Pinyin and IPA Representations

List of Chinese syllables with their Pinyin and IPA representations. A limit of 3 characters is shown for each syllable.

Reference: Shei, Chris 2014, Understanding the Chinese Language: A Comprehensive Linguistic Introduction, Kindle edition. Routledge.

Pinyin 拼音 IPA 国际音标 Initial 声母 Final 韵母 Characters MP3 录音
āā
áa˧˥á
ǎa˨˩ǎ
àa˥˩à
aaa
āiai˥āi
áiai˧˥ái
ǎiai˨˩ǎi
àiai˥˩ài
ānan˥ān
ánan˧˥án
ǎnan˨˩ǎn
ànan˥˩àn
āngɑŋ˥āng
ángɑŋ˧˥áng
àngɑŋ˥˩àng
āoau˥āo
áoau˧˥āo
ǎoau˨˩āo
àoau˥˩āo
ēɤ˥ē
éɤ˧˥é
ěɤ˨˩ě
èɤ˥˩è
eəe
ēnən˥ēn
ènən˥˩èn
enənen
ēngəŋ˥ēng
érər˧˥ér
ěrər˨˩ěr
èrər˥˩èr
ī亿Play
i˧˥í亿
i˨˩ǐ亿Play
i˥˩ì亿Play
ia˥Play
ia˧˥
ia˨˩Play
ia˥˩Play
yaiaia
yānian˥iānPlay
yánian˧˥iánPlay
yǎnian˨˩iǎnPlay
yànian˥˩iàn
yāngiɑŋ˥iāng
yángiɑŋ˧˥iángPlay
yǎngiɑŋ˨˩iǎngPlay
yàngiɑŋ˥˩iàngPlay
yāoiau˥iāoPlay
yáoiau˧˥iáo
yǎoiau˨˩iǎo
yàoiau˥˩iàoPlay
iau˥
iau˧˥
iau˨˩Play
iau˥˩Play
yeiau˥˩ie
yīnin˥īnPlay
yínin˧˥ínPlay
yǐnin˨˩ǐnPlay
yìnin˥˩ìnPlay
yīngiŋ˥īngPlay
yíngiŋ˧˥íngPlay
yǐngiŋ˨˩ǐngPlay
yìngiŋ˥˩ìngPlay
yōngiuŋ˥iōngPlay
yóngiuŋ˧˥ióng
yǒngiuŋ˨˩iǒngPlay
yòngiuŋ˥˩iòngPlay
yōuiu˥Play
yóuiu˧˥Play
yǒuiu˨˩Play
yòuiu˥˩Play
ōō
óo˧˥ó
ǒo˨˩ǒ
òo˥˩ò
oo˥˩o
ōuou˥ōu
ǒuou˨˩ǒu
òuou˥˩òu
ū
y˧˥úPlay
y˨˩ǔPlay
y˥˩ùPlay
ua˥Play
ua˧˥Play
ua˨˩Play
ua˥˩
wauaua
wāiuai˥uāi
wàiuai˥˩uàiPlay
wānuan˥uānPlay
wánuan˧˥uánPlay
wǎnuan˨˩uǎnPlay
wànuan˥˩uànPlay
yuānyan˥uān
yuányan˧˥uánPlay
yuǎnyan˨˩uǎnPlay
yuànyan˥˩uàn
wānguɑŋ˥uāng
wánguɑŋ˧˥uáng
wǎnguɑŋ˨˩uǎngPlay
wànguɑŋ˥˩uàngPlay
yuēyɛ˥Play
yuěyɛ˨˩
yuèyɛ˥˩Play
wēnguəŋ˥ūeng
wěnguəŋ˨˩ǔeng
wènguəŋ˥˩ùeng
wēiuei˥Play
wéiuei˧˥Play
wěiuei˨˩Play
wèiuei˥˩Play
wēnuən˥ūnPlay
wénuən˧˥únPlay
wěnuən˨˩ǔnPlay
wènuən˥˩ùnPlay
yūnyn˥ūn
yúnyn˧˥ún
yǔnyn˨˩ǔn
yùnyn˥˩ùnPlay
uo˥
uo˨˩Play
uo˥˩Play
wouo˥˩uo
uo˥˩Play
wouo˥˩uo
uo˥˩Play
wouo˥˩uo
uo˥˩Play
wouo˥˩uo
uo˥˩Play
wouo˥˩uo
uo˥˩Play
wouo˥˩uo
uo˥˩Play
wouo˥˩uo
bapaba
pa˥bāPlay
pa˧˥báPlay
pa˨˩bǎPlay
pa˥˩bà
bāipai˥bāi
báipai˧˥báiPlay
bǎipai˨˩bǎiPlay
bàipai˥˩bàiPlay
bānpan˥bānPlay
bánpan˧˥bán
bǎnpan˨˩bǎnPlay
bànpan˥˩bànPlay
bāngpɑŋ˥bāngPlay
bǎngpɑŋ˨˩bǎngPlay
bàngpɑŋ˥˩bàngPlay
bāopau˥bāoPlay
báopau˧˥báo
bǎopau˨˩bǎoPlay
bàopau˥˩bàoPlay
bēipei˥bēiPlay
béipei˧˥béi
běipei˨˩běiPlay
bèipei˥˩bèiPlay
beipeibei
bēnpən˥bēnPlay
běnpən˨˩běnPlay
bènpən˥˩bènPlay
bēngpəŋ˥bēng
béngpəŋ˧˥béng
běngpəŋ˨˩běng
bèngpəŋ˥˩bèngPlay
pi˥bī
pi˧˥bí
pi˨˩bǐPlay
pi˥˩bìPlay
biānpian˥biān便Play
biǎnpian˨˩biǎn便
biànpian˥˩biàn便Play
bianpianbian便Play
biāopɑiu˥biāoPlay
biǎopɑiu˨˩biǎoPlay
biàopɑiu˥˩biào
biēpiɛ˥b
biépiɛ˧˥bPlay
biěpiɛ˨˩b
bièpiɛ˥˩b
bīnpin˥bīnPlay
bìnpin˥˩bìnPlay
bīngpiŋ˥bīngPlay
bǐngpiŋ˨˩bǐng
bìngpiŋ˥˩bìngPlay
po˥bōPlay
po˧˥bóPlay
po˨˩bǒ
po˥˩bò
bopobo
pu˥bū
pu˧˥bú
pu˨˩bǔPlay
pu˥˩bùPlay
tsʰa˥cā
tsʰa˨˩cǎ
cāitsʰai˥cāi
cáitsʰai˧˥cáiPlay
cǎitsʰai˨˩cǎiPlay
càitsʰai˥˩càiPlay
cāntsʰan˥cānPlay
cántsʰan˧˥cánPlay
cǎntsʰan˨˩cǎn
càntsʰan˥˩cànPlay
cāngtsʰɑŋ˥cāngPlay
cángtsʰɑŋ˧˥cángPlay
cāotsʰau˥cāoPlay
cáotsʰau˧˥cáo
cǎotsʰau˨˩cǎoPlay
càotsʰau˥˩cào
tsʰɤ˥˩cèPlay
cēntsʰən˥cēn
céntsʰən˧˥cén
cēngtsʰəŋ˥cēng
céngtsʰəŋ˧˥céngPlay
cèngtsʰəŋ˥˩cèng
tsʰɨ˥cī
tsʰɨ˧˥cíPlay
tsʰɨ˨˩cǐPlay
tsʰɨ˥˩cìPlay
cōngtsʰuŋ˥cōngPlay
cóngtsʰuŋ˧˥cóngPlay
còutsʰou˥˩còu
tsʰu˥cūPlay
tsʰu˧˥cú
tsʰu˨˩cǔ
tsʰu˥˩cùPlay
cuāntsʰuan˥cuān
cuántsʰuan˧˥cuán
cuàntsʰuan˥˩cuàn
cuītsʰuei˥cPlay
cuǐtsʰuei˨˩c
cuìtsʰuei˥˩cPlay
cūntsʰuən˥cūnPlay
cúntsʰuən˧˥cúnPlay
cǔntsʰuən˨˩cǔn
cùntsʰuən˥˩cùn
cuōtsʰuo˥c
cuótsʰuo˧˥c
cuǒtsʰuo˨˩c
cuòtsʰuo˥˩cPlay
chātʂʰa˥chā
chátʂʰa˧˥cháPlay
chǎtʂʰa˨˩chǎ
chàtʂʰa˥˩chà
chāitʂʰai˥chāi
cháitʂʰai˧˥cháiPlay
chàitʂʰai˥˩chàiPlay
chāntʂʰan˥chān
chántʂʰan˧˥chánPlay
chǎntʂʰan˨˩chǎnPlay
chàntʂʰan˥˩chànPlay
chāngtʂʰɑŋ˥chāngPlay
chángtʂʰɑŋ˧˥chángPlay
chǎngtʂʰɑŋ˨˩chǎngPlay
chàngtʂʰɑŋ˥˩chàngPlay
chāotʂʰau˥chāoPlay
cháotʂʰau˧˥cháoPlay
chǎotʂʰau˨˩chǎoPlay
chàotʂʰau˥˩chào
chětʂʰɤ˨˩chě
chètʂʰɤ˥˩chè
chēntʂʰən˥chēn
chéntʂʰən˧˥chén
chěntʂʰən˨˩chěn
chèntʂʰən˥˩chèn
chēngtʂʰəŋ˥chēngPlay
chéngtʂʰəŋ˧˥chéngPlay
chěngtʂʰəŋ˨˩chěng
chèngtʂʰəŋ˥˩chèng
chītʂʰɨ˥chī
chítʂʰɨ˧˥chíPlay
chǐtʂʰɨ˨˩chǐ
chìtʂʰɨ˥˩chìPlay
chētʂʰɤ˥chīē
chōngtʂʰuŋ˥chōngPlay
chóngtʂʰuŋ˧˥chóngPlay
chǒngtʂʰuŋ˨˩chǒngPlay
chòngtʂʰuŋ˥˩chòng
chōutʂʰou˥chōu
chóutʂʰou˧˥chóu
chǒutʂʰou˨˩chǒu
chòutʂʰou˥˩chòu
chūtʂʰu˥chūPlay
chútʂʰu˧˥chúPlay
chǔtʂʰu˨˩chǔPlay
chùtʂʰu˥˩chùPlay
chuātʂʰua˥ch
chuāitʂʰuai˥chuāi
chuáitʂʰuai˧˥chuái
chuǎitʂʰuai˨˩chuǎi
chuàitʂʰuai˥˩chuài
chuāntʂʰuan˥chuān穿Play
chuántʂʰuan˧˥chuán穿Play
chuǎntʂʰuan˨˩chuǎn穿
chuàntʂʰuan˥˩chuàn穿Play
chuāngtʂʰuɑŋ˥chuāng
chuángtʂʰuɑŋ˧˥chuáng
chuǎngtʂʰuɑŋ˨˩chuǎngPlay
chuàngtʂʰuɑŋ˥˩chuàngPlay
chuītʂʰuei˥ch
chuítʂʰuei˧˥chPlay
chuìtʂʰuei˥˩ch
chūntʂʰuən˥chūn
chúntʂʰuən˧˥chún
chǔntʂʰuən˨˩chǔn
chuōtʂʰuo˥ch
chuòtʂʰuo˥˩ch
datada
ta˥˩dā
ta˧˥dáPlay
ta˨˩dǎPlay
ta˥˩dàPlay
dāitai˥˩dāi
dǎitai˨˩dǎi
dàitai˥˩dàiPlay
dāntan˥˩dānPlay
dǎntan˨˩dǎn
dàntan˥˩dànPlay
dāngtɑŋ˥˩dāngPlay
dǎngtɑŋ˨˩dǎng
dàngtɑŋ˥˩dàngPlay
dāotau˥˩dāo
dǎotau˨˩dǎoPlay
dàotau˥˩dàoPlay
tɤ˥˩dē
tɤ˧˥déPlay
dedePlay
děiei˨˩děi
dēngtəŋ˥˩dēngPlay
děngtəŋ˨˩děngPlay
dèngtəŋ˥˩dèng
ti˥˩dīPlay
ti˧˥díPlay
ti˨˩dǐPlay
ti˥˩dìPlay
diāntian˥˩diān殿
diǎntian˨˩diǎn殿Play
diàntian˥˩diàn殿Play
diāotiau˥˩diāo
diǎotiau˨˩diǎoPlay
diàotiau˥˩diàoPlay
diētiɛ˥˩dPlay
diétiɛ˧˥dPlay
dīngtiŋ˥˩dīng
dǐngtiŋ˨˩dǐngPlay
dìngtiŋ˥˩dìngPlay
diūtiou˥˩d
dōngtuŋ˥˩dōng
dǒngtuŋ˨˩dǒng
dòngtuŋ˥˩dòngPlay
tu˥˩dūPlay
tu˧˥dúPlay
tu˨˩dǔPlay
tu˥˩dùPlay
duōtuo˥˩dūPlay
duótuo˧˥dúPlay
duǒtuo˨˩dǔPlay
duòtuo˥˩dù
duāntuan˥˩duānPlay
duǎntuan˨˩duǎn
duàntuan˥˩duànPlay
duītuei˥˩dPlay
duìtuei˥˩dPlay
dūntuən˥˩dūnPlay
dǔntuən˨˩dǔn
dùntuən˥˩dùnPlay
fa˥fāPlay
fa˧˥fáPlay
fa˨˩fǎPlay
fa˥˩fà
fānfan˥fānPlay
fánfan˧˥fánPlay
fǎnfan˨˩fǎnPlay
fànfan˥˩fànPlay
fāngfɑŋ˥fāngPlay
fángfɑŋ˧˥fángPlay
fǎngfɑŋ˨˩fǎngPlay
fàngfɑŋ˥˩fàngPlay
fēifei˥fēiPlay
féifei˧˥féi
fěifei˨˩fěi
fèifei˥˩fèiPlay
fēnfən˥fēnPlay
fénfən˧˥fén
fěnfən˨˩fěnPlay
fènfən˥˩fènPlay
fēngfəŋ˥fēngPlay
féngfəŋ˧˥féng
fěngfəŋ˨˩fěng
fèngfəŋ˥˩fèngPlay
fo˧˥fóPlay
fóufou˧˥fóu
fǒufou˨˩fǒu
fufufu
fu˥fūPlay
fu˧˥fúPlay
fu˨˩fǔPlay
fu˥˩fùPlay
ka˥gā
ka˧˥gá
ka˨˩gǎ
ka˥˩gà
gāikai˥gāiPlay
gǎikai˨˩gǎiPlay
gàikai˥˩gài
gānkan˥gānPlay
gánkan˧˥gán
gǎnkan˨˩gǎnPlay
gànkan˥˩gànPlay
gāngkɑŋ˥gāng
gǎngkɑŋ˨˩gǎngPlay
gàngkɑŋ˥˩gàngPlay
gāokau˥gāoPlay
gǎokau˨˩gǎoPlay
gàokau˥˩gàoPlay
kɤ˥gēPlay
kɤ˧˥géPlay
kɤ˨˩gě
kɤ˥˩gèPlay
gěikei˨˩gěiPlay
gēnkən˥gēnPlay
génkən˧˥gén
gěnkən˨˩gěn
gènkən˥˩gèn
gēngkəŋ˥gēngPlay
gěngkəŋ˨˩gěng
gèngkəŋ˥˩gèngPlay
gōngkuŋ˥gōngPlay
gǒngkuŋ˨˩gǒng
gòngkuŋ˥˩gòngPlay
gōukou˥gōuPlay
gǒukou˨˩gǒu
gòukou˥˩gòuPlay
ku˥gūPlay
ku˨˩gǔPlay
ku˥˩gùPlay
guākua˥g
guǎkua˨˩g
guàkua˥˩gPlay
guāikuai˥guāi
guǎikuai˨˩guǎiPlay
guàikuai˥˩guài
guānkuan˥guānPlay
guǎnkuan˨˩guǎnPlay
guànkuan˥˩guànPlay
guāngkuɑŋ˥guāng广Play
guǎngkuɑŋ˨˩guǎng广Play
guàngkuɑŋ˥˩guàng广
guīkuei˥gPlay
guǐkuei˨˩gPlay
guìkuei˥˩gPlay
gǔnkun˨˩gǔnPlay
gùnkun˥˩gùn
guōkuo˥g
guókuo˧˥gPlay
guǒkuo˨˩gPlay
guòkuo˥˩gPlay
xa˥hā
xa˧˥há
xa˨˩hǎ
hāixai˥hāi
háixai˧˥háiPlay
hǎixai˨˩hǎiPlay
hàixai˥˩hài
hānxan˥hān
hánxan˧˥hán
hǎnxan˨˩hǎnPlay
hànxan˥˩hànPlay
hāngxɑŋ˥hāng
hángxɑŋ˧˥háng
hǎngxɑŋ˨˩hǎng
hàngxɑŋ˥˩hàng
hāoxau˥hāo
háoxau˧˥háo
hǎoxau˨˩hǎo
hàoxau˥˩hào
xɤ˥hē
xɤ˧˥hē
xɤ˥˩hē
hēixei˥hēiPlay
hěixei˨˩hěi
hénxən˧˥hén
hěnxən˨˩hěnPlay
hènxən˥˩hèn
hēngxəŋ˥hēng
héngxəŋ˧˥héngPlay
hěngxəŋ˨˩hěng
hèngxəŋ˥˩hèng
hōngxuŋ˥hōng
hóngxuŋ˧˥hóngPlay
hǒngxuŋ˨˩hǒng
hòngxuŋ˥˩hòng
hōuxou˥hōu
hóuxou˧˥hóu
hǒuxou˨˩hǒu
hòuxou˥˩hòuPlay
xu˥hūPlay
xu˧˥húPlay
xu˨˩hǔ
xu˥˩hùPlay
huāxua˥hPlay
huáxua˧˥h
huàxua˥˩hPlay
huáixuai˧˥huái怀Play
huàixuai˥˩huài怀
huānxuan˥huānPlay
huánxuan˧˥huánPlay
huǎnxuan˨˩huǎn
huànxuan˥˩huànPlay
huāngxuɑŋ˥huāngPlay
huángxuɑŋ˧˥huáng
huǎngxuɑŋ˨˩huǎng
huàngxuɑŋ˥˩huàngPlay
huíxuei˧˥huáng
huǐxuei˨˩huǎng
huìxuei˥˩huàngPlay
hūnxuən˥hūnPlay
húnxuən˧˥hún
hùnxuən˥˩hùnPlay
huōxuo˥hPlay
huóxuo˧˥h
huǒxuo˨˩h
huòxuo˥˩hPlay
tɕi˥jīPlay
tɕi˧˥jíPlay
tɕi˨˩jǐPlay
tɕi˥˩jìPlay
jiātɕia˥jPlay
jiátɕia˧˥j
jiǎtɕia˨˩jPlay
jiàtɕia˥˩jPlay
jiāntɕian˥jiānPlay
jiǎntɕian˨˩jiǎnPlay
jiàntɕian˥˩jiànPlay
jiāngtɕiɑŋ˥jiāngPlay
jiǎngtɕiɑŋ˨˩jiǎngPlay
jiàngtɕiɑŋ˥˩jiàngPlay
jiāotɕiau˥jiāo
jiáotɕiau˧˥jiáo
jiǎotɕiau˨˩jiǎoPlay
jiàotɕiau˥˩jiàoPlay
jiētɕiɛ˥jPlay
jiétɕiɛ˧˥jPlay
jiětɕiɛ˨˩jPlay
jiètɕiɛ˥˩jPlay
jietɕiɛjie
jīntɕin˥jīnPlay
jǐntɕin˨˩jǐnPlay
jìntɕin˥˩jìnPlay
jīngtɕiŋ˥jīngPlay
jǐngtɕiŋ˨˩jǐngPlay
jìngtɕiŋ˥˩jìngPlay
jiōngtɕiuŋ˥jiōng
jiǒngtɕiuŋ˨˩jiǒng
jiūtɕiou˥j
jiútɕiou˧˥j
jiǔtɕiou˨˩jPlay
jiùtɕiou˥˩jPlay
tɕy˥jūPlay
tɕy˧˥júPlay
tɕy˨˩jǔPlay
tɕy˥˩jùPlay
juāntɕyan˥juān
juǎntɕyan˨˩juǎnPlay
juàntɕyan˥˩juàn
juētɕyɛ˥j
juétɕyɛ˧˥jPlay
juětɕyɛ˨˩j
jūntɕyn˥jūnPlay
jùntɕyn˥˩jùnPlay
kʰa˥kā
kʰa˨˩kǎPlay
kʰa˥˩kà
kāikʰai˥kāi
kǎikʰai˨˩kǎi
kàikʰai˥˩kài
kānkʰan˥kān
kǎnkʰan˨˩kǎn
kànkʰan˥˩kànPlay
kāngkʰɑŋ˥kāngPlay
kángkʰɑŋ˧˥kāng
kàngkʰɑŋ˩kāngPlay
kāokʰau˥kāo
kǎokʰau˨˩kǎoPlay
kàokʰau˥˩kàoPlay
kʰɤ˥kēPlay
kʰɤ˧˥ké
kʰɤ˨˩kěPlay
kʰɤ˥˩kèPlay
kěnkʰən˨˩kěnPlay
kènkʰən˥˩kèn
kēngkʰəŋ˥kēngPlay
kōngkʰuŋ˥kōngPlay
kǒngkʰuŋ˨˩kǒng
kòngkʰuŋ˥˩kòngPlay
kōukʰou˥kōu
kǒukʰou˨˩kǒuPlay
kòukʰou˥˩kòuPlay
kʰu˥kū
kʰu˨˩kǔ
kʰu˥˩kùPlay
kuākʰua˥kPlay
kuǎkʰua˨˩k
kuàkʰua˥˩k
kuǎikʰuai˨˩kuǎi
kuàikʰuai˥˩kuàiPlay
kuānkʰuan˥kuānPlay
kuǎnkʰuan˨˩kuǎnPlay
kuāngkʰuɑŋ˥kuāng
kuángkʰuɑŋ˧˥kuángPlay
kuǎngkʰuɑŋ˨˩kuǎng
kuàngkʰuɑŋ˥˩kuàngPlay
kuīkʰuei˥k
kuíkʰuei˧˥kPlay
kuǐkʰuei˨˩k
kuìkʰuei˥˩k
kūnkʰuən˥kūn
kǔnkʰuən˨˩kǔn
kùnkʰuən˥˩kùn
kuòkʰuo˥˩k
la˥lā
la˧˥lá
la˨˩lǎ
la˥˩là
lalala
láilai˧˥láiPlay
làilai˥˩làiPlay
lánlan˧˥lánPlay
lǎnlan˨˩lǎn
lànlan˥˩lànPlay
lānglɑŋ˥lāng
lánglɑŋ˧˥lángPlay
lǎnglɑŋ˨˩lǎngPlay
lànglɑŋ˥˩làng
lāolau˥lāo
láolau˧˥láo
lǎolau˨˩lǎoPlay
làolau˥˩lào
lɤ˥˩lè
lele
lēilei˥lēi
léilei˧˥léiPlay
lěilei˨˩lěiPlay
lèilei˥˩lèiPlay
leileilei
léngləŋ˧˥léng
lěngləŋ˨˩lěngPlay
lèngləŋ˥˩lèng
li˥lī
li˧˥líPlay
li˨˩lǐPlay
li˥˩lìPlay
lilili
liǎlia˨˩l
liánlian˧˥liánPlay
liǎnlian˨˩liǎnPlay
liànlian˥˩liànPlay
liángliɑŋ˧˥liángPlay
liǎngliɑŋ˨˩liǎngPlay
liàngliɑŋ˥˩liàngPlay
liāoliau˥liāo
liáoliau˧˥liáoPlay
liǎoliau˨˩liǎoPlay
liàoliau˥˩liàoPlay
liēliɛ˥l
liěliɛ˨˩l
lièliɛ˥˩lPlay
lieliɛlie
līnlin˥līn
línlin˧˥línPlay
lǐnlin˨˩lǐn
lìnlin˥˩lìn
līngliŋ˥līng
língliŋ˧˥língPlay
lǐngliŋ˨˩lǐngPlay
lìngliŋ˥˩lìngPlay
liūliou˥lPlay
liúliou˧˥lPlay
liǔliou˨˩lPlay
liùliou˥˩lPlay
lōngluŋ˥lōng
lóngluŋ˧˥lóngPlay
lǒngluŋ˨˩lǒng
lòngluŋ˥˩lòng
louloulou
lōulou˥lōu
lóulou˧˥lóuPlay
lǒulou˨˩lǒu
lòulou˥˩lòuPlay
lu˥lū绿
lu˧˥lú绿
lu˨˩lǔ绿Play
lu˥˩lù绿Play
ly˧˥lǘ绿
ly˨˩lǚ绿Play
ly˥˩lǜ绿
luánluan˧˥luánPlay
luǎnluan˨˩luǎn
luànluan˥˩luànPlay
lüèlyɛ˥˩lüè
lūnluən˥lūn
lúnluən˧˥lúnPlay
lùnluən˥˩lùnPlay
luoluoluo
luōluo˥lPlay
luóluo˧˥l
luǒluo˨˩lPlay
luòluo˥˩lPlay
ma˥māPlay
ma˧˥má
ma˨˩mǎPlay
ma˥˩mà
mamama
máimai˧˥mái
mǎimai˨˩mǎiPlay
màimai˥˩màiPlay
mānman˥mān
mánman˧˥mán
mǎnman˨˩mǎnPlay
mànman˥˩mànPlay
māngmɑŋ˥māng
mángmɑŋ˧˥máng
mǎngmɑŋ˨˩mǎng
màngmɑŋ˥˩màng
māomau˥māo
máomau˧˥máoPlay
mǎomau˨˩mǎo
màomau˥˩màoPlay
meme
méimei˧˥méiPlay
měimei˨˩měiPlay
mèimei˥˩mèiPlay
mēnmən˥mēn
měnmən˨˩měn
mènmən˥˩mèn
menmən˥˩men
mēngməŋ˥mēng
méngməŋ˧˥méng
měngməŋ˨˩měng
mèngməŋ˥˩mèng
mi˥mī
mi˧˥míPlay
mi˨˩mǐ
mi˥˩mìPlay
mimimi
miánmian˧˥miánPlay
miǎnmian˨˩miǎnPlay
miànmian˥˩miànPlay
miāomiau˥miāo
miáomiau˧˥miáoPlay
miǎomiau˨˩miǎo
miàomiau˥˩miàoPlay
miēmiɛ˥m
mièmiɛ˥˩mPlay
miemiɛmie
mínmin˧˥mínPlay
mǐnmin˨˩mǐn
míngmiŋ˧˥míngPlay
mǐngmiŋ˨˩mǐng
mìngmiŋ˥˩mìng
miùmiou˥˩m
mo˥mō
mo˧˥móPlay
mo˨˩mǒ
mo˥˩mò
mōumou˥mōu
móumou˧˥móu
mǒumou˨˩mǒuPlay
mu˧˥múPlay
mu˨˩mǔPlay
mu˥˩mùPlay
na˧˥ná
na˨˩nǎPlay
na˥˩nàPlay
nǎinai˨˩nǎi
nàinai˥˩nàiPlay
nānnan˥nān
nánnan˧˥nánPlay
nǎnnan˨˩nǎn
nànnan˥˩nàn
nāngnɑŋ˥nāng
nángnɑŋ˧˥nángPlay
nǎngnɑŋ˨˩nǎng
nàngnɑŋ˥˩nàng
nāonau˥nāo
náonau˧˥náo
nǎonau˨˩nǎoPlay
nàonau˥˩nào
nɤ˥˩nè
nenə˥˩ne
něinei˨˩něi
nèinei˥˩nèiPlay
nènnən˥˩nèn
néngnəŋ˧˥néng
ni˥nī
ni˧˥níPlay
ni˨˩nǐ
ni˥˩nì
niānnian˥niān
niánnian˧˥niánPlay
niǎnnian˨˩niǎn
niànnian˥˩niànPlay
niángniɑŋ˧˥niángPlay
niàngniɑŋ˥˩niàngPlay
niǎonian˨˩niǎo尿Play
niàonian˥˩niào尿Play
niēniɛ˥n
niéniɛ˧˥n
nièniɛ˥˩nPlay
nínnin˧˥nínPlay
níngniŋ˧˥níng
nǐngniŋ˨˩nǐng
nìngniŋ˥˩nìngPlay
niūniou˥n
niúniou˧˥nPlay
niǔniou˨˩nPlay
niùniou˥˩n
nóngnuŋ˧˥nóngPlay
nòngnuŋ˥˩nòng
nòunou˥˩nòu
nu˧˥nú
nu˨˩nǔ
nu˥˩nù
ny˨˩nǚ
ny˥˩nǜ
nuǎnnuan˥˩nuǎnPlay
nüènyɛ˥˩nüè
nuónuo˧˥n
nuònuo˥˩n
pʰa˥pā
pʰa˧˥pá
pʰa˥˩pàPlay
pāipʰai˥pāi
páipʰai˧˥páiPlay
pàipʰai˥˩pàiPlay
pānpʰan˥pān
pánpʰan˧˥pánPlay
pànpʰan˥˩pànPlay
pāngpʰɑŋ˥pāng
pángpʰɑŋ˧˥páng
pǎngpʰɑŋ˨˩pǎng
pàngpʰɑŋ˥˩pàngPlay
pāopʰau˥pāo
páopʰau˧˥páo
pǎopʰau˨˩pǎoPlay
pàopʰau˥˩pàoPlay
pēipʰei˥pēi
péipʰei˧˥péiPlay
pèipʰei˥˩pèiPlay
pēnpʰən˥pēn
pénpʰən˧˥pén
pènpʰən˥˩pèn
pēngpʰəŋ˥pēng
péngpʰəŋ˧˥péngPlay
pěngpʰəŋ˨˩pěngPlay
pèngpʰəŋ˥˩pèng
pʰi˥pīPlay
pʰi˧˥pí
pʰi˨˩pǐPlay
pʰi˥˩pì
piānpʰian˥piān便
piánpʰian˧˥pián便
piǎnpʰian˨˩piǎn便
piànpʰian˥˩piàn便Play
piāopʰiau˥piāo
piáopʰiau˧˥piáo
piǎopʰiau˨˩piǎo
piàopʰiau˥˩piàoPlay
piēpʰiɛ˥p丿
piěpʰiɛ˨˩p丿
pīnpʰin˥pīnPlay
pínpʰin˧˥pínPlay
pǐnpʰin˨˩pǐnPlay
pìnpʰin˥˩pìn
pīngpʰiŋ˥pīng
píngpʰiŋ˧˥píngPlay
pʰo˥pō
pʰo˧˥pó
pʰo˨˩pǒ
pʰo˥˩pòPlay
pōupʰou˥pōu
póupʰou˧˥póu
pǒupʰou˨˩pǒu
pʰu˥pū
pʰu˧˥pú
pʰu˨˩pǔ
pʰu˥˩pù
tɕʰi˥qīPlay
tɕʰi˧˥qíPlay
tɕʰi˨˩qǐPlay
tɕʰi˥˩qìPlay
qiātɕʰia˥q
qiǎtɕʰia˨˩q
qiàtɕʰia˥˩qPlay
qiāntɕʰian˥qiānPlay
qiántɕʰian˧˥qiánPlay
qiǎntɕʰian˨˩qiǎn
qiàntɕʰian˥˩qiàn
qiāngtɕʰiɑŋ˥qiāngPlay
qiángtɕʰiɑŋ˧˥qiángPlay
qiǎngtɕʰiɑŋ˨˩qiǎng
qiàngtɕʰiɑŋ˥˩qiàngPlay
qiāotɕʰiau˥qiāo
qiáotɕʰiau˧˥qiáoPlay
qiǎotɕʰiau˨˩qiǎo
qiàotɕʰiau˥˩qiào
qiētɕʰiɛ˥qPlay
qiétɕʰiɛ˧˥q
qiětɕʰiɛ˨˩qPlay
qiètɕʰiɛ˥˩q
qīntɕʰin˥qīn
qíntɕʰin˧˥qín
qǐntɕʰin˨˩qǐn
qìntɕʰin˥˩qìn
qīngtɕʰiŋ˥qīngPlay
qíngtɕʰiŋ˧˥qíngPlay
qǐngtɕʰiŋ˨˩qǐngPlay
qìngtɕʰiŋ˥˩qìng
qiōngtɕʰiuŋ˥qiōng
qióngtɕʰiuŋ˧˥qióngPlay
qiūtɕʰiu˥qPlay
qiútɕʰiu˧˥qPlay
qiǔtɕʰiu˨˩q
tɕʰy˥qū
tɕʰy˧˥qú
tɕʰy˨˩qǔ
tɕʰy˥˩qùPlay
quāntɕʰyan˥quān
quántɕʰyan˧˥quánPlay
quǎntɕʰyan˨˩quǎn
quàntɕʰyan˥˩quàn
quētɕʰyɛ˥qPlay
quétɕʰyɛ˧˥q
quètɕʰyɛ˥˩qPlay
qūntɕʰyn˥qūn裙子
qúntɕʰyn˧˥qún裙子Play
ránʐan˧˥ránPlay
rǎnʐan˨˩rǎnPlay
rángʐɑŋ˧˥ráng
rǎngʐɑŋ˨˩rǎngPlay
ràngʐɑŋ˥˩ràngPlay
ráoʐau˧˥ráo
rǎoʐau˨˩rǎoPlay
ràoʐau˥˩ràoPlay
ʐɤ˨˩rěPlay
ʐɤ˥˩rèPlay
rénʐən˧˥rénPlay
rěnʐən˨˩rěnPlay
rènʐən˥˩rènPlay
rēngʐəŋ˥rēng
rěngʐəŋ˧˥rěng
rèngʐəŋ˥˩rèng
ʐɨ˥˩rìPlay
róngʐuŋ˧˥róng
rǒngʐuŋ˧˥rǒng
róuʐou˧˥róuPlay
ròuʐou˥˩ròu
ʐu˧˥rú
ʐu˨˩rǔ
ʐu˥˩rùPlay
ruánʐuan˧˥ruán
ruǎnʐuan˨˩ruǎn
ruíʐuei˧˥r
ruǐʐuei˨˩r
ruìʐuei˥˩rPlay
rúnʐuən˧˥rún
rùnʐuən˥˩rùn
ruòʐuo˥˩rPlay
sa˥sā
sa˧˥sǎ
sa˥˩sà
sāisai˥sāi
sàisai˥˩sàiPlay
sānsan˥sānPlay
sǎnsan˧˥sǎn
sànsan˥˩sànPlay
sāngsɑŋ˥sāngPlay
sǎngsɑŋ˧˥sǎng
sàngsɑŋ˥˩sàngPlay
sāosau˥sāoPlay
sǎosau˧˥sǎo
sàosau˥˩sào
sɤ˥˩sèPlay
sēnsən˥sēnPlay
sēngsəŋ˥sēng
sōngsuŋ˥sōngPlay
sǒngsuŋ˧˥sǒng
sòngsuŋ˥˩sòngPlay
sōusou˥sōuPlay
sǒusou˧˥sǒu
sòusou˥˩sòu
su˥sū
su˧˥sǔ
su˥˩sùPlay
suānsuan˥suānPlay
suànsuan˥˩suànPlay
suīsuei˥sPlay
suísuei˧˥sPlay
suǐsuei˨˩sPlay
suìsuei˥˩sPlay
sūnsuən˥sūnPlay
sùnsuən˥˩sùn
suōsuo˥s
suǒsuo˨˩s
shāʂa˥shāPlay
sháʂa˧˥shá
shǎʂa˨˩shǎ
shàʂa˥˩shà
shāiʂai˥shāi
shǎiʂai˨˩shǎi
shàiʂai˥˩shài
shānʂan˥shānPlay
shǎnʂan˨˩shǎnPlay
shànʂan˥˩shànPlay
shāngʂɑŋ˥shāngPlay
shǎngʂɑŋ˨˩shǎngPlay
shàngʂɑŋ˥˩shàngPlay
shāoʂau˥shāoPlay
sháoʂau˧˥sháo
shǎoʂau˨˩shǎoPlay
shàoʂau˥˩shàoPlay
shēʂɤ˥shē
shéʂɤ˧˥shé
shěʂɤ˨˩shě
shèʂɤ˥˩shèPlay
shéiʂei˧˥shéi
shēnʂən˥shēnPlay
shénʂən˧˥shénPlay
shěnʂən˨˩shěnPlay
shènʂən˥˩shèn
shēngʂəŋ˥shēngPlay
shéngʂəŋ˧˥shéng
shěngʂəŋ˨˩shěngPlay
shèngʂəŋ˥˩shèngPlay
shōuʂou˥shōuPlay
shóuʂou˧˥shóu
shǒuʂou˨˩shǒuPlay
shòuʂou˥˩shòuPlay
shūʂu˥shūPlay
shúʂu˧˥shú
shǔʂu˨˩shǔ
shùʂu˥˩shùPlay
shuāʂua˥sh
shuǎʂua˨˩sh
shuàʂua˥˩sh
shuāiʂuai˥shuāiPlay
shuǎiʂuai˨˩shuǎi
shuàiʂuai˥˩shuài
shuānʂuan˥shuān
shuànʂuan˥˩shuàn
shuāngʂuɑŋ˥shuāngPlay
shuǎngʂuɑŋ˨˩shuǎngPlay
shuǐʂuei˨˩shPlay
shuìʂuei˥˩shPlay
shǔnʂuən˨˩shǔn
shùnʂuən˥˩shùn
shuōʂuo˥shPlay
shuòʂuo˥˩shPlay
tʰa˥tāPlay
tʰa˨˩tǎPlay
tʰa˥˩tà
tāitʰai˥tāi
táitʰai˧˥táiPlay
tàitʰai˥˩tàiPlay
tāntʰan˥tānPlay
tántʰan˧˥tánPlay
tǎntʰan˨˩tǎnPlay
tàntʰan˥˩tànPlay
tāngtʰɑŋ˥tāng
tángtʰɑŋ˧˥tángPlay
tǎngtʰɑŋ˨˩tǎng
tàngtʰɑŋ˥˩tàng
tāotʰau˥tāo
táotʰau˧˥táoPlay
tǎotʰau˨˩tǎo
tàotʰau˥˩tàoPlay
tʰɤ˥˩tè
téngtʰəŋ˧˥téngPlay
tʰi˥tī
tʰi˧˥tíPlay
tʰi˨˩tǐPlay
tʰi˥˩tìPlay
tiāntʰian˥tiānPlay
tiántʰian˧˥tiánPlay
tiǎntʰian˨˩tiǎn
tiàntʰian˥˩tiàn
tiāotʰiau˥tiāo
tiáotʰiau˧˥tiáoPlay
tiǎotʰiau˨˩tiǎo
tiàotʰiau˥˩tiàoPlay
tiētʰiɛ˥t
tiětʰiɛ˨˩tPlay
tiètʰiɛ˥˩tPlay
tīngtʰiŋ˥tīngPlay
tíngtʰiŋ˧˥tíngPlay
tǐngtʰiŋ˨˩tǐngPlay
tìngtʰiŋ˥˩tìng
tōngtʰuŋ˥tōngPlay
tóngtʰuŋ˧˥tóngPlay
tǒngtʰuŋ˨˩tǒng
tòngtʰuŋ˥˩tòngPlay
tōutʰou˥tōu
tóutʰou˧˥tóuPlay
tǒutʰou˨˩tǒu
tòutʰou˥˩tòu
toutʰoutou
tʰu˥tūPlay
tʰu˧˥túPlay
tʰu˨˩tǔPlay
tʰu˥˩tù
tuāntʰuan˥tuān图案
tuántʰuan˧˥tuán图案Play
tuǎntʰuan˨˩tuǎn图案
tuàntʰuan˥˩tuàn图案
tuītʰuei˥t退
tuítʰuei˧˥t退
tuǐtʰuei˨˩t退
tuìtʰuei˥˩t退Play
tūntʰuən˥tūn
túntʰuən˧˥túnPlay
tǔntʰuən˨˩tǔn
tùntʰuən˥˩tùn
tuōtʰuo˥tPlay
tuótʰuo˧˥t
tuǒtʰuo˨˩t
tuòtʰuo˥˩t
ɕi˥xī西Play
ɕi˧˥xí西Play
ɕi˨˩xǐ西
ɕi˥˩xì西Play
xiāɕia˥x
xiáɕia˧˥xPlay
xiàɕia˥˩xPlay
xiānɕian˥xiānPlay
xiánɕian˧˥xiánPlay
xiǎnɕian˨˩xiǎnPlay
xiànɕian˥˩xiànPlay
xiāngɕiɑŋ˥xiāngPlay
xiángɕiɑŋ˧˥xiángPlay
xiǎngɕiɑŋ˨˩xiǎngPlay
xiàngɕiɑŋ˥˩xiàngPlay
xiāoɕiau˥xiāoPlay
xiáoɕiau˧˥xiáo
xiǎoɕiau˨˩xiǎoPlay
xiàoɕiau˥˩xiàoPlay
xiēɕiɛ˥xPlay
xiéɕiɛ˧˥xPlay
xiěɕiɛ˨˩xPlay
xièɕiɛ˥˩xPlay
xīnɕin˥xīnPlay
xínɕin˧˥xín
xǐnɕin˨˩xǐn
xìnɕin˥˩xìnPlay
xīngɕiŋ˥xīngPlay
xíngɕiŋ˧˥xíngPlay
xǐngɕiŋ˨˩xǐngPlay
xìngɕiŋ˥˩xìngPlay
xiōngɕiuŋ˥xiōngPlay
xiǒngɕiuŋ˧˥xiǒng
xiòngɕiuŋ˥˩xiòng
xiūɕiu˥xPlay
xiǔɕiu˧˥x
xiùɕiu˥˩xPlay
ɕy˥xūPlay
ɕy˧˥xú
ɕy˨˩xǔPlay
ɕy˥˩xùPlay
xuɕyxu
xuānɕyan˥xuānPlay
xuánɕyan˧˥xuán
xuǎnɕyan˨˩xuǎnPlay
xuànɕyan˥˩xuànPlay
xuēɕyɛ˥x
xuéɕyɛ˧˥xPlay
xuěɕyɛ˨˩x
xuèɕyɛ˥˩xPlay
xūnɕyn˥xūnPlay
xúnɕyn˧˥xúnPlay
xùnɕyn˥˩xùnPlay
tsa˥zā
tsa˧˥záPlay
tsa˨˩zǎ
zāitsai˥zāi
zǎitsai˨˩zǎi
zàitsai˥˩zàiPlay
zāntsan˥zān
zántsan˧˥zán
zǎntsan˨˩zǎn
zàntsan˥˩zàn
zángtsɑŋ˧˥záng
zǎngtsɑŋ˨˩zǎng
zàngtsɑŋ˥˩zàng
zāotsau˥zāo
záotsau˧˥záo
zǎotsau˨˩zǎoPlay
zàotsau˥˩zàoPlay
tsɤ˧˥zéPlay
tsɤ˥˩zè
zéitsei˧˥zéi
zěntsən˨˩zěnPlay
zèntsən˥˩zèn
zēngtsəŋ˥zēngPlay
zéngtsəŋ˧˥zéng
zèngtsəŋ˥˩zèngPlay
tsɨ˧˥zīPlay
tsɨ˨˩zǐPlay
tsɨ˥˩zìPlay
zitsɨ˥˩zi
zōngtsuŋ˧˥zōngPlay
zǒngtsuŋ˨˩zǒngPlay
zòngtsuŋ˥˩zòng
zōutsou˧˥zōu
zǒutsou˨˩zǒuPlay
zòutsou˥˩zòuPlay
tsu˥zū
tsu˧˥zúPlay
tsu˥˩zǔPlay
zuāntsuan˧˥zuān
zuǎntsuan˨˩zuǎn
zuàntsuan˥˩zuàn
zuītsuei˧˥z
zuǐtsuei˨˩z
zuìtsuei˥˩zPlay
zūntsuən˧˥zūnPlay
zǔntsuən˨˩zǔn
zùntsuən˥˩zùn
zhātʂa˥zhā
zhátʂa˧˥zhá
zhǎtʂa˨˩zhǎ
zhàtʂa˥˩zhà
zhāitʂai˥zhāiPlay
zháitʂai˧˥zhái
zhǎitʂai˨˩zhǎi
zhàitʂai˥˩zhàiPlay
zhāntʂan˥zhān
zhǎntʂan˨˩zhǎnPlay
zhàntʂan˥˩zhànPlay
zhāngtʂɑŋ˥zhāngPlay
zhǎngtʂɑŋ˨˩zhǎngPlay
zhàngtʂɑŋ˥˩zhàngPlay
zhāotʂai˥zhāoPlay
zháotʂau˧˥zháo
zhǎotʂau˨˩zhǎoPlay
zhàotʂau˥˩zhàoPlay
zhētʂɤ˥zhē
zhétʂɤ˧˥zhé
zhětʂɤ˨˩zhě
zhètʂɤ˥˩zhèPlay
zhetʂɤzhePlay
zhèitʂei˥˩zhèi
zhēntʂən˥zhēnPlay
zhěntʂən˨˩zhēnPlay
zhèntʂən˥˩zhēnPlay
zhēngtʂəŋ˥zhēngPlay
zhěngtʂəŋ˨˩zhēngPlay
zhèngtʂəŋ˥˩zhēngPlay
zhītʂɨ˥zhīPlay
zhítʂɨ˧˥zhíPlay
zhǐtʂɨ˨˩zhǐPlay
zhìtʂɨ˥˩zhìPlay
zhōngtʂuŋ˥zhōngPlay
zhǒngtʂuŋ˨˩zhǒngPlay
zhòngtʂuŋ˥˩zhòngPlay
zhōutʂou˥zhōuPlay
zhóutʂou˧˥zhóu
zhǒutʂou˨˩zhǒuPlay
zhòutʂou˥˩zhòuPlay
zhūtʂu˥zhūPlay
zhútʂu˧˥zhúPlay
zhǔtʂu˨˩zhǔPlay
zhùtʂu˥˩zhùPlay
zhuātʂua˥zhPlay
zhuǎtʂua˨˩zh
zhuāitʂuai˥zhuāi
zhuǎitʂuai˨˩zhuǎi
zhuàitʂuai˥˩zhuài
zhuāntʂuan˥zhuānPlay
zhuǎntʂuan˨˩zhuǎn
zhuàntʂuan˥˩zhuànPlay
zhuāngtʂuɑŋ˥zhuāngPlay
zhuǎngtʂuɑŋ˨˩zhuǎng
zhuàngtʂuɑŋ˥˩zhuàngPlay
zhuītʂuan˥zhPlay
zhuìtʂuan˥˩zhPlay
zhūntʂuən˥zhūn
zhǔntʂuən˨˩zhǔnPlay
zhuōtʂuo˥zh
zhuótʂuo˧˥zhPlay