Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 5828 yuē to speak / to say 而少梁更名曰夏陽
2 5060 wáng Wang 諸侯之相王
3 3974 nián year 年十歲則誦古文
4 3554 hóu marquis / lord 作高祖功臣侯者年表第六
5 3146 qín Shaanxi 晉中軍隨會奔秦
6 2952 child / son 習道論於黃子
7 2589 rén person / people / a human being 使人拘而多所畏
8 2325 gōng public/ common / state-owned 爰及公劉
9 2198 使 shǐ to make / to cause 使復典之
10 2071 even / equal / uniform 講業齊
11 1926 chǔ state of Chu 漢之伐楚
12 1906 sān three 桐棺三寸
13 1824 to stand 立俗施事
14 1759 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 五年而當太初元年
15 1752 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 事武安君白起
16 1731 zhào Zhao 或在趙
17 1592 shàng top / a high position 上會稽
18 1585 èr two 二叔不饗
19 1566 chén minister / statesman / official 主倡而臣和
20 1538 bīng soldier / troops 非兵不彊
21 1526 guó a country / a state / a kingdom 存亡國
22 1509 desire 欲與天地長久
23 1503 liù six 并兼六國
24 1455 four 四聖遵序
25 1442 five 五年而當太初元年
26 1395 to die
27 1368 yán to speak / to say / said 直所從言之異路
28 1279 wèi Wei Dynasty 畢萬爵魏
29 1237 to enter 而司馬氏入少梁
30 1193 to cut down 於是惠王使錯將伐蜀
31 1180 shì matter / thing / item 事武安君白起
32 1174 jīn today / modern / present / current / this / now 今漢興
33 1151 天下 tiānxià China 天下一致而百慮
34 1133 wén to hear 余聞董生曰
35 1111 hàn Han Chinese 漢之伐楚
36 1091 to die 逆之者不死則亡
37 1055 jìn shanxi 司馬氏去周適晉
38 1050 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯之相王
39 1044 zhōng middle 其實中其聲者謂之端
40 1035 jiàn to see 見父於河洛之閒
41 1026 to reach 爰及公劉
42 1025 shí time / a period of time 當周宣王時
43 1016 shā to kill / to murder / to slaughter 殺慶救趙
44 977 big / great / huge / large / major 易大傳
45 973 lìng to make / to cause to be / to lead 卒三歲而遷為太史令
46 969 to strike / to hit / to beat 張裏擊鐘
47 966 one 一斷於法
48 944 soil / ground / land 北正黎以司地
49 938 suì to comply with / to follow along 遂拔
50 930 seven 七年而太史公遭李陵之禍
51 919 xíng to walk / to move 其實易行
52 896 將軍 jiāngjūn a general 作李將軍列傳第四十九
53 874 太子 tàizǐ a crown prince 殺周太子歷
54 871 fēng to seal / to close off 太史公仕於建元元封之閒
55 867 jūn army / military 晉中軍隨會奔秦
56 858 zhōu Zhou Dynasty 其在周
57 856 yān Yan
58 852 a man / a male adult 喜為五大夫
59 851 hán Korea / South Korea 鄭納於韓
60 848 eight 八位
61 845 extra / surplus / remainder 收殷餘民
62 818 chén Chen 孔子戹陳蔡
63 789 gōng to attack / to assault 齊秦攻之
64 771 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為人主天下之儀表也
65 754 shí ten 年十歲則誦古文
66 751 Wu 吳首為亂
67 743 shēng to be born / to give birth 昌生無澤
68 741 to go 司馬氏去周適晉
69 739 qǐng to ask / to inquire 請悉論先人所次舊聞
70 729 shǔ to count 六藝經傳以千萬數
71 716 jiǔ nine 闚九疑
72 713 suì age 年十歲則誦古文
73 709 shì clan / a branch of a lineage 故重黎氏世序天地
74 697 guī to go back / to return 卬歸漢
75 695 yòng to use / to apply 然其彊本節用
76 693 dōng east 桓公之東
77 692 to take / to get / to fetch 蓋取之譜牒舊聞
78 679 residence / dwelling 太甲居桐
79 668 dài to represent / to substitute / to replace 詘意適代
80 667 tián field / farmland 田闞爭寵
81 666 西 The West 昔西伯拘羑里
82 661 hòu after / later 不為物後
83 654 mín the people / citizen / subjects 不治民
84 640 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 使人不得反其意
85 629 十二 shí èr twelve 十二度
86 621 lái to come 請來獻見者
87 621 zhī to know 其辭難知
88 618 zài in / at 昔在顓頊
89 613 zhèng Zheng 則已好鄭衛之音
90 596 yáng sun 而少梁更名曰夏陽
91 595 gōng merit 勞而少功
92 594 xìn to believe / to trust 蒯聵玄孫卬為武信君將而徇朝歌
93 593 néng can / able 雖百家弗能易也
94 591 wáng to die 逆之者不死則亡
95 590 to break / to ruin / to destroy 破趙拔齊
96 586 zhū to execute / to put to death / to condemn 必陷篡弒之誅
97 586 liáng a bridge 而司馬氏入少梁
98 583 supreme ruler / emperor 昭襄業帝
99 580 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 是歲天子始建漢家之封
100 577 can / may / permissible 可不慎歟
101 575 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 乃成禍亂
102 569 qiáng strong / powerful 然其彊本節用
103 565 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說難
104 560 day of the month / a certain day 冬日鹿裘
105 560 běi north 北正黎以司地
106 555 píng flat / level / smooth 作平準書以觀事變
107 553 martial / military 蒯聵玄孫卬為武信君將而徇朝歌
108 546 wèi to guard / to protect / to defend 或在衛
109 545 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 作陳丞相世家第二十六
110 545 a musical note 諸呂不台
111 537 chéng a city / a town 及名國萬家之城
112 535 wèi to call 其實中其聲者謂之端
113 530 shǐ beginning / start 當始皇之時
114 529 Shandong 魯之都
115 516 十一 shíyī eleven 作袁盎晁錯列傳第四十一
116 515 father's elder brother / uncle 程伯休甫其後也
117 515 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 使人拘而多所畏
118 508 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 北靡匈奴
119 508 father 見父於河洛之閒
120 506 ěr ear 有省不省耳
121 505 Germany 言其能論歌文武之德
122 505 younger brother 乃封弟交為楚王
123 503 dào way / road / path 習道論於黃子
124 502 to arise / to get up 孔子修舊起廢
125 493 gāo high / tall 皆葬高門
126 487 不能 bù néng cannot / must not / should not 累世不能通其學
127 482 bài to defeat / to vanquish 秦之敗也
128 480 zhǔ owner 昌為秦主鐵官
129 478 zuò to do 作春秋
130 466 happy / glad / cheerful / joyful 樂樂所以立
131 465 bìng ailment / sickness / illness / disease 二十病農
132 463 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 作魏公子列傳第十七
133 462 jùn a commandery / a prefecture 以其地為河內郡
134 458 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 然其序君臣父子之禮
135 458 shǎo few 而司馬氏入少梁
136 456 zuò to sit 坐而待收
137 454 zhì to rule / to govern / to manage / to control 此務為治者也
138 451 xián liesure 惠襄之閒
139 451 十三 shísān thirteen 作萬石張叔列傳第四十三
140 446 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 名家使人儉而善失真
141 445 jiā house / home / residence 是歲天子始建漢家之封
142 438 wèi Eighth earthly branch 天下未協而崩
143 438 tīng to listen 窾言不聽
144 438 jìn to the greatest extent / utmost 是以其事難盡從
145 436 zhòng heavy 命南正重以司天
146 434 shí food / food and drink 食土簋
147 433 a government official / a magistrate 唯弘用節衣食為百吏先
148 433 guò to cross / to go over / to pass 過梁
149 429 huì can / be able to 晉中軍隨會奔秦
150 426 sòng Song dynasty 宋乃滅亡
151 421 wèn to ask 喜微子問太師
152 417 十六 shíliù sixteen 作吳王濞列傳第四十六
153 416 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 失其守而為司馬氏
154 415 qiān one thousand 今天子接千歲之統
155 415 xiǎo small / tiny / insignificant 衛以小弱
156 414 female / feminine 為筑女懷清臺
157 414 to ride an animal or bicycle 唯田單用即墨破走騎劫
158 414 zhàn war / fighting / battle 然皆可以戰伐攻擊
159 412 dìng to decide 不先定其神
160 410 xiān first 主先而臣隨
161 410 xiào to be filial 且夫孝始於事親
162 405 kǒng fearful / apprehensive 百僚蕩恐
163 403 十四 shí sì fourteen 作田叔列傳第四十四
164 402 孔子 Kǒngzi Confucius 觀孔子之遺風
165 400 mìng life 命南正重以司天
166 398 to calculate / to compute / to count 可以行一時之計
167 395 shì a gentleman / a knight 明主賢君忠臣死義之士
168 394 shū father's younger brother 二叔不饗
169 394 shī teacher 愍學者之不達其意而師悖
170 392 zhào to call together / to summon / to convene 不召而自來
171 390 wàn ten thousand 用則萬靈罔不禋祀
172 389 fāng square / quadrilateral / one side 為方者宗
173 387 hòu after / later 以尊后稷也
174 385 děng et cetera / and so on 此其人皆與千戶侯等
175 384 to give / to bestow favors 賜最為饒益
176 383 increase / benefit 為秦開地益眾
177 381 líng mound / hill / mountain 既疑信陵
178 380 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅功臣世家賢大夫之業不述
179 380 shǔ to belong to / be subordinate to 維申功臣宗屬爵邑
180 380 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可失也
181 379 nán south 命南正重以司天
182 376 十五 shíwǔ fifteen 作扁鵲倉公列傳第四十五
183 376 二十 èrshí twenty 二十而南游江
184 375 wǎng to go (in a direction) 往而不歸
185 374 shū book 紬史記石室金匱之書
186 373 太后 Tài Hòu Empress Dowager 作呂太后本紀第九
187 371 district / county 洛邑不祀
188 364 hair 樂以發和
189 361 tōng to go through / to open 累世不能通其學
190 360 a river / a stream 見父於河洛之閒
191 360 tiān day 命南正重以司天
192 360 大夫 dàifu doctor 上大夫壺遂曰
193 359 idea 愍學者之不達其意而師悖
194 357 gain / advantage / benefit 爭於機利
195 357 yuàn to hope / to wish / to desire 潁川敦願
196 354 liú Liu 爰及公劉
197 353 Kangxi radical 80 天下患衡秦毋饜
198 353 漢王 Hàn Wáng Han Wang 明漢王之信於天下
199 352 jiàng to descend / to fall / to drop 子嬰降虜
200 351 anger / rage / fury 江河必怒
201 350 jiù to save / to rescue 殺慶救趙
202 348 shí a rock / a stone 作萬石張叔列傳第四十三
203 347 wéi to surround / to encircle / to corral 楚人圍我滎陽
204 345 guǎng wide / large / vast 廣恩博施
205 344 horse 碣石北多馬
206 343 zhòng many / numerous 大祥而眾忌諱
207 342 gào to tell / to say / said / told 酒材是告
208 341 qīn relatives 且夫孝始於事親
209 341 to move one's abode / to shift / to migrate 徙彊族
210 340 meaning / sense 明主賢君忠臣死義之士
211 340 ān calm / still / quiet / peaceful 安集王室
212 340 qiú to request 不求而民出之
213 328 shòu to suffer / to be subjected to 受易於楊何
214 327 bǎi one hundred 天下一致而百慮
215 326 luàn chaotic / disorderly 吳首為亂
216 326 jǐng sunlight 作孝景本紀第十一
217 325 zhì to place / to lay out 鐵則千里往往山出棋置
218 323 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 因山為固
219 321 móu to plan / to scheme 諸侯謀之
220 317 qián front 前有讒而弗見
221 317 ancient barbarian tribes 征伐夷蠻
222 315 míng bright / brilliant 明分職不得相踰越
223 311 qīng minister / high officer 六卿專權
224 311 mother 東武侯母常養帝
225 310 an ancestral hall / a temple 而上方興天地祠
226 308 shēn human body / torso 身毀不用矣
227 306 shī to lose 失其守而為司馬氏
228 304 xiàn to offer / to present 請來獻見者
229 304 xià summer 至于夏商
230 304 wén writing / text 廢天下之史文
231 303 十七 shíqī seventeen 作魏其武安列傳第四十七
232 301 guān an office 昌為秦主鐵官
233 300 shèng to beat / to win / to conquer 不可勝道
234 300 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 維高祖元功
235 299 chēng to call / to address 夫天下稱誦周公
236 296 inside / interior 昔西伯拘羑里
237 294 wài outside 外攘夷狄
238 294 zuì crime / sin / vice 罪莫大焉
239 294 method / way
240 293 xián virtuous / worthy 賢不肖自分
241 293 jīn gold 嘉旦金縢
242 292 cotton cloth / textiles / linen 主上明聖而德不布聞
243 292 chéng to mount / to climb onto 夫千乘之王
244 291 xīn heart 而心誇矜輓能之榮使
245 291 十八 shíbā eighteen 作韓長孺列傳第四十八
246 290 shì a generation 故重黎氏世序天地
247 290 to capture / to imprison / to seize 子嬰降虜
248 285 hǎo good 則已好鄭衛之音
249 283 十九 shíjiǔ nineteen 作外戚世家十九
250 282 huì favor / benefit / blessing / kindness 惠襄之閒
251 281 yòu right / right-hand 絕倫超奇者為右
252 281 season / period 達太王王季之思慮
253 281 cài Cai 孔子戹陳蔡
254 281 yīn cloudy / overcast 律居陰而治陽
255 280 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 而太史公留滯周南
256 280 cháo to face 海岱之閒斂袂而往朝焉
257 279 nèi inside / interior 內修法度
258 277 guest / visitor 失埶則客無所之
259 277 zhāng a chapter / a section 乃章造父
260 277 easy / simple 易大傳
261 276 chē a vehicle 水則資車
262 275 alone / independent / single / sole 是獨何哉
263 275 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror 作項羽本紀第七
264 274 xìng fortunate / lucky 幸得宿衛
265 272 guān to look at / to watch / to observe 嘗竊觀陰陽之術
266 270 bào newspaper 還報命
267 269 陛下 bì xià your majesty 陛下已壯矣
268 263 tāng soup 湯武之隆
269 261 gǎn bold / brave 弗敢闕
270 261 to lift / to hold up / to raise 舉音不盡其哀
271 261 bēng to rupture / to split apart / to collapse 二世以崩
272 257 gōng a palace 時會聚宮下博士諸先生與論議
273 256 fèng to offer / to present 奉禹之祀
274 255 shēn to extend 維申功臣宗屬爵邑
275 254 shān a mountain / a hill / a peak 相中山
276 254 clothes / dress / garment 易服色
277 253 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 齊王使淳于髡之趙請救兵
278 253 shǒu head 必蒙首惡之名
279 253 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 縣二十三
280 252 其後 qí hòu after that 程伯休甫其後也
281 252 zǒu to walk / to go / to move 使馳說之士南鄉走楚者
282 252 yīng baby / infant 誅嬰背懷
283 250 to pull up / to pull out / to select / to promote 遂拔
284 250 不敢 bùgǎn to not dare 被之空言而不敢辭
285 249 beard / mustache 北討彊胡
286 249 to allow / to permit 京師弗許
287 247 大王 dàwáng king 大王
288 247 bēn to run fast / to flee 晉中軍隨會奔秦
289 246 disease / sickness / ailment 悤悤疾疾
290 245 zhǎn to cut / to chop / to sever 甌人斬濞
291 245 mén door / gate / doorway / gateway 皆葬高門
292 244 cháng to taste 嘗竊觀陰陽之術
293 244 guāng light 光燿天下
294 243 qiān to move / to shift 有子曰遷
295 242 沛公 pèigōng Duke of Pei 沛公立為漢王
296 241 zhòng middle brother 嘉仲悔過
297 240 rate / frequency 必以此為萬民之率
298 239 zhōng end / finish / conclusion 終安宗廟
299 239 shuǐ water 若水之趨下
300 238 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 爭於機利
301 236 sufficient / enough 贍足萬物
302 236 yuē approximately 指約而易操
303 236 zhèng government / administration 故長於政
304 234 liǎng two 牛車千兩
305 233 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 不可廢也
306 232 單于 Chányú Chanyu 傳詣單于
307 232 xīng to flourish / to be popular 今漢興
308 231 yǐn to lead / to guide 相引以勢
309 231 guì expensive / costly / valuable 栗姬偩貴
310 230 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 戊溺於邪
311 230 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一年
312 229 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 二十四節各有教令
313 227 hurried / worried 民俗懁急
314 226 to stop / to cease / to suspend 諸侯罷之
315 224 zuǒ left 左丘失明
316 222 惠王 Huì Wáng King Hui of Zhou 於是惠王使錯將伐蜀
317 221 xiàn county 中者傾縣
318 220 chuán to transmit 以傳劍論顯
319 220 huái bosom / breast 誅嬰背懷
320 218 shāng commerce / trade 至于夏商
321 218 三十 sān shí thirty 三十輻共一轂
322 217 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 武帝立二十二歲
323 217 yuàn to blame / to complain 惡人也不顧其怨
324 216 chūn spring 夫春生夏長
325 215 a consort / a concubine 驪姬之愛
326 215 qiǎn to send / to dispatch 欲遣去
327 215 liáng good / virtuous / respectable 國有賢相良將
328 214 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 使者當囚
329 213 xiè to thank 以當謝也
330 212 fēn to separate / to divide into parts 然其正君臣上下之分
331 212 zhǐ to stop / to halt 至于麟止
332 210 yóu to swim 二十而南游江
333 210 dào to mourn / to lament 悼豪之旅
334 210 四月 sìyuè April / the Fourth Month 三月二月正月十二月十一月中關內高外下四月首仰足開肣開首俛大五月橫吉首俛大六月七月八月九月十月
335 209 bài to bow / to pay respect to 詔拜以為郎
336 209 sūn Sun 錯孫靳
337 209 huàn to suffer from a misfortune 天下患衡秦毋饜
338 208 jiàn to build / to construct 建於明堂
339 208 Li 作李將軍列傳第四十九
340 207 yīn flourishing / abundant 王卬於殷
341 206 è evil / vice 善善惡惡
342 206 to join / to combine 動合無形
343 205 夫人 fūren wife 及其女弟李夫人卒后
344 205 tóng like / same / similar 事業不必同
345 205 二十五 èrshíwǔ twenty five 遂拔義渠二十五城
346 205 to doubt / to disbelieve 闚九疑
347 204 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣并至
348 204 hòu thick 伏羲至純厚
349 202 apprentice / disciple 七十子之徒
350 202 to give 絕於予乎
351 202 pond / pool / marsh / swamp 昌生無澤
352 201 lín to face / to overlook 臨菑亦海岱之閒一都會也
353 200 shuò first day of the lunar month 十一月甲子朔旦冬至
354 200 jiě to loosen / to unfasten / to untie 姜姓解亡
355 198 dào to rob / to steal 卜擊盜聚若干人
356 198 淮南 Huáinán Huainan 以淮南叛楚歸漢
357 198 jìng to respect /to honor 作田敬仲完世家第十六
358 197 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 乃封弟交為楚王
359 197 nán difficult / arduous / hard 是以其事難盡從
360 196 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王牧野
361 196 二千 èr qiān two thousand 率亦歲萬息二千
362 195 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 御史大夫公孫弘議曰
363 195 chù a place / location / a spot / a point 黿鱓與處
364 194 zhèng upright / straight 命南正重以司天
365 194 to be fond of / to like 無澤生喜
366 194 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 今寡人夢見一丈夫
367 194 jiǎ Jia 劉賈是與
368 192 shōu to receive / to accept 收殷餘民
369 192 thing / matter 應物變化
370 192 dialect / language / speech 整齊百家雜語
371 192 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 維棄作稷
372 192 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如見之於行事之深切著明也
373 192 qiū Confucius 左丘失明
374 190 來朝 láicháo tomorrow (morning) 是時梁孝王來朝
375 189 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 秦昭王時
376 189 tool / device / utensil / equipment / instrument 形者生之具也
377 189 jié festival / a special day 然其彊本節用
378 188 huáng yellow 習道論於黃子
379 188 yōng harmony 雍以東至河
380 188 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 小子何敢讓焉
381 187 皇帝 huángdì Emperor 秦皇帝以為貞婦而客之
382 187 hōng to die 王墮馬薨
383 187 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 大將軍衛青者
384 186 cáo Cao 作曹相國世家第二十四
385 186 zūn to honor / to respect 則親親尊尊之恩絕矣
386 185 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 十九年之中三致千金
387 184 jìn to enter 則文學彬彬稍進
388 184 公孫 Gōngsūn Gongsun 公孫弘以儒顯
389 183 power / force / strength 臣下百官力誦聖德
390 183 二十六 èrshíliù 26 / twenty-six 治鄭二十六年而死
391 183 ruò weak 彊弱之原云以世
392 182 zhāo illustrious 昭襄業帝
393 182 zhì to create / to make / to manufacture 為天下制儀法
394 182 capacity / degree / a standard / a measure 十二度
395 182 三月 sānyuè March / the Third Month 三月
396 182 shén divine / mysterious / magical / supernatural 道家使人精神專一
397 182 chāng Chang 靳孫昌
398 181 左右 zuǒyòu approximately 左右恐死
399 181 jiàn to remonstrate / to admonish 然其指風諫
400 181 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 重譯款塞
401 180 yíng to receive / to welcome / to greet 迎王踐祚
402 179 zhào an imperial decree 與太卜待詔為郎者同署
403 179 róng arms / armaments / a military affair 戎翟和之
404 179 百姓 bǎixìng common people 使百姓愛漢
405 178 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣洞疑
406 178 kāng Kang 喜彼康誥
407 177 shì to match 司馬氏去周適晉
408 176 divination / fortune telling 卜人知之
409 176 a law / a rule 王遷辟淫
410 175 shēng sound 其實中其聲者謂之端
411 175 proper / suitable / appropriate 守經事而不知其宜
412 175 wàng to gaze / to look towards 以何望也
413 174 shì a city 不死於市
414 174 to leave behind 獵儒墨之遺文
415 174 xīng a star / a planet 星氣之書
416 174 fàn a pattern / model / rule / law 作范睢蔡澤列傳第十九
417 173 不知 bùzhī do not know 故有國者不可以不知春秋
418 173 zhuāng a village 雖莊氏之行未能增於是也
419 173 to rule by force / to usurp / to master 霸功顯彰
420 171 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 剽姚校尉去病斬首虜二千二十八級
421 171 jiā excellent 嘉伯之讓
422 170 jué to decide / to determine / to judge 專決於名而失人情
423 170 xiū to decorate / to embellish 孔子修舊起廢
424 170 zhòu Emperor Zhou
425 170 to criticize 王人是議
426 168 ài to love 驪姬之愛
427 168 shí real / true 然其正名實
428 168 zàng to bury the dead 葬於華池
429 167 二十七 èrshíqī 27 捕虜二十七人
430 167 dài to treat / to entertain / to receive guests 故待農而食之
431 166 shě to give 請得解客舍養之
432 165 miǎn to spare 免剝刺之患
433 164 qīn to invade / to encroach upon / to raid 及侵周禾
434 163 太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe 太史公自序
435 163 words / speech / expression / phrase / dialog 其辭難知
436 163 wēi power / might / prestige 嘉威
437 162 concerned about / anxious / worried 唐虞之際
438 162 a whetstone 幽厲之後
439 161 biàn to change / to alter 時變是守
440 161 yōu to worry / to be concerned 王何憂焉
441 161 Emperor Yu 探禹穴
442 161 yuǎn far / distant 遠俗則懷
443 160 為人 wéirén behavior / personal conduct 為人臣者不可以不知春秋
444 160 to leave / to depart / to go away / to part 形神離則死
445 160 yǐn to drink 如渴得飲
446 160 huò a misfortune / a calamity / a disaster 七年而太史公遭李陵之禍
447 160 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 褚先生曰
448 159 chuān Sichuan 維禹浚川
449 159 shì to look at / to see 仰天而視月之光
450 159 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 伊尹負於鼎俎
451 159 桓公 huángōng Huangong / Lord Huan 桓公以昌
452 159 司馬 sīmǎ official post of minister of war 失其守而為司馬氏
453 158 líng agile / nimble 用則萬靈罔不禋祀
454 157 to happen upon / to meet with by chance 今夫子上遇明天子
455 157 chí to grasp / to hold 勇於持刺
456 156 ancient / old / palaeo- 比樂書以述來古
457 156 guān to close 開通關梁
458 156 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 太史公執遷手而泣曰
459 156 bái white 白黑乃形
460 155 張儀 zhāng yí Zhang Yi 與張儀爭論
461 155 rich / wealthy 下則富家
462 154 to associate with / be near 而君比之於春秋
463 153 大餘 dàyú Dayu 正北十二無大餘
464 153 都尉 dūwèi rank / military rank 拜以為郡都尉
465 153 jiāo to teach / to educate / to instruct 教喪禮
466 153 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 鄉射鄒
467 152 Shùn Emperor Shun 舜禹是說
468 152 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子孰稱
469 151 wèi position / location / place 八位
470 151 earth / soil / dirt 土階三等
471 150 a kind of pheasant 戎翟和之
472 150 xiāng to aid / to help / to assist 惠襄之閒
473 150 huán big 隱桓之際
474 150 rèn to bear / to undertake 釋此而任術
475 149 之後 zhīhòu after / following / later 紹重黎之後
476 149 to bear / to carry 重失負也
477 149 private 此私記也
478 148 miào Miao 繆權于幽
479 147 shì to murder a superior 闔廬弒僚
480 147 qīng green 營營青蠅
481 147 十月 shíyuè October / the Tenth Month 三月二月正月十二月十一月中關內高外下四月首仰足開肣開首俛大五月橫吉首俛大六月七月八月九月十月
482 147 shì room / bedroom 余先周室之太史也
483 146 jué ancient bronze wine holder 剖符而爵
484 146 wéi dangerous / precarious 今治生不待危身取給
485 146 to visit 卜請謁於人得不得
486 146 huáng royal / imperial 當始皇之時
487 146 景帝 Jǐng Dì Emperor Jing of Han 景帝立
488 146 shòu old age / long life 壽蔽天地
489 146 hào number 擅其號
490 145 相國 xiāngguó Chancellor of State 作蕭相國世家第二十三
491 145 即位 jíwèi to succeed to the throne 至今上即位
492 145 二十九 èrshíjiǔ 29 獨得二十九篇
493 145 shǐ history 司馬氏世典周史
494 144 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 天子發兵令恢佐破奴擊破之
495 144 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒材是告
496 142 有罪 yǒuzuì guilty 以系有罪
497 142 áo to ramble 敖倉
498 142 to ferry 河濟之閒千樹萩
499 141 lüè plan / strategy 南略邛
500 141 shēn deep 退而深惟曰

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 12920 zhī him / her / them / that 使復典之
2 6665 wèi for / to 失其守而為司馬氏
3 6095 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 失其守而為司馬氏
4 5828 yuē to speak / to say 而少梁更名曰夏陽
5 5726 so as to / in order to 命南正重以司天
6 5060 wáng Wang 諸侯之相王
7 4708 his / hers / its / theirs 其在周
8 4567 also / too 程伯休甫其後也
9 3974 nián year 年十歲則誦古文
10 3554 hóu marquis / lord 作高祖功臣侯者年表第六
11 3518 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 其在衛者
12 3157 in / at 葬於華池
13 3146 qín Shaanxi 晉中軍隨會奔秦
14 2952 child / son 習道論於黃子
15 2865 not / no 愍學者之不達其意而師悖
16 2714 and 與張儀爭論
17 2589 rén person / people / a human being 使人拘而多所畏
18 2567 yǒu is / are / to exist 有省不省耳
19 2364 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃論六家之要指曰
20 2325 gōng public/ common / state-owned 爰及公劉
21 2198 使 shǐ to make / to cause 使復典之
22 2071 even / equal / uniform 講業齊
23 1926 chǔ state of Chu 漢之伐楚
24 1906 sān three 桐棺三寸
25 1824 to stand 立俗施事
26 1759 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 五年而當太初元年
27 1752 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 事武安君白起
28 1731 zhào Zhao 或在趙
29 1657 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故重黎氏世序天地
30 1602 zhì to / until 群臣并至
31 1592 shàng top / a high position 上會稽
32 1585 èr two 二叔不饗
33 1566 chén minister / statesman / official 主倡而臣和
34 1538 bīng soldier / troops 非兵不彊
35 1526 guó a country / a state / a kingdom 存亡國
36 1521 jiāng will / shall (future tense) 於是惠王使錯將伐蜀
37 1509 desire 欲與天地長久
38 1503 liù six 并兼六國
39 1455 four 四聖遵序
40 1442 five 五年而當太初元年
41 1409 jiē all / each and every / in all cases 皆葬高門
42 1395 to die
43 1368 yán to speak / to say / said 直所從言之異路
44 1332 de potential marker 下得守職
45 1284 otherwise / but / however 儒者則不然
46 1279 wèi Wei Dynasty 畢萬爵魏
47 1265 no 昌生無澤
48 1244 final particle 不可改矣
49 1237 to enter 而司馬氏入少梁
50 1213 shì is / are / am / to be 時變是守
51 1193 to cut down 於是惠王使錯將伐蜀
52 1180 shì matter / thing / item 事武安君白起
53 1177 cóng from 直所從言之異路
54 1174 jīn today / modern / present / current / this / now 今漢興
55 1153 xiāng each other / one another / mutually 諸侯之相王
56 1151 天下 tiānxià China 天下一致而百慮
57 1142 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 直所從言之異路
58 1139 I / me / my 我有以治天下
59 1133 wén to hear 余聞董生曰
60 1119 naturally / of course / certainly 自司馬氏去周適晉
61 1111 hàn Han Chinese 漢之伐楚
62 1091 to die 逆之者不死則亡
63 1055 jìn shanxi 司馬氏去周適晉
64 1050 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯之相王
65 1044 zhōng middle 其實中其聲者謂之端
66 1035 jiàn to see 見父於河洛之閒
67 1026 to reach 爰及公劉
68 1025 shí time / a period of time 當周宣王時
69 1016 shā to kill / to murder / to slaughter 殺慶救趙
70 977 big / great / huge / large / major 易大傳
71 973 lìng to make / to cause to be / to lead 卒三歲而遷為太史令
72 969 to strike / to hit / to beat 張裏擊鐘
73 966 one 一斷於法
74 961 chū to go out / to leave 而出委以梁
75 947 I 則續吾祖矣
76 944 soil / ground / land 北正黎以司地
77 939 this / these 此務為治者也
78 938 suì to comply with / to follow along 遂拔
79 930 seven 七年而太史公遭李陵之禍
80 919 xíng to walk / to move 其實易行
81 909 xià next 下辨人事之紀
82 896 將軍 jiāngjūn a general 作李將軍列傳第四十九
83 893 expresses question or doubt 絕於予乎
84 880 again / more / repeatedly 使復典之
85 874 太子 tàizǐ a crown prince 殺周太子歷
86 871 fēng to seal / to close off 太史公仕於建元元封之閒
87 867 jūn army / military 晉中軍隨會奔秦
88 858 zhōu Zhou Dynasty 其在周
89 856 yān Yan
90 852 a man / a male adult 喜為五大夫
91 851 hán Korea / South Korea 鄭納於韓
92 848 eight 八位
93 845 extra / surplus / remainder 收殷餘民
94 835 certainly / must / will / necessarily 必以此為萬民之率
95 828 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是惠王使錯將伐蜀
96 818 chén Chen 孔子戹陳蔡
97 789 gōng to attack / to assault 齊秦攻之
98 771 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為人主天下之儀表也
99 755 already / afterwards 皆失其本已
100 754 shí ten 年十歲則誦古文
101 751 Wu 吳首為亂
102 743 shēng to be born / to give birth 昌生無澤
103 741 to go 司馬氏去周適晉
104 739 qǐng to ask / to inquire 請悉論先人所次舊聞
105 731 also / too 墨者亦尚堯舜道
106 729 shǔ to count 六藝經傳以千萬數
107 726 what / where / which 受易於楊何
108 722 such as / for example / for instance 如楚以救邯鄲之圍
109 716 jiǔ nine 闚九疑
110 713 suì age 年十歲則誦古文
111 709 shì clan / a branch of a lineage 故重黎氏世序天地
112 700 yīn because 因陰陽之大順
113 697 guī to go back / to return 卬歸漢
114 695 yòng to use / to apply 然其彊本節用
115 693 dōng east 桓公之東
116 692 to take / to get / to fetch 蓋取之譜牒舊聞
117 679 residence / dwelling 太甲居桐
118 668 dài to represent / to substitute / to replace 詘意適代
119 667 tián field / farmland 田闞爭寵
120 666 西 The West 昔西伯拘羑里
121 661 hòu after / later 不為物後
122 654 mín the people / citizen / subjects 不治民
123 651 qiě moreover / also 故發憤且卒
124 640 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 使人不得反其意
125 631 rán correct / right / certainly 然其序四時之大順
126 630 fēi not / non- / un- 非所聞也
127 629 十二 shí èr twelve 十二度
128 621 lái to come 請來獻見者
129 621 zhī to know 其辭難知
130 618 zài in / at 昔在顓頊
131 613 zhèng Zheng 則已好鄭衛之音
132 599 zhū all / many / various 諸神受紀
133 596 yáng sun 而少梁更名曰夏陽
134 595 gōng merit 勞而少功
135 594 xìn to believe / to trust 蒯聵玄孫卬為武信君將而徇朝歌
136 593 néng can / able 雖百家弗能易也
137 591 wáng to die 逆之者不死則亡
138 590 to break / to ruin / to destroy 破趙拔齊
139 586 zhū to execute / to put to death / to condemn 必陷篡弒之誅
140 586 liáng a bridge 而司馬氏入少梁
141 583 supreme ruler / emperor 昭襄業帝
142 580 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 是歲天子始建漢家之封
143 577 can / may / permissible 可不慎歟
144 575 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 乃成禍亂
145 569 qiáng strong / powerful 然其彊本節用
146 565 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說難
147 561 yòu again / also 又曰無不為
148 561 in / at 本于茲
149 560 day of the month / a certain day 冬日鹿裘
150 560 běi north 北正黎以司地
151 555 píng flat / level / smooth 作平準書以觀事變
152 553 martial / military 蒯聵玄孫卬為武信君將而徇朝歌
153 547 chú except / besides 埽除設坐
154 546 wèi to guard / to protect / to defend 或在衛
155 545 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 作陳丞相世家第二十六
156 545 a musical note 諸呂不台
157 540 yuè more 南誅勁越
158 537 chéng a city / a town 及名國萬家之城
159 535 wèi to call 其實中其聲者謂之端
160 530 shǐ beginning / start 當始皇之時
161 529 Shandong 魯之都
162 524 dāng to be / to act as / to serve as 當周宣王時
163 516 十一 shíyī eleven 作袁盎晁錯列傳第四十一
164 515 father's elder brother / uncle 程伯休甫其後也
165 515 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 使人拘而多所畏
166 512 yān where / how 余甚懼焉
167 508 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 北靡匈奴
168 508 father 見父於河洛之閒
169 506 ěr ear 有省不省耳
170 505 Germany 言其能論歌文武之德
171 505 younger brother 乃封弟交為楚王
172 503 dào way / road / path 習道論於黃子
173 502 to arise / to get up 孔子修舊起廢
174 493 gāo high / tall 皆葬高門
175 487 不能 bù néng cannot / must not / should not 累世不能通其學
176 482 bài to defeat / to vanquish 秦之敗也
177 480 zhǔ owner 昌為秦主鐵官
178 478 zuò to do 作春秋
179 470 zhǎng director / chief / head / elder 夫春生夏長
180 466 happy / glad / cheerful / joyful 樂樂所以立
181 465 bìng ailment / sickness / illness / disease 二十病農
182 463 公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific) 作魏公子列傳第十七
183 462 chū at first / at the beginning / initially 漢既初興
184 462 jùn a commandery / a prefecture 以其地為河內郡
185 458 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 然其序君臣父子之禮
186 458 shǎo few 而司馬氏入少梁
187 456 zuò to sit 坐而待收
188 454 zhì to rule / to govern / to manage / to control 此務為治者也
189 451 xián liesure 惠襄之閒
190 451 十三 shísān thirteen 作萬石張叔列傳第四十三
191 448 ruò to seem / to be like / as 若夫列君臣父子之禮
192 446 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 名家使人儉而善失真
193 445 jiā house / home / residence 是歲天子始建漢家之封
194 438 wèi Eighth earthly branch 天下未協而崩
195 438 tīng to listen 窾言不聽
196 438 jìn to the greatest extent / utmost 是以其事難盡從
197 437 zhāng a sheet / a leaf 作張耳陳餘列傳第二十九
198 436 zhòng heavy 命南正重以司天
199 434 shí food / food and drink 食土簋
200 433 a government official / a magistrate 唯弘用節衣食為百吏先
201 433 guò to cross / to go over / to pass 過梁
202 429 huì can / be able to 晉中軍隨會奔秦
203 426 sòng Song dynasty 宋乃滅亡
204 423 cháng always / ever / often / frequently / constantly 虛者道之常也
205 423 promptly / right away / immediately 即鐵山鼓鑄
206 421 wèn to ask 喜微子問太師
207 417 十六 shíliù sixteen 作吳王濞列傳第四十六
208 416 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 失其守而為司馬氏
209 415 qiān one thousand 今天子接千歲之統
210 415 xiǎo small / tiny / insignificant 衛以小弱
211 414 female / feminine 為筑女懷清臺
212 414 already / since 太史公既掌天官
213 414 to ride an animal or bicycle 唯田單用即墨破走騎劫
214 414 zhàn war / fighting / battle 然皆可以戰伐攻擊
215 412 dìng to decide 不先定其神
216 412 hái also / in addition / more 還而與之俱賜死杜郵
217 410 xiān first 主先而臣隨
218 410 xiào to be filial 且夫孝始於事親
219 405 kǒng fearful / apprehensive 百僚蕩恐
220 403 十四 shí sì fourteen 作田叔列傳第四十四
221 402 孔子 Kǒngzi Confucius 觀孔子之遺風
222 400 mìng life 命南正重以司天
223 400 yuán monetary unit / dollar 太史公仕於建元元封之閒
224 398 to calculate / to compute / to count 可以行一時之計
225 395 shì a gentleman / a knight 明主賢君忠臣死義之士
226 394 shū father's younger brother 二叔不饗
227 394 shī teacher 愍學者之不達其意而師悖
228 392 zhào to call together / to summon / to convene 不召而自來
229 391 zāi exclamatory particle 何由哉
230 390 wàn ten thousand 用則萬靈罔不禋祀
231 389 fāng square / quadrilateral / one side 為方者宗
232 387 hòu after / later 以尊后稷也
233 385 děng et cetera / and so on 此其人皆與千戶侯等
234 384 to give / to bestow favors 賜最為饒益
235 383 increase / benefit 為秦開地益眾
236 382 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 明分職不得相踰越
237 381 líng mound / hill / mountain 既疑信陵
238 380 xiàng an item / a thing / a clause 項梁業之
239 380 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅功臣世家賢大夫之業不述
240 380 shǔ to belong to / be subordinate to 維申功臣宗屬爵邑
241 380 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可失也
242 379 nán south 命南正重以司天
243 376 十五 shíwǔ fifteen 作扁鵲倉公列傳第四十五
244 376 二十 èrshí twenty 二十而南游江
245 375 wǎng to go (in a direction) 往而不歸
246 374 shū book 紬史記石室金匱之書
247 373 太后 Tài Hòu Empress Dowager 作呂太后本紀第九
248 372 shén what 余甚懼焉
249 371 district / county 洛邑不祀
250 370 suī although / even though 雖百家弗能易也
251 366 míng measure word for people 在秦者名錯
252 365 a measure word for companies, households, door, families, etc 雖戶說以眇論
253 364 hair 樂以發和
254 361 tōng to go through / to open 累世不能通其學
255 360 a river / a stream 見父於河洛之閒
256 360 tiān day 命南正重以司天
257 360 大夫 dàifu doctor 上大夫壺遂曰
258 359 idea 愍學者之不達其意而師悖
259 357 gain / advantage / benefit 爭於機利
260 357 yuàn to hope / to wish / to desire 潁川敦願
261 354 liú Liu 爰及公劉
262 353 Kangxi radical 80 天下患衡秦毋饜
263 353 漢王 Hàn Wáng Han Wang 明漢王之信於天下
264 352 jiàng to descend / to fall / to drop 子嬰降虜
265 351 anger / rage / fury 江河必怒
266 350 jiù to save / to rescue 殺慶救趙
267 348 shí a rock / a stone 作萬石張叔列傳第四十三
268 347 wéi to surround / to encircle / to corral 楚人圍我滎陽
269 345 guǎng wide / large / vast 廣恩博施
270 344 horse 碣石北多馬
271 343 zhòng many / numerous 大祥而眾忌諱
272 342 gào to tell / to say / said / told 酒材是告
273 341 qīn relatives 且夫孝始於事親
274 341 to move one's abode / to shift / to migrate 徙彊族
275 340 meaning / sense 明主賢君忠臣死義之士
276 340 ān calm / still / quiet / peaceful 安集王室
277 340 qiú to request 不求而民出之
278 339 gòng together 乃遷于共
279 333 no 弗順則無以為天下綱紀
280 332 jué absolutely 則親親尊尊之恩絕矣
281 328 shòu to suffer / to be subjected to 受易於楊何
282 327 bǎi one hundred 天下一致而百慮
283 326 luàn chaotic / disorderly 吳首為亂
284 326 jǐng sunlight 作孝景本紀第十一
285 326 huò or / either / else 或在衛
286 325 zhì to place / to lay out 鐵則千里往往山出棋置
287 323 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 因山為固
288 321 móu to plan / to scheme 諸侯謀之
289 317 qián front 前有讒而弗見
290 317 ancient barbarian tribes 征伐夷蠻
291 315 míng bright / brilliant 明分職不得相踰越
292 311 qīng minister / high officer 六卿專權
293 311 mother 東武侯母常養帝
294 310 an ancestral hall / a temple 而上方興天地祠
295 308 shēn human body / torso 身毀不用矣
296 306 shī to lose 失其守而為司馬氏
297 305 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 樂樂所以立
298 304 xiàn to offer / to present 請來獻見者
299 304 xià summer 至于夏商
300 304 dōu all 太史公學天官於唐都
301 304 wén writing / text 廢天下之史文
302 303 bìng and / furthermore / also 群臣并至
303 303 十七 shíqī seventeen 作魏其武安列傳第四十七
304 301 guān an office 昌為秦主鐵官
305 300 shèng to beat / to win / to conquer 不可勝道
306 300 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 維高祖元功
307 299 chēng to call / to address 夫天下稱誦周公
308 296 inside / interior 昔西伯拘羑里
309 294 wài outside 外攘夷狄
310 294 zuì crime / sin / vice 罪莫大焉
311 294 method / way
312 293 do not 莫近於春秋
313 293 xián virtuous / worthy 賢不肖自分
314 293 jīn gold 嘉旦金縢
315 292 cotton cloth / textiles / linen 主上明聖而德不布聞
316 292 chéng to mount / to climb onto 夫千乘之王
317 291 xīn heart 而心誇矜輓能之榮使
318 291 十八 shíbā eighteen 作韓長孺列傳第四十八
319 290 shì a generation 故重黎氏世序天地
320 290 to capture / to imprison / to seize 子嬰降虜
321 285 hǎo good 則已好鄭衛之音
322 283 十九 shíjiǔ nineteen 作外戚世家十九
323 282 huì favor / benefit / blessing / kindness 惠襄之閒
324 281 yòu right / right-hand 絕倫超奇者為右
325 281 season / period 達太王王季之思慮
326 281 cài Cai 孔子戹陳蔡
327 281 yīn cloudy / overcast 律居陰而治陽
328 280 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 而太史公留滯周南
329 280 cháo to face 海岱之閒斂袂而往朝焉
330 279 nèi inside / interior 內修法度
331 277 guest / visitor 失埶則客無所之
332 277 zhāng a chapter / a section 乃章造父
333 277 easy / simple 易大傳
334 276 chē a vehicle 水則資車
335 275 alone / independent / single / sole 是獨何哉
336 275 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror 作項羽本紀第七
337 274 xìng fortunate / lucky 幸得宿衛
338 272 guān to look at / to watch / to observe 嘗竊觀陰陽之術
339 270 bào newspaper 還報命
340 269 陛下 bì xià your majesty 陛下已壯矣
341 268 duì to / toward 乃對元王曰
342 263 tāng soup 湯武之隆
343 261 gǎn bold / brave 弗敢闕
344 261 to lift / to hold up / to raise 舉音不盡其哀
345 261 bēng to rupture / to split apart / to collapse 二世以崩
346 260 and 主倡而臣和
347 258 expresses affirmation, approval, or consent 蕩蕩兮八川分流
348 257 gōng a palace 時會聚宮下博士諸先生與論議
349 256 fèng to offer / to present 奉禹之祀
350 255 shēn to extend 維申功臣宗屬爵邑
351 254 shān a mountain / a hill / a peak 相中山
352 254 clothes / dress / garment 易服色
353 253 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 齊王使淳于髡之趙請救兵
354 253 shǒu head 必蒙首惡之名
355 253 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 縣二十三
356 252 其後 qí hòu after that 程伯休甫其後也
357 252 zǒu to walk / to go / to move 使馳說之士南鄉走楚者
358 252 yīng baby / infant 誅嬰背懷
359 250 to pull up / to pull out / to select / to promote 遂拔
360 250 不敢 bùgǎn to not dare 被之空言而不敢辭
361 249 beard / mustache 北討彊胡
362 249 to allow / to permit 京師弗許
363 247 大王 dàwáng king 大王
364 247 each 二十四節各有教令
365 247 bēn to run fast / to flee 晉中軍隨會奔秦
366 246 disease / sickness / ailment 悤悤疾疾
367 245 zhǎn to cut / to chop / to sever 甌人斬濞
368 245 mén door / gate / doorway / gateway 皆葬高門
369 244 cháng to taste 嘗竊觀陰陽之術
370 244 guāng light 光燿天下
371 243 qiān to move / to shift 有子曰遷
372 242 沛公 pèigōng Duke of Pei 沛公立為漢王
373 241 zhòng middle brother 嘉仲悔過
374 240 rate / frequency 必以此為萬民之率
375 240 shàng still / yet / to value 墨者亦尚堯舜道
376 239 zhōng end / finish / conclusion 終安宗廟
377 239 shuǐ water 若水之趨下
378 238 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 爭於機利
379 236 sufficient / enough 贍足萬物
380 236 yuē approximately 指約而易操
381 236 zhèng government / administration 故長於政
382 234 liǎng two 牛車千兩
383 233 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 不可廢也
384 232 單于 Chányú Chanyu 傳詣單于
385 232 xīng to flourish / to be popular 今漢興
386 231 yǐn to lead / to guide 相引以勢
387 231 guì expensive / costly / valuable 栗姬偩貴
388 230 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 戊溺於邪
389 230 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一年
390 229 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 二十四節各有教令
391 227 hurried / worried 民俗懁急
392 226 to stop / to cease / to suspend 諸侯罷之
393 224 zuǒ left 左丘失明
394 222 惠王 Huì Wáng King Hui of Zhou 於是惠王使錯將伐蜀
395 222 gèng more / even more 五霸更盛衰
396 221 xiàn county 中者傾縣
397 220 chuán to transmit 以傳劍論顯
398 220 huái bosom / breast 誅嬰背懷
399 219 tài very / extremely 余先周室之太史也
400 218 shāng commerce / trade 至于夏商
401 218 三十 sān shí thirty 三十輻共一轂
402 217 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 武帝立二十二歲
403 217 yuàn to blame / to complain 惡人也不顧其怨
404 216 chūn spring 夫春生夏長
405 215 a consort / a concubine 驪姬之愛
406 215 qiǎn to send / to dispatch 欲遣去
407 215 liáng good / virtuous / respectable 國有賢相良將
408 214 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 使者當囚
409 213 xiè to thank 以當謝也
410 212 fēn to separate / to divide into parts 然其正君臣上下之分
411 212 zhǐ to stop / to halt 至于麟止
412 210 yóu to swim 二十而南游江
413 210 dào to mourn / to lament 悼豪之旅
414 210 四月 sìyuè April / the Fourth Month 三月二月正月十二月十一月中關內高外下四月首仰足開肣開首俛大五月橫吉首俛大六月七月八月九月十月
415 209 entirely / without exception 還而與之俱賜死杜郵
416 209 bài to bow / to pay respect to 詔拜以為郎
417 209 sūn Sun 錯孫靳
418 209 huàn to suffer from a misfortune 天下患衡秦毋饜
419 208 jiàn to build / to construct 建於明堂
420 208 Li 作李將軍列傳第四十九
421 207 yīn flourishing / abundant 王卬於殷
422 206 è evil / vice 善善惡惡
423 206 to join / to combine 動合無形
424 205 夫人 fūren wife 及其女弟李夫人卒后
425 205 tóng like / same / similar 事業不必同
426 205 二十五 èrshíwǔ twenty five 遂拔義渠二十五城
427 205 to doubt / to disbelieve 闚九疑
428 204 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣并至
429 204 hòu thick 伏羲至純厚
430 202 apprentice / disciple 七十子之徒
431 202 to give 絕於予乎
432 202 pond / pool / marsh / swamp 昌生無澤
433 201 lín to face / to overlook 臨菑亦海岱之閒一都會也
434 200 shuò first day of the lunar month 十一月甲子朔旦冬至
435 200 jiě to loosen / to unfasten / to untie 姜姓解亡
436 198 dào to rob / to steal 卜擊盜聚若干人
437 198 淮南 Huáinán Huainan 以淮南叛楚歸漢
438 198 jìng to respect /to honor 作田敬仲完世家第十六
439 197 楚王 chǔ wáng Prince of Chu 乃封弟交為楚王
440 197 nán difficult / arduous / hard 是以其事難盡從
441 196 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王牧野
442 196 二千 èr qiān two thousand 率亦歲萬息二千
443 195 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 御史大夫公孫弘議曰
444 195 chù a place / location / a spot / a point 黿鱓與處
445 194 zhèng upright / straight 命南正重以司天
446 194 to be fond of / to like 無澤生喜
447 194 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 今寡人夢見一丈夫
448 194 jiǎ Jia 劉賈是與
449 193 yīng should / ought 應物變化
450 192 shōu to receive / to accept 收殷餘民
451 192 thing / matter 應物變化
452 192 dialect / language / speech 整齊百家雜語
453 192 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 維棄作稷
454 192 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如見之於行事之深切著明也
455 192 qiū Confucius 左丘失明
456 190 來朝 láicháo tomorrow (morning) 是時梁孝王來朝
457 189 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 秦昭王時
458 189 tool / device / utensil / equipment / instrument 形者生之具也
459 189 jié festival / a special day 然其彊本節用
460 188 huáng yellow 習道論於黃子
461 188 yōng harmony 雍以東至河
462 188 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 小子何敢讓焉
463 187 皇帝 huángdì Emperor 秦皇帝以為貞婦而客之
464 187 hōng to die 王墮馬薨
465 187 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 大將軍衛青者
466 186 cáo Cao 作曹相國世家第二十四
467 186 zūn to honor / to respect 則親親尊尊之恩絕矣
468 185 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 十九年之中三致千金
469 184 jìn to enter 則文學彬彬稍進
470 184 公孫 Gōngsūn Gongsun 公孫弘以儒顯
471 183 power / force / strength 臣下百官力誦聖德
472 183 二十六 èrshíliù 26 / twenty-six 治鄭二十六年而死
473 183 ruò weak 彊弱之原云以世
474 182 zhāo illustrious 昭襄業帝
475 182 zhì to create / to make / to manufacture 為天下制儀法
476 182 capacity / degree / a standard / a measure 十二度
477 182 三月 sānyuè March / the Third Month 三月
478 182 shén divine / mysterious / magical / supernatural 道家使人精神專一
479 182 chāng Chang 靳孫昌
480 181 左右 zuǒyòu approximately 左右恐死
481 181 jiàn to remonstrate / to admonish 然其指風諫
482 181 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 重譯款塞
483 180 yíng to receive / to welcome / to greet 迎王踐祚
484 179 zhào an imperial decree 與太卜待詔為郎者同署
485 179 róng arms / armaments / a military affair 戎翟和之
486 179 百姓 bǎixìng common people 使百姓愛漢
487 178 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣洞疑
488 178 kāng Kang 喜彼康誥
489 177 shì to match 司馬氏去周適晉
490 176 divination / fortune telling 卜人知之
491 176 a law / a rule 王遷辟淫
492 175 shēng sound 其實中其聲者謂之端
493 175 proper / suitable / appropriate 守經事而不知其宜
494 175 wàng to gaze / to look towards 以何望也
495 174 shì a city 不死於市
496 174 to leave behind 獵儒墨之遺文
497 174 xīng a star / a planet 星氣之書
498 174 fàn a pattern / model / rule / law 作范睢蔡澤列傳第十九
499 173 不知 bùzhī do not know 故有國者不可以不知春秋
500 173 zhuāng a village 雖莊氏之行未能增於是也

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿衡 āhéng Pillar of State
哀王 Āi Wáng King Ai of Zhou
哀公 哀公 āigōng Aigong / Lord Ai
爱经 愛經 àijīng Kama Sutra
爱民 愛民 àimín Aimin
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
安王 Ān Wáng King An of Zhou
安乐 安樂 ānlè
 1. peaceful and happy / content
 2. Anle
 3. Anle district
安利 ānlì Amway
安平 ānpíng Anping
安丘 ānqiū Anqiu
安阳 安陽 Ānyáng
 1. Anyang
 2. Anyang
安⻏ 安邑 ānyì Anyi
安远 安遠 ānyuǎn Anyuan
Ba
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
白帝 Bái dì White Heavenly Emperor
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
百越 Bǎi Yuè Bai Yue
白起 báiqǐ Bai Qi
白沙 báishā Baisha
白羊 báiyáng Aries
八里 bālǐ Bali or Pali
班固 Bān Gù Ban Gu
阪泉 Bǎnquán Banquan
褒姒 bāosì Baosi
巴蜀 Bāshǔ
 1. Bashu
 2. Bashu
八月 bāyuè August / the Eighth Month
bèi Bei
北辰 Běi Chén Polaris / North Star
北大 Běi Dà Peking University
北方 běi fāng The North
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
北门 北門 Běi mén North Gate
北魏 Běi Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
北燕 Běi Yān Northern Yan Kingdom
北狄 běidí Northern Di
北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou
北斗七星 běidòu qī xīng Big Dipper / Ursa Major
北江 běijiāng Beijiang
北平 Běipíng Beiping
北岳 北嶽 běiyuè Mt Heng
北岳 北嶽 běiyuè Mt Heng
本纪 本紀 Běn Jì Imperial Biographies
本教 běnjiāo Bon [religion]
Bi
扁鹊 扁鵲 Biǎnquè Bian Que
遍入 biànrù kasina
彼得 bǐde Peter
比尔 比爾 bìěr Bill
比干 bìgān Bi Gan (Chinese god of wealth)
Bīn Bin
Bīn Bin county
Bǐng Bing
Bo
Bo people
Bo Mountain
渤海 Bó Hǎ Bohai Sea
博德 bódé Bodø
勃海 Bóhǎi Bohai
波鸿 波鴻 bōhóng Bochum
博望 Bówàn Bowang
卜居 Bǔ Jū Bu Ju / Consulting of the Oracle / Divination
蔡仲 Cài zhòng Zhong of Cai / Zhong Hu of Cai
财帛 財帛 cáibó Head of Stores
苍龙 蒼龍 cānglóng Blue Dragon
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
曹参 曹參 Cáocān Cao Can
曹山 Cáoshān
 1. Chaoshan
 2. Chaoshan Benji / Benji
曾子 céngzǐ Ceng Zi
Chán Chanshui river
昌邑王 Chāng yì Wáng Prince of Changyi / Emperor Fei of Han
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长阪 長阪 chángbǎn Changban
长城 長城 chángchéng Great Wall
长江 長江 Chángjiāng Yangtze River
昌乐 昌樂 Chānglè Changle
长乐 長樂 Chánglè Changle
长沙 長沙 Chángshā Changsha
常山 chángshān Changshan
昌邑 Chāngyì Changyi
单于 單于 Chányú Chanyu
鼂错 鼂錯 cháocuò Chao Cuo
朝鲜 朝鮮 cháoxiǎn
 1. Korea / North Korea
 2. Joseon / Chosŏn / Choson / Chosun / Cho-sen
Chēn Chen
陳兵 Chén Bīng Chen Bing
陈胜 陳勝 Chén Shèng Chen Sheng
陈文 陳文 chén wén Chen Wen
陈仓 陳倉 Chéncāng
 1. Chencang
 2. Chencang
chéng Cheng
成汤 成湯 Chéng Tāng Tang of Shang
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
成安 chéngān Chang'an
程不识 程不識 chéngbù shí Cheng Bushi
成都 Chéngdū Chengdu
成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng
乘黄 乘黃 chénghuáng Chenghuang / Feihuang
成纪 成紀 chéngjì Chengji
成山 Chéngshān Chengshan
诚实论 誠實論 chéngshílùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
成武 chéngwǔ Chengwu
城阳 城陽 chéngyáng Chengyang
城中 chéngzhōng Chengzhong
成周 Chéngzhōu Chengzhou
陈厉公 陳厲公 Chénlì Gōng Duke Li of Chen
车师 車師 chēshī Jushi
赤帝 Chì Dì Red Heavenly Emperor
持国 持國 Chí Guó Dhrtarastra / Dhṛtarāṣṭra / Dhataraṭṭha / Deva King of the East
赤土 Chì Tǔ Chi Tu
蚩尤 Chī Yóu Chi You
驰道 馳道 Chídào Chidao / National Roads
茌平 chípíng Chiping
池田 chítián Ikeda
赤烏 赤乌 Chìwū Chiwu reign
宠臣 寵臣 chǒngchén favored minister
宠姬 寵姬 chǒngjī favorite concubine
崇仁 chóngrén Chongren
楚辞 楚辭 Chǔ Cí Chuci / Songs of Chu / Verses of Chu
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
楚昭王 Chǔ zhāo Wáng King Zhao of Chu
楚庄王 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu
楚怀王 楚懷王 chǔhuáiwáng King Huai of Chu
垂拱 chuígǒng Chuigong
春分 chūnfēn Chunfen
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
淳于髡 Chúnyú Kūn Chunyu Kun
从江 從江 cóngjiāng Congjiang
枞阳 樅陽 cōngyáng Zongyang
cuǐ Chui
翠黄 翠黃 cuìhuáng Cuihuang / Feihuang
嵯峨 cuóé Emperor Saga
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大内 大內 Dà Nèi Main Imperial Palace
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大贤 大賢 Dà Xián Daxian
大元 Dà Yuán Great Yuan
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
达多 達多 dáduō
 1. Devadatta
 2. Devadatta
大发 大發 dàfā Daihatsu
大观 大觀 dàguān Daguan
大鸿胪 大鴻臚 dàhónglú Grand Herald
大湖 dàhú Dahu / Tahu
dài Mount Tai
大田 Dài Tián Daejeon
岱宗 Dàizōng Mount Tai
妲己 dájǐ Daji
大匠 dàjiàng master craftsman / Han dynasty official title
大荔 dàlì Dali
大理 Dàlǐ Dali
大连 大連 Dàlián Dalian
大林 dàlín Dalin / Talin
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
Dān Dan
当归 當歸 dāngguī Angelica sinensis
砀山 碭山 dàngshān Dangshan
当阳 當陽 dāngyáng
 1. Dangyang
 2. Dangyang
大农 大農 dànóng Office of Agricultural Supervision
澹台灭明 澹臺滅明 dàntái mièmíng Dantai Mieming
丹徒 Dāntú Dantu
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
道安 Dào Ān Dao An
道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy
道世 Dào Shì Dao Shi
悼王 Dào Wáng King Dao of Zhou
道元 Dào Yuán Dōgen
道指 dào zhǐ Dow Jones industrial average
道教 dàojiào Taosim
道立 Dàolì Daoli
道里 dàolǐ Daoli
悼襄王 dàoxiāng wáng King Daoxiang of Zhao
岛夷 島夷 Dǎoyí Daoyi people
大顺 大順 dàshùn Dashun
大司农 大司農 dàsīnóng Office of Agricultural Supervision
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大武 dàwǔ Dawu / Tawu
大夏 Dàxià Bactria
大祥 dàxiáng Daxiang
大序 dàxù Great Preface
大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes
大野 dàyě Ōno
大冶 dàyě Daye
大禹 Dàyǔ Yu the Great
大余 大餘 dàyú Dayu
大渊 大淵 Dàyuān Wang Dayuan
大月氏 Dàyuèshì Tokhara / Tokharians
大运 大運 dàyùn
 1. Mandate of Heaven
 2. Grand Canal
大泽乡 大澤鄉 Dàzé Xiāng Daze Village
dèng Deng
登封 dēngfēng Dengfeng
邓通 鄧通 Dèngtōng Deng Tong
德兴 德興 déxīng Dexing
德阳 德陽 Déyáng Deyang
广汉 廣漢 déyáng Linzhang
帝喾 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku
帝辛 Dì Xīn Di Xin
帝乙 Dì Yǐ Di Yi
diān Yunnan
滇池 Diānchí Dianchi
典客 diǎnkè Guest Prefect
定王 Dìng Wáng King Ding of Zhou
定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding
定海 dìnghǎi Dinghai
鼎湖 dǐnghú Dinghu
丁零 Dīnglíng Dingling
定南 dìngnán Dingnan
定日 dìngrì Tingri
定陶 dìngTáo Dingtao
定西 Dìngxī Dingxi
定襄 dìngxiāng Dingxiang
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东门 東門 Dōng mén East Gate
董仲舒 Dǒng Zhòngshū Dong Zhongshu
东周 東周 Dōng Zhōu Eastern Zhou
东阿 東阿 Dōng'ē Dong'e
东城 東城 dōngchéng Dongcheng
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东方朔 東方朔 dōngfāng shuò Dongfang Shuo
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
东莞 東莞 dōngguān Dongguan
东胡 東胡 Dōnghú Eastern barbarians
东陵 東陵 dōnglíng
 1. Eastern tombs
 2. Dongling
东平 東平 Dōngpíng Dongping
东山 東山 dōngshān Dongshan
东土 東土 dōngtǔ the East / China
东乡 東鄉 Dōngxiāng Dongxiang people / Sarta
东阳 東陽 dōngyáng Dongyang
东夷 東夷 dōngyí Eastern Barbarians
东至 東至 dōngzhì Dongzhi
冬至 dōngzhì
 1. Dongzhi
 2. Winter Solstice festival
斗柄 dòubǐng handle of the Big Dipper
都昌 dōuchāng Duchang
端木赐 端木賜 Duān Mùcì Duan Muci
敦煌 燉煌 dūnhuáng Dunhuang
敦煌 燉煌 dūnhuáng Dunhuang
多利 duōlì Dolly
恩施 ēnshī Enshi
阿房宫 阿房宮 Ēpánggōng Epang Palace
尔雅 爾雅 Ěryǎ Erya / Er Ya / Ready Guide
二月 èryuè February / the Second Month
阏氏 閼氏 èshì Eshi
法家 Fǎ Jiā Legalist school of philosophy / Legalism
法天 Fǎ Tiān Fa Tian
樊迟 樊遲 fán chí Fan Chi / Fan Xu
方山 Fāngshān Fangshan
方士 Fāngshì a Taoist master / alchemist / necromancer
方正 fāngzhèng
 1. upright / straightforward / righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
 4. Founder
范阳 范陽 Fànyáng Fanyang
法文 fǎwén French language
飞将军 飛將軍 fēi jiāngjūn
 1. General Fei
 2. Flying General
fén Fen
fēng Feng
封禅 封禪 fēng shàn Feng Shan
风伯 風伯 fēngbó Wind Master
丰隆 豐隆 fēnglóng Feng Long
封人 fēngrén Duiren
沣水 灃水 Fēngshuǐ Feng River
奉天 fèngtiān Fengtian
汾阳 汾陽 Fényáng Fenyang
Fu
Fu River
妇好 婦好 Fù Hǎo Fu Hao
釜山 Fǔ Shān Busan
伏羲 Fú Xī Fu Xi
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
富平 fùpíng Fuping
傅说 傅說 Fùshuō Fu Shuo
夫余 夫餘 fūyú Pu'yo, Korean Buyeo
垓下 Gāixià Gaixia
gàn
 1. Jiangxi
 2. Gan River
 3. Gan dialect
甘泉 gānquán Ganquan
皋陶 gāo yáo Gao Yao
告子 Gào Zǐ Gao Zi
高祖本记 高祖本紀 Gāo Zǔ Běnjì Annals of Gaozu
高安 gāoān Gao'an
高昌 Gāochāng Gaochang / Qara-hoja
高车 高車 gāochē Gaoche
高帝 gāodì Emperor Gao of Southern Qi
高梁 gāoliáng
 1. Takahashi
 2. Takahashi city
高陵 gāolíng Gaoling
高唐 gāotáng Gaotang
高辛氏 gāoxīnshì Gao Xinshi
高阳 高陽 gāoyáng Gaoyang
高邑 gāoyì Gaoyi
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 gěishì official (imperial) position
gēng 7th heavenly stem
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
共王 Gòng Wáng King Gong of Zhou
共工 gònggōng God of Water
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公孙龙 公孫龍 Gōngsūn Lóng Gongsun Long
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
Gōu Gou
句芒 gōumáng Gou Mang
管晏列传 管晏列傳 Guǎn Yàn Lièzhuàn Guan Yan Liezhuan / Biographies of Guan and Yan
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
关东 關東 guāndōng
 1. Northeast China / Manchuria
 2. Kantō
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
广昌 廣昌 guǎngchāng Guangchang
广德 廣德 guǎngdé Guangde
广东 廣東 Guǎngdōng Guangdong
广河 廣河 guǎnghé Guanghe
广陵 廣陵 Guǎnglíng Guangling
广陵王 廣陵王 Guǎnglíng wáng Prince of Guangling
光禄勋 光祿勳 guānglùxūn Supervisor of Attendants
广明 廣明 guǎngmíng Guangming
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
广饶 廣饒 guǎngráo Guanrao
广严 廣嚴 Guǎngyán Vesālī / Vaisali / Vaissali / Vaishali / City of Vaisali
广阳 廣陽 guǎngyáng Guangyang
广元 廣元 guǎngyuán Guangyuan
广宗 廣宗 guǎngzōng Guangzong
关雎 關雎 guānjū Sound of the Osprey
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
关中 關中 Guānzhōng Guangzhong
故宫 故宮 Gùgōng The Imperial Palace
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
guī Gui
guī Gui
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
鬼道 guǐ dào Hungry Ghost Realm
桂林 Guìlín Guilin
桂阳 桂陽 Guìyáng Guiyang
贵阳 貴陽 Guìyáng Guiyang
谷梁 穀梁 gǔliáng
 1. Guliang
 2. Guliang Annals
Gǔn
 1. Gun
 2. a giant fish
 3. the father of the emperor Yu
guó
 1. Guo
 2. Guo
郭昌 Guō Chāng Guo Chang
国军 國軍 guó jūn National Revolutionary Army
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
国风 國風 Guófēng Guofeng / Tunes from the States
姑师 姑師 gūshī Jushi
姑苏 姑蘇 gūsū Gusu
古文 gǔwén Classical Chinese
海岱 hǎiDài Haidai
海东 海東 hǎidōng Haidong
海南 Hǎinán Hainan
海西 hǎixī Haixi
海阳 海陽 hǎiyáng Haiyang
Hán Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
汉朝 漢朝 Hàn Cháo Han Dynasty
汉地 漢地 Hàn dì territory of the Han dynasty / homeland of the Han people
韩非 韓非 Hán Fēi Han Fei
汉人 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
汉王 漢王 Hàn Wáng Han Wang
韩婴 韓嬰 Hán Yīng Han Ying
韩子 韓子 Hán Zǐ Han Zi
汉川 漢川 hànchuān Hanchuan
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
函谷关 函谷關 Hángǔ Guān Hangu Pass
韩国 韓國 hánguó South Korea
汉水 漢水 hànshuǐ Han River
韩文 韓文 Hánwén hangul / Korean written language
韩信 韓信 Hánxìn Han Xin
汉阳 漢陽 hànyáng Hanyang
汉中 漢中 hànzhōng Hongzhong
汉族 漢族 Hànzú Han nationality / Han Chinese
hào Hao
hǎo
 1. Hao
 2. Hao
豪杰 豪傑 háojié hero / towering figure
He
和氏璧 Hé Shì bì He Shi Bi
河伯 hébó name or river God associated with Yellow river
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
合肥 Héféi Hefei
黑水 hēishuǐ Heishui
河津 héjīn Hejin
阖庐 闔廬 hélú He Lu
阖闾 闔閭 hélǘ King Helu of Wu
河内 河內 Hénèi Hanoi
横城 橫城 Héng Chéng Hoengseong
衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng
衡阳 衡陽 héngyáng Hengyang
河西 Héxī Hexi
合阳 合陽 héyáng Heyang
河源 héyuán Heyuan
荷泽 荷澤 hézé Lotus marsh
河中 hézhōng Hezhong
弘道 hóngdào Hongdao
鸿鴈 鴻鴈 hóngyàn Wild Geese
弘也 hóngyě Kūya
弘治 Hóngzhì Emperor Hongzhi
hòu Hou
后汉 後漢 Hòu Hàn
 1. Later Han
 2. Later Han
后秦 後秦 Hòu Qín Later Qin
后燕 後燕 Hòu Yān Later Yan
后燕 後燕 Hòu Yān Later Yan
侯马 侯馬 Hóumǎ Houma
胡亥 Hú Hài Hu Hai
华东 華東 huá dōng Eastern China
huái Huai River
怀安 懷安 huáiān Huai'an
淮北 Huáiběi Huaibei
淮海 Huáihǎi Huaihai / Xuzhou
怀集 懷集 huáijí Huaiji
怀来 懷來 huáilái Huailai
淮南 Huáinán Huainan
淮南市 Huáinánshì Huainan
怀柔 懷柔 huáiróu Huairou
淮上 Huáishàng Huaishang
淮水 Huáishuǐ Huai River
淮阳 淮陽 Huáiyáng Huaiyang
淮夷 huáiyí Huaiyi [peoples]
淮阴 淮陰 Huáiyīn Huai'an / Huaiyin
化隆 huàlóng Hualong Huizu
huán Huan river
桓王 Huán Wáng King Huan of Zhou
Huáng Huang
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
皇天 huáng tiān Emperor of Heaven
黄老 黃老 Huánglǎo Huanglao / Daoism / Taoism / Taoist philosophy
黄龙 黃龍 huánglóng
 1. Huanglong School
 2. yellow dragon
 3. Huanglong Scenic and Historic Interest Area
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
黄泉 黃泉 huángquán Yellow Springs
皇始 huángshǐ Huangshi reign
黄石 黃石 huángshí Huangshi
华山 華山 huàshān
 1. Huashan
 2. Huashan
华为 華為 huáwèi Huawei
猾夏 huáxià China
华阴 華陰 huàyīn Huayin
虎符 Hǔfú Hufu
壶关 壺關 húguān Huguan
惠王 Huì Wáng
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
惠子 Huì Zǐ Hui Zi
惠施 huìshī Hui Shi
户口 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence
荤粥 葷粥 Hūnzhōu Hunzhou people / Xunyu people
霍去病 Huò Qùbìng Huo Qubing
获嘉 獲嘉 huòjiā Huojia
霍山 huòshān Huoshan
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
Ji
集论 集論 jí lùn Abhidharmasamuccayavyākhyā / Dasheng Apidamo Za Ji Lu
Jiá Jia
贾谊 賈誼 Jiǎ Yì Jia Yi
嘉禾 jiāhé Jiahe
吉安 jíān
 1. Ji'an
 2. Ji'an / Chi'an
简王 簡王 Jiǎn Wáng King Jian of Zhou
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
建德 jiàndé Jiande
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
江北 jiāngběi
 1. Jiangbei
 2. Jiangbei airport
 3. Jiangbei
江东 江東 jiāngdōng Jiangdong
江都 Jiāngdū Jiangdu
江海 jiānghǎi Jianghai
江汉 江漢 jiānghàn Jianghan
将乐 將樂 jiānglè Jiangle
江陵 Jiānglíng
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江西 Jiāngxī Jiangxi
建华 建華 jiànhuà Jianhua
建平 jiànpíng Jianping
建始 jiànshǐ Jianshi
犍为 犍為 jiānwèi Qianwei
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
谏议大夫 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
jiào Jiao
僬侥 僬僥 jiāojiǎo
 1. Jiao Yao
 2. Jiao Yao
交阯 jiāozhǐ Jiaozhi
嘉平 Jiāpíng Jiaping reign
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
蓟城 薊城 jìchéng Jicheng
Jié Emperor Jie
揭阳 揭陽 jiēyáng Jieyang
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
季路 jìlù Ji Lu
即墨 jímò Jimo
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋朝 晉朝 Jìn Cháo Jin Dynasty
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
晋惠 晉惠 Jìn Huì Emperor Hui of Jin
金九 jīn jiǔ Kim Koo
晋平公 晉平公 Jìn Píng Gōng Duke Ping of Jin
金天 Jīn Tiān Jin Tian
晋文 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin
晋文公 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin
今文经学 今文經學 jīn wén jīngxué New Text Confucianism
金安 jīnān Jin'an
济南 濟南 Jǐnán Jinan
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
金城 jīnchéng Jincheng
晋城 晉城 Jìnchéng Jincheng
汉景 景帝 Jǐng Dì Emperor Jing of Han
旌善 Jīng Shàn Jeongseon
景王 Jǐng Wáng King Jing of Zhou
敬王 Jìng Wáng King Jing of Zhou
经合 經合 jīnghé Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
荆江 荊江 jīngjiāng Jingjiang
荆轲 荊軻 jīngKē Jing Ke
竟陵 jìnglíng Jingling
荆山 荊山 jīngshān Mt Jingshan
井陉 井陘 jǐngxíng Jingxing
泾阳 涇陽 Jīngyáng Jingyang
京兆 jīngzhào
 1. Jingzhao / Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
京兆尹 Jīngzhàoyǐn
 1. Jingzhao
 2. Capital Region Governor
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
今井 jīnjǐng Imai
金马门 金馬門 jīnmǎmén Jinma Men
金氏 jīnshì Guinness
进贤 進賢 jìnxián Jinxian
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
晋中 晉中 Jìnzhōng Jinzhong
吉首 jíshǒu Jishou
九卿 Jiǔ Qīng Nine Ministers
九江 Jiǔjiāng Jiujiang
酒泉 Jiǔquán Jiuquan
九天 jiǔtiān Ninth Heaven
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
济阳 濟陽 jìyáng Jiyang
冀州 Jìzhōu Jizhou
箕子 jīzǐ Jizi
居巢 jūcháo Juchao
爵位 juéwèi order of feudal nobility
句践 句踐 jùjiàn Ju Jian
巨鹿 鉅鹿 Jùlù Julu
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
沮渠讳讳 沮渠諱諱 Jǔqúhuihui Juqu Wuhui
句容 jùróng Jurong
莒县 莒縣 jǔxiàn Jun county
巨野 jùyě Juye
开元 開元 Kāi Yuán Kai Yuan
开城 開城 kāichéng Kaesong city / Gaeseong city
开封 開封 Kāifēng Kaifeng
开县 開縣 kāixiàn Kai county
开阳 開陽 kāiyáng
 1. zeta Ursae Majoris
 2. Kaiyang
康王 Kāng Wáng King Kang of Zhou
康居 Kāngjū Kangju
考王 Kǎo Wáng King Kao of Zhou
克勤 Kè Qín Yuanwu Keqin / Ke Qin
客家 Kèjiā Hakka people / Kejia people
客语 客語 Kèyǔ Hakka dialect
孔安国 孔安國 kǒng Ānguó Kong Anguo
孔甲 Kǒng Jiǎ Kong Jia
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
崆峒 kōngdòng Kongtong
孔子 Kǒngzi Confucius
kuài Kuai
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
匡衡 kuāng héng Kuang Heng
匡王 Kuāng Wáng King Kuang of Zhou
kuì Kui
昆明 Kūnmíng Kunming
昆山 崑山 kūnshān Kunshan
昆阳 昆陽 kūnyáng Kunyang
莱山 萊山 láishān Laishan
琅邪 lángxié Langye
蓝田 藍田 lántián Lantian
嫪毐 Lào Ǎi Lao Ai
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
乐昌 樂昌 lèchāng Lechang
léi Lei
乐陵 樂陵 lèlíng Leling
乐平 樂平 Lèpíng Leping
乐业 樂業 lèyè Leye
乐至 樂至 lèzhì Lezhi
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
Li
李广 李廣 Lǐ Guǎng Li Guang
礼记 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites
理入 Lǐ Rù Entrance by Reason
离骚 離騷 Lí Sāo Sorrow at Parting
李斯 Lǐ Sī Li Si
釐王 釐王 Lí Wáng King Li of Zhou
厉王 厲王 lì Wáng
 1. King Li
 2. King Li of Zhou
连横 連橫 Lián Héng
 1. Lian Heng
 2. Lian Heng
连城 連城 liánchéng Liancheng
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁惠王 Liáng Huì Wáng King Hui of Wei / King Hui of Liang
梁山 Liáng Shān
 1. Yangsan
 2. Liangshan
梁平 liángpíng Liangping
梁州 Liángzhōu Liangzhou
廉颇 廉頗 liánpǒ Lian Po
liào Liao
聊城 liáochéng Liaocheng
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
辽西 遼西 Liáoxī west of Liaoning
辽阳 遼陽 Liáoyáng Liaoyang
历城 歷城 lìchéng Licheng
立春 lìchūn Lichun
烈王 Liè Wáng King Lie of Zhou
列城 Lièchéng Leh
李耳 lǐěr Lao Zi
礼经 禮經 lǐjīng Classic of Rites
李悝 lǐkuī Li Kui
醴陵 lǐlíng Liling
李陵 lǐlíng Li Ling
临城 臨城 línchéng Lincheng
灵王 靈王 Líng Wáng King Ling of Zhou
令狐 lìnghú
 1. Linghu
 2. Linghu
零陵 línglíng Lingling
灵丘 靈丘 Língqiū Lingqiu
灵寿 靈壽 língshòu Lingshou
陵水 língshuǐ Lingshui
凌云 凌雲 língyún Lingyun
临济 臨濟 Línjì Linji School
临江 臨江 línjiāng Linjiang
临朐 臨朐 línqú Linqu
临洮 臨洮 Líntáo Lintao County
临渭 臨渭 línWèi Linwei
临武 臨武 línwǔ Linwu
临西 臨西 línxī Lingxi
临湘 臨湘 línXiāng Linxiang
临淄 臨淄 línzī Linzi
历山 歷山 Lìshān Mount Li
骊山 驪山 líshān Mt Li
郦山 酈山 lìshān Mount Li
离石 離石 líshí Lishi
刘安 Liú Ān
 1. Liu An
 2. Liu An
刘广元 劉廣元 Liú Guǎngyuán Liu Guangyuan
刘贺 劉賀 Liú Hè Liu He / Prince of Changyi / Emperor Fei of Han
刘向 劉向 Liú Xiàng Liu Xiang
刘欣 劉訢 Liú Xīn Liu Xin / Emperor Ai of Han
六艺 六藝 Liù yì the Six Arts
刘殷 劉殷 liú yīn Liu Yin
刘婴 劉嬰 Liú Yīng Liu Ying / Emperor Ru Zi
六安 liùān Lu'an
刘表 劉表 liúbiǎo Liu Biao
六月 liùyuè June / the Sixth Month
历下 歷下 lìxià Lixia
lǒng Gansu
龙川 龍川 lóngchuān Longchuan
龙门 龍門 lóngmén
 1. Longmen
 2. Longmen
龙首渠 龍首渠 Lóngshǒu Qú Longshou Canal
龙文 龍文 lóngwén Longwen
陇西 隴西 LǒngXī Longxi
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
楼兰 樓蘭 Lóulán Loulan
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
鲁哀公 魯哀公 lǔ āigōng Lu Aigong / Lord Ai
鲁成公 魯成公 lǔ chénggōng Lu Chenggong / Lord Cheng of Lu
鲁定公 魯定公 lǔ dìnggōng Lu Dinggong / Lord Ding of Lu
鲁桓公 魯桓公 lǔ huángōng Lu Huangong / Lord Huan of Lu
陆贾 陸賈 lù jiǎ Lu Jia
鲁闵公 魯閔公 lǔ mǐngōng Lu Mingong / Lord Min of Lu
鲁文公 魯文公 lǔ wéngōng Lu Wengong / Lord Wen of Lu
鲁襄公 魯襄公 lǔ xiānggōng Lu Xianggong / Lord Xiang of Lu
鲁僖公 魯僖公 lǔ xīgōng Lu Xigong / Lord Xi of Lu
鲁宣公 魯宣公 lǔ xuāngōng Lu Xuangong / Lord Wen of Lu
鲁隐公 魯隱公 lǔ yǐngōng Lu Yingong / Lord Yin of Lu
鲁昭公 魯昭公 lǔ zhāogōng Lu Zhaogong / Lord Zhao of Lu
鲁庄公 魯莊公 lǔ zhuānggōng Lu Zhuanggong / Lord Zhuang of Lu
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
庐江 廬江 lújiāng Lujiang
鲁君 魯君 Lǔjūn the lord of Lu
角里 lùlǐ
 1. Luli
 2. Luli
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
luò
 1. Luo
 2. Luo River
落下闳 落下閎 luò xiàhóng Luo Xiahong
裸国 裸國 Luǒguó Nicobar Islands
洛水 Luòshuǐ Luo River
雒阳 雒陽 Luòyáng Luoyang
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
雒邑 Luòyì Luoyi
庐山 廬山 Lúshān Mount Lu / Lushan
吕不韦 呂不韋 Lǚ Bùwéi Lu Buwei
吕览 呂覽 lǚ lǎn Mr Lü's Annals
吕氏春秋 呂氏春秋 Lǚ shì chūn qiū Mr Lu's Annals of the Spring and Autumn Period
吕望 呂望 lǚwàng Jiang Ziya
吕相 呂相 lǚxiāng
 1. Luxiang
 2. Luxiang
马服君 馬服君 mǎ fújūn Ma Fujun
马大 馬大 mǎdà Martha
mǎo the Pleiades
茂陵 màolíng Maoling
毛遂 máosuì Mao Sui
méi Mei
枚乘 Méi Chéng Mei Cheng
美帝 měidì American imperialists
孟轲 孟軻 Mèng Kē Mencius
蒙恬 Mēng Tián Meng Tian
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
孟尝君 孟嘗君 mèngcháng jūn Lord Menchang of Qi
孟津 Mèngjīn Mengjin
Mi River
缪王 繆王 miàowáng King Mu of Zhou
汨罗 汨羅 Mìluó
 1. Miluo
 2. Miluo river
Mǐn
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
名家 Míng Jiā Logicians School of Thought / School of Names
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
明教 míngjiāo
 1. Manicheanism / Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
闵公 閔公 mǐngōng Mingong / Lord Min
明水 míngshuǐ Mingshui
明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei
民和 mínhé Minhe
岷山 Mínshān Mount Min
Mo
墨翟 Mò Dí Mo Di
墨子 Mò Zǐ Mo Zi
冒顿 冒頓 mòdú Modu
牟平 móupíng Muping
墨者 mòzhě Mohist / follower of Mohist school
穆王 Mù Wáng King Mu of Zhou
木星 Mùxīng Jupiter
牧野 Mùyě Muye
乃东 乃東 nǎidōng Nêdong county
南朝 Nán Cháo Sourthern Dynasties
南大 nán dà Nanjing University (NJU)
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南门 南門 Nán mén South Gate
赧王 Nǎn Wáng King Shenjing of Zhou
南岳 Nán Yuè
 1. Hui Si / Nan Yue Hui Si
 2. Mount Heng
 3. Nanyue
南岳 Nán Yuè
 1. Hui Si / Nan Yue Hui Si
 2. Mount Heng
 3. Nanyue
南安 nánān Nan'an
南昌 Nánchāng Nanchang
南城 nánchéng Nancheng
南定 nándìng Nam Dinh
南宫 南宮 nángōng Nangong
南极 南極 Nánjí South pole
南京 Nánjīng Nanjing
南陵 nánlíng Nanling
南蛮 南蠻 nánmán Nanman / Southern Man
南皮 nánpí Nanpi
南平 nánpíng Nanping
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
南通 nántōng Nantong
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
南越 Nányuè Nanyue
南郑 南鄭 nánzhèng Nanzheng
内经 內經 nèijīng Neidian / Internal Classics
内门 內門 nèimén Neimen
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
内乡 內鄉 nèixiāng Neixiang
能忍 néngrěn able to endure / sahā
宁越 寧越 Níng Yuè Yeongwol
宁国 寧國 Níngguó Ningguo
宁陵 寧陵 Nínglíng Ningling
宁阳 寧陽 Níngyáng Ningyang
后魏 後魏 òu Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
瓯骆 甌駱 Ōuluò Âu Lạc (Au Lac)
欧阳 歐陽 Ōuyáng Ouyang
欧元 歐元 Ōuyuán Euro
pān
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
盘庚 盤庚 Pán Gēng Pan Geng
Páng Pang
庞涓 龐涓 pángjuān Pang Juan
番禺 Pānyú Panyu
浿 Pèi Pei River
沛公 pèigōng Duke of Pei
沛郡 pèijùn Pei prefecture
浿水 Pèishuǐ Pei River
péng
 1. Peng
 2. Peng
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
蓬莱 蓬萊 Pénglái Penglai
彭阳 彭陽 Péngyáng Pengyang
彭祖 Péngzǔ Peng Zu
平昌 Píng Chāng Pyeongchang
平城 Píng Chéng Ping Cheng
平王 Píng Wáng King Ping of Zhou
平度 píngdù Pingdu
平乐 平樂 pínglè Pingle
平鲁 平魯 pínglǔ Pinglu
平陆 平陸 pínglù Pinglu
平南 píngnán Pingnan
平乡 平鄉 píngxiāng Pingxiang
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
平邑 píngyì Pingyi
平阴 平陰 píngyīn Pingyin
平舆 平輿 píngyú Pingyu
平远 平遠 píngyuǎn Pingyuan
平原君 píngyuán jūn Lord Pingyuan
辟雍 pìyōng Piying
Po
鄱阳 鄱陽 Póyáng Poyang
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
 1. Pu River
 2. Pu
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
蒲城 púchéng Pucheng
濮阳 濮陽 Púyáng Puyang
 1. wolfberry tree
 2. Qi
 3. Qi
Qi
Qi River
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
齐宣王 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi
qián Qian River
齐安 齊安 qíān Qi An
前秦 Qián Qín Former Qin
前堂 qián táng Front Hall
乾封 qiánfēng Qianfeng
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
迁西 遷西 qiānxī Qianxi
黔中 qiánzhōng Qianzhong
祁连 祁連 Qílián Qilian
祁连山 祁連山 qíliánshān Mt Qilian
齐湣王 齊湣王 qímǐnwáng King Min of Qi
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦二世 Qín Èrshì Emperor Qin Er Shi
秦景 Qín Jǐng Qin Jing
秦穆公 qín mùgōng Duke Mu of Qin
秦三世 Qín Sān Shì Emperor Qin San Shi
秦始皇 Qín Shǐ Huáng Qin Shi Huang
秦孝公 qín xiàogōng Duke Xiao of Qin
秦安 Qínān Qin'an
秦代 Qíndài Qin dynasty
青龙 青龍 Qīng Lóng
 1. Azure Dragon
 2. Azure Dragon
頃王 Qǐng Wáng King Qing of Zhou
庆安 慶安 qìngān Qing'an county
清河 qīnghé Qinghe
清流 qīngliú Qingliu
青阳 青陽 qīngyáng Qingyang
庆元 慶元 qìngyuán Qingyuan
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
秦始皇帝 Qínshǐ huángdì the First Emperor
秦越人 qínyuèrén Qin Yueren
岐山 Qíshān Mount Qi
丘北 Qiūběi Qiubei
秋分 qiūfēn Qiufeng
秋田 qiūtián Akita
齐威王 齊威王 Qíwēi Wáng King Wei of Qi
七星 qīxīng Qixing
七月 qīyuè July / the Seventh Month
Qu
蘧伯玉 qú bóyù Qu Boyu
屈原 Qū Yuán Qu Yuan
劝学 勸學 Quàn Xué On Learning
犬戎 Quǎnróng Qianrong
曲阜 qǔfù Qufu
曲江 qǔjiāng Qujiang
曲沃 qǔwò Quwo
曲阳 曲陽 qǔyáng Quyang
蘧瑗 qúyuàn Qu Boyu
曲周 qǔZhōu Quzhou
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
人趣 rén qù Human Realm
人乘 Rén Shèng The Human Vehicle
任城 rènchéng Rencheng
人属 人屬 rénshǔ Homo
日立 rìlì Hitachi, Ltd.
日丽 日麗 Rìlì Rili
荣成 榮成 róngchéng Rongcheng
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
Ru
儒教 Rú Jiāo the cult of Confucian
如东 如東 rúdōng Rudong
汝南 rǔnán Runan
儒学 儒學 Rúxué Confucianism / Confucian school
儒者 rúzhě Confucian
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
三晋 三晉 Sān Jìn the Three Jin States
三元 sān yuán
 1. heaven, earth, and man
 2. New Year's Day
 3. the three yuan festivals
 4. the top candidates in each of the three imperial exams
 5. the three elements
 6. San Yuan
三山 sānshān Sanshan
三星 sānxīng
 1. Sanxing
 2. Samsung
shā Mount Samarium
山海经 山海經 Shān Hǎi Jīng Classic of Mountains and Seas
山东 山東 Shāndōng Shandong
商鞅 Shāng Yāng Shang Yang
上蔡 shàngCài Shangcai
上党 上黨 shàngdǎng Shangdang
上党郡 上黨郡 shàngdǎngjùn Shangdang prefecture
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu
上高 shànggāo Shanggao
上官 shàngguān high-ranking official / superior
上林 shànglín Shanglin
上林苑 shànglín yuàn Shanglin Park
上卿 shàngqīng Senior Minister
商丘 Shāngqiū Shangqiu
尚书郎 尚書郎 shàngshūláng
 1. ancient official title
 2. Secretarial Court Gentleman
商汤 商湯 shāngtāng Shang Tang
上田 shàngtián Ueda
上外 shàngwài Shanghai International Studies University (SISU)
上元 shàngyuán
 1. Shangyuan
 2. Shangyuan
 3. Shangyuan festival / Lantern festival
善化 Shànhuà Shanhua
山南 shānnán Lhokha
山上 shānshàng Shanshang
山阳 山陽 Shānyáng Shanyang
山阴 山陰 shānyīn Shanyin
shào
 1. Shao
 2. Shao
召公 Shào Gōng Duke Shao
少帝 Shǎodì Emperor Shao
少府 Shǎofǔ Minor Treasurer
少康 shǎoKāng Shao Kang
Shè She County
shēn Shen
慎到 shèn dào Shen Dao
神农 神農 Shén Nóng Emperor Shen Nong
申不害 shēnbùhài Shen Buhai
身毒 Shēndú the Indian subcontinent
渑池 澠池 Shéngchí Mianchi
神龟 神龜 shénguī Shengui reign
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
圣子 聖子 shèngzǐ Holy Son / Jesus Christ / God the Son
神会 神會 shénhuì Shenhui
深井 shēnjǐng Sham Tseng
慎靓王 慎靚王 Shènjìng Wáng King Shenjing of Zhou
神龙 神龍 shénlóng Shenlong
申屠 shēntú Shentu
深泽 深澤 shēnzé Shenze
神州 Shénzhōu China
摄提 攝提 shètí Shiti
射阳 射陽 shèyáng Sheyang
士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry
世行 shì háng World Bank
始皇帝 Shǐ Huángdì Shi Huangdi
师会 師會 Shī Huì
 1. Shi Hui
 2. Shi Hui
师旷 師曠 Shī Kuàng Shi Kuang
时母 時母 Shí Mǔ Kali
石奢 Shí Shē Shi She
士燮 Shì Xiè Shi Xie
世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā
尸子 Shī Zǐ Shi Zi
石城 shíchéng Shicheng
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
史记 史記 Shǐjì Records of the Historian
诗经 詩經 Shījīng Shijing / Book of Odes / Book of Songs
石门 石門 shímén Shimen / Shihmen
石田 shítián Ishida
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世主天 shìzhǔtiān Mahabrahma / Brahma
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
守坚 守堅 Shǒu Jiān Shou Jian
寿春 壽春 shòuchūn Shoucun
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
Shū Shu / Xiajin
蜀汉 蜀漢 Shǔ Hàn Shu Han Kingdom
书牍 書牘 shūdú letter / wooden writing strips (arch.) / general term for letters and documents
蜀郡 shǔjùn Shu prefecture
Shùn Emperor Shun
说文 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
蜀山 Shǔshān Shushan
司命 Sī Mìng Overseer of Destiny
思王 Sī Wáng King Si of Zhou
四分 sìfēn four divisions of cognition
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马迁 司馬遷 Sīmǎ Qiān Sima Qian
司马相如 司馬相如 Sīmǎ Xiàngrú Sima Xiangru
司马法 司馬法 sīmǎfǎ Methods of Sima
四平 sìpíng Siping
泗水 Sìshuǐ Si River
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
sōng Song
宋襄公 Sòng Xiāng Gōng Duke Xiang of Song
宋玉 Sòng Yù Song Yu
鄋瞒 鄋瞞 sōumán Souman
苏北 蘇北 Sū Běi Northern Jiangsu
苏武 蘇武 Sū Wǔ Su Wu
Suí Sui Dynasty
遂平 suìpíng Suiping
岁星 歲星 suìxīng Jupiter
睢阳 睢陽 suīyáng Suiyang
孙膑 孫臏 Sūn Bìn Sun Bin / Sun Boling
孙叔敖 孫叔敖 Sūn Shū áo Sun Shu ao
孙文 孫文 Sūn Wén Sun Wen / Dr Sun Yat-sen
孙武 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu
孙吴 孫吳 Sūn Wú Eastern Wu
所多 suǒduō Soto
肃慎 肅慎 sùshèn Sushen
Ta river
tái
 1. Tai
 2. Tai
太白 Tài Bái Taebaek
泰山 Tài Shān Mount Tai
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
太史公书 太史公書 Tài Shǐgōng Shū Records of the Historian
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
太一 tài yī
 1. Great Unity
 2. Taiyi
 3. Taiyi
 4. Taiyi
太阿 tàia Tai e
太保 Tàibǎo Grand Protector
太仓 太倉 tàicāng Taicang
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太公望 tàigōngwàng Jiang Ziya
太极 太極 Tàijí
 1. Absolute / Supreme Ultimate
 2. Taiji
太康 Tàikāng
 1. Taikang
 2. Taikang reign
太仆 太僕 tàipú Grand Servant
太仆 太僕 tàipú Grand Servant
太山 tàishān Taishan
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
太岁 太歲 tàisuì Tai Sui, God of the year
太微 tàiwēi Taiwei / Grand Subtlety
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太虚法师 太虛法師 tàixū fǎshī Taixu
太液池 tàiyèchí Taiyechi
太原 Tàiyuán Taiyuan
太元 Tàiyuán Taiyuan reign
太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian
太子丹 tàizǐdān Prince Dan of Yan
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
Tán Tan
唐人 Táng Rén Chinese / expatriate Chinese
唐尧 唐堯 Táng Yáo Tang Yao / Emperor Yao
唐山 tángshān
 1. Tangshan
 2. China
汤阴 湯陰 tāngyīn Tangyin
陶朱 Táo Zhū Tao Zhu
陶唐 táotáng Taotang
桃园 桃園 táoyuán Taoyuan
Téng
 1. Teng
 2. Teng
天部 Tiān Bù deities / all the deities
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
田完 Tián Wán Tian Wan / Duke Li of Chen
天主 Tiān Zhǔ
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Mahesvara
 3. Śakra
 4. Śaṃkarasvāmin
天笃 天篤 Tiāndǔ the Indian subcontinent
天方 tiānfāng Arabia / Arabian
天汉 天漢 tiānhàn the Milky Way
天皇 Tiānhuáng Japanese Emperor
天马 天馬 Tiānmǎ Pegasus
天门 天門 tiānmén Tianmen
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
天山 tiānshān Tianshan
天水 Tiānshuǐ Tianshui
天台 Tiāntái
 1. Tiantai / T'ien-tai
 2. Tiantai / Tiantai School
田文 tiánwén Tianwen
天问 天問 Tiānwèn Tianwen / Heavenly Questions
田中 tiánzhōng
 1. Tienchung
 2. Tanaka
铁幕 鐵幕 tiěmù Iron Curtain
铁山 鐵山 tiěshān Tieshan
廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice
桐柏 tóngbǎi Tongbai
铜山 銅山 tóngshān Tongshan
通渭 tōngWèi Tongwei
屯留 túnliú Tunliu
涂山 túshān Mt Tu
Wa
万言 萬言 wàn yán Wan Yan
宛城 wǎnchéng Wancheng
王臣 wáng chén Wang Chen
王度 Wáng Dù Wang Du
王夫人 wáng fūren Lady Wang
王会 王會 Wáng Huì Wang Hui
王嘉 wáng jiā Wang Jia
王觉 王覺 wáng jué Wang Jue
王莽 Wáng Mǎng Wang Mang
王明 Wáng Míng Wang Ming
王能 wáng néng Wang Neng
王献之 王獻之 Wáng Xiànzhī Wang Xianzhi
王英 Wáng Yīng Wang Ying
王勃 wángbó Wang Bo
王丹 wángdān Wang Dan
王建 wángjiàn Wang Jian
望江 wàngjiāng Wangjiang
王力 wánglì Wang Li
王平 wángpíng Wang Ping
王朔 wángshuò Wang Shuo
王益 wángyì Wangyi
王因 Wángyīn Wangyin
王著 wángzhe Wang Zhu
王制 wángzhì
 1. monarchy
 2. Wangzhi
 3. Wangzhi
万年 萬年 wànnián Wannian
丸山 wánshān Maruyama
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
wèi Wei River
wéi Wei River
wěi Wei
魏惠王 Wèi Huì Wáng King Hui of Wei
尉缭 尉繚 Wèi Liáo Wei Liao
卫灵公 衛靈公 wèi línggōng Duke Ling of Wei
卫青 衛青 Wèi Qīng Wei Qing
渭水 Wèi Shuǐ Wei River
魏文侯 wèi wénhóu Marquess Wen of Wei
卫鞅 衛鞅 Wèi Yǎng Wei Yang / Shang Yang
微子 wēi zǐ Count of Wei
魏晋 魏晉 Wèi-Jìn Wei and Jin dynasties
渭滨 渭濱 Wèibīn Weibin
魏伯阳 魏伯陽 wèibóyáng Wei Boyang
渭城 Wèichéng Weicheng
渭川 Wèichuān Wei River
卫东 衛東 wèidōng Weidong
魏国 魏國 Wèiguó
 1. Wei State
 2. Wei State / Cao Wei
威海 wēihǎi Weihai
威烈王 Wēiliè Wáng King Weilie of Zhou
渭南 Wèinán Weinan
尾生 wěishēng Wei Sheng
洧水 wěishuǐ Wei River
维扬 維揚 wéiyáng Weiyang
未央宫 未央宮 wèiyāng gōng Weiyang Palace
Wèn Wen River
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文子 Wén Zǐ Wen Zi
文昌 wénchāng Wenchang
文成 Wénchéng Princess Wen Cheng / Princess Wencheng
文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu
文君 wénjūn Wenjun / Zhuo Wenjun
汶上 Wènshàng Wenshang
Wu
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武帝 Wǔ Dì
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
武丁 Wǔ Dīng Wu Ding
吴广 吳廣 Wú Guǎng Wu Guang
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi
吴起 吳起 Wú Qǐ Wu Qi
巫山 Wū Shān Mount Wu
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
吴王阖闾 吳王闔閭 Wú Wáng Hélǘ King Helu of Wu
武乙 Wǔ Yǐ Wu Yi
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
伍员 伍員 wǔ yuán Wu Yuan
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
伍子胥 wǔ zǐxū Wu Zixu
武安 wǔān Wu'an
武城 wǔchéng Wucheng
武德 wǔdé Wude
无棣 無棣 wúdì Wudi
武定 wǔdìng
 1. Wuding
 2. Wuding
武都 wǔdōu Wudu
吴国 吳國 Wúguó
 1. Wu state
 2. Wu state
五河 Wǔhé
 1. Wuhe
 2. Punjab
武侯 wǔhóu Wuhou
乌桓 烏桓 Wūhuán Wuhuan
乌江 烏江 wūjiāng Wu River
吴郡 吳郡 Wújùn Wujun
武陵 wǔlíng Wuling
婺女 wùnǚ Wunu
伍奢 Wǔshē Wu She
武生 wǔshēng male military role in a Chinese opera
乌孙国 烏孫國 Wūsūnguó Udyana / Wusun / Oddiyana
武田 wǔtián Takeda
武威 wǔwēi Wuwei
无锡 無錫 wúxī Wuxi
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
舞阳 舞陽 wǔyáng Wuyang
吴用 吳用 Wúyòng Wu Yong
五原 wǔyuán Wuyuan
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
吴越 吳越 wúyuè
 1. Wuyue
 2. Wu and Yue
吴中 吳中 Wúzhōng Wuzhong
Xi
 1. Fu Xi
 2. Xi
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西德 Xī Dé West Germany / German Federal Republic 德意志聯邦共和國|德意志联邦共和国
西国 西國 Xī Guó Western Regions
西海 Xī hǎi Yellow Sea
西门 西門 Xī mén West Gate
西王母 Xī Wáng Mǔ Xi Wangmu / Queen Mother of the West
西魏 東魏 Xī Wèi Western Wei Dynasty / Western Wei of the Northern Dynasties
西游 Xī Yóu Journey West
西域 xī yù Western Regions
西周 Xī Zhōu Western Zhou
下房 xià fáng servants' quarters
夏黄公 夏黃公 xiàhuánggōng Xia Huanggong
显王 顯王 Xiǎn Wáng King Xian of Zhou
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou
项羽 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
项籍 項籍 xiàngjí Xiang Ji
象郡 Xiàngjùn Xiang Province
象山 xiàngshān Xiangshan
相山 xiāngshān Xiangshan
咸阳 咸陽 xiányáng
 1. Xianyang
 2. Xianyang
咸阳市 咸陽市 xiányángshì Xianyang
猃狁 獫狁 xiǎnyǔn Xianyun / Xiongnu
显宗 顯宗 xiǎnzōng Xianzong
xiáo Xiao
xiáo Xiao
孝经 孝经 Xiào Jīng
 1. Xiao Jing / Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety / Xiaojing
孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou
萧成 蕭成 xiāochéng Xiaocheng
孝成王 xiàochéngwáng King Xiaocheng of Zhao
萧关 蕭關 xiāoguān Xiao Pass
萧何 蕭何 xiāohé Xiao He
孝明 xiàomíng Xiaoming / Emperor Xiaoming of Northern Wei
孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei
孝文帝 Xiàowén Dì Emperor Xiaowen of Wei
孝武帝 Xiàowǔ Dì Emperor Xiaowu of Liu Song
小雅 Xiǎoyǎ Xiaoya / Smaller Odes
下邳 Xiàpī Xiapi
夏禹 xiàYǔ Yu the Great
夏至 xiàzhì Xiazhi
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西昌 xīchāng
 1. Xichang cosmodrome
 2. Xichang
谢安 謝安 Xiè Ān Xie An
僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi
西陵 Xīlíng Xiling
西门豹 西門豹 Xīménbào Xi Menbao
辛亥 xīn hài Xin Hai year
新安 xīnān Xin'an
新蔡 xīnCài Xincai
新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng
新都 xīndōu Xindu or Newtown
信度 xìndù Sindhu
新丰 新豐 xīnfēng Xinfeng
xíng
 1. Xing
 2. Xing
星云 星雲 Xīng Yún Hsing Yun / Venerable Master Hsing Yun
行唐 xíngtáng Xingtang
荥阳 滎陽 Xíngyáng Xingyang
兴业 興業 xīngyè Xingye
兴义 興義 xīngyì Xingyi
兴元 興元 xīngyuán Xingyuan
新乐 新樂 xīnlè Xinle
新立 xīnlì Xinli
心论 心論 xīnlùn Abhidharma hṛdaya śāstra
新市 xīnshì Hsinshih
新郑 新鄭 xīnzhèng Xinzheng
熊耳山 xióngěrshān Mt Xiong'er
西平 Xīpíng Xiping
西戎 Xīróng the Xirong
习水 習水 xíshuǐ Xishui
休宁 休寧 xiūNíng Xiuning
修武 xiūwǔ Xiuwu
西乡 西鄉 Xīxiāng Xixiang
昔阳 昔陽 xīyáng Xiyang
西岳 西嶽 Xīyuè Mt Hua
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
玄武 xuán wǔ
 1. Black Tortoise
 2. God of the north sky
宣德 Xuāndé Emperor Xuande
宣恩 xuānēn Xuanen
宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen
轩辕 軒轅 xuānyuán Xuanyuan
许昌 許昌 xǔchāng Xuchang
盱眙 xūchì Xuyi
xuē
 1. Xue
 2. Xue
学道 學道 xuédào examiner
徐福 xúfú Xu Fu
Xún State of Xun
xún
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
循吏列传 循吏列傳 Xún Lì Lièzhuàn Xun Li Liezhuan / Biographies of Obedient Minor Officials
荀卿 Xún Qīng Xun Qing
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
yān Mount Yan
Yān Yan
yǎn Yan
炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor
颜回 顏回 Yán Huí Yan Hui
延寿 延壽 Yán Shòu Yan Shou
晏婴 晏嬰 Yàn Yīng Yan Ying
晏子 Yàn Zǐ Yan Zi
阳关 陽關 Yáng Guān Yangguan / Yang Pass
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
阳东 陽東 Yángdōng Yangdong
阳明 陽明 yángmíng Yangming
阳山 陽山 yángshān Yangshan
阳朔 陽朔 yángshuò Yangshuo
燕国 燕國 Yānguó Yan
阳信 陽信 yángxìn Yangxin
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
楊州 Yángzhōu Yangzhou
鄢陵 Yānlíng Yanling
雁门 雁門 yànmén Yanmen
燕太子丹 yāntàizǐdān Prince Dan of Yan
颜渊 顏淵 yányuān Yan Yuan
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
晏子春秋 Yànzǐ Yanzi Chūnqiū
Yǎo Yao
yáo Yao
瑤池 瑤池 Yáo Chí Jade Lake on Mount Kunlun
 1. Ye
 2. Ye
夜郎 yèláng Yelang
掖庭 yètíng Lateral Courts
Yi
Yi
羿 Yi
仪礼 儀禮 Yí Lǐ Yili / Book of Etiquette and Ceremonial
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
懿王 yì Wáng King Yi of Zhou
夷王 Yí Wáng King Yi of Zhou
义远 義遠 Yì Yuǎn Yi Yuan
宜城 yíchéng Yicheng
易传 易傳 yìchuán Yi Zhuan
宜春 yíchūn Yichun
易经 易經 Yìjīng The Book of Changes / Yijing / I Ching
宜君 yíjūn Yijun
议郎 議郎 yìláng Yilang
夷陵 Yílíng Yiling
夷门 夷門 yímén Yi Gate
Yǐng Ying
颍川 潁川 Yǐngchuān Yingchuan
颍川郡 潁川郡 Yǐngchuān jùn Yingchuan prefecture
隐公 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin
颍上 潁上 yǐngshàng Yingshan
应县 應縣 yīngxiàn Ying county
颍州 潁州 yǐngzhōu Yingzhou
瀛洲 Yíngzhōu Yingzhou / Hejian
印江 yìnjiāng Yinjiang Tujia and Hmong
阴山 陰山 yīnshān Yin mountains
殷商 yīnshāng Yinshang
以太 yǐtài Ether-
弋阳 弋陽 yìyáng Yiyang
宜阳 宜陽 yíyáng Yiyang
伊尹 yīyǐn Yi Yin
益州 Yìzhōu Yizhou
亦庄 亦莊 yìzhuāng Yizhuang
雍门 雍門 Yōng Mén Yong Men
永宁 永寧 yǒngníng Yongning
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
幽王 Yōu Wáng King You of Zhou
优孟 優孟 yōuMèng You Meng
有夏 yǒuxià China
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
Yu
 1. Emperor Yu
 2. Yu
Yu
禹贡 禹貢 Yǔ Gòng Yu Gong / Tribute of Yu
虞舜 yú shùn Yu Shun / Emperor Shun
yuán Yuan
yuán Yuan
yuán Yuan River
元康 Yuán Kāng Yuan Kang
元王 Yuán Wáng King Yuan of Zhou
元代 yuándài Yuan Dynasty
原道 Yuándào Yuandao
沅陵 yuánlíng Yuanling
元神 yuánshén Primal Spirit
元氏 yuánshì Yuanshi
榆次 yúcì Yuci
于都 於都 yúdōu Yudu
Yuè
 1. Yue / abbreviation for Guangdong
 2. Yue Dialect / Cantonese dialect
 3. an initial particle
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
越战 越戰 Yuè Zhàn Vietnam War
月氏 Yuè Zhì Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
越本 yuèběn Chongning Canon
渔父 漁父 yúfù Yufu / The Fisherman
玉衡 Yùhéng epsilon Ursae Majoris
玉环 玉環 yùhuán Yuhuan
禹会 禹會 Yǔhuì Yuhui
玉门 玉門 yùmén Yumen
yún Yun
Yǔn Yun people
Yùn Yun
云浮 雲浮 yúnfú Yunfu
云梦 雲夢 yúnmèng Yunmeng
云阳 雲陽 yúnyáng Yunyang
榆社 yúshè Yushe
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
于田 於田 yútián Yutian
渔阳 漁陽 yúyáng Yuyang
于越 yúyuè Commander in Chief
豫章 yùzhāng Yuzhang
豫章郡 yùzhāng jùn Yuzhang Prefecture
榆中 yúzhōng Yuzhong
豫州 Yùzhōu Yuzhou
杂家 雜家 Zá Jiā Miscellaneous School of Thought / Eclectics
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
宰予 zǎiyǔ Zai Yu
藏人 Zàngrén Tibetan (person)
曾参 曾參 Zēng Shēn Zeng Shen
战国 戰國 Zhàn Guó
 1. Warring States Period
 2. one of the seven warring states
zhāng Zhang
张骞 張騫 zhāng Qiān Zhang Qian
张仪 張儀 zhāng yí Zhang Yi
长平 長平 zhǎngpíng Changping, place name in Gaoping County 高平縣|高平县, southern Shanxi, the scene of the great battle of 262-260 BC between Qin and Zhao
章武 zhāngwǔ Zhangwu
张掖 張掖 zhāngyè Zhangye
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵充国 趙充國 zhào chōngguó Zhao Chongguo
赵高 趙高 Zhào Gāo Zhao Gao
赵构 趙構 Zhào Gòu Zhao Gou / Emperor Gaozong of Song
赵国 趙國 Zhào Guó State of Zhao
赵桓 趙桓 Zhào Huán Zhao Huan / Emperor Qinzong of Song
赵简子 趙簡子 Zhào Jiǎnzǐ Zhao Jianzi
赵氏孤儿 趙氏孤兒 zhào shì gū'ér
 1. The Orphan of Zhao
 2. Sacrifice
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
赵武灵王 趙武靈王 zhào wǔlíng wáng King Wuling of Zhao
赵鞅 趙鞅 Zhào Yǎng Zhao Yang
昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao
赵括 趙括 Zhàokuò Zhao Kuo
召陵 zhàolíng Shaoling
昭明 zhāomíng
 1. bright
 2. Zhaoming [star]
 3. Zhaoming
昭平 zhāopíng Zhaoping
zhè
 1. Zhejiang
 2. Zhe River
浙江 Zhèjiāng
 1. Zhejiang
 2. Zhe River / Qiantang River
zhēn Zhen River
真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
鄭信 郑信 Zhèng Xìn Taksin / King Taksin
正治 zhèng zhì Right Effort
郑国 鄭國 Zhèngguó Zhengguo
郑国渠 鄭國渠 Zhèngguó Qú Zhengguo Canal
正平 zhèngpíng Zhengping reign
镇国 鎮國 zhènguó Zhenguo
正阳 正陽 zhèngyáng Zhangyang
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
镇星 鎮星 zhènxīng Saturn
贞元 貞元 zhēnyuán Zhenyuan
zhī Zhi
直道 Zhí Dào Straight Road / Jiuyuan to Yunyang Road
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
至大 Zhìdà Zhida reign
至德 Zhìdé Zhide reign
治多 zhìduō Zhidoi
织女 織女 Zhīnǚ
 1. Zhinu
 2. Vega
至元 Zhìyuán Zhiyuan
至治 Zhìzhì Zhizhi reign
中古 Zhōng gǔ
 1. medieval / Middle Ages / Chinese middle antiquity
 2. used / second-hand
中行 zhōng háng Bank of China
中庸 Zhōng Yōng Doctrine of the Mean
中原 zhōng yuán the Central Plains of China
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中和 zhōnghé Zhonghe
中江 zhōngjiāng Zhongjiang
重九 zhòngjiǔ the Double Ninth Festival
钟离 鐘離 zhōnglí Zhongli
中牟 Zhōngmóu Zhongmou
终南 終南 zhōngnán Zhongnan
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
中时 中時 zhōngshí China Times
中阳 中陽 zhōngyáng Zhangyang
中野 zhōngyě Nakano
中元 zhōngyuán Ghost festival
中岳 中嶽 zhōngyuè Mt Song
中岳 中嶽 zhōngyuè Mt Song
zhòu Emperor Zhou
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou
周官 Zhōu Guān
 1. Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou
 2. Zhou Guan / Officers of Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
周文王 Zhōu Wén Wáng King Wen of Zhou
周勃 Zhōubó Zhou Bo
周成王 Zhōuchéng wáng King Cheng of Zhou
周南 zhōunán Zhou Nan
周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script
周五 週五 Zhōuwǔ Friday
周武王 Zhōuwǔwáng King Wu of Zhou
周宣王 Zhōuxuānwáng King Xuan
周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching
周幽王 Zhōuyōuwáng King You of Zhou
Zhū Zhu River
Zhū
 1. Zhu
 2. Zhu
主父偃 Zhǔ Fùyǎn Zhu Fuyan
祝融 Zhù Róng Zhu Rong
诸子百家 諸子百家 Zhū Zǐ Bǎi Jiā Hundred Schools of Thought
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
莊王 Zhuāng Wáng King Zhuang of Zhou
庄周 莊周 Zhuāng Zhōu Zhuang Zi / Zhuang Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang
颛孙师 顓孫師 zhuānsūn shī Zhuansun Shi
诸城 諸城 zhūchéng Zhucheng
涿郡 Zhuōjùn Zhuojun / Zhuozhou
涿鹿 Zhuōlù Zhuolu
涿鹿之战 涿鹿之戰 Zhuōlù zhī Zhàn the Battle of Zhuolu
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子思 Zǐ Sī Zi Si
子婴 子嬰 Zǐ Yīng Zi Ying
子张 子張 zǐ zhāng Zi Zhang
子政 Zǐ Zhèng Zi Zheng
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan
子路 zǐlù Zi Lu
子虚赋 子虛賦 Zǐxū Fù Zixu Fu / Sir Fantasy
子长 子長 zǐzhǎng Zichang
zōng Zong
zōu Zou
zōu
 1. Zou
 2. Zou
邹衍 鄒衍 Zōu Yǎn Zou Yan
驺虞 騶虞 zōuyú zouyu
左丘明 Zuǒ Qiū Mīng Zuo Qiuming / Zuoqiu Ming
左氏春秋 zuǒshì chūnqiū Zuo Shi Spring and Autumn Annals

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English