 mother 僖子使子士之母養之
339 72 襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang 文祖襄公
340 71 to defend / to resist 趙鞅禦之
341 71 Ji 士吉射逆之
342 71 公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations 公使共劉視之
343 71 shǔ to count 則有數矣
344 71 jiǔ nine 晝夜九日
345 71 shì to murder a superior 齊陳乞弒其君荼
346 71 ruò weak 魯弱晉而遠吳
347 70 zhǎn to spread out / to extend 展如將右軍
348 70 eight 八人衰絰
349 70 níng Nanjing 晉國未寧
350 69 thing / matter 制禮上物
351 69 shì a generation 而世為仇讎
352 69 to bribe 故賂以漷沂之田而受盟
353 69 shī the practice of selfless giving / dāna 句踐能親而務施
354 69 jiǎ Jia 東郭賈奔衛
355 68 shí time / a period of time 若善魯以待時
356 68 huáng royal / imperial 敢昭告皇祖文王
357 68 lìng to make / to cause to be / to lead 事不再令
358 68 líng agile / nimble 願乞靈於臧氏
359 68 即位 jíwèi to succeed to the throne 公即位
360 67 liú Liu 劉氏
361 67 a drum 鼓音不衰
362 67 ài to love 邾人愛其土
363 67 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 劉桓公
364 67 a river / a stream 右河而南必至焉
365 67 apprentice / disciple 以徒五百人
366 67 王子 wángzǐ a prince 以王子姑曹當之
367 66 jiā house / home / residence 家備盡往
368 66 private 私讎不及
369 66 fish 如魚竀尾
370 66 不可以 bù kě yǐ may not 吾不可以僭之
371 66 來朝 láicháo tomorrow (morning) 滕子來朝
372 65 guó Guo 于虢
373 65 a team of four horses 蔡殺其大夫公子駟
374 65 type of rush 取棘蒲
375 65 dōng east 取漷東田及沂西田
376 64 jiàng to descend / to fall / to drop 邯鄲降
377 64 shǔ to belong to / be subordinate to 不設屬辟
378 64 shì to look at / to see 視民如傷
379 64 chēng to call / to address 故不稱夫人
380 64 次于 cìyú second after / second only to 遂次于泗上
381 63 zhì to rule / to govern / to manage / to control 不能治亂
382 63 nèi inside / interior 外內以悛
383 63 to record 亂其紀綱
384 63 shāng commerce / trade 商頌曰
385 63 to associate with / be near 歸告褚師比
386 63 hài to injure / to harm to 以除其害
387 63 xiāng to aid / to help / to assist 自襄以來
388 63 to join / to combine 禹合諸侯於塗山
389 62 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于嬴
390 62 měi beautiful 納美珠焉
391 62 easy / simple 吾先大夫子常易之
392 62 níng peaceful 衛甯跪
393 62 currency / coins / legal tender 魯人以幣召之
394 62 lín a wood / a forest / a grove 公孫林
395 62 qiú a prisoner / a convict 囚王豹于句竇之丘
396 61 a device / a tool / a utensil / an implement 器不彤鏤
397 61 yuán source / origin 及原壽過
398 61 wéi to disobey / to violate / to defy 違天而長寇讎
399 61 to sacrifice to / to worship 王弗祭
400 61 wèi position / location / place 不解于位
401 61 Eleventh Earthly Branch 諸侯之戌齊高張後
402 61 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以興兵
403 61 wàng to gaze / to look towards 祭不越望
404 60 qiáng strong / powerful 曹叔振鐸請待公孫彊
405 60 wife 虞思於是妻之以二姚
406 60 huái bosom / breast 使召陳懷公
407 60 yōng ordinary / normal 吳洩庸如蔡納聘
408 60 bǎo to defend / to protect 保于會稽
409 60 shēng sound 猶聞鍾聲
410 60 apparatus 吳申叔儀
411 60 earth / soil / dirt 以民為土芥
412 59 to be fond of / to like 趙孟喜曰
413 59 wood / lumber 木豈能擇鳥
414 59 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 與不仁人爭
415 59 zāi disaster / calamity 桓宮僖宮災
416 59 niú an ox / a cow / a bull 鼷鼠食郊牛
417 58 interest 實縣申息
418 58 dìng to decide 盡去之而後君定
419 58 yuǎn far / distant 魯弱晉而遠吳
420 58 suí to follow 隨侯
421 58 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 則周公之典在
422 58 láo to toil 親不棄勞
423 58 áo to ramble 及楚師盟于敖
424 58 僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi 葬杞僖公
425 58 xīn to be tired 辛丑
426 57 to arise / to get up 司馬起豐析與狄戎
427 57 xiān fresh / new / delicious 衛孔圉鮮虞人伐晉
428 57 yín obscene / licentious / lewd 則有淫者矣
429 57 輿 a cart / sedan chair / a carriage 阬氏葬諸丘輿
430 57 nán male 許男
431 57 bào a leopard / a panther 囚王豹于句竇之丘
432 57 shén divine / mysterious / magical / supernatural 神之所惡也
433 57 zhì to create / to make / to manufacture 制禮上物
434 56 wèi to fear / to dread 畏大國也
435 56 shèng to beat / to win / to conquer 國勝君亡
436 56 chóu an enemy / an opponent 而世為仇讎
437 56 Xu 徐承帥舟師
438 56 yíng to fill
439 56 abundant / numerous 晉人執宋行人樂祁犁
440 56 yōng harmony 仲雍嗣之
441 56 jìn to enter 逢滑當公而進曰
442 56 huáng yellow 公會晉侯及吳子于黃池
443 56 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 非天子
444 55 hòu thick 施取其厚
445 55 fèi fee / expenses 擇不取費
446 55 jiù old / ancient 薛焉得有舊
447 55 zhāng a chapter / a section 逆越女之子章立之
448 55 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月
449 54 bīn a guest / a visitor 公賓庚
450 54 skin / hide / fur / feather 鄭子皮曰
451 54 to think / consider / to ponder 虞思於是妻之以二姚
452 54 jiàn to remonstrate / to admonish 大夫諫
453 54 xíng Xing 取邢
454 54 xīn new / fresh / modern 寘之新篋
455 54 líng mound / hill / mountain 以陵我小國
456 53 enemy / foe 克敵者
457 53 chén to sink / to submerge 是謂沈陽
458 53 二十 èrshí twenty 二十年之外
459 53 jiù to punish / to chastise / to blame 必有大咎
460 53 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 則以告而立之
461 53 shān a mountain / a hill / a peak 禹合諸侯於塗山
462 53 hōng to die 君不命而薨
463 53 bào abalone 陳乞鮑牧及諸大夫以甲入于公宮
464 53 xuē Xue 薛伯夷卒
465 53 to kill / to massacre 絞縊以戮
466 53 zhù to pray for happiness or blessings 祝宗將曰
467 53 favorite 鬻姒之子荼嬖
468 53 qún a crowd / a flock / a group 群子勉之
469 53 inside / interior 里而栽
470 53 gǎi to change / to alter 改卜牛
471 52 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月
472 52 a period of time / phase / stage 為一昔之期
473 52 a whetstone 宗子陽與閭丘明相厲也
474 52 to envy / to be jealous 仲孫何忌帥師伐邾
475 52 夫子 fūzǐ master 夫子有遺言
476 52 ci 允出茲在茲
477 52 shēn human body / torso 其當王身乎
478 52 diào to condole / to give condolences 孔子與弔
479 52 zhēng to march / to travel on a long journey 吳來徵百牢
480 52 jiā excellent 公子嘉
481 52 非禮 fēilǐ rudeness / insolence / impropriety / harassment / molestation / indecent assault 非禮也
482 52 zhí office / post 故敝邑之職貢於吳
483 52 xiá a flaw in a gem 城邾瑕
484 52 xīng to flourish / to be popular 臣聞國之興也以福
485 51 zhōng loyalty / devotion 遂歸欲除不忠者以說于越
486 51 to beg / to request 齊陳乞
487 51 jiā to add 加組帶焉
488 51 bìng ailment / sickness / illness / disease 曰孟孫為成之病
489 51 yǎng a martingale / discontented 使鞅討之
490 51 成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng 昔成公孫於陳
491 51 yuàn to hope / to wish / to desire 寡君之願也
492 51 affairs / business / matter / activity 句踐能親而務施
493 51 gōng Gong 鍇執弓而先
494 51 capacity / degree / a standard / a measure 圉豈敢度其私
495 51 shū relaxed / calm 寘于舒州
496 50 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers 二三子恤不相睦
497 50 吳子 Wú Zǐ Wu Zi 吳子將許之
498 50 jǐng sunlight 子服景伯至
499 50 bèi back [of the body] 而背之也
500 50 yún cloud 其命書云

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 7177 zhī him / her / them / that 如子西之素
2 3637 also / too 報柏舉也
3 3416 yuē to speak / to say 伍員曰
4 3134 child / son 楚子
5 2854 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 里而栽
6 2595 so as to / in order to 蔡人男女以辨
7 2434 his / hers / its / theirs 以除其害
8 1800 rén person / people / a human being 蔡人男女以辨
9 1751 gōng public/ common / state-owned 公即位
10 1745 jìn shanxi 伐晉
11 1702 in / at 使疆于江汝之間
12 1532 not / no 不失舊物
13 1530 yǒu is / are / to exist 昔有過澆
14 1520 in / at 吳日敝於兵
15 1408 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 國勝君亡
16 1282 wèi for / to 為仍牧正
17 1269 even / equal / uniform 齊侯
18 1231 chǔ state of Chu 楚子
19 1228 shī teacher 仲孫何忌帥師伐邾
20 1220 使 shǐ to make / to cause 使疆于江汝之間
21 1211 hóu marquis / lord 陳侯
22 1145 zhèng Zheng 及鄭罕達帥師
23 946 jiāng will / shall (future tense) 吳子將許之
24 920 father's elder brother / uncle 以是求伯
25 889 yān where / how 生少康焉
26 874 wáng Wang 王正月
27 847 no 無田從黨
28 842 nián year 二十年之外
29 837 to cut down 伐晉
30 813 and 與我同壤
31 806 final particle 必不行矣
32 789 sòng Song dynasty 宋勇為右
33 758 wèi to guard / to protect / to defend 衛侯
34 724 I / me / my 與我同壤
35 710 to reach 越及吳平
36 704 shì clan / a branch of a lineage 救范氏也
37 665 shū father's younger brother 叔孫州仇
38 665 expresses question or doubt 不亦難乎
39 663 such as / for example / for instance 如子西之素
40 640 I 吾先大夫子常易之
41 610 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故賂以漷沂之田而受盟
42 608 xià summer
43 590 big / great / huge / large / major 使大夫種因吳大宰嚭以行成
44 573 méng oath / pledge / union 而晉盟主也
45 552 chén Chen 陳侯
46 540 qǐng to ask / to inquire 蔡於是乎請遷于吳
47 537 ruò to seem / to be like / as 若以晉辭
48 533 mìng life 君命祇辱
49 530 otherwise / but / however 則有常刑
50 528 諸侯 zhū hóu the feudal lords 君若以禮命於諸侯
51 523 guī to go back / to return 歸于有仍
52 519 certainly / must / will / necessarily 必不行矣
53 507 sūn Sun 仲孫何忌帥師伐邾
54 504 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃脩先君之怨
55 496 shā to kill / to murder / to slaughter 殺斟灌以伐斟鄩
56 495 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 欲與楚者右
57 490 chūn spring
58 487 qiū fall / autumn
59 476 what / where / which 仲孫何忌帥師伐邾
60 475 dōng winter
61 468 to die 卒乘與焉
62 465 guó a country / a state / a kingdom 臣聞國之興也以福
63 460 to enter 遂入越
64 454 wèi to call 他日又謂之
65 448 suì to comply with / to follow along 遂入越
66 437 cóng from 無田從黨
67 430 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 蔡殺其大夫公子駟
68 428 naturally / of course / certainly 夫先自敗也已
69 427 shì is / are / am / to be 國之有是多矣
70 426 chén minister / statesman / official 臣聞之
71 395 大夫 dàifu doctor 使大夫種因吳大宰嚭以行成
72 391 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 命宰人出禮書
73 390 lái to come 蔡遷于州來
74 386 huì can / be able to 會于乾侯
75 382 zhū all / many / various 而邑諸綸
76 380 yòu again / also 將又存之
77 380 no 於是乎克而弗取
78 377 mín the people / citizen / subjects 視民如傷
79 376 yán to speak / to say / said 言諸昭子
80 376 to die 死不知曠
81 374 season / period 使季杼誘豷
82 367 duì to / toward 對曰
83 366 gào to tell / to say / said / told 退而告人曰
84 362 Wu 蔡於是乎請遷于吳
85 354 wén to hear 臣聞之
86 353 to allow / to permit 許男
87 349 zài in / at 介在蠻夷
88 346 qiě moreover / also 且君沒於吾手
89 335 jiē all / each and every / in all cases 楚大夫皆懼曰
90 332 qín Shaanxi 秦伯卒
91 330 desire 欲與楚者右
92 330 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 使大夫種因吳大宰嚭以行成
93 323 zhì to / until 右河而南必至焉
94 323 shū book 吳入越不書
95 316 shì matter / thing / item 萇弘事劉文公
96 316 xíng to walk / to move 使大夫種因吳大宰嚭以行成
97 316 néng can / able 惎澆能戒之
98 308 sān three 三揖在下
99 307 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可
100 304 shuài handsome / graceful / smart 仲孫何忌帥師伐邾
101 303 chū to go out / to leave 命周人出御書
102 302 father 志父無罪
103 300 èr two 虞思於是妻之以二姚
104 297 also / too 亦不艾殺其民
105 296 to take / to get / to fetch 於是乎克而弗取
106 295 can / may / permissible 日可俟也
107 291 cài Cai 圍蔡
108 290 zhī to know 猶有知在
109 281 jīng to go through / to experience 經元年
110 281 Zhū Zhu 仲孫何忌帥師伐邾
111 281 chuán to transmit 傳元年
112 278 jīn today / modern / present / current / this / now 今吳不如過
113 278 jiàn to see 而未見德焉
114 266 gǎn bold / brave 熟食者分而後敢食
115 266 bēn to run fast / to flee 遂奔衛
116 263 chéng a city / a town 帥師城啟陽
117 259 Germany 樹德莫如滋
118 258 a man / a male adult 夫屯
119 257 xiān first 吾先大夫子常易之
120 252 martial / military 鄭武子賸之嬖
121 252 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所欲必成
122 251 bài to defeat / to vanquish 吳王夫差敗越于夫椒
123 251 zhòng middle brother 仲孫何忌帥師伐邾
124 251 cáo Cao 宋樂髡帥師伐曹
125 246 mèng first month 趙孟喜曰
126 244 yòng to use / to apply 闔廬惟能用其民
127 240 cháo to face 懷公朝國人而問焉
128 239 to stand 將立女
129 237 zhào Zhao 繁羽御趙羅
130 236 zàng to bury the dead 葬衛靈公
131 229 zhōu Zhou Dynasty 周人與范氏田
132 228 words / speech / expression / phrase / dialog 若以晉辭
133 228 to fear / be afraid of / to dread 楚大夫皆懼曰
134 226 子曰 zǐyuē Confucius says 大子曰
135 223 shì a gentleman / a knight 士吉射逆之
136 223 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 宋人執小邾子
137 222 shēng to be born / to give birth 生少康焉
138 219 xiàn to offer / to present 趙氏得而獻之
139 219 wáng to die 其亡也以禍
140 217 hái also / in addition / more 而還
141 214 day of the month / a certain day 晝夜九日
142 211 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 趙鞅以為討
143 210 wéi to surround / to encircle / to corral 圍蔡
144 209 district / county 而邑諸綸
145 208 zuì crime / sin / vice 何罪
146 205 taro 國夏奔莒
147 204 qīn to invade / to encroach upon / to raid 吳侵陳
148 204 luàn chaotic / disorderly 鄭勝亂從
149 204 to prevail 於是乎克而弗取
150 203 guǎ few 寡君恃鄭而保焉
151 201 xiǎo small / tiny / insignificant 小國猶復
152 200 yóu also / as if / still 小國猶復
153 199 fēi not / non- / un- 非禍而何
154 199 huò to reap / to harvest 七戰皆獲
155 199 this / these 有此冀方
156 194 zhàn war / fighting / battle 戰于鐵
157 193 shí ten 十有一月
158 192 qiú to request 澆使椒求之
159 191 móu to plan / to scheme 而兆其謀
160 191 female / feminine 使女艾諜澆
161 188 five 圍五鹿
162 188 xuān to declare / to announce 宣叔以晉師伐齊
163 187 nán difficult / arduous / hard 不亦難乎
164 187 again / more / repeatedly 復禹之績
165 186 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 親不棄勞
166 185 xiàng towards / to 宋向巢帥師伐曹
167 185 wèn to ask 懷公朝國人而問焉
168 185 shí food / food and drink 鼷鼠食郊牛
169 183 de potential marker 趙氏得而獻之
170 183 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能治亂
171 183 píng flat / level / smooth 越及吳平
172 181 disease / sickness / ailment 去疾莫如盡
173 181 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 曹人或夢眾君子立于社宮
174 180 è evil / vice 惡范氏也
175 179 Shandong 魯不可以後宋
176 177 jūn army / military 在軍
177 177 tiān day 祀夏配天
178 176 one 有眾一旅
179 175 jiù to save / to rescue 救邯鄲
180 174 公孫 Gōngsūn Gongsun 公孫尨稅焉
181 174 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 國之有是多矣
182 174 wèi Eighth earthly branch 而未見德焉
183 171 pìn to engage / to hire 遂聘之
184 170 xià next 下大夫受郡
185 170 zhǐ to stop / to halt 止而與之田
186 169 shàng top / a high position 上大夫受縣
187 168 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以民不罷勞
188 167 extra / surplus / remainder 余無子
189 166 zhèng government / administration 爾聞公孫彊為政
190 162 mén door / gate / doorway / gateway 告於門
191 161 tribes from northern china 司馬起豐析與狄戎
192 161 a consort / a concubine 姬之衰也
193 161 xìn to believe / to trust 信也
194 160 already / since 既戰
195 160 wěi yes 敢不唯子是從
196 160 contrary / opposite / backwards / upside down 偽自衛逆者
197 159 yòu right / right-hand 欲與楚者右
198 158 huá Chinese 夷不亂華
199 157 gōng a palace 桓宮僖宮災
200 156 zhào to call together / to summon / to convene 使召陳懷公
201 155 chéng to mount / to climb onto 卒乘與焉
202 155 happy / glad / cheerful / joyful 觀樂是務
203 154 shí real / true 君實圖之
204 153 shī to lose 不失舊物
205 153 tián field / farmland 有田一成
206 153 róng arms / armaments / a military affair 晉人執戎蠻子赤歸于楚
207 152 zhòng many / numerous 有眾一旅
208 151 子產 zǐchǎn Zi Chan 子產與宋人為成曰
209 150 tǎo to seek 使鞅討之
210 150 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 王正月
211 149 zhǔ owner 而晉盟主也
212 148 Mu 武之穆也
213 148 qiū Confucius 囚王豹于句竇之丘
214 147 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅夏后相
215 147 yáng sun 陽虎曰
216 147 anger / rage / fury 公聞之怒
217 146 to go 去疾莫如盡
218 145 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 范氏中行氏反易天明
219 145 zhòng heavy 居不重席
220 144 夫人 fūren wife 君夫人在堂
221 143 clothes / dress / garment 子服景伯至
222 142 qīng minister / high officer 下卿之罰也
223 141 suī although / even though 後雖悔之
224 141 xiāng each other / one another / mutually 滅夏后相
225 140 to take / to receive / to accept 晉趙鞅帥師納衛世子蒯瞶于戚
226 137 shòu to suffer / to be subjected to 故賂以漷沂之田而受盟
227 137 二月 èryuè February / the Second Month 王二月
228 137 zāng a slave / success 臧賓如如齊蒞盟
229 137 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 府庫慎守
230 136 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月
231 135 shēn to extend 盜殺蔡侯申
232 134 luán name of tree
233 134 chē a vehicle 舟車不飾
234 134 jiāng Jiang 利以伐姜
235 133 shéi who / whoever 此誰之命也
236 131 ancient barbarian tribes 趙鞅殺士皋夷
237 130 guò to cross / to go over / to pass 昔有過澆
238 129 an opening 楚之殺郤宛也
239 128 xún Xun 荀寅伐其郛
240 128 shě to give 君王舍其子而讓
241 128 司馬 sīmǎ official post of minister of war 左司馬販
242 126 公會 gōnghuì guild 公會吳于鄫
243 126 huì favor / benefit / blessing / kindness 葬秦惠公
244 126 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月
245 124 service 反役
246 123 chū at first / at the beginning / initially
247 123 文子 Wén Zǐ Wen Zi 孔文子使疾出其妻而妻之
248 122 sàng to lose / to die 已有喪而止
249 122 pàn to betray / to rebel / to revolt 鄭叛晉故也
250 121 gòng together 而共其乏困
251 121 liù six 哀公六年
252 121 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固將謀子
253 121 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月
254 120 my (polite) / poor / ruined / shabby / worn out / defeated 吳日敝於兵
255 120 shǐ beginning / start 爰始爰謀
256 120 退 tuì to retreat / to move back 退而告人曰
257 119 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月
258 119 wolfberry tree 杞伯過卒
259 119 zuǒ left 欲與吳者左
260 118 yǐn to govern 芋尹蓋對曰
261 117 hán Korea / South Korea 故韓魏反而喪之
262 116 西 The West 如子西之素
263 116 divination / fortune telling 改卜牛
264 115 wén writing / text 文祖襄公
265 115 十月 shíyuè October / the Tenth Month 十月
266 113 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月
267 113 dào way / road / path 今鄭為不道
268 113 zhāo illustrious 蔡昭侯將如吳
269 113 出奔 chūbēn to flee 蔡公孫辰出奔吳
270 113 residence / dwelling 居不重席
271 112 to defend / to resist 宿有妃嬙嬪御焉
272 112 to bestow on / to endow with 且魯賦八百乘
273 112 gāo high / tall 高倍
274 111 xīn heart 必右懼心
275 111 shì to match 禍之適吳
276 111 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 士吉射逆之
277 111 hǎo good 玩好必從
278 111 four 哀公四年
279 110 a family clan 其族轅咺
280 110 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 乃脩先君之怨
281 110 tīng to listen 弗聽
282 110 huàn to suffer from a misfortune 無患吳矣
283 110 三月 sānyuè March / the Third Month 三月
284 110 already / afterwards 夫先自敗也已
285 109 dài to treat / to entertain / to receive guests 先待諸外
286 108 qìng to celebrate / to congratulate 吳不告慶
287 108 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月
288 108 而後 érhòu after that / then 熟食者分而後敢食
289 108 fàn a pattern / model / rule / law 救范氏也
290 107 zhōu a state / a province 叔孫州仇
291 107 何以 héyǐ why 其何以事君
292 107 yuè more 吳王夫差敗越于夫椒
293 106 qīn relatives 句踐能親而務施
294 106 huán big 桓宮僖宮災
295 105 詩曰 shīyuē a poem goes 詩曰
296 104 zuò to do 痁作而伏
297 104 horse 素車樸馬
298 104 jìn to the greatest extent / utmost 去疾莫如盡
299 102 to ferry 濟濡帷幕
300 102 xíng punishment / penalty 有常刑
301 101 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善義之經也
302 101 chǒng to favor 貴寵之由
303 101 fēng to seal / to close off 賦封田
304 100 令尹 lìngyǐn chief minister 可移於令尹
305 99 zōng school / sect 司馬致邑立宗焉
306 99 zhǎng director / chief / head / elder 違天而長寇讎
307 99 èr two 君之貳也
308 99 huò or / either / else 或將豐之
309 98 zhì sign / mark / flag 志父無罪
310 98 liáng good / virtuous / respectable 子良授大子綏而乘之
311 97 kǒng opening / small hole / orifice 衛孔圉鮮虞人伐晉
312 97 nán south 子南僕
313 97 jiǎ armor 越子以甲楯五千
314 96 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 蔡侯告大夫殺公子駟以說
315 95 shí a rock / a stone 衛石曼姑
316 95 to lift / to hold up / to raise 報柏舉也
317 95 huò a misfortune / a calamity / a disaster 其亡也以禍
318 95 bào newspaper 報柏舉也
319 95 yuán monetary unit / dollar 衛侯元卒
320 94 běi north 鄭師北
321 94 meaning / sense 經德義
322 94 valley / gorge / ravine 不穀不有大過
323 94 shǐ history 楚子使問諸周大史
324 93 wǎng to go (in a direction) 鮑子醉而往
325 93 to take charge of / to manage / to administer 有寵使為司城以聽政
326 93 guān an office 百官官備
327 92 to happen upon / to meet with by chance 遇于戚
328 92 xiǎng to enjoy 公使夫人驟請享焉
329 92 miǎn to spare 人臣隸圉免
330 91 diagram / picture / drawing / chart 君其改圖
331 91 zhú to chase / to expel 公孫翩逐而射之
332 91 míng bright / brilliant 二三子順天明
333 91 hòu after / later 後雖悔之
334 91 to humiliate / to insult / to abuse 郢不足以辱社稷
335 91 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 虞思於是妻之以二姚
336 91 to give / to bestow favors 從司馬王賜之甲劍鈹
337 90 jiāo suburbs / outskirts 鼷鼠食郊牛
338 90 不敢 bùgǎn to not dare 蒯聵不敢自佚
339 90 tóng like / same / similar 與我同壤
340 90 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 昔歲寡人聞命
341 90 tiger 陽虎曰
342 90 gain / advantage / benefit 利以伐姜
343 89 seven 七戰皆獲
344 89 concerned about / anxious / worried 逃奔有虞
345 89 不如 bùrú not equal to / not as good as 今吳不如過
346 89 jìng to respect /to honor 南宮敬叔至
347 89 社稷 shèjì the gods of earth and grain 郢不足以辱社稷
348 88 paternal aunt / father's sister 衛石曼姑
349 88 zāi exclamatory particle 其不失國也宜哉
350 88 zuǒ to assist / to accompany 佐淮夷會于申
351 87 wài outside 外內以悛
352 86 liáng a bridge 葉公諸梁
353 86 yōu to worry / to be concerned 憂未艾也
354 86 shǎo few 吾車少
355 86 bèi to prepare / get ready 備持矛焉
356 86 huǒ fire / flame 司鐸火
357 86 wèi Wei Dynasty 御公立于象魏之外
358 86 shì room / bedroom 室不崇壇
359 86 bīng soldier / troops 吳日敝於兵
360 85 zhèng upright / straight 為仍牧正
361 85 shén what 今聞其嗣又甚焉
362 85 yuàn to blame / to complain 乃脩先君之怨
363 85 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以敗我也
364 85 大國 dàguó a power / a great power 況大國乎
365 85 soil / ground / land 蠻子赤奔晉陰地
366 84 zhōng end / finish / conclusion 而以侯終之
367 84 to give an offering in a religious ceremony 祀夏配天
368 84 guān to look at / to watch / to observe 宮室不觀
369 83 míng measure word for people 以為子名務德而安
370 83 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 萇弘事劉文公
371 83 zhōng middle 鄭人擊簡子中肩
372 83 precious 佩玉不敢愛
373 83 lǎo old / aged / elderly / aging 其老豈敢棄其國
374 83 qiān to move / to shift 蔡於是乎請遷于吳
375 82 fèng to offer / to present 吾子奉義而行者也
376 82 gōng merit 宋仲幾不受功曰
377 82 a law / a rule 不設屬辟
378 81 zǎi to slaughter 使大夫種因吳大宰嚭以行成
379 81 shuò first day of the lunar month 惡張柳朔
380 80 rustic / low / base / mean 伐齊南鄙
381 80 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 群臣敢忘君乎
382 80 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 若將不廢
383 79 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang 衛莊公復之
384 79 大叔 dàshū eldest of father's younger brothers / uncle 衛大叔疾出奔宋
385 79 rán correct / right / certainly 然君異於器
386 79 於是乎 yúshìhū therefore 蔡於是乎請遷于吳
387 79 speed 必速與之
388 78 Téng Teng 滕子來朝
389 78 dēng to rise / to mount / to board / to climb 登鐵上
390 77 chù a place / location / a spot / a point 反與壬也處
391 77 xiū to cultivate / to repair 乃脩先君之怨
392 77 táo to escape / to run away / to flee 逃出自竇
393 76 cuī Cui 仲孫蔑會齊崔杼
394 76 do not 眾莫敢進
395 76 ěr thus / so / like that 爾從主
396 75 yīn because 使大夫種因吳大宰嚭以行成
397 75 younger brother 子使告我弟
398 75 yǎn to lie / to lay down 彼皆偃蹇
399 74 past / former times 昔有過澆
400 74 yóu follow / from / it is for...to 貴寵之由
401 73 國人 guórén people of that country 懷公朝國人而問焉
402 73 不亦 bùyì is that not also? 不亦難乎
403 73 fán ordinary / common 凡我同盟
404 73 to open 帥師城啟陽
405 73 fàn to commit crime / to violate 己犯師而出
406 72 bài to bow / to pay respect to 州仇奉甲從君而拜
407 72 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致蔡於負函
408 72 昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao 葬蔡昭公
409 72 gōng to attack / to assault 宵攻鄭師
410 72 mother 僖子使子士之母養之
411 72 襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang 文祖襄公
412 71 to defend / to resist 趙鞅禦之
413 71 Ji 士吉射逆之
414 71 公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations 公使共劉視之
415 71 shǔ to count 則有數矣
416 71 jiǔ nine 晝夜九日
417 71 shì to murder a superior 齊陳乞弒其君荼
418 71 ruò weak 魯弱晉而遠吳
419 70 zhǎn to spread out / to extend 展如將右軍
420 70 eight 八人衰絰
421 70 níng Nanjing 晉國未寧
422 69 cháng always / ever / often / frequently / constantly 吾先大夫子常易之
423 69 thing / matter 制禮上物
424 69 shì a generation 而世為仇讎
425 69 to bribe 故賂以漷沂之田而受盟
426 69 shī the practice of selfless giving / dāna 句踐能親而務施
427 69 self 己犯師而出
428 69 jiǎ Jia 東郭賈奔衛
429 68 shí time / a period of time 若善魯以待時
430 68 huáng royal / imperial 敢昭告皇祖文王
431 68 lìng to make / to cause to be / to lead 事不再令
432 68 líng agile / nimble 願乞靈於臧氏
433 68 即位 jíwèi to succeed to the throne 公即位
434 68 gǒu in a sordid way 苟不以禮
435 67 liú Liu 劉氏
436 67 a drum 鼓音不衰
437 67 ài to love 邾人愛其土
438 67 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 劉桓公
439 67 a river / a stream 右河而南必至焉
440 67 apprentice / disciple 以徒五百人
441 67 王子 wángzǐ a prince 以王子姑曹當之
442 66 jiā house / home / residence 家備盡往
443 66 private 私讎不及
444 66 fish 如魚竀尾
445 66 不可以 bù kě yǐ may not 吾不可以僭之
446 66 來朝 láicháo tomorrow (morning) 滕子來朝
447 65 guó Guo 于虢
448 65 a team of four horses 蔡殺其大夫公子駟
449 65 type of rush 取棘蒲
450 65 dōng east 取漷東田及沂西田
451 64 jiàng to descend / to fall / to drop 邯鄲降
452 64 shǔ to belong to / be subordinate to 不設屬辟
453 64 shì to look at / to see 視民如傷
454 64 chēng to call / to address 故不稱夫人
455 64 次于 cìyú second after / second only to 遂次于泗上
456 63 zhì to rule / to govern / to manage / to control 不能治亂
457 63 nèi inside / interior 外內以悛
458 63 to record 亂其紀綱
459 63 shāng commerce / trade 商頌曰
460 63 to associate with / be near 歸告褚師比
461 63 hài to injure / to harm to 以除其害
462 63 kuàng moreover / how much the more 況大國乎
463 63 xiāng to aid / to help / to assist 自襄以來
464 63 to join / to combine 禹合諸侯於塗山
465 62 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于嬴
466 62 měi beautiful 納美珠焉
467 62 easy / simple 吾先大夫子常易之
468 62 níng peaceful 衛甯跪
469 62 currency / coins / legal tender 魯人以幣召之
470 62 lín a wood / a forest / a grove 公孫林
471 62 qiú a prisoner / a convict 囚王豹于句竇之丘
472 62 and 左師軍于菟和
473 61 a device / a tool / a utensil / an implement 器不彤鏤
474 61 yuán source / origin 及原壽過
475 61 wéi to disobey / to violate / to defy 違天而長寇讎
476 61 to sacrifice to / to worship 王弗祭
477 61 wèi position / location / place 不解于位
478 61 Eleventh Earthly Branch 諸侯之戌齊高張後
479 61 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以興兵
480 61 wàng to gaze / to look towards 祭不越望
481 60 qiáng strong / powerful 曹叔振鐸請待公孫彊
482 60 wife 虞思於是妻之以二姚
483 60 huái bosom / breast 使召陳懷公
484 60 yōng ordinary / normal 吳洩庸如蔡納聘
485 60 bǎo to defend / to protect 保于會稽
486 60 shēng sound 猶聞鍾聲
487 60 apparatus 吳申叔儀
488 60 earth / soil / dirt 以民為土芥
489 59 to be fond of / to like 趙孟喜曰
490 59 wood / lumber 木豈能擇鳥
491 59 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 與不仁人爭
492 59 zāi disaster / calamity 桓宮僖宮災
493 59 niú an ox / a cow / a bull 鼷鼠食郊牛
494 58 interest 實縣申息
495 58 dìng to decide 盡去之而後君定
496 58 yuǎn far / distant 魯弱晉而遠吳
497 58 suí to follow 隨侯
498 58 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 則周公之典在
499 58 láo to toil 親不棄勞
500 58 áo to ramble 及楚師盟于敖

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
哀公 哀公 āigōng Aigong / Lord Ai
爱民 愛民 àimín Aimin
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
拜城 Bàichéng Baicheng
阪泉 Bǎnquán Banquan
班卒 Bānzú Baros
褒姒 bāosì Baosi
八月 bāyuè August / the Eighth Month
bèi Bei
北方 běi fāng The North
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
北门 北門 Běi mén North Gate
北燕 Běi Yān Northern Yan Kingdom
北狄 běidí Northern Di
北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou
北林 běilín Beilin
彼得 bǐde Peter
Bīn Bin county
Bǐng Bing
Bo
蔡仲 Cài zhòng Zhong of Cai / Zhong Hu of Cai
曹公 cáo gōng Duke Cao / Cao Cao
曹国 曹國 Cáoguó State of Cao
侧室 側室 cèshì sideroom / concubine
陈书 陳書 Chén Shū History of Chen of the Southern Dynasties
陈文 陳文 chén wén Chen Wen
chéng Cheng
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
成县 成縣 chéng xiàn Cheng county
成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng
成纪 成紀 chéngjì Chengji
城口 chéngkǒu Chengkou
城中 chéngzhōng Chengzhong
成周 Chéngzhōu Chengzhou
池上 chíshàng Chihshang / Chihshang
崇明 Chóngmíng Chongming Island
楚辞 楚辭 Chǔ Cí Chuci / Songs of Chu / Verses of Chu
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
楚昭王 Chǔ zhāo Wáng King Zhao of Chu
楚庄王 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
慈惠 Cí Huì Fǎshī Venerable Tzu Hui
cuǐ Chui
存吾 Cún Wú Cun Wu
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大和 Dàhé
 1. Yamato
 2. Dahe
大林 dàlín Dalin / Talin
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
当阳 當陽 dāngyáng
 1. Dangyang
 2. Dangyang
悼王 Dào Wáng King Dao of Zhou
大顺 大順 dàshùn Dashun
大武 dàwǔ Dawu / Tawu
大夏 Dàxià Bactria
大祥 dàxiáng Daxiang
大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes
大野 dàyě Ōno
大邑 dàyì Dayi
dèng Deng
邓析 鄧析 Dèng Xī Deng Xi
帝乙 Dì Yǐ Di Yi
典籍 diǎnjí canonical text
定王 Dìng Wáng King Ding of Zhou
定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding
定襄 dìngxiāng Dingxiang
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东都 東都 Dōng Dū Luoyang
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东门 東門 Dōng mén East Gate
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
东周 東周 Dōng Zhōu Eastern Zhou
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
东山 東山 dōngshān Dongshan
东土 東土 dōngtǔ the East / China
东阳 東陽 dōngyáng Dongyang
东夷 東夷 dōngyí Eastern Barbarians
东至 東至 dōngzhì Dongzhi
杜预 杜預 Dù Yù Du Yu
段氏 duànshì Duanshi
二月 èryuè February / the Second Month
恶物 惡物 èwù Evil One / Pāpīyāms / Pāpimant
樊迟 樊遲 fán chí Fan Chi / Fan Xu
非盟 fēiméng African Union (AU)
fén Fen
fēng Feng
封人 fēngrén Duiren
gàn
 1. Jiangxi
 2. Gan River
 3. Gan dialect
冈山 岡山 gāngshān
 1. Kangshan
 2. Okayama
gào Gao
皋陶 gāo yáo Gao Yao
告子 Gào Zǐ Gao Zi
高梁 gāoliáng
 1. Takahashi
 2. Takahashi city
高唐 gāotáng Gaotang
高辛氏 gāoxīnshì Gao Xinshi
高阳 高陽 gāoyáng Gaoyang
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
gěng Geng
gēng 7th heavenly stem
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
共王 Gòng Wáng King Gong of Zhou
共工 gònggōng God of Water
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
勾践 勾踐 gòujiàn Gou Jian
句芒 gōumáng Gou Mang
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
冠冕 guānmiǎn royal crown / official hat / official / leader / chief / elegant and stately
瓜州 Guāzhōu Guazhou County
guī Gui
guī Gui
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
Gǔn
 1. Gun
 2. a giant fish
 3. the father of the emperor Yu
guó
 1. Guo
 2. Guo
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
hán Han River
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
韩子 韓子 Hán Zǐ Han Zi
汉川 漢川 hànchuān Hanchuan
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
汉水 漢水 hànshuǐ Han River
汉阳 漢陽 hànyáng Hanyang
寒浞 hánzhuó Han Zhuo
hào Hao
好时 好時 hǎoshí Hershey's
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
阖庐 闔廬 hélú He Lu
河内 河內 Hénèi Hanoi
衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng
河西 Héxī Hexi
鸿鴈 鴻鴈 hóngyàn Wild Geese
弘也 hóngyě Kūya
hòu Hou
hóu a name of a town in Henan province
后羿 hòuYì Houyi
huái Huai River
怀安 懷安 huáiān Huai'an
淮北 Huáiběi Huaibei
怀来 懷來 huáilái Huailai
怀柔 懷柔 huáiróu Huairou
淮上 Huáishàng Huaishang
淮夷 huáiyí Huaiyi [peoples]
怀远 懷遠 huáiyuǎn Huaiyuan
华龙 華龍 huàlóng Hualong
huán Huan river
桓王 Huán Wáng King Huan of Zhou
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
皇天 huáng tiān Emperor of Heaven
皇天后土 huáng tiān hòu tǔ Emperor of Heaven and Lord of Earth
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
黄泉 黃泉 huángquán Yellow Springs
华山 華山 huàshān
 1. Huashan
 2. Huashan
华夏 華夏 Huáxià old name for China / Cathay
猾夏 huáxià China
惠王 Huì Wáng
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
惠子 Huì Zǐ Hui Zi
虎门 虎門 Hǔmén Humen / Taiping
壶丘 壺丘 húqiū Huqiu
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
Ji
Jiá Jia
简王 簡王 Jiǎn Wáng King Jian of Zhou
建德 jiàndé Jiande
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
绛县 絳縣 jiàng xiàn Jiang county
江海 jiānghǎi Jianghai
江汉 江漢 jiānghàn Jianghan
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
建明 jiànmíng
 1. Jianming
 2. Jianming
 3. Jianming
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
嘉平 Jiāpíng Jiaping reign
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
Jié Emperor Jie
介之推 jiè zhītuī Jie Zhitui
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
季路 jìlù Ji Lu
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋朝 晉朝 Jìn Cháo Jin Dynasty
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
晋惠 晉惠 Jìn Huì Emperor Hui of Jin
金九 jīn jiǔ Kim Koo
晋平公 晉平公 Jìn Píng Gōng Duke Ping of Jin
晋书 晉書 Jìn Shū Book of Jin / History of the Jin Dynasty
金天 Jīn Tiān Jin Tian
晋文 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin
晋文公 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin
旌善 Jīng Shàn Jeongseon
敬王 Jìng Wáng King Jing of Zhou
景王 Jǐng Wáng King Jing of Zhou
景福 jǐngfú Jingfu
靖国 靖國 jìngguó Jingguo
荆山 荊山 jīngshān Mt Jingshan
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
缙云 縉雲 jìnyún Jinyun
晋中 晉中 Jìnzhōng Jinzhong
晋州 晉州 jìnzhōu
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
济水 濟水 jìshuǐ Ji River, former river of north-eastern China which disappeared after the Yellow River flooded in 1852
九歌 Jiǔgē Jiuge
酒泉 Jiǔquán Jiuquan
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
鸡泽 雞澤 jīzé Jize
箕子 jīzǐ Jizi
句践 句踐 jùjiàn Ju Jian
康王 Kāng Wáng King Kang of Zhou
克东 克東 kèdōng Kedong
孔甲 Kǒng Jiǎ Kong Jia
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
孔子 Kǒngzi Confucius
kuài Kuai
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
匡王 Kuāng Wáng King Kuang of Zhou
Kuò
 1. Kuo River
 2. Huo River
 3. clashing of two currents
莱山 萊山 láishān Laishan
Li
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
厉王 厲王 lì Wáng
 1. King Li
 2. King Li of Zhou
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁山 Liáng Shān
 1. Yangsan
 2. Liangshan
liào Liao
列城 Lièchéng Leh
烈山 lièshān Lieshan
礼经 禮經 lǐjīng Classic of Rites
灵王 靈王 Líng Wáng King Ling of Zhou
令狐 lìnghú
 1. Linghu
 2. Linghu
临武 臨武 línwǔ Linwu
刘赞 劉贊 Liú Zàn Liu Zan
刘毅 劉毅 liúyì
 1. Liu Yi
 2. Liu Yi
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lǒng Gansu
龙纪 龍紀 lóngjì Longji
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
Lu River
鲁文公 魯文公 lǔ wéngōng Lu Wengong / Lord Wen of Lu
鲁隐公 魯隱公 lǔ yǐngōng Lu Yingong / Lord Yin of Lu
鲁庄公 魯莊公 lǔ zhuānggōng Lu Zhuanggong / Lord Zhuang of Lu
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
鲁君 魯君 Lǔjūn the lord of Lu
Luò Luo River
罗纳 羅納 luónà Rhone
雒邑 Luòyì Luoyi
鲁史 魯史 lǔshǐ History of Kingdom Lu
吕相 呂相 lǚxiāng
 1. Luxiang
 2. Luxiang
màn place in Henan province
méi Mei
梅山 méishān Meishan
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
孟津 Mèngjīn Mengjin
míng Ming
名家 Míng Jiā Logicians School of Thought / School of Names
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
闵公 閔公 mǐngōng Mingong / Lord Min
民和 mínhé Minhe
穆王 Mù Wáng King Mu of Zhou
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南门 南門 Nán mén South Gate
南史 Nán Shǐ History of the Southern Dynasties
南宫 南宮 nángōng Nangong
南郭 nánguō Nanguo
南陵 nánlíng Nanling
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
能忍 néngrěn able to endure / sahā
Ni
pān
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
盘庚 盤庚 Pán Gēng Pan Geng
péng
 1. Peng
 2. Peng
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
Pi
平王 Píng Wáng King Ping of Zhou
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
平阴 平陰 píngyīn Pingyin
 1. Pu River
 2. Pu
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
蒲城 púchéng Pucheng
Qi River
 1. wolfberry tree
 2. Qi
 3. Qi
Qi
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦景 Qín Jǐng Qin Jing
秦穆公 qín mùgōng Duke Mu of Qin
頃王 Qǐng Wáng King Qing of Zhou
清原 qīngyuán Qingyuan
七月 qīyuè July / the Seventh Month
Qu
蘧伯玉 qú bóyù Qu Boyu
劝学 勸學 Quàn Xué On Learning
犬戎 Quǎnróng Qianrong
曲沃 qǔwò Quwo
蘧瑗 qúyuàn Qu Boyu
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
人乘 Rén Shèng The Human Vehicle
人属 人屬 rénshǔ Homo
日南 rìnán Rinan
容城 róngchéng Rongcheng
荣成 榮成 róngchéng Rongcheng
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
Ru
如东 如東 rúdōng Rudong
如皋 Rúgāo Rugao
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
沙鹿 shālù Shalu
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
上卿 shàngqīng Senior Minister
商丘 Shāngqiū Shangqiu
上思 shàngsī Shangsi
商汤 商湯 shāngtāng Shang Tang
shào
 1. Shao
 2. Shao
召公 Shào Gōng Duke Shao
少康 shǎoKāng Shao Kang
shēn Shen
shéng Sheng
舍卫 舍衛 Shèwèi Sravasti / Śrāvastī / Savatthi
射阳 射陽 shèyáng Sheyang
shī Shi
士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry
世行 shì háng World Bank
师会 師會 Shī Huì
 1. Shi Hui
 2. Shi Hui
师旷 師曠 Shī Kuàng Shi Kuang
史鰌 shǐ qiū Shi Qiu
士燮 Shì Xiè Shi Xie
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
石门 石門 shímén Shimen / Shihmen
石首 shíshǒu Shishou
石田 shítián Ishida
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
Shùn Emperor Shun
顺德 順德 shùndé Shunde
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
四王 Sì Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四分 sìfēn four divisions of cognition
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋朝 Sòng Cháo Song Dynasty
宋襄公 Sòng Xiāng Gōng Duke Xiang of Song
鄋瞒 鄋瞞 sōumán Souman
Su
孙叔敖 孫叔敖 Sūn Shū áo Sun Shu ao
孙文 孫文 Sūn Wén Sun Wen / Dr Sun Yat-sen
孙吴 孫吳 Sūn Wú Eastern Wu
肃慎 肅慎 sùshèn Sushen
泰山 Tài Shān Mount Tai
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
Tán Tan
唐人 Táng Rén Chinese / expatriate Chinese
陶唐 táotáng Taotang
桃园 桃園 táoyuán Taoyuan
Téng
 1. Teng
 2. Teng
滕文公 Téng Wén Gōng Duke Wen of Teng
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天方 tiānfāng Arabia / Arabian
天汉 天漢 tiānhàn the Milky Way
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
同德 tóngdé Tongde
同州 Tóngzhōu Tongzhou / Weinan
外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary
王臣 wáng chén Wang Chen
王度 Wáng Dù Wang Du
王嘉 wáng jiā Wang Jia
王猛 wángměng Wang Meng
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王叔文 wángshūwén Wang Shuwen
wěi Wei
wéi Wei River
wèi Wei River
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
wéi Wei
wěi Wei
卫灵公 衛靈公 wèi línggōng Duke Ling of Wei
微子 wēi zǐ Count of Wei
渭滨 渭濱 Wèibīn Weibin
尉氏 wèishì Weishi
Wèn Wen River
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文子 Wén Zǐ Wen Zi
文成 Wénchéng Princess Wen Cheng / Princess Wencheng
文德 wéndé Wende
文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu
Wu
Wu
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
巫山 Wū Shān Mount Wu
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
伍员 伍員 wǔ yuán Wu Yuan
吴子 吳子 Wú Zǐ Wu Zi
武城 wǔchéng Wucheng
无棣 無棣 wúdì Wudi
吴国 吳國 Wúguó
 1. Wu state
 2. Wu state
婺女 wùnǚ Wunu
伍奢 Wǔshē Wu She
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
吴用 吳用 Wúyòng Wu Yong
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
吴越 吳越 wúyuè
 1. Wuyue
 2. Wu and Yue
吴中 吳中 Wúzhōng Wuzhong
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
Xi
西门 西門 Xī mén West Gate
西周 Xī Zhōu Western Zhou
襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou
襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
小雅 Xiǎoyǎ Xiaoya / Smaller Odes
夏商周 xiàshāngzhōu Xia, Shang and Zhou, the earliest named Chinese dynasties
夏州 xiàzhōu Xiazhou
僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi
辛亥 xīn hài Xin Hai year
新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng
xíng
 1. Xing
 2. Xing
新立 xīnlì Xinli
新密 xīnmì Xinmi
新田 xīntián Xintian
西戎 Xīróng the Xirong
昔阳 昔陽 xīyáng Xiyang
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen
xuē
 1. Xue
 2. Xue
xún
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
Xún State of Xun
徐闻 徐聞 Xúwén Xuwen
Yān Yan
炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor
晏婴 晏嬰 Yàn Yīng Yan Ying
晏子 Yàn Zǐ Yan Zi
阳关 陽關 Yáng Guān Yangguan / Yang Pass
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
鄢陵 Yānlíng Yanling
偃师 偃師 Yǎnshī Yanshi
yáo Yao
Yi
Yi
羿 Yi
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
夷王 Yí Wáng King Yi of Zhou
伊川 yīchuān Yichuan
宜君 yíjūn Yijun
以律 yǐlǜ Eluid (son of Achim)
Yǐng Ying
隐公 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin
颍上 潁上 yǐngshàng Yingshan
伊尹 yīyǐn Yi Yin
雍门 雍門 Yōng Mén Yong Men
yōu You
幽王 Yōu Wáng King You of Zhou
犹大 猶大 yóudà Judas / Judah (son of Jacob)
有夏 yǒuxià China
Yu
 1. Emperor Yu
 2. Yu
Yu
yuán Yuan
原田 yuántián Harada
元夜 yuányè Lantern Festival / night of 15th of first lunar month
于都 於都 yúdōu Yudu
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
Yùn Yun
yún Yun
于田 於田 yútián Yutian
雨行 yǔxíng Varṣakāra / Varsakara / Vassakāra
于越 yúyuè Commander in Chief
豫章 yùzhāng Yuzhang
zēng Zeng
zhà Zha
zhāng Zhang
长葛 長葛 zhǎnggě Changge
长武 長武 zhǎngwǔ Changwu
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵简子 趙簡子 Zhào Jiǎnzǐ Zhao Jianzi
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
赵鞅 趙鞅 Zhào Yǎng Zhao Yang
昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao
赵括 趙括 Zhàokuò Zhao Kuo
召陵 zhàolíng Shaoling
昭明 zhāomíng
 1. bright
 2. Zhaoming [star]
 3. Zhaoming
zhēn Zhen River
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正德 Zhèngdé Emperor Zhengde
郑国 鄭國 Zhèngguó Zhengguo
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
zhī Zhi
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
至大 Zhìdà Zhida reign
中行 zhōng háng Bank of China
中原 zhōng yuán the Central Plains of China
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中牟 Zhōngmóu Zhongmou
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhòu Emperor Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
周颂 周頌 zhōu sòng Sacrificial odes of Zhou
周文王 Zhōu Wén Wáng King Wen of Zhou
周南 zhōunán Zhou Nan
周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching
Zhū
 1. Zhu
 2. Zhu
Zhū Zhu River
祝融 Zhù Róng Zhu Rong
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
莊王 Zhuāng Wáng King Zhuang of Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang
诸城 諸城 zhūchéng Zhucheng
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子思 Zǐ Sī Zi Si
子婴 子嬰 Zǐ Yīng Zi Ying
子张 子張 zǐ zhāng Zi Zhang
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan
子路 zǐlù Zi Lu
子美 zǐměi Zimei / Du Fu
子长 子長 zǐzhǎng Zichang
宗伯 zōng bó Minister of Rites
宗主 zōngzhǔ head of a clan / natural leader / person of prestige and authority in a domain / suzerain
zōu Zou
左丘明 Zuǒ Qiū Mīng Zuo Qiuming / Zuoqiu Ming
左传 左傳 Zuǒ Zhuàn Zuo Zhuan
左氏春秋 zuǒshì chūnqiū Zuo Shi Spring and Autumn Annals

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English