Chinese Notes
Chinese Notes

Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 《史記》

Contents

 1. Proper Nouns
 2. Glossary

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì day of repentance
哀王 Āi Wáng King Ai of Zhou
哀公 哀公 āigōng Aigong / Lord Ai
爱经 愛經 àijīng Kama Sutra
爱民 愛民 àimín Aimin
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
安王 Ān Wáng King An of Zhou
安利 ānlì Amway
安平 ānpíng Anping
安丘 ānqiū Anqiu
安阳 安陽 Ānyáng
 1. Anyang
 2. Anyang
安⻏ 安邑 ānyì Anyi
安远 安遠 ānyuǎn Anyuan
ào
 1. Olympic
 2. Austria
 3. mysterious / obscure / profound
 1. to hope / to wish
 2. Pakistan
 3. Palestine
 4. bar
 5. Ba
Ba
白帝 Bái dì White Heavenly Emperor
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
百越 Bǎi Yuè Bai Yue
白起 báiqǐ Bai Qi
白沙 báishā Baisha
百胜 百勝 bǎishèng Baisheng / Paksing
白羊 báiyáng Aries
班固 Bān Gù Ban Gu
阪泉 Bǎnquán Banquan
宝马 寶馬 Bǎomǎ BMW
褒姒 bāosì Baosi
巴蜀 Bāshǔ
 1. Bashu
 2. Bashu
八月 bāyuè August / the Eighth Month
bèi Bei
北辰 Běi Chén Polaris / North Star
北大 Běi Dà Peking University
北方 Běi Fāng The North
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
北门 北門 Běi mén North Gate
北魏 Běi Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
北燕 Běi Yān Northern Yan Kingdom
北狄 běidí Northern Di
北江 běijiāng Beijiang
北平 Běipíng Beiping / Beijing
北岳 北嶽 běiyuè Mt Heng
北岳 北嶽 běiyuè Mt Heng
本纪 本紀 Běn Jì Imperial Biographies
Bi
扁鹊 扁鵲 Biǎnquè Bian Que
遍入 biànrù kasina
Bīn Bin county
Bīn Bin
bǐng third heavenly stem / third in order
Bǐng Bing
Bo people
Bo Mountain
Bo
渤海 Bó Hǎ Bohai Sea
博德 bódé Bodø
勃海 Bóhǎi Bohai
波鸿 波鴻 bōhóng Bochum
博望 Bówàn Bowang
卜居 Bǔ Jū Bu Ju / Consulting of the Oracle / Divination
Cài Cai
蔡仲 Cài zhòng Zhong of Cai / Zhong Hu of Cai
财帛 財帛 cáibó Head of Stores
苍龙 蒼龍 cānglóng Blue Dragon
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
曹参 曹參 Cáocān Cao Can
曹山 Cáoshān
 1. Chaoshan
 2. Chaoshan Benji / Benji
曾子 céngzǐ Ceng Zi
Chán Chanshui river
昌邑王 Chāng yì Wáng Prince of Changyi / Emperor Fei of Han
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长阪 長阪 chángbǎn Changban
长城 長城 Chángchéng Great Wall
长江 長江 Chángjiāng Yangtze River
长乐 長樂 Chánglè Changle
昌乐 昌樂 Chānglè Changle
长沙 長沙 Chángshā Changsha
昌邑 Chāngyì Changyi
单于 單于 Chányú Chanyu
朝天 cháotiān to have an audience with the Emperor / to be presented at court / to look skyward / to look up
朝鲜 朝鮮 Cháoxiǎn
 1. Korea / North Korea
 2. Joseon / Chosŏn / Choson / Chosun / Cho-sen
朝阳 朝陽 Cháoyáng Chaoyang District
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
Chēn Chen
陳兵 Chén Bīng Chen Bing
陈胜 陳勝 Chén Shèng Chen Sheng
陈文 陳文 chén wén Chen Wen
陈仓 陳倉 Chéncāng
 1. Chencang
 2. Chencang
chéng Cheng
成汤 成湯 Chéng Tāng Emperor Cheng Tang
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
成安 chéngān Chang'an
成都 Chéngdū Chengdu
成公 chénggōng Chenggong / Lord Cheng
乘黄 乘黃 chénghuáng Chenghuang / Feihuang
成纪 成紀 chéngjì Chengji
成山 Chéngshān Chengshan
诚实论 誠實論 chéngshílùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
成武 chéngwǔ Chengwu
城阳 城陽 chéngyáng Chengyang
城中 chéngzhōng Chengzhong
成周 Chéngzhōu Chengzhou
陈厉公 陳厲公 Chénlì Gōng Duke Li of Chen
臣子 chénzǐ official in feudal court / subject
车师 車師 chēshī Jushi
赤帝 Chì Dì Red Heavenly Emperor
持国 持國 Chí Guó Dhrtarastra / Dhṛtarāṣṭra / Dhataraṭṭha / Deva King of the East
赤土 Chì Tǔ Chi Tu
蚩尤 Chī Yóu Chi You
驰道 馳道 Chídào Chidao / National Roads
茌平 chípíng Chiping
池田 chítián Ikeda
赤烏 赤乌 Chìwū Chiwu reign
宠臣 寵臣 chǒngchén favored minister
宠姬 寵姬 chǒngjī favorite concubine
崇仁 chóngrén Chongren
楚辞 楚辭 Chǔ Cí Chuci / Songs of Chu / Verses of Chu
楚王 chǔ wáng Prince of Chu
楚昭王 Chǔ zhāo Wáng King Zhao of Chu
楚庄王 楚莊王 Chǔ Zhuāng Gōng Duke Zhuang of Chu
垂拱 chuígǒng Chuigong
春分 Chūn Fēn Spring Equinox, fourth solar term
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
淳于髡 Chúnyú Kūn Chunyu Kun
枞阳 樅陽 cōngyáng Zongyang
cuǐ Chui
翠黄 翠黃 cuìhuáng Cuihuang / Feihuang
嵯峨 cuóé Emperor Saga
Da
大寒 Dà Hán Great Cold, 24th solar term
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大内 大內 Dà Nèi Main Imperial Palace
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大贤 大賢 Dà Xián Daxian
大元 Dà Yuán Great Yuan
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
达多 達多 dáduō
 1. Devadatta
 2. Devadatta
大发 大發 dàfā Daihatsu
大观 大觀 dàguān Daguan
大湖 dàhú Dahu or Tahu
Dài Mount Tai
大田 Dài Tián Daejeon
岱宗 Dàizōng Mount Tai
大匠 dàjiàng master craftsman / Han dynasty official title
大荔 dàlì Dali
大理 Dàlǐ Dali
大连 大連 Dàlián Dalian
大林 dàlín Dalin / Talin
Dān Dan
砀山 碭山 Dàngshān Dangshan
当阳 當陽 dāngyáng
 1. Dangyang
 2. Dangyang
大农 大農 dànóng Office of Agricultural Supervision
丹徒 Dāntú Dantu
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
道安 Dào Ān Dao An
道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy
道世 Dào Shì Dao Shi
悼王 Dào Wáng King Dao of Zhou
道元 Dào Yuán Dōgen
道指 dào zhǐ Dow Jones industrial average
道教 Dàojiào Taosim
道立 Dàolì Daoli
悼襄王 dàoxiāng wáng King Daoxiang of Zhao
岛夷 島夷 Dǎoyí Daoyi people
大顺 大順 dàshùn Dashun
大司农 大司農 dàsīnóng Office of Agricultural Supervision
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
大武 dàwǔ Dawu / Tawu
大夏 Dàxià Bactria
大祥 dàxiáng Daxiang
大序 dàxù Great Preface
大雅 Dàyǎ Daya / Greater Odes
大野 dàyě Ōno
大冶 dàyě Daye
大禹 Dàyǔ Yu the Great
大余 大餘 dàyú Dayu
大渊 大淵 Dàyuān Wang Dayuan
大月氏 Dàyuèshì Tokhara / Tokharians
大运 大運 dàyùn
 1. Mandate of Heaven
 2. Grand Canal
大泽乡 大澤鄉 Dàzé Xiāng Daze Village
德惠 déhuì Dehui
Dèng Deng
登封 dēngfēng Dengfeng
邓通 鄧通 Dèngtōng Deng Tong
德兴 德興 déxīng Dexing
德阳 德陽 Déyáng Deyang
广汉 廣漢 déyáng Linzhang
帝喾 帝嚳 Dì Kù Di Ku / Emperor Ku
帝辛 Dì Xīn Di Xin
帝乙 Dì Yǐ Di Yi
diān Yunnan
滇池 Diānchí Dianchi
典客 diǎnkè Guest Prefect
定王 Dìng Wáng King Ding of Zhou
定公 dìnggōng Dinggong / Lord Ding
定海 dìnghǎi Dinghai
鼎湖 dǐnghú Dinghu
丁零 Dīnglíng Dingling
定南 dìngnán Dingnan
定日 dìngrì Tingri
定陶 dìngTáo Dingtao
定西 Dìngxī Dingxi
定襄 dìngxiāng Dingxiang
Dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东门 東門 Dōng mén East Gate
冬至 Dōng Zhì Winter Solstice, 22nd solar term
董仲舒 Dǒng Zhòngshū Dong Zhongshu
东周 東周 Dōng Zhōu Eastern Zhou
东阿 東阿 Dōng'ē Dong'e
东城 東城 dōngchéng Dongcheng
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东方朔 東方朔 dōngfāng shuò Dongfang Shuo
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
东莞 東莞 dōngguān Dongguan
东胡 東胡 Dōnghú Eastern barbarians
东陵 東陵 dōnglíng
 1. Eastern tombs
 2. Dongling
东平 東平 Dōngpíng Dongping
东山 東山 dōngshān Dongshan
东土 東土 dōngtǔ the East / China
东乡 東鄉 Dōngxiāng Dongxiang people / Sarta
东阳 東陽 dōngyáng Dongyang
东夷 東夷 dōngyí Eastern Barbarians
端木赐 端木賜 Duān Mùcì Duan Muci
敦煌 燉煌 Dūnhuáng Dunhuang
敦煌 燉煌 Dūnhuáng Dunhuang
多利 duōlì Dolly
è Hubei
恩施 ēnshī Enshi
阿房宫 阿房宮 Ēpánggōng Epang Palace
尔雅 爾雅 Ěryǎ Erya / Er Ya / Ready Guide
二月 èryuè February / the Second Month
阏氏 閼氏 èshì Eshi
法家 Fǎ Jiā Legalist school of philosophy / Legalism
法天 Fǎ Tiān Fa Tian
樊迟 樊遲 fán chí Fan Chi / Fan Xu
方山 Fāngshān Fangshan
方士 Fāngshì a Taoist master / alchemist / necromancer
方正 fāngzhèng
 1. upright / straightforward / righteous
 2. Founder
 3. Fangzheng
 4. Fangzheng
范阳 范陽 Fànyáng Fanyang
法文 fǎwén French language
飞将军 飛將軍 fēi jiāngjūn General Fei
fén Fen
féng Feng
fēng Feng
封禅 封禪 fēng shàn Feng Shan
沣水 灃水 Fēngshuǐ Feng River
奉天 fèngtiān Fengtian
汾阳 汾陽 Fényáng Fenyang
Fu
Fu River
妇好 婦好 Fù Hǎo Fu Hao
复礼 復禮 Fù Lǐ Fu Li
釜山 Fǔ Shān Busan
伏羲 Fú Xī Fu Xi
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
富平 fùpíng Fuping
傅说 傅說 Fùshuō Fu Shuo
夫余 夫餘 fūyú Pu'yo, Korean Buyeo
垓下 Gāixià Gaixia
gàn
 1. Jiangxi
 2. Gan River
 3. Gan dialect
甘泉 gānquán Ganquan
高城 Gāo Chéng Goseong
告子 Gào Zǐ Gao Zi
高祖本记 高祖本紀 Gāo Zǔ Běnjì Annals of Gaozu
高安 gāoān Gao'an
高昌 Gāochāng Gaochang / Qara-hoja
高车 高車 gāochē Gaoche
高帝 gāodì Emperor Gao of Southern Qi
高梁 gāoliáng
 1. Takahashi
 2. Takahashi city
高陵 gāolíng Gaoling
高唐 gāotáng Gaotang
高阳 高陽 gāoyáng Gaoyang
高邑 gāoyì Gaoyi
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
Ge
给事 給事 gěishì official (imperial) position
gēng seventh heavenly stem / seventh in order
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
Gōng Gong
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
共王 Gòng Wáng King Gong of Zhou
公使 gōngshǐ minister / diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公孙龙 公孫龍 Gōngsūn Lóng Gongsun Long
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
Gōu Gou
管晏列传 管晏列傳 Guǎn Yàn Lièzhuàn Guan Yan Liezhuan / Biographies of Guan and Yan
管仲 Guǎn Zhòng Guanzi / Guan Zhong
关东 關東 guāndōng
 1. Northeast China / Manchuria
 2. Kantō
广昌 廣昌 guǎngchāng Guangchang
广德 廣德 guǎngdé Guangde
广东 廣東 Guǎngdōng Guangdong
广河 廣河 guǎnghé Guanghe
广陵 廣陵 Guǎnglíng Guangling
广陵王 廣陵王 Guǎnglíng wáng Prince of Guangling
广明 廣明 guǎngmíng Guangming
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
广饶 廣饒 guǎngráo Guanrao
广严 廣嚴 Guǎngyán Vesālī / Vaisali / Vaissali / Vaishali / City of Vaisali
广阳 廣陽 guǎngyáng Guangyang
广宗 廣宗 guǎngzōng Guangzong
关内 關內 guānnèi Guannei Circuit
关中 關中 Guānzhōng Guangzhong
故宫 故宮 Gùgōng The Imperial Palace
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
guī Gui
guī Gui
鬼道 guǐ dào Hungry Ghost Realm
桂林 Guìlín Guilin
桂阳 桂陽 Guìyáng Guiyang
贵阳 貴陽 Guìyáng Guiyang
谷梁 穀梁 gǔliáng
 1. Guliang
 2. Guliang Annals
Gǔn
 1. Gun
 2. a giant fish
 3. the father of the emperor Yu
guó Guo
郭昌 Guō Chāng Guo Chang
国军 國軍 guó jūn Nationalist Forces
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
国风 國風 Guófēng Guofeng / Tunes from the States
姑师 姑師 gūshī Jushi
姑苏 姑蘇 Gūsū Gusu
古文 gǔwén Classical Chinese
海岱 hǎiDài Haidai
海东 海東 hǎidōng Haidong
海南 Hǎinán Hainan
海西 hǎixī Haixi
海阳 海陽 hǎiyáng Haiyang
Hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
Hán Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉朝 漢朝 Hàn Cháo Han Dynasty
汉地 漢地 Hàn dì territory of the Han dynasty / homeland of the Han people
韩非 韓非 Hán Fēi Han Fei
汉人 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
汉王 漢王 Hàn Wáng Hanvon
韩婴 韓嬰 Hán Yīng Han Ying
韩子 韓子 Hán Zǐ Han Zi
汉川 漢川 hànchuān Hanchuan
邯郸 邯鄲 Hándān Handan
Háng Hangzhou / surname
函谷关 函谷關 Hángǔ Guān Hangu Pass
韩国 韓國 Hánguó South Korea
汉水 漢水 hànshuǐ Han River
韩文 韓文 Hánwén hangul / Korean written language
韩信 韓信 Hánxìn Han Xin
汉阳 漢陽 hànyáng Hanyang
汉中 漢中 hànzhōng Hongzhong
汉族 漢族 Hànzú Han nationality / Han Chinese
Hào Hao
Hǎo Hao
豪杰 豪傑 háojié hero / towering figure
He
和氏璧 Hé Shì bì He Shi Bi
河北 Héběi Hebei
河伯 hébó name or river God associated with Yellow river
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
合肥 Héféi Hefei
黑水 hēishuǐ Heishui
河津 héjīn Hejin
阖庐 闔廬 hélú He Lu
阖闾 闔閭 hélǘ King Helu of Wu
河南 Hénán Henan
河内 河內 Hénèi Hanoi
横城 橫城 Héng Chéng Hoengseong
衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng
衡阳 衡陽 héngyáng Hengyang
河西 Héxī Hexi
合阳 合陽 héyáng Heyang
河源 héyuán Heyuan
荷泽 荷澤 hézé Lotus marsh
河中 hézhōng Hezhong
弘道 hóngdào Hongdao
弘也 hóngyě Kūya
弘治 Hóngzhì Emperor Hongzhi
hòu Hou
后汉 後漢 Hòu Hàn
 1. Later Han
 2. Later Han
后秦 後秦 Hòu Qín Later Qin
后燕 後燕 Hòu Yān Later Yan
后燕 後燕 Hòu Yān Later Yan
侯马 侯馬 Hóumǎ Houma
胡亥 Hú Hài Hu Hai
华东 華東 Huá Dōng Eastern China
Huái Huai River
怀安 懷安 huáiān Huai'an
淮北 Huáiběi Huaibei
淮海 Huáihǎi Huaihai / Xuzhou
怀集 懷集 huáijí Huaiji
怀来 懷來 huáilái Huailai
淮南 Huáinán Huainan
淮南市 Huáinánshì Huainan
怀柔 懷柔 Huáiróu Huairou
淮上 Huáishàng Huaishang
淮阳 淮陽 Huáiyáng Huaiyang
淮阴 淮陰 Huáiyīn Huai'an / Huaiyin
化隆 huàlóng Hualong Huizu
Huán Huan
桓王 Huán Wáng King Huan of Zhou
Huáng Huang
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
皇天 huáng tiān Emperor of Heaven
黄老 黃老 Huánglǎo Huanglao / Daoism / Taoism / Taoist philosophy
黄龙 黃龍 huánglóng
 1. Huanglong School
 2. yellow dragon
 3. Huanglong Scenic and Historic Interest Area
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
黄泉 黃泉 huángquán Yellow Springs
黄石 黃石 huángshí Huangshi
皇始 huángshǐ Huangshi reign
华山 華山 huàshān
 1. Huashan
 2. Huashan
华阴 華陰 huàyīn Huayin
虎符 Hǔfú Hufu
壶关 壺關 húguān Huguan
惠王 Huì Wáng
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
惠子 Huì Zǐ Hui Zi
惠施 huìshī Hui Shi
户口 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence
荤粥 葷粥 Hūnzhōu Hunzhou people / Xunyu people
霍去病 Huò Qùbìng Huo Qubing
获嘉 獲嘉 huòjiā Huojia
Ji
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
Ji
集论 集論 jí lùn Abhidharmasamuccayavyākhyā / Dasheng Apidamo Za Ji Lu
Jiá Jia
贾谊 賈誼 Jiǎ Yì Jia Yi
嘉禾 jiāhé Jiahe
吉安 jíān
 1. Ji'an
 2. Ji'an / Chi'an
简王 簡王 Jiǎn Wáng King Jian of Zhou
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
简志忠 簡志忠 jiǎn zhìzhōng Jian Zhizhong
建德 jiàndé Jiande
Jiǎng Jiang
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
江北 jiāngběi
 1. Jiangbei
 2. Jiangbei airport
 3. Jiangbei
江东 江東 jiāngdōng Jiangdong
江都 Jiāngdū Jiangdu
江海 jiānghǎi Jianghai
江汉 江漢 jiānghàn Jianghan
江陵 Jiānglíng
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江西 Jiāngxī Jiangxi
建华 建華 jiànhuà Jianhua
建平 jiànpíng Jianping
建始 jiànshǐ Jianshi
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
谏议大夫 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official
jiào Jiao
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
僬侥 僬僥 jiāojiǎo
 1. Jiao Yao
 2. Jiao Yao
交阯 jiāozhǐ Jiaozhi
嘉平 Jiāpíng Jiaping reign
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
蓟城 薊城 jìchéng Jicheng
Jié Emperor Jie
揭阳 揭陽 jiēyáng Jieyang
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
季路 jìlù Ji Lu
jìn
 1. Shanxi
 2. Jin Dynasty
 3. to move forward / to promote / to advance
晋朝 晉朝 Jìn Cháo Jin Dynasty
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
晋惠 晉惠 Jìn Huì Emperor Hui of Jin
晋平公 晉平公 Jìn Píng Gōng Duke Ping of Jin
金天 Jīn Tiān Jin Tian
晋文 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin
晋文公 晉文公 Jìn Wén Gōng Duke Wen of Jin
今文经学 今文經學 jīn wén jīngxué New Text Confucianism
金安 jīnān Jin'an
济南 濟南 Jǐnán Jinan
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
金城 jīnchéng Jincheng
晋城 晉城 Jìnchéng Jincheng
jīng
 1. Beijing
 2. Jing
 3. capital city
jīng
 1. thorns / brambles
 2. the state of Chu / Jing
 3. Jingzhou / Ching-chou
汉景 景帝 Jǐng Dì Emperor Jing of Han
旌善 Jīng Shàn Jeongseon
景王 Jǐng Wáng King Jing of Zhou
敬王 Jìng Wáng King Jing of Zhou
经合 經合 jīnghé Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
荆江 荊江 jīngjiāng Jingjiang
荆轲 荊軻 jīngKē Jing Ke
竟陵 jìnglíng Jingling
荆山 荊山 jīngshān Mt Jingshan
井陉 井陘 jǐngxíng Jingxing
泾阳 涇陽 Jīngyáng Jingyang
京兆 Jīngzhào Jingzhao / Xi'an
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
今井 jīnjǐng Imai
金氏 jīnshì Guinness
进贤 進賢 jìnxián Jinxian
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
晋中 晉中 Jìnzhōng Jinzhong
吉首 jíshǒu Jishou
九卿 Jiǔ Qīng Nine Ministers
九江 Jiǔjiāng Jiujiang
酒泉 Jiǔquán Jiuquan
九天 jiǔtiān Ninth Heaven
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
济阳 濟陽 jìyáng Jiyang
冀州 Jìzhōu Jizhou
箕子 jīzǐ Jizi
居巢 jūcháo Juchao
爵位 juéwèi order of feudal nobility
巨鹿 鉅鹿 Jùlù Julu
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
句容 jùróng Jurong
莒县 莒縣 jǔxiàn Jun county
巨野 jùyě Juye
开元 開元 Kāi Yuán Kai Yuan
开城 開城 kāichéng Kaesong city / Gaeseong city
开封 開封 Kāifēng Kaifeng
开县 開縣 kāixiàn Kai county
开阳 開陽 kāiyáng
 1. zeta Ursae Majoris
 2. Kaiyang
康王 Kāng Wáng King Kang of Zhou
康居 Kāngjū Kangju
考王 Kǎo Wáng King Kao of Zhou
Ke
克勤 Kè Qín Yuanwu Keqin / Ke Qin
客家 Kèjiā Hakka people / Kejia people
客语 客語 Kèyǔ Hakka dialect
孔安国 孔安國 kǒng Ānguó Kong Anguo
孔甲 Kǒng Jiǎ Kong Jia
孔丘 Kǒng Qiū Confucius
崆峒 kōngdòng Kongtong
孔子 Kǒngzi Confucius
kuài Kuai
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
匡王 Kuāng Wáng King Kuang of Zhou
Kuì Kui
Kuí
 1. Kui
 2. Kui Constellation
昆仑 崑崙 Kūnlún Kunlun (Karakorum) mountain range
昆明 Kūnmíng Kunming
昆山 崑山 kūnshān Kunshan
昆阳 昆陽 kūnyáng Kunyang
莱山 萊山 láishān Laishan
琅邪 lángxié Langye
蓝田 藍田 lántián Lantian
嫪毐 Lào Ǎi Lao Ai
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
乐昌 樂昌 lèchāng Lechang
léi Lei
乐陵 樂陵 lèlíng Leling
乐平 樂平 Lèpíng Leping
乐业 樂業 lèyè Leye
Li
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
立春 lì Chūn Start of Spring, first solar term
李广 李廣 Lǐ Guǎng Li Guang
礼记 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites
理入 Lǐ Rù Entrance by Reason
离骚 離騷 Lí Sāo Sorrow at Parting
李斯 Lǐ Sī Li Si
釐王 釐王 Lí Wáng King Li of Zhou
厉王 厲王 lì Wáng
 1. King Li
 2. King Li of Zhou
连横 連橫 Lián Héng Lian Heng
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁惠王 Liáng Huì Wáng King Hui of Wei / King Hui of Liang
梁山 Liáng Shān
 1. Yangsan
 2. Liangshan
梁平 liángpíng Liangping
梁州 Liángzhōu Liangzhou
liào Liao
liáo
 1. Liaoning
 2. Liao Dynasty
聊城 liáochéng Liaocheng
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
辽西 遼西 Liáoxī west of Liaoning
辽阳 遼陽 Liáoyáng Liaoyang
历城 歷城 lìchéng Licheng
烈王 Liè Wáng King Lie of Zhou
列城 Lièchéng Leh
李耳 lǐěr Lao Zi
礼经 禮經 lǐjīng Classic of Rites
李悝 lǐkuī Li Kui
李陵 lǐlíng Li Ling
醴陵 lǐlíng Liling
临城 臨城 línchéng Lincheng
灵王 靈王 Líng Wáng King Ling of Zhou
令狐 lìnghú
 1. Linghu
 2. Linghu
零陵 línglíng Lingling
灵丘 靈丘 Língqiū Lingqiu
灵寿 靈壽 língshòu Lingshou
陵水 língshuǐ Lingshui
凌云 凌雲 língyún Lingyun
临济 臨濟 Línjì Linji School
临江 臨江 línjiāng Linjiang
临朐 臨朐 línqú Linqu
临洮 臨洮 Líntáo Lintao County
临渭 臨渭 línWèi Linwei
临武 臨武 línwǔ Linwu
临西 臨西 línxī Lingxi
临湘 臨湘 línXiāng Linxiang
临淄 臨淄 línzī Linzi
郦山 酈山 lìshān Mount Li
骊山 驪山 líshān Mt Li
历山 歷山 Lìshān Mount Li
离石 離石 líshí Lishi
liú Liu
刘安 Liú Ān
 1. Liu An
 2. Liu An
刘广元 劉廣元 Liú Guǎngyuán Liu Guangyuan
刘贺 劉賀 Liú Hè Liu He / Prince of Changyi / Emperor Fei of Han
刘向 劉向 Liú Xiàng Liu Xiang
刘欣 劉訢 Liú Xīn Liu Xin / Emperor Ai of Han
六艺 六藝 Liù yì the Six Arts
刘殷 劉殷 liú yīn Liu Yin
刘婴 劉嬰 Liú Yīng Liu Ying / Emperor Ru Zi
六安 liùān Lu'an
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lǒng Gansu
龙川 龍川 lóngchuān Longchuan
龙门 龍門 lóngmén
 1. Longmen
 2. Longmen
龙首渠 龍首渠 Lóngshǒu Qú Longshou Canal
龙文 龍文 lóngwén Longwen
陇西 隴西 LǒngXī Longxi
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
楼兰 樓蘭 Lóulán Loulan
 1. Shandong
 2. Lu
 3. crass
 4. the State of Lu
鲁哀公 魯哀公 lǔ āigōng Lu Aigong / Lord Ai
鲁成公 魯成公 lǔ chénggōng Lu Chenggong / Lord Cheng of Lu
鲁定公 魯定公 lǔ dìnggōng Lu Dinggong / Lord Ding of Lu
鲁桓公 魯桓公 lǔ huángōng Lu Huangong / Lord Huan of Lu
陆贾 陸賈 lù jiǎ Lu Jia
鲁闵公 魯閔公 lǔ mǐngōng Lu Mingong / Lord Min of Lu
鲁文公 魯文公 lǔ wéngōng Lu Wengong / Lord Wen of Lu
鲁襄公 魯襄公 lǔ xiānggōng Lu Xianggong / Lord Xiang of Lu
鲁僖公 魯僖公 lǔ xīgōng Lu Xigong / Lord Xi of Lu
鲁宣公 魯宣公 lǔ xuāngōng Lu Xuangong / Lord Wen of Lu
鲁隐公 魯隱公 lǔ yǐngōng Lu Yingong / Lord Yin of Lu
鲁昭公 魯昭公 lǔ zhāogōng Lu Zhaogong / Lord Zhao of Lu
鲁庄公 魯莊公 lǔ zhuānggōng Lu Zhuanggong / Lord Zhuang of Lu
Luán Luan
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
庐江 廬江 lújiāng Lujiang
鲁君 魯君 Lǔjūn the lord of Lu
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
luò
 1. Luo
 2. Luo River
落下闳 落下閎 luò xiàhóng Luo Xiahong
裸国 裸國 Luǒguó Nicobar Islands
洛水 Luòshuǐ Luo River
雒阳 雒陽 Luòyáng Luoyang
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
雒邑 Luòyì Luoyi
庐山 廬山 Lúshān Mount Lu / Lushan
吕不韦 呂不韋 Lǚ Bùwéi Lu Buwei
吕览 呂覽 lǚ lǎn Mr Lü's Annals
吕氏春秋 呂氏春秋 Lǚ shì chūn qiū Mr Lu's Annals of the Spring and Autumn Period
吕望 呂望 lǚwàng Jiang Ziya
马大 馬大 mǎdà Martha
Mǎo the Pleiades
毛遂 máosuì Mao Sui
méi Mei
枚乘 Méi Chéng Mei Cheng
美帝 měidì United States
mèng
 1. Meng
 2. first month
 3. eldest brother
孟轲 孟軻 Mèng Kē Mencius
蒙恬 Mēng Tián Meng Tian
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
孟津 Mèngjīn Mengjin
Mi River
miáo
 1. sprout / seedling
 2. Miao
 3. Miao
缪王 繆王 miàowáng King Mu of Zhou
汨罗 汨羅 Mìluó
 1. Miluo
 2. Miluo river
Mǐn
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
明朝 Míng Cháo Ming Dynasty
名家 Míng Jiā Logicians School of Thought / School of Names
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
明教 Míngjiāo Manicheanism / Manicheism
闵公 閔公 mǐngōng Mingong / Lord Min
明水 míngshuǐ Mingshui
明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei
岷山 Mínshān Mount Min
Mo
墨翟 Mò Dí Mo Zi / Mo Di
墨子 Mò Zǐ Mo Zi
牟平 móupíng Muping
穆王 Mù Wáng King Mu of Zhou
木星 Mùxīng Jupiter
牧野 Mùyě Muye
南朝 Nán Cháo Sourthern Dynasties
南大 nán dà Nanjing University (NJU)
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南门 南門 Nán mén South Gate
赧王 Nǎn Wáng King Shenjing of Zhou
南岳 Nán Yuè
 1. Hui Si / Nan Yue Hui Si
 2. Mount Heng
 3. Nanyue
南岳 Nán Yuè
 1. Hui Si / Nan Yue Hui Si
 2. Mount Heng
 3. Nanyue
南安 nánān Nan'an
南昌 Nánchāng Nanchang
南城 nánchéng Nancheng
南定 nándìng Nam Dinh
南宫 南宮 nángōng Nangong
南极 南極 Nánjí South pole
南京 Nánjīng Nanjing
南陵 nánlíng Nanling
南蛮 南蠻 nánmán Nanman / Southern Man
南皮 nánpí Nanpi
南平 nánpíng Nanping
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
南通 Nántōng Nantong
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
南越 Nányuè Nanyue
南郑 南鄭 nánzhèng Nanzheng
内经 內經 nèijīng Neidian / Internal Classics
内门 內門 nèimén Neimen
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
内乡 內鄉 nèixiāng Neixiang
能忍 néngrěn able to endure / sahā
Ni
宁越 寧越 Níng Yuè Yeongwol
宁国 寧國 Níngguó Ningguo
宁陵 寧陵 Nínglíng Ningling
宁阳 寧陽 Níngyáng Ningyang
Ōu Europe
后魏 後魏 òu Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
瓯骆 甌駱 Ōuluò Âu Lạc (Au Lac)
欧阳 歐陽 Ōuyáng Ouyang
pān
 1. water in which rice has been rinsed
 2. Pan River
 3. Pan
盘庚 盤庚 Pán Gēng Pan Geng
Páng Pang
庞涓 龐涓 pángjuān Pang Juan
番禺 Pānyú Panyu
浿 Pèi Pei River
沛公 pèigōng Duke of Pei
沛郡 pèijùn Pei prefecture
浿水 Pèishuǐ Pei River
péng
 1. Peng
 2. Peng
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
蓬莱 蓬萊 Pénglái Penglai
彭阳 彭陽 Péngyáng Pengyang
彭祖 Péngzǔ Peng Zu
平昌 Píng Chāng Pyeongchang
平城 Píng Chéng Ping Cheng
平王 Píng Wáng King Ping of Zhou
平度 píngdù Pingdu
平乐 平樂 pínglè Pingle
平鲁 平魯 pínglǔ Pinglu
平陆 平陸 pínglù Pinglu
平南 píngnán Pingnan
平乡 平鄉 píngxiāng Pingxiang
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
平邑 píngyì Pingyi
平阴 平陰 píngyīn Pingyin
平舆 平輿 píngyú Pingyu
平远 平遠 píngyuǎn Pingyuan
Po
鄱阳 鄱陽 Póyáng Poyang
 1. Pu River
 2. Pu
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
蒲城 púchéng Pucheng
濮阳 濮陽 Púyáng Puyang
 1. Qi
 2. Qi River
Qi
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
齐宣王 齊宣王 Qí Xuānwáng King Xuan of Qi
qián Guizhou
齐安 齊安 qíān Qi An
qián Qian River
前秦 Qián Qín Former Qin
前堂 qián táng Front Hall
前废帝 前廢帝 qiánfèi dì Emperor Qianfei
乾封 qiánfēng Qianfeng
qiāng
 1. Qiang nationality
 2. Qiang
迁西 遷西 qiānxī Qianxi
黔中 qiánzhōng Qianzhong
祁连 祁連 Qílián Qilian
祁连山 祁連山 qíliánshān Mt Qilian
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
秦二世 Qín Èrshì Emperor Qin Er Shi
秦景 Qín Jǐng Qin Jing
秦三世 Qín Sān Shì Emperor Qin San Shi
秦始皇 Qín Shǐ Huáng Qin Shi Huang
秦安 Qínān Qin'an
秦代 Qíndài Qin dynasty
青龙 青龍 Qīng Lóng
 1. Azure Dragon
 2. Azure Dragon
頃王 Qǐng Wáng King Qing of Zhou
庆安 慶安 qìngān Qing'an county
清河 qīnghé Qinghe
清流 qīngliú Qingliu
青阳 青陽 qīngyáng Qingyang
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
秦始皇帝 Qínshǐ huángdì the First Emperor
岐山 Qíshān Mount Qi
秋分 Qiū Fēn Autumn Equinox, 16th solar term
丘北 Qiūběi Qiubei
秋田 qiūtián Akita
齐威王 齊威王 Qíwēi Wáng King Wei of Qi
七星 qīxīng Qixing
七月 qīyuè July / the Seventh Month
Qu
屈原 Qū Yuán Qu Yuan
劝学 勸學 Quàn Xué On Learning
犬戎 Quǎnróng Qianrong
曲阜 qǔfù Qufu
曲江 qǔjiāng Qujiang
曲沃 qǔwò Quwo
曲阳 曲陽 qǔyáng Quyang
曲周 qǔZhōu Quzhou
rén ninth heavenly stem / ninth in order
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
人趣 rén qù Human Realm
人乘 Rén Shèng The Human Vehicle
任城 rènchéng Rencheng
人属 人屬 rénshǔ Homo
日立 rìlì Hitachi, Ltd.
日丽 日麗 Rìlì Rili
Ru
儒教 Rú Jiāo the cult of Confucian
汝南 rǔnán Runan
儒学 儒學 Rúxué Confucianism / Confucian school
儒者 rúzhě Confucian
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
三晋 三晉 Sān Jìn the Three Jin States
三元 Sān Yuán San Yuan
三山 sānshān Sanshan
三星 Sānxīng
 1. Samsung
 2. Sanxing
shā Mount Samarium
Shǎn Shaanxi
山海经 山海經 Shān Hǎi Jīng Classic of Mountains and Seas
山东 山東 Shāndōng Shandong
商鞅 Shāng Yāng Shang Yang
上蔡 shàngCài Shangcai
上党 上黨 shàngdǎng Shangdang
上党郡 上黨郡 shàngdǎngjùn Shangdang prefecture
上帝 Shàngdì
 1. God
 2. Lord on High
上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu
上高 shànggāo Shanggao
上官 shàngguān high-ranking official / superior
上林 shànglín Shanglin
商丘 Shāngqiū Shangqiu
尚书郎 尚書郎 shàngshūláng
 1. ancient official title
 2. Secretarial Court Gentleman
商汤 商湯 shāngtāng Shang Tang
上田 shàngtián Ueda
上外 shàngwài Shanghai International Studies University (SISU)
上元 shàngyuán
 1. Shangyuan
 2. Shangyuan
善化 Shànhuà Shanhua
山南 shānnán Lhokha
山上 shānshàng Shanshang
山田 shāntián Yamada
山阳 山陽 Shānyáng Shanyang
山阴 山陰 shānyīn Shanyin
Shào Shao
召公 Shào Gōng Duke Shao
少帝 Shǎodì Emperor Shao
少府 Shǎofǔ Minor Treasurer
少康 shǎoKāng Shao Kang
Shè She County
shēn Shen
慎到 shèn dào Shen Dao
神农 神農 Shén Nóng Emperor Shen Nong
申不害 shēnbùhài Shen Buhai
身毒 Shēndú the Indian subcontinent
渑池 澠池 Shéngchí Mianchi
神龟 神龜 shénguī Shengui reign
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
圣子 聖子 shèngzǐ Holy Son / Jesus Christ / God the Son
神会 神會 shénhuì Shenhui
深井 shēnjǐng Sham Tseng
慎靓王 慎靚王 Shènjìng Wáng King Shenjing of Zhou
神龙 神龍 shénlóng Shenlong
申屠 shēntú Shentu
深泽 深澤 shēnzé Shenze
神州 Shénzhōu China
摄提 攝提 shètí Shiti
射阳 射陽 shèyáng Sheyang
士大夫 Shì Dàifu Scholar-official / Scholar-gentlemen / Scholar-bureaucrats / Scholar-gentry
世行 shì háng World Bank
始皇帝 Shǐ Huángdì Shi Huangdi
师会 師會 Shī Huì
 1. Shi Hui
 2. Shi Hui
师旷 師曠 Shī Kuàng Shi Kuang
时母 時母 Shí Mǔ Kali
石奢 Shí Shē Shi She
士燮 Shì Xiè Shi Xie
世主 shì zhǔ Lord of the world / Brahmā
尸子 Shī Zǐ Shi Zi
石城 shíchéng Shicheng
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
史记 史記 Shǐjì Records of the Historian
诗经 詩經 Shījīng Shijing / Book of Odes / Book of Songs
石门 石門 shímén Shimen / Shihmen
石田 shítián Ishida
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世主天 shìzhǔtiān Mahabrahma / Brahma
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
守坚 守堅 Shǒu Jiān Shou Jian
寿春 壽春 shòuchūn Shoucun
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
Shū Shu / Xiajin
蜀汉 蜀漢 Shǔ Hàn Shu Han Kingdom
书牍 書牘 shūdú letter / wooden writing strips (arch.) / general term for letters and documents
Shùn Emperor Shun
说文 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
蜀山 Shǔshān Shushan
Si River
司命 Sī Mìng Overseer of Destiny
思王 Sī Wáng King Si of Zhou
四分 sìfēn four divisions of cognition
四国 四國 sìguó Shikoku
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马迁 司馬遷 Sīmǎ Qiān Sima Qian
司马相如 司馬相如 Sīmǎ Xiàngrú Sima Xiangru
司马法 司馬法 sīmǎfǎ Methods of Sima
四平 sìpíng Siping
泗水 Sìshuǐ Si River
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sōng Song
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋襄公 Sòng Xiāng Gōng Duke Xiang of Song
宋孝武 Sòng Xiàowǔ Emperor Xiaowu of Liu Song
宋玉 Sòng Yù Song Yu
鄋瞒 鄋瞞 sōumán Souman
 1. Soviet Union
 2. Su
 3. to revive
 4. Suzhou
 5. Jiangsu
 6. a species of thyme
苏北 蘇北 Sū Běi Northern Jiangsu
苏武 蘇武 Sū Wǔ Su Wu
Suí Sui Dynasty
遂平 suìpíng Suiping
睢阳 睢陽 suīyáng Suiyang
孙膑 孫臏 Sūn Bìn Sun Bin / Sun Boling
孙叔敖 孫叔敖 Sūn Shū áo Sun Shu ao
孙文 孫文 Sūn Wén Sun Wen / Dr Sun Yat-sen
孙武 孫武 Sūn Wǔ Sunzi / Sun Tzu / Sun Wu
孙吴 孫吳 Sūn Wú Eastern Wu
肃慎 肅慎 sùshèn Sushen
Ta river
tái
 1. Tai
 2. Tai
太白 Tài Bái Taebaek
泰山 Tài Shān Mount Tai
太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe
太史公书 太史公書 Tài Shǐgōng Shū Records of the Historian
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
太一 tài yī
 1. Great Unity
 2. Taiyi
 3. Taiyi
 4. Taiyi
太保 Tàibǎo Grand Protector
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太公望 tàigōngwàng Jiang Ziya
太极 太極 Tàijí
 1. Absolute / Supreme Ultimate
 2. Taiji
太康 Tàikāng
 1. Taikang
 2. Taikang reign
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
太微 tàiwēi Taiwei / Grand Subtlety
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
太元 Tàiyuán Taiyuan reign
太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian
太子丹 tàizǐdān Prince Dan of Yan
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
Tán Tan
唐人 Táng Rén Chinese / expatriate Chinese
唐尧 唐堯 Táng Yáo Tang Yao / Emperor Yao
唐山 Tángshān Tangshan
汤阴 湯陰 tāngyīn Tangyin
陶朱 Táo Zhū Tao Zhu
桃园 桃園 táoyuán Taoyuan
Téng
 1. Teng
 2. Teng
天部 Tiān Bù deities / all the deities
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
田完 Tián Wán Tian Wan / Duke Li of Chen
天主 Tiān Zhǔ Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天笃 天篤 Tiāndǔ the Indian subcontinent
天方 tiānfāng Arabia / Arabian
天汉 天漢 tiānhàn the Milky Way
天皇 Tiānhuáng Japanese Emperor
天马 天馬 Tiānmǎ Pegasus
天门 天門 tiānmén Tianmen
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
天山 tiānshān Tianshan
天水 Tiānshuǐ Tianshui
天台 Tiāntái
 1. Tiantai / T'ien-tai
 2. Tiantai / Tiantai School
田文 tiánwén Tianwen
天问 天問 Tiānwèn Tianwen / Heavenly Questions
田中 tiánzhōng
 1. Tienchung
 2. Tanaka
铁幕 鐵幕 tiěmù Iron Curtain
铁山 鐵山 tiěshān Tieshan
廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice
桐柏 tóngbǎi Tongbai
铜山 銅山 tóngshān Tongshan
通渭 tōngWèi Tongwei
屯留 túnliú Tunliu
Wa
万言 萬言 wàn yán Wan Yan
宛城 wǎnchéng Wancheng
王臣 wáng chén Wang Chen
王度 Wáng Dù Wang Du
王会 王會 Wáng Huì Wang Hui
王觉 王覺 wáng jué Wang Jue
王莽 Wáng Mǎng Wang Mang
王明 Wáng Míng Wang Ming
王能 wáng néng Wang Neng
王献之 王獻之 Wáng Xiànzhī Wang Xianzhi
王英 Wáng Yīng Wang Ying
王勃 wángbó Wang Bo
王丹 wángdān Wang Dan
望江 wàngjiāng Wangjiang
王力 wánglì Wang Li
王平 wángpíng Wang Ping
王朔 wángshuò Wang Shuo
王益 wángyì Wangyi
王因 Wángyīn Wangyin
万年 萬年 wànnián Wannian
丸山 wánshān Maruyama
wěi Wei
Wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
Wèi Wei River
wéi Wei River
魏惠王 Wèi Huì Wáng King Hui of Wei
尉缭 尉繚 Wèi Liáo Wei Liao
卫青 衛青 Wèi Qīng Wei Qing
渭水 Wèi Shuǐ Wei River
卫鞅 衛鞅 Wèi Yǎng Wei Yang / Shang Yang
微子 wēi zǐ Count of Wei
魏晋 魏晉 Wèi-Jìn Wei and Jin dynasties
渭滨 渭濱 Wèibīn Weibin
渭城 Wèichéng Weicheng
渭川 Wèichuān Wei River
卫东 衛東 wèidōng Weidong
魏国 魏國 Wèiguó
 1. Wei State
 2. Wei State / Cao Wei
威烈王 Wēiliè Wáng King Weilie of Zhou
渭南 Wèinán Weinan
尾生 wěishēng Wei Sheng
洧水 wěishuǐ Wei River
维扬 維揚 wéiyáng Weiyang
Wèn Wen River
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文子 Wén Zǐ Wen Zi
文昌 Wénchāng Wenchang
文成 Wénchéng Princess Wen Cheng / Princess Wencheng
文德 wéndé Wende
文公 wéngōng Wengong / Lord Wen of Lu
汶上 Wènshàng Wenshang
fifth heavenly stem / fifth in order
Wu
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武帝 Wǔ Dì
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
武丁 Wǔ Dīng Wu Ding
吴广 吳廣 Wú Guǎng Wu Guang
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi
吴起 吳起 Wú Qǐ Wu Qi
巫山 Wū Shān Mount Wu
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
吴王阖闾 吳王闔閭 Wú Wáng Hélǘ King Helu of Wu
武乙 Wǔ Yǐ Wu Yi
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
五岳 五嶽 Wǔ Yuè Five Sacred Mountains
武安 wǔān Wu'an
武城 wǔchéng Wucheng
武德 wǔdé Wude
武定 wǔdìng
 1. Wuding
 2. Wuding
吴国 吳國 Wúguó
 1. Wu state
 2. Wu state
五河 Wǔhé
 1. Wuhe
 2. Punjab
武侯 wǔhóu Wuhou
乌桓 烏桓 Wūhuán Wuhuan
乌江 烏江 wūjiāng Wu River
吴郡 吳郡 Wújùn Wujun
武陵 wǔlíng Wuling
婺女 wùnǚ Wunu
伍奢 Wǔshē Wu She
武生 wǔshēng male military role in a Chinese opera
乌孙国 烏孫國 Wūsūnguó Udyana / Wusun / Oddiyana
武田 wǔtián Takeda
武威 wǔwēi Wuwei
无锡 無錫 Wúxī Wuxi
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
舞阳 舞陽 wǔyáng Wuyang
吴用 吳用 Wúyòng Wu Yong
五原 wǔyuán Wuyuan
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
吴中 吳中 Wúzhōng Wuzhong
Xi
 1. Fu Xi
 2. Xi
Xi
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西德 Xī Dé West Germany / German Federal Republic 德意志聯邦共和國|德意志联邦共和国
西国 西國 Xī Guó Western Regions
西海 Xī hǎi Yellow Sea
西门 西門 Xī mén West Gate
西王母 Xī Wáng Mǔ Xi Wangmu / Queen Mother of the West
西魏 東魏 Xī Wèi Western Wei Dynasty / Western Wei of the Northern Dynasties
西游 Xī Yóu Journey West
西域 Xī Yù Western Regions
西周 Xī Zhōu Western Zhou
夏朝 Xià Cháo Xia Dynasty
下房 xià fáng servants' quarters
夏至 Xià Zhì Summer Solstice, tenth solar term
显王 顯王 Xiǎn Wáng King Xian of Zhou
Xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
襄王 Xiāng Wáng King Xiang of Zhou
项羽 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror
相宗 xiāng zōng Faxiang School / Ci'en School / Dharmalaksana School
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
襄公 xiānggōng Xianggong / Lord Xiang
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
象郡 Xiàngjùn Xiang Province
象山 xiàngshān Xiangshan
咸阳 咸陽 Xiányáng
 1. Xianyang
 2. Xianyang
咸阳市 咸陽市 xiányángshì Xianyang
猃狁 獫狁 xiǎnyǔn Xianyun / Xiongnu
显宗 顯宗 xiǎnzōng Xianzong
xiáo Xiao
xiáo Xiao
孝经 孝经 Xiào Jīng
 1. Xiao Jing / Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety / Xiaojing
孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou
萧成 蕭成 xiāochéng Xiaocheng
孝成王 xiàochéngwáng King Xiaocheng of Zhao
萧关 蕭關 xiāoguān Xiao Pass
孝明 xiàomíng Xiaoming / Emperor Xiaoming of Northern Wei
孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei
孝文帝 Xiàowén Dì Emperor Xiaowen of Wei
小雅 Xiǎoyǎ Xiaoya / Smaller Odes
下邳 Xiàpī Xiapi
夏禹 xiàYǔ Yu the Great
夏州 xiàzhōu Xiazhou
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西昌 xīchāng
 1. Xichang cosmodrome
 2. Xichang
谢安 謝安 Xiè Ān Xie An
西方 Xīfāng the West
僖公 xīgōng Xigong / Lord Xi
西陵 Xīlíng Xiling
西门豹 西門豹 Xīménbào Xi Menbao
辛亥 xīn hài Xin Hai year
新安 xīnān Xin'an
新蔡 xīnCài Xincai
新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng
新丰 新豐 xīnfēng Xinfeng
Xíng Xing
星云 星雲 Xīng Yún Hsing Yun / Venerable Master Hsing Yun
行唐 xíngtáng Xingtang
荥阳 滎陽 Xíngyáng Xingyang
兴业 興業 xīngyè Xingye
兴义 興義 xīngyì Xingyi
兴元 興元 xīngyuán Xingyuan
新乐 新樂 xīnlè Xinle
新立 xīnlì Xinli
新市 xīnshì Hsinshih
新郑 新鄭 xīnzhèng Xinzheng
西平 Xīpíng Xiping
西戎 Xīróng the Xirong
习水 習水 xíshuǐ Xishui
休宁 休寧 xiūNíng Xiuning
修武 xiūwǔ Xiuwu
西乡 西鄉 Xīxiāng Xixiang
昔阳 昔陽 xīyáng Xiyang
西岳 西嶽 Xīyuè Mt Hua
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xuzhou
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
玄武 xuán wǔ
 1. Black Tortoise
 2. God of the north sky
宣德 Xuāndé Emperor Xuande
宣恩 xuānēn Xuanen
宣公 xuāngōng Xuangong / Lord Wen
轩辕 軒轅 xuānyuán Xuanyuan
许昌 許昌 xǔchāng Xuchang
盱眙 xūchì Xuyi
学道 學道 xuédào examiner
徐福 xúfú Xu Fu
Xún State of Xun
Xún Xun
循吏列传 循吏列傳 Xún Lì Lièzhuàn Xun Li Liezhuan / Biographies of Obedient Minor Officials
荀卿 Xún Qīng Xun Qing
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
Yān
 1. Yan
 2. State of Yan
 3. swallow
yān Mount Yan
yǎn Yan
Yān Yan
炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor
颜回 顏回 Yán Huí Yan Hui
延寿 延壽 Yán Shòu Yan Shou
晏婴 晏嬰 Yàn Yīng Yan Ying
晏子 Yàn Zǐ Yan Zi
阳关 陽關 Yáng Guān Yangguan / Yang Pass
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
阳东 陽東 Yángdōng Yangdong
阳明 陽明 yángmíng Yangming
阳山 陽山 yángshān Yangshan
阳朔 陽朔 yángshuò Yangshuo
燕国 燕國 Yānguó Yan
阳信 陽信 yángxìn Yangxin
楊州 Yángzhōu Yangzhou
扬州 揚洲 Yángzhōu
 1. Yangzhou
 2. Yangzhou
鄢陵 Yānlíng Yanling
雁门 雁門 yànmén Yanmen
燕太子丹 yāntàizǐdān Prince Dan of Yan
颜渊 顏淵 yányuān Yan Yuan
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
晏子春秋 Yànzǐ Yanzi Chūnqiū
yáo Emperor Yao
yáo Yao
Yǎo Yao
瑤池 瑤池 Yáo Chí Jade Lake on Mount Kunlun
Ye
夜郎 yèláng Yelang
掖庭 yètíng Lateral Courts
Yi
Yi
 1. abbreviation for Iraq or Iran
 2. Yi
 3. he / she
 4. Yi River
羿 Yi
仪礼 儀禮 Yí Lǐ Yili / Book of Etiquette and Ceremonial
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
懿王 yì Wáng King Yi of Zhou
夷王 Yí Wáng King Yi of Zhou
义远 義遠 Yì Yuǎn Yi Yuan
宜城 yíchéng Yicheng
易传 易傳 yìchuán Yi Zhuan
宜春 yíchūn Yichun
易经 易經 Yìjīng The Book of Changes / Yijing / I Ching
宜君 yíjūn Yijun
夷陵 Yílíng Yiling
夷门 夷門 yímén Yi Gate
Yǐng Ying
Yīng
 1. England
 2. Ying
 3. brave
颍川 潁川 Yǐngchuān Yingchuan
颍川郡 潁川郡 Yǐngchuān jùn Yingchuan prefecture
隐公 隱公 yǐngōng Yingong / Lord Yin
颍上 潁上 yǐngshàng Yingshan
应县 應縣 yīngxiàn Ying county
瀛洲 Yíngzhōu Yingzhou / Hejian
颍州 潁州 yǐngzhōu Yingzhou
印江 yìnjiāng Yinjiang Tujia and Hmong
阴山 陰山 yīnshān Yin mountains
殷商 yīnshāng Yinshang
弋阳 弋陽 yìyáng Yiyang
宜阳 宜陽 yíyáng Yiyang
益州 Yìzhōu Yizhou
雍门 雍門 Yōng Mén Yong Men
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
幽王 Yōu Wáng King You of Zhou
优孟 優孟 yōuMèng You Meng
幽州 Yōuzhōu Youzhou / Fanyang
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 1. Henan
 2. Yuzhou
Yu
Yu
Chongqing
禹贡 禹貢 Yǔ Gòng Yu Gong / Tribute of Yu
虞舜 yú Shùn Yu Shun / Emperor Shun
Yuán Yuan
yuán Yuan
yuán Yuan
yuán Yuan River
元代 Yuán Dài Yuan Dynasty
元康 Yuán Kāng Yuan Kang
元王 Yuán Wáng King Yuan of Zhou
原道 Yuándào Yuandao
沅陵 yuánlíng Yuanling
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
Yuè
 1. Yue / abbreviation for Guangdong
 2. Yue Dialect / Cantonese dialect
 3. an initial particle
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
越战 越戰 Yuè Zhàn Vietnam War
月氏 Yuè Zhì Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
越本 yuèběn Chongning Canon
渔父 漁父 yúfù Yufu / The Fisherman
玉衡 Yùhéng epsilon Ursae Majoris
玉环 玉環 yùhuán Yuhuan
禹会 禹會 Yǔhuì Yuhui
玉门 玉門 yùmén Yumen
yún Yun
Yǔn Yun people
Yùn Yun
云浮 雲浮 yúnfú Yunfu
云梦 雲夢 yúnmèng Yunmeng
云阳 雲陽 yúnyáng Yunyang
榆社 yúshè Yushe
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
渔阳 漁陽 yúyáng Yuyang
于越 yúyuè Commander in Chief
豫章 yùzhāng Yuzhang
豫章郡 yùzhāng jùn Yuzhang Prefecture
榆中 yúzhōng Yuzhong
豫州 Yùzhōu Yuzhou
杂家 雜家 Zá Jiā Miscellaneous School of Thought / Eclectics
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
宰予 zǎiyǔ Zai Yu
藏人 Zàngrén Tibetan (person)
曾参 曾參 Zēng Shēn Zeng Shen
战国 戰國 Zhàn Guó Warring States Period
zhāng Zhang
张骞 張騫 zhāng Qiān Zhang Qian
章武 zhāngwǔ Zhangwu
张掖 張掖 zhāngyè Zhangye
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
赵高 趙高 Zhào Gāo Zhao Gao
赵构 趙構 Zhào Gòu Zhao Gou / Emperor Gaozong of Song
赵国 趙國 Zhào Guó State of Zhao
赵桓 趙桓 Zhào Huán Zhao Huan / Emperor Qinzong of Song
招魂 Zhāo Hún Zhao Hun / Summons to the Soul / Summoning of the Soul
赵简子 趙簡子 Zhào Jiǎnzǐ Zhao Jianzi
赵氏孤儿 趙氏孤兒 zhào shì gū'ér
 1. The Orphan of Zhao
 2. Sacrifice
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
赵鞅 趙鞅 Zhào Yǎng Zhao Yang
昭公 zhāogōng Zhaogong / Lord Zhao
赵括 趙括 Zhàokuò Zhao Kuo
召陵 zhàolíng Shaoling
昭平 zhāopíng Zhaoping
昭阳 昭陽 zhāoyáng Zhaoyang
zhè
 1. Abbreviation for Zhejiang
 2. Zhe River
浙江 Zhèjiāng
 1. Zhejiang
 2. Zhe River / Qiantang River
Zhēn Zhen River
真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
鄭信 郑信 Zhèng Xìn Taksin / King Taksin
正治 zhèng zhì Right Effort
郑国 鄭國 Zhèngguó Zhengguo
郑国渠 鄭國渠 Zhèngguó Qú Zhengguo Canal
正平 zhèngpíng Zhengping reign
镇国 鎮國 zhènguó Zhenguo
正阳 正陽 zhèngyáng Zhangyang
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
真人 zhēnrén
 1. Immortal
 2. a real person
 3. Arhat
贞元 貞元 zhēnyuán Zhenyuan
zhī Zhi
直道 Zhí Dào Straight Road / Jiuyuan to Yunyang Road
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
至大 Zhìdà Zhida reign
至德 Zhìdé Zhide reign
治多 zhìduō Zhidoi
织女 織女 Zhīnǚ
 1. Zhinu
 2. Vega
至元 Zhìyuán Zhiyuan
至治 Zhìzhì Zhizhi reign
中古 Zhōng gǔ
 1. medieval / Middle Ages / Chinese middle antiquity
 2. used / second-hand
中行 zhōng háng Bank of China
中庸 Zhōng Yōng Doctrine of the Mean
中原 zhōng yuán the Central Plains of China
忠臣 zhōngchén faithful official
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中和 zhōnghé Zhonghe
中江 zhōngjiāng Zhongjiang
重九 zhòngjiǔ the Double Ninth Festival
钟离 鐘離 zhōnglí Zhongli
中牟 Zhōngmóu Zhongmou
终南 終南 zhōngnán Zhongnan
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
中时 中時 zhōngshí China Times
中阳 中陽 zhōngyáng Zhangyang
中野 zhōngyě Nakano
中岳 中嶽 zhōngyuè Mt Song
中岳 中嶽 zhōngyuè Mt Song
zhòu Emperor Zhou
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou
周官 Zhōu Guān
 1. Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou
 2. Zhou Guan / Officers of Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
周文王 Zhōu Wén Wáng King Wen of Zhou
周勃 Zhōubó Zhou Bo
周成王 Zhōuchéng wáng King Cheng of Zhou
周文 Zhōuwén Zhou Script / Great Seal Script
周五 週五 Zhōuwǔ Friday
周武王 Zhōuwǔwáng King Wu of Zhou
周宣王 Zhōuxuānwáng King Xuan
周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching
周幽王 Zhōuyōuwáng King You of Zhou
Zhū Zhu River
Zhū
 1. Zhu
 2. Zhu
主父偃 Zhǔ Fùyǎn Zhu Fuyan
祝融 Zhù Róng Zhu Rong
诸子百家 諸子百家 Zhū Zǐ Bǎi Jiā Hundred Schools of Thought
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu
莊王 Zhuāng Wáng King Zhuang of Zhou
庄周 莊周 Zhuāng Zhōu Zhuang Zi / Zhuang Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
庄公 莊公 zhuānggōng Zhuanggong / Lord Zhuang
涿郡 Zhuōjùn Zhuojun / Zhuozhou
涿鹿 Zhuōlù Zhuolu
涿鹿之战 涿鹿之戰 Zhuōlù zhī Zhàn the Battle of Zhuolu
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子思 Zǐ Sī Zi Si
子婴 子嬰 Zǐ Yīng Zi Ying
子政 Zǐ Zhèng Zi Zheng
子产 子產 zǐchǎn Zi Chan
子路 zǐlù Zi Lu
子虚赋 子虛賦 Zǐxū Fù Zixu Fu / Sir Fantasy
zōng Zong
zōu Zou
zōu
 1. Zou
 2. Zou
邹衍 鄒衍 Zōu Yǎn Zou Yan
驺虞 騶虞 zōuyú zouyu
左丘明 Zuǒ Qiū Mīng Zuo Qiuming / Zuoqiu Ming
左氏春秋 zuǒshì chūnqiū Zuo Shi Spring and Autumn Annals

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English