Glossary and Vocabulary for Guoyu 《國語》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1574 yuē to speak / to say 范蠡建諫曰
2 869 child / son 吾不用子之言
3 685 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君憂臣勞
4 678 wáng Wang 越王句踐即位三年而欲伐吳
5 577 gōng public/ common / state-owned 公令醫守之
6 434 mín the people / citizen / subjects 除民之害
7 433 rén person / people / a human being 定傾者與人
8 405 wèi to call 是謂守時
9 387 使 shǐ to make / to cause 又使之往往而不得食
10 364 a man / a male adult 夫國家之事
11 350 yán to speak / to say / said 蠡不敢言
12 328 jìn shanxi 以會晉公午于黃池
13 323 guó a country / a state / a kingdom 蠡為我守于國
14 273 jīn today / modern / present / current / this / now 今君王未盈而溢
15 266 shì matter / thing / item 夫國家之事
16 262 Germany 逆德也
17 259 諸侯 zhū hóu the feudal lords 昔者夫差恥吾君于諸侯之國
18 259 big / great / huge / large / major 大兇則遠
19 256 one 唯地能包萬物以為一
20 254 chén minister / statesman / official 臣故將謁之
21 250 néng can / able 唯地能包萬物以為一
22 243 zài in / at 越之在吳
23 239 father's elder brother / uncle 將必寬然有伯諸侯之心焉
24 232 wén to hear 蠡聞之
25 232 sān three 越王句踐即位三年而欲伐吳
26 225 zhōu Zhou Dynasty 昔吾先君固周室之不成子也
27 224 nián year 越王句踐即位三年而欲伐吳
28 222 to reach 惟恐弗及
29 219 mìng life 吾王敢無聽天之命
30 209 xíng to walk / to move 夫聖人隨時以行
31 208 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 乃令大夫種行成與吳
32 206 desire 越王句踐即位三年而欲伐吳
33 203 zhèng Zheng
34 201 tiān day 持盈者與天
35 188 大夫 dàifu doctor 乃令大夫種行成與吳
36 179 yòng to use / to apply 後則用陰
37 179 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可強生
38 171 chǔ state of Chu 昔楚靈王不君
39 170 to die 致其死
40 165 jiàn to see 昔者越國見禍
41 162 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 卑辭尊禮
42 160 Shandong 魯以為憂
43 160 shū father's younger brother 問于申叔時
44 158 even / equal / uniform 孤將有大志于齊
45 158 shā to kill / to murder / to slaughter 王怒而殺之
46 155 hóu marquis / lord 晉侯亞之
47 151 can / may / permissible 其可輿
48 149 shī teacher 吳師自潰
49 149 shì clan / a branch of a lineage 乃入芋尹申亥氏焉
50 148 èr two 二壺酒
51 148 Wu 越王句踐即位三年而欲伐吳
52 147 shàng top / a high position 上征上國
53 142 gào to tell / to say / said / told 將免者以告
54 141 gain / advantage / benefit 然後受其名而兼其利
55 140 shēng to be born / to give birth 生萬物
56 139 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 唯地能包萬物以為一
57 138 clothes / dress / garment 服之而已
58 136 wén writing / text 奉文犀之渠
59 135 zuò to do 天時不作
60 133 to cut down 越王句踐即位三年而欲伐吳
61 133 five 戰于五湖
62 132 martial / military 武之諸侯
63 128 to enter 與范蠡入宦于吳
64 124 zhòng heavy 安徐而重固
65 124 shí time / a period of time 時不至
66 124 xiān first 天時不作而先為人客
67 122 qǐng to ask / to inquire 請士女女于士
68 121 míng bright / brilliant 用力甚少而名聲章明
69 118 zhī to know 必有以知天地之恒制
70 116 lìng to make / to cause to be / to lead 乃令大夫種行成與吳
71 115 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 椒舉娶于申公子牟
72 114 to stand 立斷之事
73 113 shì a gentleman / a knight 請士女女于士
74 113 soil / ground / land 節事者與地
75 111 happy / glad / cheerful / joyful 望好女樂
76 111 zhèng government / administration 吾與之共知越國之政
77 109 shí real / true 府倉實
78 109 guī to go back / to return 歸及至于國
79 108 meaning / sense 今將反此義以報此禍
80 108 day of the month / a certain day 日困而還
81 108 xià summer 夏則資皮
82 107 qīng minister / high officer 卿舉以少牢
83 107 father 父勉其子
84 107 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 大夫種勇而善謀
85 106 àn case / incident 參國起案
86 106 female / feminine 望好女樂
87 105 jūn army / military 居軍三年
88 105 qín Shaanxi 其身秦為夫差前馬
89 105 wèn to ask 王召范蠡而問焉
90 105 xìn to believe / to trust 信讒喜優
91 104 tīng to listen 王弗聽
92 103 thing / matter 審物則可以戰乎
93 103 luàn chaotic / disorderly 以為亂梯
94 103 zhèng upright / straight 待其來者而正之
95 103 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 一朝而棄之
96 103 guān an office 行頭皆官師
97 102 to fear / be afraid of / to dread 吳王懼
98 102 zhōng clock 先王之鍾鼓
99 102 xīn heart 以廣侈吳王之心
100 101 nán difficult / arduous / hard 而難對其使者
101 101 four 四封之內
102 101 dào way / road / path 道固然乎
103 100 gōng merit 勞而不矜其功
104 99 qīn relatives 親吾君也
105 98 suì to comply with / to follow along 遂興師伐吳
106 98 gǎn bold / brave 吾王敢無聽天之命
107 98 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 乃可以有天下之成利
108 98 shén divine / mysterious / magical / supernatural 古者民神不雜
109 97 inside / interior 環會稽三百里者以為范蠡地
110 97 zhāo illustrious 明德以昭之
111 97 fàn a pattern / model / rule / law 范蠡建諫曰
112 96 shī to lose 其事不失
113 95 qiú to request 時雨既至必求之
114 95 è evil / vice 美惡皆成
115 95 to give an offering in a religious ceremony 不敢絕祀
116 95 yún cloud 疣藪曰云連徒洲
117 93 an opening 晉長魚矯殺三郤于榭
118 93 wáng to die 而又刈亡之
119 93 yáng sun 陽至而陰
120 93 sūn Sun 魯襄公使叔孫穆子來聘
121 90 cháo to face 孰使我蚤朝而晏罷者
122 90 past / former times 昔者上天降禍于吳
123 89 zhàn war / fighting / battle 戰于五湖
124 89 preface / introduction 各司其序
125 89 tribes from northern china
126 88 ancient barbarian tribes 盛以鴟夷
127 88 móu to plan / to scheme 吾于與子謀之
128 88 huì favor / benefit / blessing / kindness 忠惠以善之
129 87 xiàn to offer / to present 大夫種乃獻謀曰
130 86 lái to come 大夫種來而復往
131 86 zhòng many / numerous 無曠其眾
132 85 chén Chen 凡陳之道
133 85 wèi Eighth earthly branch 今君王未盈而溢
134 84 shēng sound 其聲動天地
135 84 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 以多甲兵
136 83 words / speech / expression / phrase / dialog 卑辭尊禮
137 83 yuàn to blame / to complain 而思邊垂之小怨
138 83 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 安徐而重固
139 82 yuǎn far / distant 憎輔遠弼
140 82 shuài handsome / graceful / smart 吳王帥其賢良
141 82 xuān to declare / to announce 其聖能光遠宣朗
142 81 earth / soil / dirt 皇天後土
143 81 jiǔ nine 九黎亂德
144 80 season / period 季紃
145 80 zuì crime / sin / vice 若以越國之罪為不可赦也
146 80 zhì to create / to make / to manufacture 君王制之
147 80 zhì sign / mark / flag 君臣上下交得其志
148 79 xìng family name / surname 凡我父兄昆弟及國子姓
149 79 ān calm / still / quiet / peaceful 安徐而重固
150 79 nèi inside / interior 福生于內
151 78 liù six 圉聞國之寶六而已
152 78 shí food / food and drink 又使之往往而不得食
153 78 shǐ beginning / start 弗為之始
154 78 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 時將有反
155 78 guò to cross / to go over / to pass 無過天極
156 78 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執其手而與之謀
157 78 xiǎo small / tiny / insignificant 小兇則近
158 78 zhǔ owner 宜為人主
159 77 jìng to respect /to honor 齊敬之勤
160 77 shì a generation 先人就世
161 77 xiū to decorate / to embellish 不修方城之內
162 77 wài outside 兵勝于外
163 76 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 蠡為我守于國
164 76 bài to defeat / to vanquish 是故敗吳于囿
165 76 shòu to suffer / to be subjected to 然後受其名而兼其利
166 75 to prevail 夫差克有成事
167 75 不能 bù néng cannot / must not / should not 吾不能居其地
168 75 tóng like / same / similar 同男女之功
169 74 shū book 謂欒書曰
170 74 hǎo good 望好女樂
171 72 zhōng middle 夜中
172 72 a wood-boring insect 范蠡建諫曰
173 72 shēn to extend 今申胥驟諫其王
174 72 zōng school / sect 而心率舊典者為之宗
175 71 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 昔吾先王體德明聖
176 71 ěr ear 豈遽忘于諸侯之耳乎
177 71 to take / to get / to fetch 取地而不反
178 71 jié festival / a special day 節事者與地
179 71 xíng punishment / penalty 死生因天地之刑
180 71 a consort / a concubine 無姬姓之振也
181 70 Mu 成不禮于穆
182 70 to join / to combine 乃合大夫而謀曰
183 70 valley / gorge / ravine 不穀之國家
184 69 to take charge of / to manage / to administer 司封之內
185 69 wèi to guard / to protect / to defend
186 69 chù a place / location / a spot / a point 自若以處
187 69 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 句踐說于國人曰面議寡人不知其力之不足也
188 69 hòu after / later 後將悔之
189 68 róng arms / armaments / a military affair 王不如設戎
190 67 huò a misfortune / a calamity / a disaster 上天降禍于越
191 67 shēn human body / torso 又身與之市
192 67 zhāng a chapter / a section 用力甚少而名聲章明
193 66 bèi to prepare / get ready 備刑戮以辱其不勵者
194 66 退 tuì to retreat / to move back 有乃助寡人謀而退吳者
195 66 shī the practice of selfless giving / dāna 施民所善
196 65 zuǒ to assist / to accompany 用命孤禮佐周公
197 65 jiàn to remonstrate / to admonish 范蠡建諫曰
198 65 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 君王其忘之乎
199 65 capacity / degree / a standard / a measure 以度天下
200 64 shǐ history 家為巫史
201 64 zhōng end / finish / conclusion 使其身無終沒于越國
202 64 huì can / be able to 以會晉公午于黃池
203 64 文子 Wén Zǐ Wen Zi 文子辭
204 63 diagram / picture / drawing / chart 蠡其圖之
205 62 guān to look at / to watch / to observe 又觀其民之饑飽勞逸以參之
206 62 residence / dwelling 居軍三年
207 62 luán name of tree 謂欒書曰
208 62 hòu thick 王安厚取名而去之
209 62 to go 去民之所惡
210 61 shǔ to belong to / be subordinate to 盛怒屬兵
211 61 fàn to commit crime / to violate 以犯獵吳國之師徒
212 61 shǎo few 用力甚少而名聲章明
213 61 不敢 bùgǎn to not dare 蠡不敢言
214 60 to die 人之所卒也
215 60 to take / to receive / to accept 越人飾美女八人納之太宰嚭
216 60 píng flat / level / smooth 夏禹能單平水土
217 60 seven 彼其上將薄七德
218 60 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子有命
219 59 disease / sickness / ailment 剛強而力疾
220 59 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 失德滅名
221 59 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 桓公為司徒
222 58 shāng commerce / trade 通于商
223 58 gōng a palace 至于姑蘇之宮
224 58 tián field / farmland 天子之田九畡
225 57 子曰 zǐyuē Confucius says 子曰
226 57 shuǐ water 水則資車
227 57 god of cereals 稷不為稷
228 57 to defend / to resist 皆曲相御
229 57 天下 tiānxià China 以度天下
230 56 to sacrifice to / to worship 以奉其社稷之祭
231 56 letter / symbol / character
232 56 xīng to flourish / to be popular 今大夫國子興其眾庶
233 56 dài to treat / to entertain / to receive guests 待其來者而正之
234 56 zhào to call together / to summon / to convene 王召范蠡而問焉
235 55 shǔ to count 數故戰勝而不報
236 55 a musical note
237 55 yōu to worry / to be concerned 君憂臣勞
238 55 method / way 明者以為法
239 55 dialect / language / speech 子常與之語
240 54 power / force / strength 必彼將同其力
241 54 easy / simple 其事將易冀已
242 54 xùn to teach / to train 能作訓比率
243 54 晉國 Jìn Guó state of Jin 晉國有難
244 53 concerned about / anxious / worried 越曾足以為大虞乎
245 53 rén a kernel / a pit 仁次之
246 53 hòu after / later 后稷是相
247 53 shèng to beat / to win / to conquer 兵勝于外
248 53 shī poem / verse
249 53 hair 則不能斷疑以發大計
250 53 之後 zhīhòu after / following / later 而後使先聖之後之有光烈
251 52 ài to love 無乃即傷君王之所愛乎
252 52 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 而導之以訓辭
253 52 jìn to the greatest extent / utmost 民將盡其力
254 52 百姓 bǎixìng common people 百姓之事
255 52 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 而為之昭明德而廢幽昏焉
256 52 lǎo old / aged / elderly / aging 令壯者無取老婦
257 52 měi beautiful 美惡皆成
258 52 juǎn to coil / to roll 卷二
259 52 contrary / opposite / backwards / upside down 此逆于天而不和于人
260 52 to lift / to hold up / to raise 以與楚昭王毒逐于中原柏舉
261 52 huàn to suffer from a misfortune 不患其眾之不足也
262 52 dòng to move / to act 其聲動天地
263 51 jiā house / home / residence 請委管鑰屬國家
264 51 a statute / a law / a regulation 執同律以聽軍聲
265 51 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 自文公以來有力于先君而子孫不立者
266 50 nóng agriculture / farming 邊鄙耕農不儆
267 50 wéi to disobey / to violate / to defy 餘令而不違
268 49 mother 乃致其父母昆弟而誓之曰
269 49 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于玄月
270 49 méng oath / pledge / union 句踐請盟
271 49 bào newspaper 數故戰勝而不報
272 49 different / other 異于是
273 49 jiāo suburbs / outskirts 又郊敗之
274 48 太子 tàizǐ a crown prince 莊王使士亹傅太子箴
275 48 shì room / bedroom 昔吾先君固周室之不成子也
276 48 to give / to bestow favors 其敢忘君王之大賜乎
277 48 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 以其私卒君子六千人為中軍
278 47 jiàng to descend / to fall / to drop 上天降禍于越
279 47 líng mound / hill / mountain 齊人與戰于艾陵
280 47 zhòng middle brother 鄶仲恃險
281 47 天地 tiān dì heaven and earth / the world 必有以知天地之恒制
282 46 zhōng loyalty / devotion 忠惠以善之
283 46 bīn a guest / a visitor 以為過賓于宋
284 46 a whetstone 而摩厲之于義
285 46 huái bosom / breast 鄖公之弟懷將弒王
286 46 zhǎng palm of the hand 使掌公族大夫
287 46 láo to toil 勞而不矜其功
288 46 xiǎng to enjoy 明紹享餘一人
289 46 diǎn canon / classic / scripture 而心率舊典者為之宗
290 46 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 有乃助寡人謀而退吳者
291 45 bǎi one hundred 廣運百里
292 45 shān a mountain / a hill / a peak 問具山
293 45 zhào Zhao 失趙氏之典刑
294 45 currency / coins / legal tender 寡君句踐使下臣郢不敢顯然布幣行禮
295 45 to humiliate / to insult / to abuse 君辱臣死
296 45 xiāng village / township 四鄉地主正之
297 45 hài to injure / to harm to 除民之害
298 44 a drum 范蠡乃左提鼓
299 44 bīng soldier / troops 兵者
300 44 anger / rage / fury 王怒而殺之
301 44 extra / surplus / remainder 餘雖靦然而人面哉
302 44 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致其死
303 44 to allow / to permit 欲許之
304 44 wēi power / might / prestige 夫固知君王之蓋威以好勝也
305 44 suì age 三歲于沮
306 44 eight 越人飾美女八人納之太宰嚭
307 44 ancestor / forefather 寵神其祖
308 44 huò to reap / to harvest 以歲之不獲也
309 44 gāo high / tall 而高高下下
310 44 zhǐ to stop / to halt 究數而止
311 44 ancient / old / palaeo- 臣聞古之善用兵者
312 44 guǎ few 寡君句踐乏無所使
313 44 guó Guo
314 43 不可以 bù kě yǐ may not 不可以授命
315 43 wǎng to go (in a direction) 大夫種來而復往
316 43 gōng respectful / polite / reverent 禋絜之服而敬恭明神者
317 43 paternal aunt / father's sister 王姑待之
318 43 to ferry 今事已濟矣
319 43 shǎng to reward / to grant / to bestow 進則思賞
320 43 rèn to bear / to undertake 茍任戎者
321 43 wood / lumber 金木竹箭之所生也
322 43 sòng Song dynasty 宋往者
323 43 zhì wisdom / knowledge / understanding 則無為貴智矣
324 42 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 訊讓日至
325 42 fēng to seal / to close off 四封之內
326 42 chē a vehicle 唯舟與車
327 42 shě to give 君王舍甲兵之威以臨使之
328 42 mèng first month 魯孟獻子有鬭臣五人
329 42 wèi position / location / place 屏攝之位
330 42 jìn nearby 近則用柔
331 42 èr two 無是貳言也
332 42 to associate with / be near 而孩童焉比謀
333 42 zhì to rule / to govern / to manage / to control 而德其治楚國
334 41 solitary 以心孤句踐
335 41 xián liesure 閒朝以講禮
336 41 chén Fifth Earthly Branch 十二辰以致之
337 41 a pure black horse 驪姬之讒
338 41 good fortune / happiness / luck 福生于內
339 40 cái money / wealth / riches / valuables 求財于有方
340 40 to give 有予
341 40 jiǎ Jia 雍子賈之以其子
342 40 上下 shàngxià to go up and down 君臣上下交得其志
343 40 chuān Sichuan 若防大川焉
344 40 sàng to lose / to die 與哀殯喪
345 40 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 昔吾先君固周室之不成子也
346 40 chēng to call / to address 員不忍稱疾辟易
347 40 chǒng to favor 寵神其祖
348 40 bēn to run fast / to flee 將百群皆奔
349 40 zhū to execute / to put to death / to condemn 無有誅焉
350 39 jiāo to teach / to educate / to instruct 則撫民保教以須之
351 39 jiāng Jiang
352 39 precious 天王親趨玉趾
353 39 chéng a city / a town 及城濮之役
354 39 service 寡人帥不腆吳國之役
355 39 fish 黿鼉魚鱉之與處
356 39 to think / consider / to ponder 子而思報父母之仇
357 38 yín obscene / licentious / lewd 以淫名聞于天子
358 38 shùn to obey 道其順辭
359 38 fāng square / quadrilateral / one side 王其無方收也
360 38 nán south 南至于句無
361 38 to finish / to complete / to exhaust 越國之寶器畢從
362 38 shēng to ascend / to go up 升不懷于安
363 38 chuán to transmit 傳郊之
364 38 a family clan 子晰之族而近之
365 37 xiàng figure / image / appearance 以象帝舜
366 37 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王有管
367 37 to arise / to get up 人事不起
368 37 guǎng wide / large / vast 廣運百里
369 37 西 The West 西至于姑蔑
370 37 jìn to enter 范蠡進諫曰
371 37 táng Tang Dynasty
372 37 jiàn to build / to construct 范蠡建諫曰
373 36 dìng to decide 定傾者與人
374 36 gas / vapour / fumes 莫盡其氣
375 36 yǒng brave / courageous 夫勇者
376 36 qiáng strong / powerful 不可強成
377 36 fēn to separate / to divide into parts 與子分國
378 36 yīn cloudy / overcast 陽至而陰
379 36 kǒng fearful / apprehensive 今其禍新民恐
380 36 fèng to offer / to present 奉盤匜以隨諸御
381 36 private 私于下執事曰
382 36 shí ten 十旌一將軍
383 36 jiāo to teach 處大敎小
384 35 zài to carry / to convey / to load / to hold 句踐載稻與脂于舟以行
385 35 jiè to quit 吳王昏乃戒
386 35 to kill / to massacre 妻子為戮
387 35 jīn gold 王命工以良金范蠡之狀而朝禮之
388 35 zhí office / post 非子職之
389 35 夫人 fūren wife 夫人事必將與天地相參
390 35 lín to face / to overlook 君王舍甲兵之威以臨使之
391 35 yuán source / origin 失之中原
392 35 襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang 費實弱襄公
393 35 to leave / to depart / to go away / to part 民人離落
394 35 不知 bùzhī do not know 句踐說于國人曰面議寡人不知其力之不足也
395 34 君王 jūnwáng a sovereign king 今君王未盈而溢
396 34 to record 四時以為紀
397 34 huáng yellow 以會晉公午于黃池
398 34 to avoid / to shun 以避天殃
399 34 zuǒ left 益左以為牡
400 34 qīng light / not heavy 輕而不可取
401 34 district / county 而為弊邑宸宇
402 34 bǎo to defend / to protect 則撫民保教以須之
403 33 jiù to save / to rescue 猶救或
404 33 zāi disaster / calamity 反為之災
405 33 xiǎng to host a banquet 定公饗之
406 33 於是乎 yúshìhū therefore 水虞於是乎講罛罶
407 33 kuān wide / broad 將必寬然有伯諸侯之心焉
408 33 jiā excellent 若餘嘉之
409 33 qìng to celebrate / to congratulate 慶鄭曰
410 32 fán ordinary / common 凡陳之道
411 32 to make a mistake / to miss 又重之以誤人
412 32 shuāi to weaken / to decline 及少昊之衰也
413 32 huǒ fire / flame 出火灶
414 32 guǎn to manage / to control / to be in charge of 請委管鑰屬國家
415 32 proper / suitable / appropriate 因時之所宜而定之
416 32 Emperor Yu 禹之功
417 32 xiào to be filial 祀所以昭孝息民
418 32 zhēng to march / to travel on a long journey 而先為之征
419 32 shì to look at / to see 餘何面目以視于天下乎
420 32 apparatus 采服之儀
421 32 qiān to move / to shift 唯謀不遷
422 32 dān bill / slip of paper / form 夏禹能單平水土
423 32 qián front 其身秦為夫差前馬
424 32 increase / benefit 益左以為牡
425 31 成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng 實為成公
426 31 于是乎 yúshìhū therefore 于是乎有天地神民類物之官
427 31 jiān to supervise / to inspect 帥其群臣精物以臨監享祀
428 31 shì to show / to reveal 毛以示物
429 31 yīn flourishing / abundant 民眾殷
430 31 yǐn to govern 乃入芋尹申亥氏焉
431 31 a device / a tool / a utensil / an implement 越國之寶器畢從
432 31 yǎn to lie / to lay down 兩君偃兵接好
433 31 to bribe 子女賂君之辱
434 31 cautious / merry / joyful 僖于是乎小伯
435 31 xián virtuous / worthy 子常其能賢于成
436 31 to assemble / to meet together 問蓄貨聚馬
437 31 líng agile / nimble 實式靈之
438 31 tōng to go through / to open 通于商
439 31 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 越曾足以為大虞乎
440 31 zhù to help / to assist 助天為虐者不祥
441 31 yíng to fill 有持盈
442 30 zhǒng kind / type 乃令大夫種行成與吳
443 30 yòu right / right-hand 設右以為牝
444 30 mén door / gate / doorway / gateway 以犬待于門
445 30 zhù to inject / to pour into 郤至以韎韋之跗注
446 30 yáo Yao 堯復育重黎之後
447 30 zhì to place / to lay out 欲置之境
448 30 zhuì a border / a boundary 侯圻也
449 30 不亦 bùyì is that not also? 不亦可乎
450 30 yīn sound / noise 德音以揚之
451 30 lèi kind / type / class / category 類有大憂
452 29 to bestow on / to endow with 輕其征賦
453 29 thin / slender 而怨由細
454 29 兄弟 xiōngdì brothers 以力征一二兄弟之國
455 29 guest / visitor 弗為人客
456 29 horse 其身秦為夫差前馬
457 29 miào temple / shrine 必廟禮之
458 29 sufficient / enough 必許吾成而不吾足也
459 29 hán Korea / South Korea 韓不在
460 29 to be urgent 茍得聞子大夫之言
461 29 祿 good fortune 與其重祿
462 29 pìn to engage / to hire 王孫圉聘于晉
463 29 不如 bùrú not equal to / not as good as 蠡不如種也
464 29 jiǔ old 敬不可久
465 29 huá Chinese 華登簡服吳國之士于甲兵
466 29 yuè month 至于玄月
467 29 liáng a bridge 惠王以梁與魯陽文子
468 29 shì to match 莫適相非
469 29 cotton cloth / textiles / linen 寡君句踐使下臣郢不敢顯然布幣行禮
470 29 clothes / clothing 非其夫人之所織則不衣
471 28 國家 guójiā country / nation / state 夫國家之事
472 28 rich / wealthy 民之惡死而欲貴富以長沒也
473 28 trip / journey 欲其旅進旅退也
474 28 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 往從其所
475 28 bān class / a group / a grade 孤欲守吾先君之班爵
476 28 idea 臣行意
477 28 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 卑辭尊禮
478 28 jiā to add 蔑以加焉
479 28 之外 zhīwài outside / excluding 四封之外
480 28 gān dry 前盟口血未乾
481 27 kǎo to beat / to hit 攷異
482 27 wěi to delegate / to commission 請委管鑰屬國家
483 27 kāng Kang 不唯下土之不康靖
484 27 chéng to bear / to carry / to hold 不承共王事
485 27 chéng to mount / to climb onto 遂乘輕舟以浮于五湖
486 27 chóng high / dignified / lofty 容貌之崇
487 27 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 皆知其資財之不足以支長久也
488 27 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers 將帥二三子夫婦以蕃
489 27 nüè cruel / harsh / oppressive 德虐之行
490 27 wàng to gaze / to look towards 望好女樂
491 27 miǎn to encourage 君王勉之
492 27 jīng to go through / to experience 挾經秉枹
493 27 guǒ a result / a consequence 果興師而伐吳
494 27 王孫 wángsūn children of the nobility 使王孫雒行成于越
495 27 to press down 而為之聳善而抑惡焉
496 27 jiāo haughty 盛而不驕
497 27 jué ancient bronze wine holder 孤欲守吾先君之班爵
498 27 zhì matter / material / substance 忠信之質
499 27 younger brother 凡我父兄昆弟及國子姓
500 27 huò goods / products / commodities 問蓄貨聚馬

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 4305 also / too 逆德也
2 4298 zhī him / her / them / that 夫國家之事
3 1750 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 越王句踐即位三年而欲伐吳
4 1574 yuē to speak / to say 范蠡建諫曰
5 1548 his / hers / its / theirs 勞而不矜其功
6 1473 so as to / in order to 夫聖人隨時以行
7 962 not / no 天道盈而不溢
8 869 child / son 吾不用子之言
9 816 in / at 此逆于天而不和于人
10 809 yǒu is / are / to exist 有持盈
11 789 wèi for / to 為三者
12 685 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君憂臣勞
13 678 wáng Wang 越王句踐即位三年而欲伐吳
14 597 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 為三者
15 577 gōng public/ common / state-owned 公令醫守之
16 512 otherwise / but / however 則撫民保教以須之
17 482 no 無是貳言也
18 440 I 吾已斷之矣
19 434 mín the people / citizen / subjects 除民之害
20 433 rén person / people / a human being 定傾者與人
21 408 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 數故戰勝而不報
22 407 final particle 吾已斷之矣
23 405 wèi to call 是謂守時
24 387 使 shǐ to make / to cause 又使之往往而不得食
25 367 ruò to seem / to be like / as 王若行之
26 364 a man / a male adult 夫國家之事
27 354 jiāng will / shall (future tense) 將妨于國家
28 350 yán to speak / to say / said 蠡不敢言
29 335 yān where / how 王召范蠡而問焉
30 330 in / at 殆於必弊者也
31 328 jìn shanxi 以會晉公午于黃池
32 323 guó a country / a state / a kingdom 蠡為我守于國
33 322 certainly / must / will / necessarily 必有以知天地之恒制
34 322 expresses question or doubt 君王其忘之乎
35 319 and 持盈者與天
36 310 shì is / are / am / to be 是謂守時
37 273 jīn today / modern / present / current / this / now 今君王未盈而溢
38 266 shì matter / thing / item 夫國家之事
39 262 Germany 逆德也
40 259 諸侯 zhū hóu the feudal lords 昔者夫差恥吾君于諸侯之國
41 259 big / great / huge / large / major 大兇則遠
42 258 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃令大夫種行成與吳
43 256 one 唯地能包萬物以為一
44 254 chén minister / statesman / official 臣故將謁之
45 250 néng can / able 唯地能包萬物以為一
46 243 zài in / at 越之在吳
47 239 father's elder brother / uncle 將必寬然有伯諸侯之心焉
48 238 what / where / which 何也
49 233 duì to / toward 對曰
50 232 wén to hear 蠡聞之
51 232 sān three 越王句踐即位三年而欲伐吳
52 231 I / me / my 蠡為我守于國
53 225 zhōu Zhou Dynasty 昔吾先君固周室之不成子也
54 224 nián year 越王句踐即位三年而欲伐吳
55 222 to reach 惟恐弗及
56 219 mìng life 吾王敢無聽天之命
57 212 yòu again / also 又身與之市
58 212 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 人之所卒也
59 209 xíng to walk / to move 夫聖人隨時以行
60 208 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 乃令大夫種行成與吳
61 206 desire 越王句踐即位三年而欲伐吳
62 203 zhèng Zheng
63 201 tiān day 持盈者與天
64 188 大夫 dàifu doctor 乃令大夫種行成與吳
65 179 yòng to use / to apply 後則用陰
66 179 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可強生
67 175 fēi not / non- / un- 莫適相非
68 174 jiē all / each and every / in all cases 美惡皆成
69 171 chǔ state of Chu 昔楚靈王不君
70 170 to die 致其死
71 167 zhì to / until 時不至
72 165 jiàn to see 昔者越國見禍
73 165 xià next 越語下
74 162 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 卑辭尊禮
75 160 Shandong 魯以為憂
76 160 shū father's younger brother 問于申叔時
77 158 even / equal / uniform 孤將有大志于齊
78 158 shā to kill / to murder / to slaughter 王怒而殺之
79 156 cóng from 臣聞從時者
80 155 hóu marquis / lord 晉侯亞之
81 153 naturally / of course / certainly 人自生之
82 151 can / may / permissible 其可輿
83 151 also / too 種亦不如蠡也
84 149 shī teacher 吳師自潰
85 149 shì clan / a branch of a lineage 乃入芋尹申亥氏焉
86 149 this / these 此逆于天而不和于人
87 148 èr two 二壺酒
88 148 Wu 越王句踐即位三年而欲伐吳
89 147 shàng top / a high position 上征上國
90 142 gào to tell / to say / said / told 將免者以告
91 141 gain / advantage / benefit 然後受其名而兼其利
92 140 shēng to be born / to give birth 生萬物
93 139 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 唯地能包萬物以為一
94 138 clothes / dress / garment 服之而已
95 137 de potential marker 君臣上下交得其志
96 136 wén writing / text 奉文犀之渠
97 135 chū to go out / to leave 出則禽荒
98 135 zuò to do 天時不作
99 133 to cut down 越王句踐即位三年而欲伐吳
100 133 five 戰于五湖
101 132 martial / military 武之諸侯
102 129 qiě moreover / also 王其且馳騁弋獵
103 128 to enter 與范蠡入宦于吳
104 128 zhǎng director / chief / head / elder 日長炎炎
105 124 zhòng heavy 安徐而重固
106 124 shí time / a period of time 時不至
107 124 yóu also / as if / still 猶尚殆
108 124 xiān first 天時不作而先為人客
109 122 qǐng to ask / to inquire 請士女女于士
110 121 běn measure word for books 本根猶樹
111 121 míng bright / brilliant 用力甚少而名聲章明
112 121 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 臣所以不死者
113 118 zhī to know 必有以知天地之恒制
114 116 lìng to make / to cause to be / to lead 乃令大夫種行成與吳
115 115 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 椒舉娶于申公子牟
116 114 to stand 立斷之事
117 113 shì a gentleman / a knight 請士女女于士
118 113 already / since 吾年既少
119 113 soil / ground / land 節事者與地
120 111 happy / glad / cheerful / joyful 望好女樂
121 111 no 弗為人客
122 111 zhèng government / administration 吾與之共知越國之政
123 110 yuè more 越王句踐即位三年而欲伐吳
124 109 shí real / true 府倉實
125 109 guī to go back / to return 歸及至于國
126 108 meaning / sense 今將反此義以報此禍
127 108 day of the month / a certain day 日困而還
128 108 xià summer 夏則資皮
129 107 such as / for example / for instance 如其子
130 107 qīng minister / high officer 卿舉以少牢
131 107 father 父勉其子
132 107 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 大夫種勇而善謀
133 106 àn case / incident 參國起案
134 106 female / feminine 望好女樂
135 105 jūn army / military 居軍三年
136 105 qín Shaanxi 其身秦為夫差前馬
137 105 wèn to ask 王召范蠡而問焉
138 105 xìn to believe / to trust 信讒喜優
139 105 xiāng each other / one another / mutually 皆曲相御
140 104 tīng to listen 王弗聽
141 103 thing / matter 審物則可以戰乎
142 103 luàn chaotic / disorderly 以為亂梯
143 103 zhèng upright / straight 待其來者而正之
144 103 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 一朝而棄之
145 103 guān an office 行頭皆官師
146 102 to fear / be afraid of / to dread 吳王懼
147 102 zhōng clock 先王之鍾鼓
148 102 xīn heart 以廣侈吳王之心
149 101 nán difficult / arduous / hard 而難對其使者
150 101 four 四封之內
151 101 dào way / road / path 道固然乎
152 100 gōng merit 勞而不矜其功
153 99 qīn relatives 親吾君也
154 99 and 不穀請復會稽之和
155 98 suì to comply with / to follow along 遂興師伐吳
156 98 gǎn bold / brave 吾王敢無聽天之命
157 98 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 乃可以有天下之成利
158 98 shén divine / mysterious / magical / supernatural 古者民神不雜
159 97 inside / interior 環會稽三百里者以為范蠡地
160 97 zhāo illustrious 明德以昭之
161 97 fàn a pattern / model / rule / law 范蠡建諫曰
162 96 shī to lose 其事不失
163 95 míng measure word for people 尊之以名
164 95 qiú to request 時雨既至必求之
165 95 è evil / vice 美惡皆成
166 95 to give an offering in a religious ceremony 不敢絕祀
167 95 yún cloud 疣藪曰云連徒洲
168 93 an opening 晉長魚矯殺三郤于榭
169 93 wáng to die 而又刈亡之
170 93 yáng sun 陽至而陰
171 93 sūn Sun 魯襄公使叔孫穆子來聘
172 90 cháo to face 孰使我蚤朝而晏罷者
173 90 past / former times 昔者上天降禍于吳
174 89 zhàn war / fighting / battle 戰于五湖
175 89 preface / introduction 各司其序
176 89 tribes from northern china
177 88 ancient barbarian tribes 盛以鴟夷
178 88 móu to plan / to scheme 吾于與子謀之
179 88 huì favor / benefit / blessing / kindness 忠惠以善之
180 87 xiàn to offer / to present 大夫種乃獻謀曰
181 86 lái to come 大夫種來而復往
182 86 zhòng many / numerous 無曠其眾
183 85 chén Chen 凡陳之道
184 85 wèi Eighth earthly branch 今君王未盈而溢
185 84 shēng sound 其聲動天地
186 84 wěi yes 唯地能包萬物以為一
187 84 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 以多甲兵
188 83 words / speech / expression / phrase / dialog 卑辭尊禮
189 83 yuàn to blame / to complain 而思邊垂之小怨
190 83 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 安徐而重固
191 82 yuǎn far / distant 憎輔遠弼
192 82 shuài handsome / graceful / smart 吳王帥其賢良
193 82 xuān to declare / to announce 其聖能光遠宣朗
194 81 earth / soil / dirt 皇天後土
195 81 jiǔ nine 九黎亂德
196 81 zhū all / many / various 乃命諸稽郢行成于吳
197 80 season / period 季紃
198 80 zuì crime / sin / vice 若以越國之罪為不可赦也
199 80 zhì to create / to make / to manufacture 君王制之
200 80 zhì sign / mark / flag 君臣上下交得其志
201 80 suī although / even though 餘雖靦然而人面哉
202 79 xìng family name / surname 凡我父兄昆弟及國子姓
203 79 ān calm / still / quiet / peaceful 安徐而重固
204 79 nèi inside / interior 福生于內
205 78 liù six 圉聞國之寶六而已
206 78 shí food / food and drink 又使之往往而不得食
207 78 shǐ beginning / start 弗為之始
208 78 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 時將有反
209 78 guò to cross / to go over / to pass 無過天極
210 78 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執其手而與之謀
211 78 xiǎo small / tiny / insignificant 小兇則近
212 78 zhǔ owner 宜為人主
213 77 jìng to respect /to honor 齊敬之勤
214 77 shì a generation 先人就世
215 77 xiū to decorate / to embellish 不修方城之內
216 77 wài outside 兵勝于外
217 76 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 蠡為我守于國
218 76 bài to defeat / to vanquish 是故敗吳于囿
219 76 shòu to suffer / to be subjected to 然後受其名而兼其利
220 75 to prevail 夫差克有成事
221 75 不能 bù néng cannot / must not / should not 吾不能居其地
222 75 tóng like / same / similar 同男女之功
223 74 shū book 謂欒書曰
224 74 hǎo good 望好女樂
225 72 zhōng middle 夜中
226 72 a wood-boring insect 范蠡建諫曰
227 72 shēn to extend 今申胥驟諫其王
228 72 zōng school / sect 而心率舊典者為之宗
229 72 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 其事是以不成
230 71 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 昔吾先王體德明聖
231 71 ěr ear 豈遽忘于諸侯之耳乎
232 71 to take / to get / to fetch 取地而不反
233 71 jié festival / a special day 節事者與地
234 71 xíng punishment / penalty 死生因天地之刑
235 71 a consort / a concubine 無姬姓之振也
236 70 Mu 成不禮于穆
237 70 to join / to combine 乃合大夫而謀曰
238 70 valley / gorge / ravine 不穀之國家
239 69 to take charge of / to manage / to administer 司封之內
240 69 wèi to guard / to protect / to defend
241 69 chù a place / location / a spot / a point 自若以處
242 69 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 句踐說于國人曰面議寡人不知其力之不足也
243 69 hòu after / later 後將悔之
244 68 tiáo measure word for long thin things 寥寥數條
245 68 róng arms / armaments / a military affair 王不如設戎
246 67 huò a misfortune / a calamity / a disaster 上天降禍于越
247 67 shēn human body / torso 又身與之市
248 67 zhāng a chapter / a section 用力甚少而名聲章明
249 66 bèi to prepare / get ready 備刑戮以辱其不勵者
250 66 退 tuì to retreat / to move back 有乃助寡人謀而退吳者
251 66 again / more / repeatedly 大夫種來而復往
252 66 shī the practice of selfless giving / dāna 施民所善
253 66 shéi who / whoever 其誰敢不戰戰兢兢
254 65 zuǒ to assist / to accompany 用命孤禮佐周公
255 65 jiàn to remonstrate / to admonish 范蠡建諫曰
256 65 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 君王其忘之乎
257 65 capacity / degree / a standard / a measure 以度天下
258 64 shǐ history 家為巫史
259 64 zhōng end / finish / conclusion 使其身無終沒于越國
260 64 huì can / be able to 以會晉公午于黃池
261 64 文子 Wén Zǐ Wen Zi 文子辭
262 63 diagram / picture / drawing / chart 蠡其圖之
263 62 guān to look at / to watch / to observe 又觀其民之饑飽勞逸以參之
264 62 residence / dwelling 居軍三年
265 62 luán name of tree 謂欒書曰
266 62 hòu thick 王安厚取名而去之
267 62 to go 去民之所惡
268 61 shǔ to belong to / be subordinate to 盛怒屬兵
269 61 fàn to commit crime / to violate 以犯獵吳國之師徒
270 61 shǎo few 用力甚少而名聲章明
271 61 不敢 bùgǎn to not dare 蠡不敢言
272 60 to die 人之所卒也
273 60 to take / to receive / to accept 越人飾美女八人納之太宰嚭
274 60 píng flat / level / smooth 夏禹能單平水土
275 60 seven 彼其上將薄七德
276 60 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子有命
277 59 disease / sickness / ailment 剛強而力疾
278 59 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 失德滅名
279 59 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 桓公為司徒
280 59 cùn a unit of length / inch / thumb 長尺二寸
281 58 shāng commerce / trade 通于商
282 58 gōng a palace 至于姑蘇之宮
283 58 tián field / farmland 天子之田九畡
284 57 子曰 zǐyuē Confucius says 子曰
285 57 shuǐ water 水則資車
286 57 god of cereals 稷不為稷
287 57 to defend / to resist 皆曲相御
288 57 天下 tiānxià China 以度天下
289 56 to sacrifice to / to worship 以奉其社稷之祭
290 56 letter / symbol / character
291 56 xīng to flourish / to be popular 今大夫國子興其眾庶
292 56 dài to treat / to entertain / to receive guests 待其來者而正之
293 56 zhào to call together / to summon / to convene 王召范蠡而問焉
294 55 shǔ to count 數故戰勝而不報
295 55 a musical note
296 55 yōu to worry / to be concerned 君憂臣勞
297 55 method / way 明者以為法
298 55 dialect / language / speech 子常與之語
299 54 cháng always / ever / often / frequently / constantly 順天地之常
300 54 power / force / strength 必彼將同其力
301 54 easy / simple 其事將易冀已
302 54 xùn to teach / to train 能作訓比率
303 54 晉國 Jìn Guó state of Jin 晉國有難
304 53 concerned about / anxious / worried 越曾足以為大虞乎
305 53 rén a kernel / a pit 仁次之
306 53 hòu after / later 后稷是相
307 53 shèng to beat / to win / to conquer 兵勝于外
308 53 shī poem / verse
309 53 hair 則不能斷疑以發大計
310 53 之後 zhīhòu after / following / later 而後使先聖之後之有光烈
311 52 already / afterwards 吾已斷之矣
312 52 ài to love 無乃即傷君王之所愛乎
313 52 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 而導之以訓辭
314 52 jìn to the greatest extent / utmost 民將盡其力
315 52 百姓 bǎixìng common people 百姓之事
316 52 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 而為之昭明德而廢幽昏焉
317 52 lǎo old / aged / elderly / aging 令壯者無取老婦
318 52 měi beautiful 美惡皆成
319 52 juǎn to coil / to roll 卷二
320 52 contrary / opposite / backwards / upside down 此逆于天而不和于人
321 52 to lift / to hold up / to raise 以與楚昭王毒逐于中原柏舉
322 52 huàn to suffer from a misfortune 不患其眾之不足也
323 52 dòng to move / to act 其聲動天地
324 51 jiā house / home / residence 請委管鑰屬國家
325 51 a statute / a law / a regulation 執同律以聽軍聲
326 51 文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu 自文公以來有力于先君而子孫不立者
327 50 nóng agriculture / farming 邊鄙耕農不儆
328 50 wéi to disobey / to violate / to defy 餘令而不違
329 49 mother 乃致其父母昆弟而誓之曰
330 49 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于玄月
331 49 méng oath / pledge / union 句踐請盟
332 49 bào newspaper 數故戰勝而不報
333 49 do not 莫適相非
334 49 different / other 異于是
335 49 jiāo suburbs / outskirts 又郊敗之
336 48 太子 tàizǐ a crown prince 莊王使士亹傅太子箴
337 48 shì room / bedroom 昔吾先君固周室之不成子也
338 48 to give / to bestow favors 其敢忘君王之大賜乎
339 48 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 以其私卒君子六千人為中軍
340 47 jiàng to descend / to fall / to drop 上天降禍于越
341 47 líng mound / hill / mountain 齊人與戰于艾陵
342 47 zhòng middle brother 鄶仲恃險
343 47 天地 tiān dì heaven and earth / the world 必有以知天地之恒制
344 46 zhōng loyalty / devotion 忠惠以善之
345 46 bīn a guest / a visitor 以為過賓于宋
346 46 a time 次主之度
347 46 a whetstone 而摩厲之于義
348 46 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故敗吳于囿
349 46 huái bosom / breast 鄖公之弟懷將弒王
350 46 zhǎng palm of the hand 使掌公族大夫
351 46 láo to toil 勞而不矜其功
352 46 xiǎng to enjoy 明紹享餘一人
353 46 yīng should / ought 天應未也
354 46 diǎn canon / classic / scripture 而心率舊典者為之宗
355 46 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 有乃助寡人謀而退吳者
356 45 bǎi one hundred 廣運百里
357 45 shān a mountain / a hill / a peak 問具山
358 45 zhào Zhao 失趙氏之典刑
359 45 currency / coins / legal tender 寡君句踐使下臣郢不敢顯然布幣行禮
360 45 to humiliate / to insult / to abuse 君辱臣死
361 45 xiāng village / township 四鄉地主正之
362 45 hài to injure / to harm to 除民之害
363 44 dāng to be / to act as / to serve as 當室者死
364 44 a drum 范蠡乃左提鼓
365 44 bīng soldier / troops 兵者
366 44 anger / rage / fury 王怒而殺之
367 44 extra / surplus / remainder 餘雖靦然而人面哉
368 44 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致其死
369 44 to allow / to permit 欲許之
370 44 wēi power / might / prestige 夫固知君王之蓋威以好勝也
371 44 suì age 三歲于沮
372 44 eight 越人飾美女八人納之太宰嚭
373 44 ancestor / forefather 寵神其祖
374 44 huò to reap / to harvest 以歲之不獲也
375 44 gāo high / tall 而高高下下
376 44 何以 héyǐ why 則吾何以春秋曜吾軍士
377 44 zhǐ to stop / to halt 究數而止
378 44 ancient / old / palaeo- 臣聞古之善用兵者
379 44 guǎ few 寡君句踐乏無所使
380 44 guó Guo
381 43 不可以 bù kě yǐ may not 不可以授命
382 43 wǎng to go (in a direction) 大夫種來而復往
383 43 yóu follow / from / it is for...to 易物之由
384 43 gōng respectful / polite / reverent 禋絜之服而敬恭明神者
385 43 paternal aunt / father's sister 王姑待之
386 43 to ferry 今事已濟矣
387 43 shǎng to reward / to grant / to bestow 進則思賞
388 43 而後 érhòu after that / then 而後履之
389 43 shàng still / yet / to value 猶尚殆
390 43 rèn to bear / to undertake 茍任戎者
391 43 wood / lumber 金木竹箭之所生也
392 43 sòng Song dynasty 宋往者
393 43 zhì wisdom / knowledge / understanding 則無為貴智矣
394 42 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 訊讓日至
395 42 fēng to seal / to close off 四封之內
396 42 chē a vehicle 唯舟與車
397 42 shě to give 君王舍甲兵之威以臨使之
398 42 gòng together 吾與之共知越國之政
399 42 mèng first month 魯孟獻子有鬭臣五人
400 42 wèi position / location / place 屏攝之位
401 42 hái also / in addition / more 日困而還
402 42 jìn nearby 近則用柔
403 42 èr two 無是貳言也
404 42 to associate with / be near 而孩童焉比謀
405 42 不過 bùguò but / however 郊禘不過繭栗
406 42 zhì to rule / to govern / to manage / to control 而德其治楚國
407 41 solitary 以心孤句踐
408 41 xián liesure 閒朝以講禮
409 41 chén Fifth Earthly Branch 十二辰以致之
410 41 a pure black horse 驪姬之讒
411 41 qín diligently / industriously 齊敬之勤
412 41 good fortune / happiness / luck 福生于內
413 40 cái money / wealth / riches / valuables 求財于有方
414 40 to give 有予
415 40 jiǎ Jia 雍子賈之以其子
416 40 上下 shàngxià to go up and down 君臣上下交得其志
417 40 huò or / either / else 猶救或
418 40 chuān Sichuan 若防大川焉
419 40 sàng to lose / to die 與哀殯喪
420 40 self 是不先恤民而後己之富乎
421 40 先君 xiānjūn my late father / my ancestors / the late emperor 昔吾先君固周室之不成子也
422 40 chēng to call / to address 員不忍稱疾辟易
423 40 chǒng to favor 寵神其祖
424 40 bēn to run fast / to flee 將百群皆奔
425 40 zhū to execute / to put to death / to condemn 無有誅焉
426 39 tài very / extremely 湯有太甲
427 39 jiāo to teach / to educate / to instruct 則撫民保教以須之
428 39 jiāng Jiang
429 39 precious 天王親趨玉趾
430 39 chéng a city / a town 及城濮之役
431 39 service 寡人帥不腆吳國之役
432 39 fish 黿鼉魚鱉之與處
433 39 to think / consider / to ponder 子而思報父母之仇
434 38 yín obscene / licentious / lewd 以淫名聞于天子
435 38 xiàng towards / to 夫人向屏
436 38 shùn to obey 道其順辭
437 38 fāng square / quadrilateral / one side 王其無方收也
438 38 nán south 南至于句無
439 38 to finish / to complete / to exhaust 越國之寶器畢從
440 38 shēng to ascend / to go up 升不懷于安
441 38 chuán to transmit 傳郊之
442 38 a family clan 子晰之族而近之
443 37 xiàng figure / image / appearance 以象帝舜
444 37 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王有管
445 37 yīn because 因佚之事
446 37 to arise / to get up 人事不起
447 37 guǎng wide / large / vast 廣運百里
448 37 西 The West 西至于姑蔑
449 37 jìn to enter 范蠡進諫曰
450 37 táng Tang Dynasty
451 37 jiàn to build / to construct 范蠡建諫曰
452 36 dìng to decide 定傾者與人
453 36 gas / vapour / fumes 莫盡其氣
454 36 yǒng brave / courageous 夫勇者
455 36 qiáng strong / powerful 不可強成
456 36 fēn to separate / to divide into parts 與子分國
457 36 yīn cloudy / overcast 陽至而陰
458 36 rán correct / right / certainly 然謀臣與爪牙之士
459 36 yuán monetary unit / dollar 伯父多歷年以沒元身
460 36 kǒng fearful / apprehensive 今其禍新民恐
461 36 fèng to offer / to present 奉盤匜以隨諸御
462 36 private 私于下執事曰
463 36 shí ten 十旌一將軍
464 36 jiāo to teach 處大敎小
465 35 zài to carry / to convey / to load / to hold 句踐載稻與脂于舟以行
466 35 jiè to quit 吳王昏乃戒
467 35 to kill / to massacre 妻子為戮
468 35 jīn gold 王命工以良金范蠡之狀而朝禮之
469 35 zhí office / post 非子職之
470 35 夫人 fūren wife 夫人事必將與天地相參
471 35 lín to face / to overlook 君王舍甲兵之威以臨使之
472 35 yuán source / origin 失之中原
473 35 襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang 費實弱襄公
474 35 shén what 用力甚少而名聲章明
475 35 to leave / to depart / to go away / to part 民人離落
476 35 不知 bùzhī do not know 句踐說于國人曰面議寡人不知其力之不足也
477 34 君王 jūnwáng a sovereign king 今君王未盈而溢
478 34 to record 四時以為紀
479 34 shú which 孰使我蚤朝而晏罷者
480 34 why not? 王其盍亦鑒于人
481 34 huáng yellow 以會晉公午于黃池
482 34 to avoid / to shun 以避天殃
483 34 zuǒ left 益左以為牡
484 34 chú except / besides 除民之害
485 34 qīng light / not heavy 輕而不可取
486 34 district / county 而為弊邑宸宇
487 34 bǎo to defend / to protect 則撫民保教以須之
488 33 each 令各輕其死
489 33 jiù to save / to rescue 猶救或
490 33 zāi disaster / calamity 反為之災
491 33 xiǎng to host a banquet 定公饗之
492 33 於是乎 yúshìhū therefore 水虞於是乎講罛罶
493 33 kuān wide / broad 將必寬然有伯諸侯之心焉
494 33 jiā excellent 若餘嘉之
495 33 qìng to celebrate / to congratulate 慶鄭曰
496 32 fán ordinary / common 凡陳之道
497 32 to make a mistake / to miss 又重之以誤人
498 32 shuāi to weaken / to decline 及少昊之衰也
499 32 huǒ fire / flame 出火灶
500 32 guǎn to manage / to control / to be in charge of 請委管鑰屬國家

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
爱民 愛民 àimín Aimin
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
安乐 安樂 ānlè
 1. peaceful and happy / content
 2. Anle
 3. Anle district
安利 ānlì Amway
八分 bāfēn
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
白虎通 白虎通 Báihǔ Tōng Baihu Tongyi / Baihu Tong
褒姒 bāosì Baosi
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北方 běi fāng The North
北门 北門 Běi mén North Gate
彼得 bǐde Peter
比尔 比爾 bìěr Bill
Bīn Bin
Bǐng Bing
Bo
苍龙 蒼龍 cānglóng Blue Dragon
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
Chán Chanshui river
瀍水 chánshuǐ Chan river
陳兵 Chén Bīng Chen Bing
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng
成周 Chéngzhōu Chengzhou
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
楚昭王 Chǔ zhāo Wáng King Zhao of Chu
楚庄王 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu
春官 chūn guān
 1. Office of Spring
 2. Ministry of Rites
春分 chūnfēn Chunfen
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
春秋时代 春秋時代 chūnqiū shídài Spring and Autumn Period
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
妲己 dájǐ Daji
大甲 dàjiǎ Tachia
大林 dàlín Dalin / Talin
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
悼王 Dào Wáng King Dao of Zhou
大武 dàwǔ Dawu / Tawu
大夏 Dàxià Bactria
大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes
大足 dàzú Dazu
dèng Deng
帝喾 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku
帝辛 Dì Xīn Di Xin
帝轩 帝軒 Dì Xuān The Yellow Emperor
帝乙 Dì Yǐ Di Yi
定王 Dìng Wáng King Ding of Zhou
定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东门 東門 Dōng mén East Gate
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
东山 東山 dōngshān Dongshan
东土 東土 dōngtǔ the East / China
东阳 東陽 dōngyáng Dongyang
东夷 東夷 dōngyí Eastern Barbarians
冬至 dōngzhì
 1. Dongzhi
 2. Winter Solstice festival
东至 東至 dōngzhì Dongzhi
斗柄 dòubǐng handle of the Big Dipper
杜预 杜預 Dù Yù Du Yu
段玉裁 duàn Yù cái Duan Yucai
二水 èrshuǐ Erhshui
尔雅 爾雅 Ěryǎ Erya / Er Ya / Ready Guide
二月 èryuè February / the Second Month
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
fén Fen
fén person's name
汾阳 汾陽 Fényáng Fenyang
傅说 傅說 Fùshuō Fu Shuo
高梁 gāoliáng
 1. Takahashi
 2. Takahashi city
高辛氏 gāoxīnshì Gao Xinshi
高阳 高陽 gāoyáng Gaoyang
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 gěishì official (imperial) position
共王 Gòng Wáng King Gong of Zhou
公羊传 公羊傳 Gōng Yáng Zhuàn Gongyang's Commentary on Spring and Autumn Annals
共工 gònggōng God of Water
公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
广德 廣德 guǎngdé Guangde
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
光启 光啟 guāngqǐ Guangqi
guī Gui
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
鬼道 guǐ dào Hungry Ghost Realm
Gǔn
 1. Gun
 2. a giant fish
 3. the father of the emperor Yu
gǔn Gun
guó
 1. Guo
 2. Guo
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
姑苏 姑蘇 gūsū Gusu
古文 gǔwén Classical Chinese
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
汉人 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
韩子 韓子 Hán Zǐ Han Zi
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
hào Hao
镐京 鎬京 Hàojīng Haojing
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
黑水 hēishuǐ Heishui
阖庐 闔廬 hélú He Lu
河南县 河南縣 hénánxiàn He'nan
河内 河內 Hénèi Hanoi
和田 Hétián Hotan / Hetian / Khotan
河阴 河陰 Héyīn Heyin
弘农 弘農 hóngnóng jùn Hongnong prefecture
弘也 hóngyě Kūya
hòu Hou
huái Huai River
怀安 懷安 huáiān Huai'an
怀柔 懷柔 huáiróu Huairou
桓王 Huán Wáng King Huan of Zhou
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
黄丕烈 黃丕烈 huáng pīliè Huang Pilie
皇天 huáng tiān Emperor of Heaven
皇天后土 huáng tiān hòu tǔ Emperor of Heaven and Lord of Earth
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
惠王 Huì Wáng
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
火神 Huǒshén God of fire / Vulcan
Ji
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
Jiá Jia
贾逵 賈逵 Jiǎ kuí
 1. Jia Kui
 2. Jia Kui
简王 簡王 Jiǎn Wáng King Jian of Zhou
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江北 jiāngběi
 1. Jiangbei
 2. Jiangbei airport
 3. Jiangbei
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
僬侥 僬僥 jiāojiǎo
 1. Jiao Yao
 2. Jiao Yao
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
嘉义 嘉義 jiāyì Jiayi
Jié Emperor Jie
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
晋惠 晉惠 Jìn Huì Emperor Hui of Jin
晋文 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin
晋文公 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin
今文经学 今文經學 jīn wén jīngxué New Text Confucianism
景王 Jǐng Wáng King Jing of Zhou
敬王 Jìng Wáng King Jing of Zhou
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
敬贤 敬賢 jìngxián Jingxian
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
进贤 進賢 jìnxián Jinxian
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
晋语 晉語 Jìnyǔ Jin Chinese / Jin dialect
九卿 Jiǔ Qīng Nine Ministers
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
冀州 Jìzhōu Jizhou
箕子 jīzǐ Jizi
居巢 jūcháo Juchao
爵位 juéwèi order of feudal nobility
句践 句踐 jùjiàn Ju Jian
康王 Kāng Wáng King Kang of Zhou
孔甲 Kǒng Jiǎ Kong Jia
孔子 Kǒngzi Confucius
Emperor Ku
kuài Kuai
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
匡王 Kuāng Wáng King Kuang of Zhou
Li
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
礼记 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites
厉王 厲王 lì Wáng
 1. King Li
 2. King Li of Zhou
釐王 釐王 Lí Wáng King Li of Zhou
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁山 Liáng Shān
 1. Yangsan
 2. Liangshan
立春 lìchūn Lichun
列城 Lièchéng Leh
烈山 lièshān Lieshan
灵王 靈王 Líng Wáng King Ling of Zhou
令狐 lìnghú
 1. Linghu
 2. Linghu
刘向 劉向 Liú Xiàng Liu Xiang
六甲 liùjiǎ Liuchia
刘熙 劉熙 liúxī Liu Xi
六月 liùyuè June / the Sixth Month
立夏 lìxià Lixia
龙门 龍門 lóngmén
 1. Longmen
 2. Longmen
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
Lu River
鲁成公 魯成公 lǔ chénggōng Lu Chenggong / Lord Cheng of Lu
鲁定公 魯定公 lǔ dìnggōng Lu Dinggong / Lord Ding of Lu
鲁桓公 魯桓公 lǔ huángōng Lu Huangong / Lord Huan of Lu
鲁文公 魯文公 lǔ wéngōng Lu Wengong / Lord Wen of Lu
鲁襄公 魯襄公 lǔ xiānggōng Lu Xianggong / Lord Xiang of Lu
鲁僖公 魯僖公 lǔ xīgōng Lu Xigong / Lord Xi of Lu
鲁宣公 魯宣公 lǔ xuāngōng Lu Xuangong / Lord Wen of Lu
鲁昭公 魯昭公 lǔ zhāogōng Lu Zhaogong / Lord Zhao of Lu
鲁庄公 魯莊公 lǔ zhuānggōng Lu Zhuanggong / Lord Zhuang of Lu
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
庐江 廬江 lújiāng Lujiang
鲁君 魯君 Lǔjūn the lord of Lu
论衡 論衡 Lùn Héng Wang Chong
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
luò
 1. Luo
 2. Luo River
洛水 Luòshuǐ Luo River
毛诗 毛詩 Máojīng Mao Shi
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
孟津 Mèngjīn Mengjin
Mi River
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
闵公 閔公 mǐngōng Mingong / Lord Min
民和 mínhé Minhe
密县 密縣 mìxiàn Mi county
穆王 Mù Wáng King Mu of Zhou
牧野 Mùyě Muye
乃东 乃東 nǎidōng Nêdong county
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南门 南門 Nán mén South Gate
赧王 Nǎn Wáng King Shenjing of Zhou
南城 nánchéng Nancheng
南宫 南宮 nángōng Nangong
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
内教 內教 nèijiāo Neidian / Internal Classics
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
能忍 néngrěn able to endure / sahā
农书 農書 Nóng Shū Agricultural Treatise
盘庚 盤庚 Pán Gēng Pan Geng
Páng Pang
裴松之 péi sōngzhī Pei Songzhi
péng
 1. Peng
 2. Peng
彭祖 Péngzǔ Peng Zu
平王 Píng Wáng King Ping of Zhou
Pu
 1. Pu River
 2. Pu
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
蒲城 púchéng Pucheng
 1. wolfberry tree
 2. Qi
 3. Qi
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
强生 強生 qiángshēng Johnson
启东 啟東 qǐdōng Qidong
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦景 Qín Jǐng Qin Jing
秦穆公 qín mùgōng Duke Mu of Qin
頃王 Qǐng Wáng King Qing of Zhou
青阳 青陽 qīngyáng Qingyang
清原 qīngyuán Qingyuan
岐山 Qíshān Mount Qi
秋分 qiūfēn Qiufeng
秋田 qiūtián Akita
七月 qīyuè July / the Seventh Month
犬戎 Quǎnróng Qianrong
曲礼 曲禮 qǔlǐ Qu Ji
曲沃 qǔwò Quwo
荣成 榮成 róngchéng Rongcheng
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
三国志 三國志 Sān Guó Zhì Records of the Three Kingdoms / History of the Three Kingdoms
上党 上黨 shàngdǎng Shangdang
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
上卿 shàngqīng Senior Minister
shào
 1. Shao
 2. Shao
召公 Shào Gōng Duke Shao
少康 shǎoKāng Shao Kang
邵武 shàowǔ Shaowu
涉公 Shè Gōng She Gong
生主 Shēng Zhǔ Prajapati
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
师旷 師曠 Shī Kuàng Shi Kuang
释名 釋名 Shì Míng Shi Ming
士燮 Shì Xiè Shi Xie
十行 shí xíng the ten activities
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
史记 史記 Shǐjì Records of the Historian
史通 shǐtōng A Comprehensive Study of Historical Writings / Shitong
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
水星 Shuǐxīng Mercury
Shùn Emperor Shun
顺德 順德 shùndé Shunde
顺义 順義 shùnyì Shunyi
说苑 說苑 Shuōyuàn Shuoyuan / Garden of Stories
四王 Sì Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四分 sìfēn four divisions of cognition
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马昭 司馬昭 Sīmǎ Zhāo Sima Zhao
泗水 Sìshuǐ Si River
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
Su
Suí Sui Dynasty
岁星 歲星 suìxīng Jupiter
肃慎 肅慎 sùshèn Sushen
tái
 1. Tai
 2. Tai
天宗 Tái Zōng Tiantai School
太保 Tàibǎo Grand Protector
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太公望 tàigōngwàng Jiang Ziya
太康 Tàikāng
 1. Taikang
 2. Taikang reign
太平御览 太平御覽 Tàipíng Yù Lǎn Imperial Readings of the Taiping Era
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
太虚法师 太虛法師 tàixū fǎshī Taixu
太原 Tàiyuán Taiyuan
陶唐 táotáng Taotang
桃园 桃園 táoyuán Taoyuan
Téng
 1. Teng
 2. Teng
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天圣 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song
天汉 天漢 tiānhàn the Milky Way
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
同德 tóngdé Tongde
外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary
外传 外傳 wàizhuàn waizhuan / unofficial biography
王充 Wáng Chōng Wang Chong
王觉 王覺 wáng jué Wang Jue
王莽 Wáng Mǎng Wang Mang
王能 wáng néng Wang Neng
王肃 王肅 Wáng Sù Wang Su
王因 Wángyīn Wangyin
王制 wángzhì
 1. monarchy
 2. Wangzhi
 3. Wangzhi
万年 萬年 wànnián Wannian
宗尧 宗堯 Wányán zōngyáo Wanyan Zongyao
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
wèi Wei River
wěi Wei
韦昭 韋昭 wéi zhāo Wei Zhao
微子 wēi zǐ Count of Wei
渭滨 渭濱 Wèibīn Weibin
威远 威遠 wēiyuǎn Weiyuan
Wèn Wen River
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文子 Wén Zǐ Wen Zi
文德 wéndé Wende
文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu
文宗 wénzōng Emperor Wenzong of Tang
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
Wu
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武丁 Wǔ Dīng Wu Ding
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
吴子 吳子 Wú Zǐ Wu Zi
武德 wǔdé Wude
吴国 吳國 Wúguó
 1. Wu state
 2. Wu state
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
武威 wǔwēi Wuwei
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西门 西門 Xī mén West Gate
西周 Xī Zhōu Western Zhou
鲜卑 鮮卑 Xiānbēi Xianbei People
显德 顯德 xiǎndé Xiande
襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou
襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang
象山 xiàngshān Xiangshan
xiáo Xiao
孝经 孝经 Xiào Jīng
 1. Xiao Jing / Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety / Xiaojing
夏禹 xiàYǔ Yu the Great
僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi
新序 xīn xù New Prefaces
新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng
xíng
 1. Xing
 2. Xing
新民 xīnmín Xinmin
新郑 新鄭 xīnzhèng Xinzheng
西戎 Xīróng the Xirong
修武 xiūwǔ Xiuwu
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen
xuē
 1. Xue
 2. Xue
xún
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
Xún State of Xun
Yān Yan
炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
鄢陵 Yānlíng Yanling
yáo Yao
a tribe of savages in South China
Yi
仪礼 儀禮 Yí Lǐ Yili / Book of Etiquette and Ceremonial
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
夷王 Yí Wáng King Yi of Zhou
医官 醫官 yīguān official in charge of medical affairs / respectful title for a doctor
宜君 yíjūn Yijun
以律 yǐlǜ Eluid (son of Achim)
yín Yin
Yǐng Ying
隐公 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin
以太 yǐtài Ether-
以叙 以敘 yǐxù Israel-Syria
伊尹 yīyǐn Yi Yin
永安 yǒngān Yong'an reign
幽王 Yōu Wáng King You of Zhou
有夏 yǒuxià China
 1. Emperor Yu
 2. Yu
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
悦众 悅眾 yuè zhòng Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
越语 越語 yuèyǔ Vietnamese
裕民 yùmín Yumin
yún Yun
Yùn Yun
允恭 yǔngōng Yungong
云门 雲門 yúnmén
 1. Yunmen School
 2. Yunmen Wenyan
云阳 雲陽 yúnyáng Yunyang
于田 於田 yútián Yutian
于越 yúyuè Commander in Chief
zēng Zeng
战国 戰國 Zhàn Guó
 1. Warring States Period
 2. one of the seven warring states
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵简子 趙簡子 Zhào Jiǎnzǐ Zhao Jianzi
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
赵鞅 趙鞅 Zhào Yǎng Zhao Yang
昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao
昭明 zhāomíng
 1. bright
 2. Zhaoming [star]
 3. Zhaoming
zhēn Zhen River
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正德 Zhèngdé Emperor Zhengde
郑国 鄭國 Zhèngguó Zhengguo
政和 zhènghé Zhenghe
正始 zhèngshǐ Zhengshi reign
正阳 正陽 zhèngyáng Zhangyang
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
彘之乱 彘之亂 zhì zhī luàn Zhi zhi Luan / Guoren Baodong / Compatriots Rebellion
至大 Zhìdà Zhida reign
智人 Zhìrén Homo sapiens
中非 Zhōng Fēi
 1. Central African Republic
 2. Central African
 3. China-Africa (relations)
中行 zhōng háng Bank of China
中庸 Zhōng Yōng Doctrine of the Mean
中原 zhōng yuán the Central Plains of China
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中和 zhōnghé Zhonghe
文总 文總 Zhōnghuá wén zǒng The General Association of Chinese Culture
中牟 Zhōngmóu Zhongmou
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhòu Emperor Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou
周官 Zhōu Guān
 1. Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou
 2. Zhou Guan / Officers of Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
周颂 周頌 zhōu sòng Sacrificial odes of Zhou
周成王 Zhōuchéng wáng King Cheng of Zhou
周二 週二 Zhōuèr Tuesday
周六 週六 Zhōuliù Saturday
周穆王 zhōumùwáng King Mu
周四 週四 Zhōusì Thursday
周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script
周武王 Zhōuwǔwáng King Wu of Zhou
周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching
周幽王 Zhōuyōuwáng King You of Zhou
周庄 周莊 zhōuzhuāng Zhouzhuang
Zhū
 1. Zhu
 2. Zhu
祝融 Zhù Róng Zhu Rong
朱子 Zhū Zǐ Zhu Zi / Zhu Xi
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
莊王 Zhuāng Wáng King Zhuang of Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang
庄主 莊主 zhuāngzhǔ property manager in a temple
子思 Zǐ Sī Zi Si
子张 子張 zǐ zhāng Zi Zhang
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan
子长 子長 zǐzhǎng Zichang
宗伯 zōng bó Minister of Rites
zōu
 1. Zou
 2. Zou
左丘明 Zuǒ Qiū Mīng Zuo Qiuming / Zuoqiu Ming
左传 左傳 Zuǒ Zhuàn Zuo Zhuan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English